Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 21. november 2013

Horisont 2020 er med Vassilious udtryk "et massivt fremstød for forskning og iværksættere i Europa"

Europa-Parlamentet har i dag vedtaget, at Marie Skłodowska-Curie-aktionerne (MSCA), der udbyder forskningsstipendier, og det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) med det nye EU Horisont 2020-budget vil modtage betydeligt flere midler til forskning og innovation. MSCA og EIT varetages af Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, der beskrev resultatet af afstemningen som "et massivt fremstød for morgendagens forskning og iværksættere i Europa".

MSCA udgør 8 % af det samlede Horisont 2020-budget, hvilket svarer til et beløb på 6 mia. EUR i perioden 2014-2020.1 Det er ca. 30 % mere end den nuværende bevilling på 4,7 mia. EUR, der blev givet til Marie Curie-aktionerne i perioden 2007-2013. Det nye budget vil yde støtte til mere end 65 000 forskere, hvoraf næsten 40 % er ph.d.-kandidater. EIT modtager 2,7 mia. EUR i perioden 2014-20202, hvilket udgør 3,5 % af det samlede budget til forskning og innovation i Europa. Dette er en betydelig stigning, set i forhold til EIT's oprindelige opstartsbudget på ca. 300 mio. EUR i perioden 2008-2013. Bevillingerne skal styrke EU's forskning og innovationsevne og skabe flere arbejdspladser og vækst.

"Med det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi og Marie Skłodowska-Curie-aktionerne øger EU betydeligt sine investeringer i folk med viden og talent til at være innovative og ændre liv. Dette er fantastiske nyheder for forskningsmiljøet og EIT's fremtidige iværksættere," sagde kommissær Vassiliou.

Budgetstigningen understreger den betydning, der tillægges MSCA. Programmet uddanner den næste generation af forskere i Europa og støtter dem i alle faser af deres karrierer, uanset nationalitet. Det tværfaglige forskningsarbejde vil være støtteberettiget, lige fra livsvigtig sundhedspleje til ren grundforskning. MSCA støtter også erhvervs-ph.d.er, hvor forskeruddannelsen gennemføres i samarbejde med en virksomhed, og anden innovativ uddannelse, der forbedrer beskæftigelsesegnetheden og fremmer karriereudviklingen.

EIT kommer til at spille en vigtig rolle, når det gælder om at skabe dynamisk og innovativ vækst i Europa, da instituttet bygger bro mellem videregående uddannelser, forskning og virksomheder samt støtter etableringen af opstartsvirksomheder og særlige videregående uddannelser. EIT søger at opnå sine mål gennem et banebrydende koncept med grænseoverskridende offentlig-private partnerskaber, der kaldes videns- og innovationsfællesskaber (VIF). Ud over de tre eksisterende VIF'er, der vedrører klima, IKT og energi, vil EIT oprette fem nye VIF'er i perioden 2014-2020 inden for områderne sund levevis og aktiv aldring (2014), råstoffer (2014), fremtidens fødevarer (2016), produktion med høj værditilvækst (2016) og mobilitet i byer (2018).

Baggrund

EU's Marie Skłodowska-Curie-aktioner:

Marie Skłodowska-Curie-aktionerne støtter forskernes karriereudvikling og uddannelse - med fokus på innovative kompetencer - inden for alle videnskabelige discipliner på grundlag af transnational og tværfaglig mobilitet.

MSCA bliver det vigtigste EU-program for uddannelse af ph.d.er, da det vil støtte 25 000 kandidater. Dette inkluderer finansiering af erhvervs-ph.d.er, fælles ph.d.er og andre innovative former for forskeruddannelse, der styrker beskæftigelsesegnetheden. Erfarne forskere opmuntres under stipendiets varighed til også at bevæge sig væk fra universitetsverdenen og tilbringe tid i virksomheder og andre organisationer.

MSCA støtter også udvekslingen af europæiske forsknings- og innovationsmedarbejdere i partnerskaber, der består af forskningsinstitutioner og andre organisationer, såvel som udvekslinger over hele verden med det formål at styrke det internationale samarbejde inden for forskning og innovation. Gennem COFUND-ordningen vil MSCA desuden afsætte op til 50 % af de samlede bevillinger til regionale, nationale og internationale programmer inden for forskeruddannelser. Denne ordning udvides til også at omfatte unge forskere, og den vil styrke forbindelserne med EU's struktur- og investeringsfonde.

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi

EIT blev grundlagt i 2008, og dets hovedmålsætning er at fremme medlemslandenes konkurrenceevne ved at integrere fremragende uddannelsesinstitutioner, forskningscentre og virksomheder i løsningen af store samfundsmæssige udfordringer. EIT har sit administrative hovedsæde i Budapest, men VIF'erne varetager deres opgaver fra 17 steder i Europa.

På nuværende tidspunkt eksisterer der tre VIF'er (klima-VIF, VIF InnoEnergi og EIT IKT-Labs), der samler mere end 350 partnere blandt Europas bedste universiteter, virksomheder og forskningscentre. EIT har allerede afholdt iværksætterkurser for mere end 1 000 studerede og bidraget til etableringen af mere end 100 nye virksomheder. Der er blevet introduceret mere end 90 nye produkter, tjenesteydelser og processer, og mere end 400 forretningsideer er på nuværende tidspunkt ved at blive udtænkt i VIF-regi.

Fra og med 2014 vil EIT og dets VIF'er fortsat være fælles om deres nye tilgang til innovation via formidling og opsøgende aktiviteter. Særlig den regionale innovationsordning vil fremme innovationen i EU ved at muliggøre et tæt samarbejde mellem VIF'erne og partnerskaber bestående af højere læreanstalter, forskningsorganisationer, virksomheder og andre interessenter på innovationsområdet.

Yderligere oplysninger

IP/13/1133

Marie Skłodowska-Curie Actions (Marie Sklodowska-Curie-aktionerne)

European Institute of Innovation and Technology at a glance (Kort om Europæisk Institut for Innovation og teknologi)

Europa-Kommissionen: Education and training (Uddannelse og erhvervsuddannelse)

Androulla Vassiliou's websted

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

6,16 mia. EUR, hvis der tages hensyn til den skønnede inflation. Dette svarer til 5,45 mia. EUR i faste 2011-priser.

2 :

2,4 mia. EUR i 2011-priser.


Side Bar