Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

MEMO

Brusel 21. listopadu 2013

Komisařka Vassiliou ohlašuje masivní podporu pro evropský výzkum a podnikatele v rámci iniciativy Horizont 2020

Akce Marie Curie-Skłodowské (akce „Marie Curie“), jejichž prostřednictvím se financují výzkumná stipendia, a Evropský inovační a technologický institut (EIT) dostanou výrazně více peněz z nového rozpočtu EU na výzkum a inovace (program Horizont 2020). Rozpočet dnes schválil Evropský parlament. Akce Marie Curie a EIT patří do kompetence evropské komisařky pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androully Vassiliou, která uvedla, že jde o „masivní podporu pro evropský výzkum a podnikatele, jimž bude patřit budoucnost“.

Na akce Marie Curie připadá 8 % z celkového rozpočtu programu Horizont 2020, konkrétně více než 6 miliard eur v období 2014–2020.1 Příděl je přibližně o 30 % větší než stávající 4,7 mld. eur na akce Marie Curie v období 2007–2013. Z nového rozpočtu získá podporu více než 65 000 výzkumných pracovníků, přičemž téměř 40 % z nich budou doktorandi. Evropský inovační a technologický institut obdrží v období 2014–2020 prostředky ve výši 2,7 miliardy eur2, což představuje 3,5 % z celkového rozpočtu EU na výzkum a inovace. Jedná se o razantní nárůst oproti úvodnímu rozpočtu EIT, který byl přibližně 300 milionů eur na období 2008–2013. Tyto finanční prostředky podpoří výzkumné a inovační kapacity EU a přispějí k vytváření pracovních míst a hospodářskému růstu.

„Prostřednictvím EIT a akcí Marie Curie navyšuje Evropská unie výrazně svou investici do lidí, kteří mají talent, umí přinášet inovace a dokázat věci, které lidem zlepší život. Pro výzkumníky i budoucí podnikatele spolupracující s EIT je to skvělá zpráva,“ uvedla komisařka Vassiliou.

Zvýšení rozpočtu jen podtrhuje důležitost akcí Marie Curie, díky nimž bude možné vychovat v Evropě další generaci výzkumných pracovníků. Na podporu v rámci akcí Marie Curie dosáhnou výzkumníci ve všech fázích kariéry bez ohledu na státní příslušnost. O financování se budou moci ucházet výzkumníci ze všech oborů – od zdravotní péče zachraňující život až po základní výzkum. Podporovat se budou i tzv. průmyslové doktoráty, při nichž se prolíná akademický výzkum s prací v podnicích, ale i další inovační vzdělávání, které zvyšuje šanci na zaměstnání a profesní rozvoj.

Pro nastartování dynamického a inovačního růstu v Evropě sehraje zásadní roli právě EIT – především tím, že propojí vysokoškolské vzdělávání, výzkum a podnikatelskou sféru, a také tím, že bude podporovat začínající podniky a specializovanou postgraduální odbornou přípravu. EIT pracuje prostřednictvím tzv. znalostních a inovačních společenství, což je zcela nový koncept přeshraničních partnerství veřejného a soukromého sektoru. Kromě tři stávajících znalostních a inovačních společenství v oblasti klimatu, informačních a komunikačních technologií a energetiky vytvoří EIT v období 2014–2020 pět nových společenství, která se zaměří na: zdravý způsob života a aktivní stárnutí (2014), suroviny (2014), potraviny budoucnosti (2016), výrobu s přidanou hodnotou (2016) a mobilitu ve městech (2018).

Souvislosti

Program EU „Akce Marie Curie-Skłodowské“

Akce Marie Curie podporují profesní rozvoj a odbornou přípravu výzkumných pracovníků, a to se zaměřením na inovativní dovednosti ve všech vědeckých oborech a na základě nadnárodní i meziodvětvové mobility.

Z Akcí Marie Curie se stane hlavní program EU pro doktorandské vzdělávání, z něhož získá podporu 25 000 uchazečů. Půjde mimo jiné o financování průmyslových doktorátů i další inovativní způsoby odborné přípravy v oblasti výzkumu, které zvyšují šance na získání zaměstnání. Zkušení výzkumní pracovníci budou vybízeni, aby určitý čas ze svého stipendia trávili i mimo akademické prostředí – v podnicích a jiných organizacích.

Z akcí Marie Curie se budou podporovat i výměny výzkumníků a inovátorů v celé Evropě. Bude se tak dít v rámci partnerství, která propojí akademickou obec s jinými organizacemi, ale i pomocí výměn v celosvětovém měřítku, aby se upevnila mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a inovací. Prostřednictvím režimu COFUND se budou z akcí Marie Curie až z 50 % spolufinancovat i regionální, vnitrostátní a mezinárodní programy týkající se odborné přípravy ve výzkumu. Tento systém bude nově pamatovat také na začínající výzkumné pracovníky a dojde i k lepšímu navázání na strukturální a investiční fondy EU.

Evropský inovační a technologický institut (EIT)

EIT byl založen v roce 2008 a jeho hlavním posláním je podporovat konkurenceschopnost členských států tím, že propojuje špičkové vysokoškolské instituce, výzkumná střediska a podniky, aby se společně věnovaly řešení velkých společenských problémů. EIT má úřední sídlo v Budapešti, ale znalostní a inovační společenství fungují na celkem 17 místech po celé Evropě.

V současnosti existují tři znalostní a inovační společenství (věnují se klimatu, udržitelné energetice a informačním a komunikačním technologiím), která sdružují více než 350 partnerů z evropských univerzit, podniků a výzkumných středisek. Evropský inovační a technologický institut již zajistil podnikatelskou průpravu více než tisícovce studentů a přispěl k vytvoření více než stovky začínajících podniků. Vzniklo přibližně 90 nových výrobků, služeb či procesů. Uvnitř znalostních a inovačních společenství se právě pracuje na více než 400 podnikatelských nápadech.

Od roku 2014 budou EIT a jeho znalostní a inovační společenství šířit svůj novátorský přístup k inovacím pomocí informačních aktivit a akcí zaměřených na širší publikum. Regionální inovační program podpoří inovace v Unii zejména tím, že vysokoškolským institucím, výzkumným organizacím, podnikům a dalším subjektům v oblasti inovací umožní úzce spolupracovat se znalostními a inovačními společenstvími.

Další informace

IP/13/1133

Akce Marie Curie-Skłodowské

Evropský inovační a technologický institut ve zkratce

Evropská komise: Vzdělávání a odborná příprava

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Androulla Vassiliou na Twitteru @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

1 :

Při zohlednění očekávané inflace se jedná o 6,16 mld. eur. Jde o ekvivalent 5,45 miliardy eur ve stálých cenách roku 2011.

2 :

Celkem 2,4 mld. eur v cenách roku 2011.


Side Bar