Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS

Briselē, 2013. gada 19. novembrī

This is an updated version of MEMO/13/878 - available in all languages

ES kohēzijas politikas pārorientēšana maksimālai efektivitātei izaugsmes un nodarbinātības jomā. Reforma 10 punktos

Saskaņā ar ES 2014.–2020. gada budžetu kohēzijas politikas ieguldījumi ES dalībvalstīs, reģionos un pilsētās sasniegs 325 miljardus eiro. Ar tiem iecerēts īstenot ES mēroga mērķus izaugsmes un nodarbinātības jomā, kā arī cīņā pret klimata pārmaiņām, atkarību no energopiegādēm un sociālo atstumtību. Ņemot vērā dalībvalstu ieguldījumus un finanšu instrumentu sviras efektu, kopējā ietekme varētu pārsniegt 500 miljardus eiro. Kohēzijas politika nodrošinās maksimālu atdevi no šiem ieguldījumiem, kas būs pielāgoti pilsētu un reģionu individuālajām vajadzībām. Reformas galvenie elementi ir šādi.

1. Ieguldījumi visos ES reģionos, gan atbalsta līmeni, gan valsts ieguldījumu daļu (līdzfinansējuma likme) pielāgojot reģionu attīstības līmenim. Tiks izdalīti:

mazāk attīstītie reģioni (IKP ir mazāks par 75 % no ES-27 vidējā rādītāja),

pārejas reģioni (IKP ir 75 % līdz 90 % no ES-27 vidējā rādītāja),

attīstītie reģioni (IKP ir lielāks par 90 % no ES-27 vidējā rādītāja).

2. Resursu koncentrēšana galvenajās izaugsmes nozarēs. Ieguldījumus no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) virzīs uz 4 prioritātēm: inovācija un pētniecība, digitalizācijas programma, atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un ekonomika ar mazām oglekļa dioksīda emisijām. Finansējuma likmi piemēros atkarībā no reģiona kategorijas (mazāk attīstītajos 50 %, pārejas 60 % un attīstītajos 80 %). Prioritārajām nozarēm atvēlēs aptuveni 100 miljardus eiro, no kuriem vismaz 23 miljardi eiro būs paredzēti tam, lai atbalstītu pāreju uz ekonomiku mazām oglekļa dioksīda emisijām (energoefektivitāte un atjaunojamie enerģijas avoti). Šajā ziņā ERAF līdzekļu piešķiršanai ir izvirzīti citi noteikumi (mazāk attīstītajos reģionos 12 %, pārejas 15 % un attīstītajos reģionos 20 %).

No Kohēzijas fonda aptuveni 66 miljardi eiro būs paredzēti prioritārajiem Eiropas transporta savienojumiem un svarīgākajiem vides infrastruktūras projektiem.

Izmantojot Eiropas Sociālo fondu (ESF), kohēzijas politika ievērojami palīdzēs sasniegt ES prioritātes nodarbinātības jomā, piemēram, gādājot par apmācību un mūžizglītību, izglītību un sociālo iekļaušanu (vismaz 20 % no ESF līdzekļiem katrā dalībvalstī būs jāizmanto tieši šim mērķim). ESF piešķīruma vērtību noteiks atbilstoši katras dalībvalsts vajadzībām, bet tas nedrīkstēs būt mazāks par noteiktu minimumu. Kopējā summa būs vismaz 70 miljardi eiro. Jaunā Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva, kura ir saistīta ar ESF un kuras budžets būs vismaz 6 miljardi eiro, palīdzēs īstenot shēmu “Garantijas jauniešiem”.

3. Skaidru, pārredzamu, izmērāmu mērķu un uzdevumu noteikšana attiecībā uz pārskatatbildību un rezultātiem. Valstīm un reģioniem būs iepriekš jāpaziņo, kādus mērķus tās vēlas sasniegt un kādi ir pieejamie resursi, un precīzi jāapraksta, kā tās mērīs panākumus ceļā uz šiem mērķiem. Tādējādi būs iespējams procesu regulāri pārraudzīt un spriest par finanšu resursu izmantošanu. Tas nozīmē, ka visrezultatīvākajām programmām perioda beigās varēs piešķirt papildu līdzekļus (no tā sauktās izpildes rezerves).

4. Zināmu nosacījumu izpilde pirms līdzekļu novirzīšanas, lai palielinātu ieguldījumu efektivitāti. Piemēram, vajadzēs likt lietā pārdomātas specializācijas stratēģijas, lai noteiktu konkrētās priekšrocības un potenciālu, īstenot uzņēmējdarbību atbalstošas reformas un transporta stratēģijas, uzlabot publiskā iepirkuma sistēmu un vides tiesību aktu ievērošanu, ieviest stratēģijas pret jaunatnes bezdarbu un pāragru skolas pamešanu, sekmēt dzimumu līdztiesību un cīnīties pret diskrimināciju.

5. Kopīga stratēģija, lai uzlabotu koordināciju un novērstu atbildības jomu pārklāšanos. Vienots stratēģiskais satvars ļauj labāk koordinēt Eiropas strukturālos un ieguldījumu fondus, kuros ietilpst ERAF, Kohēzijas fonds un ESF — trīs ar kohēzijas politiku saistītie fondi —, kā arī lauku attīstības fonds un Zivsaimniecības fonds. Uzlabosies arī saikne ar citiem ES instrumentiem, piemēram, programmu “Apvārsnis 2020”, Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmu.

6. Birokrātijas samazināšana un vienkāršāki ES ieguldījumu izmantošanas noteikumi, visiem Eiropas strukturālajiem un ieguldījumu fondiem piemērojot kopējus noteikumus, kā arī vienkāršojot grāmatvedības noteikumus, mērķtiecīgāk ievirzot ziņošanas prasības un plašāk izmantojot digitālās tehnoloģijas (“e-kohēzija”).

7. Pilsētu dimensijas nostiprināšana kohēzijas politikā, rezervējot noteiktu minimumu no ERAF līdzekļiem, ko paredzēts izmantot integrētajiem projektiem pilsētās (papildus citiem izdevumiem pilsētu teritorijās).

8. Pārrobežu sadarbības nostiprināšana, atvieglojot pārrobežu projektu īstenošanu. Tiks arī gādāts, lai tādas makroreģionālas stratēģijas kā Donavas un Baltijas jūras stratēģija saņemtu atbalstu no valstu un reģionālajām programmām.

9. Kohēzijas politikas labāka piesaiste ES ekonomikas pārvaldībai plašākā nozīmē. Programmām jāatbilst valstu reformu programmām, kā arī jāatbalsta vajadzīgās reformas, kas Eiropas pusgadā norādītas konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos. Ja nepieciešams, Komisija (izmantojot tā saukto makroekonomikas nosacījumu klauzulu) var lūgt dalībvalstis grozīt programmas, lai atbalstītu galvenās strukturālās reformas. Ja ekonomiskie ieteikumi atkārtoti tiks rupji ignorēti, pēdējais līdzeklis var būt finansējuma apturēšana.

10. Finanšu instrumentu pastiprināta izmantošana, lai MVU nodrošinātu lielāku atbalstu un labāku piekļuvi kredītiem. Aizdevumiem, garantijām un pašu vai riska kapitālam tiks nodrošināts atbalsts no ES fondiem, izmantojot kopējus noteikumus, paplašinot to izmantošanas jomu un paredzot stimulus (piemēram, augstākas līdzfinansējuma likmes). Uzsvars tiks likts drīzāk uz aizdevumiem, nevis dotācijām, šādi uzlabojot projektu kvalitāti un novēršot atkarību no subsīdijām.


Side Bar