Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

NOTATKA PRASOWA

Bruksela/Strasburg, 19 listopada 2013

Kreatywna Europa: najczęściej zadawane pytania

(zob. również IP/13/1114)

Co to jest program „Kreatywna Europa”?

Program „Kreatywna Europa” jest nowym programem UE, który będzie wspierał kino europejskie, sektor kultury i sektor kreatywny, co pozwoli zwiększyć ich udział w tworzeniu miejsc pracy i wzroście gospodarczym. Z budżetem w wysokości 1,46 mld euro1 na lata 2014-2020, program będzie wspierał dziesiątki tysięcy artystów, osób zawodowo związanych z sektorem audiowizualnym i sektorem kultury, organizacji działających w dziedzinie sztuk widowiskowych. Dofinansowanie obejmie także sztuki piękne, działalność wydawniczą, produkcje filmowe i telewizyjne, muzykę, sztuki interdyscyplinarne, dziedzictwo kulturowe oraz sektor gier wideo. Dzięki środkom finansowym wspomniane osoby i podmioty będą mogły działać w całej Europie, zdobywać nową publiczność i rozwijać umiejętności niezbędne w epoce cyfrowej. Poprzez pomoc w dotarciu europejskich dzieł kultury do odbiorców w innych krajach program przyczyni się również do ochrony kulturowej i językowej różnorodności.

Dlaczego Europa potrzebuje programu „Kreatywna Europa”?

Kultura odgrywa ważną rolę w unijnej gospodarce. Badania wykazują, że udział sektora kultury i sektora kreatywnego w unijnym PKB wynosi blisko 4,5%, zaś udział w zatrudnieniu niemal 4% (8,5 miliona miejsc pracy, a o wiele więcej biorąc pod uwagę jego oddziaływania na inne sektory gospodarki). Europa jest światowym liderem w eksporcie produktów sektora kreatywnego. Aby utrzymać tę pozycję, musi inwestować w zdolność tych sektorów do działania poza granicami UE.

Program „Kreatywna Europa” stanowi odpowiedź na tę właśnie potrzebę i za jego pośrednictwem inwestycje będą kierowane tam, gdzie możliwe będzie osiągnięcie najlepszych wyników.

W nowym programie uwzględnia się wyzwania powstałe na skutek globalizacji i technologii cyfrowych, które powodują zmianę sposobu tworzenia dóbr kultury, ich rozpowszechniania i udostępniania, i które prowadzą do przekształcenia modeli biznesowych i źródeł dochodów. Zmiany te stwarzają również nowe możliwości dla sektora kultury i sektora kreatywnego. Program ma pozwolić im na wykorzystanie tych możliwości, tak aby mogły one skorzystać na digitalizacji i by mogły powstawać w nich nowe miejsca pracy i międzynarodowe kariery.

Które państwa mogą ubiegać się o finansowanie z programu „Kreatywna Europa”?

Program „Kreatywna Europa” będzie otwarty dla 28 państw członkowskich, a także – o ile spełniają one szczególne warunki – dla państw należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii), dla krajów kandydujących do członkostwa w UE oraz potencjalnych krajów kandydujących (Czarnogóry, Serbii, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Turcji, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa) oraz do krajów objętych polityką sąsiedztwa (Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, Algierii, Egiptu, Maroka, Tunezji, Jordanii, Libanu, Libii, Palestyny, Syrii i Izraela). Aby wziąć udział w programie, kraje spoza UE muszą opłacić „bilet wstępu”. Jego cena zależy od PKB (produkt krajowy brutto) danego kraju w stosunku do budżetu programu.

Czy osoby indywidualne mogą ubiegać się o finansowanie z programu?

W programie „Kreatywna Europa” nie będą przyjmowane wnioski składane przez osoby indywidualne. Poprzez projekty przygotowywane przez organizacje kulturalne środki finansowe dotrą jednak do około 250 tys. indywidualnych artystów i osób zawodowo związanych z kulturą i sektorem audiowizualnym. Jest to dużo bardziej opłacalny sposób osiągnięcia wyników i trwałych skutków. Komisja ocenia, że dzięki projektom wspieranym przez program „Kreatywna Europa” uda się dotrzeć – bezpośrednio lub pośrednio – do milionów osób.

Co dokładnie wspierać będzie program „Kreatywna Europa”?

Praktycznie wszystkie projekty otrzymujące wsparcie będą miały wymiar transgraniczny. Większość środków budżetowych zostanie wykorzystana na dotacje na indywidualne projekty. Z programu dofinansowane zostaną również takie inicjatywy, jak: Europejska Stolica Kultury, znak dziedzictwa europejskiego, Europejskie Dni Dziedzictwa oraz pięć nagród europejskich (nagroda UE w dziedzinie dziedzictwa kulturowego/nagrody „Europa Nostra”, nagroda UE w dziedzinie architektury współczesnej, Europejska Nagroda Literacka, nagrody „European Border Breakers” oraz nagroda programu MEDIA Unii Europejskiej).

Jakie wyzwania stoją przed programem?

Sektor kultury i sektor kreatywny nie wykorzystują w pełni jednolitego rynku. Jednym z największych wyzwań, z jakimi musi zmagać się sektor, to rozdrobnienie rynku wynikające z różnorodności kulturowej i językowej: w Unii Europejskiej są 24 języki urzędowe, 3 różne alfabety, a także około 60 oficjalnie uznanych języków mniejszości i regionalnych. Ta różnorodność stanowi część bogactwa Europy, ale jednocześnie utrudnia autorom dotarcie do czytelników w innych krajach; widzom kinowym lub teatralnym utrudnia oglądanie zagranicznych dzieł, a muzykom – zdobywanie nowych słuchaczy.

Z przeprowadzonego miesiąc temu badania Eurobarometru(IP/13/1023) wynika, że tylko 13% Europejczyków chodzi na koncerty z udziałem artystów z innego kraju europejskiego, a jedynie 4% ogląda sztuki teatralne z innego kraju w Europie. Większy nacisk na wsparcie w zakresie zdobywania publiczności oraz zdolności sektorów do interakcji z odbiorcami, na przykład poprzez inicjatywy związane z umiejętnością korzystania z mediów lub nowe interaktywne narzędzia internetowe, może potencjalnie zwiększyć dostęp publiczności do zagranicznych dzieł.

W jaki sposób program „Kreatywna Europa” różni się od obecnych programów „Kultura”, „MEDIA” i „MEDIA Mundus”? Czy nazwy te znikną?

Program „Kreatywna Europa” połączy obecne oddzielne mechanizmy wspierania sektora kultury i sektora audiowizualnego w Europie w ramach pojedynczego punktu kontaktowego otwartego dla wszystkich sektorów kultury i sektorów kreatywnych. Program ten będzie jednak nadal uwzględniał szczególne potrzeby zarówno branży audiowizualnej, jak i innych sektorówkultury i sektorów kreatywnych poprzez swoje szczegółowe podprogramy„Kultura” i „MEDIA”. Będą one opierać się na sukcesie obecnych programów „Kultura” i „MEDIA” oraz będą dostosowane do przyszłych wyzwań. Program „MEDIA Mundus”, który obecnie wspiera współpracę między europejskimi i międzynarodowymi specjalistami oraz międzynarodową dystrybucję filmów europejskich, zostanie włączony do podprogramu„MEDIA”.

Jeden program ramowy maksymalnie zwiększy efekty synergii między poszczególnymi sektorami i zwiększy przyrost wydajności.

„Kreatywna Europa” obejmie komponent międzysektorowy. Z czym to się wiąże?

Komponent ten będzie się składać z dwóch części: instrumentu gwarancji finansowych, zarządzanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny, który zacznie działać od 2016 r. i ma ułatwiać dostęp małych podmiotów do pożyczek bankowych. Z komponentu międzysektorowego wspierane będą również badania, analizy i lepsze gromadzenie danych w celu poprawy bazy informacyjnej dla kształtowania polityki, finansowanie projektów eksperymentalnych w celu zachęcania do współpracy między sektorem audiowizualnym i innymi sektorami kultury i sektorami kreatywnymi; w ramach tego komponentu finansowane będą biura programu „Kreatywna Europa” zapewniające pomoc dla wnioskodawców.

W jaki sposób zarządzany będzie program „Kreatywna Europa”?

Program „Kreatywna Europa” stanowić będzie proste, dobrze rozpoznawalne i łatwo dostępne narzędzie otwierające drogę osobom zawodowo związanym z sektorem kultury i sektorem kreatywnym w Europie, i to niezależnie od dziedziny artystycznej będącej ich specjalnością; będzie on też oferował możliwości działania na platformie międzynarodowej, zarówno w UE, jak i poza nią. Obecny system zarządzania za pośrednictwem Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego będzie kontynuowany.

1 :

Przy uwzględnieniu szacowanej inflacji, kwota ta wynosi 1,46 miliarda euro. Odpowiada to 1,3 miliarda EUR w cenach „stałych” z 2011 r.


Side Bar