Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles/Strasbourg, den 19. november 2013

"Et Kreativt Europa": Ofte stillede spørgsmål

(se også IP/13/1114)

Hvad går "Et Kreativt Europa"-programmet ud på?

"Et Kreativt Europa" er det nye EU-program, der skal fremme europæisk film og de kulturelle og kreative sektorer, så de kan øge deres bidrag til vækst og beskæftigelse. Med et budget på 1,46 mia. EUR1 i perioden 2014-2020 vil programmet støtte titusinder af kunstnere, kulturarbejdere og branchefolk på det audiovisuelle område og organisationer inden for scenekunst, billedkunst, forlagsvirksomhed, film, tv, musik, tværfaglige kunstarter, kulturarv og computerspilindustrien. Finansieringen vil gøre det muligt for dem at arbejde på tværs af grænserne, at nå ud til nye publikumsgrupper og at udvikle de færdigheder, som er nødvendige i en digital tidsalder. Ved at hjælpe kulturelle værker i Europa med at nå ud til publikumsgrupper i andre lande bidrager programmet også til at beskytte den kulturelle og sproglige mangfoldighed.

Hvorfor har Europa brug for programmet "Et Kreativt Europa"?

Kultur spiller en vigtig rolle i EU's økonomi. Undersøgelser har vist, at de kulturelle og kreative sektorer tegner sig for ca. 4,5 % af EU's BNP og næsten 4 % af beskæftigelsen (8,5 millioner arbejdspladser, og mange flere, hvis der tages hensyn til den afsmittende virkning i andre sektorer). På verdensplan er Europa førende inden for eksport af produkter fra den kreative industri. For at bevare denne stilling må Europa investere i sektorernes evne til at arbejde på tværs af grænserne.

"Et Kreativt Europa" imødekommer dette behov og vil målrette investeringer på områder, hvor gennemslagskraften vil være størst.

Det nye program tager hensyn til de udfordringer, som globaliseringen og de digitale teknologier medfører. Disse udviklinger ændrer måden, hvorpå kulturelle værker skabes, formidles og udbredes, og de danner nye forretningsmodeller og indtægtsstrømme. Derudover skaber de også muligheder for de kulturelle og kreative sektorer. Programmet søger at hjælpe sektorerne med at udnytte disse muligheder, så de får gavn af det digitale skift og skaber flere arbejdspladser og muligheder for en international karriere.

Hvilke lande kan ansøge om støtte fra "Et Kreativt Europa"?

"Et Kreativt Europa" vil være åben for de 28 medlemslande og for landene i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA) (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz), EU-kandidatlandene og potentielle kandidatlande (Montenegro, Serbien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Tyrkiet, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo) og nabolandene (Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Moldova, Ukraine, Algeriet, Egypten, Marokko, Tunesien, Jordan, Libanon, Libyen, Palæstina, Syrien og Israel), sålænge de opfylder de særlige betingelser. Tredjelande skal betale en "adgangsbillet" for at kunne deltage i programmet. Prisen er baseret på størrelsen af landets BNP (bruttonationalprodukt) set i forhold til programmets budget.

Kan enkeltpersoner ansøge om støtte?

"Et Kreativt Europa" vil ikke blive åbnet for ansøgninger fra enkeltpersoner. Men ca. 250 000 individuelle kunstnere, kulturarbejdere samt branchefolk på det audiovisuelle område vil modtage støtte ved at indgå i projekter, som indsendes af kulturelle organisationer. Dette er en langt mere omkostningseffektiv metode til at opnå resultater og varige virkninger. Kommissionen skønner, at millioner af mennesker direkte eller indirekte vil få glæde af projekter, der støttes af programmet "Et Kreativt Europa".

Hvad præcist støtter "Et Kreativt Europa"?

Så godt som alle projekter, der modtager støtte, vil indeholde et grænseoverskridende element. Det meste af budgettet vil blive anvendt i form af tilskud til individuelle projekter. Programmet støtter dog også initiativer med lignende målsætninger som de europæiske kulturhovedstæder, det europæiske kulturarvsmærke, de europæiske kulturarvsdage og fem europæiske priser (EU's kulturarvspris/Europa Nostra-prisen, EU-prisen for moderne arkitektur, EU's litteraturpris, "European Border Breakers Awards" og EU's Media-pris).

Hvilke udfordringer skal programmet tage op?

De kulturelle og kreative sektorer får i øjeblikket ikke nok ud af det indre marked. En af de største udfordringer, som sektoren står over for, er fragmenteringen af markedet, der skyldes forskellige kulturelle traditioner og sprog. Den Europæiske Union har 24 officielle sprog, tre alfabeter og omtrent 60 officielt anerkendte regionale sprog og mindretalssprog. Denne mangfoldighed er en del af Europas rige historie, men den afholder forfattere fra at nå ud til læsere i andre lande, biografgængere og teatergæster hindres i at se udenlandske værker, og musikere har svært ved at nå ud til nye lyttere.

En Eurobarometer-undersøgelse fra sidste måned (IP/13/1023) viste, at kun 13 % af europæerne går til koncerter med kunstnere fra andre europæiske lande, og kun 4 % ser et teaterstykke fra et andet europæisk land. Med et større fokus på støtte til opbygning af nye publikumsgrupper og sektorernes kapacitet til at interagere med publikum, f.eks. gennem mediekendskabsinitiativer eller nye interaktive onlineredskaber, kan offentligheden få kendskab til flere udenlandske værker.

Hvad er forskellen mellem "Et Kreativt Europa" og de nuværende programmer Kultur, Media og Media Mundus? Vil disse navne forsvinde?

"Et Kreativt Europa" vil kombinere de nuværende særskilte støtteordninger til de kulturelle og audiovisuelle sektorer i Europa i en "one-stop-shop", som er åben for alle kulturelle og kreative sektorer. Programmet vil dog fortsætte med at imødekomme de særlige behov i den audiovisuelle industri og andre kulturelle og kreative sektorer gennem sine særlige delprogrammer Kultur og Media. Disse vil bygge videre på succesen fra de nuværende programmer Kultur og Media og vil være tilpasset fremtidige udfordringer. Media Mundus, som støtter samarbejdet mellem europæiske og internationale fagfolk og den internationale distribution af europæiske film, vil blive integreret i delprogrammet Media.

Med et enkelt rammeprogram opnås der størst mulig synergi mellem de forskellige sektorer, og effektiviteten øges.

"Et Kreativt Europa" vil omfatte et tværfagligt delprogram. Hvad betyder det?

Dette delprogram vil indeholde to dele. Finansieringsgarantifaciliteten, der forvaltes af Den Europæiske Investeringsfond og træder i kraft i 2016, vil gøre det nemmere for små virksomheder at få adgang til banklån. Det tværfaglige delprogram vil også yde støtte til undersøgelser, analyser og bedre dataindsamling med henblik på at forbedre evidensgrundlaget for politikker. Derudover vil det stille finansiering til rådighed til eksperimentelle projekter for at fremme samarbejdet mellem den audiovisuelle sektor og andre kulturelle og kreative sektorer samt finansiering til kontorene for "Et Kreativt Europa", der rådgiver ansøgere.

Hvordan forvaltes "Et Kreativt Europa"?

"Et Kreativt Europa" vil tage form af en enklere, letgenkendelig og tilgængelig portal for kulturelle og kreative fagfolk i Europa, uanset deres kunstneriske fag, og programmet vil tilbyde støtte til internationale aktiviteter i EU og resten af verden. Det nuværende forvaltningssystem gennem Forvaltningsorganet for Undervisning, Kultur og Audiovisuelle Medier vil fortsætte.

1 :

1,46 mia. EUR under hensyn til den skønnede inflation. Det svarer til 1,3 mia. EUR i faste 2011-priser.


Side Bar