Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

MEMO

Brusel/Štrasburk 19. listopadu 2013

Tvůrčí Evropa: Často kladené dotazy

(viz také IP/13/1114)

Čím se program Tvůrčí Evropa zabývá?

Program Tvůrčí Evropa je nový program EU, jehož cílem je podporovat evropskou kinematografii a kulturní a tvůrčí odvětví, a tak jim umožnit větší přispění k vytváření pracovních míst a růstu. Díky rozpočtu ve výši 1,46 miliardy eur1 na období 2014–2020 podpoří tento program desítky tisíc umělců, profesionálů v kulturních a audiovizuálních odvětvích a organizací působících v oblasti scénických umění, výtvarného umění, vydavatelství, filmového průmyslu, televizního vysílání, hudby, interdisciplinárního umění, kulturního dědictví a v odvětví videoher. Financování z tohoto programu umožní příjemcům působit po celé Evropě a oslovit tak nové obecenstvo a rozvíjet dovednosti potřebné v digitálním věku. Tím, že tento program pomůže evropské kultuře oslovit publikum v jiných zemích, přispěje také k ochraně kulturní a jazykové různorodosti.

Proč Evropa potřebuje program Tvůrčí Evropa?

Kultura plní v hospodářství EU významnou úlohu. Ze studií vyplývá, že kulturní a tvůrčí odvětví se na evropském HDP podílejí až 4,5 % a na zaměstnanosti téměř 4 % (8,5 milionu pracovních míst a řada dalších, vezmeme-li v úvahu jejich dopad na ostatní odvětví). Evropa je největším světovým vývozcem produktů tvůrčích odvětví. Abychom si tuto pozici udrželi, musí se investice do těchto odvětví zaměřit na jejich schopnost působit přes hranice.

Tvůrčí Evropa reaguje na tuto potřebu a zaměří investice do oblastí, kde bude jejich dopad nejznatelnější.

Nový program Tvůrčí Evropa zohledňuje skutečnost, že globalizace a digitální technologie přinášejí rovněž nové problémy, že se mění způsob, jakým kulturní díla vznikají, jak jsou distribuována a přístup k nim a že se transformují obchodní modely a toky příjmů. Takový vývoj však kulturním a tvůrčím odvětvím rovněž vytváří příležitosti. Program se dotčeným odvětvím snaží pomoci, aby se těchto příležitostí dokázala chopit a využila tak v plné míře digitalizace a vytvářela více pracovních míst a mezinárodních kariér.

Které země mohou požádat o financování z programu Tvůrčí Evropa?

Tvůrčí Evropa je program určený pro 28 členských států. Pokud splní zvláštní podmínky, otevře se také zemím Evropského sdružení volného obchodu (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko), kandidátským a potenciálním kandidátským zemím na členství v EU (Černá Hora, Srbsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo) a státům spadajícím do politiky sousedství EU (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina, Alžírsko, Egypt, Maroko, Tunisko, Jordánsko, Libanon, Libye, Palestina, Sýrie a Izrael). Země, které nejsou členy EU, budou muset za účast v programu zaplatit „vstupní poplatek“. Ten se vypočítá na základě výše jejich HDP (hrubý domácí produkt) v poměru k rozpočtu programu.

Mohou o financování požádat jednotlivci?

Program Tvůrčí Evropa nebude přijímat žádosti od jednotlivců, ale přibližně 250 000 umělců a profesionálů v kulturních a audiovizuálních odvětvích obdrží finanční prostředky prostřednictvím projektů, které předloží kulturní organizace. Jedná se o mnohem hospodárnější způsob, jak dosáhnout výsledků a trvalého efektu. Komise odhaduje, že projekty podporované programem Tvůrčí Evropa osloví přímo či nepřímo miliony lidí.

Co přesně program Tvůrčí Evropa podpoří?

Prakticky všechny podporované projekty budou mít přeshraniční rozměr. Většina rozpočtu bude vyčleněna na granty pro jednotlivé projekty. Program však rovněž podpoří iniciativy, které sledují podobné cíle: např. projekt „Evropské hlavní město kultury“, označení „Evropské dědictví“, akce „Dny evropského dědictví“ a pět evropských cen (cena EU za kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra, cena EU za současnou architekturu, cena EU za literaturu, cena „European Border Breakers Awards“ za současnou hudbu a cena EU MEDIA).

Jaké problémy program řeší?

Kulturní a tvůrčí odvětví v současné době nevyužívají výhod jednotného trhu naplno. Jedním z nejzávažnějších problémů, kterým tato odvětví čelí, je fragmentace trhu, jež souvisí s odlišnými kulturními tradicemi a jazykovou různorodostí: Evropská unie má 24 úředních jazyků, tři abecedy a přibližně 60 úředně uznaných regionálních a minoritních jazyků. Tato rozmanitost je součástí bohaté evropské mozaiky, avšak neusnadňuje autorům oslovit čtenáře v jiných zemích, zabraňuje návštěvníkům kin a divadel shlédnout zahraniční díla a hudebníkům ztěžuje přístup k novým posluchačům.

Průzkum Eurobarometr z minulého měsíce (IP/13/1023) ukázal, že pouze 13 % Evropanů zajde na koncert umělců z jiné evropské země a pouze 4 % navštíví divadelní představení z jiné evropské země. Intenzivnější zaměření na podporu získávání nového publika a na schopnost odvětví s ním komunikovat, například prostřednictvím iniciativ v oblasti mediální gramotnosti nebo nových interaktivních online nástrojů, má potenciál zpřístupnit veřejnosti více děl v cizích jazycích.

Jak se bude Tvůrčí Evropa lišit od stávajících programů MEDIA a MEDIA Mundus? Zaniknou tyto názvy?

Program Tvůrčí Evropa sloučí podpůrné mechanismy pro kulturu a audiovizuální odvětví v Evropě, které jsou v současnosti oddělené, do komplexního celku, jenž bude otevřen pro všechna kulturní a tvůrčí odvětví. Program se však bude i nadále zabývat charakteristickými potřebami audiovizuálního odvětví a jiných kulturních a tvůrčích odvětví prostřednictvím svých specifických dílčích programů Kultura a MEDIA, které budou vycházet z úspěchu stávajících programů Kultura a MEDIA a přizpůsobí se budoucím výzvám. Program MEDIA Mundus, který podporuje spolupráci mezi evropskými a zahraničními profesionály a mezinárodní distribuci evropských filmů, bude začleněn do dílčího programu MEDIA.

Jednotný rámcový program maximalizuje součinnost mezi různými odvětvími a zvýší jejich efektivitu.

Součástí Tvůrčí Evropy bude meziodvětvová složka. Co obnáší?

Tato složka má dvě části: facilita finančních záruk řízená Evropským investičním fondem bude fungovat od roku 2016 a usnadní přístup malých provozovatelů k bankovním úvěrům. Meziodvětvová složka bude také poskytovat podporu určenou na studie, analýzy a kvalitnější shromažďování údajů, což umožní lepší tvorbu politik založenou na ověřených údajích, financování experimentálních projektů na podporu spolupráce mezi audiovizuálními a dalšími kulturními a tvůrčími odvětvími a financování sítě kanceláří programu Tvůrčí Evropa, které žadatelům poskytují poradenství.

Jakým způsobem bude program Tvůrčí Evropa řízen?

Tvůrčí Evropa bude pro evropské profesionály v kulturních a audiovizuálních odvětvích, bez ohledu na jejich umělecký obor, jednodušší, jasně rozpoznatelnou a snadno přístupnou vstupní branou a bude poskytovat podporu mezinárodním uměleckým aktivitám v EU i mimo ni. Stávající systém řízení prostřednictvím Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast zůstane zachován.

1 :

Při zohlednění očekávané inflace se jedná o 1,46 mld. eur. Jde o ekvivalent 1,3 mld. eur v „pevných“ cenách z roku 2011.


Side Bar