Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Брюксел/Страсбург, 19 ноември 2013 г.

„Творческа Европа“: Често задавани въпроси

(вж. също IP/13/1114)

Какво представлява програмата „Творческа Европа“?

„Творческа Европа“ е новата програма на ЕС в подкрепа на европейското кино и секторите на културата и творчеството, която ще им даде възможност да увеличат приноса си към създаването на работни места и икономическия растеж. Разполагаща с бюджет от 1,46 милиарда евро1 за периода 2014—2020 г., тя ще подпомогне десетки хиляди дейци на изкуството, професионалисти в областта на културния и аудиовизуалния сектор и организации в сферата на сценичните изкуства, изящните изкуства, издателската дейност, кинематографията, телевизията, музиката, интердисциплинарните изкуства, културното наследство и индустрията на видеоигрите. Финансирането ще им позволи да работят из цяла Европа, да достигнат до нова публика и да развият уменията, необходими в цифровата ера. Като помага на европейските културни произведения да достигнат до публика в други държави, програмата ще допринесе и за опазването на културното и езиково многообразие.

Защо Европа се нуждае от програма „Творческа Европа“?

Културата играе важна роля в икономиката на ЕС. Проучванията сочат, че до 4,5 % от БВП на ЕС и почти 4 % от заетостта в ЕС (8,5 милиона работни места и много повече, ако се вземе предвид влиянието на тези сектори върху другите сектори) се дължат на културния и творческия сектор, взети заедно. Европа е световен лидер в износа на продукти на творческата индустрия. За да запази тази позиция, Европа трябва да инвестира в способността на тези сектори да функционират трансгранично.

Програмата „Творческа Европа“ откликва на тази необходимост и цели да насочи инвестициите там, където тяхното въздействие ще бъде най-голямо.

Новата програма отчита предизвикателствата, произтичащи от глобализацията и цифровите технологии, които променят начините за създаване, разпространение и достъп до културните произведения, както и стопанските модели и приходните потоци. Тези развития също така създават възможности за културния и творческия сектор. Целта на програмата е да помогне на тези сектори да се възползват от тези възможности по начин, който ще им позволи да се облагодетелстват от преминаването към цифрови технологии и да създадат повече работни места и възможности за международно кариерно развитие.

Кои държави могат да кандидатстват за финансиране от „Творческа Европа“?

„Творческа Европа“ ще бъде достъпна за 28-те държави членки и, доколкото те отговарят на определени условия, за страните от Европейската асоциация за свободна търговия (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария), за страните кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС (Черна гора, Сърбия, бившата югославска република Македония, Турция, Албания, Босна и Херцеговина, Косово) и за съседните на ЕС страни (Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова, Украйна, Алжир, Египет, Мароко, Тунис, Йордания, Ливан, Либия, Палестина, Сирия и Израел). За да участват в програмата, страните извън ЕС трябва да заплатят т. нар. „входна такса“. Размерът ѝ се определя според съотношението на техния БВП (брутен вътрешен продукт) спрямо бюджета на програмата.

Могат ли физически лица да кандидатстват за финансиране?

Физически лица не могат да кандидатстват по програма „Творческа Европа“, но около 250 000 дейци на изкуството и професионалисти в сферата на културата и аудиовизиите ще получат финансиране чрез проекти, подадени от културни организации. От гледна точка на разходите това е много по-икономичен начин за постигане на резултати и на дълготрайно въздействие. Според очакванията на Комисията милиони хора ще бъдат достигнати пряко или косвено чрез проектите, финансирани по „Творческа Европа“.

Какви точно инициативи финансира „Творческа Европа“?

На практика всички проекти, получаващи средства, ще имат трансгранично измерение. По-голямата част от бюджета ще бъде използвана за предоставяне на безвъзмездни средства по отделни проекти. Въпреки това програмата ще подкрепя и инициативи със сходни цели, като например Eвропейски столици на културaта, Eвропейски знак за наследство, Дните на европейското наследство и петте награди на Европейския съюз (наградата на ЕС за културно наследство/награди „Europa Nostra“, наградата на ЕС за съвременна архитектура, наградата на ЕС за литература, наградата „Европейски музикален дебют без граници“, наградата „МЕДИА“).

Какви предизвикателства цели да преодолее програмата?

Понастоящем културният и творческият сектор не се възползват в максимална степен от възможностите, предоставени от единния пазар. Раздробеността на пазара, свързана с различните културни традиции и езици, е едно от най-големите предизвикателства, пред които са изправени тези сектори. В Европейския съюз има 24 официални езика, 3 азбуки и приблизително 60 официално признати регионални и малцинствени езика. Това многообразие е част от богатия облик на Европа, но то затруднява усилията на авторите да достигнат до читатели в други държави, не позволява на любителите на киното и театъра да гледат чуждестранни творби, а на музикантите — да достигнат до нови слушатели.

Според проучване на Евробарометър от миналия месец (IP/13/1023) само 13 % от европейците ходят на концерти, изпълнявани от дейци на изкуството от друга европейска държава, а само 4 % гледат театрални пиеси на друга европейска държава. По-силният акцент върху подкрепата с цел привличане на публика и повишаване на способността на секторите да взаимодействат с аудиторията, например чрез инициативи за медийна грамотност или нови интерактивни онлайн средства, би могъл да доведе повече чуждестранни произведения до вниманието на публиката.

По какво ще се отличава програма „Творческа Европа“ от действащите понастоящем програми „Култура“, „МЕДИА“ и „МЕДИА Мундус“? Ще изчезнат ли те?

Програмата „Творческа Европа“ ще съчетае съществуващите отделни механизми за подкрепа на културния и аудиовизуалния сектор в Европа, за да осигури „обслужване на едно гише“, достъпно за всички сектори на културата и творчеството. Чрез специфичните си подпрограми „Култура“ и „МЕДИА“ обаче тя ще продължи да откликва на конкретните потребности на аудиовизуалната индустрия и другите културни и творчески сектори. Teзи подпрограми ще надграждат върху опита и успеха на настоящите програми „Култура“ и „МЕДИА“ и ще бъдат приспособени за бъдещи предизвикателства. „МЕДИА Мундус“, която понастоящем подпомага сътрудничеството между европейските и международните професионалисти и международното разпространение на европейски филми, ще бъде интегрирана в подпрограма „МЕДИА“.

Единната рамкова програма ще доведе до постигане на максимален синергичен ефект между различните сектори и нарастване на ефективността им.

В програмата „Творческа Европа“ ще има междусекторно направление. Какво точно включва то?

Това направление се състои от две части: финансов гаранционен механизъм, управляван от Европейската инвестиционна банка и действащ от 2016 г., който ще улесни достъпа на малките предприятия до банкови заеми. Междусекторното направление ще предостави подкрепа за проучвания, анализи и по-добро събиране на данни с цел усъвършенстване на обосновката при изготвянето на политиките, финансиране на експериментални проекти за насърчаване на сътрудничеството между аудиовизуалните и други културни и творчески сектори и финансирането за информационните бюра „Творческа Европа“, които предоставят на помощ на кандидатите.

Как ще се управлява програмата „Творческа Европа“?

Програмата „Творческа Европа“ ще бъде опростен, лесноразпознаваем и достъпен портал за европейските професионалисти в областта на културата и творчеството, независимо от сферата на творческа изява, и ще предложи подкрепа за осъществяване на международни дейности както в ЕС, така и извън него. Съществуващата система на управление чрез Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура ще бъде запазена.

1 :

1,46 милиарда евро с отчитане на прогнозната инфлация. Това се равнява на 1,3 милиарда евро по фиксирани цени от 2011 г.


Side Bar