Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

OBAVIJEST

Strasbourg/Bruxelles, 19. studenog 2013.

Erasmus+ Često postavljana pitanja

(vidi i IP/13/1110)

Što je Erasmus+?

Erasmus+ novi je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. – 2020. Zamjenjuje brojne postojeće programe EU-a koji obuhvaćaju sve sektore obrazovanja: program za cjeloživotno učenje - Erasmus (visoko obrazovanje), Leonardo da Vinci (strukovno obrazovanje), Comenius (školsko obrazovanje), Grundtvig (obrazovanje odraslih), program Mladi na djelu i pet međunarodnih programa (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink te program za suradnju s industrijaliziranim zemljama). Po prvi put, Erasmus+ pružit će potporu EU-a i sportu, posebno amaterskim sportovima.

Erasmus+ znatno povećava sredstva EU-a(+40 %) za razvoj znanja i vještina te na taj način naglašava važnost obrazovanja i osposobljavanja u političkim planovima EU-a i država članica. Ima za cilj potaknuti osobni razvoj i mogućnosti zaposlenja.

Novi program nastavlja se na iskustvo i uspjeh postojećih programa kao što je Erasmus, no imat će još i veći utjecaj. Temelji se na pretpostavci da je ulaganje u obrazovanje i osposobljavanje ključno kako bi se razvio potencijal neovisno o starosti ili iskustvu.

Što će se podupirati programom Erasmus+?

Erasmus+ ima za cilj povećati kvalitetu i važnost kvalifikacija i vještina. Dvije trećine sredstava u okviru programa Erasmus+ izdvojit će se za stipendije za studiranje, osposobljavanje, rad ili volontiranje u inozemstvu za 4 milijuna osoba (u odnosu na 2,7 milijuna u razdoblju 2007.— 2013.). Razdoblje provedeno u inozemstvu može varirati od nekoliko dana do godine dana.

Erasmus+ otvoren je za studente, nastavnike, vježbenike, volontere, vođe mladih i osobe koje rade u amaterskim sportovima. Njime će se također omogućiti sredstva za partnerstva među obrazovnim ustanovama, organizacijama za mlade, poduzećima, lokalnim i regionalnim tijelima i nevladinim organizacijama, kao i potpora reformama u državama članicama kako bi modernizirale obrazovanje i osposobljavanje te promovirale inovacije, poduzetništvo i zapošljivost.

Pružit će se veća potpora IT platformama kao što je e-twinning kako bi se povezale škole i drugi pružatelji usluga obrazovanja putem interneta.

Erasmus+ pridonijet će razvoju europske dimenzije u sportu pomažući u borbi protiv prekograničnih prijetnji poput namještanja utakmica i dopinga. Pružit će se potpora i transnacionalnim projektima koji uključuju organizacije amaterskog sporta koje promiču, na primjer, dobro upravljanje, socijalnu uključenost, dvojne karijere i tjelesnu aktivnost za sve.

Kako će se Erasmus+ razlikovati od postojećih programa?

Novi program ambiciozniji je i strateški usmjeren dok istovremeno zadržava temeljne ciljeve poboljšanja vještina i povećanja zapošljivosti, kao i potporu modernizaciji sustava obrazovanja, osposobljavanja i zapošljavanja mladih.

Erasmus+ razvit će sinergije između različitih sektora obrazovanja te s poslovnim svijetom. Jedinstveni program imat će jednostavnija pravila i postupke primjene te će izbjeći fragmentaciju ili dupliciranje.

Program sadrži brojne nove značajke:

Program kreditnih jamstava koji će omogućiti studentima magistarskih studija financiranje cjelovitog studija u inozemstvu kako bi dobili potrebne vještine za poslove koji zahtijevaju opsežno znanje.

Savezi znanja: partnerstva među visokoškolskim ustanovama i poduzećima kako bi se promovirali kreativnost, inovacije i poduzetništvo nudeći nove nastavne planove, mogućnosti učenja i kvalifikacije.

Savez za sektorske vještine: partnerstva između pružatelja strukovnog obrazovanja i pružatelja osposobljavanja u svrhu promicanja zapošljivosti i rješavanja razlika u vještinama razvijanjem nastavnih planova koji su specifični za sektore te inovativnih oblika strukovnog podučavanja.

Njime se integriraju programi koji su trenutačno odvojeni i imaju međunarodnu dimenziju visokog obrazovanja, što znači da će biti moguća veća mobilnost prema trećim zemljama i iz njih kao i bolja sposobnost izgradnje projekata s visokoškolskim obrazovnim ustanovama u trećim zemljama.

Što će se promijeniti za studente u okviru programa Erasmus+?

Pristup programu povećat će se na više načina. Na primjer, Erasmus+ pružit će veću potporu studentima koji žele poboljšati svoje jezične vještine prije odlaska na Erasmus sveučilište ili u pronalaženju zaposlenja. Uz to, razvoj fleksibilnog učenja, kao što je učenje na daljinu ili izvanredni studij, podupirat će se većom upotrebom informacijskih tehnologija.

Sredstva u okviru programa Erasmus+ više će se usredotočiti na posebne potrebe (kao što su troškovi života u odredišnoj zemlji) te će pružiti veću potporu studentima slabijeg imovinskog stanja kao i studentima s invaliditetom ili onima koji dolaze iz najudaljenijih regija. Zemlje mogu nadopuniti stipendije EU-a s dodatnim sredstvima iz svojih nacionalnih ili regionalnih proračuna.

Zahvaljujući kreditnim jamstvima studenti koji to žele moći će provesti cjeloviti magistarski studij u drugoj europskoj zemlji. Jamstvo će posebno pomoći studentima slabijeg imovinskog stanja kojima je u prošlosti bilo onemogućeno studirati u inozemstvu zbog manjka nacionalnih ili lokalnih stipendija.

Nova Erasmus sveučilišna povelja pridonijet će visoko kvalitetnim iskustvima učenja putem čvrstih dogovora između visokoškolskih ustanova te će odrediti minimum očekivane razine znanja jezika za studente i pružiti podrobne informacije o stanovanju i pitanjima povezanima s vizama.

Hoće li u programu Erasmus+ visine studentskih stipendija biti bolje usklađene među državama članicama?

Da. Cilj je bolje uskladiti kriterije za određivanje visine studentskih stipendija koje dodjeljuje EU te istodobno omogućiti fleksibilnost kako bi se u obzir uzela razina potražnje za stipendijama i dostupnost drugih izvora financiranja, što se razlikuje od države do države. Pored stipendije EU-a studeni mogu primati i drugu potporu nacionalnih, regionalnih ili lokalnih tijela.

Visina stipendije EU-a u prvom redu ovisi o odredišnoj zemlji.

Države koje sudjeluju u programu Erasmus+ bit će podijeljene u tri skupine ovisno o njihovim troškovima života. Studentu koji se u svrhu studiranja seli u drugu državu unutar iste skupine (tj. državu sa sličnim troškovima života) isplaćivat će se stipendija EU-a u prosječnom rasponu od 200 do 450 EUR mjesečno. Visinu stipendije određuje nacionalna agencija nadležna za upravljanje stipendijama iz Erasmus+ programa u pojedinoj državi. Pri određivanju visine stipendije nacionalna agencija u obzir uzima razinu potražnje za stipendijama te dostupnost drugih izvora financiranja. Tako, primjerice, svojim visokoškolskim ustanovama može odrediti raspon za visinu stipendija ako je sufinanciranje dostupno samo u nekim regijama ili institucijama.

Studentima koji se sele u državu s višim troškovima života, uz stipendiju u prosječnom rasponu isplaćivat će se dodatnih 50 EUR na mjesec (ali ne više od 500 EUR mjesečno). Studentima koji se sele u državu s nižim troškovima života isplaćivat će se stipendija u prosječnom rasponu umanjena za najmanje 50 EUR na mjesec (ali ne manje od 150 EUR mjesečno). Studentima iz najudaljenijih područja i najudaljenijih država uključenih u program isplaćivat će se viša stipendija EU-a.

Visina stipendije EU-a ovisit će i o tome planira li student u inozemstvu studirati ili obavljati pripravnički staž. Pored stipendije EU-a studentima na pripravničkom stažu isplaćivat će se dodatnih 100 – 200 EUR mjesečno za studij s obzirom na to da im obično nije dostupan povoljan studentski smještaj ili prehrana itd. Ako se stipendija sufinancira iz regionalnih ili lokalnih izvora, visinu stipendije određuje nacionalna agencija ili visokoškolska ustanova.

Predviđene su i posebne odredbe za studente iz obitelji slabijeg imovinskog statusa: ovisno o potpori koja je već predviđena na nacionalnoj razini za ovu ciljnu skupinu, nacionalna tijela mogu odlučiti da se takvim studentima za studij u inozemstvu pored uobičajene stipendije EU-a isplati dodatnih 100 – 200 EUR mjesečno iz proračuna EU-a .

Naposlijetku, studenti s posebnim potrebama mogu dobivati veći iznos stipendije EU-a za pokrivanje dodatnih troškova.

Hoće li studenti moći sudjelovati u programu Erasmus+ ako su već dobivali stipendiju iz Erasmusa u okviru prijašnjeg Programa za cjeloživotno učenje?

Da. Studentima Erasmus+ programa bit će omogućeno studiranje ili obavljanje pripravničkog staža u inozemstvu u više navrata.

Na svakom stupnju studija (dodiplomski, magistarski ili doktorski studij) studenti će moći studirati ili se osposobljavati u inozemstvu najdulje 12 mjeseci, neovisno o vrsti mobilnosti (studiranje ili pripravnički staž) i broju boravaka u inozemstvu u okviru mobilnosti (na primjer, 2 razdoblja od po 6 mjeseci ili 3 razdoblja od po 4 mjeseca). Međutim, visokoškolske ustanove prednost mogu dati studentima koji još nisu imali priliku boraviti u inozemstvu radi studiranja ili osposobljavanja.

Za studente koji su već sudjelovali u programu razmjene Erasmus u okviru Programa za cjeloživotno učenje (LLP), to će se uzeti u obzir ako zatraže stipendiju na istom stupnju studija u programu Erasmus+. Primjerice, ako je student na magistarskom stupnju već sudjelovao u programu razmjene Erasmus u okviru LLP-a u trajanju od 6 mjeseci, na magistarskom stupnju može iskoristiti stipendiju za mobilnost u okviru programa Erasmus+ od najdulje 6 mjeseci. Međutim, ako isti student upiše doktorski studij, u okviru programa Erasmus+ može zatražiti potporu za studij do najdulje 12 mjeseci jer je riječ o višem stupnju studija.

Druge vrste ranijeg iskustva mobilnosti, kao što je sudjelovanje u programu osposobljavanja Leonardo da Vinci u okviru Programa za cjeloživotno učenje ili volontiranje u Europskoj volonterskoj službi u okviru programa Mladi na djelu, neće se uzimati u obzir pri izračunu najduljeg razdoblja od 12 mjeseci po svakom stupnju studija za visokoškolski studij ili pripravnički staž u programu Erasmus+.

Hoće li mobilnost i dalje ostati ključni cilj za Erasmus+?

Da: na mobilnost će se i dalje izdvajati najveći udio (dvije trećine) proračuna Erasmusa+ . Dok je naglasak na mobilnosti studenata i dalje jak, potpore za profesore, instruktore i mlade radnike bit će povećane zbog njihovog „multiplikacijskog” učinka – veća je vjerojatnost da će postići sustavan učinak kada po povratku kući u praksu prenesu ono što su naučili u inozemstvu.

Koja će rješenja Erasmus+ ponuditi za rješavanje problema nezaposlenosti mladih?

Erasmus+ pridonijet će borbi protiv nezaposlenosti mladih pomaganjem mladima u poboljšanju njihovih ključnih vještina kao što su znanje stranih jezika, komunikacija, snalažljivost ili u učenju kako živjeti i raditi s ljudima različitih narodnosti i kultura.

Program će omogućiti bolju suradnju između sveučilišta i poslodavaca kako bi se osiguralo da studenti izvuku dobrobit iz obrazovnih programa važnih za vještine koje moraju razviti za poslovni svijet. Uz to, pomoći će obrazovnim ustanovama i organizacijama za mlade u razvijanju bliskijih veza s poduzećima. Također će pružiti potporu reformi politika u prioritetnim područjima kao što su digitalne vještine i povećana važnost tržišta rada za strukovno obrazovanje i osposobljavanje.

Erasmus+ ujedno stavlja naglasak i na neformalno obrazovanje. Primjeri pokazuju da poslodavci cijene vještine stečene neformalnim iskustvima učenja, kao što je volontiranje. Uistinu, 75 % sudionika Europske volonterske službe izjavilo je da se njihova poslovna budućnost poboljšala zahvaljujući tom iskustvu.

Istraživanja su također pokazala veću vjerojatnost da će studenti koji su proveli dio studija u stranoj zemlji dobiti posao u inozemstvu prilikom ulaska na tržište rada.

Što Komisija još radi kako bi poboljšala mobilnost studenata i mladih?

Financiranje je važno, ali novac sam neće omogućiti svakome da se obrazuje u inozemstvu. Potrebno je ukloniti i prepreke na nacionalnoj i regionalnoj razini, na primjer poboljšanjem pristupa informacijama, osiguravanjem zajmova i stipendija koje se mogu koristiti za međunarodne studije te poboljšanjem postupka priznavanja rezultata studiranja i osposobljavanja stečenih u inozemstvu.

U lipnju 2011. ministri obrazovanja u EU-u obvezali su se da će ukloniti prepreke studiranju i osposobljavanju u inozemstvu. Kako bi se nadzirao napredak u ovom području, Komisija je zajedno s državama članicama razvila „semafor mobilnosti” koji prati rad svake države članice. Rezultati će biti objavljeni u sljedećih nekoliko tjedana.

Države članice također su dogovorile ciljeve mobilnosti za visokoškolsko obrazovanje i strukovno osposobljavanje studenata. Do 2020. najmanje 20 % diplomanata visokoškolskih ustanova iz EU-a trebalo bi provesti jedan dio svog visokoškolskog studija ili osposobljavanja u inozemstvu. U strukovnom sektoru, više od 6 % osoba u dobi između 18 i 34 godine s početnim strukovnim osposobljavanjem i kvalifikacijama stručnog osposobljavanja trebalo bi provesti jedno razdoblje studija ili osposobljavanja u inozemstvu do 2020.

Zašto nam je potreban novi pristup obrazovanju i osposobljavanju u EU-u?

Svijet se znatno promijenio otkada su razvijeni postojeći programi. EU je u postupku oporavka od jedne od najturbulentnijih gospodarskih razdoblja našeg vremena. Gotovo 6 milijuna mladih nezaposleni su u EU-u dok 36 % poslodavaca imaju poteškoće u pronalaženju osoba s vještinama koje su im potrebne. Razlika u vještinama u Europi alarmantne su, gotovo 20 % petnaestogodišnjaka nema dostatne vještine čitanja, a 73 milijuna odraslih imaju niske (ili nikakve) kvalifikacije.

Europsko tržište rada također se mijenja. Broj poslova za koje je potreban visoki stupanj stručnosti raste, dok broj poslova za koje je potrebna niska stručna sprema opada. Procjenjuje se da će do 2020. za gotovo 35 % svih poslova biti potreban visoki stupanj stručnosti (jednak sveučilišnim kvalifikacijama). Jedan je od glavnih ciljeva nove strategije Europa 2020. podići udio visokoškolskog obrazovanja na 40 % (sa sadašnjih gotovo 36 %) među mladim stanovništvom. Erasmus+ može pridonijeti obogaćenju vještina kroz studij i osposobljavanje u inozemstvu te pomažući obrazovnim ustanovama i ustanovama za osposobljavanje da se moderniziraju.

Još je jedan ključni obrazovni cilj smanjiti udio osoba koje rano napuste školu sa sadašnjih 12,7 % na manje od 10 %. Kako bi se pridonijelo ovom cilju, Erasmus+ poduprijet će modernizaciju obrazovanja i osposobljavanja, uključujući školsko obrazovanje od ranog djetinjstva do srednje škole i početnog strukovnog osposobljavanje Neformalno učenje poticat će se razmjenom mladih i volontiranjem.

Suradnja i partnerstvo s poduzećima može također premostiti razlike u vještinama ističući važnost nastavnih planova. Novi program ujedno će promicati međusektorska partnerstva koja će se usredotočiti na taj problem.

Što će se dogoditi s obrazovanjem odraslih u okviru novog programa?

Pojedinačna mobilnost odraslih učenika više se neće podupirati osim ako se ne odvija u sklopu strateškog partnerstva.

Učitelji i osoblje uključeno u obrazovanje odraslih i dalje će imati korist zahvaljujući pojedinačnim iskustvima prekograničnog učenja (kratkoročno i dugoročno). Tri postojeće aktivnosti mobilnosti (osposobljavanje uz rad, asistentska mjesta te posjeti i razmjene) spojit će se u jednu aktivnost. Strateška partnerstva pridonijet će modernizaciji organizacija za obrazovanje odraslih.

Pokrenut će se nova Elektronska platforma za učenje odraslih u Europi (EPALE)

Što je novi zahtjev za otvoreni pristup?

Zahtjev za otvoreni pristup osigurat će da su materijali za obrazovanje proizvedeni sredstvima iz programa Erasmus+ dostupni svima na temelju načela da sve što je plaćeno javnim sredstvima mora donositi korist javnosti. Kad god korisnik programa Erasmus+ proizvede materijale za učenje mora ih učiniti dostupnima javnosti upotrebom Otvorenih licenca i putem Otvorenih obrazovnih resursa (OER)

Koje zemlje mogu sudjelovati u programu Erasmus+?

Države članice EU-a.

Države pristupnice, države kandidatkinje i države potencijalne kandidatkinje u okviru pretpristupne strategije

Države članice Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) koje su potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom području (EGP);

Švicarska Konfederacija ako potpiše posebni međunarodni sporazum.

Zemlje obuhvaćene Europskom politikom susjedstva koje su potpisale bilatrealni sporazum.

Države članice EU-a automatski su obuvaćene programom Erasmus+. Ostale zemlje iz prethodno navedenog popisa mogu postati „programske zemlje” ako ispune određene administrativne uvjete i uspostave Nacionalnu agenciju koja će upravljati programom.

Sve ostale zemlje u svijetu su „partnerske zemlje” i mogu sudjelovati u određenim aktivnostima ili u skladu s posebnim uvjetima.

Ključne brojke: Erasmus+ (2014. – 2020.)

Ukupni proračun

14,7 milijardi EUR1

Tko će imati korist

Više od 4 milijuna osoba

Visoko obrazovanje

2 milijuna studenata

Studenti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, vježbenici

650 000 studenata

Osoblje uključeno u mobilnost

800 000 predavača, učitelja, instruktora, osoblja iz obrazovnih ustanova i mladih radnika

Programi volontiranja i razmjene mladih

Više od 500 000 mladih osoba

Program kreditnog jamstva za magistarske studije

200 000 studenata

Cjeloviti magistarski studij

Više od 25 000 studenata

Strateška partnerstva

25 000 strateških partnerstva povezuje 125 000 škola, ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, visokoškolske ustanove i ustanove za obrazovanje odraslih, organizacije za mlade i poduzeća

Savezi znanja

Više od 150 saveza znanja koje je uspostavilo 1 500 visokoškolskih ustanova i poduzeća

Savez za sektorske vještine

Više od 150 saveza za sektorske vještine koje je uspostavilo 2 000 pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te poduzeća

Škole

Više od 20 000 učitelja koji surađuju na mreži te uključuju više od 100 000 škola putem e-twinninga.

1 :

Dodatna sredstva dodijelit će se za financiranje aktivnosti s trećim zemljama (partnerskim zemljama), no odluka će se vjerojatno donijeti u 2014.


Side Bar