Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 20 november 2013

Överträdelser i november: de viktigaste besluten

KLIMAT

KONKURRENS

DEN DIGITALA AGENDAN

SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK

ENERGI

MILJÖ

HÄLSA

INRIKES FRÅGOR

NÄRINGSLIV

INRE MARKNADEN OCH TJÄNSTER

RÄTTSLIGA FRÅGOR

HAVSFRÅGOR OCH FISKE

SKATTER OCH TULLAR

TRANSPORTER

AT

1

1

1

BE

1

1

3

CY

1

1

1

2

1

CZ

1

DE

1

1

EL

1

1

1

1

1

ES

1

1

1

1

FI

1

1

1

1

FR

1

1

1

HU

1

1

IE

1

1

1

IT

1

2

3

1

1

1

1

1

LT

1

LU

1

1

LV

1

MT

1

NL

1

PL

2

1

PT

2

1

1

1

RO

2

1

1

1

SI

1

1

1

SV

1

1

1

1

UK

1

EU-kommissionen vidtar varje månad rättsliga åtgärder mot medlemsländer som inte har fullgjort sina skyldigheter enligt EU-rätten. Besluten spänner över många områden och går ut på att EU-rätten ska tillämpas korrekt, vilket gynnar både enskilda och företag.

Kommissionen fattade i dag 248 beslut, av vilka 58 var motiverade yttranden. Tolv ärenden överlämnades till EU-domstolen. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten. För mer information om överträdelseförfarandet se MEMO/12/12.

 1. Viktiga ärenden som rör medlemsländerna

 1. Kommissionen uppmanar medlemsländerna att följa EU:s lagstiftning vid regleringen av speltjänster

EU-kommissionen uppmanar i dag flera medlemsländer att se till att deras nationella regelverk för speltjänster inte bryter mot de grundläggande friheterna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Medlemsländerna får i princip själva ställa fast målen för sin politik i fråga om onlinespel.

Efter samråd med de berörda medlemsländerna har beslut nu fattats om en första omgång pågående ärenden. Rent konkret innebär detta att kommissionen i dag har

 • uppmanat Sverige att följa EU:s regler om fri rörlighet för tjänster när det gäller reglering och tillsyn av det svenska spelmonopolet,

 • avslutat ett överträdelseförfarande mot Finland som gällde de nationella bestämmelserna om exklusiva rättigheter för tillhandahållande av speltjänster och deras överensstämmelse med EU-lagstiftningen,

 • beslutat att sända en officiell begäran om information om nationell lagstiftning som begränsar tillhandahållandet av speltjänster till Belgien, Cypern, Tjeckien, Litauen, Polen och Rumänien.

(Mer information: IP/13/1101, Chantal Hughes – tfn +32 2 296 44 50 – mobil +32 498 96 44 50)

 1. Ärenden som förts vidare till EU-domstolen

 1. Förnybar energi: Kommissionen väcker talan mot Österrike som inte införlivat EU:s regler

Kommissionen väcker talan mot Österrike vid EU-domstolen, eftersom landet inte införlivat direktivet om förnybara energikällor. Syftet med direktivet är höja andelen förnybar energi i EU till 20 % före 2020. Direktivet skulle ha införlivats i medlemsländerna senast den 5 december 2010.

Kommissionen föreslår ett dagligt vite på 40 512 euro. Det föreslagna vitet har fastställts med beaktande av hur länge överträdelsen pågått och hur allvarlig den är. Om domstolen ger kommissionen rätt ska det dagliga vitet betalas från den dag domen meddelas till dess att direktivet har införlivats. Det slutliga vitesbeloppet kommer att avgöras av domstolen.

(Mer information: IP/13/1113 – Marlene Holzner – tfn +32 2 296 01 96 – mobil +32 498 98 22 80)

 1. Miljö: EU-kommissionen tar Grekland till domstolen igen på grund av avloppsvatten

EU-kommissionen tar än en gång Grekland till EU-domstolen på grund av bristfällig rening av avloppsvatten från tätbebyggelse.

Att slarva med reningen innebär en hälsofara för människor, eftersom orenat avloppsvatten kan innehålla skadliga bakterier och virus. Orenat avloppsvatten innehåller även näringsämnen, t.ex. kväve och fosfor, som kan skada den marina miljön genom att de främjar en alltför stor tillväxt av alger som kväver annat liv. Det har konstaterats att ordentlig rening av avloppsvatten är en viktig förutsättning för en välmående turistnäring, som är en viktig sektor i den grekiska ekonomin.

Kommissionen är väl medveten om den svåra situation som för närvarande råder i Grekland, men anser att om denna investering inte görs nu så kommer det att leda till att landet ställs inför ännu högre kostnader i framtiden.

Kommissionen har därför yrkat på att EU-domstolen ska döma Grekland till vite. Kommissionen har förslagit ett engångsbelopp på 11.514.081 miljoner euro och ett dagligt vite på 47.462 euro till dess att skyldigheterna har fullgjorts. Det slutliga vitesbeloppet kommer att avgöras av domstolen.

(Mer information: IP/13/1102, Joe Hennon – tfn +32 2 295 35 93 – mobil +32 498 95 35 93)

 1. Statligt stöd: Kommissionen vidtar åtgärder mot Italien som inte följt domstolens dom om återkrav av olagligt stöd

EU-kommissionen har väckt talan mot Italien vid EU-domstolen. Italien har inte följt en tidigare dom där EU-domstolen bekräftade att vissa fall av befrielse från sociala avgifter i Venedig och Chioggia var olagligt statligt stöd och måste återkrävas av stödmottagarna. Kommissionen hade dragit denna slutsats redan i ett beslut från 1999. Eftersom detta är andra gången talan väcks mot landet på grund av att en tidigare dom inte har följts har kommissionen bett domstolen döma landet till ett vite.

Kommissionen föreslår ett dagligt vite på 24 578,40 euro multiplicerat med antalet dagar mellan den första domen och antingen den dag då Italien börjat följa domen eller den dag då domstolen meddelar sin andra dom enligt artikel 260.2 i EUF-fördraget. Dessutom föreslås ett degressivt vite på 187,264 euro för varje dag som går från det att domen meddelas tills det att den verkställs. Det slutliga vitesbeloppet kommer att avgöras av domstolen.

(Mer information: IP/13/1103Antoine Colombani – tfn+32 2 297 45 13 – mobil +32 460 75 20 63)

 1. Tullar: Kommissionen väcker talan mot Belgien på grund av tullkontorens öppettider och avgifter

EU-kommissionen har beslutat att väcka talan mot Belgien vid EU-domstolen på grund av att landets lagstiftning inte är i linje med EU:s regler om tullkontorens öppettider och administrativa avgifter. De belgiska tullkontoren har begränsade öppettider och tar dessutom ut en extra avgift för övertidsarbete. Även under normala öppettider debiteras en extra avgift för godkännande, ogiltigförklarande och frisläppande av deklarationer samt för behandlingen av ansökningar om återbetalning. Kommissionen anser att dessa belgiska regler strider mot den europeiska tullagstiftningen. Ett motiverat yttrande om detta skickades till Belgien i maj 2011, men eftersom inget tillfredsställande svar har lämnats har kommissionen beslutat att föra ärendet vidare till EU-domstolen.

(Mer information: IP/13/1104 – Emer Traynor – tfn +32 2 292 15 48 – mobil +32 498 98 38 71)

 1. Skatter: Kommissionen väcker talan mot Belgien på grund av två diskriminerande bestämmelser

Kommissionen har beslutat att väcka talan mot Belgien vid EU-domstolen med anledning av det sätt på vilket landet beskattar vissa inkomster som utländska kooperativa sammanslutningar och utländska företag med ett socialt mål har samt vissa räntor som betalas till utländska företag.

(Mer information: IP/13/1105– Emer Traynor – tfn +32 2 292 15 48 – mobil +32 498 98 38 71)

 1. Transport: Kommissionen väcker talan mot Tyskland för att landet inte skiljer på kapitalrörelser mellan tågoperatörer och företag som förvaltar spåranläggningar

EU-kommissionen har beslutat att föra Tyskland till EU-domstolen på grund av att landet inte följt EU:s regler om finansiell insyn i järnvägssektorn. Som det fungerar idag i Tyskland kan man inte utesluta att offentliga medel används för att korssubventionera konkurrensutsatta person- och godstrafiktjänster.

(Mer information: IP/13/1097 – Helen Kearns – tfn +32 2 298 76 38 – mobil +32 498 98 76 38)

 1. Social trygghet: Kommissionen väcker talan mot Finland för att landet begränsat rättigheterna för människor som har arbetat i andra medlemsländer

EU-kommissionen har beslutat att väcka talan mot Finland vid EU-domstolen på grund av att landet kräver att arbetstagare som ansöker om arbetslöshetsförmåner ska ha arbetat i Finland i minst fyra veckor (fyra månader för egenföretagare) för att de arbetslöshetsförsäkringsavgifter som de betalat in i ett annat medlemsland ska beaktas. Det här strider mot EU:s regler om fri rörlighet för arbetstagare, eftersom det leder till att alla som har arbetat i andra medlemsländer, såväl finländare som andra länders medborgare, diskrimineras.

Kommissionen uppmanade den 30 maj 2013 Finland att sluta diskriminera arbetstagare från andra medlemsländer (se MEMO/13/470), men de finska myndigheterna har inte vidtagit några åtgärder för att uppfylla kraven.

(Mer information: IP/13/1107, Jonathan Todd – tfn +32 2 299 41 07 - mobil +32 498 99 41 07)

 1. Arbetstid: Kommissionen väcker talan mot Grekland för att EU:s regler inte följs inom den offentliga hälso- och sjukvården

EU-kommissionen har beslutat att väcka talan mot Grekland vid EU-domstolen för att landet inte följer EU:s regler om begränsning av arbetstiden för läkare inom den offentliga hälso- och sjukvården. Grekland har bland annat inte sett till att läkarna arbetar högst 48 timmar per vecka i genomsnitt, inklusive övertid.

I praktiken arbetar läkare på offentliga sjukhus och vårdcentraler i Grekland ofta minst 64 timmar per vecka och i vissa fall över 90 timmar. Det finns ingen lagstadgad övre gräns.

Kommissionen anser att denna situation utgör en allvarlig överträdelse av EU:s arbetstidsdirektiv, och att den inte bara äventyrar läkares, utan också deras patienters, hälsa och säkerhet, eftersom alltför trötta läkare lätt gör misstag.

(Mer information: IP/13/1108, Jonathan Todd – tfn +32 2 299 41 07 - mobil +32 498 99 41 07)

 1. Arbetstid: Kommissionen väcker talan mot Irland för att EU:s arbetstidsregler inte följs inom den offentliga hälso- och sjukvården

EU-kommissionen har beslutat att väcka talan mot Irland vid EU-domstolen för att landet inte följer EU:s regler om begränsning av arbetstiden för läkare inom den offentliga hälso- och sjukvården.

I den irländska lagstiftningen fastställs gränser för läkares arbetstider, men i praktiken tillämpar offentliga sjukhus ofta inte dessa regler när det gäller läkare under utbildning eller andra än överläkare. I många fall tvingas underläkare fortfarande regelbundet att arbeta skift som varar 36 timmar i sträck, att arbeta över 100 timmar under en och samma vecka och 70–75 timmar per vecka i genomsnitt. De tvingas också att arbeta utan tillräckliga avbrott för vila eller sömn.

Kommissionen anser att denna situation utgör en allvarlig överträdelse av EU:s arbetstidsdirektiv och att den äventyrar läkares hälsa och säkerhet.

(Mer information: IP/13/1109, Jonathan Todd – tfn +32 2 299 41 07 - mobil +32 498 99 41 07)

 1. Lufttransporter: Kommissionen väcker talan mot Portugal som inte kan garantera att samordnare av ankomst- och avgångstider är oberoende

EU-kommissionen har beslutat att ta Portugal till EU-domstolen på grund att landet inte följt EU:s regler om fördelning av ankomst- och avgångstider vid flygplatser. Kommissionen anser att samordnaren av ankomst- och avgångstider inte kan fungera självständigt och oberoende av ANA. Dessutom har ANA hittills stått för samtliga kostnader för samordnaren av ankomst- och avgångstider. Kommissionen anser därför att samordnaren av ankomst- och avgångstider inte är finansiellt fristående från ANA och att detta kan hämma sund konkurrens.

(Mer information: IP/13/1100 – Helen Kearns – tfn +32 2 298 76 38 – mobil +32 498 98 76 38)

 1. Moms: Kommissionen väcker talan mot Sverige för moms på posttjänster

EU-kommissionen har beslutat att väcka talan mot Sverige vid EU-domstolen på grund av att man tar ut moms på vissa tjänster som enligt EU:s regler är momsbefriade. I Sverige är posttjänster inte momsfria utan alla operatörer, även de som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster, tvingas ta ut moms. Sverige tillämpar alltså inte ett undantag som medges enligt EU:s regler.

(Mer information: IP/13/1111– Emer Traynor – tfn +32 2 292 15 48 – mobil +32 498 98 38 71)

 1. Motiverade yttranden

 1. Klimatförändring: Kommissionen uppmanar sex medlemsländer att anta nationella bestämmelser om miljömässigt säker geologisk lagring av koldioxid

Kommissionen uppmanar i dag Cypern, Irland, Slovenien, Sverige, Ungern och Österrike att anta de bestämmelser som är nödvändiga för att fullt ut införliva direktiv 2009/31/EG om geologisk lagring av koldioxid. Hittills har dessa länder inte anmält vilka bestämmelser de antagit för att införliva direktivet. Kommissionen sänder därför i dag ett motiverat yttrande (det andra steget i överträdelseförfarandet) till dem och uppmanar dem att följa EU-lagstiftningen.

Direktivet om geologisk lagring av koldioxid antogs som en del av klimat- och energipaketet 2009. Genom direktivet inrättas ett regelverk för miljömässigt säker geologisk lagring av koldioxid. Direktivet avlägsnar även rättsliga hinder för geologisk lagring av koldioxid och innehåller krav som täcker hela livslängden för en lagringsplats. Kommersialisering av tekniken för avskiljning och lagring av koldioxid ses som ett av de viktigaste bidragen till övergången till ett koldioxidsnålt samhälle.

(Mer information: Isaac Valero Ladron – tfn +32 2 296 49 71 – mobil +32 498 96 49 71)

 1. Kommissionen uppmanar Belgien och Tyskland att genomföra direktivet om sena betalningar (ärende nr 2013/0206 och 2013/0213)

EU-kommissionen har uppmanat Belgien och Tyskland att uppdatera sin lagstiftning så att den är i linje med EU:s regler om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner, Ingetdera landet gjorde detta inom den fastställda tidsfristen, som var den 16 mars 2013. Försenade betalningar är ett stort hinder för den fria rörligheten för varor och tjänster på den inre marknaden, eftersom de medför administrativa och finansiella bördor på företagen, hindrar gränsöverskridande handel och snedvrider konkurrensen.

Genom direktivet om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner harmoniseras betalningsfristerna för offentliga myndigheter. Enligt direktivet måste myndigheterna betala företag för varor och tjänster de köpt inom 30 dagar, eller i mycket exceptionella fall, inom 60 dagar. Om direktivet inte införlivas i tid löper i synnerhet små och medelstora företag även i fortsättningen risk att få problem med likviditeten, vilket kan sluta med att de går i konkurs.

Kommissionen har därför i ett motiverat yttrande bett Belgien och Tyskland att uppdatera sin lagstiftning. Om länderna inte inom två månader meddelar kommissionen vilka åtgärder de vidtagit för att fullgöra sina skyldigheter enligt direktivet kan kommissionen föra ärendet vidare till EU-domstolen.

(Mer information: Carlo Corazza – tfn +32 2 295 17 52 – mobil +32 498 99 28 62)

 1. Människohandel: Kommissionen uppmanar Cypern, Italien, Luxemburg OCH SPANIEN att införliva EU:s regler om människohandel

Kommissionen har formellt uppmanat Cypern, Italien, Luxemburg och Spanien att se till att de fullgör samtliga skyldigheter enligt EU-lagstiftningen om människohandel(IP/11/332).

Trots att det gått mer än sex månader sedan tidsfristen för införlivandet av direktiv 2011/36/EU löpte ut och trots att kommissionens den 29 maj 2013 sände formella underrättelser till dessa länder har de fortfarande inte meddelat kommissionen vilka nationella åtgärder som vidtagits för att införliva EU-reglerna.

Kommissionen sänder därför motiverade yttranden till länderna i fråga. Om de inte uppfyller sina rättsliga skyldigheter inom två månader kan kommissionen besluta att väcka talan mot dem vid domstolen.

EU:s direktiv om människohandel kan ha stor konkret betydelse för offren för människohandel och kan även hindra att andra blir offer. Direktivet omfattar insatser på olika områden, såsom straffrättsliga regler, lagföring av gärningsmän, stöd till offer och offers rättigheter i straffrättsliga förfaranden samt förebyggande åtgärder och övervakning av genomförandet.

Hittills har 18 länder anmält att de helt och hållet införlivat direktivet (Bulgarien, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Rumänien, Tjeckien, Slovakien, Sverige, Storbritannien, Ungern och Österrike).

(Mer information: Michele Cercone – tfn +32 2 298 09 63 - mobil +32 498 98 23 49)

 1. Byggnaders energiprestanda: Grekland och Malta uppmanas införliva EU-lagstiftning om byggnaders energiprestanda

Kommissionen har formellt begärt att Grekland och Malta fullgör sina skyldigheter enligt EU-lagstiftningen om byggnaders energiprestanda (direktiv 2010/31/EU). Direktivet skulle ha införlivats med nationell rätt senast den 9 juli 2012. Malta och Grekland har fortfarande inte helt införlivat EU-reglerna i nationell lagstiftning. Kommissionen har sänt ett motiverat yttrande till Malta och uppmanat landet att anmäla alla nödvändiga införlivandeåtgärder till kommissionen. Kommissionen har dessutom skickat ett kompletterande motiverat yttrandet till Grekland för att påminna om att direktivet måste införlivas i alla avseenden. Ett motiverat yttrande om detta skickades redan i januari. Om länderna inte uppfyller sina rättsliga skyldigheter inom två månader kan kommissionen besluta att väcka talan mot dem vid domstolen. Enligt direktivet ska medlemsländerna fastställa och tillämpa minimikrav på byggnaders energiprestanda, se till att byggnaders energiprestanda certifieras och regelbundet kontrollera värme- och luftkonditioneringssystem. Dessutom ska de se till att alla nya byggnader från och med 2021 är s.k. nära-nollenergibyggnader. I september 2012 inledde kommissionen överträdelseförfaranden mot 24 medlemsländer (alla utom Danmark, Irland och Sverige) som inte hade anmält vilka åtgärder de vidtagit för att införliva direktivet i nationell lagstiftning. Motiverade yttranden sändes till Bulgarien, Grekland, Italien och Portugal i januari 2013, till Slovenien och Spanien i april 2013, till Belgien, Finland, Frankrike, Lettland, Nederländerna, Polen och Tyskland i juni 2013, till Cypern, Estland, Litauen, Luxemburg, Storbritannien, Ungern och Österrike i september 2013 samt till Rumänien och Tjeckien i oktober 2013. Mer information: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

(Mer information: Marlene Holzner – tfn +32 2 296 01 96 – mobil +32 498 98 22 80)

 1. Förfalskade läkemedel: Kommissionen uppmanar fyra medlemsländer att följa reglerna om patientsäkerhet

EU-kommissionen sände i dag en formell begäran till Finland, Italien, Polen och Slovenien med en uppmaning till dem att se till att direktivet om förfalskade läkemedel1 följs. Syftet med direktiv är att förhindra att förfalskade läkemedel når patienter. Det innehåller enhetliga regler för säkerhet och kontroller i EU, som gör det lättare att känna igen förfalskade läkemedel och effektivare kontroller både vid EU:s gränser och inom EU.

Dessa fyra länder har ännu inte har införlivat direktivet i sin nationella lagstiftning, trots att de skulle ha gjort det senast den 2 januari 2013. De har nu två månader på sig att meddela kommissionen vilka åtgärder som vidtagits för att se till att EU-rätten följs. Om de inte gör det kan det leda till att kommissionen för ärendet vidare till EU-domstolen.

(Mer information: Frederic Vincent – tfn +32 2 298 71 66 – mobil +32 498 98 71 66)

 1. Skatter: Kommissionen uppmanar Frankrike och Lettland att genomföra EU-reglerna mot skattefusk

Kommissionen uppmanade i dag Frankrike och Lettland att införliva direktivet om administrativt samarbete i sin nationella lagstiftning. Direktivet har avgörande betydelse för EU:s arbete mot skattefusk och innehåller bestämmelser om ökad insyn, bättre informationsutbyte och närmare samarbete mellan länderna (se IP/12/1376). Dessutom innebär direktivet om administrativt samarbete att utbytet av information mellan skattemyndigheterna till allt större del kommer att ske automatiskt i framtiden. Medlemsländerna skulle tillämpa direktivet från den 1 januari 2013, men Frankrike och Lettland har ännu inte anmält att de helt och hållet har införlivat de nya bestämmelserna. De två länderna har nu två månader på sig att svara. Om inget tillfredsställande svar inkommer kan kommissionen överlämna ärendet till EU-domstolen. Ref. IN/2013/0036 och IN/2013/0052

(Mer information: Emer Traynor – tfn +32 2 292 15 48 – mobil +32 498 98 38 71)

 1. Miljö: Kommissionen uppmanar Italien, Rumänien och Slovenien att införliva EU:s regler om lagring av metalliskt kvicksilver som är att betrakta som avfall

EU-kommissionen uppmanar Italien, Rumänien och Slovenien att sända uppgifter om hur EU:s lagstiftning om lagring av metalliskt kvicksilver som är att betrakta som avfall har införlivats i deras egen lagstiftning. Länderna i fråga överskred den ursprungliga tidsfristen, som var den 15 mars 2013, och kommissionen sände därför formella underrättelser som skulle besvaras inom två månader. Eftersom de fortfarande inte har svarat sänder kommissionen nu motiverade yttranden till dem. Om Italien, Rumänien och Slovakien inte agerar inom två månader kan ärendet gå vidare till EU-domstolen.

(Mer information: Joe Hennon – tfn +32 2 295 35 93 – mobil +32 498 95 35 93)

 1. Byggnaders energiprestanda: Nederländerna och Storbritannien uppmanas fullgöra sina skyldigheter enligt EU-lagstiftningen om byggnaders energiprestanda

Kommissionen har bett Nederländerna och Storbritannien se till att det alltid utfärdas ett energicertifikat för byggnader som säljs eller hyrs ut. Utfärdandet av energicertifikat är ett av de viktigaste kraven i EU:s lagstiftning om byggnaders energiprestanda (direktiv 2010/31/EU). Kraven vad gäller energicertifikat har inte genomförts korrekt av Storbritannien och Nederländerna. Syftet med certifikatet är att ge köpare och hyresgäster information om byggnadens energieffektivitetsklass. Det fungerar också som ett incitament för att sänka byggnadens energiförbrukning. Motiverade yttranden har därför skickats i enlighet med EU:s överträdelseförfarande. De två länderna har nu två månader på sig att svara. Om inget tillfredsställande svar inkommer kan kommissionen överlämna ärendet till EU-domstolen. Kommissionen skickat också ett motiverat yttrande till Nederländerna i juni 2013 och till Storbritannien i september 2013 med en uppmaning att införliva samtliga bestämmelser i direktivet om energiprestanda i nationell lagstiftning. Mer information: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

(Mer information: Marlene Holzner – tfn +32 2 296 01 96 – mobil +32 498 98 22 80)

 1. Miljö: Kommissionen uppmanar Österrike att ompröva tillståndet för kraftverk vid floden Schwarze Sulm

EU-kommissionen uppmanar Österrike att ompröva ett tillstånd som beviljats för ett kraftverk som planeras vid floden Schwarze Sulm i Steiermark. Kommissionen befarar att tillståndet beviljades utan tillräcklig hänsyn till ramdirektivet för vatten och att byggandet av kraftverket oundvikligen skulle leda till att den naturligt höga kvaliteten på vattnet i floden försämras. Enligt EU:s regler kan man endast tillåta att vattenkvaliteten försämras om det finns ett överskuggande allmänt intresse. I detta fall anser kommissionen inte att villkoren för ett sådant undantag har uppfyllts. En formell underrättelse sändes i april 2013, men eftersom de svar som Österrike hittills har gett inte leder till att problemet kan lösas har kommissionen skickat ett motiverat yttrande. Om Österrike inte agerar inom två månader kan ärendet hänskjutas till EU-domstolen.

(Mer information: Marlene Holzner – tfn +32 2 296 01 96 – mobil +32 498 98 22 80)

 1. Miljö: Kommissionen uppmanar Cypern att införliva EU:s regler om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter

EU-kommissionen uppmanar Cypern att sända närmare uppgifter om hur EU-lagstiftningen om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter har införlivats i nationell lagstiftning. Cypern har inte antagit tekniska bestämmelser om undantag för viss utrustning som innehåller kadmium. Direktivet skulle ha införlivats i nationell lagstiftning senast den 2 januari 2013. Eftersom Cypern inte gjort detta inom den ursprungliga tidsfristen sände kommissionen en formell underrättelse den 21 mars 2013. Då bristerna fortfarande inte har rättats till sänder kommissionen ett motiverat yttrande. Om Cypern inte agerar inom två månader kan ärendet överlämnas till EU-domstolen.

(Mer information: Joe Hennon – tfn +32 2 295 35 93 – mobil +32 498 95 35 93)

 1. Posttjänster: Kommissionen uppmanar Cypern att tillämpa EU-reglerna

EU-kommissionen uppmanade i dag Cypern att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/6/EG av den 20 februari 2008 om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster. Den s.k. tredje postdirektivet skulle ha genomförts senast den 31 december 2012 i de elva medlemsländer som hade anmält att de hade för avsikt att förlänga tidsfristen för genomförande. Hittills har dock Cypern har inte infört de bestämmelser som krävs. Kommissionens har därför skickat ett motiverat yttrande inom ramen för EU:s överträdelseförfarande. Om Cypern inte inom två månader anmäler några åtgärder som innebär att överträdelsen av EU-lagstiftningen upphör kan kommissionen besluta att överlämna ärendet till EU-domstolen.

Mer information: http://ec.europa.eu/internal_market/post/index_en.htm

(Mer information: Chantal Hughes – tfn +32 2 296 44 50 - mobil +32 498 96 44 50)

 1. Skatter: Kommissionen uppmanar Cypern att införliva EU:s regler om momsfakturering

Kommissionen har formellt bett Cypern att införliva EU:s regler om momsfakturering i nationell lagstiftning. De nya reglerna för momsfakturering (direktiv 2010/45/EU) trädde i kraft den 1 januari 2013. Tack vare dem skapas ett enklare och modernare system för momsfakturering, och företagens byråkrati och kostnader för att följa reglerna minskas. Medlemsländerna skulle ha införlivat direktivet i början av 2013, men Cypern inte har underrättat kommissionen om vilka åtgärder landet har vidtagit i detta avseende. Kommissionen har därför skickat ett motiverat yttrande till Cypern. Om Cypern inte lämnar ett tillfredsställande svar inom två månader kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen. Ref. IN/2013/0010

(Mer information: Emer Traynor – tfn +32 2 292 15 48 – mobil +32 498 98 38 71)

 1. Offentlig upphandling: Kommissionen uppmanar Grekland att följa EU-reglerna

EU-kommissionen har idag uppmanat Grekland att följa EU:s regler om offentlig upphandling. Enligt den grekiska lagstiftningen omfattas nationella byggföretag av ett registersystem som bestämmer vilka aktörer får delta i ett anbudsförfarande. Villkoren enligt vilka potentiella anbudsgivare kan delta i anbudsförfaranden strider mot EU:s regler om offentlig upphandling. Därför uppmanar kommissionen Grekland att upphäva de nationella bestämmelserna inom två månader. Om Grekland inte vidtar lämpliga åtgärder kan kommissionen föra ärendet vidare till EU-domstolen. I det grekiska registersystemet delas alla godkända inhemska byggföretag in i klasser, som var och en har en viss minimi- respektive maximibudget. Det obligatoriska registersystemet leder till att företag som har ekonomisk, finansiell, teknisk och yrkesmässig kapacitet att utföra ett visst kontrakt utesluts från upphandlingen på grund av att deras finansiella kapacitet inte är den samma – utan vanligen större – som den tillåtna budgetklassen för förfarandet i fråga. Ett sådant begränsande system strider mot direktiv 2004/18/EG och mot principerna likabehandling och icke-diskriminering som är grundläggande för EU:s regler om offentlig upphandling. Mer information: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

(Mer information: Chantal Hughes – tfn +32 2 296 44 50 - mobil +32 498 96 44 50)

 1. Kommissionen uppmanar Grekland att stoppa diskriminerande arvsskatteregler

Kommissionen har i dag uppmanat Grekland att ändra två diskriminerande arvsskatteregler. Den första gäller skattebefrielse vid arv av fastigheter. Enligt den grekiska lagen gäller skattebefrielsen endast EU-medborgare som är bosatta i Grekland och som inte äger en fast bostad. Kommissionen anser att detta diskriminerar medborgare från andra EU- och EES-länder som är bosatta utanför Grekland och att det utgör ett hinder för den fria rörligheten för kapital enligt fördragen. Den andra diskriminerande regeln är att Grekland endast tillåter en förmånlig skattesats för testamentariska gåvor till ideella organisationer i andra EU-/EES-länder under förutsättning att principen tillämpas ömsesidigt. Kommissionen anser att kravet på ömsesidighet resulterar i diskriminerande behandling, vilket utgör ett hinder för den fria rörligheten för kapital. Kommissionen har därför skickat motiverade yttranden till Grekland. Om Grekland inte börjar följa EU-reglerna inom två månader kan kommissionen överlämna ärendet till EU-domstolen. Ref. IN/2012/2134

(Mer information: Emer Traynor – tfn +32 2 292 15 48 – mobil +32 498 98 38 71)

 1. Miljö: Kommissionen uppmanar Spanien att förbättra naturskyddet på Kanarieöarna

EU-kommissionen uppmanar Spanien att förbättra de bestämmelser som syftar till att skydda naturen på Kanarieöarna. Enligt direktivet om bevarande av livsmiljöer måste det finnas ett strikt system för skydd av vissa arter, oavsett var dessa befinner sig. I Spaniens regionala lag nr 4/2010 finns en förteckning över skyddade arter i den autonoma regionen Kanarieöarna. Förteckningen omfattar kategorin "arter av särskilt intresse för ekosystemet på Kanarieöarna" som endast omfattas av ett strikt skydd om de befinner sig inom ett visst skyddat område. Några av arterna i fråga ska dock omfattas av ett strikt skydd oavsett var de finns. Kommissionen anser därför att förteckningen inte är i linje med kraven i direktivet om bevarande av livsmiljöer. Om Spanien inte agerar inom två månader kan ärendet överlämnas till EU-domstolen.

(Mer information: Joe Hennon – tfn +32 2 295 35 93 – mobil +32 498 95 35 93)

 1. Järnvägstransporter: Kommissionen uppmanar Spanien att införliva EU:s regler om driftskompatibla järnvägsnät

Kommissionen uppmanar Spanien att anpassa sina nationella regler till EU:s lagstiftning om driftskompatibilitet för järnvägar. Direktiv 2008/57/EG syftar till att skapa förutsättningar för ett driftskompatibelt europeiskt järnvägstransportsystem som innebär att fler tåg kan köras i mer än ett land. Detta kommer att leda till större konkurrens på de nationella marknaderna och göra det möjligt för järnvägssektorn att konkurrera effektivare med andra transportsätt. Lagstiftningen skulle ha varit införd senast den 19 juli 2010. Om Spanien inte vidtar lämpliga åtgärder kan kommissionen föra ärendet vidare till EU-domstolen. Kommissionen inledde ett överträdelseförfarande mot Spanien i denna fråga i mars i år och ett motiverat yttrande (andra steget i EU:s överträdelseförfarande) skickas nu till landet. Spanien har två månader på sig att svara kommissionen.

(Mer information: Helen Kearns – tfn +32 2 298 76 38 – mobil +32 498 98 76 38)

 1. Finland: Reglerna om stöd till personer som blivit diskriminerade har inte genomförts fullt ut

Kommissionen sände i dag ett motiverat yttrande till Finland (andra steget i överträdelseförfarandet) på grund av de brister som konstaterats när det gäller det nationella organet för främjande av likabehandling av alla personer utan åtskillnad på grund av ras eller etniskt ursprung. Enligt unionens jämställdhetslagstiftning (direktiv 2000/43/EG) måste alla medlemsländer utse ett sådant organ. Det nationella organets uppgift ska vara att ge oberoende råd till personer som utsatts för diskriminering och som vill lämna in ett klagomål samt att övervaka och anmäla diskriminering. De nationella organen för främjande av likabehandling är centrala för ett korrekt genomförande av direktivet och för att skydda personer som utsätts för diskriminering. Det är viktigt att de nationella organen faktiskt utför alla de uppgifter som krävs enligt direktivet. Finland har fortfarande inte genom lag utsett något organ som skulle kunna ingripa vid diskriminering i arbetslivet som beror på ras eller etniskt ursprung. Kommissionen uppmanar därför Finland att anpassa sin lagstiftning till EU:s krav för att säkerställa att de som har utsatts för diskriminering kan få lämpligt stöd.

(Mer information: Mina Andreeva – tfn +32 2 299 13 82 – mobil +32 498 99 13 82)

 1. Klimatförändring: Kommissionen uppmanar Frankrike att följa EU-reglerna om fluorerade växthusgaser

Enligt förordning (EG) nr 842/2006 ska företag vidta en rad åtgärder för att minska läckage från utrustning som innehåller fluorerade gaser (F-gaser) samt återvinna gaser i slutet av utrustningens livscykel. Förordningen innehåller också regler om utbildning och certifiering av personal som arbetar med underhåll av utrustning, märkning av utrustning för fluorerade gaser, rapportering av produktion, import och export av fluorerade gaser samt vissa förbud på särskilda områden. Dessa regler är viktiga för att begränsa utsläppen av denna typ av industrigaser, som också är kraftfulla växthusgaser, och de bidrar därmed till att förebygga ytterligare global uppvärmning.

Frankrike har fortfarande inte meddelat kommissionen vilka nationella organ som certifierar företag som återvinner vissa lösningsmedel som innehåller fluorerade gaser från utrustning. Kommissionen sänder därför i dag ett motiverat yttrande till Frankrike (det andra steget i EU:s överträdelseförfarande) där landet uppmanas följa bestämmelserna.

(Mer information: Isaac Valero Ladron – tfn +32 2 296 49 71 – mobil +32 498 96 49 71)

 1. Kommissionen uppmanar Frankrike att undanröja hinder för handel med byggsatsbilar (ärende 2012/4176)

EU-kommissionen har uppmanat Frankrike att ändra sina regler om registrering av importerade byggsatsbilar som redan registrerats i ett annat medlemsland, eftersom de inte följer principen om fri rörlighet för varor inom EU och principerna i EU-direktivet om registreringsbevis för fordon. Byggsatsbilar består av en uppsättning delar som säljs av en tillverkare och används av en köpare för att sätta ihop bilen. Oftast tas de mekaniska systemen, t.ex. motorer och kraftöverföringsdelar, från andra bilar eller köps in som nya delar från andra säljare. För närvarande registrerar de franska myndigheterna inte vissa importerade byggsatsbilar, eftersom de hävdar att vissa uppgifter i bilarnas registreringsbevis är felaktiga (t.ex. fordonets ursprungliga registreringsdatum), även om registreringsbevisen har utfärdats av behöriga myndigheter i andra medlemsländer.

Kommissionen anser att de handlingar som tillhandahållits av ursprungsmedlemslandet bör vara tillförlitliga och att Frankrike bör rikta sin uppmärksamhet på fordonets säkerhetsaspekter. För att möjliggöra en effektiv registrering av sådana bilar bör de relevanta nationella myndigheterna samarbeta och upprätta en ändamålsenlig dialog för att fastställa vilka eventuella uppgifter som saknas eller som är felaktiga, i stället för att ge privatpersoner som köper sådana bilar extra administrativa bördor. Om de nationella myndigheterna inte kan nå en överenskommelse bör andra åtgärder vidtas för att möjliggöra registrering av bilarna, t.ex. att de franska myndigheterna ges möjlighet att välja ett senare registreringsdatum för fordonet.

Kommissionen har därför utfärdat ett motiverat yttrande med en uppmaning till Frankrike att tillåta registrering av byggsatsbilar som redan har registrerats i ett annat medlemsland. Om Frankrike inte inom två månader underrättar kommissionen om några åtgärder som vidtagits för att säkerställa att alla skyldigheter enligt direktivet fullgörs kan kommissionen komma att besluta att lämna ärendet vidare till EU-domstolen.

(Mer information: Carlo Corazza – tfn +32 2 295 17 52 – Mobil +32 498 99 28 62)

 1. Arbetsrätt: Kommissionen uppmanar Italien att upphöra med diskriminering av visstidsanställd personal vid statliga skolor

EU-kommissionen har uppmanat Italien att se över anställningsvillkoren för visstidsanställd personal vid statliga skolor.

Kommissionen har tagit emot åtskilliga klagomål som tyder på att visstidsanställd personal behandlas mindre fördelaktigt än jämförbar personal med fasta anställningar. De anställs bl.a. på successiva avtal om visstidsanställning som följer på varandra under många år, vilket innebär att de har otrygga anställningsförhållanden trots att de i huvudsak utför permanenta uppgifter. Det finns inga effektiva åtgärder för att undvika sådant missbruk i den nationella lagstiftningen. De får dessutom lägre lön än fast anställda med jämförbar arbetslivserfarenhet. EU-kommissionen anser att dessa förhållanden strider mot EU-direktivet om visstidsarbete.

Uppmaningen sker i form av ett motiverat yttrande i enlighet med EU:s överträdelseförfaranden. Italien har nu två månader på sig att underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtagits för att se till att kraven i direktivet uppfylls. I annat fall kan kommissionen komma att besluta att ta Italien till EU-domstolen.

(Mer information: Jonathan Todd – tfn +32 2 299 41 07 – mobil +32 498 99 41 07)

 1. Arbetsmiljö: Kommissionen uppmanar Italien att införliva direktivet om förebyggande av stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården

Kommissionen har uppmanat Italien att införliva EU-direktivet om förebyggande av stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården (2010/32/EU) i nationell lagstiftning. Genom direktivet genomförs det ramavtal om förebyggande av stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården som ingåtts mellan den europeiska sammanslutningen för hälso- och sjukvårdsarbetsgivare (Hospeem) och den europiska federationen för offentliganställdas förbund (Epsu). Syftet med ramavtalet är att uppnå en så trygg arbetsmiljö som möjligt för anställda på sjukhus och inom vården genom en kombination av planering, upplysning, information, fortbildning, förebyggande åtgärder och övervakning. Kommissionens uppmaning sker i form av ett motiverat yttrande i enlighet med EU:s överträdelseförfaranden. Italien har nu två månader på sig att underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtagits för att se till att kraven i direktivet uppfylls. I annat fall kan kommissionen komma att besluta att ta Italien till EU-domstolen.

(Mer information: Jonathan Todd – tfn +32 2 299 41 07 – mobil +32 498 99 41 07)

 1. Miljö: Kommissionen uppmanar Italien att införliva EU:s regler om begränsad användning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter

EU-kommissionen uppmanar Italien att lämna närmare upplysningar om hur EU-lagstiftningen om begränsad användning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (direktivet om elektriska och elektroniska produkter) har införlivats i landets nationella lagstiftning. Italien har inte antagit vissa åtgärder, bl.a. omarbetningen av själva direktivet om detta ämne, vilket skulle ha införlivats senast den 2 januari 2013, åtgärder om undantag för vissa produkter som innehåller bly eller kadmium samt två direktiv som hänger samman med ovanstående och som skulle ha varit införlivade i nationell lagstiftning vid samma datum. Efter att Italien hade överskridit den ursprungliga tidsfristen sände kommissionen formella underrättelser den 21 mars 2013, och eftersom bristerna fortfarande inte har åtgärdats sänder kommissionen nu tre motiverade yttranden. Om Italien inte införlivar reglerna inom två månader kan ärendena komma att överlämnas till EU-domstolen, där böter kan utdömas vad gäller direktivet om elektriska och elektroniska produkter.

(Mer information: Joe Hennon – tfn +32 2 295 35 93 – mobil +32 498 95 35 93)

 1. Moms: Kommissionen uppmanar Italien att se över sina regler om kostnader i samband med momsbefriad import

Kommissionen har formellt uppmanat Italien att anpassa sina nationella skatteregler om kostnader i samband med import (t.ex. transport- och försäkringskostnader) till EU:s momsdirektiv. Enligt EU-lagstiftningen ska kostnader i samband med import, särskilt transportkostnader, inbegripas i skattebasen för importen och vara momsbefriad tills den når den fösta bestämmelseorten. Enligt italiensk lag beviljas sådan momsbefrielse för kostnader i samband med import endast om dessa kostnader redan har beskattats vid gränsen. Detta tillvägagångssätt följer inte EU-reglerna och kan dessutom leda till en oproportionell administrativ börda för transportörer och handlare. Uppmaningen görs i form av ett motiverat yttrande. Om inget tillfredsställande svar inkommer inom två månader kan kommissionen komma att ta Italien till EU-domstolen. Ref. 2012/2088

(Mer information: Emer Traynor – tfn +32 2 292 15 48 – mobil +32 498 98 38 71)

 1. Tågresenärers rättigheter: Kommissionen uppmanar Italien att följa EU-reglerna

I dag har kommissionen uppmanat Italien att vidta åtgärder för att säkerställa en fullständig efterlevnad av EU-reglerna om tågresenärers rättigheter. Italien har ännu inte inrättat något officiellt bemyndigat organ för tillämpningen av tågresenärernas rättigheter inom sitt territorium och inte heller fastställt några regler för sanktioner vid överträdelse av lagstiftningen om tågresenärernas rättigheter. Utan dessa bägge nödvändiga och rättsligt bindande åtgärder kan passagerare som reser med tåg i eller från Italien till andra medlemsländer inte tillvarata sina rättigheter om något skulle gå fel under resan. Förordning (EG) nr 1371/2007) om tågresenärers rättigheter skulle ha införlivats av medlemsländerna senast den 3 december 2009. Italien har för närvarande emellertid bara inrättat ett tillfälligt organ som inte har de befogenheter och den makt som krävs för att tillämpa EU-reglerna om tågresenärernas rättigheter. Om Italien inte fullgör sina rättsliga skyldigheter inom två månader kan kommissionen komma att besluta att ta Italien till EU-domstolen. Läs mer om tågresenärers rättigheter.

(Mer information: Helen Kearns – tfn +32 2 298 76 38 – mobil +32 498 98 76 38)

 1. Elektronisk kommunikation: Kommissionen är bekymrad över dröjsmålen med granskningen av vissa marknader för varor och tjänster som rör elektronisk kommunikation i Luxemburg

EU-kommissionen sände idag ett motiverat yttrande till Luxemburg eftersom landet inte följer EU:s ramdirektiv om elektronisk kommunikation från 2009. Enligt artikel 16.6 i ramdirektivet ska de nationella regleringsmyndigheterna granska den relevanta marknaden för att säkerställa att det råder tillräcklig konkurrens på marknaden och att marknaden ger de fördelar konsumenter och företag kan förvänta sig av en konkurrensutsatt marknad i fråga om utbud, priser och innovation. Regleringsmyndigheterna ska sedan anmäla motsvarande förslag till åtgärder till kommissionen senast tre år efter den föregående åtgärden. Med undantag av en sen anmälan beträffande tre av de sju marknader som skulle granskas har Luxemburg inte anmält några andra marknadsgranskningar sedan 2008, eller t.o.m. sedan 2006 beroende på de berörda marknaderna. Vidare har Luxemburg varken begärt någon förlängd tidsfrist eller hjälp av Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån), vilket föreskrivs i artikel 16.7 i ramdirektivet.

Luxemburg har nu två månader på sig att vidta de åtgärder som behövs för att följa det motiverade yttrandet.

(Mer information: Ryan Heath – tfn +32 2 296 17 16 – mobil +32 460 75 02 21)

 1. Odlad fisk: Kommissionen uppmanar Polen att följa djurhälsokraven för vattenbruksdjur

EU-kommissionen sände idag en formell begäran till Polen med en uppmaning till landet att fullt ut följa direktiv 2012/31 vad gäller skydd av odlad fisk. Syftet med direktivet är en uppgradering av gällande lagstiftning om vattenbruksdjur. I direktivet behandlas bland annat i) den exotiska sjukdomen epizootiskt ulcerativt syndrom (EUS), som inte längre betraktas som en sjukdom med potentiella negativa effekter eftersom inga utbrott av sjukdomen har rapporterats i unionen, ii) tillägg av fiskarten japansk var (Paralichthys olivaceus) till förteckningen över arter som är mottagliga för viral hemorragisk septikemi, eftersom kliniska utbrott av sjukdomen har bekräftats i vissa regioner i Asien.

Polen har fortfarande inte införlivat direktivet i nationell lagstiftning, trots att det skulle ha gjorts senast den 1 januari 2013. Landet har nu två månader på sig att underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtagits för att säkerställa en fullständig efterlevnad av EU-lagstiftningen. Om inga tillräckliga åtgärder anmäls kan kommissionen komma att överlämna ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: Frederic Vincent – tfn +32 2 298 71 66 – mobil +32 498 98 71 66)

 1. Arbetsrätt: Kommissionen uppmanar Portugal att upphöra med diskriminering av visstidsanställd personal vid statliga skolor

EU-kommissionen har uppmanat Portugal att se över anställningsvillkoren för visstidsanställda lärare vid statliga skolor.

Kommissionen har tagit emot åtskilliga klagomål som tyder på att visstidsanställda lärare behandlas mindre fördelaktigt än jämförbar personal med fasta anställningar. De anställs bl.a. på successiva avtal om visstidsanställning som följer på varandra under många år, vilket innebär att de har otrygga anställningsförhållanden trots att de i huvudsak utför permanenta uppgifter. Det finns inga effektiva åtgärder för att undvika sådant missbruk i den nationella lagstiftningen. De får dessutom lägre lön än fast anställda med jämförbar arbetslivserfarenhet. EU-kommissionen anser att dessa förhållanden strider mot EU-direktivet om visstidsarbete.

Uppmaningen sker i form av ett motiverat yttrande i enlighet med EU:s överträdelseförfaranden. Portugal har nu två månader på sig att underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtagits för att se till att kraven i direktivet uppfylls. I annat fall kan kommissionen komma att besluta att ta Portugal till EU-domstolen.

(Mer information: Jonathan Todd – tfn +32 2 299 41 07 – mobil +32 498 99 41 07)

 1. Arbetsmiljö: Kommissionen uppmanar Portugal att fullt ut tillämpa direktivet om skydd av arbetstagare i den offentliga sektorn

EU-kommissionen har uppmanat Portugal att fullt ut tillämpa EU-direktivet om grundläggande arbetsmiljöskydd (direktiv 89/391/EEG) i den offentliga sektorn. Enligt direktivet ska medlemsländerna införa åtgärder för att undanröja och minska risker för arbetssjukdomar och arbetsolyckor. Arbetsgivarna är skyldiga att genomföra riskbedömningar och spara dokumentation om detta. De ska också vidta åtgärder för att verka för skydd mot och förebyggande av risker i arbetet inom företaget och/eller verksamheten. Portugal har emellertid inte fullgjort sina skyldigheter i detta avseende. Enligt direktivet ska också medlemsländerna se till att arbetsgivarna, arbetstagarna och arbetstagarrepresentanterna tillämpar reglerna, men i den portugisiska lagstiftningen finns inga sanktioner vid överträdelser av bestämmelserna i direktivet inom den offentliga sektorn. Uppmaningen sker i form av ett motiverat yttrande i enlighet med EU:s överträdelseförfaranden. Portugal har nu två månader på sig att underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtagits för att se till att direktivet införlivas och tillämpas fullt ut. I annat fall kan kommissionen komma att besluta att ta Portugal till EU-domstolen.

(Mer information: Jonathan Todd – tfn +32 2 299 41 07 - mobil +32 498 99 41 07)

 1. Miljö: Kommissionen uppmanar Portugal att forsla bort giftigt avfall i Gondomar

EU-kommissionen uppmanar Portugal att forsla bort stora mängder giftigt avfall som lämnats i de nedlagda gruvorna São Pedro da Cova i Gondomar i närheten av Porto. Mellan 2001 och 2002 lämnades ca 320 000 ton farligt avfall som ursprungligen kom från de tidigare anläggningarna vid Portos nationella stålbolag i gruvorna, trots att det bara fanns tillstånd för 97,5 ton inert avfall på denna plats. Detta har medfört att det lokala grundvattnet är otjänligt att dricka för människor. Portugal har medgett problemets omfattning och antagit ett program för återställande. Trots en tidigare formell underrättelse och en regelbunden dialog med de portugisiska myndigheterna är kommissionen bekymrad över att arbetet med bortforslingen av avfallet går för långsamt och ännu inte har startat. Ett motiverat yttrande har därför skickats. Om Portugal inte vidtar några åtgärder inom två månader kan ärendet komma att överlämnas till EU-domstolen.

(Mer information: Joe Hennon – tfn +32 2 295 35 93 – mobil +32 498 95 35 93)

 1. Investeringsfonder: Kommissionen uppmanar Portugal att tillämpa EU-reglerna

EU-kommissionen har uppmanat Portugal att i sin nationella rätt införliva direktiv 2009/65/EG om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och direktiv 2010/43/EU om genomförande av ovanstående direktiv vad gäller organisatoriska krav, vilket skulle ha införlivats av alla medlemsländer senaste den 30 juni 2011. Portugal har dock bara införlivat vissa delar av dessa bestämmelser. I enlighet med det andra steget i EU:s överträdelseförfaranden sker kommissionens uppmaning i form av två motiverade yttranden som uppmanar Portugal att inom två månader från mottagandet av yttrandena införliva de artiklar som ännu inte har införlivats. De bestämmelser som Portugal inte har införlivat i sin nationella rättsordning gäller i huvudsak skyldigheter som rör förvaltningsbolag, förvaringsinstitut, information som ska lämnas till investerare, intressekonflikter, uppföranderegler samt riskhantering. Om Portugal inte vidtar några åtgärder inom två månader kan kommissionen komma att överlämna ärendet till EU-domstolen. Läs mer: http://ec.europa.eu/internal_market/investment/index_en.htm

(Mer information: Chantal Hughes – tfn +32 2 296 44 50 – mobil +32 498 96 44 50)

 1. Fiske: Kommissionen uppmanar Rumänien att säkerställa direkt elektroniskt utbyte av relevanta fiskeriuppgifter med övriga medlemsländer

Kommissionen har skickat ett motiverat yttrande till Rumänien eftersom landet inte har fullgjort sina skyldigheter att säkerställa direkt elektroniskt utbyte av relevanta fiskeriuppgifter med övriga medlemsländer.

Enligt EU:s förordning (EG) nr 1224/2009 om ett kontrollsystem måste medlemsländerna inrätta den nödvändiga infrastrukturen för att driva ett elektroniskt datasystem för utbyte av fiskeriuppgifter. Avsaknaden av ett sådant system kan hindra fartyg från andra medlemsländer att landa eller sälja fisk i Rumänien. De rumänska fiskefartygen kan också hindras från att landa fångster i hamnar i övriga medlemsländer. Systemet ska innehålla uppgifter från t.ex. kontrollsystemet för fartyg, fiskeloggboken, landningsdeklaration och andra deklarationer. Dessa krav är sedan den 1 januari 2010 obligatoriska för samtliga medlemsländer. En fullständig och korrekt tillämpning av EU:s fiskeriregler är en prioriterad fråga för kommissionen i syfte att säkerställa långsiktigt hållbara fiskemetoder i hela EU.

Om inget tillfredsställande svar inkommer inom två månader kan kommissionen komma att ta Rumänien till EU-domstolen.

(Mer information: Oliver Drewes – tfn +32 2 299 24 21 – mobil +32 498 98 00 81)

 1. Offentliga kontroller: Kommissionen uppmanar Rumänien att ändra sitt system för kontroll av import av salt

Kommissionen har idag skickat en formell begäran (motiverat yttrande) till Rumänien med en uppmaning till landet att ändra sitt system för offentlig kontroll av import av salt från länder utanför EU, t.ex. Ukraina och Vitryssland. Kontrollsystemet omfattar systematiska fysiska kontroller (100 %) och kräver ett intyg på analys av radioaktivitetskontamination (som bekräftar att radioaktiviteten ligger inom vissa gränser) som ett villkor för slutförandet av importförfarandet för varje järnvägsvagn. I avsaknad av en tillräcklig riskbedömning strider detta mot skyldigheterna i artiklarna 3.1, 3.2, 15.1 och 16.2 i förordning (EG) nr 882/2004 om offentliga kontroller.

Kommissionen noterar att Rumänien inte har lämnat någon bevisning för radioaktiv kontamination av det importerade saltet (inga positiva resultat vid provtagning) och att den riskbedömning som Rumänien gjort inte är lämplig. Kommissionen anser därför att de systematiska fysiska kontrollerna av salt som importeras från samma ursprungsort i Ukraina och Vitryssland är oproportionerlig och inte kan motiveras med stöd av förordning (EG) nr 882/2004. Kontrollfrekvensen måste därför anpassas.

Rumänien har nu två månader på sig att underrätta kommissionen om att landet har anpassat sin lagstiftning till unionslagstiftningen. I annat fall kan kommissionen komma att överlämna ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: Frederic Vincent – tfn +32 2 298 71 66 – mobil +32 498 98 71 66)

 1. Miljö: Kommissionen uppmanar Rumänien att införliva EU-reglerna om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

EU-kommissionen uppmanar Rumänien att införliva EU-lagstiftningen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål i sin nationella lagstiftning. Det direktiv det är fråga om syftar till att i möjligaste mån minska användningen av försöksdjur och ställer krav på att andra alternativ ska användas när detta är möjligt, samtidigt som det ska säkerställa att forskningen i EU förblir av hög kvalitet. Direktivet skulle ha införlivats i nationell lagstiftning senast den 10 november 2012. Eftersom Rumänien inte har hållit tidsfristen skickades en formell underrättelse den 30 januari 2013. Rumänien har svarat att direktivet skulle införlivas inom kort, men kommissionen har ännu inte fått någon officiell underrättelse om att sådan lagstiftning har antagits. Kommissionen sänder därför ett motiverat yttrande, och om Rumänien inte vidtar några åtgärder inom två månader kan ärendet komma att överlämnas till EU-domstolen, där böter kan utdömas.

(Mer information: Joe Hennon – tfn +32 2 295 35 93 – mobil +32 498 95 35 93)

 1. Miljö: Kommissionen uppmanar Sverige att förbättra införlivandet av lagstiftningen om avfall från utvinningsindustrin i sin nationella lagstiftning

EU-kommissionen uppmanar Sverige att ändra sin lagstiftning om införlivandet av direktivet om avfall från utvinningsindustrin. Direktivet skulle ha införlivats senast i maj 2008. Sverige har antagit ny lagstiftning som löst ett antal frågor, men kommissionen anser att det fortfarande finns brister när det gäller vissa tekniska bestämmelser. Det gäller bland annat återanvändning eller återinsamling av gruvavfall och kravet på att fasen efter stängning ska beaktas när gruvor projekteras. En formell underrättelse skickades till Sverige i september 2011, och eftersom landets svar inte löser alla frågor som kommissionen tog upp har nu ett motiverat yttrande skickats. Om Sverige inte vidtar några åtgärder inom två månader kan ärendet komma att överlämnas till EU-domstolen.

(Mer information: Joe Hennon – tfn +32 2 295 35 93 – mobil +32 498 95 35 93)

 1. Avslutande

 1. EU-kommissionen avslutar överträdelseförfarandet beträffande tvångspensionering av ungerska domare

EU-kommissionen har idag formellt avslutat det rättsliga förfarande som inleddes mot Ungern den 17 januari 2012 beträffande landets tvångspensionering i förtid av omkring 274 domare och allmänna åklagare (IP/12/24).

Kommissionen är nu nöjd med att Ungern har anpassat sin lagstiftning till EU-lagstiftningen och har dessutom noga följt upp ärendet så att den nya lagstiftningen har genomförts korrekt i praktiken.

(Mer information: IP/13/1112 – Mina Andreeva – tfn +32 2 299 13 82 – mobil +32 498 99 13 82)

1 :

Direktiv 2011/62/EU som syftar till att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i den lagliga försörjningskedjan: http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2011_62/dir_2011_62_sv.pdf


Side Bar