Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 20. novembra 2013

Novembrski paket kršitev: glavne odločitve

PODNEBNA POLITIKA

KONKURENCA

DIGITALNA AGENDA

ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

ENERGETIKA

OKOLJE

ZDRAVSTVO

NOTRANJE ZADEVE

INDUSTRIJA IN PODJETNIŠTVO

NOTRANJI TRG IN STORITVE

PRAVOSODJE

POMORSKE ZADEVE IN RIBIŠTVO

OBDAVČENJE IN CARINSKA UNIJA

PROMET

AT

1

1

1

BE

1

1

3

CY

1

1

1

2

1

CZ

1

DE

1

1

EL

1

1

1

1

1

ES

1

1

1

1

FI

1

1

1

1

FR

1

1

1

HU

1

1

IE

1

1

1

IT

1

2

3

1

1

1

1

1

LT

1

LU

1

1

LV

1

MT

1

NL

1

PL

2

1

PT

2

1

1

1

RO

2

1

1

1

SI

1

1

1

SV

1

1

1

1

UK

1

Evropska komisija v svojem mesečnem svežnju odločitev o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke proti državam članicam, ki niso ustrezno izpolnile svojih obveznosti iz prava EU. Odločitve, ki se nanašajo na več področij, naj bi zagotovile ustrezno izvajanje prava EU v korist državljanov in podjetij.

Komisija je danes sprejela 248 odločitev, od tega 58 obrazloženih mnenj, 12 zadev pa je predložila Sodišču Evropske unije. V nadaljevanju so povzete glavne odločitve. Več informacij o postopkih za ugotavljanje kršitev je na voljo v MEMO/12/12.

 1. Večje zadeve, ki vključujejo države članice

 1. Komisija poziva države članice, naj ravnajo v skladu z zakonodajo EU pri urejanju iger na srečo

Danes je Evropska komisija več držav članic pozvala, naj zagotovijo skladnost svojih nacionalnih regulativnih okvirov za storitve v zvezi z igrami na srečo s temeljnimi svoboščinami iz Pogodbe o delovanju EU. Države članice načeloma prosto določajo cilje svoje politike na področju spletnih iger na srečo.

Po posvetovanju z zadevnimi državami članicami so bile sprejete odločitve glede prvega niza nerešenih zadev. Komisija je tako danes:

 • od Švedske zahtevala, naj zagotovi skladnost s predpisi EU v zvezi s prostim pretokom storitev, kar zadeva ureditev in nadzor monopola na področju iger na srečo;

 • končala postopek za ugotavljanje kršitev, ki je bil proti Finski uveden v zvezi s skladnostjo nacionalnih določb, ki določajo izključne pravice za ponujanje storitev v zvezi z igrami na srečo, s pravom EU;

 • sklenila, da Belgiji, Cipru, Češki, Litvi, Poljski in Romuniji pošlje uradno zahtevo za informacije o nacionalni zakonodaji o omejevanju opravljanja storitev v zvezi z igrami na srečo.

(Več informacij: IP/13/1101, C. Hughes – telefon: +32 22964450; mobilni telefon: +32 498964450.)

 1. Zadeve, predložene Sodišču EU

 1. Obnovljiva energija: Komisija proti Avstriji sprožila postopek pred Sodiščem zaradi neprenosa predpisov EU

Evropska komisija se je odločila, da proti Avstriji sproži postopek pred Sodiščem EU, ker ni prenesla Direktive o obnovljivih virih energije. Namen direktive je zagotoviti 20–odstotni delež obnovljive energije v EU do leta 2020. Države članice so morale to direktivo prenesti do 5. decembra 2010.

Komisija predlaga dnevno denarno kazen v višini 40 512 evrov. Pri predlagani kazni sta bili upoštevani trajanje in resnost kršitve. Če bo Sodišče temu pritrdilo, se bo dnevna denarna kazen plačevala od dneva izdaje sodbe Sodišča do zaključka prenosa direktive. Končno višino dnevne denarne kazni bo določilo Sodišče.

(Več informacij: IP/13/1113 – M. Holzner – telefon: +32 22960196; mobilni telefon: +32 498982280.)

 1. Okolje: Evropska komisija zaradi odpadnih voda ponovno sprožila postopek pred Sodiščem proti Grčiji

Evropska komisija se je odločila, da bo proti Grčiji ponovno sprožila postopek pred Sodiščem zaradi neustreznega čiščenja komunalnih odpadnih voda.

Pomanjkljivo čiščenje pomeni ogrožanje zdravja prebivalcev, saj je neočiščena odpadna voda lahko onesnažena s škodljivimi bakterijami in virusi. Neočiščene odpadne vode vsebujejo tudi hranila, kot sta fosfor in dušik, ki lahko škodijo morskemu okolju s povzročanjem čezmerne rasti alg, ki zavirajo rast drugih organizmov. Ustrezno čiščenje odpadnih voda velja za pomemben dejavnik pri zagotavljanju uspešne turistične industrije, ki je ključni sektor za grško gospodarstvo.

Komisija se popolnoma zaveda težkih razmer, s katerimi se trenutno spopada Grčija, vendar meni, da je izvedba naložbe potrebna takoj, sicer bodo v prihodnosti stroški za Grčijo še višji.

Komisija zato prosi Sodišče, naj Grčiji naloži denarno kazen, in sicer predlaga pavšalni znesek v višini 11.514.081 milijona evrov in dnevno kazen v višini 47.462 evrov do izpolnitve obveznosti. Končno višino dnevne denarne kazni bo določilo Sodišče.

(Več informacij: IP/13/1102, J. Hennon – telefon: +32 2295359; mobilni telefon: +32 498953593.)

 1. Državna pomoč: Komisija ukrepa proti Italiji zaradi nespoštovanja sodbe Sodišča v zvezi z izterjavo nezakonite pomoči

Evropska komisija je proti Italiji sprožila postopek pred Sodiščem EU zaradi neizvršitve predhodne sodbe Sodišča, s katero je Sodišče ugotovilo, da Italija ni izvršila odločbe Komisije iz leta 1999, ki ugotavlja, da so bile nekatere oprostitve prispevkov socialne varnosti, ki jih je Italija odobrila v Benetkah in Chioggii, nezakonita državna pomoč, ki jo je treba izterjati od upravičencev. Komisija je to ugotovila že v odločitvi iz leta 1999. Ker je to že drugi postopek pred Sodiščem zaradi nespoštovanja predhodne sodbe, je Komisija zaprosila Sodišče, da Italiji naloži plačilo kazni.

Komisija predlaga dnevno denarno kazen v višini 24 578 evrov, pomnoženo s številom dni med izdajo prve sodbe Sodišča in doseženo popolno skladnostjo s strani države članice ali izdajo druge sodbe Sodišča na podlagi člena 260(2) PDEU, ter postopno zmanjšujočo se denarno kazen v višini 187 264 evrov, za vsak dan od dneva izdaje sodbe do njene izvršitve. Končno višino dnevne denarne kazni bo določilo Sodišče.

(Več informacij: IP/13/1103A. Colombani – telefon: +32 22974513; mobilni telefon: +32 46075 2063.)

 1. Carinski organi: Komisija proti Belgiji sprožila postopek pred Sodiščem v zvezi z uradnimi urami carinskih uradov in pristojbinami

Evropska komisija se je odločila, da bo proti Belgiji sprožila postopek pred Sodiščem EU, ker svoje zakonodaje ni uskladila s predpisi EU o uradnih urah carinskih uradov in upravnih taksah. Poleg tega da imajo belgijski carinski uradi omejene uradne ure, operaterjem tudi zaračunajo dodatno pristojbino za delo izven uradnih ur. Carinski uradi celo med običajnimi uradnimi urami zaračunavajo dodatno pristojbino za potrjevanje, razveljavitev in izpolnjevanje deklaracij ter za obravnavanje zahtevkov za povračilo. Komisija meni, da navedeni belgijski predpisi kršijo evropske carinske predpise. Belgiji je bilo maja 2011 v zvezi s tem izdano obrazloženo mnenje, ker pa ni bilo zadovoljivega odgovora, se je Komisija odločila, da zadevo predloži Sodišču EU.

(Več informacij: IP/13/1104 – E. Traynor – telefon: +32 22921548; mobilni telefon: +32 498983871.)

 1. Obdavčenje: Komisija sprožila postopek pred Sodiščem v zvezi z dvema diskriminatornima belgijskima določbama

Komisija se je odločila, da sproži postopek pred Sodiščem EU v zvezi z načinom, na katerega Belgija obdavčuje nekatere prihodke tujih zadrug in tujih družb s socialnim ciljem ter nekatere obresti, ki se plačajo tujim družbam.

(Več informacij: IP/13/1105 – E. Traynor – telefon: +32 22921548; mobilni telefon: +32 498983871.)

 1. Promet: Komisija vložila tožbo na Sodišču proti Nemčiji, ker ni ločila finančnih tokov med železniškimi prevozniki in upravljavci železniških prog

Evropska komisija se je odločila, da bo proti Nemčiji začela postopek pred Sodiščem zaradi neusklajenosti s predpisi EU o finančni preglednosti v železniškem sektorju. Sedanja ureditev v Nemčiji ne izključuje uporabe javnih sredstev za navzkrižno subvencioniranje storitev potniškega in tovornega železniškega prometa, ki so odprte za konkurenco.

(Več informacij: IP/13/1097 – H. Kearns – telefon: +32 22987638; mobilni telefon: +32 498987638.)

 1. Socialna varnost: Komisija proti Finski sprožila postopek pred Sodiščem zaradi omejevanja pravic ljudi, ki so delali v drugih državah članicah

Evropska komisija se je odločila, da proti Finski sproži postopek pred Sodiščem EU zaradi pogoja, na podlagi katerega morajo delavci, ki zaprosijo za nadomestilo za brezposelnost, delati na Finskem najmanj štiri tedne (ali štiri mesece samozaposlitve), da bi se upoštevala obdobja zavarovanja za primer brezposelnosti, vplačana v drugih državah članicah. Ta zahteva pomeni diskriminacijo delavcev, ki so delali v drugih državah članicah (Fincev in državljanov drugih držav članic) in je v nasprotju z zakonodajo EU, ki zagotavlja prosto gibanje delavcev.

Komisija je od Finske zahtevala odpravo diskriminacije delavcev iz drugih držav članic z obrazloženim mnenjem z dne 30. maja 2013, (MEMO/13/470), vendar finski organi niso hoteli sprejeti ustreznih ukrepov.

(Več informacij: IP/13/1107, J. Todd – telefon: +32 22994107; mobilni telefon: +32 498994107.)

 1. Delovni čas: Komisija sprožila postopek pred Sodiščem proti Grčiji zaradi nespoštovanja predpisov EU v zvezi z javnimi zdravstvenimi službami

Evropska komisija se je odločila, da bo sprožila postopek pred Sodiščem proti Grčiji , ker ni ravnala v skladu s predpisi EU glede omejitev delovnega časa za zdravnike v javnih zdravstvenih službah. Grčija zlasti ne zagotavlja, da ti zdravniki v povprečju ne delajo več kot 48 ur na teden, vključno z nadurami.

V praksi morajo zdravniki v javnih bolnišnicah in zdravstvenih domovih v Grčiji pogosto delati v povprečju najmanj 64 ur na teden, v nekaterih primerih pa več kot 90 ur, brez zakonsko določene zgornje meje.

Komisija meni, da to pomeni resno kršitev Direktive EU o delovnem času, s čimer nista ogrožena samo zdravje in varnost zdravnikov, temveč tudi njihovi pacienti, saj preutrujenost zdravnikov lahko privede do napak.

(Več informacij: IP/13/1108, J. Todd – telefon: +32 22994107; mobilni telefon: +32 498994107.)

 1. Delovni čas: Komisija proti Irski sprožila postopek pred Sodiščem zaradi neupoštevanja predpisov EU o omejitvi delovnega časa v javnih zdravstvenih službah

Evropska komisija se je odločila, da bo sprožila postopek pred Sodiščem EU proti Irski , ker ni ravnala v skladu s predpisi EU glede omejitev delovnega časa za zdravnike v javnih zdravstvenih službah.

Irska nacionalna zakonodaja določa omejitve delovnega časa zdravnikov, vendar pa javne bolnišnice v praksi pogosto ne uporabljajo teh predpisov za zdravnike, ki se še usposabljajo, ali druge bolnišnične zdravnike specializante. Še vedno obstajajo številni primeri, ko se od zdravnikov pripravnikov zahteva neprekinjeno 36-urno delo, več kot 100 ur dela v tednu in 70–75 ur na teden v povprečju ter delo brez ustreznega odmora za počitek ali spanje.

Komisija meni, da to pomeni resno kršitev Direktive EU o delovnem času, kar ogroža zdravje in varnost zdravnikov.

(Več informacij: IP/13/1109, J. Todd – telefon: +32 22994107; mobilni telefon: +32 498994107.)

 1. Letalski promet: Komisija proti Portugalski sprožila postopek pred Sodiščem, ker ni zagotovila neodvisnosti koordinatorjev letaliških slotov

Evropska komisija se je odločila, da proti Portugalski sproži postopek pred Sodiščem EU zaradi neusklajenosti s skupnimi pravili EU o dodeljevanju slotov na letališčih. Komisija meni, da koordinator slotov ne more delovati samostojno in neodvisno od odbora za koordinacijo slotov (ANA). Poleg tega je ANA do zdaj kril vse stroške koordinatorja slotov. Zato Komisija meni, da koordinator slotov ni finančno neodvisen od ANA in da bi to lahko oviralo pošteno konkurenco.

(Več informacij: IP/13/1100– H. Kearns – telefon:. +32 22987638; mobilni telefon: +32 498987638.)

 1. DDV: Komisija proti Švedski sprožila postopek pred Sodiščem v zvezi z DDV na poštne storitve

Evropska komisija se je odločila, da proti Švedski sproži postopek pred Sodiščem zaradi uporabe DDV na poštne storitve. Švedska uporablja DDV za nekatere storitve, ki bi v skladu s predpisi EU morale biti izvzete iz DDV. Švedska iz DDV ne izvzema poštnih storitev. Vsi izvajalci, vključno s tistimi, ki zagotavljajo univerzalne storitve, morajo zaračunavati DDV. Zato Švedska ni uporabila izjeme, ki jo določa zakonodaja EU.

(Več informacij: IP/13/1111– E. Traynor – telefon: +32 22921548; mobilni telefon: +32 498983871.)

 1. Obrazložena mnenja

 1. Podnebne spremembe: Komisija poziva šest držav članic, naj sprejmejo nacionalne ukrepe za okoljsko varno geološko shranjevanje ogljikovega dioksida

Danes je Komisija pozvala Avstrijo, Ciper, Madžarsko, Irsko, Švedsko in Slovenijo, naj sprejmejo ukrepe, ki so potrebni za popolni prenos Direktive 2009/31/ES o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida („Direktiva CCS“). Navedene države članice do zdaj niso priglasile ukrepov za prenos, zato jih danes Komisija z obrazloženim mnenjem (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev) poziva, naj zagotovijo skladnost z zakonodajo EU.

Direktiva CCS je bila sprejeta v okviru podnebno–energetskega svežnja v letu 2009. Vzpostavlja pravni okvir za okoljsko varno geološko shranjevanje CO2, odpravlja pravne ovire za geološko shranjevanje CO2 in določa zahteve, ki zajemajo celotno življenjsko dobo območja shranjevanja. Če se tehnologije za zajemanje in shranjevanje ogljika tržijo, bistveno prispevajo k prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v EU.

(Več informacij: I. Valero Ladron – telefon: +32 22964971; mobilni telefon: +32 498964971.)

 1. Komisija Belgijo in Nemčijo poziva, naj preneseta Direktivo o zamudah pri plačilih (zadevi 2013/0206 in 2013/0213)

Evropska komisija je Belgijo in Nemčijo pozvala, naj svojo zakonodajo spremenita v skladu s predpisi EU o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih, kajti nobena od njiju tega ni storila do zahtevanega roka, tj. 16. marca 2013. Zamude pri plačilih so velika ovira za prosti pretok blaga in storitev na notranjem trgu, saj pomenijo upravna in finančna bremena za podjetja, ovirajo čezmejno trgovino in izkrivljajo konkurenco.

Direktiva o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih harmonizira obdobje za plačilo javnih organov podjetjem; javni organi morajo blago in storitve, ki jih naročijo, plačati v 30 dneh v izjemnih okoliščinah pa v 60 dneh. Če Direktiva ne bo pravočasno prenesena, bodo zlasti mala in srednje velika podjetja še naprej izpostavljena likvidnostnim težavam in bodo morda celo končala v stečaju.

Komisija je zato izdala obrazloženi mnenji, v katerih Belgijo in Nemčijo poziva, naj spremenita svoji zakonodaji. Če državi članici Komisije v dveh mesecih ne bosta obvestili o ukrepih za zagotovitev izpolnjevanja njunih obveznosti iz Direktive, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

(Več informacij: C. Corazza – telefon: +32 22951752; mobilni telefon: +32 498992862.)

 1. Trgovina z ljudmi: Komisija poziva Ciper, Španijo, Italijo in Luksemburg, naj prenesejo predpise EU o trgovini z ljudmi

Komisija je Ciper, Španijo, Italijo in Luksemburg uradno pozvala, naj zagotovijo popolno skladnost z njihovimi obveznostmi iz zakonodaje EU o trgovini z ljudmi(IP/11/332).

Več kot šest mesecev po izteku roka za prenos Direktive 2011/36/EU in ne glede na uradne opomine, ki so bili poslani 29. maja 2013, navedene države Komisije še vedno niso uradno obvestile o nacionalnih ukrepih, ki so bili sprejeti za prenos predpisov EU.

Komisija se je zato odločila izdati obrazložena mnenja. Če države članice v dveh mesecih ne bodo izpolnile svojih zakonskih obveznosti, se lahko Komisija odloči zadeve predložiti Sodišču.

Direktiva EU o trgovini z ljudmi lahko znatno spremeni življenje žrtev in prepreči, da bi prišlo do novih žrtev. Zajema ukrepe na različnih področjih, kot so določbe kazenskega prava, pregon storilcev kaznivih dejanj, podpora žrtvam in pravice žrtev v kazenskem postopku, preprečevanje trgovine z ljudmi ter spremljanje izvajanja direktive.

Do danes je 18 držav v celoti preneslo direktivo in o tem poslalo uradno obvestilo (Češka, Švedska, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Finska, Bolgarija, Hrvaška, Irska, Grčija, Francija, Avstrija, Portugalska, Slovaška in Združeno kraljestvo)

(Več informacij: M. Cercone – telefon: +32 22980963; mobilni telefon +32 498982349.)

 1. Energetska učinkovitost stavb: Grčija in Malta pozvani, naj sprejmeta predpise, s katerimi bosta prenesli zakonodajo EU o energetski učinkovitosti stavb

Komisija je od Malte in Grčije uradno zahtevala, naj zagotovita popolno skladnost z njunimi obveznostmi iz zakonodaje EU o energetski učinkovitosti stavb (Direktiva 2010/31/EU). Direktivo je bilo treba v nacionalno pravo prenesti do 9. julija 2012. Do danes Malta in Grčija še nista v celoti prenesli določb prava EU v nacionalno pravo. Komisija je Malti izdala obrazloženo mnenje, s katerim jo je pozvala, naj jo obvesti o vseh potrebnih izvedbenih ukrepih. Po januarskem obrazloženem mnenju je z dodatnim obrazloženim mnenjem ponovno opozorila Grčijo, da mora v celoti prenesti direktivo. Če državi članici ne bosta izpolnili svojih pravnih obveznosti v dveh mesecih, se lahko Komisija odloči zadevo predložiti Sodišču Evropske unije. V skladu z Direktivo morajo države članice določiti in zagotoviti minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti stavb, zagotoviti certificiranje energetske učinkovitosti stavb in izvajati redne preglede ogrevalnih in klimatskih sistemov. Poleg tega morajo države članice zagotoviti, da bodo do leta 2021 vse nove stavbe t.i. „ skoraj nič-energijske stavbe. Komisija je septembra 2012 začela postopke za ugotavljanje kršitev proti 24 državam članicam (vse države članice razen Danske, Irske in Švedske), ki Komisije še niso obvestile o nacionalnih ukrepih za prenos Direktive v nacionalno pravo. Obrazložena mnenja so bila januarja 2013 že poslana Italiji, Grčiji, Portugalski in Bolgariji, aprila 2013 Španiji in Sloveniji, junija 2013 Belgiji, Nemčiji, Finski, Franciji, Latviji, Poljski in Nizozemski, septembra 2013 Avstriji, Cipru, Estoniji, Litvi, Luksemburgu, Madžarski in Združenemu kraljestvu, oktobra 2013 pa Češki in Romuniji. Več informacij: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm.

(Več informacij: M. Holzner – telefon: +32 22960196; mobilni telefon:+32 498982280.)

 1. Ponarejena zdravila: Komisija poziva štiri države članice, naj zagotovijo skladnost s predpisi o varnosti bolnikov

Danes je Evropska komisija Italiji, Poljski, Sloveniji in Finski poslala uradne zahteve, s katerimi jih je pozvala, naj zagotovijo popolno skladnost z Direktivo o ponarejenih zdravilih1. Cilj Direktive je preprečiti, da bi ponarejena zdravila dosegla bolnike. Določa harmonizirane, vseevropske ukrepe za varnost in nadzor, ki zagotavljajo lažje prepoznavanje ponarejenih zdravil, znotraj EU in na zunanjih mejah EU pa poostren nadzor nad zdravili in njihovo preverjanje.

Navedene štiri države EU Direktive še niso prenesle v nacionalno pravo, čeprav je bil rok za prenos 2. januar 2013. Zadevne države članice morajo Komisijo v dveh mesecih obvestiti o ukrepih, sprejetih za zagotovitev popolne skladnosti z zakonodajo EU. Če ustreznih ukrepov ne bodo priglasile, se lahko Komisija odloči zadeve predložiti Sodišču EU.

(Več informacij: F. Vincent – telefon;. +32 22987166; mobilni telefon +32 498987166.)

 1. Obdavčenje: Komisija poziva Francijo in Latvijo k izvajanju ključnih predpisov EU proti davčnim utajam

Komisija je danes pozvala Francijo in Latvijo, naj v svojo nacionalno zakonodajo v celoti preneseta direktivo o upravnem sodelovanju. Ta direktiva je temeljnega pomena v boju EU proti davčnim utajam, saj vključuje ukrepe za povečanje preglednosti, izboljšanje izmenjave informacij in okrepitev čezmejnega sodelovanja (glej IP/12/1376). Poleg tega se bo prav v okviru direktive o upravnem sodelovanju v prihodnje znatno razširila samodejna izmenjava informacij med davčnimi organi. Države članice so bile pravno zavezane, da začnejo to direktivo izvajati 1. januarja 2013, vendar Francija in Latvija Komisije še nista obvestili o popolnem prenosu novih predpisov. Če državi v dveh mesecih ne bosta ustrezno ukrepali, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU. Sklica: IN/2013/0036 in IN/2013/0052

(Več informacij: E. Traynor – telefon: +32 22921548; mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Okolje: Komisija poziva Italijo, Romunijo in Slovenijo, naj prenesejo predpise EU o skladiščenju kovinskega živega srebra, ki se šteje za odpadek

Evropska komisija poziva Italijo, Romunijo in Slovenijo, naj pošljejo podrobne podatke o prenosu zakonodaje EU o skladiščenju kovinskega živega srebra, ki se šteje za odpadek v njihovo nacionalno zakonodajo. Potem ko so zadevne države članice zamudile prvotni rok 15. marca 2013, jim je Komisija poslala uradni opomin, v katerem je dala državam članicam dva meseca časa za odgovor. Ker ni prejela nobenega odgovora, jim Komisija pošilja obrazloženo mnenje. Če Italija, Romunija ali Slovenija v dveh mesecih ne bodo ukrepale, se lahko zadeva predloži Sodišču EU.

(Več informacij: J. Hennon – telefon: +32 22953593; mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Energetska učinkovitost stavb: Združeno kraljestvo in Nizozemska sta pozvana k izpolnitvi svojih obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje EU o energetski učinkovitosti stavb

Komisija poziva Nizozemsko in Združeno kraljestvo, naj poskrbita, da so energetske izkaznice stavb, ki se prodajajo ali oddajajo v najem, vedno na voljo. Izdaja energetskih izkaznic je eden od ključnih zahtev zakonodaje EU o energetski učinkovitosti stavb (Direktiva 2010/31/EU). Te kršitve zadevajo nepravilno izpolnjevanje zahtev o izdaji energetskih izkaznic, ki kupcem in najemnikom zagotavljajo informacije o energijskem razredu njihove stavbe in spodbujajo zmanjšanje porabe energije v stavbah. Zadevne zahteve so bile poslane kot obrazložena mnenja v okviru postopka EU za ugotavljanje kršitev. Če ti državi članici v dveh mesecih ne bosta ustrezno ukrepali, lahko Komisija zoper njiju sproži postopek pred Sodiščem EU. Prav tako je Komisija Nizozemski in Združenemu kraljestvu poslala (junija 2013 oz. septembra 2013) obrazloženo mnenje, s katerim ju poziva, naj v svojo nacionalno zakonodajo preneseta vse določbe direktive o energetski učinkovitosti stavb. Več informacij:  http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

(Več informacij: M. Holzner – telefon: +32 22960196; mobilni telefon: +32 498982280)

 1. Okolje: Komisija poziva Avstrijo, naj ponovno preuči odobritev gradnje elektrarne na reki Schwarze Sulm

Evropska komisija poziva Avstrijo, naj ponovno preuči dovoljenje za načrtovano izgradnjo elektrarne na reki Schwarze Sulm na Štajerskem. Komisija je zaskrbljena zaradi suma, da je bilo dovoljenje izdano brez upoštevanja Okvirne direktive o vodah in da se bo z izgradnjo elektrarne poslabšala visoka naravna kakovost vode v reki. V skladu s pravom EU se poslabšanje kakovosti vode lahko dovoli le v primeru prevladujočega javnega interesa, vendar Komisija meni, da pogoji za takšno izjemo v tem primeru niso bili izpolnjeni. Uradni opomin je bil poslan aprila 2013 in ker na podlagi dosedanjih odgovorov Avstrije tega vprašanja ni bilo mogoče rešiti, je bilo Avstriji poslano obrazloženo mnenje. Če Avstrija v dveh mesecih ne bo ukrepala, se lahko zadeva predloži Sodišču EU.

(Več informacij: M. Holzner – telefon: +32 229 60196; mobilni telefon: +32 498982280)

 1. Okolje: Komisija poziva Ciper, naj prenese predpise EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

Evropska komisija poziva Ciper, naj ji pošlje podrobne informacije o prenosu zakonodaje EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi v nacionalno zakonodajo. Cipru ni uspelo sprejeti tehničnih ukrepov glede izjem za nekatero opremo, ki vsebuje kadmij. Rok za prenos zadevne direktive v nacionalno zakonodajo je bil 2. januar 2013. Potem ko je Ciper zamudil prvotni rok, mu je Komisija 21. marca 2013 poslala uradni opomin. Ker Ciper pomanjkljivosti še vedno ni odpravil, mu Komisija pošilja obrazloženo mnenje. Če Ciper v dveh mesecih ne bo ukrepal, se lahko zadeva predloži Sodišču EU.

(Več informacij: J. Hennon – telefon: +32 22953593; mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Poštne storitve: Komisija poziva Ciper k izvajanju predpisov EU

Danes je Evropska komisija pozvala Ciper k izvedbi Direktive 2008/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o spremembi Direktive 97/67/ES glede popolnega oblikovanja notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti. Tako imenovano 3. direktivo o poštnih storitvah je moralo izvesti 11 držav članic, ki so sporočile, da nameravajo podaljšati rok za izvedbo do 31. decembra 2012. Ciper zahtevanih določb doslej še ni sprejel. Poziv je bil Cipru poslan kot obrazloženo mnenje v okviru postopka EU za ugotavljanje kršitev. Če Ciper v dveh mesecih ne bo sporočil ukrepov, s katerimi se bo prenehala kršitev zakonodaje EU, se Komisija lahko odloči, da proti njemu sproži postopek pred Sodiščem EU.

Več informacij: http://ec.europa.eu/internal_market/post/index_en.htm

(Več informacij: C. Hughes – telefon: +32 22964450; mobilni telefon: +32 498964450)

 1. Obdavčitev: Komisija poziva Ciper, naj prenese pravila za izdajanje računov z obračunanim DDV

Komisija od Cipra uradno zahteva, da v nacionalno zakonodajo prenese pravila za izdajanje računov z obračunanim DDV. Nova pravila o izdajanju računov z obračunanim DDV (Direktiva 2010/45/EU) so začela veljati 1. januarja 2013. Ta pravila vzpostavljajo bolj preprost in sodoben sistem izdajanja računov z obračunanim DDV ter zmanjšujejo upravno breme in stroške podjetij za usklajevanje. Države članice so morale prenesti to direktivo do začetka leta 2013, vendar Ciper Komisije ni obvestil o ukrepih, ki jih je za to sprejel. Zahtevek Komisije je bil poslan kot obrazloženo mnenje. Če Ciper v dveh mesecih ne bo zadovoljivo ukrepal, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU. Sklic: IN/2013/0010

(Več informacij: E. Traynor – telefon: +32 22921548; mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Javna naročila: Komisija poziva Grčijo k spoštovanju predpisov EU

Evropska komisija je danes Grčijo pozvala, naj spoštuje pravila EU o javnih naročilih. Grška zakonodaja vzpostavlja sistem obveznega registra nacionalnih gradbenih podjetij, ki vnaprej določa, kateri operaterji lahko sodelujejo v posameznem razpisnem postopku. Pogoji registra, pod katerimi lahko potencialni ponudniki sodelujejo v razpisnem postopku, kršijo pravila EU o javnih naročilih. Zato Komisija poziva Grčijo, da v dveh mesecih razveljavi zadevne nacionalne določbe. Če Grčija ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU. Grška zakonodaja vzpostavlja sistem registra, v skladu s katerem so vsa odobrena domača gradbena podjetja razdeljena v razrede, pri čemer vsak razred ustreza določenemu najmanjšemu in največjemu proračunskemu razponu. Ta sistem obveznega registra izključuje podjetja, ki sicer imajo ekonomsko, finančno, strokovno in tehnično zmogljivost za izvedbo pogodbe iz določenega razpisnega postopka, le zato, ker se njihova finančna sposobnost razlikuje (običajno je večja) od proračunskega razreda, ki je dovoljen za dani postopek. Takšen restriktiven sistem krši pravila Direktive 2004/18/ES in osnovna načela enakega obravnavanja in nediskriminacije, na katerih temeljijo pravila EU o javnih naročilih. Več informacij: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

(Več informacij: C. Hughes – telefon: +32 22964450; mobilni telefon: +32 498964450)

 1. Komisija poziva Grčijo k prenehanju izvajanja diskriminatornih predpisov o davku na dediščino

Komisija je danes Grčiji poslala zahtevi za spremembo dveh diskriminatornih predpisov o davku na dediščino. Prva se nanaša na davčno oprostitev, ki jo grška zakonodaja omogoča za podedovane nepremičnine. Oprostitev velja samo za državljane EU, ki prebivajo v Grčiji in niso lastniki primarnega prebivališča. Komisija meni, da ta predpis diskriminira državljane EU in EGS, ki prebivajo zunaj Grčije, in da ovira prost pretok kapitala, ki je kot eno od načel zapisano v pogodbah. Druga zahteva se nanaša na diskriminatoren predpis, v skladu s katerim Grčija omogoča preferenčno davčno stopnjo za volila nepridobitnim organizacijam v drugih državah EU/EGP, in sicer zgolj pod pogojem vzajemnosti. Komisija meni, da je posledica uporabe pogoja vzajemnosti diskriminatorno obravnavanje, ki ovira prost pretok kapitala. Komisija je svoji zahtevi poslala v obliki obrazloženih mnenj. Če Grčija svoje zakonodaje ne bo uskladila v dveh mesecih, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije. Sklic: IN/2012/2134

(Več informacij: E. Traynor – telefon: +32 22921548; mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Okolje: Komisija poziva Španijo k okrepitvi varstva narave na Kanarskih otokih

Evropska komisija poziva Španijo k izboljšanju določb glede varstva narave na Kanarskih otokih. V skladu z direktivo o habitatih je za nekatere vrste potreben sistem strogega varstva ne glede na njihovo lokacijo. Španski regionalni zakon 4/2010 vzpostavlja seznam zaščitenih vrst v avtonomni skupnosti Kanarski otoki in vključuje kategorijo vrst, ki so v „posebnem interesu za ekosisteme Kanarskih otokov“ in predmet strogega varstva le, če so znotraj zavarovanega območja. Vendar nekatere od teh vrst potrebujejo strogo varstvo ne glede na lokacijo. Komisija zato meni, da novi seznam ni v skladu z obveznostmi iz Direktive o habitatih. Če Španija v dveh mesecih ne bo ukrepala, se lahko zadeva predloži Sodišču EU.

(Več informacij: J. Hennon – telefon: +32 22953593; mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Železniški promet: Komisija poziva Španijo, naj prenese zakonodajo EU o interoperabilnosti železniškega sistema

Komisija Španijo poziva, naj svoje nacionalne predpise uskladi z zakonodajo EU o interoperabilnosti železniškega sistema. Cilj Direktive 2008/57/ES je določitev pogojev, ki bodo omogočili, da postane evropski železniški prometni sistem interoperabilen prek meja, se pravi, da bo lahko več vlakov vozilo v več kot eni državi. S tem se bo okrepila konkurenca na nacionalnih trgih in železniški sektor bo lahko učinkoviteje konkuriral z drugimi načini prevoza. Rok za prenos zakonodaje je bil 19. julij 2010. Če Španija ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU. Komisija je marca letos v zvezi s tem proti Španiji sprožila postopek za ugotavljanje kršitev, zdaj pa ji pošilja obrazloženo mnenje (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev). Španija se mora odzvati v dveh mesecih.

(Več informacij: H. Kearns – telefon: +32 22987638, mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Finska: neustrezno izvajanje predpisov o pomoči žrtvam diskriminacije

Komisija je danes v drugi fazi postopka za ugotavljanje kršitev glede nepravilnosti Finski poslala obrazloženo mnenje v zvezi z nacionalnim organom za enakost, ki ga morajo vzpostaviti vse države članice v skladu z zakonodajo EU o enakosti (Direktiva 2000/43/ES). V skladu s protidiskriminacijskimi predpisi EU morajo države članice vzpostaviti nacionalni organ za enakost, ki je zadolžen za zagotavljanje neodvisne pomoči žrtvam diskriminacije pri vlaganju pritožb ter spremljanje in poročanje o primerih diskriminacije. Nacionalni organi za enakost so ključnega pomena, zlasti za ustrezno izvajanje direktive in zagotavljanje zaščite žrtvam diskriminacije. Bistveno je, da nacionalni organi za enakost dejansko izvajajo vse naloge, ki jim jih nalaga direktiva. Finska zakonodaja trenutno ne nalaga vzpostavitve organa za enakost, ki bi bil odgovoren za obravnavanje primerov rasne ali etnične diskriminacije pri zaposlovanju. Komisija zato poziva Finsko, naj svojo zakonodajo uskladi z zahtevami EU in tako žrtvam diskriminacije zagotovi ustrezno pomoč.

(Več informacij: M. Andreeva – telefon: +32 22991382; mobilni telefon: +32 498991382)

 1. Podnebne spremembe: Komisija poziva Francijo k uskladitvi zakonodaje s predpisi EU o fluoriranih toplogrednih plinih

Na podlagi Uredbe št. 842/2006 morajo podjetja sprejeti vrsto ukrepov za zmanjšanje uhajanja iz opreme, ki vsebuje fluorirane pline (F-pline), in zajemanje teh plinov ob koncu življenjske dobe opreme. Ta uredba tudi uvaja pravila glede usposabljanja in izdajanja spričeval za osebje, ki vzdržuje in označuje opremo, ki vsebuje fluorirane pline, ter poroča o proizvodnji, uvozu in izvozu fluoriranih plinov, na nekaterih področjih pa uvaja določene prepovedi. To so pomembni ukrepi za omejitev emisij iz te družine industrijskih plinov, ki so tudi močni toplogredni plini, s čimer pomagajo preprečevati nadaljnje globalno segrevanje.

Do danes Francija ni obvestila Komisije, kateri nacionalni organi bodo certificirali podjetja, ki iz opreme zajemajo določena topila na osnovi F-plinov. Komisija zato danes z obrazloženim mnenjem (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev) poziva Francijo, naj zagotovi skladnost s temi predpisi.

(Več informacij: I. Valero Ladron; telefon: +32 22964971; mobilni telefon: +32 498964971)

 1. Komisija poziva Francijo k odpravi ovir v trgovini s kit-car avtomobili (zadeva 2012/4176)

Evropska komisija poziva Francijo, naj spremeni svoje predpise glede registracije uvoženih kit-car avtomobilov, ki so bili registrirani v drugi državi članici, saj niso v skladu z načelom prostega pretoka blaga v EU in načeli iz direktive EU o dokumentih za registracijo vozil. Takšni avtomobili so sestavljeni iz delov, ki jih proizvajalec prodaja kot komplet, kupec pa iz njih sam sestavi avtomobil. Sestavljavec po navadi mehanske sisteme, kakršna sta motor in prenosni sistem, pridobi z rabljenih vozil ali pa kupi nove pri drugih prodajalcih. Trenutno francoski organi ne dovolijo registracije nekaterih uvoženih kit-car avtomobilov, ker naj bi bili nekateri podatki v dokumentih o registraciji avtomobila nepravilni (na primer prvotni datum registracije vozila) kljub dejstvu, da so registracijske dokumente pripravili ustrezni organi v drugi državi EU.

Komisija meni, da bi morala Francija zaupati dokumentom, ki jih zagotovi država članica porekla, francoski organi pa bi se morali osredotočiti na varnostne vidike vozila. Da se omogoči učinkovita registracija takih avtomobilov, bi morali zadevni nacionalni organi sodelovati in vzpostaviti učinkovit dialog, na podlagi katerega bi se pojasnili manjkajoči ali nepravilni podatki, ne pa nalagati dodatnega upravnega bremena posameznikom, ki kupijo takšno vozilo. Če ni mogoče doseči dogovora med nacionalnimi upravami, bi bilo treba sprejeti druge ukrepe, da se omogoči registracija vozila, na primer, francoskim organom bi moralo biti dovoljeno, da za vozilo izberejo novejši datum registracije.

Komisija je zato izdala obrazloženo mnenje, v katerem poziva Francijo, naj omogoči registracijo vozil, ki so že registrirana v drugi državi članici. Če Francija v dveh mesecih ne obvesti Komisije o ukrepih, ki jih je sprejela za zagotovitev polnega izpolnjevanja svojih obveznosti, ki ji jih nalaga direktiva, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

(Več informacij: C. Corazza – telefon: +32 22951752; mobilni telefon: +32 498992862)

 1. Delovno pravo: Komisija poziva Italijo, naj odpravi diskriminacijo zaposlenih v javnih šolah s pogodbami za določen čas

Evropska komisija je Italijo pozvala, naj pregleda zaposlitvene pogoje za osebje, ki je zaposleno v javnih šolah za določen čas.

Evropska komisija je prejela številne pritožbe, iz katerih je razvidno, da se takšno osebje obravnava manj ugodno kot primerljivo stalno zaposleno osebje. Zlasti se pogodbe za določen čas podaljšujejo več let, zaradi česar je njihova zaposlitev negotova, čeprav opravljajo zlasti stalne naloge. Nacionalna zakonodaja ne zagotavlja učinkovitih ukrepov za preprečevanje takšnih zlorab. Poleg tega prejemajo nižje plače kot redno zaposleno osebje s primerljivimi poklicnimi izkušnjami. Evropska komisija meni, da je sedanje stanje v nasprotju z direktivo EU o delu za določen čas.

Komisija je zahtevek poslala kot obrazloženo mnenje v okviru postopka EU za ugotavljanje kršitev. Italija mora Komisijo v dveh mesecih obvestiti o ukrepih, ki jih je sprejela za zagotovitev skladnosti z direktivo. V nasprotnem primeru se lahko Komisija odloči zadevo predložiti Sodišču EU.

(Več informacij: J. Todd – telefon: +32 22994107; mobilni telefon: +32 498994107)

 1. Zdravje in varnost: Komisija poziva Italijo, naj prenese Direktivo o preprečevanju poškodb z ostrimi pripomočki v bolnišnicah in zdravstvenem sektorju

Evropska komisija je pozvala Italijo, naj v nacionalno zakonodajo prenese Direktivo EU o preprečevanju poškodb z ostrimi pripomočki v bolnišnicah in zdravstvenem sektorju (2010/32/EU). Direktiva izvaja okvirni sporazum o preprečevanju poškodb z ostrimi pripomočki, ki sta ga sklenila Evropsko združenje delodajalcev v bolnišnicah in zdravstvenem sektorju (HOSPEEM) ter Evropska zveza sindikatov javnih uslužbencev (EPSU). Njen cilj je doseči kar se da varno delovno okolje za zaposlene v zdravstvenem sektorju in v bolnišnicah, in sicer z združevanjem ukrepov na področju načrtovanja, ozaveščanja, obveščanja, usposabljanja, preprečevanja in nadzora. Zahteva je bila Italiji poslana kot obrazloženo mnenje v okviru postopkov EU za ugotavljanje kršitev. Italija mora Komisijo v dveh mesecih obvestiti o ukrepih, sprejetih za uskladitev z Direktivo. V nasprotnem primeru se lahko Komisija odloči zadevo predložiti Sodišču EU.

(Več informacij: J. Todd – telefon: +32 22994107; mobilni telefon: +32 498994107.)

 1. Okolje: Komisija poziva Italijo, naj prenese predpise EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

Evropska komisija poziva Italijo, naj ji pošlje informacije o tem, kako je zakonodaja EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Direktiva RoHS) prenesena v nacionalno zakonodajo. Italija ni uspela sprejeti več ukrepov, med drugim prenoviti Direktive o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, ki bi jo morala prenesti do 2. januarja 2013. Prav tako ni sprejela ukrepov glede izjem za nekatero opremo, ki vsebuje svinec ali kadmij, ter dveh povezanih direktiv, ki ju je bilo treba prenesti v nacionalno zakonodajo do istega datuma. Potem ko je Italija zamudila prvotni rok, ji je Komisija 21. marca 2013 poslala uradni opomin. Ker pomanjkljivosti še vedno niso bile odpravljene, se je Komisija zdaj odločila poslati tri obrazložena mnenja. Če Italija v dveh mesecih ne bo ukrepala, se lahko zadeve predložijo Sodišču EU, ki lahko za neizvajanje Direktive o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi naloži denarne kazni.

(Več informacij: J. Hennon – telefon: +32 22953593; mobilni telefon: +32 498953593.)

 1. DDV: Komisija poziva Italijo, naj pregleda nacionalne predpise o dodatnih stroških za uvoz, oproščen DDV

Komisija je Italijo uradno pozvala, naj nacionalne davčne predpise za dodatne stroške uvoza (kot so prevoz, zavarovanje itd.) uskladi z Direktivo EU o DDV. V skladu z zakonodajo EU bi morali biti dodatni stroški uvoza, zlasti stroški prevoza, vključeni v davčno osnovo uvoza in oproščeni plačila DDV, dokler uvoz ne prispe v prvi namembni kraj. V skladu z italijansko zakonodajo se ta oprostitev plačila DDV za dodatne stroške odobri le, če so bili ti stroški že obdavčeni na meji. Ta pristop ni v skladu s predpisi EU in bi lahko povzročil nesorazmerno upravno breme za prevoznike in trgovce. Zahteva Komisije je poslana kot obrazloženo mnenje. Če se Italija v dveh mesecih ne bo zadovoljivo odzvala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU. Referenčna številka: 2012/2088.

(Več informacij: E. Traynor – telefon: +32 22921548; mobilni telefon: +32 498983871.)

 1. Pravice potnikov v železniškem prometu: Komisija poziva Italijo, naj zagotovi skladnost s predpisi EU

Komisija je danes pozvala Italijo, naj ukrepa in zagotovi popolno skladnost s predpisi EU o pravicah potnikov v železniškem prometu. Italija še ni ustanovila uradnega in pooblaščenega organa za izvrševanje pravic potnikov v železniškem prometu na svojem ozemlju niti ni vzpostavila predpisov za kaznovanje kršitev zakonodaje o pravicah potnikov v železniškem prometu. Potniki, ki potujejo z vlakom v Italiji ali iz Italije v druge države EU, brez teh dveh nujnih in pravno zavezujočih ukrepov ne bodo mogli uveljavljati pravic, do katerih so upravičeni, če bi se med potovanjem pojavile težave. Države članice so morale Uredbo 1371/2007 o pravicah potnikov v železniškem prometu prenesti do 3. decembra 2009, vendar je Italija trenutno ustanovila le začasen organ, ki nima vseh pristojnosti in pooblastil za izvajanje predpisov EU o pravicah potnikov. Če Italija v dveh mesecih ne bo izpolnila svojih zakonskih obveznosti, se lahko Komisija odloči zadevi predložiti Sodišču. Več informacij o pravicah potnikov v železniškem prometu.

(Več informacij: H. Kearns – telefon: +32 22987638; mobilni telefon: +32 498987638.)

 1. Elektronske komunikacije: Komisijo skrbijo zamude z analizami zadevnih trgov izdelkov in storitev v okviru sektorja elektronskih komunikacij v Luksemburgu

Evropska komisija je danes izdala obrazloženo mnenje za Luksemburg zaradi neskladnosti z regulativnim okvirom EU za elektronske komunikacije iz leta 2009. V skladu s členom 16(6) okvirne direktive nacionalni regulativni organi izvedejo analizo upoštevanega trga, da se zagotovi, da je dovolj konkurenčen ter potrošnikom in podjetjem učinkovito prinaša koristi, ki se pričakujejo od konkurenčnih trgov v smislu izbire, cen in inovacij. Regulativni organi morajo nato Komisiji v treh letih od prejšnjega ukrepa priglasiti ustrezni osnutek ukrepa. Luksemburg z izjemo pozne priglasitve treh od sedmih trgov, ki jih je treba analizirati, Komisije ni uradno obvestil o kakršni koli analizi trga od leta 2008 ali celo od leta 2006, odvisno od trga. Poleg tega Luksemburg ni zaprosil niti za podaljšanje roka niti za pomoč Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC), kakor določa člen 16(7) okvirne direktive.

Ta država mora zdaj v dveh mesecih izvesti potrebne ukrepe za uskladitev s tem obrazloženim mnenjem.

(Več informacij: R. Heath – telefon: +32 22961716; mobilni telefon: +32 460750221.)

 1. Farmsko gojene ribe : Komisija poziva Poljsko, naj upošteva predpise o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali iz ribogojstva

Evropska komisija je danes Poljski poslala uradno zahtevo za popolno usklajenost z Direktivo 2012/31 o zdravju farmsko gojenih rib. Namen te direktive je izboljšati obstoječo zakonodajo, ki se uporablja za živali iz akvakulture. Natančneje ta direktiva obravnava (i) eksotično bolezen epizootski ulcerativni sindrom (EUS), ki ne velja več za škodljivo, saj v Uniji ni bilo več ugotovljenih primerov EUS, ter (ii) vključitev vrste Paralichthys olivaceus na seznam vrst, dovzetnih za virusno hemoragično septikemijo, saj so bili klinični izbruhi navedene bolezni potrjeni v nekaterih regijah v Aziji.

Poljska te direktive še vedno ni prenesla v nacionalno zakonodajo, čeprav bi jo morala do 1. januarja 2013. Poljska mora Komisiji v dveh mesecih priglasiti ukrepe, sprejete za zagotovitev skladnosti z zakonodajo EU. Če ne bo sprejela ustreznih ukrepov, se lahko Komisija odloči zadevo predložiti Sodišču EU.

(Več informacij: F. Vincent – telefon: +32 22987166; mobilni telefon: +32 498987166.)

 1. Delovno pravo: Komisija poziva Portugalsko, naj preneha z diskriminatornim obravnavanjem učiteljev, zaposlenih na javnih šolah s pogodbami o zaposlitvi za določen čas

Evropska komisija je pozvala Portugalsko, naj pregleda pogoje zaposlitve učiteljev, zaposlenih za določen čas v javnih šolah.

Komisija je prejela številne pritožbe o slabših pogojih učiteljev, zaposlenih za določen čas, v primerjavi z učitelji, zaposlenimi na primerljivih delovnih mestih za nedoločen čas. Natančneje so nekateri učitelji več let zaposleni z zaporednimi pogodbami o zaposlitvi za določen čas, ki pomenijo negotovost glede zaposlitve, čeprav dejansko opravljajo stalne naloge. Nacionalna zakonodaja ne zagotavlja učinkovitih ukrepov za preprečevanje takšnih zlorab. Poleg tega prejemajo nižje plače kot redno zaposleni s primerljivimi poklicnimi izkušnjami. Komisija meni, da ta položaj ni v skladu z Direktivo EU o delu za določen čas.

Zahteva je bila Portugalski poslana kot obrazloženo mnenje v okviru postopkov EU za ugotavljanje kršitev. Portugalska mora Komisijo v dveh mesecih obvestiti o ukrepih, sprejetih za uskladitev z Direktivo. V nasprotnem primeru se lahko Komisija odloči zadevo predložiti Sodišču EU.

(Več informacij: J. Todd – telefon: +32 22994107; mobilni telefon: +32 498994107.)

 1. Zdravje in varnost: Komisija poziva Portugalsko, naj v celoti uporablja direktivo za delavce v javnem sektorju

Evropska komisija je Portugalsko pozvala, naj v celoti uporablja direktivo EU, ki določa osnovna pravila o varovanju zdravja in varnosti delavcev (89/391/EGS) v javnem sektorju. V skladu z Direktivo morajo države članice sprejeti ukrepe za odpravo ali zmanjšanje tveganja poklicnih bolezni in nesreč pri delu. Delodajalce pa obvezuje, da izvedejo oceno tveganja in hranijo dokumentacijo ocene ter v podjetju in/ali obratu oblikujejo zaščitne in preventivne službe na področju zdravja in varnosti. Portugalska teh obveznosti ni izpolnila. Poleg tega Direktiva od držav članic tudi zahteva, da zagotovijo izvajanje predpisov s strani delodajalcev, delavcev in predstavnikov delavcev, vendar portugalska zakonodaja ne določa sankcij za kršitve določb Direktive glede javnega sektorja. Zahteva je bila Portugalski poslana kot obrazloženo mnenje v okviru postopkov EU za ugotavljanje kršitev. Portugalska mora Komisijo v dveh mesecih obvestiti o ukrepih, sprejetih za polno izvajanje in prenos Direktive. V nasprotnem primeru se lahko Komisija odloči zadevo predložiti Sodišču EU.

(Več informacij: J. Todd – telefon: +32 22994107; mobilni telefon: +32 498994107.)

 1. Okolje: Komisija poziva Portugalsko, naj odstrani strupene odpadke v Gondomarju

Evropska komisija poziva Portugalsko, naj odstrani velike količine strupenih odpadkov, odvrženih v opuščenem rudniku São Pedro da Cova v Gondomarju, v bližini Porta. Med letoma 2001 in 2002 je bilo v rudnik odvrženih približno 320 000 ton nevarnih odpadkov iz nekdanje portske nacionalne tovarne jekla, čeprav je imelo območje dovoljenje le za 97,5 tone inertnih odpadkov, zaradi česar lokalna podtalnica ni več pitna. Portugalska je priznala pomen te težave in sprejela program za obnovo območja, vendar je Komisija zaskrbljena nad počasnim odstranjevanjem odpadkov, ki se še ni začelo kljub predhodnemu opominu in rednemu dialogu s portugalskimi organi. Zato je Komisija poslala obrazloženo mnenje. Če Portugalska v dveh mesecih ne bo ukrepala, se zadeva lahko predloži Sodišču EU.

(Več informacij: J. Hennon – telefon: +32 22953593; mobilni telefon: +32 498953593.)

 1. Investicijski skladi: Komisija poziva Portugalsko, naj uporablja predpise EU

Evropska komisija je pozvala Portugalsko, naj v nacionalno zakonodajo v celoti prenese nekatere predpise EU, ki veljajo za investicijske sklade, in sicer Direktivo 2009/65/ES o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in izvedbeno Direktivo 2010/43/EU o organizacijskih zahtevah, ki so jo države članice EU morale prenesti do 30. junija 2011. Portugalska je namreč prenesla le del zahtevanih določb. V skladu z drugo fazo postopka EU za ugotavljanje kršitev je bila zahteva Komisije poslana kot dve obrazloženi mnenji, v katerih je Portugalska pozvana, naj v dveh mesecih po prejemu prenese manjkajoče člene. Določbe, ki jih Portugalska ni prenesla v nacionalno zakonodajo, se nanašajo predvsem na obveznosti družb za upravljanje in depozitarja, informacije, ki jih je treba zagotoviti vlagateljem, ter navzkrižje interesov, poslovanje in obvladovanje tveganja. Če Portugalska v dveh mesecih ne bo sprejela ustreznih ukrepov, se lahko Komisija odloči zadevo predložiti Sodišču EU. Več informacij: http://ec.europa.eu/internal_market/investment/index_en.htm.

(Več informacij: C. Hughes – telefon: +32 22964450; mobilni telefon: +32 498964450.)

 1. Pomorske zadeve in ribištvo: Komisija poziva Romunijo, naj zagotovi neposredno elektronsko izmenjavo ustreznih informacij o ribištvu z drugimi državami članicami

Komisija je Romuniji poslala obrazloženo mnenje zaradi neizpolnjevanja obveznosti zagotavljanja neposredne elektronske izmenjave ustreznih informacij o ribištvu z drugimi državami članicami.

V skladu z Uredbo (ES) št. 1224/2009 za nadzor ribištva EU so države članice obvezane vzpostaviti potrebno infrastrukturo za uporabo sistema elektronskih podatkov za izmenjavo podatkov o ribištvu. Če tak sistem ni vzpostavljen, bi to lahko oviralo plovila drugih držav članic pri iztovarjanju ali prodaji rib v Romuniji. Prav tako bi to romunskim ribiškim plovilom lahko preprečilo iztovarjanje v pristaniščih drugih držav članic. Sistem mora vsebovati informacije, kot so podatki iz sistema za spremljanje plovil, podatki iz ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracije o iztovarjanju in druge deklaracije.  Te zahteve so obvezne za vse države članice od 1. januarja 2010. Celotna in pravilna uporaba ribiških predpisov EU je ena od prednostnih nalog Komisije za zagotavljanje trajnostnih ribolovnih praks po vsej EU.

Če se Romunija v dveh mesecih ne bo zadovoljivo odzvala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču Evropske unije.

(Več informacij: O. Drewes – telefon: +32 22992421; mobilni telefon: +32 498980081.)

 1. Uradni nadzor: Komisija poziva Romunijo, naj spremeni svoj nadzorni sistem za uvoz soli

Komisija je danes Romuniji poslala uradno zahtevo (obrazloženo mnenje), naj spremeni svoj sistem uradnega nadzora za uvoz soli iz držav, ki niso članice EU, kot sta Ukrajina in Belorusija. Nadzorni sistem vključuje sistematični fizični nadzor (100 %) in zahteva potrdilo o analizi stopnje radioaktivne kontaminacije (ki potrjuje, da je radioaktivnost v določenih mejah) kot pogoj za izpolnjevanje uvoznih postopkov vsakega vagona, kar je v primeru odsotnosti pravilne ocene tveganja v nasprotju z dolžnostmi iz členov 3(1), 3(2), 15(1) in 16(2) Uredbe (ES) št. 882/2004 o izvajanju uradnega nadzora.

Komisija namreč ugotavlja, da Romunija ni dokazala radioaktivne kontaminacije uvožene soli (vzorci niso bili pozitivni) in da izvedena ocena tveganja ni bila ustrezna. Komisija zato ugotavlja, da je sistematični fizični nadzor soli, uvožene iz istega kraja izvora v Ukrajini in Belorusiji, nesorazmeren in ga ni mogoče upravičiti na podlagi Uredbe (ES) št. 882/2004. Pogostost nadzora je zato treba prilagoditi.

Romunija mora Komisijo v dveh mesecih obvestiti, da je uskladila nacionalno zakonodajo z zakonodajo Unije. V nasprotnem primeru se lahko Komisija odloči zadevo predložiti Sodišču EU.

(Več informacij: F. Vincent – telefon: +32 22987166; mobilni telefon: +32 498987166.)

 1. Okolje: Komisija poziva Romunijo, naj prenese predpise EU o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene

Evropska komisija poziva Romunijo, naj v nacionalno zakonodajo prenese zakonodajo EU o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene. Z Direktivo naj bi se čim bolj zmanjšala uporaba živali v poskusih, poleg tega pa se z njo zahteva uporaba alternativnih metod, kadar so mogoče, ob zagotavljanju ohranjanja najvišje kakovosti raziskav v EU. Direktivo je bilo treba v nacionalno zakonodajo prenesti do 10. novembra 2012. Ker je Romunija ta rok zamudila, ji je bil 30. januarja 2013 poslan uradni opomin. Romunija je odgovorila, da je postopek prenosa v pripravi, vendar Komisija še ni prejela uradnega obvestila o sprejetju zakonodaje. Zato se je Komisija odločila poslati obrazloženo mnenje. Če Romunija v dveh mesecih ne bo ukrepala, se lahko zadeva predloži Sodišču EU, ki lahko naloži denarne kazni.

(Več informacij: J. Hennon – telefon: +32 22953593; mobilni telefon: +32 498953593.)

 1. Okolje: Komisija poziva ŠVEDSKO, naj zakonodajo o rudarskih odpadkih ustrezneje prenese v nacionalno zakonodajo

Evropska komisija poziva Švedsko, naj spremeni zakonodajo, s katero je prenesla Direktivo o rudarskih odpadkih v svojo nacionalno zakonodajo. Direktivo bi bilo treba prenesti do maja 2008, in čeprav je Švedska sprejela novo zakonodajo, ki je rešila številna vprašanja, Komisija vztraja, da imajo nekatere tehnične določbe pomanjkljivosti. Problematična področja vključujejo ponovno uporabo ali predelavo rudarskih odpadkov in obveznost načrtovanja za fazo po zaprtju rudnika. Komisija je septembra 2011 poslala uradni opomin. Ker odgovor Švedske ni vključeval rešitev za vse pomanjkljivosti, na katere je opozorila Komisija, opominu zdaj sledi obrazloženo mnenje. Če Švedska v dveh mesecih ne bo ukrepala, se lahko zadeva predloži Sodišču EU.

(Več informacij: J. Hennon – telefon: +32 22953593; mobilni telefon: +32 498953593.)

 1. Zaključeni postopki:

 1. Evropska komisija zaključuje postopek za ugotavljanje kršitev o prisilni upokojitvi madžarskih sodnikov

Evropska komisija je danes uradno zaključila postopek za ugotavljanje kršitev proti Madžarski, ki je bil sprožen 17. januarja 2012, o prisilni upokojitvi približno 274 državnih sodnikov in državnih tožilcev (IP/12/24).

Komisija je izrazila zadovoljstvo, da je Madžarska svojo zakonodajo uskladila z zakonodajo EU. Komisija je pozorno spremljala pravilno izvajanje nove zakonodaje v praksi.

(Več informacij: IP/13/1112; M. Andreeva – telefon: +32 22991382; mobilni telefon: +32 498991382.)

1 :

DIREKTIVA 2011/62/EU glede preprečevanja vstopa ponarejenih zdravil v zakonito dobavno verigo: http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2011_62/dir_2011_62_sl.pdf.


Side Bar