Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS

Briselē, 2013. gada 20. novembrī

Pienākumu neizpildes dokumentu pakete: svarīgākie lēmumi novembrī

KLIMATA POLITIKA

KONKURENCE

DIGITALIZĀCIJAS PROGRAMMA

NODARBINĀTĪBA UN SOCIĀLĀS LIETAS

ENERĢĒTIKA

VIDE

VESELĪBA UN PATĒRĒTĀJU POLITIKA

IEKŠLIETAS

RŪPNIECĪBA UN UZŅĒMĒJDARBĪBA

IEKŠĒJAIS TIRGUS UN PAKALPOJUMI

TIESLIETAS

JŪRLIETAS UN ZIVSAIMNIECĪBA

NODOKĻI UN MUITAS SAVIENĪBA

TRANSPORTS

AT

1

1

1

BE

1

1

3

CY

1

1

1

2

1

CZ

1

DE

1

1

EL

1

1

1

1

1

ES

1

1

1

1

FI

1

1

1

1

FR

1

1

1

HU

1

1

IE

1

1

1

IT

1

2

3

1

1

1

1

1

LT

1

LU

1

1

LV

1

MT

1

NL

1

PL

2

1

PT

2

1

1

1

RO

2

1

1

1

SI

1

1

1

SV

1

1

1

1

UK

1

Eiropas Komisija ar pienākumu neizpildes ikmēneša lēmumu paketi vēršas Tiesā pret dalībvalstīm par to, ka tās nav pienācīgi izpildījušas savus pienākumus, kas izriet no ES tiesību aktiem. Šo daudzas nozares aptverošo lēmumu mērķis ir nodrošināt ES tiesību aktu pareizu piemērošanu un tādējādi sniegt labumu iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Komisija šodien pieņēma 248 lēmumus, tostarp 58 argumentētus atzinumus, un 12 lietas nodeva izskatīšanai Eiropas Savienības Tiesā. Tālāk sniegts svarīgāko lēmumu kopsavilkums. Sīkāka informācija par pienākumu neizpildes procedūru MEMO/12/12.

 1. Nozīmīgākās lietas, kurās iesaistītas dalībvalstis

 1. Komisija pieprasa dalībvalstīm panākt atbilstību ES tiesību aktiem, kas reglamentē azartspēļu pakalpojumus

Eiropas Komisija šodien aicināja vairākas dalībvalstis panākt, lai to valsts tiesiskais regulējums attiecībā uz azartspēļu pakalpojumiem atbilstu pamatbrīvībām, kas noteiktas Līgumā par Eiropas Savienības darbību. Dalībvalstis būtībā var pašas brīvi noteikt politikas mērķus tiešsaistes azartspēļu jomā.

Pēc apspriešanās ar attiecīgajām dalībvalstīm tagad ir pieņemti lēmumi lietās, kas tika izskatītas pirmās. Konkrēti, Komisija šodien:

 • pieprasīja Zviedrijai, lai tā nodrošinātu atbilstību ES noteikumiem par pakalpojumu brīvu apriti attiecībā uz tās azartspēļu monopola regulējumu un uzraudzību;

 • izbeidza pienākumu neizpildes procedūru pret Somiju par tādu valsts noteikumu atbilstību ES tiesību aktiem, kas nosaka ekskluzīvas tiesības piedāvāt azartspēļu pakalpojumus;

 • nolēma nosūtīt Beļģijai, Kiprai, Čehijai, Lietuvai, Polijai un Rumānijai oficiālu pieprasījumu sniegt informāciju par valsts tiesību aktiem, kas ierobežo azartspēļu pakalpojumu sniegšanu.

(Sīkāka informācija: IP/13/1101, C. Hughes - tālr. +32 2 2964450, mob. tālr. +32 498 964450)

 1. Lietas, kas nodotas izskatīšanai Tiesā

 1. Atjaunojamie energoresursi: Komisija vēršas Tiesā pret Austriju par ES noteikumu netransponēšanu

Eiropas Komisija ir vērusies Eiropas Savienības Tiesā pret Austriju par to, ka tā nav transponējusi atjaunojamo energoresursu direktīvu. Direktīvas mērķis ir nodrošināt, lai līdz 2020. gadam atjaunojamo energoresursu īpatsvars ES sasniegtu 20 %. Dalībvalstīm šī direktīva bija jātransponē līdz 2010. gada 5. decembrim.

Komisija par katru dienu ierosina noteikt kavējuma naudu EUR 40 512 apmērā. Nosakot šādu kavējuma naudu, ņemts vērā pienākumu neizpildes ilgums un smagums. Ja tiesas spriedums ir apstiprinošs, kavējuma nauda par katru dienu jāmaksā no sprieduma pasludināšanas dienas līdz transponēšanas pabeigšanai. Par katru dienu maksājamās kavējuma naudas galīgo summu lems Tiesa.

(Sīkāka informācija: IP/13/1113 - M. Holzner: tālr. +32 229 60196, mob. tālr. +32 498 98 2280)

 1. Vide: Eiropas Komisija atkal sāk tiesvedību pret Grieķiju attiecībā uz notekūdeņiem

Eiropas Komisija atkal vēršas Eiropas Savienības Tiesā pret Grieķiju par komunālo notekūdeņu nepietiekamu attīrīšanu.

Notekūdeņu neattīrīšana nozīmē, ka tiek apdraudēta iedzīvotāju veselība, jo šādi notekūdeņi var būt piesārņoti ar kaitīgām baktērijām un vīrusiem. Turklāt neattīrītie notekūdeņi satur barības vielas, piemēram, slāpekli un fosforu, kas var nodarīt kaitējumu jūras videi, veicinot aļģu pārmērīgu augšanu, kuras rezultātā iet bojā citi dzīvie organismi. Ir atzīts, ka atbilstoša notekūdeņu attīrīšana ir svarīgs faktors, kas veicina plaukstošu tūrismu — Grieķijas ekonomikas pamatnozari.

Komisija, pilnībā apzinoties pašreizējo sarežģīto situāciju Grieķijā, uzskata, ka atturēšanās no šādu ieguldījumu veikšanas šobrīd radīs Grieķijai izmaksu palielināšanos nākotnē.

Tāpēc Komisija lūdz Tiesu noteikt soda naudu, ierosinot piemērot vienreizēju maksājumu EUR 11.514.081 miljonu apmērā un par katru dienu kavējuma naudu EUR 47.462 apmērā līdz pienākumu izpildei. Par katru dienu maksājamā naudas soda galīgo summu lems Tiesa.

(Sīkāka informācija: IP/13/1102, J. Hennon - tālr. +32 229 53593, mob. tālr. +32 498 95 3593)

 1. Valsts atbalsts: Komisija sāk tiesvedību pret Itāliju par nespēju izpildīt Tiesas nolēmumu par nelikumīgā atbalsta atgūšanu

Eiropas Komisija ir iesniegusi izskatīšanai Eiropas Savienības Tiesā lietu pret Itāliju, kura nav īstenojusi iepriekšējo Tiesas nolēmumu, kurā apstiprināts, ka daži atvieglojumi, ko Itālija no sociālās nodrošināšanas iemaksām piešķīrusi Venēcijai un Kjodžai, uzskatāms par nelikumīgu valsts atbalstu, kas jāatgūst no tā saņēmējiem. Komisija sākotnēji nonāca pie šāda secinājuma lēmumā, kas pieņemts 1999. gadā. Tā kā šis ir jau otrais Tiesas pieprasījums par iepriekšējā sprieduma neizpildi, Komisija lūdza, lai Tiesa Itālijai noteiktu naudas sodu.

Komisija ierosina par katru dienu noteikt kavējuma naudu EUR 24 578,4 apmērā, kas reizināta ar dienu skaitu no pirmā Tiesas nolēmuma līdz brīdim, kad dalībvalsts ir nodrošinājusi pilnīgu atbilstību, vai arī līdz otrajam Tiesas nolēmumam atbilstīgi LESD 260. panta 2. punktam un degresīvu kavējuma naudu EUR 187 264 apmērā par katru dienu no sprieduma pasludināšanas līdz īstenošanai. Par katru dienu maksājamās kavējuma naudas galīgo summu lems Tiesa.

(Sīkāka informācija: IP/13/1103 - A. Colombani: tālr. +32 229 74513, mob. tālr. +32 460 75 2063)

 1. Muita: Komisija vēršas Tiesā pret Beļģiju par muitas iestāžu darba laikiem un maksām

Eiropas Komisija ir nolēmusi vērsties Eiropas Savienības Tiesā pret Beļģiju par to, ka tā nav saskaņojusi savus tiesību aktus ar ES noteikumiem par muitas iestāžu darba laikiem un administratīvajām izmaksām. Beļģijas muitas iestādēm ir ierobežots darba laiks, turklāt tās arī iekasē no transportoperatoriem papildu atlīdzību par virsstundu darbu. Turklāt pat parastajā darbā laikā tās iekasē papildu maksu par deklarāciju apstiprināšanu, anulēšanu un noslēgšanu un par atmaksas pieprasījumu apstrādi. Komisija uzskata, ka šie Beļģijas noteikumi ir pretrunā Eiropas muitas noteikumiem. Beļģijai 2011. gada maijā tika nosūtīts argumentēts atzinums par šo jautājumu, taču, nesaņēmusi apmierinošu atbildi, Komisija tagad ir nolēmusi nodot šo lietu izskatīšanai Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija: IP/13/1104 - E. Traynor: tālr. +32 229 21548, mob. tālr. +32 498 98 3871)

 1. Nodokļi: Komisija iesniedz izskatīšanai Tiesā lietu par diviem diskriminējošiem Beļģijas tiesību aktu noteikumiem

Komisija ir nolēmusi vērsties Eiropas Savienības Tiesā par to, kā Beļģija, no vienas puses, apliek ar nodokļiem kooperatīvo sabiedrību ienākumus un tādu ārvalstu uzņēmumu ienākumus, kuri darbojas ar sociālu mērķi, un, no otras puses, ārvalstu uzņēmumiem izmaksātos procentus.

(Sīkāka informācija: IP/13/1105 - E. Traynor: tālr. +32 229 21548, mob. tālr. +32 498 98 3871)

 1. Transports: Komisija vēršas Tiesā pret Vāciju par vilcienu operatoru un sliežu ceļu vadītāju finanšu plūsmu nenodalīšanu

Eiropas Komisija ir nolēmusi vērsties Eiropas Savienības Tiesā pret Vāciju par to, ka tā nav nodrošinājusi atbilstību ES noteikumiem par finanšu pārredzamību dzelzceļa nozarē. Pašreizējā sistēma Vācijā neizslēdz, ka valsts līdzekļus var izmantot, lai šķērssubsidētu pasažieru un kravas vilcienu pakalpojumus, kas ir atvērti konkurencei.

(Sīkāka informācija: IP/13/1097 - H. Kearns, tālr. +32 229 87638, mob. tālr. +32 498 98 7638)

 1. Sociālais nodrošinājums: Komisija vēršas Tiesā pret Somiju par to cilvēku tiesību ierobežošanu, kuri bijuši nodarbināti citās dalībvalstīs

Eiropas Komisija ir nolēmusi vērsties ES Tiesā pret Somiju par to, ka tā izvirza nosacījumu — lai ņemtu vērā citā dalībvalstī apmaksātus bezdarba apdrošināšanas periodus, darba ņēmējiem, kuri piesakās bezdarbnieka pabalsta saņemšanai, jābūt bijušiem nodarbinātiem vismaz četras nedēļas (vai pašnodarbināto gadījumā - četrus mēnešus) Somijā. Šī prasība diskriminē darba ņēmējus, kuri ir strādājuši citās dalībvalstīs (kā somus, tā citu dalībvalstu pilsoņus), un ir pretrunā ES tiesību aktiem, kuri paredz nodrošināt darba ņēmēju brīvu pārvietošanos.

Komisija 2013. gada 30. maija argumentētajā atzinumā (MEMO/13/470) pieprasīja, lai Somija izbeigtu šādu diskrimināciju pret darba ņēmējiem no citām dalībvalstīm, taču Somijas iestādes ir atteikušās veikt atbilstošu pasākumus prasības ievērošanai.

(Sīkāka informācija: IP/13/1107 –J. Todd: tālr. +32 229 94107, mob. tālr. +32 498 99 4107)

 1. Darba laiks: Komisija vēršas Tiesā pret Grieķiju par ES noteikumu neievērošanu sabiedrības veselības pakalpojumu jomā

Eiropas Komisija ir nolēmusi vērsties ES Tiesā pret Grieķiju par to, ka tā neievēro ES noteikumus par darba laika ierobežojumiem ārstiem sabiedrības veselības pakalpojumu jomā. Jo īpaši Grieķija nenodrošina prasību, lai šie ārsti nestrādātu vidēji vairāk kā 48 stundas, ieskaitot visas virsstundas, nedēļā.

Faktiski ārstiem, kuri nodarbināti valsts slimnīcās un veselības centros Grieķijā, bieži vien ir jāstrādā vidēji vismaz 64 stundas, bet dažos gadījumos līdz pat 90 stundām nedēļā, bez juridiski noteiktiem maksimālā darba laika ierobežojumiem.

Komisija uzskata, ka šādā situācijā tiek nopietni pārkāpti ES Darba laika direktīvas noteikumi un tiek nopietni apdraudēta ne vien ārstu, bet arī viņu pacientu veselība un drošība, jo pārguruši ārsti var biežāk kļūdīties.

(Sīkāka informācija: IP/13/1108 - J. Todd: tālr. +32 229 94107, mob. tālr. +32 498 99 4107)

 1. Darba laiks: Komisija vēršas Tiesā pret Īriju par tādu ES noteikumu neievērošanu, kas attiecas uz darba laika ierobežojumiem sabiedrības veselības pakalpojumu jomā

Eiropas Komisija ir nolēmusi vērsties Eiropas Savienības Tiesā pret Īriju par to, ka tā neievēro ES noteikumus par darba laika ierobežojumiem ārstiem sabiedrības veselības pakalpojumu jomā.

Īrijas valsts tiesību akti paredz ārstu darba laika ierobežojumus, bet faktiski valsts slimnīcas bieži vien neattiecina šos noteikumus uz mācībās esošiem ārstiem vai citiem slimnīcās strādājošiem ārsti, kuri nekonsultē pacientus. Joprojām bieži ir gadījumi, kad ārstiem asistentiem regulāri jāstrādā 36 stundas bez pārtraukuma, vairāk nekā 100 stundas nedēļā un vidēji 70 līdz 75 stundas nedēļā, kā arī jāstrādā bez pārtraukuma atpūtai vai miegam.

Komisija uzskata, ka šādā situācijā tiek nopietni pārkāpti ES darba laika direktīvas noteikumi un tiek apdraudēta ārstu veselība un drošība.

(Sīkāka informācija: IP/13/1109, J. Todd: tālr. +32 229 94107, mob. tālr. +32 498 99 4107)

 1. Gaisa transports: Komisija vēršas Tiesā pret Portugāli par nespēju garantēt lidostas laika nišu koordinatora neatkarību

Eiropas Komisija ir nolēmusi vērsties ES Tiesā pret Portugāli par to, ka tā neievēro ES kopējos noteikumus par lidostu laika nišu piešķiršanu. Komisija uzskata, ka laika nišu koordinators nevar darboties patstāvīgi un autonomi no ANA. Turklāt līdz šim ANA ir sedzis visas laika nišu koordinatora darbības izmaksas. Līdz ar to Komisija uzskata, ka laika nišu koordinators nav finansiāli neatkarīgs no ANA, un tas, savukārt, var kaitēt godīgai konkurencei.

(Sīkāka informācija: IP/13/1100- H. Kearns: tālr. +32 229 87638, mob. tālr. +32 498 98 7638)

 1. PVN: Komisija vēršas Tiesā pret Zviedriju par PVN pasta pakalpojumiem

Eiropas Komisija ir nolēmusi vērsties Tiesā pret Zviedriju par to, kā tā piemēro pievienotās vērtības nodokli (PVN) pasta pakalpojumiem. Zviedrija PVN piemēro dažiem tādiem pakalpojumiem, kuri saskaņā ar ES noteikumiem nebūtu apliekami ar PVN. Zviedrija nepiemēro pasta pakalpojumiem atbrīvojumu no PVN. Visiem uzņēmējiem, arī universālā pasta pakalpojuma sniedzējam, ir pienākums iekasēt PVN. Tādējādi Zviedrija nav piemērojusi ES tiesību aktos paredzēto atbrīvojumu.

(Sīkāka informācija: IP/13/1111- E. Traynor: tālr. +32 229 21548, mob. tālr. +32 498 98 3871)

 1. Argumentēti atzinumi

 1. Klimata pārmaiņas: Komisija sešām dalībvalstīm pieprasa pieņemt valstu pasākumus attiecībā uz videi drošu oglekļa dioksīda ģeoloģisko uzglabāšanu

Komisija šodien pieprasīja, lai Austrija, Kipra, Ungārija, Īrija, Zviedrija un Slovēnija pieņemtu pasākumus, kas vajadzīgi, lai pilnībā transponētu Direktīvu 2009/31/EK par oglekļa dioksīda ģeoloģisko uzglabāšanu (tā sauktā "CCS direktīva"). Līdz šim minētās dalībvalstis nav paziņojušas par transponēšanas pasākumu pabeigšanu. Tāpēc šodien Komisija ar argumentētu atzinumu (ES pienākumu neizpildes procedūras otrais posms) lūdz attiecīgās dalībvalstis nodrošināt atbilstību ES tiesību aktiem.

CCS direktīva 2009. gadā tika pieņemta kā klimata un enerģētikas tiesību aktu paketes sastāvdaļa. Ar šo direktīvu tiek izveidots tiesiskais regulējums videi drošai oglekļa dioksīda ģeoloģiskai uzglabāšanai, tiek novērsti juridiskie šķēršļi tā ģeoloģiskajai uzglabāšanai un tiek noteiktas prasības, kas jāievēro visu uzglabāšanas vietas darbības laiku. Oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas (CCS) tehnoloģija, ja tā ir komercializēta, tiek uzskatīta par vienu no galvenajiem faktoriem, kas veicina pāreju uz zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni ES.

(Sīkāka informācija: I. Valero Ladron - tālr. +32 229 64971, mob. tālr. +32 498 96 4971)

 1. Komisija pieprasa Beļģijai un Vācijai īstenot Maksājumu kavējumu direktīvu (lietas 2013/0206 un 2013/0213)

Eiropas Komisija ir pieprasījusi Beļģijai un Vācijai atjaunināt savus tiesību aktus atbilstoši ES noteikumiem par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos, jo neviena no tām nav ievērojusi direktīvas transponēšanas termiņu — 2013. gada 16. marts. Kavēti maksājumi ir galvenais šķērslis brīvai preču un pakalpojumu apritei iekšējā tirgū, jo tie rada administratīvo un finansiālo slogu uzņēmumiem, kavē pārrobežu tirdzniecību un izkropļo konkurenci.

Ar direktīvu par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos tiek harmonizēts maksājuma termiņš, kādā publiskām iestādēm jāveic maksājumi uzņēmumiem: publiskām iestādēm jāsamaksā par pakalpojumiem un precēm, ko tās iepērk, 30 dienu laikā vai ārkārtas gadījumos — 60 dienu laikā. Ja direktīva netiks savlaicīgi transponēta, uzņēmumi, jo īpaši mazie un vidējie uzņēmumi, arī turpmāk saskarsies ar likviditātes problēmām un, iespējams, piedzīvos bankrotu.

Tādēļ Komisija sniedza argumentētus atzinumus, aicinot Beļģiju un Vāciju atjaunināt savus tiesību aktus. Ja attiecīgās dalībvalstis divu mēnešu laikā neinformēs Komisiju par pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu direktīvā paredzēto pienākumu izpildi, Komisija var pieņemt lēmumu vērsties pret tām Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija: C. Corazza - tālr. +32 229 51752, mob. tālr. +32 498 99 2862)

 1. Cilvēku tirdzniecības apkarošana: Komisija pieprasa Kiprai, Spānijai, Itālijai un Luksemburgai ieviest ES noteikumus par cilvēku tirdzniecības apkarošanu

Komisija ir oficiāli pieprasījusi, lai Kipra, Spānija, Itālija un Luksemburga nodrošinātu pilnīgu atbilstību pienākumiem, kas paredzēti ES tiesību aktos cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā (IP/11/332).

Vairāk nekā 6 mēnešus pēc Direktīvas 2011/36/ES transponēšanas termiņa, neraugoties uz 2013. gada 29. maijā nosūtītajām brīdinājuma vēstulēm, minētās valstis vēl nav paziņojušas Komisijai par valstu pasākumiem, kas veikti, lai ieviestu ES noteikumus.

Tāpēc Komisija nosūta argumentētus atzinumus. Dalībvalstīm divu mēnešu laikā neizpildot savus juridiskos pienākumus, Komisija var lemt par lietas nodošanu izskatīšanai Tiesā.

ES direktīva par cilvēku tirdzniecības apkarošanu var reāli ietekmēt upuru dzīvi un nepieļaut citu cilvēku kļūšanu par cilvēktirdzniecības upuriem. Direktīva paredz rīcību dažādās jomās, piemēram, krimināltiesību normas, likumpārkāpēju kriminālvajāšanu, cietušo atbalstu un cietušo tiesības kriminālprocesā, cilvēku tirdzniecības novēršanu un īstenošanas pārraudzību.

Līdz šim 18 dalībvalstis ir paziņojušas par pilnīgu minētās direktīvas transponēšanu (Čehija, Zviedrija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Ungārija, Polija, Rumānija, Somija, Bulgārija, Horvātija, Īrija, Grieķija, Francija, Austrija, Portugāle, Slovākija un Apvienotā Karaliste).

(Sīkāka informācija: M. Cercone - tālr. +32 229 80963, mob. tālr. +32 498 98 2349)

 1. Ēku energoefektivitāte: Grieķijai un Maltai jāievieš ES tiesību akti ēku energoefektivitātes jomā

Komisija ir oficiāli pieprasījusi, lai Malta un Grieķija pilnībā izpildītu pienākumus, kurus paredz ES tiesību akti ēku energoefektivitātes jomā (Direktīva 2010/31/ES). Minētā direktīva valstu tiesību aktos bija jātransponē līdz 2012. gada 9. jūlijam. Līdz šim Malta un Grieķija nav pilnībā transponējušas ES noteikumus savos tiesību aktos. Komisija nosūtīja Maltai argumentētu atzinumu, kurā aicināja to paziņot Komisijai visus nepieciešamos īstenošanas pasākumus. Papildinošā argumentētā atzinumā, kas Grieķijai tika nosūtīts janvārī, Komisija arī atgādināja, ka Grieķijai minētā direktīva pilnībā jātransponē savos tiesību aktos. Ja dalībvalstis divu mēnešu laikā neizpildīs savus juridiskos pienākumus, Komisija var lemt par lietas nodošanu izskatīšanai Tiesā. Saskaņā ar šo direktīvu dalībvalstīm jānosaka un jāpiemēro minimālās energoefektivitātes prasības ēkām, jānodrošina ēku energoefektivitātes sertificēšana un regulāras apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmu inspekcijas. Turklāt tā uzliek pienākumu nodrošināt, lai no 2021. gada visas jaunās ēkas būtu tā dēvētās "gandrīz nulles enerģijas ēkas". Komisija 2012. gada septembrī sāka pienākumu neizpildes procedūru pret 24 dalībvalstīm (visām, izņemot Dāniju, Īriju un Zviedriju), kuras nebija paziņojušas Komisijai valsts pasākumus, ar kuriem direktīva tiek transponēta valsts tiesību aktos. Argumentēti atzinumi 2013. gada janvārī tika nosūtīti Itālijai, Grieķijai, Portugālei un Bulgārijai, 2013. gada aprīlī — Spānijai un Slovēnijai, 2013. gada jūnijā — Beļģijai, Vācijai, Somijai, Francijai, Latvijai, Polijai un Nīderlandei, 2013. gada septembrī — Austrijai, Kiprai, Igaunijai, Lietuvai, Luksemburgai, Ungārijai un Apvienotajai Karalistei un 2013. gada oktobrī — Čehijai un Rumānijai. Papildinformācija: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

(Sīkāka informācija: M. Holzner - tālr. + 32 229 60196, mob. tālr. + 32 498 98 2280)

 1. Viltotas zāles: Komisija pieprasa četrām dalībvalstīm nodrošināt atbilstību noteikumiem par pacientu drošību

Šodien Eiropas Komisija nosūtīja oficiālu lūgumu Itālijai, Polijai, Slovēnijai un Somijai, mudinot tās nodrošināt pilnīgu atbilstību Viltoto zāļu direktīvas prasībām1. Šīs direktīvas mērķis ir nepieļaut viltotu zāļu nonākšanu pie pacientiem. Tajā noteikti saskaņoti drošības un kontroles pasākumi visā Eiropā, kas ļaus atvieglot viltotu zāļu identificēšanu un nodrošināt labākas pārbaudes un kontroles pasākumus uz ES robežām un ES.

Neraugoties uz transponēšanas termiņu — 2013. gada 2. janvāris, šīs četras ES dalībvalstis vēl nav transponējušas minēto direktīvu valstu tiesību aktos. Tām divu mēnešu laikā jāinformē Komisija par pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību ES tiesību aktiem. Ja pienācīgi pasākumi netiks paziņoti, Komisija var vērsties Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija: F. Vincent - tālr. +32 2 2987166, mob. tālr. +32 498 987166)

 1. Nodokļi: Komisija pieprasa Francijai un Latvijai īstenot būtiskus ES noteikumus pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas

Šodien Komisija pieprasīja, lai Francija un Latvija pilnībā transponētu Direktīvu par administratīvo sadarbību savos tiesību aktos. Šai direktīvai ir izšķirīga nozīme ES cīņā pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, jo tā paredz pasākumus, kas ļaus uzlabot pārredzamību un informācijas apmaiņu, kā arī stiprinās pārrobežu sadarbību (sk. IP/12/1376). Turklāt, pateicoties Administratīvās sadarbības direktīvai, nākotnē tiks ievērojami paplašināta automātiskā informācijas apmaiņa starp nodokļu iestādēm. Dalībvalstīm bija juridisks pienākums piemērot šo direktīvu no 2013. gada 1. janvāra, bet Francija un Latvija vēl arvien nav paziņojušas par jauno noteikumu transponēšanas pabeigšanu. Ja divu mēnešu laikā netiks saņemta apmierinoša atbilde, Komisija apsver iespēju vērsties pret šīm divām valstīm Eiropas Savienības Tiesā. Atsauce: IN/2013/0036 un IN/2013/0052

(Sīkāka informācija: E. Traynor - tālr. +32 229 21548, mob. tālr. +32 498 98 3871)

 1. Vide: Komisija pieprasa Itālijai, Rumānijai un Slovēnijai ieviest ES noteikumus par tāda metāliskā dzīvsudraba glabāšanu, ko uzskata par atkritumiem

Eiropas Komisija mudina Itāliju, Rumāniju un Slovēniju sniegt sīku informāciju par to, kā ES tiesību akti par tāda metāliskā dzīvsudraba glabāšanu, ko uzskata par atkritumiem, tiks pārņemti to attiecīgajos tiesību aktos. Attiecīgās dalībvalstis nebija ievērojušas sākotnējo termiņu – 2013. gada 15. marts, tāpēc Komisija nosūtīja oficiāla paziņojuma vēstules, dodot dalībvalstīm divus mēnešus laika, lai sniegtu atbildi. Tā kā atbildes netika saņemtas, Komisija sūta argumentētu atzinumu. Ja Itālija, Rumānija vai Slovēnija nerīkosies divu mēnešu laikā, lietu var iesniegt izskatīšanai Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija: J. Hennon -tālr. + 32 229 53593, mob. tālr. + 32 498 95 3593)

 1. Ēku energoefektivitāte: Apvienotajai Karalistei un Nīderlandei jāizpilda pienākumi, kas paredzēti ES tiesību aktos ēku energoefektivitātes jomā

Komisija pieprasīja, lai Nīderlande un Apvienotā Karaliste nodrošinātu, ka, ēkas pārdodot vai izīrējot, vienmēr tiek izsniegts energoefektivitātes sertifikāts. Šāda sertifikāta izsniegšana ir viena no pamatprasībām, kas pausta ES tiesību aktā par ēku energoefektivitāti (Direktīva 2010/31/ES). Šie pārkāpumi saistīti ar prasību nepareizu izpildi, izsniedzot energoefektivitātes sertifikātus. Minētā sertifikāta mērķis ir informēt pircējus un īrniekus par attiecīgās ēkas energoefektivitātes klasi un radīt stimulu ēku energopatēriņa samazināšanai. Saskaņā ar ES pienākumu neizpildes procedūru šie pieprasījumi ir izteikti argumentētu atzinumu veidā. Ja divu mēnešu laikā netiks saņemta apmierinoša atbilde, Komisija var vērsties pret šīm divām dalībvalstīm Eiropas Savienības Tiesā. Komisija 2013. gada jūnijā nosūtīja Nīderlandei un 2013. gada septembrī Apvienotajai Karalistei argumentētu atzinumu, pieprasot tām visus direktīva paredzētos ēku energoefektivitātes noteikumus transponēt valstu tiesību aktos. Papildinformācija: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

(Sīkāka informācija: M. Holzner - tālr. + 32 229 60196, mob. tālr. + 32 498 98 2280)

 1. Vide: Komisija pieprasa Austrijai pārskatīt atļauju būvēt atomelektrostaciju uz Schwarze Sulm upes

Eiropas Komisija lūdz Austrijai pārskatīt atļauju, kas piešķirta uz Schwarze Sulm upes Štīrijā ieplānotajai atomelektrostacijas būvniecībai. Komisija uzskata, ka minētā atļauja tika piešķirta, pienācīgi neņemot vērā Ūdens pamatdirektīvu, un ka atomelektrostacijas būvniecība neizbēgami pasliktinās upes ūdens dabīgo augsto kvalitāti. Saskaņā ar ES tiesību aktiem ūdens kvalitāti drīkst pasliktināt tikai tad, ja pastāv sevišķi svarīgas sabiedrības intereses, un Komisija uzskata, ka šajā gadījumā attiecīgie nosacījumi šāda atbrīvojuma saņemšanai nav izpildīti. 2013. gada aprīlī tika nosūtīta oficiāla paziņojuma vēstule, un tā kā līdz šim Austrijas sniegtās atbildes neatrisina šo jautājumu, tagad tiek nosūtīts argumentēts atzinums. Jau divu mēnešu laikā nesekos Austrijas rīcība, lieta var tiks iesniegta izskatīšanai Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija: M. Holzner - tālr. +32 229 60196, mob. tālr. +32 498 98 2280)

 1. Vide: Komisija pieprasa Kiprai īstenot ES noteikumus par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās

Eiropas Komisija mudina Kipru sniegt sīku informāciju par to, kā ES tiesību akti par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās tiks pārņemti tās tiesību aktos. Kipra nav veikusi tehniskus pasākumus attiecībā uz kadmiju saturošām iekārtām paredzētiem atbrīvojumiem. Direktīva bija jātransponē valstu tiesību aktos līdz 2013. gada 2. janvārim. Kipra neievēroja noteikto termiņu, tāpēc Komisija 2013. gada 21. martā nosūtīja oficiāla paziņojuma vēstuli. Tā kā minētā neizpilde nav novērsta, tad Komisija sūta argumentētu atzinumu. Ja divu mēnešu laikā nesekos Kipras rīcība, šo lietu var iesniegt izskatīšanai Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija: J. Hennon - tālr. + 32 229 53593, mob. tālr. + 32 498 95 3593)

 1. Pasta pakalpojumi: Komisija pieprasa Kiprai piemērot ES noteikumus

Eiropas Komisija šodien pieprasīja Kiprai īstenot Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Direktīvu 2008/6/EK, ar ko Direktīvu 97/67/EK groza attiecībā uz Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīgu izveidi. Tā dēvētā trešā Pasta direktīva bija jāīsteno tām 11 dalībvalstīm, kuras bija paziņojušas par nodomu pagarināt īstenošanas termiņu līdz 2012. gada 31. decembrim. Tomēr līdz šim Kipra attiecīgos noteikumus nav transponējusi. Komisijas pieprasījums atbilstoši ES pienākumu neizpildes procedūrai pausts argumentēta atzinuma veidā. Ja divu mēnešu laikā netiks paziņoti pasākumi, ar kuriem šis pārkāpums tiek novērsts, Komisija lems par vēršanos pret Kipru ES Tiesā.

Papildu informācija: http://ec.europa.eu/internal_market/post/index_en.htm.

(Sīkāka informācija: C. Hughes - tālr. +32 2 2964450, mob. tālr. +32 498 964450)

 1. Nodokļi: Komisija pieprasa KIPRAI transponēt ES noteikumus par PVN rēķinu piesūtīšanu

Komisija ir oficiāli lūgusi Kipru transponēt valsts tiesību aktos ES noteikumus par PVN rēķinu piesūtīšanu. Jaunie noteikumi, kas regulē PVN rēķinu piesūtīšanu (Direktīva 2010/45/ES) stājās spēkā 2013. gada 1. janvārī. Tie izveido vienkāršāku un modernāku PVN rēķinu piesūtīšanas sistēmu, samazina birokrātiju un uzņēmumiem samazina atbilstības nodrošināšanas izmaksas. Dalībvalstīm bija pienākums transponēt šo direktīvu līdz 2013. gada sākumam, bet Kipra nav paziņojusi Komisijai par pasākumiem, ko tā veikusi, lai to izdarītu. Komisijas pieprasījums izteikts argumentēta atzinuma veidā. Ja Kipra divu mēnešu laikā nesniegs atbildi, kas apliecina minētā jautājuma atrisināšanu, Komisija var vērsties ES Tiesā. Atsauce: IN/2013/0010

(Sīkāka informācija: E. Traynor - tālr. +32 229 21548 - mob. tālr. +32 498 98 3871)

 1. Publiskais iepirkums: Komisija pieprasa GRIEĶIJAI ievērot ES noteikumus

Eiropas Komisija šodien aicināja Grieķiju ievērot ES publiskā iepirkuma noteikumus. Ar Grieķijas tiesību aktiem ir izveidota obligāta valsts būvniecības uzņēmumu reģistrācijas sistēma, kas iepriekš nosaka, kuri uzņēmumi var piedalīties katrā konkursa procedūrā. Reģistrācijas nosacījumi, ar kādiem iespējamie pretendenti var piedalīties konkursa procedūrās, pārkāpj ES publiskā iepirkuma noteikumus. Tāpēc Komisija mudina Grieķiju atcelt attiecīgos valsts noteikumus divu mēnešu laikā. Ja Grieķija nerīkosies pienācīgi, Komisija var iesniegt šo jautājumu ES Tiesā. Ar Grieķijas tiesību aktiem izveidota sistēma, ar kuras palīdzību visi valsts būvniecības uzņēmumi ir sadalīti kategorijās un katra kategorija atbilst konkrētām minimālajām un maksimālajām budžeta robežām. Šī obligātās reģistrācijas sistēma izslēdz uzņēmumus, kuriem ir ekonomiskās, finansiālās, tehniskās un profesionālās spējas izpildīt attiecīgās konkursa procedūras konkrēto līgumu, tikai tādēļ, ka to finansiālās spējas atšķiras — parasti tās pārsniedz īpašās budžeta kategorijas robežas, kura ir atļauta konkrētajā procedūrā. Šāds ierobežojošs režīms pārkāpj Direktīvas 2004/18/EK noteikumus un vienādas attieksmes un nediskriminācijas pamatprincipus, uz kuriem balstās ES publiskā iepirkuma noteikumi. Vairāk informācijas http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

(Sīkāka informācija: C. Hughes - tālr. +32 2 2964450 - mob. tālr. +32 498 964450)

 1. Komisija pieprasa Grieķijai pārtraukt diskriminējošas mantojuma nodokļa tiesību normas

Komisija šodien nosūtīja Grieķijai pieprasījumu mainīt divas diskriminējošas mantojuma nodokļa tiesību normas. Pirmā attiecas uz nodokļu atbrīvojumu, ko Grieķijas tiesību akti atļauj nekustamā īpašuma mantošanas gadījumā. Atbrīvojums tiek piešķirts tikai tiem ES pilsoņiem, kuri dzīvo Grieķijā un kam nepieder galvenā dzīvesvieta. Komisija uzskata, ka tas diskriminē tos ES un EEZ dalībvalstu pilsoņus, kuri dzīvo ārpus Grieķijas, un ir šķērslis brīvai kapitāla apritei, kas noteikta Līgumos. Otra prasība ir saistīta ar diskriminējošo noteikumu, ar kuru Grieķija atļauj preferenciālu nodokļa likmi attiecībā uz bezpeļņas organizāciju mantojumiem citās ES/EEZ valstīs tikai uz savstarpības principa. Komisija uzskata, ka savstarpības principa piemērošana rada diskriminējošu attieksmi, kas kavē brīvu kapitāla apriti. Komisijas pieprasījumi izteikti kā argumentēti atzinumi. Ja divu mēnešu laikā Grieķija nepanāks atbilstību, Komisija var iesniegt lietu ES Tiesā. Atsauce: IN/2012/2134

(Sīkāka informācija: E. Traynor - tālr. +32 229 21548 - mob. tālr. +32 498 98 3871)

 1. Vide: Komisija pieprasa Spānijai uzlabot dabas aizsardzību Kanāriju salās

Eiropas Komisija pieprasa Spānijai uzlabot noteikumus, kas paredzēti, lai aizsargātu dabu Kanāriju salās. Saskaņā ar Biotopu direktīvu dažām sugām nepieciešama stingra aizsardzības sistēma neatkarīgi no to atrašanās vietas. Ar Spānijas reģionālo likumu Nr. 4/2010 tika izveidots aizsargāto sugu katalogs Kanāriju salu autonomajā apgabalā, ietverot vienu kategoriju — „ Kanāriju salu ekosistēmu īpašo interešu” sugas —, kuras tiek stingri aizsargātas tikai tad, ja atrodas aizsargātās zonas robežās. Dažām attiecīgajām sugām tomēr ir vajadzīga stingra aizsardzība neatkarīgi no to atrašanās vietas. Tāpēc Komisija uzskata, ka jaunais katalogs nav saskaņā ar pienākumiem, kas noteikti Biotopu direktīvā. Ja Spānija nerīkosies divu mēnešu laikā, lietu var iesniegt Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija: J. Hennon: tālr. + 32 229 53593, mob. tālr. + 32 498 95 3593)

 1. Dzelzceļa transports: Komisija pieprasa Spānijai transponēt ES noteikumus par dzelzceļa savstarpēju izmantojamību

Komisija aicina Spāniju panākt valsts noteikumu atbilstību ES tiesību aktiem par dzelzceļa savstarpēju izmantojamību. Direktīvas 2008/57/EK mērķis ir paredzēt nosacījumus par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību, kas nozīmē, ka lielākam vilcienu skaitam jāspēj darboties vairāk nekā vienā valstī. Tas radīs lielāku konkurenci valstu tirgos un tādējādi ļaus dzelzceļa nozarei efektīvāk konkurēt ar citiem transporta veidiem. Tiesību aktiem bija jābūt spēkā no 2010. gada 19. jūlija. Ja Spānija nerīkosies pienācīgi, Komisija var iesniegt prasību ES Tiesā. Par šo jautājumu Komisija šā gada martā sāka pienākumu neizpildes procedūru pret Spāniju; tagad ir nosūtīts argumentēts atzinums (ES pienākumu neizpildes procedūras otrais posms). Divu mēnešu laikā Spānijai jāsniedz atbilde Komisijai.

(Sīkāka informācija: H. Kearns: tālr. + 32 229 87638, mob. tālr. + 32 498 98 7638)

 1. Somija: noteikumu par palīdzību diskriminācijas upuriem nepietiekama īstenošana

Šodien Komisija ir publicējusi pamatotu atzinumu Somijai pienākumu neizpildes procedūras otrajā posmā saistībā ar nepilnībām valsts rasu vienlīdzības iestādē, kādas visām dalībvalstīm ir jāizveido saskaņā ar ES līdztiesības tiesību aktiem (Direktīva 2000/43/EK). ES nediskriminācijas noteikumi liek dalībvalstīm obligāti izveidot valsts līdztiesības atbalsta iestādi, kuras uzdevums ir neatkarīgas palīdzības sniegšana personām, kuras iesniegušas sūdzību par to, ka tās kļuvušas par diskriminācijas upuriem, kā arī uzraudzība un ziņošana par diskrimināciju. Valsts līmenī strādājošām līdztiesības atbalsta iestādēm ir būtiska nozīme, jo īpaši attiecībā uz direktīvas pienācīgu īstenošanu un lai nodrošinātu aizsardzību diskriminācijas upuriem. Ir svarīgi, lai valsts līdztiesības atbalsta iestādes faktiski veiktu visus uzdevumus, kas paredzēti direktīvā. Somijas tiesību aktos pašlaik nav noteikta līdztiesības atbalsta iestāde, kas ir atbildīga par rasu vai etnisku diskrimināciju nodarbinātības jomā. Tāpēc Komisija aicina Somiju panākt valsts noteikumu atbilstību ES prasībām, lai nodrošinātu, ka diskriminācijas upuri var saņemt pienācīgu palīdzību.

(Sīkāka informācija: M. Andreeva - tālr. +32 229 91382 – mob. tālr. +32 498 99 1382)

 1. Klimata pārmaiņas: Komisija pieprasa, lai Francija panāktu atbilstību ES tiesību aktiem par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm

Regulā Nr. 842/2006 noteikts, ka uzņēmumiem ir jāveic virkne pasākumu, lai mazinātu noplūdes no iekārtām, kas satur fluorētas gāzes (F-gāzes), un rekuperētu gāzes no ierīcēm to dzīves cikla beigās. Regula nosaka arī noteikumus par tāda personāla apmācību un sertifikāciju, kas iesaistīts iekārtu apkalpošanā, F-gāzu iekārtu marķēšanā, ziņošanā par F-gāzu ražošanu, to importā un eksportā, kā arī par dažiem aizliegumiem konkrētās jomās. Tie ir svarīgi pasākumi, lai ierobežotu šīs grupas rūpniecisko gāzu, kas ir arī spēcīgas siltumnīcefekta gāzes, emisijas un tādējādi palīdzētu novērst turpmāku globālo sasilšanu.

Līdz šim Francija nav norādījusi Komisijai, kuras valsts iestādes sertificēs uzņēmumus, kuri rekuperē dažus F-gāzu šķīdumus no iekārtām. Tāpēc šodien Komisija ar argumentētu atzinumu (ES pienākumu neizpildes procedūras otrais posms) aicina Franciju ievērot šos noteikumus.

(Sīkāka informācija: M. Andreeva - tālr. +32 229 64971 – mob. tālr. +32 498 96 4971)

 1. Komisija pieprasa Francijai novērst komplektēto transportlīdzekļu tirdzniecības šķēršļus (lieta 2012/4176)

Eiropas Komisija ir pieprasījusi Francijai veikt izmaiņas tās noteikumos par to importēto komplektēto transportlīdzekļu reģistrāciju, kas iepriekš reģistrēti citā dalībvalstī, jo šie noteikumi neatbilst brīvas preču aprites principam ES un principiem, kas noteikti ES direktīvā par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem. Komplektētie transportlīdzekļi ir detaļu komplekts, ko pārdod ražotājs, un ko pircējs izmanto, lai samontētu transportlīdzekli. Parasti mehāniskās sistēmas, piemēram, dzinēju un pārvadu iegūst no donora transportlīdzekļa vai pērk jaunas no citiem pārdevējiem. Pašlaik Francijas iestādes atsakās reģistrēt dažus importētos komplektētos transportlīdzekļus, un apgalvo, ka daži dati automobiļa reģistrācijas dokumentos esot nepareizi (piemēram, sākotnējās reģistrācijas datums), neraugoties uz to, ka reģistrācijas dokumentus izdevušas citas ES dalībvalsts attiecīgās iestādes.

Komisija uzskata, ka dokumentiem, kurus izdevusi izcelsmes dalībvalsts ir jābūt uzticamiem un Francijai galvenā uzmanība būtu jāvērš transportlīdzekļa drošības aspektiem. Lai atļautu šādu transportlīdzekļu efektīvu reģistrāciju, attiecīgām valstu iestādēm būtu jāsadarbojas un jāizveido efektīvs dialogs, lai precizētu trūkstošos vai nepareizos datus, nevis radot papildu administratīvo slogu privātpersonai, kura iegādājas transportlīdzekli. Ja nav iespējams panākt vienošanos starp valstu pārvaldes iestādēm, būtu jāveic pasākumi, lai atļautu transportlīdzekļa reģistrāciju, piemēram, Francijas iestādēm būtu jāļauj izvēlēties nesenāku transportlīdzekļa reģistrācijas datumu.

Tāpēc Komisija pieņēma argumentētu atzinumu, aicinot Franciju atļaut reģistrēt tādus transportlīdzekļus, kas jau ir reģistrēti citā dalībvalstī. Ja Francija divu mēnešu laikā neinformēs Komisiju par pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību tās pienākumiem saskaņā ar direktīvu, Komisija var pieņemt lēmumu iesniegt šo lietu Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija: C. Corazza - tālr. +32 229 51752 – mob. tālr. +32 498 99 2862)

 1. Darba tiesības: Komisija pieprasa Itālijai izbeigt to darbinieku diskrimināciju valsts skolās, kuriem ir noteikta laika līgumi

Eiropas Komisija pieprasījusi Itālijai pārskatīt to skolotāju nodarbināšanas nosacījumus, kuri ir pieņemti darbā valsts skolā ar noteikta laika līgumu.

Eiropas Komisija ir saņēmusi lielu skaitu sūdzību par to, ka attieksme pret skolotājiem, kuri pieņemti darbā ar noteikta laika līgumu, ir mazāk labvēlīga nekā attieksme pret līdzvērtīgiem pastāvīgiem darbiniekiem. Proti, viņus vairāku gadu garumā nodarbina, slēdzot secīgus noteikta laika līgumus, un tādējādi rada nestabilus darba apstākļus, kaut arī viņi veic pastāvīgus uzdevumus. Valsts tiesību aktos nav paredzēti efektīvi pasākumi šādu pārkāpumu novēršanai. Turklāt šie skolotāji saņem zemāku atalgojumu nekā pastāvīgie darbinieki ar līdzvērtīgu profesionālo pieredzi. Eiropas Komisija uzskata, ka šī situācija ir pretrunā ES direktīvai par darbu uz noteiktu laiku.

Komisijas pieprasījums izteikts argumentēta atzinuma veidā saskaņā ar ES pienākumu neizpildes procedūru. Itālijas rīcībā ir divi mēneši, lai paziņotu Komisijai par pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu atbilstību direktīvai. Pretējā gadījumā Komisija var pieņemt lēmumu vērsties pret Itāliju ES Tiesā.

(Sīkāka informācija: J. Todd - tālr. +32 229 94107 - mob. tālr. +32 498 99 4107)

 1. Veselība un drošība: Komisija pieprasa Itālijai transponēt direktīvu par asu instrumentu radīto ievainojumu novēršanu slimnīcu un veselības aprūpes nozarē

Komisija ir pieprasījusi Itālijai transponēt valsts tiesību aktos direktīvu par asu instrumentu radīto ievainojumu novēršanu slimnīcu un veselības aprūpes nozarē (Direktīva 2010/32/ES). Ar direktīvu ievieš Pamatnolīgumu par asu instrumentu radītu ievainojumu novēršanu, ko noslēgusi Eiropas Slimnīcu un veselības aprūpes darba devēju asociācija (HOSPEEM) un Eiropas Sabiedrisko pakalpojumu arodbiedrību federācija (EPSU). Tās mērķis ir panākt pēc iespējas drošāku darba vidi veselības aprūpes un slimnīcu darbiniekiem, apvienojot plānošanu, izpratnes veicināšanu, informēšanu, apmācību, novēršanas un uzraudzības pasākumus. Komisijas pieprasījums ES pienākumu neizpildes procedūrā izteikts argumentēta atzinuma veidā. Itālijas rīcībā ir divi mēneši, lai paziņotu Komisijai par pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu atbilstību direktīvai. Pretējā gadījumā Komisija var pieņemt lēmumu vērsties pret Itāliju ES Tiesā.

(Sīkāka informācija: J. Todd - tālr. +32 229 94107 - mob. tālr. +32 498 99 4107)

 1. Vide: Komisija pieprasa Itālijai ieviest ES noteikumus par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās

Eiropas Komisija aicina Itāliju nosūtīt sīkāku informāciju par to, kā ES tiesību akti par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (Bīstamu vielu ierobežošanas direktīva) tiek ieviesti Itālijas tiesību aktos. Itālija nav ieviesusi vairākus pasākumus, tostarp pašas Bīstamu vielu ierobežošanas direktīvas pārstrādāto versiju, kura bija jāievieš līdz 2013. gada 2. janvārim, un pasākumus saistībā ar atbrīvojumiem dažām iekārtām, kuras satur svinu vai kadmiju, proti, divas saistītās direktīvas, kuras arī bija jāievieš valsts tiesību aktos līdz minētajam datumam. Tā kā Itālija neievēroja sākotnēji noteikto termiņu, Komisija 2013. gada 21. martā nosūtīja tai oficiālas brīdinājuma vēstules. Tā kā trūkumi aizvien vēl nav novērsti, Komisija nosūtīs tai trīs argumentētus atzinumus. Ja divu mēnešu laikā Itālija nebūs rīkojusies, attiecīgās lietas var tikt nodotas izskatīšanai ES Tiesā, kura saistībā ar Bīstamu vielu ierobežošanas direktīvu var noteikt finansiālas sankcijas.

(sīkāka informācija: J. Hennon: tālr. + 32 229 53593, mob. tālr. + 32 498 95 3593)

 1. PVN: Komisija pieprasa Itālijai pārskatīt savus noteikumus par papildu izdevumiem, kas noteikti no PVN atbrīvotam importam

Komisija ir oficiāli lūgusi, lai Itālija savus nodokļu noteikumus par importa papildu izdevumiem (piemēram, transports, apdrošināšana utt.) saskaņo ar ES PVN direktīvu. Saskaņā ar ES tiesību aktiem importa papildu izdevumi, jo īpaši transporta izdevumi, ir jāiekļauj importa nodokļa bāzē un jāatbrīvo no PVN līdz tie sasniedz pirmo galamērķi. Atbilstīgi Itālijas tiesību aktiem minētais atbrīvojums no PVN saistībā ar papildu izmaksām tiek piešķirts tikai tad, ja šīs izmaksas jau ir apliktas ar nodokli uz robežas. Šāda pieeja neatbilst ES noteikumiem un var radīt neproporcionālu administratīvo slogu pārvadātājiem un tirgotājiem. Komisijas pieprasījums izteikts argumentēta atzinuma veidā. Ja Itālija divu mēnešu laikā nesniegs atbildi, kas apliecina minētā jautājuma atrisināšanu, Komisija var vērsties ES Tiesā. Atsauce: 2012/2088

(sīkāka informācija: E. Traynor - tālr. + 32 229 21548, mob. tālr. + 32 498 98 3871)

 1. Dzelzceļa pasažieru tiesības: Komisija pieprasa Itālijai ievērot ES noteikumus

Šodien Komisija ir lūgusi Itālijai rīkoties un nodrošināt pilnīgu atbilstību ES noteikumiem par dzelzceļa pasažieru tiesībām. Itālija vēl nav izveidojusi oficiālu un autorizētu struktūru, kas atbild par dzelzceļa pasažieru tiesību piemērošanu tās teritorijā, kā arī tā nav paredzējusi noteikumus par sankcijām dzelzceļa pasažieru tiesību pārkāpumu gadījumā. Šo divu nepieciešamo, kā arī juridiski saistošo darbību neveikšanas gadījumā dzelzceļa pasažieri, kuri ceļo Itālijā vai no Itālijas uz citu ES valsti, nevarēs pieprasīt savu tiesību ievērošanu, ja ceļojuma laikā notiks kaut kas neparedzēts. Regula 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām dalībvalstīm bija jāīsteno līdz 2009. gada 3. decembrim. Tomēr Itālija šobrīd ir izveidojusi tikai pagaidu struktūru, kurai nav pilnībā kompetenta un pilnvarota piemērot ES noteikumus par pasažieru tiesībām. Ja Itālija neizpildīs savas juridiskās saistības divu mēnešu laikā, Komisija var lemt nodot lietu izskatīšanai ES Tiesā. Plašāka informācija par dzelzceļa pasažieru tiesībām.

(sīkāka informācija: H. Kearns: tālr. + 32 229 87638, mob. tālr. + 32 498 98 7638)

 1. Elektroniskā komunikācija: Komisija ir noraizējusies par kavēšanos saistībā ar elektroniskās komunikācijas nozares attiecīgo preču un pakalpojumu tirgus analīzi Luksemburgā

Eiropas Komisija šodien ir nosūtījusi Luksemburgai argumentētu atzinumu par to, ka tā neievēro 2009. gada ES reglamentējošos noteikumus attiecībā uz elektroniskās komunikācijas jomu. Saskaņā ar pamatdirektīvas 16. panta 6. punktu valsts pārvaldes iestādēm ir jāveic attiecīgā tirgus analīze, lai pārliecinātos, ka tas ir pietiekami konkurētspējīgs un ka tas patērētājiem un uzņēmumiem izvēles, cenu un inovāciju ziņā efektīvi nodrošina ieguvumus, kas ir sagaidāmi no konkurētspējīga tirgus. Regulatoru iestādēm trīs gadu laikā pēc iepriekšējā pasākuma ir jāziņo Komisijai par attiecīgā pasākuma projektu. Tomēr, izņemot novēlotu paziņošanu par trim no septiņiem analizējamiem tirgiem, Luksemburga nav paziņojusi Komisijai par tirgus analīzēm kopš 2008. gada vai, atkarībā no attiecīgā tirgus, pat kopš 2006. gada. Turklāt Luksemburga nav lūgusi ne minētā termiņa pagarinājumu, ne Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) palīdzību, kā paredzēts pamatdirektīvas 16. panta 7. punktā.

Luksemburgai divu mēnešu laikā ir jāveic attiecīgie pasākumi atbilstīgi minētajam argumentētajam atzinumam.

(sīkāka informācija: R. Heath - tālr. +32 229 61716 – mob.tālr. +32 460 75 0221)

 1. Zivjaudzētavu zivis: Komisija pieprasa Polijai ievērot noteikumus par dzīvnieku veselības prasībām attiecībā uz akvakultūras dzīvniekiem

Eiropas Komisija šodien nosūtīja Polijai oficiālu pieprasījumu, kurā mudina to pilnībā ievērot Direktīvu 2012/31/ES par zivjaudzētavu zivju veselību. Šīs direktīvas mērķis ir uzlabot spēkā esošos tiesību aktus, kurus piemēro akvakultūras dzīvniekiem. Proti, direktīva attiecas uz, pirmkārt, eksotisko epizootisko čūlu sindromu (EUS), kuru vairs neuzskata par potenciāli kaitīgu slimību, jo EUS uzliesmojumi Savienībā nav konstatēti, un, otrkārt, uz plekstes (Paralichtlys olivaceus) sugas iekļaušanu sarakstā, kurā uzskaitītas sugas, kas ir uzņēmīgas pret virusālo hemorāģisko septicēmiju, jo dažos Azijas reģionos tika apstiprināti šīs slimības klīniskie uzliesmojumi.

Polija vēl aizvien nav transponējusi šo direktīvu valsts tiesību aktos, lai gan tai tika prasīts to izdarīt līdz 2013. gada 1. janvārim. Polijas rīcībā ir divi mēneši, lai paziņotu Komisijai par pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību ES tiesību aktiem. Ja tā neziņos par pienācīgiem pasākumiem, Komisija var nolemt nodot lietu izskatīšanai ES Tiesā.

(sīkāka informācija: F. Vincent - tālr. + +32 2 2987166, mob. tālr. + 32 498 987166)

 1. Darba tiesības: Komisija pieprasa Portugālei izbeigt skolotāju diskrimināciju valsts skolās, slēdzot ar viņiem noteikta laika līgumus

Eiropas Komisija ir lūgusi Portugālei pārskatīt to skolotāju nodarbināšanas nosacījumus, kuri ir pieņemti darbā valsts skolā ar noteikta laika līgumu.

Eiropas Komisija ir saņēmusi lielu skaitu sūdzību par to, ka attieksme pret skolotājiem, kuri pieņemti darbā ar noteikta laika līgumu, ir mazāk labvēlīga nekā attieksme pret līdzvērtīgiem pastāvīgiem darbiniekiem. Proti, viņus vairāku gadu garumā nodarbina, slēdzot secīgus noteikta laika līgumus, un tādējādi rada nestabilus darba apstākļus, kaut arī viņi veic pastāvīgus uzdevumus. Valsts tiesību aktos nav paredzēti efektīvi pasākumi šādu pārkāpumu novēršanai. Turklāt viņi saņem zemāku atalgojumu nekā pastāvīgie darbinieki ar līdzvērtīgu profesionālo pieredzi. Eiropas Komisija uzskata, ka šī situācija ir pretrunā ES direktīvai par darbu uz noteiktu laiku.

Komisijas pieprasījums izteikts argumentēta atzinuma veidā saskaņā ar ES pienākumu neizpildes procedūru. Portugāles rīcībā ir divi mēneši, lai paziņotu Komisijai par pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu atbilstību direktīvai. Pretējā gadījumā Komisija var pieņemt lēmumu vērsties pret Portugāli ES Tiesā.

(sīkāka informācija: J. Todd - tālr. +32 229 94107 - mob. tālr.+32 498 99 4107)

 1. Veselība un drošība: Komisija pieprasa Portugālei pilnībā piemērot direktīvu publiskā sektora darba ņēmējiem

Eiropas Komisija ir lūgusi Portugālei pilnībā piemērot ES direktīvu, ar kuru paredz pamatnoteikumus darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzībai (89/391/EEK), attiecinot to uz publisko sektoru. Direktīvā noteikts, ka dalībvalstīm jāievieš pasākumi, kas novērš un samazina ar darbu saistītu slimību un negadījumu risku. Direktīvā darba devējiem ir noteikts pienākums veikt riska novērtējumu un uzturēt dokumentāciju par to, kā arī uzņēmumā un/vai iestādē izveidot dienestu arodveselības un drošības aizsardzībai un profilaksei. Tomēr Portugāle šos pienākumus nav izpildījusi. Turklāt direktīvā arī paredzēts, ka dalībvalstīm ir jānodrošina, ka darba devēji, darba ņēmēji un darba ņēmēju pārstāvji šos noteikumus īsteno, bet Portugāles tiesību aktos nav paredzētas sankcijas, ja direktīvas noteikumi ir pārkāpti publiskajā sektorā. Komisijas pieprasījums izteikts argumentēta atzinuma veidā saskaņā ar ES pienākumu neizpildes procedūru. Portugāles rīcībā ir divi mēneši, lai paziņotu Komisijai par pasākumiem, kas ir veikti, lai direktīvu pilnībā transponētu. Pretējā gadījumā Komisija var pieņemt lēmumu vērsties pret Portugāli ES Tiesā.

 1. Vide: Komisija pieprasa Portugālei savākt toksiskos atkritumus Gondumarā

Eiropas Komisija lūdz Portugālei savākt lielo daudzumu toksisko atkritumu, kas izgāzti São Pedro da Cova pilsētas slēgtajās raktuvēs Gondumaras pašvaldībā netālu no Porto. Šajās raktuvēs 2001. un 2002. gadā tika izgāztas aptuveni 320 000 tonnu bīstamo atkritumu no bijušā Oporto National Steel uzņēmuma teritorijas, neraugoties uz to, ka šajā vietā bija atļauts apglabāt tikai 97,5 tonnas inertu atkritumu, tādējādi padarot vietējos gruntsūdeņus nederīgus lietošanai uzturā. Portugāle ir apstiprinājusi problēmas nopietnību un apstiprinājusi vides atveseļošanās programmu, bet, neraugoties uz oficiālu paziņojuma vēstuli un regulāro dialogu ar Portugāles iestādēm, Komisija ir noraizējusies par to, ka sakopšanas darbības aizvien nav uzsāktas. Tāpēc ir nosūtīts argumentēts atzinums. Ja Portugāle nerīkosies divu mēnešu laikā, Komisija šo lietu var iesniegt ES Tiesā.

(sīkāka informācija: J. Hennon: tālr. + 32 229 53593, mob. tālr. + 32 498 95 3593)

 1. Ieguldījumu fondi: Komisija pieprasa Portugālei piemērot ES noteikumus

Eiropas Komisija ir lūgusi Portugālei pilnībā transponēt valsts tiesību aktos ieguldījumu fondiem piemērojamus konkrētus ES noteikumus, proti, Direktīvu 2009/65/EK par pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) un Īstenošanas direktīvu 2010/43/ES par organizatoriskajām prasībām, kuras visām ES dalībvalstīm bija jāīsteno līdz 2011. gada 30. jūnijam. Tomēr Portugāle ir īstenojusi tikai daļu no šīm prasībām. Saskaņā ar ES pienākumu neizpildes procedūras otro posmu Komisija ir nosūtījusi Portugālei divus argumentētus atzinumus, kuros Portugālei ir pieprasīts netransponētos noteikumus īstenot divu mēnešu laikā pēc atzinumu saņemšanas. Noteikumi, kurus Portugāle nav īstenojusi valsts tiesību sistēmā, galvenokārt ir saistīti ar pienākumiem attiecībā uz pārvaldības sabiedrībām, depozitāriju un investoriem sniedzamo informāciju, kā arī uz interešu konfliktu, profesionālo ētiku un riska pārvaldību. Ja Portugāle nerīkosies divu mēnešu laikā, Komisija var iesniegt lietu izskatīšanai ES Tiesā. Plašāka informācija: http://ec.europa.eu/internal_market/investment/index_en.htm

(sīkāka informācija: C. Hughes - tālr. +32 2 2964450 - mob. tālr. +32 498 964450)

 1. MARE ģenerāldirektorāts: Komisija pieprasa Rumānijai nodrošināt tiešo elektronisko informācijas apmaiņu par attiecīgām zivsaimniecībām ar citām dalībvalstīm

Komisija ir nosūtījusi Rumānijai argumentētu atzinumu par to, ka nav ievērots pienākums nodrošināt tiešo elektronisko informācijas apmaiņu par attiecīgām zivsaimniecībām ar citām dalībvalstīm.

Saskaņā ar ES Zivsaimniecību kontroles regulu (EK) Nr. 1224/2009 dalībvalstīm ir pienākums izveidot infrastruktūru, kas ir vajadzīga, lai varētu darboties zivsaimniecību elektronisko datu apmaiņas sistēma. Šādas sistēmas neesamība var traucēt citu dalībvalstu kuģiem izkraut vai pārdot zivis Rumānijā. Tāpat var tikt aizkavēta Rumānijas zvejas kuģu izkraušanās citu dalībvalstu ostās. Šajā sistēmā jābūt tādai informācijai kā kuģu satelītnovērošanas sistēmas datiem, zvejas žurnāla informācijai, izkraušanas u. c. deklarācijām.  Šīs prasības ir obligātas visām dalībvalstīm kopš 2010. gada 1. janvāra. Pilnīga un pareiza ES zivsaimniecību noteikumu piemērošana ir Komisijas prioritāte, un to mērķis ir ilgtspējīgas zvejas prakses nodrošināšana visā ES.

Ja divu mēnešu laikā netiks saņemta apmierinoša atbilde, Komisija var vērsties pret Rumāniju ES Tiesā.

(sīkāka informācija: O. Drewes - tālr. +32 229 92421 - mob. tālr. +32 498 98 0081)

 1. Oficiālās kontroles: Komisija pieprasa Rumānijai izdarīt grozījumus savā sāls importa kontroles sistēmā

Komisija šodien ir nosūtījusi Rumānijai oficiālu pieprasījumu (argumentētu atzinumu), lūdzot tai izdarīt grozījumus oficiālo kontroļu sistēmā saistībā ar sāls importu no tādām valstīm, kas nav ES dalībvalstis, kā Ukraina un Baltkrievija. Kontroles sistēma paredz sistemātiskas fiziskas kontroles (100 %), un katra vagona importa procedūras pabeigšanai ir vajadzīgs radioaktivitātes līmeņa sertifikāts, kas apliecina, ka radioaktivitāte nepārsniedz noteiktu līmeni, un šāds nosacījums, neveicot atbilstīgu riska novērtējumu, ir pretrunā pienākumiem, kas paredzēti 3. panta 1. punktā līdz d) apakšpunktam, 3. panta 2. punktā, 15. panta 1. punktā un 16. panta 2. punktā Regulā (EK) Nr. 882/2004 par oficiālajām kontrolēm.

Komisija norādījusi, ka Rumānija nav sniegusi pierādījumus par importētās sāls radioaktivitāti (paraugos nav pozitīvu rezultātu) un ka Rumānijas veiktais riska novērtējums nav atbilstošs. Tāpēc Komisija secina, ka tās sāls sistemātiska fiziska kontrole, ko importē no vienas un tās pašas izcelsmes vietas Ukrainā un Baltkrievijā, ir neproporcionāla un ka to nevar pamatot atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 882/2004. Tāpēc kontroles intensitāte ir jāpielāgo.

Rumānijai divu mēnešu laikā jāpaziņo Komisijai, ka tā ir saskaņojusi valsts tiesību aktus ar Savienības tiesību aktiem. Pretējā gadījumā Komisija var iesniegt šo lietu izskatīšanai ES Tiesā.

(sīkāka informācija: F. Vincent - tālr. + +32 2 2987166, mob. tālr. + 32 498 987166)

 1. Vide: Komisija pieprasa Rumānijai ieviest ES noteikumus par zinātniskos nolūkos izmantojamo dzīvnieku aizsardzību

Eiropas Komisija mudina Rumāniju valsts tiesību aktos ieviest ES tiesību aktus par zinātniskos nolūkos izmantojamo dzīvnieku aizsardzību. Minētās direktīvas mērķis ir līdz minimumam samazināt dzīvnieku izmantošanu eksperimentos un pēc iespējas izmantot tam alternatīvas, vienlaicīgi nodrošinot augstas kvalitātes pētniecību ES. Dalībvalstīm direktīva bija jāievieš valsts tiesību aktos līdz 2012. gada 10. novembrim. Tā kā Rumānija neievēroja termiņu, tai 2013. gada 30. janvārī tika nosūtīta oficiāla brīdinājuma vēstule. Rumānija atbildēja, ka tiesību aktu pieņemšana notiks tuvākajā laikā, bet Komisija vēl nav saņēmusi oficiālu paziņojumu par attiecīgu tiesību aktu pieņemšanu. Tāpēc Komisija nosūta argumentētu atzinumu un, ja divu mēnešu laikā Rumānija nerīkosies, šo lietu var iesniegt ES Tiesā, kas var lemt par finansiālu sankciju piemērošanu.

(sīkāka informācija: J. Hennon: tālr. + 32 229 53593, mob. tālr. + 32 498 95 3593)

 1. Vide: Komisija pieprasa Zviedrijai uzlabot ieguves rūpniecības atkritumu tiesību aktu ieviešanu valsts tiesību aktos

Eiropas Komisija lūdz Zviedrijai grozīt valsts tiesību aktus, lai ieviestu Ieguves rūpniecības direktīvu. Minētā direktīva bija jāievieš līdz 2008. gada maijam, un, kaut arī Zviedrija ir pieņēmusi jaunus tiesību aktus, tādējādi novēršot vairākas neatbilstības, Komisija aizvien uzskata, ka daži tehniskie noteikumi ir nepilnīgi. Runa ir par ieguves rūpniecības atkritumu atkārtotu izmantošanu vai reģenerāciju un par prasību, ka raktuvju projektēšanas procesā ir jāņem vērā posms pēc to slēgšanas. Oficiāla brīdinājuma vēstule tika nosūtīta 2011. gada septembrī, un atbildēs, ko sniedza Zviedrija, visas Komisijas minētās problēmas nav atrisinātas; tagad ir nosūtīts argumentēts atzinums. Ja Zviedrija nerīkosies divu mēnešu laikā, lietu var iesniegt izskatīšanai ES Tiesā.

(sīkāka informācija: J. Hennon: tālr. + 32 229 53593, mob. tālr. + 32 498 95 3593)

 1. Pabeigšana:

 1. Eiropas Komisija pabeidz pienākumu neizpildes procedūru par Ungārijas tiesnešu piespiedu pensionēšanos

Eiropas Komisija šodien oficiāli ir pabeigusi 2012. gada 17. janvārī pret Ungāriju sākto tiesvedību par aptuveni valsts īstenoto 274 tiesnešu un prokuroru piespiedu priekšlaicīgu pensionēšanos (IP/12/24).

Komisija tagad ir pārliecinājusies, ka Ungārija ir saskaņojusi valsts tiesību aktus ar ES tiesību aktiem. Komisija cieši uzraudzīja, vai jauno tiesību aktu īstenošana praksē notika pareizi.

(sīkāka informācija: IP/13/1112 - M. Andreeva - tālr. +32 229 91382 - mob. tālr. +32 498 99 1382)

1 :

Direktīva 2011/62/ES par to, kā novērst viltotu zāļu nokļūšanu legālas piegādes ķēdē: http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2011_62/dir_2011_62_en.pdf.


Side Bar