Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

TAUSTATIEDOTE

Bryssel 20.11.2013

Kooste tärkeimmistä rikkomuspäätöksistä – marraskuu

ILMASTOTOIMET

KILPAILU

DIGITAALISTRATEGIA

TYÖLLISYYS- JA SOSIAALIASIAT

ENERGIA

YMPÄRISTÖ

TERVEYS

SISÄASIAT

TEOLLISUUS JA YRITTÄJYYS

SISÄMARKKINAT JA PALVELUT

OIKEUSASIAT

MERI- JA KALASTUSASIAT

VEROTUS JA TULLIUNIONI

LIIKENNE

AT

1

1

1

BE

1

1

3

CY

1

1

1

2

1

CZ

1

DE

1

1

EL

1

1

1

1

1

ES

1

1

1

1

FI

1

1

1

1

FR

1

1

1

HU

1

1

IE

1

1

1

IT

1

2

3

1

1

1

1

1

LT

1

LU

1

1

LV

1

MT

1

NL

1

PL

2

1

PT

2

1

1

1

RO

2

1

1

1

SI

1

1

1

SV

1

1

1

1

UK

1

Rikkomusmenettelypäätösten kuukausikooste sisältää Euroopan komission oikeustoimet niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet asianmukaisesti EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan. Näillä useita eri aloja koskevilla päätöksillä on tarkoitus varmistaa EU:n lainsäädännön asianmukainen soveltaminen kansalaisten ja yritysten hyväksi.

Komissio on tänään tehnyt 248 päätöstä, joista 58 on perusteltuja lausuntoja ja 12 tapauksia, joissa asia viedään unionin tuomioistuimeen. Seuraavassa kuvataan lyhyesti tärkeimmät päätökset. Lisätietoja rikkomusmenettelystä, ks. MEMO/12/12.

 1. Tärkeimmät jäsenvaltioita koskevat tapaukset

 1. Komissio kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan EU-oikeutta rahapelien sääntelyssä

Euroopan komissio on tänään kehottanut useita jäsenvaltioita varmistamaan, että niiden kansallisissa rahapelisäännöksissä kunnioitetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa vahvistettuja perusvapauksia. Jäsenvaltiot voivat periaatteessa vapaasti itse asettaa verkkorahapelejä koskevat poliittiset tavoitteensa.

Kyseisten jäsenvaltioiden kuulemisen jälkeen auki olevissa tapauksissa on nyt annettu ensimmäinen joukko päätöksiä. Komissio on:

 • kehottanut Ruotsia noudattamaan palveluiden vapaata liikkumista koskevia EU:n sääntöjä rahapelimonopolin sääntelyssä ja valvonnassa;

 • sulkenut Suomea vastaan käynnistetyn rikkomusmenettelyn, jossa tarkasteltiin, ovatko rahapelipalvelujen tarjonnan yksinoikeuksia luovat kansalliset säännökset EU-oikeuden mukaisia;

 • päättänyt esittää Belgialle, Kyprokselle Tšekin tasavallalle, Liettualle, Puolalle ja Romanialle virallisen pyynnön toimittaa tietoja rahapelipalvelujen tarjontaa rajoittavasta kansallisesta lainsäädännöstä.

(Lisätietoja: IP/13/1101, C. Hughes - Puh. (+32-2) 296 44 50 - GSM +32-498 96 44 50)

 1. Kanne vireille tuomioistuimessa

 1. Uusiutuva energia: Komissio haastaa Itävallan oikeuteen EU:n sääntöjen siirtämättä jättämisestä

Euroopan komissio haastaa Itävallan Euroopan unionin tuomioistuimeen, koska se ei ole saattanut uusiutuvaa energiaa koskevaa direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Direktiivin tavoitteena on varmistaa, että uusituvan energian osuus EU:ssa on 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Jäsenvaltioiden määräaika tämän direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöään oli 5. joulukuuta 2010.

Komissio ehdottaa päivittäistä 40 512 euron uhkasakkoa. Ehdotetuissa seuraamuksissa otetaan huomioon sääntöjen rikkomisen kesto ja vakavuus. Jos tuomioistuin antaa langettavan tuomion, päiväsakko tulee maksettavaksi päivästä, jona tuomio annetaan, kunnes saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on saatu päätökseen. Tuomioistuin päättää päiväsakkojen lopullisen määrän.

(Lisätietoja: IP/13/1113 - M. Holzner - Puh. (+32-2) 296 01 96 - GSM +32-498 98 22 80)

 1. Ympäristö: Euroopan komissio vie Kreikan uudelleen oikeuteen jäteveden vuoksi

Euroopan komissio haastaa Kreikan uudelleen Euroopan unionin tuomioistuimeen yhdyskuntajätevesien huonon käsittelyn vuoksi.

Käsittelyn puutteen vuoksi asukkaiden terveys on vaarassa, koska käsittelemätön jätevesi saattaa sisältää haitallisia bakteereja ja viruksia. Käsittelemätön jätevesi sisältää myös typen ja fosforin kaltaisia ravinteita, jotka voivat olla haitaksi makealle vedelle ja meriympäristölle. Ravinteet ruokkivat levän liiallista kasvua, joka puolestaan tukahduttaa muut elolliset organismit. Asianmukaista jätevedenkäsittelyä pidetään merkittävänä tekijänä menestyvälle matkailuteollisuudelle, joka on tärkeä ala Kreikan talouden kannalta.

Vaikka komissio onkin täysin tietoinen Kreikan tämänhetkisestä vaikeasta tilanteesta, komissio katsoo, että tämän investoinnin toteuttamatta jättäminen aiheuttaisi pidemmällä aikavälillä Kreikalle jopa suurempia kustannuksia kuin sen toteuttaminen.

Komissio pyytääkin tuomioistuinta määräämään sakkoja ja ehdottaa 11.514.081 miljoonan euron kertasuoritusta ja päivittäistä 47.462 euron uhkasakkoa, jota perittäisiin, kunnes vaatimukset on täytetty.

(Lisätietoja: IP/13/1102, J. Hennon - Puh. (+32-2) 295 35 93 - GSM +32-498 95 35 93)

 1. Valtiontuki: Komissio käynnistää oikeustoimet Italiaa vastaan, koska se ei ole noudattanut tuomioistuimen ratkaisua sääntöjenvastaisen tuen takaisinperimisessä

Euroopan komissio on haastanut Italian EU:n tuomioistuimeen, koska se ei ole noudattanut tuomioistuimen aikaisempaa päätöstä, jonka mukaan tietyt Italian tietyt Venetsialle ja Chioggialle myöntämät sosiaaliturvamaksujen vähennykset olivat sääntöjenvastaista valtiontukea, ja ne olisi perittävä takaisin edunsaajilta. Komissio oli alun perin päätynyt tähän lopputulokseen vuonna 1999 tekemässään päätöksessä. Koska tämä on toinen kerta, kun Italia haastetaan oikeuteen aikaisemman tuomion noudattamatta jättämisestä, komissio on pyytänyt tuomioistuinta määräämään Italialle sakkoja.

Komissio ehdottaa päivittäistä 24 578,40 euron suuruista uhkasakkoa kerrottuna niiden päivien määrällä, joka kuluu tuomioistuimen ensimmäisestä päätöksestä joko siihen päivään, jona jäsenvaltio noudattaa tuomiota täysimääräisesti tai tuomioistuimen toisen SEUT-sopimuksen 260 artiklan 2 kohdan mukaisesti antamaan tuomioon ja alenevaa päivittäistä 187 264 euron suuruista uhkasakkoa kullekin päivälle tuomiosta sen täytäntöönpanoon. Tuomioistuin päättää päiväsakkojen lopullisen määrän.

(Lisätietoja: IP/13/1103 - A. Colombani – Puh. (+32-2) 297 45 13 – GSM +32-460 75 20 63)

 1. Tulli: Komissio haastaa Belgian oikeuteen tullitoimipaikkojen aukioloaikojen ja maksujen takia

Euroopan komissio on päättänyt haastaa Belgian Euroopan unionin tuomioistuimeen, koska se ei ole saattanut lainsäädäntöään EU:n sääntöjen mukaiseksi tullitoimipaikkojen aukioloaikojen ja niissä perittävien hallinnollisten maksujen osalta. Sen lisäksi, että Belgian tullitoimipaikat ovat rajoittaneet aukioloaikojaan, ne myös perivät toiminnanharjoittajilta lisämaksun ylitöistä. Lisäksi myös normaalien aukioloaikojen puitteissa peritään ylimääräinen maksu tulli-ilmoitusten vahvistamisesta ja mitätöimisestä, menettelyn päättämistä koskevien ilmoitusten antamisesta sekä takaisinmaksupyyntöjen käsittelystä. Komissio katsoo, että nämä Belgian säännöt rikkovat Euroopan tullisääntöjä.

Belgialle lähetettiin asiaa koskeva perusteltu lausunto toukokuussa 2011, mutta tyydyttävän vastauksen puutteessa komissio on päättänyt viedä asian unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: IP/13/1104 - E. Traynor - Puh. (+32-2) 292 15 48 - GSM +32-498 98 3871)

 1. Verotus: Komissio nostaa kanteen kahdesta syrjivästä säädöksestä vuoksi

Komissio on päättänyt haastaa Belgian oikeuteen siitä, miten Belgia verottaa toisaalta osuuskuntien tuloja ja ulkomaisia yrityksiä ja toisaalta tiettyjä ulkomaisille yrityksille maksettuja korkoja.

(Lisätietoja: IP/13/1105 - E. Traynor - Puh. (+32-2) 292 15 48 – GSM +32-498 98 38 71)

 1. Liikenne: Komissio haastaa Saksan oikeuteen, koska se ei ole erottanut junaliikenteen harjoittajien ja rataverkon hallinnoijien välisiä rahavirtoja

Euroopan komissio on päättänyt haastaa Saksan unionin tuomioistuimeen, koska se ei ole noudattanut rautatieliikennealan rahoituksen avoimuutta koskevia EU:n sääntöjä. Saksan tämänhetkiset järjestelyt eivät sulje pois sitä, että julkista rahoitusta voidaan käyttää kilpailulle avoimen matkustaja- ja rahtiliikenteen ristikkäistukemiseen.

(Lisätietoja: IP/13/1097 - H. Kearns - Puh. (+32-2) 298 76 38 - GSM (+32-498)98 76 38)

 1. Sosiaaliturva: Komissio vie Suomen oikeuteen toisessa jäsenvaltiossa työskennelleiden oikeuksien rajoittamisesta

Euroopan komissio on päättänyt viedä Suomen unionin tuomioistuimeen, koska Suomi ei ota toisessa jäsenvaltiossa maksettuja työttömyysvakuutusmaksukausia huomioon, ellei työttömyysetuuksia hakeva henkilö ole työskennellyt Suomessa vähintään neljän viikon (tai itsenäisten ammatinharjoittajien tapauksessa neljän kuukauden) ajan. Tämä vaatimus syrjii muissa jäsenvaltioissa työskennelleitä (sekä suomalaisia että muiden jäsenvaltioiden kansalaisia) ja rikkoo työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevaa EU:n lainsäädäntöä.

Komissio kehotti Suomea lopettamaan tämän toisista jäsenvaltioista tulevien työntekijöiden syrjinnän 30. toukokuuta 2013 antamassaan perustellussa lausunnossa (MEMO/13/470), mutta Suomen viranomaiset ovat kieltäytyneet toteuttamasta tarvittavia toimia.

(Lisätietoja: IP/13/1107, J. Todd - Puh. (+32-2) 299 41 07 - GSM +32-498 99 41 07)

 1. Työaika: Komissio vie Kreikan tuomioistuimeen, koska se ei ole noudattanut julkista terveyshuoltoa koskevia EU:n sääntöjä

Euroopan komissio on päättänyt haastaa Kreikan unionin tuomioistuimeen, koska se ei ole noudattanut julkisessa terveydenhuollossa työskentelevien lääkäreiden työaikarajoituksia. Kreikka on erityisesti jättänyt varmistamatta, että nämä lääkärit työskentelevät keskimäärin korkeintaan 48 tuntia viikossa ylityöt mukaan luettuina.

Käytännössä lääkärit työskentelevät Kreikan julkisissa sairaaloissa ja terveyskeskuksissa keskimäärin vähintään 64 tuntia viikossa ja joissakin tapauksissa yli 90 tuntia viikossa, eikä säädettyä enimmäistuntimäärää ole.

Komissio pitää tilannetta EU:n työaikadirektiivin vakavana rikkomisena, joka vaarantaa lääkäreiden terveyden ja turvallisuuden lisäksi myös heidän potilaansa, koska yliväsyneet lääkärit voivat tehdä virheitä.

(Lisätietoja: IP/13/1108, J. Todd - Puh. (+32-2) 299 41 07 - GSM +32-498 99 41 07)

 1. Työaika: Komissio vie Irlannin tuomioistuimeen, koska se ei ole noudattanut julkista terveyshuoltoa koskevia EU:n sääntöjä.

Euroopan komissio on päättänyt haastaa Irlannin unionin tuomioistuimeen, koska se ei ole noudattanut julkisessa terveydenhuollossa työskentelevien lääkäreiden työaikarajoituksia.

Lääkärien työaikaa rajoitetaan Irlannin kansallisella lainsäädännöllä, mutta käytännössä sairaalat eivät usein sovella sääntöä harjoitteluaan suorittaviin lääkäreihin tai muihin ei-konsultoiviin sairaalalääkäreihin. Tietoon on edelleen tullut useita tapauksia, joissa nuorempia lääkäreitä edellytetään tekemään jatkuvasti 36 tunnin vuoroja, työskentelemään yli 100 tuntia yhdessä viikossa ja keskimäärin 70–75 tuntia viikossa sekä työskentelemään ilman riittäviä lepo- tai nukkumistaukoja.

Komissio katsoo, että tässä rikotaan vakavalla tavalla EU:n työaikadirektiiviä ja vaarannetaan lääkäreiden terveys ja turvallisuus.

(Lisätietoja: IP/13/1109, J. Todd - Puh. (+32-2) 299 41 07 -GSM +32-498 99 41 07)

 1. Lentoliikenne: Komissio haastaa Portugalin tuomioistuimeen, koska se ei ole taannut lentoaseman lähtö- ja saapumisaikojen koordinaattorin riippumattomuutta

Euroopan komissio on päättänyt nostaa unionin tuomioistuimessa Portugalia vastaan kanteen, koska se ei ole noudattanut lentoasemien lähtö- ja saapumisaikojen jakamista koskevia EU:n yhteisiä sääntöjä. Komissio katsoo, ettei lähtö- ja saapumisaikojen koordinaattori ole riippumaton lentoasemia hallinnoivasta ANA:sta eikä itsenäinen. Lisäksi ANA on kattanut kaikki lähtö- ja saapumisaikojen koordinaattorin kustannukset. Näin ollen komissio katsoo, ettei koordinaattori ole taloudellisesti riippumaton ANA:sta ja että tämä saattaa vaarantaa oikeudenmukaisen kilpailun.

(Lisätietoja: IP/13/1100- H. Kearns - Puh. (+32-2) 298 76 38 - GSM +32-498 98 76 38)

 1. ALV: Komissio vie Ruotsin oikeuteen postipalvelujen arvonlisäverosta

Euroopan komissio on päättänyt viedä Ruotsin tuomioistuimeen postipalvelujen arvonlisäveron soveltamisesta. Ruotsi kantaa arvonlisäveroa tietyistä palveluista, jotka on EU:n sääntöjen mukaan vapautettu arvonlisäverosta. Ruotsi ei ole vapauttanut postipalveluja arvonlisäverosta. Kaikkien toiminnanharjoittajien, myös yleispalvelua harjoittava, on perittävä arvonlisävero. Ruotsi ei ole näin ollen soveltanut EU:n lainsäädännössä säädettyä vapautusta.

(Lisätietoja: IP/13/1111- E. Traynor - Puh. (+32-2) 292 15 48 - GSM +32-498 98 38 71)

 1. Perustellut lausunnot

 1. Ilmastonmuutos: Komissio kehottaa kuutta jäsenvaltiota hyväksymään kansallisia toimenpiteitä ympäristön kannalta turvallisen hiilidioksidin geologisen varastoinnin osalta

Komissio kehotti tänään Itävaltaa, Kyprosta, Unkaria, Irlantia, Ruotsia ja Sloveniaa hyväksymään tarvittavat toimenpiteet hiilidioksidin geologista varastointia koskevan direktiivin 2009/31/EY (ns. CCS-direktiivi) siirtämiseksi täysimääräisesti niiden kansalliseen lainsäädäntöön. Tähän mennessä nämä jäsenvaltiot eivät ole vielä ilmoittaneet täytäntöönpanotoimenpiteistään. Komissio kehottikin tänään näitä jäsenvaltioita perustellulla lausunnolla (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe), noudattamaan EU:n lainsäädäntöä.

CCS-direktiivi hyväksyttiin vuonna 2009 osana ilmasto- ja energiapakettia. Direktiivissä vahvistetaan ympäristön kannalta turvallista hiilidioksidin geologista varastointia koskeva oikeudellinen kehys, poistetaan hiilidioksidin geologisen varastoinnin oikeudellisia esteitä ja säädetään varastoalueen koko elinkaaren kattavista vaatimuksista. Hiilen talteenotto- ja varastointiteknologia on, jos se kaupallistetaan, yksi merkittävimmistä keinoista, joiden avulla EU voi siirtyä vähähiiliseen yhteiskuntaan.

(Lisätietoja: I. Valero Ladron - Puh. (+32-2) 296 49 71 - GSM +32-498 96 49 71)

 1. Komissio kehottaa Belgiaa ja Saksaa panemaan täytäntöön maksuviivästysten torjumista koskevan direktiivin (asiat 2013/0206 and 2013/0213)

Euroopan komissio on kehottanut Belgiaa ja Saksaa päivittämään lainsäädäntönsä kaupallisten toimien maksuviivästysten torjumista koskevien EU:n sääntöjen mukaisiksi, koska kumpikaan maa ei ollut tehnyt näin 16. maaliskuuta 2013 olleeseen määräaikaan mennessä. Maksuviivästykset ovat tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden merkittävä este sisämarkkinoilla, koska niistä aiheutuu yrityksille hallinnollista ja taloudellista taakkaa ja koska ne estävät rajat ylittävää kauppaa ja vääristävät kilpailua.

Kaupallisten toimien maksuviivästysten torjumista koskevalla direktiivillä yhdenmukaistetaan viranomaisten maksuaika yrityksiin nähden; viranomaisten on maksettava hankkimansa tavarat ja palvelut 30 päivän kuluessa tai hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa 60 päivän kuluessa. Jos direktiiviä ei panna täytäntöön ajoissa, yrityksillä, erityisesti pienillä ja keskisuurilla yrityksillä, on edelleen likviditeettiongelmien riski ja ne voivat ajautua konkurssiin.

Komissio on tästä syystä antanut Belgialle ja Saksalle perustellun lausunnon ja kehottanut niitä päivittämään lainsäädäntöään. Jos asianomaiset jäsenvaltiot eivät kahden kuukauden kuluessa ilmoita komissiolle toimenpiteistä, joilla ne varmistavat direktiivistä johtuvien velvoitteiden täysimääräisen noudattamisen, komissio voi päättää toimittaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

(Lisätietoja: C. Corazza - Puh. (+32-2) 295 17 52 - GSM +32-498 99 28 62)

 1. Ihmiskauppa: Komissio kehottaa Kyprosta, Espanjaa, Italiaa ja Luxemburgia panemaan täytäntöön ihmiskaupan ehkäisemistä koskevat EU:n säännöt

Komissio on virallisesti kehottanut Kyprosta, Espanjaa, Italiaa ja Luxemburgia varmistamaan, että ne täyttävät ihmiskaupan ehkäisemistä koskevan EU:n lainsäädännön vaatimukset (IP/11/332).

Yli kuusi kuukautta direktiivin 2011/36/EU, kansalliseen lainsäädäntöön siirtämistä koskeneen määräajan jälkeen ja huolimatta 20. toukokuuta 2013 lähetetyistä virallisista ilmoituksista, nämä maat eivät vielä ole ilmoittaneet komissiolle kansallisista toimenpiteistä näiden EU:n sääntöjen täytäntöönpanemiseksi.

Näin ollen komissio lähettää niille perustellut lausunnot. Jos jäsenvaltiot eivät täytä lainmukaista velvoitettaan kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää toimittaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Ihmiskauppaa koskevalla EU:n direktiivillä voidaan oikeasti vaikuttaa uhrien elämään ja estää muita joutumasta uhreiksi. Direktiivin soveltamisalaan kuuluu toimia eri aloilla, ja ne liittyvät esimerkiksi rikosoikeuteen, rikoksentekijöiden syytteeseenpanoon, uhrien tukemiseen ja uhrien oikeuksiin rikosoikeudenkäynneissä, ihmiskaupan ehkäisyyn sekä direktiivin täytäntöönpanon seurantaan.

Tähän mennessä 18 maata on ilmoittanut saattaneensa direktiivin kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöään (Tšekki, Ruotsi, Viro, Latvia, Liettua, Unkari, Puola, Romania, Suomi, Bulgaria, Kroatia, Irlanti, Kreikka, Ranska, Itävalta, Portugali, Slovakia ja Yhdistynyt kansakunta).

(Lisätietoja: M. Cercone - Puh. (+32-2) 298 09 63 - GSM +32-498 98 23 49)

 1. Rakennusten energiatehokkuus: Kreikkaa ja Maltaa kehotetaan panemaan täytäntöön rakennusten energiatehokkuutta koskeva EU:n lainsäädäntö

Komissio kehotti tänään virallisesti Maltaa ja Kreikkaa varmistamaan, että ne täyttävät kaikki rakennusten energiatehokkuuteen liittyvän EU:n lainsäädännön mukaiset velvoitteensa (direktiivi 2010/31/EU). Direktiivi oli saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 9. heinäkuuta 2012. Malta ja Kreikka eivät ole tähän päivään mennessä saattaneet direktiivin säännöksiä kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöään. Komissio lähetti Maltalle perustellun lausunnon ja kehotti sitä ilmoittamaan komissiolle kaikki tarvittavat täytäntöönpanotoimet. Komissio lähetti Kreikalle perustellun lausunnon tammikuussa ja täydensi sitä nyt muistuttamalla Kreikkaa siitä, että sen on siirrettävä direktiivi täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään. Jos jäsenvaltiot eivät noudata lainmukaista velvoitettaan kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää toimittaa asian unionin tuomioistuimeen. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on vahvistettava ja otettava käyttöön rakennuksia koskevat energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset, varmistettava rakennusten energiatehokkuuden sertifiointi ja tarkastettava lämmitys- ja ilmastointijärjestelmät säännöllisesti. Lisäksi direktiivissä edellytetään jäsenvaltioiden varmistavan, että vuodesta 2021 lähtien kaikki uudet rakennukset ovat ns. lähes nollaenergiarakennuksia. Komissio käynnisti syyskuussa 2012 rikkomusmenettelyn 24:ää jäsenvaltiota (kaikki jäsenvaltiot Tanskaa, Irlantia ja Ruotsia lukuun ottamatta) vastaan, koska eivät olleet ilmoittaneet komissiolle kansallisista toimenpiteistä direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Perustellut lausunnot lähetettiin jo tammikuussa 2013 Italialle, Kreikalle, Portugalille ja Bulgarialle, huhtikuussa 2013 Espanjalle ja Slovenialle, kesäkuussa 2013 Belgialle, Saksalle, Suomelle, Ranskalle, Latvialle, Puolalle ja Alankomaille, syyskuussa 2013 Itävallalle, Kyprokselle, Virolle, Liettualle, Luxemburgille, Unkarille ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle sekä lokakuussa 2013 Tšekille ja Romanialle. Lisätietoja internet-sivulta: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

(Lisätietoja: M. Holzner - Puh. (+32-2) 296 01 96 - GSM +32-498 98 22 80)

 1. Väärennetyt lääkkeet: Komissio kehottaa neljää jäsenvaltiota noudattamaan potilasturvallisuutta koskevia sääntöjä

Komissio lähetti tänään Italialle, Puolalle, Slovenialle ja Suomelle virallisen kehotuksen varmistaa, että niiden kansalliset säännökset ovat väärennettyjä lääkkeitä koskevan direktiivin1 mukaisia. Direktiivin tavoitteena on estää väärennettyjen lääkkeiden joutuminen potilaille. Siinä säädetään yhdenmukaisista, yleiseurooppalaisista turvallisuus- ja valvontatoimenpiteistä, joilla helpotetaan väärennettyjen lääkkeiden tunnistamista ja parannetaan todentamis- ja valvontatoimia EU:n rajoilla ja EU:ssa.

Nämä neljä EU:n jäsenvaltiota eivät vielä ole saattaneet direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään, vaikka tätä koskeva määräaika oli jo 2. tammikuuta 2013. Näillä jäsenvaltioilla on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joilla varmistetaan EU:n lainsäädännön täysimääräinen noudattaminen. Jos ne eivät ilmoita riittävistä toimenpiteistä, komissio voi viedä asiat unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: F. Vincent - Puh. (+32-2) 298 71 66 - GSM +32-498 98 71 66)

 1. Verotus: Komissio kehottaa Ranskaa ja Latviaa panemaan täytäntöön keskeiset veronkierron vastaiset EU:n säännöt

Komissio on tänään kehottanut Ranskaa ja Latviaa saattamaan hallinnollisesta yhteistyöstä annetun direktiivin kokonaan osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä. Direktiivi on olennainen osa veronkierron torjuntaa EU:ssa, sillä se sisältää toimenpiteitä, joilla pyritään lisäämään avoimuutta, parannetaan tietojenvaihtoa ja tiivistetään rajat ylittävää yhteistyötä (ks. IP/12/1376). Lisäksi automaattista tietojenvaihtoa veroviranomaisten kesken laajennetaan tulevaisuudessa hallinnollisesta yhteistyöstä annetun direktiivin mukaisesti huomattavasti. Jäsenvaltioilla oli lakisääteinen velvoite soveltaa tätä direktiiviä 1. tammikuuta 2013 alkaen, mutta Ranska ja Latvia eivät ole vielä ilmoittaneet kaikkien uusien sääntöjen saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöään. Jos komissiota tyydyttävää vastausta ei saada kahden kuukauden kuluessa, komissio voi nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen näitä kahta maata vastaan. Viite: IN/2013/0036 ja IN/2013/0052

(Lisätietoja: E. Traynor - Puh. (+32-2) 292 15 48 - GSM +32-498 98 3871)

 1. Ympäristö: Komissio kehottaa Italiaa, Romaniaa ja Sloveniaa ottamaan käyttöön EU:n säännöt jätteenä pidettävän metallisen elohopean varastoinnissa

Euroopan komissio kehottaa Italiaa, Romaniaa ja Sloveniaa toimittamaan yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten jätteenä pidettävän metallisen elohopean varastointia koskeva EU:n lainsäädäntö on pantu täytäntöön niiden kansallisessa lainsäädännössä. Koska kyseiset jäsenvaltiot eivät noudattaneet täytäntöönpanon alkuperäistä määräaikaa, joka oli 15. maaliskuuta 2013, komissio lähetti niille viralliset ilmoitukset, joihin näillä jäsenvaltioilla oli kaksi kuukautta aikaa vastata. Vastauksia ei ole saatu, joten komissio lähettää niille perustellun lausunnon. Jos Italia, Romania tai Slovenia eivät toimi kahden kuukauden kuluessa, asia voidaan viedä unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puh. (+32-2) 295 35 93 - GSM +32-498 95 3593)

 1. Rakennusten energiatehokkuus: Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Alankomaita kehotetaan noudattamaan rakennusten energiatehokkuutta koskevia EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteita

Komissio on pyytänyt Alankomaita ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa varmistamaan, että rakennuksia myytäessä tai vuokrattaessa toimitetaan aina energiatehokkuustodistukset. Energiatehokkuustodistusten antaminen on yksi keskeisistä vaatimuksista rakennusten energiatehokkuudesta annetussa EU:n lainsäädännössä (direktiivi 2010/31/EU). Rikkomukset koskevat energiatehokkuustodistusten antamiseen liittyvien vaatimusten virheellistä täytäntöönpanoa. Todistuksen tarkoituksena on antaa ostajille ja vuokralaisille tieto rakennuksen energiatehokkuusluokasta ja kannustaa rakennusten energiankulutuksen vähentämiseen. Kehotukset annetaan rikkomusmenettelyyn kuuluvina perusteltuina lausuntoina. Jos komissiota tyydyttävää vastausta ei saada kahden kuukauden kuluessa, komissio voi nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen näitä kahta jäsenvaltiota vastaan. Komissio on myös lähettänyt Alankomaille kesäkuussa 2013 ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle syyskuussa 2013 perustellut lausunnot, joissa niitä kehotetaan siirtämään kaikki rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin säännökset kansalliseen lainsäädäntöönsä. Lisätietoja saa internet-sivulta http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

(Lisätietoja: M. Holzner - Puh. (+32-2) 296 01 96 - GSM +32-498 98 2280)

 1. Ympäristö: Komissio kehottaa Itävaltaa harkitsemaan uudelleen Schwarze Sulm -joen voimalaitokselle myönnettyä lupaa

Euroopan komissio kehottaa Itävaltaa harkitsemaan uudelleen lupaa, joka on myönnetty Schwarze Sulm -joelle suunnitellulle voimalaitokselle Steiermarkin alueella. Komissio epäilee, ettei vesipolitiikan puitedirektiiviä ole lupaa annettaessa otettu asianmukaisella tavalla huomioon, ja että voimalan rakentaminen johtaisi väistämättä luonnonarvoltaan merkittävän joen tilan huonontumiseen. EU:n lainsäädännön mukaan veden laadun heikkeneminen sallitaan ainoastaan ylivoimaisen yleisen edun nimissä, ja komissio katsoo, etteivät tällaisen poikkeuksen edellytykset tässä tapauksessa täyty. Itävallalle lähetettiin virallinen ilmoitus huhtikuussa 2013. Koska Itävallan tähän mennessä toimittamat vastaukset eivät ratkaise ongelmaa, sille on nyt lähetetty perusteltu lausunto. Jos Itävalta ei toimi kahden kuukauden kuluessa, asia voidaan viedä unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: M. Holzner - Puh. (+32-2) 296 01 96 - GSM +32-498 98 2280)

 1. Ympäristö: Komissio kehottaa Kyprosta ottamaan käyttöön EU:n säännöt tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Euroopan komissio kehottaa Kyprosta toimittamaan yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten EU:n lainsäädäntö tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa on pantu täytäntöön Kyproksen kansallisessa lainsäädännössä. Kypros ei ole vahvistanut teknisiä määräyksiä, jotka koskevat poikkeuksia tiettyjen kadmiumia sisältävien laitteiden osalta. Jäsenvaltioiden oli saatettava direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 2. tammikuuta 2013. Koska Kypros ei noudattanut tätä määräaikaa, sille lähetettiin virallinen ilmoitus 21. maaliskuuta 2013. Puutteita ei vieläkään ole korjattu, joten komissio lähettää Kyprokselle perustellun lausunnon. Jos Kypros ei toimi kahden kuukauden kuluessa, asia voidaan viedä unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puh. (+32-2) 295 35 93 - GSM +32-498 95 3593)

 1. Postipalvelut: Komissio kehottaa Kyprosta noudattamaan EU:n sääntöjä

Euroopan komissio on tänään kehottanut Kyprosta panemaan täytäntöön direktiivin 97/67/EY muuttamisesta yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräisen toteuttamisen osalta 20. helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/6/EY. Tämä ns. kolmas postidirektiivi oli pantava täytäntöön 31. joulukuuta 2012 mennessä niissä 11 jäsenvaltiossa, jotka olivat ilmoittaneet aikeestaan jatkaa täytäntöönpanon määräaikaa. Kypros ei edelleenkään ole antanut tarvittavia säännöksiä. Komission kehotus on esitetty perustellun lausunnon muodossa EU:n rikkomusmenettelyssä. Jos komissiolle ei kahden kuukauden kuluessa ilmoiteta toimenpiteistä, joilla lopetetaan EU:n lainsäädännön rikkominen, komissio voi nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen Kyprosta vastaan.

Lisätietoja: http://ec.europa.eu/internal_market/post/index_en.htm

(Lisätietoja: C. Hughes - Puh. (+32-2) 296 44 50 - GSM +32-498 964450)

 1. Verotus: Komissio kehottaa Kyprosta ottamaan käyttöön arvonlisäverolaskutusta koskevat EU:n säännöt

Komissio on virallisesti pyytänyt Kyprosta saattamaan arvonlisäverolaskutusta koskevat EU:n säännöt osaksi maan kansallista lainsäädäntöä. Uudet säännöt arvonlisäverolaskutuksessa (direktiivi 2010/45/EU) tulivat voimaan 1. tammikuuta 2013. Niillä luodaan yksinkertaisempi, ajanmukaisempi järjestelmä arvonlisäverolaskutukseen ja vähennetään byrokratiaa ja kustannuksia, joita yrityksille aiheutuu säännösten noudattamisesta. Jäsenvaltioiden oli määrä panna direktiivi täytäntöön vuoden 2013 alkuun mennessä, mutta Kypros ei ole ilmoittanut komissiolle toimenpiteistä, joita se olisi tätä varten toteuttanut. Komission kehotus esitetään perusteltuna lausuntona. Jos komissiota tyydyttävää vastausta ei saada kahden kuukauden kuluessa, komissio voi nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen Kyprosta vastaan. Viite: IN/2013/0010

(Lisätietoja: E. Traynor - Puh. (+32-2) 292 15 48 - GSM +32-498 98 3871)

 1. Julkiset hankinnat: Komissio kehottaa Kreikkaa noudattamaan EU:n sääntöjä

Euroopan komissio kehotti tänään Kreikkaa noudattamaan julkisia hankintoja koskevia EU:n sääntöjä. Kreikan lainsäädännössä säädetään kansallisia rakennusyrityksiä koskevasta pakollisesta rekisterijärjestelmästä, joka määrittää, mitkä toimijat voivat osallistua mihinkin tarjouskilpailuun. Rekisterin edellytykset, joiden perusteella mahdolliset tarjouksen tekijät voivat osallistua tarjousmenettelyihin, rikkovat julkisia hankintoja koskevia EU:n sääntöjä. Sen vuoksi komissio kehottaa Kreikkaa kumoamaan asiaa koskevat kansalliset säännöksensä kahden kuukauden kuluessa. Jos Kreikka ei toimi tässä tyydyttävällä tavalla, komissio voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen. Kreikan lainsäädännössä vahvistetaan rekisterijärjestelmä, jossa kaikki hyväksytyt rakennusalan kansalliset yritykset on jaettu luokkiin, joissa kussakin on tietty vähimmäis- ja enimmäistalousarvio. Tällainen pakollinen rekisterijärjestelmä johtaa siihen, että jotkin yritykset, joilla on taloudelliset, rahoitukselliset, ammatilliset ja tekniset edellytykset suorittaa tietty urakka, jäävät sitä koskevan tarjouskilpailumenettelyn ulkopuolelle ainoastaan siksi, että niiden taloudellinen valmius on eri – yleensä vielä parempi – kuin se tietty talousarvioluokka, jota kyseisessä menettelyssä edellytetään. Tällainen rajoittava järjestelmä on EU:n julkisia hankintoja koskevien sääntöjen pohjana olevien direktiivin 2004/18/EY sääntöjen sekä tasapuolisen kohtelun ja syrjimättömyyden perusperiaatteiden vastainen. Lisätietoja: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

(Lisätietoja: C. Hughes - Puh. (+32-2) 296 44 50 - GSM +32-498 964450)

 1. Komissio kehottaa Kreikkaa lakkauttamaan syrjivät perintöverosäännökset

Komissio on tänään lähettänyt Kreikalle kehotukset muuttaa kahta syrjivää perintöverosääntöä. Ensimmäinen liittyy verovapautukseen, joka Kreikan laissa myönnetään kiinteistönä saatavalle perinnölle. Vapautus myönnetään ainoastaan EU:n kansalaisille, jotka asuvat Kreikassa, eivätkä omista pääasiallista asuntoaan. Komissio pitää tätä Kreikan ulkopuolella asuvia EU:n ja ETA:n kansalaisia syrjivänä ja perussopimuksissa määrätyn pääoman vapaan liikkuvuuden esteenä. Toinen kehotus koskee syrjivää säännöstä, jonka mukaan Kreikka myöntää veroedun muissa EU-/ETA-valtioissa toimiville voittoa tavoittelemattomille järjestöille ainoastaan sillä edellytyksellä, että sitä sovelletaan vastavuoroisesti. Komissio katsoo, että vastavuoroisuusehdon soveltaminen johtaa pääoman vapaata liikkuvuutta estävään syrjivään kohteluun. Komission kehotus esitetään perusteltuna lausuntona. Jos Kreikka ei noudata sääntöjä kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian unionin tuomioistuimeen. Viite: IN/2012/2134

(Lisätietoja: E. Traynor - Puh. (+32-2) 292 15 48 - GSM +32-498 98 3871)

 1. Ympäristö: Komissio kehottaa Espanjaa parantamaan luonnonsuojelua Kanariansaarilla

Euroopan komissio kehottaa Espanjaa parantamaan säännöksiä, joiden tarkoituksena on suojella luontoa Kanariansaarilla. Luontotyyppidirektiivin mukaan tietyille lajeille tarvitaan sijainnista riippumatta tiukka suojelujärjestelmä. Espanjan alueellisessa laissa 4/2010 vahvistetaan luettelo Kanariansaarten autonomisella alueella suojeltavista lajeista. Yhteen siinä olevista luokista – ”Kanariansaarten ekosysteemien kannalta erityisen merkittävät” lajit – sovelletaan tiukkaa suojelua vain siinä tapauksessa, että lajeja esiintyy suojelualueella. Jotkin näistä lajeista tarvitsevat kuitenkin tiukkaa suojelua riippumatta niiden esiintymispaikasta. Tästä syystä komissio katsoo, ettei uusi luettelo ole luontotyyppidirektiivissä vahvistettujen velvoitteiden mukainen. Jos Espanja ei toimi kahden kuukauden kuluessa, asia voidaan viedä unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puh. (+32-2) 295 35 93 - GSM +32-498 95 3593)

 1. Rautatieliikenne: Komissio kehottaa Espanjaa siirtämään lainsäädäntöönsä rautateiden yhteentoimivuutta koskevat EU:n säännöt

Komissio kehottaa Espanjaa saattamaan kansalliset sääntönsä yhdenmukaisiksi rautateiden yhteentoimivuudesta annetun EU:n lainsäädännön kanssa. Direktiivin 2008/57/EY tarkoituksena on luoda edellytykset, joilla Euroopan rautatiejärjestelmä saadaan yhteentoimivaksi rajojen yli, mikä tarkoittaa sitä, että useampien junien olisi pystyttävä liikennöimään useammassa kuin yhdessä maassa. Tämä lisää kilpailua kansallisilla markkinoilla ja parantaa tätä kautta rautatiealan valmiuksia kilpailla tehokkaammin muiden liikennemuotojen kanssa. EU:n lainsäädäntö olisi pitänyt panna täytäntöön viimeistään 19. heinäkuuta 2010. Jos Espanja ei reagoi tyydyttävällä tavalla, komissio voi viedä asian unionin tuomioistuimeen. Komissio aloitti asiassa rikkomusmenettelyn Espanjaa vastaan tämän vuoden maaliskuussa, ja Espanjalle lähetetään nyt perusteltu lausunto (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe). Espanjalla on kaksi kuukautta aikaa vastata komissiolle.

(Lisätietoja: H. Kearns - Puh. (+32-2) 298 76 38 - GSM +32-498 98 7638)

 1. Suomi: Syrjinnän uhrien auttamista koskevien sääntöjen puutteellinen täytäntöönpano

Komissio on tänään esittänyt perustellun lausunnon Suomelle. Kyseessä on toinen vaihe rikkomusmenettelyssä, joka koskee rotujen tasa-arvoa käsittelevää kansallista elintä, jollainen kaikkien jäsenvaltioiden on perustettava EU:n tasa-arvolainsäädännön mukaan (direktiivi 2000/43/EY). EU:n syrjimättömyyssäännöissä velvoitetaan jäsenvaltiot perustamaan kansallinen tasa-arvoelin, jonka tehtävänä on antaa riippumatonta apua syrjinnän uhreille valitusasioissa sekä tehdä selvityksiä ja raportoida syrjinnästä. Kansalliset tasa-arvoelimet ovat välttämättömiä erityisesti direktiivin moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi ja syrjinnän uhrien suojelun takaamiseksi. On tärkeää, että kansalliset tasa-arvoelimet tosiasiallisesti hoitavat kaikkia direktiivissä vaadittuja tehtäviä. Suomen lainsäädännössä ei nimetä tasa-arvoelintä, jonka tehtävänä olisi käsitellä rotuun tai etniseen alkuperään perustuvaa syrjintää työelämässä. Tästä syystä komissio kehottaa Suomea saattamaan sääntönsä EU:n vaatimusten mukaisiksi, jotta syrjinnän uhreille voidaan taata asianmukaisen avun saaminen.

(Lisätietoja: M. Andreeva - Puh. (+32-2) 299 13 82 - GSM +32-498 99 1382)

 1. Ilmastonmuutos: Komissio kehottaa Ranskaa noudattamaan fluorikaasuja koskevaa EU:n lainsäädäntöä

Asetuksessa (EY) N:o 842/2006 vaaditaan yrityksiä vähentämään fluorikaasuja sisältävistä laitteista tapahtuvia vuotoja ja ottamaan fluorikaasut talteen laitteiden käytöstäpoiston yhteydessä. Lisäksi asetuksessa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat koulutusta ja sertifiointia sellaisen henkilöstön osalta, joka osallistuu laitteiden huoltamiseen, fluorikaasuja käyttävien laitteiden merkitsemistä, sekä fluorikaasujen tuotannosta, tuonnista ja viennistä raportoimista. Asetuksessa myös kielletään fluorikaasujen käyttö tietyissä yhteyksissä. Nämä ovat tärkeitä toimenpiteitä, joilla rajoitetaan päästöjä kyseisessä voimakkaiden kasvihuonekaasujen teollisuuskaasuryhmässä, ja torjutaan näin maapallon lämpenemistä.

Tähän mennessä Ranska ei ole ilmoittanut komissiolle, minkä kansallisen elimen tehtävänä on sertifioida yritykset, jotka keräävät tiettyjä fluorikaasupohjaisia liuottimia laitteista. Komissio on siksi tänään perustellulla lausunnolla (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe) kehottanut Ranskaa noudattamaan näitä sääntöjä.

(Lisätietoja: I. Valero Ladron - Puh. (+32-2) 296 49 71 - GSM +32-498 96 4971)

 1. Komissio kehottaa Ranskaa poistamaan kit car -autojen kaupan esteet (asia 2012/4176)

Euroopan komissio on kehottanut Ranskaa muuttamaan aiemmin toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen kit car -autojen rekisteröintiä koskevia sääntöjä, koska ne eivät ole tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen eivätkä ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetussa EU:n direktiivissä vahvistettujen periaatteiden mukaisia. Kit car -autot koostuvat valmistajan myymästä komponenttisarjasta, josta ostaja kokoaa auton. Mekaaniset järjestelmät, kuten moottori ja vaihteisto hankitaan yleensä vanhasta ajoneuvosta tai ostetaan uutena muilta myyjiltä. Ranskan viranomaiset kieltäytyvät rekisteröimästä joitakin maahantuotuja kit car -autoja, koska niiden mukaan jotkut tiedot auton rekisteröintiasiakirjoissa ovat virheellisiä (esimerkiksi ajoneuvon ensirekisteröinnin päivämäärä), vaikka rekisteröintiasiakirjat on saatu toisen EU-maan asianomaisilta viranomaisilta.

Komissio katsoo, että alkuperäjäsenvaltion antamia asiakirjoja on pidettävä luotettavina, ja Ranskan olisi keskityttävä ajoneuvojen turvallisuusnäkökohtiin. Jotta tällaisten autojen rekisteröinti olisi toimivaa, asianomaisten kansallisten viranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä ja oltava tehokkaasti yhteydessä toisiinsa puuttuvien tai virheellisten tietojen selventämiseksi sen sijaan, että ajoneuvon hankkineelle yksityishenkilölle asetetaan hallinnollisia lisärasitteita. Jos kansalliset viranomaiset eivät pääse keskenään sopimukseen, olisi toteutettava muita toimenpiteitä, joilla ajoneuvon rekisteröinti mahdollistetaan. Ranskan viranomaisten olisi esimerkiksi voitava valita ajoneuvolle tuoreempi rekisteröintipäivä.

Komissio on tästä syystä antanut Ranskalle perustellun lausunnon, jossa se kehottaa Ranskaa mahdollistamaan tällaisten toisessa jäsenvaltiossa jo rekisteröityjen ajoneuvojen rekisteröinnin. Komissio voi viedä asian unionin tuomioistuimeen, jos Ranska ei kahden kuukauden kuluessa ilmoita sille direktiivin mukaisten velvoitteiden täysimääräisen noudattamisen varmistavista toimenpiteistä.

(Lisätietoja: C. Corazza - Puh. (+32-2) 295 17 52 - GSM +32-498 99 2862)

 1. Työlainsäädäntö: Komissio kehottaa Italiaa lakkauttamaan julkisissa kouluissa määräaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden syrjinnän

Euroopan komissio on kehottanut Italiaa tarkistamaan julkisissa kouluissa määräaikaisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden työehtoja.

Euroopan komissio on saanut useita kanteluita, joiden mukaan määräaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä kohdellaan huonommin kuin vastaavaa vakituista henkilöstöä. Erityisesti heidät palkataan peräkkäisillä määräaikaisilla työsopimuksilla usean vuoden ajan eli he työskentelevät epävarmoissa työsuhteissa, vaikka hoitavat pääosin pysyviä tehtäviä. Kansallisessa lainsäädännössä ei säädetä tehokkaista toimenpiteistä tällaisten väärinkäytösten estämiseksi. Lisäksi he saavat pienempää palkkaa kuin vakinainen henkilöstö, jolla on vastaava työhistoria. Euroopan komissio katsoo, että tilanne on määräaikaisesta työstä annetun direktiivin vastainen.

Kehotus on esitetty perusteltuna lausuntona EU:n rikkomusmenettelyssä. Italialla on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joilla varmistetaan direktiivin täysimääräinen noudattaminen. Muussa tapauksessa komissio voi päättää nostaa Italiaa vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: J. Todd - Puh. (+32-2) 299 41 07 - GSM +32-498 99 4107)

 1. Terveys ja turvallisuus: Komissio kehottaa Italiaa saattamaan osaksi kansallista lainsäädäntöään direktiivin terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemisestä terveydenhuoltoalalla

Komissio on kehottanut Italiaa saattamaan osaksi kansallista lainsäädäntöään EU:n direktiivin terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemisestä terveydenhuoltoalalla (2010/32/EU). Direktiivillä pannaan täytäntöön terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemistä koskeva puitesopimus, jonka ovat tehneet Euroopan terveydenhuoltoalan työnantajayhdistys (European Hospital and Healthcare Employers' Association - HOSPEEM) ja Euroopan julkisten palvelujen ammattiliittojen federaatio (European Public Services Union - EPSU). Direktiivin tavoitteena on luoda mahdollisimman turvallinen työympäristö terveydenhuoltoalan työntekijöille. Tavoite pyritään saavuttamaan suunnittelu-, tietoisuudenlisäämis-, tiedotus-, koulutus- ja ennaltaehkäisytoimilla sekä seurantamenettelyillä. Komission kehotus on esitetty perusteltuna lausuntona EU:n rikkomusmenettelyssä. Italialla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä direktiivin noudattamiseksi. Muussa tapauksessa komissio voi päättää nostaa Italiaa vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: J. Todd - Puh. (+32-2) 299 41 07 - GSM +32-498 99 41 07)

 1. Ympäristö: Komissio kehottaa Italiaa panemaan täytäntöön EU:n säännöt tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Euroopan komissio kehottaa Italiaa toimittamaan yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten EU:n lainsäädäntö tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS-direktiivi) on pantu täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä. Italia on jättänyt panematta täytäntöön lukuisia toimenpiteitä, muun muassa RoHS-direktiivin uudelleenlaaditun toisinnon, joka oli määrä panna täytäntöön viimeistään 2. tammikuuta 2013. Se on jättänyt panematta täytäntöön myös säännöksiä, jotka koskevat tietyille lyijyä tai kadmiumia sisältäville laitteille myönnettäviä poikkeuksia, joista säädetään kahdessa toisiinsa liittyvässä direktiivissä, jotka oli määrä panna täytäntöön mainittuun päivämäärään mennessä. Koska Italia ei noudattanut tätä määräaikaa, sille lähetettiin viralliset ilmoitukset 21. maaliskuuta 2013. Puutteita ei vieläkään ole korjattu, joten komissio lähettää Italialle kolme perusteltua lausuntoa. Jos Italia ei korjaa puutteita kahden kuukauden kuluessa, sitä koskevat asiat voidaan viedä EU:n tuomioistuimeen ja sille voidaan määrätä taloudellisia seuraamuksia RoHS-direktiivin osalta.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puh. (+32-2) 295 35 93 - GSM +32-498 95 35 93)

 1. Arvonlisävero: Komissio kehottaa Italiaa tarkistamaan sääntöjään arvonlisäverosta vapautettuun tuonnin liitännäiskustannuksista

Komissio on virallisesti kehottanut Italiaa saattamaan tuonnin liitännäiskustannuksia (kuljetuksia, vakuutuksia jne.) koskevat kansalliset verosääntönsä EU:n alv-direktiivin mukaisiksi. EU:n lainsäädännön mukaan tuonnin liitännäiskustannukset, erityisesti kuljetuskustannukset, olisi sisällytettävä tuonnin veropohjaan ja vapautettava alv:stä ensimmäiseen määräpaikkaan saakka. Italian lainsäädännön mukaan liitännäiskustannusten alv-vapautus myönnetään ainoastaan, jos näitä kustannuksia on jo verotettu rajalla. Tämä lähestymistapa on ristiriidassa EU:n sääntöjen kanssa ja saattaa aiheuttaa kohtuuttoman hallinnollisen taakan kuljetusyrityksille ja kauppiaille. Komission pyyntö esitetään perusteltuna lausuntona. Jos komissiota tyydyttävää vastausta ei saada kahden kuukauden kuluessa, komissio voi nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen Italiaa vastaan. Viite: 2012/2088

(Lisätietoja: E. Traynor - Puh. (+32-2) 292 15 48 - GSM +32-498 98 38 71)

 1. Junamatkustajien oikeudet: Komissio kehottaa Italiaa noudattamaan EU:n sääntöjä

Tänään komissio on pyytänyt Italiaa ryhtymään toimiin varmistaakseen, että EU:n sääntöjä junamatkustajien oikeuksista noudatetaan kokonaisuudessaan. Italialla ei vielä ole virallista toimivaltaista elintä, joka huolehtisi junamatkustajien oikeuksien toteutumisesta, eikä se ole antanut sääntöjä junamatkustajien oikeuksia koskevan lainsäädännön rikkomisesta langetettavista seuraamuksista. Ilman näitä kahta välttämätöntä ja oikeudellisesti sitovaa toimenpidettä junamatkustajat, jotka matkustavat Italiassa tai Italiasta toiseen EU:n jäsenvaltioon, eivät voi käyttää heille kuuluvia oikeuksiaan ongelmatapauksessa. Asetus (EY) N:o 1371/2007 junamatkustajien oikeuksista oli määrä panna jäsenvaltioissa täytäntöön viimeistään 3. joulukuuta 2009. Italiassa toimii tällä hetkellä väliaikainen elin, jolla ei kuitenkaan ole täysiä valtuuksia soveltaa matkustajien oikeuksista annettuja EU:n sääntöjä. Jos Italia ei noudata lainmukaisia velvoitteitaan kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää viedä sen EU:n tuomioistuimeen. Lisätietoja junamatkustajien oikeuksista.

(Lisätietoja: H. Kearns - Puh. (+32-2) 298 76 38 - GSM +32-498 98 76 38)

 1. Sähköinen viestintä: Komissio on huolissaan viiveistä sähköisen viestinnän tuotteiden ja palvelujen markkina-analyyseissä Luxemburgissa

Euroopan komissio on antanut tänään Luxemburgille perustellun lausunnon EU:n sähköisen viestinnän yhteisen sääntelyjärjestelmän (vuodelta 2009) noudattamatta jättämisen vuoksi. Asiaa koskevan puitedirektiivin 16 artiklan 6 kohdan mukaan kansallisten sääntelyviranomaisten on suoritettava analyysi merkityksellisistä markkinoista sen varmistamiseksi, että ne ovat riittävän kilpailukykyiset ja tuottavat kuluttajille ja yrityksille valikoiman, hinnat ja innovaatiot, joita kilpailukykyisiltä markkinoilta odotetaan. Sääntelyviranomaisten on tämän jälkeen ilmoitettava vastaavasta toimenpide-ehdotuksesta komissiolle kolmen vuoden kuluessa edellisestä toimenpiteestä. Lukuun ottamatta myöhässä tehtyä ilmoitusta kolmesta (yhteensä seitsemästä) markkina-analyysistä Luxemburg ei ole toimittanut komissiolle markkina-analyysejä sitten vuoden 2008 (joidenkin markkinoiden osalta sitten vuoden 2006). Luxemburg ei myöskään ole pyytänyt määräajan pidentämistä eikä apua Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimeltä (BEREC) puitedirektiivin 16 artiklan 7 mukaisesti.

Luxemburgilla on nyt kaksi kuukautta aikaa toteuttaa tarvittavat toimenpiteet perustellun lausunnon noudattamiseksi.

(Lisätietoja: R. Heath – Puh. (+32-2) 296 17 16 - GSM +32-460 75 02 21)

 1. Viljellyt kalat: Komissio kehottaa Puolaa noudattamaan sääntöjä vesiviljelyeläinten terveysvaatimuksista

Euroopan komissio on tänään lähettänyt Puolalle virallisen pyynnön, jossa Puolaa kehotetaan noudattamaan viljeltyjen kalojen terveyttä koskevaa direktiiviä 2012/31/EU kokonaisuudessaan. Direktiivillä pyritään kehittämään voimassa olevaa vesiviljelyeläimiin sovellettavaa lainsäädäntöä. Direktiivissä säädetään erityisesti siitä, ettei epitsoottista ulseratiivista syndroomaa enää pidetä mahdollisena haitallisena tautina, koska sen taudinpurkauksista ei ole ilmoitettu unionissa. Siinä säädetään myös oliivikampelan (Paralichtlys olivaceus) lisäämisestä luetteloon lajeista, joita pidetään alttiina virusperäiselle verenvuotoseptikemialle, koska kyseisen taudin kliinisiä taudinpurkauksia on vahvistettu esiintyneen tietyillä alueilla Aasiassa.

Puola ei ole vieläkään saattanut tätä direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Täytäntöönpanon määräaika oli 1. tammikuuta 2013. Puolalla on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joilla varmistetaan EU-lainsäädännön täysimääräinen noudattaminen. Jos se ei ilmoita riittävistä toimenpiteistä, komissio voi viedä asian unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: F. Vincent - Puh. (+32-2) 298 71 66 - GSM +32-498 98 71 66)

 1. Työlainsäädäntö: Komissio pyytää Portugalia lopettamaan julkisissa kouluissa määräaikaisella työsopimuksella työskentelevien opettajien syrjivän kohtelun

Euroopan komissio on pyytänyt Portugalia tarkistamaan niiden opettajien työehtoja, jotka työskentelevät julkisissa kouluissa määräaikaisella työsopimuksella.

Euroopan komissio on saanut useita kanteluita siitä, että määräaikaisella työsopimuksella työskenteleviä opettajia kohdellaan huonommin kuin vastaavaa vakinaista henkilöstöä. Vaikka nämä opettajat hoitavat olennaisilta osin pysyviä tehtäviä, heidän kanssaan tehdään peräkkäisiä määräaikaisia työsopimuksia useiden vuosien ajan, minkä vuoksi heidän työsuhteensa on epävarma. Kansallisessa lainsäädännössä ei säädetä tehokkaista toimenpiteistä tällaisen väärinkäytön torjumiseksi. Lisäksi nämä opettajat saavat pienempää palkkaa kuin vakinainen henkilöstö, jolla on vastaava työkokemus. Euroopan komissio katsoo, että tämä tilanne on vastoin EU:n määräaikaista työtä koskevaa direktiiviä.

Pyyntö on esitetty perustellun lausunnon muodossa EU:n rikkomusmenettelyssä. Portugalilla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä direktiivin noudattamiseksi. Muussa tapauksessa komissio voi päättää viedä Portugalin unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Todd - Puh. (+32-2) 299 41 07 - GSM +32-498 99 41 07)

 1. Terveys ja turvallisuus: Komissio kehottaa Portugalia soveltamaan työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta koskevaa direktiiviä kokonaisuudessaan julkisen sektorin työntekijöihin

Euroopan komissio on kehottanut Portugalia soveltamaan julkisen sektorin työntekijöihin täysimääräisesti EU:n direktiiviä, jossa vahvistetaan perussäännöt työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi (89/391/ETY). Direktiivissä vaaditaan jäsenvaltioita ottavat käyttöön toimenpiteitä, joilla poistetaan ammattitautien ja työtapaturmien riskit ja vähennetään niitä. Direktiivi velvoittaa työnantajat tekemään riskinarviointeja ja laatimaan niistä asiakirja-aineiston sekä järjestämään työterveyttä ja -turvallisuutta suojelevaa ja riskejä ennaltaehkäisevää toimintaa yrityksessä tai laitoksessa. Portugali ei kuitenkaan ole täyttänyt näitä velvoitteita. Lisäksi direktiivissä vaaditaan jäsenvaltioita varmistamaan, että työnantajat, työntekijät ja työntekijöiden edustajat noudattavat näitä sääntöjä, mutta Portugalin lainsäädännössä ei säädetä seuraamuksista, joita voidaan langettaa direktiivin säännösten rikkomisesta julkisella sektorilla. Pyyntö on esitetty perustellun lausunnon muodossa EU:n rikkomusmenettelyssä. Portugalilla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle, mitä toimenpiteitä se on toteuttanut saattaakseen direktiivin täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään ja soveltaakseen sitä. Muussa tapauksessa komissio voi päättää viedä Portugalin unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Todd - Puh. (+32-2) 299 41 07 - GSM +32-498 99 41 07)

 1. Ympäristö: Komissio kehottaa Portugalia puhdistamaan myrkyllisen jätteen Gondomarissa

Euroopan komissio kehottaa Portugalia puhdistamaan suuren määrän myrkyllistä jätettä, joka on varastoitu käytöstä poistettuihin São Pedro da Covan kaivoksiin Gondomarissa lähellä Portoa. Vuosina 2001 ja 2002 kyseisiin kaivoksiin varastoitiin noin 320 000 tonnia vaarallista jätettä yrityksen Oporto National Steel aiemmista toimintapaikoista, vaikka kaivosalueelle oli lupa tuoda ainoastaan 97,5 tonnia pysyvää jätettä. Tämän johdosta paikallinen pohjavesi on nyt juomakelvotonta. Portugali on myöntänyt ongelman laajuuden ja hyväksynyt elvytysohjelman. Aiemmasta virallisesta ilmoituksesta ja säännöllisestä Portugalin viranomaisten kanssa käydystä vuoropuhelusta huolimatta puhdistusoperaatiota ei ole vielä aloitettu. Komissio on huolissaan hitaasta etenemistahdista. Siksi Portugalille on lähetetty perusteltu lausunto. Jos Portugali ei toimi kahden kuukauden kuluessa, asia voidaan viedä unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puh. (+32-2) 295 35 93 - GSM +32-498 95 35 93)

 1. Sijoitusrahastot: Komissio kehottaa Portugalia soveltamaan EU:n sääntöjä

Euroopan komissio on kehottanut Portugalia panemaan täysimääräisesti täytäntöön sijoitusrahastoja koskevat EU:n säännöt, erityisesti direktiivin 2009/65/EY, joka koskee siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset), ja direktiivin 2010/43/EU, joka koskee edellä mainitun direktiivin täytäntöönpanoa organisaatiovaatimusten osalta. Täytäntöönpanon määräaika kaikissa EU:n jäsenvaltioissa oli 30. kesäkuuta 2011. Portugali on kuitenkin ottanut käyttöön vain osan vaadituista säännöksistä. EU:n rikkomusmenettelyn toisen vaiheen mukaisesti komissio esittää pyyntönsä kahtena perusteltuna lausuntona, joissa kehotetaan panemaan puuttuvat artiklat täytäntöön kahden kuukauden kuluessa lausuntojen vastaanottamisesta. Säännökset, joita Portugali ei ole pannut täytäntöön kansallisessa oikeusjärjestelmässään, koskevat etupäässä rahastoyhtiöiden velvoitteita, säilytysyhteisöä, sijoittajille annettavia tietoja, eturistiriitoja, liiketoiminnan harjoittamista ja riskienhallintaa. Jos Portugali ei ryhdy toimiin kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian unionin tuomioistuimeen. Lisätietoja saa internet-osoitteesta http://ec.europa.eu/internal_market/investment/index_en.htm

(Lisätietoja: C. Hughes - Puh. (+32-2) 296 44 50 - GSM +32-498 96 44 50)

 1. Meri- ja kalastusasiat: Komissio kehottaa Romaniaa varmistamaan kalastustietojen suoran sähköisen vaihdon muiden jäsenvaltioiden kanssa

Komissio on lähettänyt Romanialle perustellun lausunnon, koska tämä ei ole noudattanut velvoitteita, joiden mukaan kalastustietoja on vaihdettava suoraan sähköisesti muiden jäsenvaltioiden kanssa.

EU:n kalastusalan valvontajärjestelmää koskevan asetuksen (EY) N:o 1224/2009 mukaan jäsenvaltioiden on luotava tarvittava infrastruktuuri kalastustietojen sähköistä tietojenvaihtojärjestelmää varten. Tällaisen järjestelmän puuttuminen voi estää muiden jäsenvaltioiden aluksia purkamasta lastia tai myymästä kaloja Romaniassa. Samoin romanialaiset kalastusalukset eivät ehkä voi purkaa lastiaan muiden jäsenvaltioiden satamissa. Järjestelmän olisi sisällettävä tiedot muun muassa alusten satelliittiseurantajärjestelmästä, kalastuspäiväkirjasta sekä purkamis- ja muista ilmoituksista.  Nämä vaatimukset ovat olleet pakollisia kaikille jäsenvaltioille 1. tammikuuta 2010 alkaen. EU:n kalastussääntöjen täysimääräinen ja asianmukainen soveltaminen on komission ensisijainen tavoite. Sillä pyritään varmistamaan kestävä kalastus kaikkialla EU:ssa.

Jos komissio ei saa tyydyttävää vastausta kahden kuukauden kuluessa, se voi viedä Romanian unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: O. Drewes - Puh. (+32-2) 299 24 21 - GSM +32-498 98 00 81)

 1. Virallinen valvonta: Komissio kehottaa Romaniaa muuttamaan suolan tuontia koskevaa valvontajärjestelmäänsä

Komissio on tänään lähettänyt Romanialle perustellun lausunnon, jossa tätä kehotetaan muuttamaan virallista valvontajärjestelmäänsä kolmansista maista, kuten Ukrainasta ja Valko-Venäjältä, tuodun suolan osalta. Valvontajärjestelmään kuuluu järjestelmällisiä fyysisiä tarkastuksia (100 %), ja siinä edellytetään todistusta radioaktiivista saastumista koskevista analyyseistä (vahvistus siitä, että radioaktiivisuus ei ylitä tiettyjä rajoja) ehtona tuontimenettelyn saattamiselle päätökseen kunkin kuljetusvaunun osalta. Lisäksi asianmukainen riskinarviointi puuttuu. Tämä rikkoo velvoitteita, joista säädetään virallista valvontaa koskevan asetuksen (EY) N:o 882/2004 3 artiklan 1 kohdan a–d alakohdassa, 3 artiklan 2 kohdassa, 15 artiklan 1 kohdassa ja 16 artiklan 2 kohdassa.

Komissio katsoo, ettei Romania ole antanut tietoja tuodun suolan radioaktiivisesta saastumisesta (näytteissä ei ole positiivisia tuloksia) ja ettei Romanian tekemä riskinarviointi ole riittävä. Tästä syystä komissio toteaa, etteivät samoilta alueilta Ukrainasta ja Valko-Venäjältä tuodun suolan järjestelmälliset fyysiset tarkastukset ole asianmukaisia ja ettei niitä voida perustella asetuksen (EY) N:o 882/2004 nojalla. Siksi valvontatiheyttä on tarpeen muuttaa.

Romanialla on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle, että se on saattanut lainsäädäntönsä unionin lainsäädännön mukaiseksi. Muussa tapauksessa komissio voi viedä asian EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: F. Vincent - Puh. (+32-2) 298 71 66 - GSM +32-498 98 71 66)

 1. Ympäristö: Komissio kehottaa Romaniaa panemaan täytäntöön EU:n säännöt tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta

Euroopan komissio kehottaa Romaniaa saattamaan EU:n lainsäädännön, joka koskee tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua, osaksi kansallista lainsäädäntöään. Kyseisen direktiivin tarkoituksena on minimoida koe-eläinten käyttö, ja siinä edellytetään muiden vaihtoehtojen käyttämistä aina kun se on mahdollista. Tutkimustoiminnan odotetaan samalla kuitenkin pysyvän EU:ssa huippulaadukkaana. Jäsenvaltioiden oli saatettava direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 10. marraskuuta 2012. Koska Romania ei noudattanut tätä määräaikaa, sille lähetettiin virallinen ilmoitus 30. tammikuuta 2013. Romania vastasi, että täytäntöönpano tapahtuu lähiaikoina. Komissio ei kuitenkaan ole saanut kuulla virallista tietä lainsäädännön hyväksymisestä. Tästä syystä komissio lähettää Romanialle perustellun lausunnon. Jos Romania ei vastaa siihen kahden kuukauden kuluessa, asia voidaan viedä unionin tuomioistuimeen, joka voi määrätä taloudellisia seuraamuksia.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puh. (+32-2) 295 35 93 - GSM +32-498 95 35 93)

Ympäristö: Komissio kehottaa RUOTSIA parantamaan kaivosjätelainsäädäntönsä täytäntöönpanoa

Euroopan komissio kehottaa Ruotsia muuttamaan kaivosjätedirektiivin täytäntöönpanoa. Direktiivin oli määrä saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään toukokuussa 2008. Ruotsi on tällä välin antanut uutta lainsäädäntöä, jolla on ratkaistu useita kysymyksiä, mutta komissio katsoo, että joissakin teknisissä säännöksissä on edelleen puutteita. Ongelma-alueita ovat kaivosjätteen uudelleenkäyttö tai talteenotto sekä vaatimus sulkemisen jälkeisen vaiheen ottamisesta huomioon kaivosten suunnittelun yhteydessä. Ruotsille lähetettiin virallinen ilmoitus syyskuussa 2011. Koska Ruotsin toimittamat vastaukset eivät ratkaise kaikkia komission esiin ottamia kysymyksiä, Ruotsille on nyt lähetetty perusteltu lausunto. Jos Ruotsi ei toimi kahden kuukauden kuluessa, asia voidaan viedä unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puh. (+32-2) 295 35 93 - GSM +32-498 95 35 93)

4. Rikkomusmenettelyn lopettaminen:

 1. Euroopan komissio lopettaa tuomareiden pakollista eläkkeelle siirtymistä koskevan rikkomusmenettelyn Unkaria vastaan

Euroopan komissio lopetti tänään virallisesti Unkaria vastaan 17. tammikuuta 2012 aloitetun oikeusmenettelyn, joka koski noin 274 tuomarin ja yleisen syyttäjän pakollista siirtymistä varhaiseläkkeelle (IP/12/24).

Komissio on tyytyväinen siihen, että Unkari on saattanut lainsäädäntönsä EU:n lainsäädännön mukaiseksi. Komissio on seurannut tiiviisti uuden lainsäädännön asianmukaista täytäntöönpanoa käytännössä.

(Lisätietoja: IP/13/1112 - M. Andreeva - Puh. (+32-2) 299 13 82- GSM +32-498 99 13 82)

1 :

DIREKTIIVI 2011/62/EU väärennettyjen lääkkeiden pääsyn estämisestä lääkkeiden lailliseen toimitusketjuun: http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2011_62/dir_2011_62_fi.pdf


Side Bar