Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2013

Δέσμη παραβάσεων Νοεμβρίου: κυριότερες αποφάσεις

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΓΕΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΑΛΙΕΙΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

AT

1

1

1

BE

1

1

3

CY

1

1

1

2

1

CZ

1

DE

1

1

EL

1

1

1

1

1

ES

1

1

1

1

FI

1

1

1

1

FR

1

1

1

HU

1

1

IE

1

1

1

IT

1

2

3

1

1

1

1

1

LT

1

LU

1

1

LV

1

MT

1

NL

1

PL

2

1

PT

2

1

1

1

RO

2

1

1

1

SI

1

1

1

SV

1

1

1

1

UK

1

Στην παρούσα μηνιαία δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί δικαστική διαδικασία κατά κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει την νομοθεσίας της ΕΕ. Οι εν λόγω αποφάσεις καλύπτουν πληθώρα τομέων και αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Η Επιτροπή έλαβε σήμερα 248 αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων 58 αιτιολογημένων γνωμών και 12 παραπομπών στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων αποφάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία παραβάσεων, βλέπε MEMO/12/12.

 1. Σημαντικές υποθέσεις που αφορούν κράτη μέλη

 1. Η Επιτροπή ζητεί από τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την ενωσιακή νομοθεσία που ρυθμίζει τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε αρκετά κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση των εθνικών ρυθμιστικών τους πλαισίων για τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών με τις θεμελιώδεις ελευθερίες που θεσπίζονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ. Κατά κανόνα, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να καθορίζουν τους στόχους των πολιτικών τους για τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο.

Έπειτα από διαβουλεύσεις με τα οικεία κράτη μέλη, έχουν πλέον ληφθεί αποφάσεις σχετικά με μια πρώτη δέσμη εκκρεμουσών υποθέσεων. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα η Επιτροπή:

 • ζήτησε από τη Σουηδία να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών όσον αφορά τη ρύθμιση και την εποπτεία του μονοπωλίου που διατηρεί για τα τυχερά παιχνίδια·

 • έκλεισε την υπόθεση παράβασης κατά της Φινλανδίας σχετικά με τη συμμόρφωση, με την ενωσιακή νομοθεσία, των εθνικών διατάξεων που θεσπίζουν αποκλειστικά δικαιώματα για την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών·

 • αποφάσισε να αποστείλει στο Βέλγιο, στην Κύπρο, στην Τσεχική Δημοκρατία, στη Λιθουανία, στην Πολωνία και στη Ρουμανία επίσημο αίτημα για παροχή πληροφοριών σχετικά με την εθνική τους νομοθεσία που περιορίζει την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/13/1101, C. Hughes - Τηλ. +32 2 2964450 - Κινητό +32 498 964450)

 1. Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 1. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Η Επιτροπή παραπέμπει την Αυστρια στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη μεταφοράς ενωσιακών κανόνων στο εσωτερικό της δίκαιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Αυστρία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή δεν μετέφερε στο εσωτερικό της δίκαιο την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στόχος της οδηγίας είναι να εξασφαλίσει ότι, έως το 2020, το 20% της ενέργειας της ΕΕ θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Η οδηγία έπρεπε να είχε μεταφερθεί από τα κράτη μέλη έως τις 5 Δεκεμβρίου 2010.

Η Επιτροπή προτείνει την επιβολή ημερήσιας χρηματικής ποινής ύψους 40 521 ευρώ. Για την πρόταση χρηματικών ποινών λαμβάνονται υπόψη η διάρκεια και η σοβαρότητα της παράβασης. Σε περίπτωση θετικής απόφασης του Δικαστηρίου, η ημερήσια χρηματική ποινή πρέπει να καταβληθεί από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έως την ολοκλήρωση της μεταφοράς των κανόνων. Το τελικό ποσό της ημερήσιας χρηματικής ποινής θα αποφασιστεί από το Δικαστήριο.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/13/1113M. Holzner - Τηλ. +32 229 60196 - Κινητό +32 498 98 2280)

 1. Περιβάλλον: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο για το θέμα των λυμάτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω πλημμελούς επεξεργασίας των αστικών λυμάτων.

Η απουσία επεξεργασίας συνεπάγεται κινδύνους για την υγεία των κατοίκων, αφού τα ανεπεξέργαστα λύματα μπορεί να έχουν μολυνθεί με επιβλαβή βακτήρια και ιούς. Τα ανεπεξέργαστα λύματα περιλαμβάνουν επίσης θρεπτικά στοιχεία, όπως άζωτο και φώσφορο, τα οποία μπορούν να βλάψουν το θαλάσσιο περιβάλλον, ευνοώντας την υπερβολική ανάπτυξη των φυκιών, τα οποία παρεμποδίζουν την ανάπτυξη άλλων ζωντανών οργανισμών. Η κατάλληλη επεξεργασία των λυμάτων αναγνωρίζεται ως σημαντικός παράγοντας για τη διασφάλιση μιας ακμαίας τουριστικής βιομηχανίας, που αποτελεί νευραλγικό τομέα για την ελληνική οικονομία.

Η Επιτροπή, παρότι γνωρίζει απόλυτα τη δυσχερή κατάσταση στην οποία βρίσκεται προς το παρόν η Ελλάδα, πιστεύει ότι, αν δεν πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη επένδυση τώρα, θα συνεπάγεται τελικά ακόμη μεγαλύτερο κόστος για την Ελλάδα στο μέλλον.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή καλεί το Δικαστήριο της ΕΕ να επιβάλει χρηματικές ποινές, προτείνοντας κατ’ αποκοπήν ποσό ύψους 11.514.081 εκατ. ευρώ και ημερήσια χρηματική ποινή ύψους 47.462 ευρώ έως ότου η χώρα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Το τελικό ποσό της ημερήσιας χρηματικής ποινής θα αποφασιστεί από το Δικαστήριο.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/13/1102, J. Hennon - Τηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 498 95 3593)

 1. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή στρέφεται κατά της Ιταλιασ για τη μη εκτέλεση απόφασης του Δικαστηρίου σχετικά με την ανάκτηση παράνομων ενισχύσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ιταλία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μη εκτέλεση προηγούμενης απόφασης του Δικαστηρίου με την οποία επιβεβαιωνόταν ότι ορισμένες απαλλαγές που παρείχε η Ιταλία από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στη Βενετία και στην Chioggia συνιστούσαν παράνομες κρατικές ενισχύσεις και έπρεπε να ανακτηθούν από τους δικαιούχους. Η Επιτροπή είχε καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα για πρώτη φορά σε απόφαση που εξέδωσε το 1999. Επειδή αυτή είναι η δεύτερη παραπομπή στο Δικαστήριο για μη συμμόρφωση με προηγούμενη απόφαση, η Επιτροπή ζήτησε από το Δικαστήριο να επιβάλει χρηματικές ποινές στην Ιταλία.

Η Επιτροπή προτείνει, αφενός, ημερήσια χρηματική ποινή ύψους 24 578,4 ευρώ, πολλαπλασιασμένη επί του αριθμού των ημερών που μεσολάβησαν από την πρώτη απόφαση του Δικαστηρίου έως είτε την πλήρη συμμόρφωση του κράτους μέλους, είτε τη δεύτερη απόφαση του Δικαστηρίου δυνάμει του άρθρου 260 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, και, αφετέρου, σταδιακά μειούμενη χρηματική ποινή 187 264 ευρώ για κάθε ημέρα που μεσολαβεί από την έκδοση της απόφασης έως την εκτέλεσή της. Το τελικό ποσό της ημερήσιας χρηματικής ποινής θα αποφασιστεί από το Δικαστήριο.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/13/1103 - A. ColombaniΤηλ. +32 229 74513 – Κινητό +32 460 75 2063)

 1. Τελωνεία: Η Επιτροπή παραπέμπει το Βελγιο στο Δικαστήριο για τις ώρες λειτουργίας και τα τέλη των τελωνειακών υπηρεσιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το Βέλγιο στο Δικαστήριο της ΕΕ επειδή δεν ευθυγράμμισε τη νομοθεσία του με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις ώρες λειτουργίας και τα διοικητικά τέλη των τελωνείων. Τα βελγικά τελωνεία όχι μόνο έχουν περιορισμένο ωράριο λειτουργίας, αλλά χρεώνουν τους οικονομικούς φορείς με πρόσθετα τέλη σε περίπτωση υπερωριών. Επίσης, ακόμη και εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας, χρεώνουν επιπλέον τέλη για την επικύρωση, την ακύρωση και την απόρριψη διασαφήσεων, καθώς και για τη διευθέτηση αιτήσεων επιστροφής. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι συγκεκριμένοι βελγικοί κανόνες συνιστούν παράβαση των ευρωπαϊκών τελωνειακών κανόνων. Τον Μάιο του 2011 απεστάλη στο Βέλγιο αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την υπόθεση αυτή, αλλά, επειδή δεν δόθηκε ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή αποφάσισε πλέον να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/13/1104 - E. Traynor - Τηλ. +32 229 21548 - Κινητό +32 498 98 3871)

 1. Φορολογία: Η Επιτροπή προσφεύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ σχετικά με δύο βελγικές διατάξεις που εισάγουν διακρίσεις

Η Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ για τον τρόπο με τον οποίο το Βέλγιο φορολογεί, αφενός, ορισμένα έσοδα συνεταιρισμών και αλλοδαπών εταιρειών κοινωνικού σκοπού και, αφετέρου, ορισμένους τόκους που καταβάλλονται σε αλλοδαπές εταιρείες.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/13/1105 - E. Traynor - Τηλ. +32 229 21548 - Κινητό +32 498 98 3871)

 1. Μεταφορές: Η Επιτροπή παραπέμπει τη Γερμανια στο Δικαστήριο για τον μη διαχωρισμό χρηματοοικονομικών ροών μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης των αμαξοστοιχιών και των διαχειριστών σιδηροδρομικών γραμμών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Γερμανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή δεν συμμορφώθηκε με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη δημοσιονομική διαφάνεια στον σιδηροδρομικό τομέα. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα στη Γερμανία, δεν αποκλείεται η δυνατότητα χρήσης δημοσίων πόρων για τη διασταυρούμενη επιδότηση σιδηροδρομικών υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών και σιδηροδρομικών υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων οι οποίες είναι ανοικτές στον ανταγωνισμό.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/13/1097 - H. Kearns - Τηλ. +32 229 87638 - Κινητό +32 498 98 7638)

 1. Κοινωνική ασφάλιση: Η Επιτροπή παραπέμπει τη Φινλανδια στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω περιστολής δικαιωμάτων των ατόμων που έχουν εργαστεί σε άλλα κράτη μέλη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Φινλανδία στο Δικαστήριο της ΕΕ επειδή απαιτεί από τα άτομα που υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας να έχουν εργαστεί στη Φινλανδία για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες (ή τέσσερις μήνες, αν πρόκειται για αυτοαπασχολουμένους), ως προϋπόθεση για τον συνυπολογισμό των περιόδων για τις οποίες η ασφάλιση ανεργίας καταβαλλόταν σε άλλο κράτος μέλος. Η συγκεκριμένη απαίτηση εισάγει διακρίσεις μεταξύ των ατόμων που έχουν εργαστεί σε άλλα κράτη μέλη (τόσο Φινλανδών όσο και υπηκόων άλλων κρατών μελών) και συνιστά παράβαση του ενωσιακού δικαίου το οποίο θεσπίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.

Η Επιτροπή κάλεσε τη Φινλανδία να σταματήσει αυτή τη διάκριση εις βάρος εργαζομένων από άλλα κράτη μέλη στην αιτιολογημένη γνώμη που απέστειλε στις 30 Μαΐου 2013 (MEMO/13/470), αλλά οι φινλανδικές αρχές αρνήθηκαν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για τη συμμόρφωσή τους με την ενωσιακή νομοθεσία.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/13/1107, J. Todd - Τηλ. +32 229 94107 - Κινητό +32 498 99 4107)

 1. Χρόνος εργασίας: Η Επιτροπή παραπέμπει την Ελλαδα στο Δικαστήριο λόγω μη τήρησης των κανόνων της ΕΕ όσον αφορά τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον χρόνο εργασίας των ιατρών που απασχολούνται στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Ειδικότερα, η Ελλάδα δεν εξασφαλίζει ότι οι εν λόγω ιατροί δεν εργάζονται περισσότερες από 48 ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπερωριών.

Στην πράξη, οι ιατροί που εργάζονται σε δημόσια νοσοκομεία και κέντρα υγείας στην Ελλάδα πρέπει συχνά να εργάζονται κατά μέσο όρο τουλάχιστον 64 ώρες την εβδομάδα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, πάνω από 90 ώρες, χωρίς νόμιμο μέγιστο όριο.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή συνιστά σοβαρή παράβαση της οδηγίας της ΕΕ για τον χρόνο εργασίας, θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο την υγεία και την ασφάλεια των ιατρών, αλλά και των ασθενών τους, καθώς οι ιατροί που βρίσκονται σε κατάσταση υπερκόπωσης διατρέχουν τον κίνδυνο να κάνουν λάθη.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/13/1108, J. Todd - Τηλ. +32 229 94107 - Κινητό +32 498 99 4107)

 1. Χρόνος εργασίας: Η Επιτροπή παραπέμπει την Ιρλανδια στο Δικαστήριο λόγω της καταστρατήγησης των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τα όρια του χρόνου εργασίας στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ιρλανδία στο Δικαστήριο της ΕΕ επειδή δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ όσον αφορά τα όρια του χρόνου εργασίας των ιατρών στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας.

Το ιρλανδικό εθνικό δίκαιο προβλέπει όρια στον χρόνο εργασίας των ιατρών, αλλά, στην πράξη, τα δημόσια νοσοκομεία συχνά δεν εφαρμόζουν τους εν λόγω κανόνες σε ειδικευόμενους ιατρούς ή σε άλλους μη ειδικευμένους νοσοκομειακούς ιατρούς. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ειδικευόμενων ιατρών που καλούνται σε τακτική βάση να εργαστούν σε βάρδιες συνεχόμενων 36 ωρών, να εργαστούν περισσότερες από 100 ώρες κατά τη διάρκεια μίας εβδομάδας και 70-75 ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο, χωρίς επαρκή διαλείμματα για ανάπαυση ή ύπνο.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή συνιστά σοβαρή παράβαση της οδηγίας της ΕΕ για τον χρόνο εργασίας και θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των ιατρών.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/13/1109, J. Todd - Τηλ. +32 229 94107 - Κινητό +32 498 99 4107)

 1. Αεροπορικές μεταφορές: Η Επιτροπή παραπέμπει την Πορτογαλια στο Δικαστήριο επειδή δεν εξασφάλισε την ανεξαρτησία του συντονιστή των χρονοθυρίδων αερολιμένα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Πορτογαλία στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της μη συμμόρφωσής της με τους κοινούς κανόνες της ΕΕ για την κατανομή των χρονοθυρίδων αερολιμένα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο συντονιστής των χρονοθυρίδων αερολιμένα δεν μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα και αυτόνομα ως προς την ANA. Επιπλέον, μέχρι σήμερα, η ANA κάλυπτε το σύνολο των εξόδων που συνεπάγεται ο συντονιστής των χρονοθυρίδων. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο συντονιστής των χρονοθυρίδων δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητος από την ANA και ότι αυτό μπορεί να ζημιώσει τον θεμιτό ανταγωνισμό.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/13/1100- H. Kearns - Τηλ. +32 229 87638 - Κινητό +32 498 98 7638)

 1. ΦΠΑ: Η Επιτροπή παραπέμπει τη Σουηδια στο Δικαστήριο λόγω του ΦΠΑ στις ταχυδρομικές υπηρεσίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Σουηδία στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της επιβολής ΦΠΑ στις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Η Σουηδία επιβάλλει ΦΠΑ σε ορισμένες υπηρεσίες οι οποίες, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, θα πρέπει να απαλλάσσονται από τον συγκεκριμένο φόρο. Η Σουηδία δεν απαλλάσσει τις ταχυδρομικές υπηρεσίες από τον ΦΠΑ. Όλοι οι πάροχοι, ακόμα και εκείνοι που παρέχουν καθολική υπηρεσία, είναι υποχρεωμένοι να επιβάλλουν ΦΠΑ. Ως εκ τούτου, η Σουηδία δεν εφάρμοσε την απαλλαγή που προβλέπεται από τη νομοθεσία της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/13/1111 - E. Traynor - Τηλ. +32 229 21548 - Κινητό +32 498 98 3871)

 1. Αιτιολογημένες γνώμες

 1. Κλιματική αλλαγή: Η Επιτροπή καλεί εξι κρατη μελη να λάβουν εθνικά μέτρα για την ασφαλή προς το περιβάλλον αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς

Σήμερα η Επιτροπή κάλεσε την Αυστρία, την Κύπρο, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, τη Σουηδία και τη Σλοβενία να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την πλήρη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία τής οδηγίας 2009/31/ΕΚ σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς («οδηγία CCS»). Μέχρι σήμερα, τα εν λόγω κράτη μέλη δεν έχουν κοινοποιήσει μέτρα πλήρους μεταφοράς. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει σήμερα σ’ αυτά τα κράτη μέλη αιτιολογημένη γνώμη (το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει της ΕΕ), με την οποία τα καλεί να συμμορφωθούν με το δίκαιο της ΕΕ.

Η οδηγία CCS εκδόθηκε στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων του 2009 για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή. Η οδηγία θεσπίζει ένα νομικό πλαίσιο για την ασφαλή προς το περιβάλλον αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς, αίρει τους νομικούς φραγμούς ως προς την αποθήκευση αυτή και καθορίζει τις απαιτήσεις που θα διέπουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός χώρου αποθήκευσης. Η τεχνολογία της δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα, εάν αποτελέσει προϊόν εμπορικής εκμετάλλευσης, θεωρείται ένας από τους κυριότερους παράγοντες που συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια τεχνολογία χαμηλών εκπομπών άνθρακα στην ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: I. Valero Ladron - Τηλ. +32 229 64971 - Κινητό +32 498 96 4971)

 1. Η Επιτροπή καλεί το Βελγιο και τη Γερμανια να εφαρμόσουν την οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών (υποθέσεις 2013/0206 και 2013/0213)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε το Βέλγιο και τη Γερμανία να επικαιροποιήσουν τη νομοθεσία τους, ευθυγραμμίζοντάς την με τους κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, αφού καμία από αυτές τις χώρες δεν τήρησε την απαιτούμενη σχετική προθεσμία της 16ης Μαρτίου 2013. Οι καθυστερήσεις πληρωμών συνιστούν σημαντικό εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και των υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά, καθώς επιβάλλουν διοικητικές και οικονομικές επιβαρύνσεις στις επιχειρήσεις, παρακωλύουν το διασυνοριακό εμπόριο και στρεβλώνουν των ανταγωνισμό.

Η οδηγία για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές εναρμονίζει την περίοδο πληρωμών από τις δημόσιες αρχές στις επιχειρήσεις: οι δημόσιες αρχές πρέπει να καταβάλουν το αντίτιμο των αγαθών και των υπηρεσιών που λαμβάνουν εντός 30 ημερών ή, σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, εντός 60 ημερών. Αν η οδηγία δεν μεταφερθεί εγκαίρως, οι επιχειρήσεις –ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)– θα εξακολουθήσουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας και ενδέχεται να χρεοκοπήσουν.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο και στη Γερμανία, καλώντας τα εν λόγω κράτη μέλη να επικαιροποιήσουν τη νομοθεσία τους. Αν τα οικεία κράτη μέλη δεν κοινοποιήσουν εντός δύο μηνών στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβαν για να εξασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της οδηγίας, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τα εν λόγω κράτη μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: C. Corazza - Τηλ. +32 229 51752 - Κινητό +32 498 99 2862)

 1. Εμπορία ανθρώπων: Η Επιτροπή καλεί την Κυπρο, την Ισπανια, την Ιταλια και το Λουξεμβουργο να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την εμπορία ανθρώπων

Η Επιτροπή ζήτησε επισήμως από την Κύπρο, την Ισπανία, την Ιταλία και το Λουξεμβούργο να εξασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει τις νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την εμπορία ανθρώπων (IP/11/332).

Έξι μήνες και πλέον μετά τη λήξη της προθεσμίας για τη μεταφορά της οδηγίας 2011/36/ΕΕ, και παρά τις προειδοποιητικές επιστολές της 29ης Μαΐου 2013, οι εν λόγω χώρες εξακολουθούν να μην έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα εθνικά μέτρα που έλαβαν για τη μεταφορά των κανόνων της ΕΕ στο εσωτερικό τους δίκαιο.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή προβαίνει στην αποστολή αιτιολογημένης γνώμης. Αν τα κράτη μέλη δεν συμμορφωθούν με τη νομική τους υποχρέωση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή τους στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Η οδηγία της ΕΕ για την εμπορία ανθρώπων μπορεί ν’ αλλάξει πραγματικά τη ζωή των θυμάτων και να προλάβει τη δημιουργία περαιτέρω θυμάτων. Η οδηγία αυτή προβλέπει δράσεις σε διάφορους τομείς, όπως τη θέσπιση διατάξεων ποινικού δικαίου, τη δίωξη των δραστών, τη στήριξη των θυμάτων και την προστασία των δικαιωμάτων τους στις ποινικές διώξεις, την πρόληψη της συγκεκριμένης πρακτικής και την παρακολούθηση της εφαρμογής της οδηγίας.

Μέχρι σήμερα 18 χώρες έχουν κοινοποιήσει την πλήρη μεταφορά της οδηγίας (Τσεχική Δημοκρατία, Σουηδία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Φινλανδία, Βουλγαρία, Κροατία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Γαλλία, Αυστρία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Ηνωμένο Βασίλειο).

(Για περισσότερες πληροφορίες: M. Cercone - Τηλ. +32 229 80963 - Κινητό +32 498 98 2349)

 1. Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων: Η Ελλαδα και η Μαλτα καλούνται να μεταφέρουν τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Η Επιτροπή ζήτησε επισήμως από τη Μάλτα και την Ελλάδα να εξασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (οδηγία 2010/31/ΕΕ). Η οδηγία έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 9 Ιουλίου 2012. Μέχρι σήμερα, η Μάλτα και η Ελλάδα δεν έχουν μεταφέρει πλήρως τις διατάξεις της ΕΕ στο εθνικό τους δίκαιο. Η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στη Μάλτα καλώντας την να κοινοποιήσει στην Επιτροπή όλα τα αναγκαία εφαρμοστικά μέτρα. Η Επιτροπή απέστειλε επίσης στην Ελλάδα συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη προς εκείνη που είχε αποστείλει τον Ιανουάριο, υπενθυμίζοντάς της ότι όφειλε να μεταφέρει πλήρως την οδηγία. Αν τα κράτη μέλη δεν εκπληρώσουν τη νομική τους υποχρέωση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή τους στο Δικαστήριο της ΕΕ. Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν και να εφαρμόζουν ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων· και να εξασφαλίζουν την ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων και την τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Επιπροσθέτως, η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι, από το 2021, όλα τα νέα κτίρια θα είναι κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Τον Σεπτέμβριο του 2012 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά 24 κρατών μελών (πλην Δανίας, Ιρλανδίας και Σουηδίας), τα οποία δεν είχαν κοινοποιήσει στην Επιτροπή εθνικά μέτρα μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Τον Ιανουάριο του 2013 είχαν ήδη αποσταλεί αιτιολογημένες γνώμες στην Ιταλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη Βουλγαρία· τον Απρίλιο του 2013, στην Ισπανία και στη Σλοβενία· τον Ιούνιο του 2013, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Λετονία, την Πολωνία και τις Κάτω Χώρες· τον Σεπτέμβριο του 2013, στην Αυστρία, την Κύπρο, την Εσθονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο· και τον Οκτώβριο του 2013, στην Τσεχική Δημοκρατία και τη Ρουμανία. Για περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

(Για περισσότερες πληροφορίες: M. Holzner - Τηλ. +32 229 60196 - Κινητό +32 498 98 2280)

 1. Ψευδεπίγραφα φάρμακα: Η Επιτροπή καλεί τεσσερα κρατη μελη να συμμορφωθούν με τους κανόνες σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επίσημα από την Ιταλία, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Φινλανδία να εξασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση προς την οδηγία για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα1. Σκοπός της οδηγίας αυτής είναι να αποτρέπει την προμήθεια ψευδεπίγραφων φαρμάκων σε ασθενείς. Θεσπίζει εναρμονισμένους κανόνες για την ασφάλεια και τους ελέγχους σ’ ολόκληρη την Ευρώπη, εξασφαλίζοντας τον ευκολότερο εντοπισμό των ψευδεπίγραφων φαρμάκων, καθώς και βελτιωμένες επαληθεύσεις και ελέγχους στα σύνορα της ΕΕ και στο εσωτερικό της.

Οι εν λόγω τέσσερις χώρες της ΕΕ δεν έχουν ακόμα μεταφέρει τη συγκεκριμένη οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο, παρά το γεγονός ότι είχαν προθεσμία έως τις 2 Ιανουαρίου 2013 για να το πράξουν. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους 2 μήνες για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβαν προκειμένου να εξασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ. Εάν δεν το κάνουν, η Επιτροπή θα μπορούσε να παραπέμψει αυτές τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: F. Vincent - Τηλ. +32 2 2987166 - Κινητό +32 498 987166)

 1. Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τη Γαλλία και τη Λετονία να εφαρμόσουν βασικούς κανόνες της ΕΕ για την πάταξη της φοροδιαφυγής

Σήμερα η Επιτροπή κάλεσε τη Γαλλία και τη Λετονία να μεταφέρουν πλήρως την οδηγία σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στο εθνικό τους δίκαιο. Η εν λόγω οδηγία έχει θεμελιώδη σημασία στην προσπάθεια που καταβάλλει η ΕΕ για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αφού περιλαμβάνει μέτρα που θα αυξήσουν τη διαφάνεια, θα βελτιώσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και θα εντείνουν τη διασυνοριακή συνεργασία (βλ. IP/12/1376). Επιπλέον, χάρη ακριβώς στην οδηγία σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών θα επεκταθεί σημαντικά στο μέλλον. Τα κράτη μέλη είχαν τη νομική υποχρέωση να εφαρμόσουν την εν λόγω οδηγία από την 1η Ιανουαρίου 2013, αλλά η Γαλλία και η Λετονία δεν έχουν ακόμα κοινοποιήσει την πλήρη μεταφορά των νέων μέτρων στο εθνικό τους δίκαιο. Αν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση εκ μέρους τους εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει τις δύο χώρες στο Δικαστήριο της ΕΕ. Αναφ.: IN/2013/0036 και IN/2013/0052.

(Για περισσότερες πληροφορίες: E. Traynor - Τηλ. +32 229 21548 - Κινητό +32 498 98 3871)

 1. Περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί την Ιταλία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την αποθήκευση του μεταλλικού υδραργύρου που θεωρείται απόβλητο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παροτρύνει την Ιταλία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία να αποστείλουν λεπτομέρειες για τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την αποθήκευση του μεταλλικού υδραργύρου που θεωρείται απόβλητο. Αφού τα οικεία κράτη μέλη αθέτησαν την προθεσμία της 15ης Μαρτίου 2013, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές, παρέχοντάς τους δύο μήνες για να απαντήσουν. Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν έλαβε καμία απάντηση, αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη. Αν η Ιταλία, η Ρουμανία ή η Σλοβενία δεν μεταφέρουν τη συγκεκριμένη νομοθεσία στο εθνικό τους δίκαιο εντός δύο μηνών, η υπόθεσή τους μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon - Τηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 498 95 3593)

 1. Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων: Το Ηνωμενο Βασιλειο και οι Κατω Χωρες καλούνται να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Η Επιτροπή κάλεσε τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο να εξασφαλίσουν ότι πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης παρέχονται κάθε φορά που ένα κτίριο πωλείται ή ενοικιάζεται. Η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης αποτελεί μία από τις βασικές απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (οδηγία 2010/31/ΕΕ). Οι εν λόγω παραβάσεις αφορούν την πλημμελή εφαρμογή των απαιτήσεων που διέπουν την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Σκοπός του πιστοποιητικού αυτού είναι να ενημερώνονται οι αγοραστές και οι ένοικοι σχετικά με την ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου τους και να δίνονται κίνητρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Το κάλεσμα της Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης στο πλαίσιο της ενωσιακής διαδικασίας επί παραβάσει. Αν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει αυτά τα δύο κράτη μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ. Η Επιτροπή απέστειλε επίσης αιτιολογημένη γνώμη στις μεν Κάτω Χώρες τον Ιούνιο του 2013, στο δε Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο του 2013, καλώντας τις χώρες αυτές να μεταφέρουν όλες τις διατάξεις της οδηγίας σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στο εθνικό τους δίκαιο. Για περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

(Για περισσότερες πληροφορίες: M. Holzner - Τηλ. +32 229 60196 - Κινητό +32 498 98 2280)

 1. Περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί την Αυστρία να επανεξετάσει την αδειοδότηση μιας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στον ποταμό Schwarze Sulm

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Αυστρία να επανεξετάσει την άδεια που χορήγησε σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής η οποία πρόκειται να κατασκευαστεί στον ποταμό Schwarze Sulm στο κρατίδιο της Στυρίας. Η Επιτροπή προβληματίζεται από το ενδεχόμενο, αφενός, να μην έχει ληφθεί δεόντως υπόψη για τη συγκεκριμένη αδειοδότηση η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα και, αφετέρου, η κατασκευή της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής να υποβαθμίσει αναπόφευκτα την υψηλή φυσική ποιότητα του ποταμού. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, επιτρέπεται η υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων μόνο εάν διακυβεύεται υπέρτατο δημόσιο συμφέρον, και η Επιτροπή φρονεί ότι δεν συντρέχει τέτοιος λόγος στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τον Απρίλιο του 2013 απεστάλη προειδοποιητική επιστολή και, μέχρι σήμερα, οι απαντήσεις της Αυστρίας δεν διευθέτησαν το ζήτημα, με αποτέλεσμα να αποστέλλεται τώρα αιτιολογημένη γνώμη. Εάν η Αυστρία δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: M. Holzner - Τηλ. +32 229 60196 - Κινητό +32 498 98 2280)

 1. Περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί την Κυπρο να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Κύπρο να στείλει λεπτομέρειες σχετικά με τη μεταφορά, στο εθνικό της δίκαιο, της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η Κύπρος δεν μετέφερε τα τεχνικά μετρά σχετικά με τις εξαιρέσεις ορισμένων εξοπλισμών που περιέχουν κάδμιο. Η οδηγία έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών έως τις 2 Ιανουαρίου 2013. Αφού η Κύπρος αθέτησε την αρχική προθεσμία για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η Επιτροπή, στις 21 Μαρτίου 2013, απέστειλε προειδοποιητική επιστολή. Επειδή εξακολουθούν να διαπιστώνονται οι συγκεκριμένες παραλείψεις, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη. Αν η Κύπρος δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon - Τηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 498 95 3593)

 1. Ταχυδρομικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί την Κύπρο να εφαρμόσει τους κανόνες της ΕΕ

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Κύπρο να εφαρμόσει την οδηγία 2008/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η επονομαζόμενη «3η ταχυδρομική οδηγία» έπρεπε να είχε μεταφερθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 από τα 11 κράτη μέλη που είχαν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να παρατείνουν την προθεσμία μεταφοράς. Ωστόσο, μέχρι σήμερα η Κύπρος δεν έχει θεσπίσει τις απαιτούμενες διατάξεις. Το αίτημα της Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης στο πλαίσιο της ενωσιακής διαδικασίας επί παραβάσει. Αν, εντός δύο μηνών, δεν κοινοποιηθούν μέτρα που να συνεπάγονται τον τερματισμό της παράβασης του δικαίου της ΕΕ, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Κύπρο στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/internal_market/post/index_en.htm

(Για περισσότερες πληροφορίες: C. Hughes - Τηλ. +32 2 2964450 - Κινητό +32 498 964450)

 1. Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την Κυπρο να μεταφέρει τους κανόνες τιμολόγησης ΦΠΑ

Η Επιτροπή ζήτησε επίσημα από την Κύπρο να μεταφέρει τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την τιμολόγηση ΦΠΑ στο εθνικό της δίκαιο. Την 1η Ιανουαρίου 2013 άρχισαν να ισχύουν νέοι κανόνες για την τιμολόγηση ΦΠΑ (οδηγία 2010/45/ΕΕ). Οι κανόνες αυτοί διαμορφώνουν ένα απλούστερο και πιο σύγχρονο σύστημα τιμολόγησης ΦΠΑ και μειώνουν τη γραφειοκρατία και το κόστος συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις. Τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία έως τις αρχές του 2013, αλλά η Κύπρος δεν κοινοποίησε στην Επιτροπή κανένα τέτοιο μέτρο. Το αίτημα της Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Αν δεν δοθεί ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την Κύπρο στο Δικαστήριο της ΕΕ. Αναφ.: IN/2013/0010

(Για περισσότερες πληροφορίες: E. Traynor - Τηλ. +32 229 21548 - Κινητό +32 498 98 3871)

 1. Δημόσιες συμβάσεις: Η Επιτροπή καλεί την Ελλαδα να τηρήσει τους κανόνες της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε σήμερα από την Ελλάδα να τηρήσει τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις. Η ελληνική νομοθεσία θεσπίζει ένα σύστημα υποχρεωτικής εγγραφής των εγχώριων τεχνικών εταιρειών σε μητρώο, το οποίο προκαθορίζει ποιες εργοληπτικές επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν σε κάθε πρόσκληση υποβολής προσφορών. Οι όροι του μητρώου δυνάμει των οποίων οι δυνητικοί υποψήφιοι μπορούν να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς παραβιάζουν τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να καταργήσει τις αντίστοιχες εθνικές διατάξεις εντός δύο μηνών. Αν δεν ληφθούν τα ενδεικνυόμενα μέτρα, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο της ΕΕ. Η ελληνική νομοθεσία θεσπίζει ένα σύστημα εγγραφής σε μητρώο για όλες τις εγκεκριμένες εγχώριες τεχνικές εταιρείες, οι οποίες κατατάσσονται σε τάξεις· κάθε τάξη αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα κατώτατα και ανώτατα όρια προϋπολογισμού. Αυτό το σύστημα υποχρεωτικής εγγραφής σε μητρώο έχει ως αποτέλεσμα να αποκλείονται εταιρείες που έχουν την οικονομική, δημοσιονομική, επαγγελματική και τεχνική επάρκεια ώστε να εκτελέσουν μια σύμβαση από τη διαδικασία υποβολής προσφορών, για τον μόνο λόγο ότι η χρηματοοικονομική τους επάρκεια είναι διαφορετική –συνήθως, μεγαλύτερη– από τη συγκεκριμένη τάξη προϋπολογισμού που επιτρέπεται για τη διαδικασία. Αυτό το περιοριστικό καθεστώς παραβιάζει τους κανόνες της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και τις θεμελιώδεις αρχές για ίση μεταχείριση και απαγόρευση των διακρίσεων στις οποίες στηρίζονται οι κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

(Για περισσότερες πληροφορίες: C. Hughes - Τηλ. +32 2 2964450 - Κινητό +32 498 964450)

 1. Η Επιτροπή καλεί την Ελλαδα να σταματήσει την εφαρμογή φορολογικών διατάξεων περί κληρονομιάς που εισάγουν διακρίσεις

Σήμερα η Επιτροπή απέστειλε αιτήματα στην Ελλάδα για να τροποποιήσει δύο φορολογικές διατάξεις περί κληρονομιάς που εισάγουν διακρίσεις. Η πρώτη διάταξη αφορά τη φοροαπαλλαγή που χορηγεί η ελληνική νομοθεσία στην κληρονομιά ακινήτου. Η απαλλαγή χορηγείται μόνο σε υπηκόους της ΕΕ που διαμένουν στην Ελλάδα και οι οποίοι δεν έχουν πρώτη κατοικία. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η διάταξη εισάγει διακρίσεις σε βάρος υπηκόων της ΕΕ και του ΕΟΧ οι οποίοι διαμένουν εκτός Ελλάδας, και ότι συνιστά εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, που θεσπίζεται στις Συνθήκες. Το δεύτερο αίτημα αφορά διάταξη που εισάγει διακρίσεις, αφού, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, η Ελλάδα επιβάλλει ευνοϊκό φορολογικό συντελεστή στα κληροδοτήματα σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ, και μόνο με τον όρο της διασφάλισης αμοιβαιότητας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εφαρμογή του όρου διασφάλισης αμοιβαιότητας συνιστά άνιση μεταχείριση, η οποία εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. Τα αιτήματα της Επιτροπής λαμβάνουν τη μορφή αιτιολογημένων γνωμών. Αν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Αναφ.: IN/2012/2134

(Για περισσότερες πληροφορίες: E. Traynor - Τηλ. +32 229 21548 - Κινητό +32 498 98 3871)

 1. Περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί την Ισπανια να βελτιώσει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στα Κανάρια Νησιά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ισπανία να βελτιώσει τις διατάξεις που έχουν καταρτιστεί για να προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον στα Κανάρια Νησιά. Σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους, ορισμένα είδη απαιτούν ένα σύστημα αυστηρής προστασίας ανεξάρτητα από το μέρος στο οποίο βρίσκονται. Ο περιφερειακός νόμος της Ισπανίας 4/2010 επιβάλλει τη κατάρτιση καταλόγου με τα προστατευόμενα είδη στην αυτόνομη κοινότητα των Κανάριων Νησιών, ο οποίος περιλαμβάνει μία κατηγορία ειδών –«ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τα οικοσυστήματα των Κανάριων Νησιών»– τα οποία προστατεύονται αυστηρά μόνο όταν βρίσκονται εντός των ορίων μιας προστατευόμενης περιοχής. Ωστόσο, ορισμένα από τα είδη αυτά απαιτούν αυστηρή προστασία ανεξάρτητα από το μέρος στο οποίο βρίσκονται. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο νέος κατάλογος δεν ευθυγραμμίζεται με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην οδηγία για τους οικοτόπους. Αν η Ισπανία δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon - Τηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 498 95 3593)

 1. Σιδηροδρομικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί την Ισπανία να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος

Η Επιτροπή καλεί την Ισπανία να ευθυγραμμίσει τις εθνικές της διατάξεις με τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος. Σκοπός της οδηγίας 2008/57/ΕΚ είναι να θεσπιστούν οι όροι που θα καθιστούν το ευρωπαϊκό σύστημα σιδηροδρομικών μεταφορών διαλειτουργικό σε διασυνοριακό επίπεδο, κάτι που θα συνεπάγεται ότι περισσότερα τρένα θα μπορούν να κυκλοφορούν σε περισσότερες από μία χώρες. Αυτό θα εντείνει τον ανταγωνισμό στις εθνικές αγορές και, κατά συνέπεια, θα δώσει τη δυνατότητα στον σιδηροδρομικό τομέα να ανταγωνιστεί αποτελεσματικότερα άλλους τρόπους μεταφοράς. Η εν λόγω νομοθεσία θα έπρεπε να εφαρμόζεται από τις 19 Ιουλίου 2010. Αν η Ισπανία δεν αντιδράσει ικανοποιητικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ισπανίας για το συγκεκριμένο θέμα τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, και τώρα αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη (το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει της ΕΕ). Η Ισπανία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην Επιτροπή.

(Για περισσότερες πληροφορίες: H. Kearns - Τηλ. +32 229 87638 - Κινητό +32 498 98 7638)

 1. Φινλανδια: πλημμελής μεταφορά των κανόνων σχετικά με την παροχή βοήθειας σε θύματα διακρίσεων

Σήμερα, στο πλαίσιο του δεύτερου σταδίου της διαδικασίας επί παραβάσει, η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στη Φινλανδία σχετικά με ανεπάρκειες που διαπιστώθηκαν όσον αφορά τον εθνικό φορέα της χώρας για τη φυλετική ισότητα, έναν φορέα που όλα τα κράτη μέλη απαιτείται να δημιουργήσουν σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ περί ισότητας (οδηγία 2000/43/ΕΚ). Οι κανόνες της ΕΕ για την απαγόρευση των διακρίσεων καθιστούν υποχρεωτική για τα κράτη μέλη τη σύσταση εθνικού φορέα ισότητας, ο οποίος θα έχει το καθήκον να παρέχει ανεξάρτητη βοήθεια σε θύματα διακρίσεων με σκοπό την εξέταση καταγγελιών, καθώς και να παρακολουθεί το ζήτημα των διακρίσεων και να ενημερώνει μέσω της υποβολής σχετικών στοιχείων. Οι εθνικοί φορείς ισότητας έχουν καθοριστική σημασία, ιδίως όσον αφορά την ορθή εφαρμογή της οδηγίας και τη διασφάλιση της προστασίας των θυμάτων διακρίσεων. Είναι σημαντικό οι εθνικοί φορείς ισότητας να εκτελούν πράγματι όλα τα καθήκοντα που τους ανατίθενται δυνάμει της οδηγίας. Η φινλανδική νομοθεσία δεν ορίζει προς το παρόν κανέναν φορέα ισότητας που να είναι αρμόδιος για την αντιμετώπιση περιπτώσεων φυλετικών ή εθνοτικών διακρίσεων στον τομέα της απασχόλησης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλεί τη Φινλανδία να ευθυγραμμίσει τους κανόνες της με τις απαιτήσεις της ΕΕ, ώστε να εξασφαλίζει ότι τα θύματα διακρίσεων θα μπορούν να λαμβάνουν την κατάλληλη βοήθεια.

(Για περισσότερες πληροφορίες: M. Andreeva - Τηλ. +32 229 91382 - Κινητό +32 498 99 1382)

 1. Κλιματική αλλαγή: Η Επιτροπή καλεί τη Γαλλία να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

Ο κανονισμός 842/2006 απαιτεί από τις εταιρείες να λαμβάνουν δέσμη μέτρων ώστε να μειώνουν τις διαρροές των εξοπλισμών που περιέχουν φθοριούχα αέρια (αέρια F) και να ανακτούν τα αέρια στο τέλος του κύκλου ζωής του εξοπλισμού. Ο κανονισμός θεσπίζει επίσης κανόνες σχετικά με την κατάρτιση και την πιστοποίηση του προσωπικού που ασχολείται με τη συντήρηση του εξοπλισμού, την επισήμανση του εξοπλισμού αερίων F, την υποβολή στοιχείων για την παραγωγή, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές αερίων F, καθώς και ορισμένες απαγορεύσεις σε συγκεκριμένους τομείς. Τα μέτρα αυτά είναι σημαντικά για τον περιορισμό των εκπομπών αυτής της κατηγορίας βιομηχανικών αερίων, που συνιστούν επίσης ισχυρά αέρια του θερμοκηπίου και, με τον τρόπο αυτό, συμβάλλουν στην πρόληψη της περαιτέρω υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Μέχρι σήμερα η Γαλλία δεν έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή τους εθνικούς φορείς που είναι αρμόδιοι για την πιστοποίηση των εταιρειών οι οποίες ανακτούν ορισμένους διαλύτες που περιέχουν αέρια F από τον εξοπλισμό. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή καλεί σήμερα τη Γαλλία, με αιτιολογημένη γνώμη (το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει της ΕΕ), να συμμορφωθεί με τους εν λόγω κανόνες.

(Για περισσότερες πληροφορίες: I. Valero Ladron - Τηλ. +32 229 64971 - Κινητό +32 498 96 4971)

 1. Η Επιτροπή καλεί τη Γαλλια να άρει τους φραγμούς στο εμπόριο συναρμολογούμενων αυτοκινήτων (kit cars) (υπόθεση 2012/4176)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τη Γαλλία να τροποποιήσει τους κανόνες ταξινόμησης των εισαγόμενων συναρμολογούμενων αυτοκινήτων που είχαν προηγουμένως ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος, επειδή δεν τηρούν την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων εντός της ΕΕ και τις αρχές που θεσπίζονται στην οδηγία της ΕΕ σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας των οχημάτων. Τα συναρμολογούμενα αυτοκίνητα αποτελούνται από ξεχωριστά μέρη που πωλούνται από τον κατασκευαστή και συναρμολογούνται από τον χρήστη. Συνήθως, τα μηχανικά συστήματα –όπως ο κινητήρας και το σύστημα μετάδοσης της κίνησης– τροφοδοτούνται από οχήματα-δότες ή αγοράζονται καινούργια από άλλους πωλητές. Προς το παρόν, οι γαλλικές αρχές δεν επιτρέπουν την ταξινόμηση ορισμένων εισαγόμενων συναρμολογούμενων αυτοκινήτων, επειδή ισχυρίζονται ότι κάποια στοιχεία των εγγράφων κυκλοφορίας των οχημάτων δεν είναι ακριβή (όπως, π.χ., η ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης του οχήματος), παρά το γεγονός ότι τα έγγραφα αυτά συντάχθηκαν από τις οικείες αρχές του άλλου κράτους μέλους της ΕΕ.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα έγγραφα που παρέχει το κράτος μέλος προέλευσης θα πρέπει να θεωρούνται αξιόπιστα και ότι οι προβληματισμοί της Γαλλίας θα πρέπει να εστιάζονται στην ασφάλεια του οχήματος. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική ταξινόμηση αυτών των αυτοκινήτων, οι οικείες εθνικές αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται και να επικοινωνούν παραγωγικά, ώστε να διευκρινίζουν τυχόν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, παρά να επιβάλλουν περαιτέρω διοικητικές επιβαρύνσεις στην αγορά των οχημάτων από ιδιώτες. Αν δεν μπορέσει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των εθνικών διοικήσεων, θα πρέπει να ληφθούν άλλα μέτρα που να επιτρέπουν την ταξινόμηση του οχήματος: π.χ., οι γαλλικές αρχές θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν πιο πρόσφατα στοιχεία ταξινόμησης των οχημάτων.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στη Γαλλία, καλώντας την να επιτρέψει την ταξινόμηση των εν λόγω οχημάτων που έχουν ήδη ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος. Αν η Γαλλία δεν ενημερώσει εντός δύο μηνών την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έλαβε για να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της συγκεκριμένης οδηγίας, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τη χώρα αυτή στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: C. Corazza - Τηλ. +32 229 51752 - Κινητό +32 498 99 2862)

 1. Εργατική νομοθεσία: Η Επιτροπή καλεί την Ιταλια να σταματήσει τις διακρίσεις σε βάρος του προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε δημόσια σχολεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ιταλία να επανεξετάσει τους όρους εργασίας του προσωπικού που απασχολείται σε δημόσια σχολεία με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε πολλές καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό αυτό που εργάζεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου αντιμετωπίζεται λιγότερο ευνοϊκά απ’ ό,τι το αντίστοιχο μόνιμο προσωπικό. Ειδικότερα, απασχολούνται με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου για πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα να παραμένουν σε επισφαλείς θέσεις εργασίας παρά το γεγονός ότι, ουσιαστικά, εξυπηρετούν πάγιες ανάγκες. Η εθνική νομοθεσία δεν παρέχει αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη αυτών των καταχρηστικών διατάξεων. Επιπροσθέτως, οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν χαμηλότερες απολαβές απ’ ό,τι το μόνιμο προσωπικό με ανάλογη προϋπηρεσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή αντιβαίνει στην οδηγία της ΕΕ για την εργασία ορισμένου χρόνου.

Το αίτημα λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει της ΕΕ. Η Ιταλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την οδηγία. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή της Ιταλίας στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: J. Todd - Τηλ. +32 229 94107 - Κινητό +32 498 99 4107)

 1. Υγεία και ασφάλεια: Η Επιτροπή καλεί την Ιταλια να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία σχετικά με την πρόληψη των τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα

Η Επιτροπή ζήτησε από την Ιταλία να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία της ΕΕ σχετικά με την πρόληψη των τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στον νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα (2010/32/ΕΕ). Η οδηγία εφαρμόζει τη συμφωνία-πλαίσιο σχετικά με την πρόληψη των τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα, η οποία συνήφθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση Εργοδοτών του Νοσοκομειακού και του Υγειονομικού Τομέα (HOSPEEM) και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU). Στόχος της είναι η επίτευξη του ασφαλέστερου δυνατού εργασιακού περιβάλλοντος για τους εργαζομένους στον υγειονομικό και τον νοσοκομειακό τομέα, με συνδυασμό μέτρων σχεδιασμού, ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, κατάρτισης, πρόληψης και παρακολούθησης. Το αίτημα της Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει της ΕΕ. Η Ιταλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε για να συμμορφωθεί με την οδηγία. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή της Ιταλίας στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: J. Todd - Τηλ. +32 229 94107 - Κινητό +32 498 99 4107)

 1. Περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί την Ιταλια να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ιταλία να αποστείλει λεπτομέρειες για τη μεταφορά, στο εθνικό της δίκαιο, της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η Ιταλία δεν μετέφερε ορισμένα μέτρα, όπως την αναδιατύπωση της ίδιας της οδηγίας, η οποία όφειλε να είχε μεταφερθεί έως τις 2 Ιανουαρίου 2013, καθώς και μέτρα σχετικά με τις εξαιρέσεις για ορισμένα είδη εξοπλισμού που περιέχουν μόλυβδο ή κάδμιο, δύο σχετικές οδηγίες που έπρεπε να είχαν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως την ίδια ημερομηνία. Αφού η Ιταλία αθέτησε την αρχική προθεσμία, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στις 21 Μαρτίου 2013. Επειδή οι παραλείψεις δεν έχουν διορθωθεί, η Επιτροπή αποστέλλει τρεις αιτιολογημένες γνώμες. Αν η Ιταλία δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, οι υποθέσεις μπορεί να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της ΕΕ, το οποίο ενδέχεται να επιβάλει χρηματικές ποινές όσον αφορά τη συγκεκριμένη οδηγία.

(Για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon - Τηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 498 95 3593)

 1. ΦΠΑ: Η Επιτροπή καλεί την Ιταλια να επανεξετάσει τους κανόνες της όσον αφορά τα παρεπόμενα έξοδα των εισαγωγών που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ

Η Επιτροπή ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να ευθυγραμμίσει τους φορολογικούς της κανόνες όσον αφορά τα παρεπόμενα έξοδα των εισαγωγών (όπως το κόστος μεταφοράς, ασφάλισης κ.λπ.) με την οδηγία της ΕΕ για τον ΦΠΑ. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, τα παρεπόμενα έξοδα των εισαγωγών –ιδίως τα έξοδα μεταφοράς– θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη φορολογική βάση των εισαγωγών και να απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ έως ότου φτάσουν στον πρώτο τους προορισμό. Σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, αυτή η απαλλαγή από τον ΦΠΑ όσον αφορά τα παρεπόμενα έξοδα χορηγείται μόνο αν αυτά τα έξοδα έχουν ήδη φορολογηθεί στα σύνορα. Αυτή η προσέγγιση δεν ευθυγραμμίζεται με τους κανόνες της ΕΕ και μπορεί να δημιουργεί δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση για τους μεταφορείς και τους εμπόρους. Το αίτημα λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Αν δεν δοθεί ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την Ιταλία στο Δικαστήριο της ΕΕ. Αναφ.: 2012/2088

(Για περισσότερες πληροφορίες: E. Traynor - Τηλ. +32 229 21548 - Κινητό +32 498 98 3871)

 1. Δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών: Η Επιτροπή καλεί την Ιταλία να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ

Σήμερα η Επιτροπή ζήτησε από την Ιταλία να λάβει μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωσή της με τους κανόνες της ΕΕ όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών. Η Ιταλία δεν έχει ακόμα συστήσει επίσημο και εγκεκριμένο φορέα για την άσκηση των δικαιωμάτων των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών στο έδαφός της, ούτε έχει θεσπίσει κανόνες για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της σχετικής με αυτά τα δικαιώματα νομοθεσίας. Χωρίς αυτές τις δύο αναγκαίες όσο και νομικά δεσμευτικές ενέργειες, οι επιβάτες που ταξιδεύουν με τρένο στην Ιταλία ή από την Ιταλία σε άλλες χώρες της ΕΕ δεν θα μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα που απολαύουν, σε περίπτωση προβλήματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Ο κανονισμός 1371/2007 σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών έπρεπε να είχε μεταφερθεί από το κράτη μέλη έως τις 3 Οκτωβρίου 2009. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η Ιταλία έχει απλώς δημιουργήσει έναν προσωρινό φορέα, που δεν έχει πλήρεις αρμοδιότητες ούτε την εξουσία να εφαρμόσει τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών. Αν η Ιταλία δεν συμμορφωθεί με τις νομικές της υποχρεώσεις εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή της στο Δικαστήριο της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών.

(Για περισσότερες πληροφορίες: H. Kearns - Τηλ. +32 229 87638 - Κινητό +32 498 98 7638)

 1. Ηλεκτρονικές επικοινωνίες: Η Επιτροπή ανησυχεί για τις καθυστερήσεις σε αναλύσεις σχετικών αγορών προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο Λουξεμβουργο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στο Λουξεμβούργο, επειδή η χώρα αυτή δεν συμμορφώνεται με το ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο του 2009 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 6 της οδηγίας-πλαισίου, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές διενεργούν ανάλυση της σχετικής αγοράς για να εξασφαλίσουν ότι είναι επαρκώς ανταγωνιστική και παρέχει με αποτελεσματικό τρόπο στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις τα οφέλη που αναμένονται από τις ανταγωνιστικές αγορές όσον αφορά το εύρος επιλογών, τις τιμές και την καινοτομία. Στη συνέχεια, οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να κοινοποιούν το αντίστοιχο σχέδιο μέτρου στην Επιτροπή εντός τριών ετών από το προηγούμενο μέτρο. Ωστόσο, το Λουξεμβούργο –με εξαίρεση την καθυστερημένη κοινοποίηση τριών από τις επτά αγορές που έπρεπε να αναλυθούν– δεν έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή καμία ανάλυση αγοράς από το 2008, ή ακόμα και από το 2006, ανάλογα με τις υπό ανάλυση αγορές. Επιπλέον, το Λουξεμβούργο δεν ζήτησε παράταση της προθεσμίας ούτε ζήτησε βοήθεια από τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC), όπως ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 7 της οδηγίας-πλαισίου.

Το Λουξεμβούργο έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να συμμορφωθεί με τη συγκεκριμένη αιτιολογημένη γνώμη.

(Για περισσότερες πληροφορίες: R. Heath – Τηλ. +32 229 61716 - Κινητό +32 460 75 0221)

 1. Εκτρεφόμενα ψάρια: Η Επιτροπή καλεί την Πολωνια να συμμορφωθεί με τους κανόνες σχετικά με τις υγειονομικές απαιτήσεις για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε σήμερα επίσημα από την Πολωνία να συμμορφωθεί πλήρως με την οδηγία 2012/31 σχετικά με την υγεία των εκτρεφόμενων ψαριών. Σκοπός της εν λόγω οδηγίας είναι να αναβαθμίσει την ισχύουσα νομοθεσία που εφαρμόζεται στα ζώα υδατοκαλλιέργειας. Ειδικότερα, η οδηγία καλύπτει: i) την εξωτική ασθένεια του επιζωοτικού ελκογόνου συνδρόμου (EUS), η οποία δεν θεωρείται πλέον ασθένεια με δυνητικά δυσμενείς επιπτώσεις, αφού δεν έχουν αναφερθεί εστίες EUS στην Ένωση· ii) την προσθήκη του ψαριού «πράσινη χωματίδα (Paralichtlys olivaceus)» στον κατάλογο των ειδών που είναι ευπαθή στη λοιμώδη αιμορραγική σηψαιμία, αφού κλινικές εστίες της συγκεκριμένης ασθένειας επιβεβαιώθηκαν σε ορισμένες περιοχές της Ασίας.

Η Πολωνία εξακολουθεί να μην έχει μεταφέρει την οδηγία αυτή στο εθνικό της δίκαιο, παρότι όφειλε να το είχε κάνει έως την 1η Ιανουαρίου 2013. Η Πολωνία έχει προθεσμία 2 μηνών για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε προκειμένου να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωσή της με τη νομοθεσία της ΕΕ. Αν δεν κοινοποιήσει τα κατάλληλα μέτρα, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: F. Vincent - Τηλ. +32 2 2987166 - Κινητό +32 498 987166)

 1. Εργατική νομοθεσία: Η Επιτροπή καλεί την Πορτογαλια να σταματήσει τις διακρίσεις σε βάρος των εκπαιδευτικών που απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε δημόσια σχολεία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Πορτογαλία να επανεξετάσει τους όρους απασχόλησης των εκπαιδευτικών που απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε δημόσια σχολεία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε πολλές καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου αντιμετωπίζονται λιγότερο ευνοϊκά απ’ ό,τι το αντίστοιχο μόνιμο προσωπικό. Ειδικότερα, απασχολούνται με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου για πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα να παραμένουν σε επισφαλείς θέσεις εργασίας παρά το γεγονός ότι, ουσιαστικά, εξυπηρετούν πάγιες ανάγκες. Η εθνική νομοθεσία δεν παρέχει αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη αυτών των καταχρηστικών διατάξεων. Επιπροσθέτως, οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν χαμηλότερες απολαβές απ’ ό,τι το μόνιμο προσωπικό με ανάλογη προϋπηρεσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή αντιβαίνει στην οδηγία της ΕΕ για την εργασία ορισμένου χρόνου.

Το αίτημα λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει της ΕΕ. Η Πορτογαλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με την οδηγία. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή της Πορτογαλίας στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: J. Todd - Τηλ. +32 229 94107 - Κινητό +32 498 99 4107)

 1. Υγεία και ασφάλεια: Η Επιτροπή καλεί την Πορτογαλια να εφαρμόσει πλήρως την οδηγία για τους εργαζομένους στον δημόσιο τομέα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Πορτογαλία να εφαρμόσει πλήρως την οδηγία της ΕΕ με την οποία θεσπίζονται βασικοί κανόνες για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων (89/391/ΕΟΚ) στον δημόσιο τομέα. Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα που να μειώνουν και να εξαλείφουν τους κινδύνους εργατικών ασθενειών και ατυχημάτων. Υποχρεώνει τους εργοδότες να διενεργούν εκτίμηση κινδύνου και να τηρούν τα σχετικά έγγραφα, καθώς και να δημιουργήσουν υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης όσον αφορά την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια στην επιχείρηση και/ή εγκατάσταση. Ωστόσο, η Πορτογαλία δεν εκπλήρωσε αυτές τις υποχρεώσεις. Επιπλέον, η οδηγία απαιτεί επίσης από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων εφαρμόζουν τους κανόνες, αλλά η πορτογαλική νομοθεσία δεν προβλέπει κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της οδηγίας όσον αφορά τον δημόσιο τομέα. Το αίτημα λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει της ΕΕ. Η Πορτογαλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε για την πλήρη εφαρμογή και μεταφορά της οδηγίας. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή της Πορτογαλίας στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: J. Todd - Τηλ. +32 229 94107 - Κινητό +32 498 99 4107)

 1. Περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί την Πορτογαλία να καθαρίσει τα τοξικά απόβλητα στο Gondomar

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Πορτογαλία να καθαρίσει τις μεγάλες ποσότητες τοξικών αποβλήτων που έχουν εναποτεθεί στα παροπλισμένα ορυχεία του São Pedro da Cova στο Gondomar, κοντά στο Πόρτο. Μεταξύ 2001 και 2002, περίπου 320 000 τόνοι επικίνδυνων αποβλήτων που προέρχονταν από τις πρώην εγκαταστάσεις της εθνικής εταιρείας χάλυβα στο Πόρτο εναποτέθηκαν στα ορυχεία, παρά το γεγονός ότι ο χώρος είχε άδεια να δεχθεί μόνο 97,5 τόνους αδρανών αποβλήτων, κάτι που κατέστησε τα υπόγεια ύδατα της περιοχής ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Η Πορτογαλία αναγνώρισε το μέγεθος του προβλήματος και ενέκρινε πρόγραμμα ανάκτησης, αλλά, παρά την προηγούμενη προειδοποιητική επιστολή και τον τακτικό διάλογο με τις πορτογαλικές αρχές, η Επιτροπή ανησυχεί λόγω του αργού ρυθμού της διαδικασίας καθαρισμού, η οποία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Για τον λόγο αυτό, απεστάλη αιτιολογημένη γνώμη. Αν η Πορτογαλία δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon - Τηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 498 95 3593)

 1. Επενδυτικά κεφάλαια: Η Επιτροπή καλεί την Πορτογαλία να εφαρμόσει τους κανόνες της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Πορτογαλία να μεταφέρει πλήρως στο εθνικό της δίκαιο ορισμένους κανόνες της ΕΕ για τα επενδυτικά κεφάλαια, δηλαδή την οδηγία 2009/65/ΕΚ σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), καθώς και την εκτέλεση της οδηγίας 2010/43/ΕΕ όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις, η οποία έπρεπε να είχε μεταφερθεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έως τις 30 Ιουνίου 2011. Ωστόσο, η Πορτογαλία έχει εφαρμόσει ένα μέρος μόνο των απαιτούμενων διατάξεων. Σύμφωνα με το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει της ΕΕ, το αίτημα της Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή δύο αιτιολογημένων γνωμών, με τις οποίες καλείται η Πορτογαλία να εφαρμόσει, εντός δύο μηνών από την παραλαβή τους, τα εναπομένοντα άρθρα. Οι διατάξεις τις οποίες δεν μετέφερε η Πορτογαλία στο εθνικό της νομικό σύστημα αφορούν πρωτίστως τις υποχρεώσεις σχετικά με τις εταιρείες διαχείρισης, τον θεματοφύλακα, τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους επενδυτές, καθώς και τη σύγκρουση συμφερόντων, την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη διαχείριση κινδύνου. Αν η Πορτογαλία δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/internal_market/investment/index_en.htm

(Για περισσότερες πληροφορίες: C. Hughes - Τηλ. +32 2 2964450 - Κινητό +32 498 964450)

 1. MARE: Η Επιτροπή καλεί τη Ρουμανια να εξασφαλίσει την απευθείας ηλεκτρονική ανταλλαγή αλιευτικών δεδομένων με άλλα κράτη μέλη

Η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στη Ρουμανία επειδή δεν συμμορφώθηκε με την υποχρέωσή της να εξασφαλίσει την απευθείας ηλεκτρονική ανταλλαγή αλιευτικών δεδομένων με άλλα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 για τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τα κράτη μέλη οφείλουν να δημιουργούν τις αναγκαίες υποδομές για τη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής αλιευτικών δεδομένων. Η απουσία τέτοιου συστήματος ενδέχεται να παρεμποδίσει τα σκάφη άλλων κρατών μελών να εκφορτώνουν ή να πωλούν ψάρια στη Ρουμανία. Ομοίως, μπορεί να παρεμποδίσει τα ρουμανικά αλιευτικά σκάφη να εκφορτώσουν σε λιμένες άλλων κρατών μελών. Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως δεδομένα από το Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών, πληροφορίες που περιέχει το ημερολόγιο αλιείας, δηλώσεις εκφόρτωσης και άλλες δηλώσεις. Αυτές οι απαιτήσεις είναι υποχρεωτικές από την 1η Ιανουαρίου 2010 για όλα τα κράτη μέλη. Η πλήρης και ορθή εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για την αλιεία συνιστά προτεραιότητα για την Επιτροπή και αποβλέπει στην εξασφάλιση βιώσιμων αλιευτικών πρακτικών σ’ ολόκληρη την ΕΕ.

Αν δεν υπάρξουν ικανοποιητικές ενέργειες εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει τη Ρουμανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(Για περισσότερες πληροφορίες: O. Drewes - Τηλ. +32 229 92421 - Κινητό +32 498 98 0081)

 1. Επίσημοι έλεγχοι: Η Επιτροπή καλεί τη Ρουμανια να τροποποιήσει το σύστημα ελέγχου της για τις εισαγωγές αλατιού

Σήμερα η Επιτροπή απέστειλε επίσημο αίτημα (αιτιολογημένη γνώμη) στη Ρουμανία, με το οποίο την καλεί να τροποποιήσει το σύστημά της επίσημων ελέγχων για τις εισαγωγές αλατιού από τρίτες χώρες, όπως την Ουκρανία και τη Λευκορωσία. Το σύστημα ελέγχου περιλαμβάνει συστηματικούς φυσικούς ελέγχους (100%) και απαιτεί πιστοποιητικό ανάλυσης των επιπέδων μόλυνσης από ραδιενέργεια (που να επιβεβαιώνει ότι η ραδιενέργεια βρίσκεται εντός ορισμένων ορίων) ως προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής κάθε φορτάμαξας. Αυτό, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κατάλληλη εκτίμηση κινδύνου, αντίκειται στις υποχρεώσεις της Ρουμανίας σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ), το άρθρο 3 παράγραφος 2, το άρθρο 15 παράγραφος 1 και το άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 σχετικά με τους επίσημους ελέγχους.

Πράγματι, η Επιτροπή επισημαίνει, αφενός, ότι η Ρουμανία δεν προσκόμισε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το εισαγόμενο αλάτι είχε μολυνθεί από ραδιενέργεια (δεν βρέθηκαν θετικά αποτελέσματα στα δείγματα) και, αφετέρου, ότι η εκτίμηση κινδύνου που διενεργήθηκε από τη Ρουμανία δεν ήταν επαρκής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο συστηματικός φυσικός έλεγχος του εισαγόμενου αλατιού από τον ίδιο τόπο καταγωγής στην Ουκρανία και τη Λευκορωσία είναι δυσανάλογος και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004. Για τον λόγο αυτό, η συχνότητα των ελέγχων θα πρέπει να προσαρμοστεί.

Η Ρουμανία έχει προθεσμία δύο μηνών για να ενημερώσει την Επιτροπή ότι ευθυγράμμισε τη νομοθεσία της με την ενωσιακή νομοθεσία· διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: F. Vincent - Τηλ. +32 2 2987166 - Κινητό +32 498 987166)

 1. Περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί τη Ρουμανια να μεταφέρει τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη Ρουμανία να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. Σκοπός αυτής της οδηγίας είναι να ελαχιστοποιηθεί η χρήση ζώων σε πειράματα και να χρησιμοποιηθούν, όπου είναι δυνατόν, εναλλακτικές λύσεις, με την ταυτόχρονη διασφάλιση της ύψιστης ποιότητας της έρευνας που διενεργείται στην ΕΕ. Η οδηγία έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 10 Νοεμβρίου 2012. Επειδή η Ρουμανία αθέτησε την προθεσμία, της απεστάλη προειδοποιητική επιστολή στις 30 Ιανουαρίου 2013. Η Ρουμανία απάντησε ότι η μεταφορά επρόκειτο να πραγματοποιηθεί άμεσα, αλλά η Επιτροπή δεν έχει ακόμα λάβει καμία επίσημη κοινοποίηση που να βεβαιώνει την εν λόγω μεταφορά. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη· αν η Ρουμανία δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ, το οποίο ενδέχεται να επιβάλει χρηματική ποινή.

(Για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon - Τηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 498 95 3593)

 1. Περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί τη Σουηδια να βελτιώσει τη μεταφορά στο εθνικό της δίκαιο της νομοθεσία για τα απόβλητα ορυχείων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη Σουηδία να βελτιώσει τη μεταφορά της οδηγίας για τα απόβλητα ορυχείων στο εθνικό της δίκαιο. Η συγκεκριμένη οδηγία έπρεπε να είχε μεταφερθεί έως τον Μάιο του 2008. Παρά το γεγονός ότι η Σουηδία εξέδωσε νέα νομοθεσία η οποία διευθετούσε αρκετά ζητήματα, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι εξακολουθούν να διαπιστώνονται αδυναμίες όσον αφορά ορισμένες τεχνικές διατάξεις. Προβληματικά σημεία είναι, μεταξύ άλλων, η επαναχρησιμοποίηση ή η ανάκτηση των αποβλήτων των ορυχείων και η απαίτηση να ορίζεται η φάση μετά το κλείσιμο κατά τον σχεδιασμό των ορυχείων. Τον Σεπτέμβριο του 2011 απεστάλη προειδοποιητική επιστολή και, αφού οι απαντήσεις της Σουηδίας δεν διευθέτησαν όλα τα ζητήματα που είχε επισημάνει η Επιτροπή, αποστέλλεται πλέον αιτιολογημένη γνώμη. Αν η Σουηδία δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon - Τηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 498 95 3593)

 1. Κλείσιμο:

 1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλείνει τη διαδικασία επί παραβάσει για την αναγκαστική συνταξιοδότηση των δικαστών στην Ουγγαρία

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκλεισε επισήμως τις νομικές διαδικασίες που είχε κινήσει κατά της Ουγγαρίας στις 17 Ιανουαρίου 2012 σχετικά με την αναγκαστική συνταξιοδότηση που είχε επιβάλει η χώρα σε περίπου 274 δικαστές και εισαγγελείς (IP/12/24).

Η Επιτροπή είναι πλέον ικανοποιημένη από το γεγονός ότι η Ουγγαρία ευθυγράμμισε τη νομοθεσία της με τη νομοθεσία της ΕΕ. Η Επιτροπή παρακολούθησε από κοντά την ορθή εφαρμογή της νέας νομοθεσίας στην πράξη.

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/13/1112 - M. Andreeva - Τηλ. +32 229 91382 - Κινητό +32 498 99 1382)

1 :

Οδηγία 2011/62/ΕΕ όσον αφορά την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού: http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2011_62/dir_2011_62_el.pdf


Side Bar