Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

MEMO

Brusel 20. listopadu 2013

Listopadové případy porušení právních předpisů: hlavní rozhodnutí

OBLAST KLIMATU

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

DIGITÁLNÍ AGENDA

ZAMĚSTNANOST a sociální věci

ENERGETIKA

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZDRAVÍ

VNITŘNÍ VĚCI

PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ

VNITŘNÍ TRH A SLUŽBY

SPRAVEDLNOST

NÁMOŘNÍ ZÁLEŽITOSTI A RYBOLOV

ZDANĚNÍ A CELNÍ UNIE

DOPRAVA

AT

1

1

1

BE

1

1

3

CY

1

1

1

2

1

CZ

1

DE

1

1

EL

1

1

1

1

1

ES

1

1

1

1

FI

1

1

1

1

FR

1

1

1

HU

1

1

IE

1

1

1

IT

1

2

3

1

1

1

1

1

LT

1

LU

1

1

LV

1

MT

1

NL

1

PL

2

1

PT

2

1

1

1

RO

2

1

1

1

SI

1

1

1

SV

1

1

1

1

UK

1

Evropská komise ve svém měsíčním balíčku rozhodnutí o porušení právních předpisů pokračuje v právních krocích proti členským státům, které řádně nesplnily své povinnosti podle práva EU. Tato rozhodnutí, která se týkají mnoha odvětví, usilují o zajištění řádného uplatňování práva EU ku prospěchu občanů a podniků.

Komise dnes přijala 248 rozhodnutí, včetně 58 odůvodněných stanovisek a 12 postoupení případů Soudnímu dvoru Evropské unie. Níže je uveden přehled hlavních rozhodnutí. Další informace o řízeních pro porušení právních předpisů jsou k dispozici v dokumentu MEMO/12/12.

 1. Nejdůležitější případy zahrnující členské státy

 1. Komise žádá členské státy, aby zajistily soulad s právem EU při regulaci služeb v oblasti hazardních her

Evropská komise dnes vyzvala řadu členských států, aby zajistily soulad svých vnitrostátních regulačních rámců pro služby v oblasti hazardních her se základními svobodami vyplývajícími ze Smlouvy o fungování EU. Členské státy mohou v zásadě volně stanovit cíle svých politik v oblasti hazardních her poskytovaných online.

Po konzultaci s dotčenými členskými státy již byla přijata rozhodnutí ohledně prvního souboru neuzavřených případů. Komise dnes konkrétně:

 • požádala Švédsko, aby zajistilo soulad s pravidly EU o volném pohybu služeb, pokud jde o regulaci jeho monopolu v oblasti hazardních her a dohled nad ním,

 • ukončila řízení pro porušení právních předpisů s Finskem, pokud jde o soulad vnitrostátních předpisů, které stanoví výlučná práva pro nabízení služeb hazardních her, s právem EU,

 • rozhodla zaslat Belgii, Kypru, České republice, Litvě, Polsku a Rumunsku oficiální žádost o informace o vnitrostátních právních předpisech, které omezují poskytování služeb v oblasti hazardních her.

(další informace: IP/13/1101, C. Hughes – tel. +32 22964450 – mobil +32 498964450)

 1. Postoupení Soudnímu dvoru

 1. Obnovitelné zdroje energie: Komise předkládá Soudnímu dvoru případ Rakouska kvůli neprovedení pravidel EU

Evropská komise předkládá Soudnímu dvoru Evropské unie případ Rakouska kvůli neprovedení směrnice o obnovitelných zdrojích energie. Cílem této směrnice je do roku 2020 zajistit 20% podíl obnovitelných energií v EU. Tuto směrnici měly členské státy provést ve vnitrostátním právu do 5. prosince 2010.

Komise navrhuje denní penále ve výši 40 512 EUR. Toto penále bylo navrženo s ohledem na délku trvání a závažnost tohoto porušení. V případě potvrzujícího rozhodnutí Soudního dvora se denní penále bude platit ode dne vydání rozhodnutí do té doby, než bude provedení ve vnitrostátním právu dokončeno. O konečné částce denního penále rozhodne Soudní dvůr.

(další informace: IP/13/1113 – M. Holzner – tel. +32 22960196 – mobil +32 498982280)

 1. Životní prostředí: Evropská komise předkládá Soudnímu dvoru případ Řecka ve věci odpadních vod

Evropská komise postupuje Soudnímu dvoru EU případ Řecka z důvodu nedostatečného ošetřování městských odpadních vod.

Nedostatečné ošetření ohrožuje zdraví rezidentů, protože neošetřené odpadní vody mohou být kontaminovány škodlivými bakteriemi a viry. Neošetřené odpadní vody rovněž obsahují živiny, jako je dusík a fosfor, které mohou poškodit mořské prostředí, protože podporují nadměrný růst řas, které brání jiným formám života. Řádné ošetření odpadních vod se považuje za důležitý faktor pro zajištění prosperity cestovního ruchu, který je zásadním odvětvím pro řecké hospodářství.

Komise si je plně vědoma obtížné situace, které v současnosti Řecko čelí, ale domnívá se, že kdyby tyto investice nebyly provedeny nyní, mohlo to nakonec vést k ještě vyšším nákladům pro Řecko v budoucnosti.

Komise proto žádá Soudní dvůr, aby uložil pokuty, a navrhuje paušální částku ve výši 11.514.081 milionu EUR a denní penále ve výši 47.462 EUR do té doby, než budou povinnosti splněny. O konečné částce denního penále rozhodne Soudní dvůr.

(další informace: IP/13/1102, J. Hennon – tel. +3222953593 – mobil +32 498953593)

 1. Státní podpora: Komise podniká kroky proti Itálii za nedodržení rozhodnutí Soudního dvora o navrácení protiprávní podpory

Evropská komise postoupila Soudnímu dvoru EU případ Itálie kvůli neprovedení předchozího rozhodnutí Soudního dvora, podle něhož některá osvobození od daně poskytnutá Itálií u příspěvků na sociální zabezpečení ve městech Benátky a Chioggia představovaly protiprávní státní podporu a měly být příjemci navráceny. Komise k tomuto závěru dospěla původně již v rozhodnutí z roku 1999. Jelikož se jedná o druhé postoupení Soudnímu dvoru z důvodu nedodržení souladu s předchozím rozhodnutím, Komise požádala Soudní dvůr, aby uložil Itálii zaplatit penále.

Komise navrhuje denní penále ve výši 24 578,4 EUR násobeno počtem dnů mezi prvním rozhodnutím Soudního dvora a buď zajištěním plného souladu ze strany tohoto členského státu, nebo druhým rozhodnutím Soudního dvora podle čl. 260 odst. 2 SFEU a degresivní platbu penále ve výši 187 264 EUR za každý den, který uplyne od rozsudku do provedení. O konečné částce denního penále rozhodne Soudní dvůr.

(další informace: IP/13/1103A. Colombani – tel. +32 22974513 – mobil +32 460752063)

 1. Celní orgány: Komise předkládá Soudnímu dvoru případ Belgie ve věci úředních hodin celních úřadů a jejich poplatků

Evropská komise postoupila Soudnímu dvoru EU případ Belgie, jelikož Belgie neuvedla své právní předpisy do souladu s pravidly EU pro úřední hodiny celních úřadů a správní poplatky. Nejenže belgické celní úřady mají jen omezenou pracovní dobu, ale vybírají od provozovatelů i dodatečný poplatek za práci přesčas. Kromě toho se i v rámci běžných úředních hodin účtuje dodatečný poplatek za prohlášení o potvrzení, odebrání potvrzení a propuštění zboží a za vyřizování žádostí o vrácení cla. Komise se domnívá, že tyto belgické předpisy jsou v rozporu s evropskými celními předpisy. Belgii bylo v této věci v květnu 2011 zasláno odůvodněné stanovisko, ale jelikož Komise nedostala žádnou uspokojivou odpověď, rozhodla se nyní případ postoupit Soudnímu dvoru EU.

(další informace: IP/13/1104 – E. Traynor – tel. +32 22921548 – mobil +32 498983871)

 1. Daňový systém: Komise podává žalobu u Soudního dvora ve věci dvou diskriminačních belgických ustanovení

Komise se rozhodla podat žalobu u Soudního dvora Evropské unie, pokud jde o způsob, jakým Belgie zdaňuje určité příjmy zahraničních družstevních společností a zahraničních společností se sociálním zaměřením a některé úroky vyplácené zahraničním společnostem.

(další informace: IP/13/1105 – E. Traynor – tel. +32 22921548 – mobil +32 498983871)

 1. Doprava: Komise předkládá Soudnímu dvoru případ Německa, jelikož neoddělilo finanční toky mezi provozovateli vlaků a provozovateli dopravní cesty

Evropská komise se rozhodla předložit Soudnímu dvoru Evropské unie případ Německa, jelikož neplní pravidla EU o finanční transparentnosti v odvětví železniční dopravy. Stávající uspořádání nevylučuje, že veřejné prostředky by mohly být používány ke křížovému subvencování služeb osobní a nákladní železniční dopravy, které by mohly být konkurenční.

(další informace: IP/13/1097 – H. Kearns – tel. +32 22987638 – mobil +32 498987638)

 1. Sociální zabezpečení: Komise předkládá Soudnímu dvoru případ Finska kvůli omezování práv osob, které pracovaly v jiných členských státech

Evropská komise se rozhodla postoupit Soudnímu dvoru EU případ Finska, protože vyžaduje od pracovníků, kteří žádají o dávky v nezaměstnanosti, aby měli odpracovány nejméně čtyři týdny ve Finsku (nebo čtyři měsíce provozovali samostatně výdělečnou činnost), jako podmínku pro započtení doby pojištění pro případ ztráty zaměstnání zaplaceného v jiném členském státě. Tento požadavek diskriminuje pracovníky, kteří pracovali v jiných členských státech (Finy i státní příslušníky jiných členských států), a je v rozporu s právem EU o zajištění volného pohybu pracovníků.

Komise požádala Finsko, aby ukončilo tuto diskriminaci pracovníků z jiných členských států, ve svém odůvodněném stanovisku ze dne 30. května 2013 (MEMO/13/470), ale finské orgány odmítly přijmout odpovídající opatření k zajištění souladu s právem EU.

(další informace: IP/13/1107, J. Todd – tel. +32 22994107 – mobil +32 498994107)

 1. Pracovní doba: Komise postoupila Soudnímu dvoru případ Řecka kvůli nedodržování pravidel EU ve veřejných zdravotních službách

Evropská komise se rozhodla postoupit Soudnímu dvoru EU případ Řecka, jelikož nezajistilo soulad s pravidly EU o omezení pracovní doby pro lékaře ve veřejných zdravotních službách. Řecko konkrétně nezajistilo, aby tito lékaři nepracovali průměrně více než 48 hodin týdně včetně veškerých přesčasů.

Lékaři pracující ve veřejných nemocnicích a zdravotních střediscích v Řecku v praxi často musí pracovat v průměru minimálně 64 hodin týdně a v některých případech více než 90 hodin, přičemž neexistuje žádné zákonem stanovené omezení.

Komise považuje tento stav za závažné porušení směrnice EU o pracovní době, které ohrožuje nejen zdraví a bezpečnost lékařů, ale i jejich pacientů, protože u unavených lékařů hrozí riziko pochybení.

(další informace: IP/13/1108, J. Todd – tel. +32 22994107 – mobil +32 498994107)

 1. Pracovní doba: Komise postoupila Soudnímu dvoru případ Irska kvůli nedodržování pravidel EU ve veřejných zdravotních službách

Evropská komise se rozhodla postoupit Soudnímu dvoru EU případ Irska, jelikož neplní pravidla EU o omezení pracovní doby pro lékaře ve veřejných zdravotních službách.

Irské vnitrostátní právní předpisy stanoví omezení pracovní doby lékařů, ale veřejné nemocnice v praxi často tato pravidla neuplatňují na lékaře v rámci jejich vzdělávání nebo jiné nemocniční lékaře, kteří nejsou konzultanty. Stále existuje mnoho případů, kdy se pravidelně vyžaduje, aby mladí lékaři pracovali v 36hodinových směnách, aby pracovali více než 100 hodin v jednom jediném týdnu a průměrně 70–75 hodin týdně a aby pokračovali v práci bez přiměřených přestávek na odpočinek nebo spánek.

Komise považuje tento stav za závažné porušení směrnice EU o pracovní době, které ohrožuje zdraví a bezpečnost lékařů.

(další informace: IP/13/1109, J. Todd – tel. +32 22994107 – mobil +32 498994107)

 1. Letecká doprava: Komise postupuje Soudnímu dvoru případ Portugalska, protože nezaručilo nezávislost koordinátorů letištních časů

Evropská komise se rozhodla postoupit Soudnímu dvoru EU případ Portugalska, protože nezajistilo soulad se společnými pravidly EU o přidělování letištních časů. Komise se domnívá, že koordinátor letištních časů nedokáže fungovat nezávisle na agentuře ANA. Kromě toho agentura ANA dosud pokrývala všechny náklady koordinátorů letištních časů. Komise se proto domnívá, že koordinátor letištních časů není na agentuře ANA finančně nezávislý a že to může poškodit spravedlivou hospodářskou soutěž.

(další informace: IP/13/1100 – H. Kearns – tel. +32 22987638 – mobil +32 498987638)

 1. DPH: Komise předkládá Soudnímu dvoru případ Švédska ve věci DPH za poštovní služby

Evropská komise se rozhodla postoupit Soudnímu dvoru případ Švédska kvůli uplatňování DPH na poštovní služby. Švédsko uplatňuje DPH na některé služby, které by podle pravidel EU měly být od DPH osvobozeny. Švédsko nevyjímá poštovní služby z povinnosti platit DPH. Všichni provozovatelé, včetně těch, kteří poskytují univerzální službu, jsou povinni účtovat DPH. Švédsko proto neuplatnilo výjimku stanovenou právními předpisy EU.

(další informace: IP/13/1111 – E. Traynor – tel. +32 22921548 – mobil +32 498983871)

 1. Odůvodněná stanoviska

 1. Změna klimatu: Komise žádá šest členských států, aby přijaly vnitrostátní opatření pro geologické ukládání oxidu uhličitého, které je bezpečné z hlediska životního prostředí

Komise dnes požádala Rakousko, Kypr, Maďarsko, Irsko, Švédsko a Slovinsko, aby přijaly nezbytná opatření k plnému provedení směrnice 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého ve vnitrostátním právu. Do dnešního dne tyto členské státy dosud neoznámily úplná prováděcí opatření. Komise proto dnes žádá tyto členské státy prostřednictvím odůvodněného stanoviska (což je druhá fáze řízení pro porušení právních předpisů), aby zajistily soulad s právem EU.

Uvedená směrnice byla přijata v rámci klimaticko-energetického balíčku v roce 2009. Stanoví právní rámec pro geologické ukládání oxidu uhličitého, které je bezpečné z hlediska životního prostředí, odstraňuje právní překážky tohoto geologického ukládání a stanoví požadavky týkající se celé doby životnosti úložiště. Technologie zachycování a ukládání uhlíku, pokud dojde k jejímu komerčnímu využívání, se považuje za jeden z hlavních faktorů příznivých pro přechod na nízkouhlíkové hospodářství v EU.

(další informace: I. Valero Ladron – tel. +32 22964971 – mobil +32 498964971)

 1. Komise žádá BelgiiNěmecko o provedení směrnice o opožděných platbách (věci 2013/0206 a 2013/0213)

Evropská komise dnes požádala BelgiiNěmecko, aby novelizovaly své právní předpisy a uvedly je do souladu s pravidly EU o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích, jelikož ani jedna z těchto zemí nedodržela požadovanou lhůtu 16. března 2013. Opožděné platby představují jednu z hlavních překážek volného pohybu zboží a služeb na vnitřním trhu, neboť představují správní a finanční zátěž pro společnosti, brání přeshraničnímu obchodu a narušují hospodářskou soutěž.

Směrnice o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích harmonizuje lhůtu pro platbu ze strany orgánů veřejné správy podnikům: orgány veřejné správy musí za zboží a služby, které si kupují, zaplatit do 30 dnů nebo, za velmi výjimečných okolností, do 60 dnů. Pokud směrnice nebude provedena včas, budou podniky, zejména malé a střední, i nadále ohroženy problémy s likviditou a mohou skončit v úpadku.

Komise proto vydala odůvodněná stanoviska, ve kterých žádá Belgii a Německo, aby novelizovaly své právní předpisy. Pokud dotčené členské státy neinformují Komisi do dvou měsíců o opatřeních přijatých za účelem zajištění plného souladu s jejich povinnostmi vyplývajícími ze směrnice, může Komise rozhodnout o tom, že případ postoupí Soudnímu dvoru EU.

(další informace: C. Corazza – tel. +32 22951752 – mobil +32 498992862)

 1. Obchodování s lidmi: Komise žádá Kypr, Španělsko, Itálii a Lucembursko, aby přijaly předpisy EU týkající se obchodování s lidmi

Komise oficiálně požádala Kypr, Španělsko, Itálii a Lucembursko, aby v plném rozsahu plnily své povinnosti vyplývající z právních předpisů EU o obchodování s lidmi (IP/11/332).

Více než 6 měsíců po uplynutí lhůty pro provedení směrnice 2011/36/EU a i přes výzvy zaslané dne 29. května 2013 tyto země stále ještě neoznámily Komisi vnitrostátní opatření přijatá za účelem provedení těchto předpisů EU.

Komise proto zasílá odůvodněná stanoviska. Pokud členské státy nesplní svou právní povinnost ve lhůtě dvou měsíců, může se Komise obrátit na Soudní dvůr.

Směrnice EU o obchodování s lidmi může mít opravdový význam pro život obětí a zabránit tomu, aby se oběťmi stali další lidé. Tato směrnice se týká opatření v různých oblastech, jako jsou ustanovení trestního práva, stíhání pachatelů, podpora obětí a práva obětí v trestním řízení, prevence a sledování provádění této směrnice.

K dnešnímu dni oznámilo úplné provedení této směrnice 18 zemí (Česká republika, Švédsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Finsko, Bulharsko, Chorvatsko, Irsko, Řecko, Francie, Rakousko, Portugalsko, Slovensko a Spojené království).

(další informace: M. Cercone – tel. +32 22980963 – mobil +32 498982349)

 1. Energetická účinnost budov: Řecko a Malta se žádají, aby přijaly právní předpisy EU o energetické účinnosti budov

Komise formálně požádala MaltuŘecko, aby zajistily úplný soulad s jejich povinnostmi podle právních předpisů EU o energetické účinnosti budov (směrnice 2010/31/EU). Tato směrnice měla být provedena ve vnitrostátním právu do 9. července 2012. Malta a Řecko dosud plně neprovedly ustanovení EU ve vnitrostátním právu. Komise zaslala Maltě odůvodněné stanovisko, ve kterém ji žádá, aby oznámila Komisi veškerá nezbytná prováděcí opatření. Komise rovněž připomenula Řecku, že je nezbytné tuto směrnici plně provést, a sice v odůvodněném stanovisku doplňujícím odůvodněné stanovisko zaslané v lednu. Pokud tyto členské státy nesplní svou právní povinnost ve lhůtě dvou měsíců, může se Komise obrátit na Soudní dvůr. Podle této směrnice musí členské státy zavést a používat minimální požadavky na energetickou náročnost budov, zajistit, aby energetická náročnost budov byla certifikována a zajistit pravidelné inspekce otopných soustav a klimatizačních systémů. Kromě toho tato směrnice požaduje, aby členské státy zajistily, že od roku 2021 budou všechny nové budovy tzv. budovami s téměř nulovou spotřebou energie. V září 2012 zahájila Komise řízení pro porušení právních předpisů proti 24 členským státům (všem s výjimkou Dánska, Irska a Švédska), které neoznámily Komisi vnitrostátní opatření k provedení této směrnice ve vnitrostátním právu. Odůvodněná stanoviska již byla zaslána Itálii, Řecku, Portugalsku a Bulharsku v lednu 2013, Španělsku a Slovinsku v dubnu 2013, Belgii, Německu, Finsku, Francii, Lotyšsku, Polsku a Nizozemsku v červnu 2013, Rakousku, Kypru, Estonsku, Litvě, Lucembursku, Maďarsku a Spojenému království v září 2013 a České republice a Rumunsku v říjnu 2013. Více informací viz: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

(další informace: M. Holzner – tel. +32 22960196 – mobil +32 498982280)

 1. Padělané léčivé přípravky: Komise požádala čtyři členské státy, aby zajistily soulad s pravidly v oblasti bezpečnosti pacientů

Evropská komise dnes zaslala formální žádost Itálii, Polsku, Slovinsku a Finsku, aby zajistily úplný soulad se směrnicí o padělaných léčivých přípravcích1. Tato směrnice má zajistit, aby se padělané léčivé přípravky nedostaly k pacientům. Stanoví harmonizovaná bezpečnostní a kontrolní opatření na celoevropské úrovni, která zajišťují jednodušší identifikaci padělaných léků a zlepšují ověřování a kontroly na hranicích EU i v rámci EU.

Tyto čtyři země EU dosud neprovedly tuto směrnici ve vnitrostátním právu, i když měly k dispozici lhůtu do 2. ledna 2013, aby tak učinily. Dotčené členské státy mají dva měsíce na to, aby informovaly Komisi o opatřeních přijatých pro zajištění plného souladu s právem EU. Nesplnění povinnosti oznámit odpovídající opatření může vést k tomu, že Komise předloží tyto případy Soudnímu dvoru Evropské unie.

(další informace: F. Vincent – tel. +32 22987166 – mobil +32 498987166)

 1. Daňový systém: Komise vyzývá Francii a Lotyšsko, aby provedly základní pravidla EU na ochranu proti daňovým únikům

Komise dnes požádala Francii a Lotyšsko, aby plně provedly směrnici o správní spolupráci ve vnitrostátním právu. Tato směrnice má zásadní význam pro boj EU proti daňovým únikům, jelikož obsahuje opatření pro zvýšení transparentnosti, zlepšení výměny informací a užší přeshraniční spolupráci (viz IP/12/1376). Kromě toho bude podle směrnice o správní spolupráci v budoucnu podstatně rozšířena automatická výměna informací mezi daňovými orgány. Členské státy měly povinnost začít tuto směrnici používat od 1. ledna 2013, ale Francie a Lotyšsko dosud neoznámily úplné provedení těchto nových pravidel. Pokud Komise neobdrží uspokojivou odpověď do dvou měsíců, může tyto dvě země předat Soudnímu dvoru EU. Související dokumenty: IN/2013/0036 a IN/2013/0052

(další informace: E. Traynor – tel. +32 22921548 – mobil +32 498983871)

 1. Životní prostředí: Komise žádá Itálii, Rumunsko a Slovinsko, aby přijaly právní předpisy EU o skladování kovové rtuti považované za odpad

Evropská komise žádá Itálii, Rumunsko a Slovinsko, aby zaslaly informace o tom, jak jsou právní předpisy EU o skladování kovové rtuti považované za odpad provedeny v jejich vnitrostátním právu. Poté, co tyto členské státy nedodržely původní lhůtu 15. března 2013, zaslala jim Komise výzvu, na kterou měly do dvou měsíců odpovědět. Protože Komise žádnou odpověď neobdržela, zasílá odůvodněné stanovisko. Pokud Itálie, Rumunsko nebo Slovinsko nezačne jednat do dvou měsíců, může být případ předán Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Hennon – tel. +32 22953593 – mobil +32 498953593)

 1. Energetická účinnosti budov: Spojené království a Nizozemsko se žádají, aby splnily své povinnosti podle právních předpisů EU o energetické účinnosti budov

Komise požádala NizozemskoSpojené království, aby zajistily, že certifikáty energetické náročnosti jsou poskytnuty vždy, když je budova na prodej nebo k pronájmu. Vydávání certifikátu energetické náročnosti je jedním z hlavních požadavků právních předpisů EU o energetické účinnosti budov (směrnice 2010/31/EU). Tato porušení právních předpisů se týkají nesprávného provádění požadavků na vydávání certifikátů energetické náročnosti. Certifikát má informovat kupující a nájemce o třídě energetické účinnosti budov a motivovat ke snížení spotřeby energie v budovách. Tyto žádosti mají podobu odůvodněných stanovisek v rámci řízení pro porušení právních předpisů EU. Pokud Komise neobdrží uspokojivou odpověď do dvou měsíců, může tyto dva členské státy předat Soudnímu dvoru. Komise rovněž zaslala odůvodněné stanovisko Nizozemsku v červnu 2013 a Spojenému království v září 2013 a požádala je, aby provedly všechna ustanovení směrnice o energetické účinnosti budov ve vnitrostátním právu. Více informací viz: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

(další informace: M. Holzner – tel. +32 22960196 – mobil +32 498982280)

 1. Životní prostředí: Komise vyzývá Rakousko, aby znovu zvážilo povolení elektrárny na řece Schwarze Sulm

Evropská komise žádá Rakousko, aby znovu přezkoumalo povolení udělené plánované elektrárně na řece Schwarze Sulm ve Štýrsku. Komise se obává, že toto povolení bylo uděleno, aniž byla řádně zvážena rámcová směrnice o vodě, a že výstavba této elektrárny by nevyhnutelně způsobila zhoršení vysoké přírodní kvality této řeky. Podle práva EU lze povolit zhoršení kvality vody pouze tehdy, pokud existuje převažující veřejný zájem, a Komise zastává názor, že podmínky pro takovou výjimku nebyly v tomto případě splněny. Výzva byla zaslána v dubnu 2013, a protože odpovědi, které Rakousko dosud poskytlo, tuto otázku neřeší, následuje nyní odůvodněné stanovisko. Pokud Rakousko nezačne jednat do dvou měsíců, může být případ předán Soudnímu dvoru EU.

(další informace: M. Holzner – tel. +32 22960196 – mobil +32 498982280)

 1. Životní prostředí: Komise žádá Kypr, aby přijal předpisy EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Evropská komise žádá Kypr, aby zaslal informace o tom, jak jsou právní předpisy EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních provedeny v jeho vnitrostátním právu. Kypr nepřijal technická opatření týkající se výjimek pro některá zařízení obsahující kadmium. Tato směrnice měla být provedena ve vnitrostátních právních předpisech do 2. ledna 2013. Poté, co Kypr nedodržel původní lhůtu, zaslala mu Komise dne 21. března 2013 výzvu. Protože nedostatky ještě nebyly napraveny, zasílá Komise nyní odůvodněné stanovisko. Pokud Kypr nezačne jednat do dvou měsíců, může být případ předán Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Hennon – tel. +32 22953593 – mobil +32 498953593)

 1. Poštovní služby: Komise žádá Kypr, aby používal pravidla EU

Evropská komise dnes požádala Kypr, aby provedl směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února 2008, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství. Tato tzv. třetí poštovní směrnice měla být provedena 11 členskými státy, které oznámily svůj záměr prodloužit lhůtu pro provedení, do 31. prosince 2012. K dnešnímu dni se však Kypr požadované ustanovení nezavedl. V rámci řízení pro porušení právních předpisů EU má žádost Komise podobu odůvodněného stanoviska. Pokud nebudou oznámena žádná opatření, kterými bude ukončeno porušování práva EU, do dvou měsíců, může se Komise rozhodnout postoupit případ Kypru Soudnímu dvoru EU.

Více informací viz: http://ec.europa.eu/internal_market/post/index_en.htm

(další informace: C. Hughes – tel. +32 22964450 – mobil +32 498964450)

 1. Daňový systém: Komise žádá Kypr, aby provedl pravidla pro fakturaci DPH

Komise formálně požádala Kypr, aby provedl ve vnitrostátním právu pravidla EU pro fakturaci DPH. Nová pravidla upravující fakturaci DPH (směrnice 2010/45/EU) vstoupila v platnost dne 1. ledna 2013. Vytvářejí jednodušší a modernější systém pro fakturaci DPH a omezují byrokracii a náklady společností na dodržování předpisů. Členské státy byly povinny tuto směrnici provést do začátku roku 2013, ale Kypr neoznámil Komisi žádná opatření, která za tímto účelem přijal. Tato žádost má podobu odůvodněného stanoviska. Pokud Komise neobdrží uspokojivou odpověď do dvou měsíců, může případ Kypru předat Soudnímu dvoru EU. Související dokumenty: IN/2013/0010

(další informace: E. Traynor – tel. +32 22921548 – mobil +32 498983871)

 1. Veřejné zakázky: Komise žádá Řecko, aby dodržovalo pravidla EU

Evropská komise dnes vyzvala Řecko, aby dodržovalo pravidla EU pro zadávání veřejných zakázek. Řecké právní předpisy stanoví systém povinného rejstříku pro vnitrostátní stavební společnosti, jenž určuje, které hospodářské subjekty se mohou účastnit každého zadávacího řízení. Podmínky rejstříku, za nichž se potenciální uchazeči mohou účastnit zadávacích řízení, porušují předpisy EU pro zadávání veřejných zakázek. Komise proto vyzývá Řecko, aby do dvou měsíců zrušilo odpovídající vnitrostátní právní předpisy. Pokud nebudou přijata vhodná opatření, Komise může věc předložit Soudnímu dvoru Evropské unie. Řecké právní předpisy stanoví systém rejstříku, na jehož základě jsou všechny schválené vnitrostátní stavební podniky rozděleny do tříd, z nichž každá odpovídá specifickému rozmezí rozpočtu s minimální a maximální hodnotou. Tento systém povinného rejstříku má za následek vyloučení společností, které mají ekonomickou, finanční, odbornou a technickou způsobilost provést danou zakázku, z příslušného zadávacího řízení jen proto, že jejich finanční způsobilost se liší – je obvykle větší, než je specifická rozpočtová třída, která je povolena pro dané řízení. Tento restriktivní režim porušuje pravidla směrnice 2004/18/ES a základní zásady rovného zacházení a nediskriminace, na nichž jsou založena pravidla EU pro zadávání veřejných zakázek. Další informace: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

(další informace: C. Hughes – tel. +32 2 2964450 – mobil +32 498 964450)

 1. Komise vyzývá Řecko, aby odstranilo diskriminační ustanovení o dědické dani

Komise dnes zaslala Řecku žádosti, v nichž je vyzývá, aby změnilo dvě diskriminační pravidla pro dědickou daň. První se týká osvobození od daně, které řecké právo umožňuje u dědictví nemovitostí. Výjimka platí pouze pro státní příslušníky zemí EU, kteří mají bydliště v Řecku a kteří nevlastní stálé bydliště. Komise je toho názoru, že tento přístup diskriminuje státní příslušníky zemí EU a EHP, kteří mají bydliště mimo území Řecka, a je překážkou volného pohybu kapitálu stanoveného ve Smlouvách. Druhá žádost se týká diskriminačního ustanovení, na jehož základě Řecko umožňuje preferenční daňové sazby pro odkazy neziskovým organizacím v jiných státech EU/EHP pouze pod podmínkou vzájemnosti. Komise se domnívá, že uplatnění podmínky vzájemnosti vede k diskriminačnímu zacházení, které je překážkou pro volný pohyb kapitálu. Požadavky Komise mají podobu „odůvodněných stanovisek“. Pokud jim Řecko nevyhoví do dvou měsíců, může Komise předložit věc Soudnímu dvoru EU. Ref.: IN/2012/2134

(další informace: E. Traynor – tel. +32 229 21548 – mobil +32 498 98 3871)

 1. Životní prostředí: Komise vyzývá Španělsko, aby zlepšilo ochranu přírody na Kanárských ostrovech

Evropská komise žádá Španělsko, aby zdokonalilo ustanovení k ochraně přírody na Kanárských ostrovech. Podle směrnice o stanovištích u některých druhů je nutný systém přísné ochrany bez ohledu na lokalitu. Španělský regionální zákon č. 4/2010 stanoví seznam chráněných druhů v Autonomním společenství Kanárské ostrovy, včetně jedné kategorie – druhy „zvláštního zájmu pro ekosystémy Kanárských ostrovů“ –, které jsou přísně chráněny, pouze pokud se vyskytují v chráněné oblasti. Některé z těchto druhů však vyžadují přísnou ochranu, ať už se nacházejí kdekoli. Komise se proto domnívá, že nový seznam není v souladu s povinnostmi stanovenými ve směrnici o stanovištích. Pokud Španělsko nepřijme opatření do dvou měsíců, může Komise předložit věc Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Hennon – tel. +32 229 53593 – mobil +32 498 95 3593)

 1. Železniční doprava: Komise žádá Španělsko, aby do svého vnitrostátního práva zapracovalo právní předpisy EU pro interoperabilitu železnic

Komise vyzývá Španělsko, aby sladilo své vnitrostátní předpisy s právními předpisy EU o železniční interoperabilitě. Cílem směrnice 2008/57/ES je vytvořit podmínky pro to, aby se evropský železniční dopravní systém stal interoperabilnějším napříč hranicemi, což znamená, že by více vlaků mělo být schopno jízdy ve více než jedné zemi. To vytvoří intenzívnější hospodářskou soutěž na vnitrostátních trzích, a tím umožní železničnímu odvětví účinněji soutěžit s jinými druhy dopravy. Tento právní předpis měl být uplatňován od 19. července 2010. Pokud Španělsko nezareaguje uspokojivě, Komise může věc předložit Soudnímu dvoru Evropské unie. Komise zahájila řízení pro porušení právních předpisů proti Španělsku v této věci letos v březnu, odůvodněné stanovisko (druhá fáze řízení pro porušení právních předpisů EU) se odesílá nyní. Španělsko musí Komisi odpovědět do dvou měsíců.

(další informace: H. Kearns – tel. +32 229 87638 – mobil +32 498 98 7638)

 1. Finsko: nedostatečné provádění předpisů o pomoci obětem diskriminace

Komise dnes vydala odůvodněné stanovisko určené Finsku ve druhé fázi řízení pro porušení právních předpisů v souvislosti s nedostatky týkajícími se orgánu této země pro rasovou rovnost, který jsou všechny členské státy povinny vytvořit podle právních předpisů EU o rovném zacházení (směrnice 2000/43/ES). Předpisy EU proti diskriminaci ukládají členským státům povinnost zřídit vnitrostátní orgán, jehož úkolem je poskytovat obětem diskriminace nezávislou pomoc při podávání žalob, jakož i sledovat diskriminaci a podávat o ní zprávy. Vnitrostátní orgány pro rovné zacházení mají zásadní význam, zejména pro řádné prosazování směrnice a zajištění ochrany pro oběti diskriminace. Je důležité, aby vnitrostátní orgány pro rovné zacházení skutečně plnily všechny úkoly požadované směrnicí. Finské právní předpisy v současnosti nejmenují orgán pro rovné zacházení pověřený případy rasové nebo etnické diskriminace v zaměstnání. Komise proto vyzývá Finsko, aby uvedlo své právní předpisy do souladu s požadavky EU, aby se zajistilo, že oběti diskriminace mohou obdržet odpovídající pomoc.

(další informace: M. Andreeva – tel. +32 229 91382 – mobil +32 498 99 1382)

 1. Změna klimatu: Komise vyzývá Francii, aby dodržovala předpisy EU o fluorovaných skleníkových plynech

Nařízení 842/2006 vyžaduje, aby podniky přijaly řadu opatření ke snížení úniků ze zařízení obsahujících fluorované plyny a pro zpětné získání těchto plynů po uplynutí doby životnosti zařízení. Nařízení rovněž stanoví požadavky na školení a osvědčování osob, které zajišťují servis zařízení, dále požadavky na označování zařízení s fluorovanými plyny, podávání zpráv o produkci, dovozu a vývozu fluorovaných plynů a také některé zákazy v několika konkrétních oblastech. Tato opatření jsou důležitá pro snížení emisí této skupiny technických plynů se silným skleníkovým efektem, které by pomohlo zabránit dalšímu globálnímu oteplování.

Francie do dnešního dne nesdělila Komisi, které vnitrostátní orgány by měly certifikovat společnosti znovuzískávající některá rozpouštědla na bázi fluorovaných plynů ze zařízení. Komise dnes proto Francii žádá, a to v odůvodněném stanovisku (druhé fázi řízení pro porušení právních předpisů EU), aby tyto předpisy dodržovala.

(další informace: M. Andreeva – tel. +32 229 64971 – mobil +32 498 96 4971)

 1. Komise žádá Francii, aby odstranila překážky obchodu pro stavebnice vozidel (věc 2012/4176)

Evropská komise požádala Francii, aby změnila své předpisy pro registraci dovezených stavebnic vozidel, která byla dříve registrována v jiném členském státě, neboť nejsou v souladu se zásadou volného pohybu zboží v EU a zásadami stanovenými ve směrnici EU o registračních dokladech vozidel. Stavebnice vozidel se skládají ze soupravy dílů prodávané výrobcem a používané kupujícím k sestavení vozidla. Mechanické soustavy, jako jsou motor a převodovka, obvykle pocházejí ze starších vozidel na součástky nebo jsou zakoupeny nové od jiných prodejců. Francouzské orgány v současnosti odmítají zaregistrovat některé dovezené stavebnice vozidel, protože tvrdí, že některé údaje v dokladech o registraci vozidla jsou nesprávné (jako datum první registrace vozidla), a to navzdory skutečnosti, že registrační doklady byly vyhotoveny příslušnými orgány v jiné zemi EU.

Komise se domnívá, že dokladům poskytnutým členským státem původu by se mělo důvěřovat a Francie by se měla zaměřit na bezpečnostní aspekty vozidla. Aby byla možná efektivní registrace uvedených vozidel, měly by příslušné vnitrostátní orgány spolupracovat a navázat účinný dialog s cílem objasnit jakékoli chybějící nebo nesprávné údaje, nikoli zvyšovat administrativní zátěž soukromých osob kupujících tato vozidla. Pokud není možné dosáhnout dohody mezi vnitrostátními orgány, je třeba podniknout další kroky, které umožní registraci vozidla, například francouzské orgány by měly mít možnost zvolit novější datum registrace vozidla.

Komise proto vydala odůvodněné stanovisko, ve kterém žádá Francii, aby umožnila registraci těchto vozidel, která jsou již zaregistrována v jiném členském státě. V případě, že Francie neoznámí Komisi do dvou měsíců opatření přijatá za účelem zajištění plného souladu s jejími závazky vyplývajícími ze směrnice, může Komise rozhodnout o tom, že věc postoupí Soudnímu dvoru EU.

(další informace: C. Corazza – tel. +32 229 51752 – mobil +32 498 99 2862)

 1. Pracovní právo: Komise vyzývá Itálii, aby ukončila diskriminaci zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou ve veřejných školách

Evropská komise požádala Itálii, aby přezkoumala pracovní řád zaměstnanců veřejných škol v pracovním poměru na dobu určitou.

Evropská komise obdržela řadu stížností, které naznačovaly, že se zaměstnanci v pracovním poměru na dobu určitou se zachází méně příznivě než se srovnatelnými stálými zaměstnanci. Zejména jsou zaměstnáváni na základě po sobě jdoucích smluv na dobu určitou po mnoho let, v důsledku čehož je jejich zaměstnání nejisté, i když v podstatě plní trvalé úkoly. Vnitrostátní právní předpisy nestanoví účinná opatření, která by zabránila tomuto zneužívání. Navíc dostávají nižší plat než stálí zaměstnanci se srovnatelnou profesní dráhou. Evropská komise se domnívá, že tato situace je v rozporu se směrnicí EU o pracovních poměrech na dobu určitou.

Podle postupů EU při řízení pro porušení právních předpisů má žádost podobu „odůvodněného stanoviska“. Itálie má nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámila opatření přijatá k zajištění souladu se směrnicí. V opačném případě může Komise rozhodnout o postoupení věci Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Todd – tel. +32 229 94107 – mobil +32 498 99 4107)

 1. Ochrana zdraví a bezpečnost: Komise vyzývá Itálii, aby provedla směrnici o prevenci poranění ostrými předměty v nemocničním a zdravotnickém odvětví

Komise požádala Itálii, aby do svého vnitrostátního práva zapracovala směrnici EU o prevenci poranění ostrými předměty v nemocničním a zdravotnickém odvětví (2010/32/EU). Směrnice provádí Rámcovou dohodu o prevenci poranění ostrými předměty, kterou uzavřely Evropské sdružení nemocničních a zdravotnických zaměstnavatelů (HOSPEEM) a Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU). Jejím cílem je dosáhnout co možná nejbezpečnějšího pracovního prostředí pro zdravotnické a nemocniční pracovníky, a to kombinací plánování, osvěty, informování, školení, preventivních a kontrolních opatření. V řízení pro porušení právních předpisů EU má žádost Komise podobu odůvodněného stanoviska. Itálie má nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámila opatření přijatá k zajištění souladu se směrnicí. V opačném případě může Komise rozhodnout o postoupení věci Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Todd – tel. +32 229 94107 – mobil +32 498 99 4107)

 1. Životní prostředí: Komise vyzývá Itálii, aby přijala pravidla EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Evropská komise vyzývá Itálii, aby jí zaslala informace o tom, jak jsou právní předpisy EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních zapracovávány do jejího domácího práva. Itálie nepřijala řadu opatření, včetně přepracování směrnice o nebezpečných látkách samotné, které mělo být zapracováno do vnitrostátního práva do 2. ledna 2013, a opatření týkajících se výjimek pro některé zařízení obsahující olovo nebo kadmium, dvou souvisejících směrnic, které měly být zapracovány do vnitrostátních právních předpisů do téhož data. Poté, co Itálie nedodržela původní lhůtu, Komise jí 21. března 2013 zaslala výzvy. Jelikož nedostatky dosud nebyly odstraněny, Komise zasílá odůvodněná stanoviska. Nepřijme-li Itálie do dvou měsíců příslušná opatření, věci mohou být postoupeny Soudnímu dvoru EU, kde v souvislosti se směrnicí o nebezpečných látkách mohou být uloženy finanční sankce.

(další informace: J. Hennon – tel. +32 229 53593 – mobil +32 498 95 3593)

 1. DPH: Komise vyzývá Itálii, aby přezkoumala své předpisy o vedlejších nákladech dovozu osvobozeného od DPH

Komise formálně požádala Itálii, aby zajistila soulad svých vnitrostátních daňových pravidel pro vedlejší náklady dovozu (jako jsou přeprava, pojištění atd.) se směrnicí EU o DPH. Podle práva EU by vedlejší náklady dovozu – zejména přepravní náklady – měly být zahrnuty do daňové základny dovozu a osvobozeny od DPH až do dosažení prvního místa určení. Podle italských právních předpisů mohou být vedlejší náklady osvobozeny od DPH, pouze pokud tyto náklady již byly zdaněny na hranici. Tento přístup není v souladu s pravidly EU a může vytvořit pro přepravce a obchodníky nepřiměřenou administrativní zátěž. Tato žádost má podobu odůvodněného stanoviska. Pokud Komise neobdrží uspokojivou odpověď do dvou měsíců, může spor s Itálií postoupit Soudnímu dvoru EU. Ref: 2012/2088

(další informace: E. Traynor – tel. +32 229 21548 – mobil +32 498 98 3871)

 1. Práva cestujících v železniční přepravě: Komise vyzývá Itálii k zajištění souladu s pravidly EU

Komise dnes vyzvala Itálii, aby podnikla opatření, jež by zajistila úplný soulad s pravidly EU týkajícími se práv cestujících v železniční přepravě. Itálie doposud nezřídila oficiální a zplnomocněný orgán pro uplatňování práv cestujících v železniční přepravě na svém území, ani doposud nestanovila pravidla upravující postihy za porušení právních předpisů týkajících se práv cestujících v železniční přepravě. Bez těchto dvou nezbytných a zároveň právně závazných opatření nebudou mít cestující přepravující se vlakem na území Itálie nebo cestující z Itálie do jiné země EU možnost domáhat se svých práv, na něž mají nárok, pokud by během jejich cesty došlo ke komplikacím. Nařízení č. 1371/2007) o právech cestujících v železniční přepravě měly členské státy provést do 3. prosince 2009. V současné době však Itálie zřídila pouze dočasný orgán, který nemá dostatečné pravomoci ani autoritu uplatňovat pravidla EU týkající se práv cestujících v železniční přepravě. Pokud Itálie nesplní své právní závazky ve lhůtě dvou měsíců, může se Komise rozhodnout, že se obrátí na Soudní dvůr. Další informace o právech cestujících v železniční přepravě.

(další informace: H. Kearns – tel. +32 22987638 – mobil +32 498987638)

 1. Elektronické komunikace: Komise je znepokojena zpožděním v provádění analýz příslušných trhů s produkty a službami v odvětví elektronických komunikací v Lucembursku

Evropská komise dnes vydala odůvodněné stanovisko určené Lucembursku z důvodu nedodržení ustanovení předpisového rámce EU pro elektronické komunikace z roku 2009. Podle čl. 16 odst. 6 rámcové směrnice mají vnitrostátní regulační orgány provést analýzu relevantního trhu s cílem zajistit, že je dostatečně konkurenceschopný a účinně poskytuje spotřebitelům a společnostem výhody, jež se od konkurenceschopných trhů očekávají z hlediska výběru, cen a inovací. Regulační orgány pak musí oznámit příslušný návrh opatření Komisi ve lhůtě tří let od přijetí předchozího opatření. S výjimkou zpožděných oznámení týkajících se 3 ze 7 trhů, jež mají být analyzovány, neoznámilo Lucembursko od roku 2008, a u některých dotčených trhů dokonce od roku 2006, žádnou analýzu trhu. Lucembursko dále ani nepožádalo o prodloužení lhůty ani se neobrátilo s žádostí o pomoc na Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC), jak je uvedeno v čl. 16 odst. 7 rámcové směrnice.

Lucembursko má nyní dva měsíce na to, aby přijalo opatření nezbytná ke splnění požadavků tohoto odůvodněného stanoviska.

(další informace: R. Heath – tel. +32 22961716 – mobil +32 460750221)

 1. Chované ryby: Komise vyzývá Polsko k zajištění plnění pravidel týkajících se veterinárních požadavků na živočichy pocházející z akvakultury

Evropská Komise dnes Polsku zaslala formální žádost, v níž vyzývá k úplnému zajištění souladu se směrnicí 2012/31 o zdraví chovaných ryb. Směrnice usiluje o zdokonalení stávajících právních předpisů týkajících se živočichů pocházejících z akvakultury. Směrnice se konkrétně zabývá i) epizootickým vředovým syndromem (EUS), což je exotická nákaza, která již není považována za potenciálně škodlivou nákazu, neboť v Unii nebyla ohlášena žádná ohniska EUS, ii) přidáním platýse druhu Paralichthys olivaceus na seznam druhů vnímavých k virové hemoragické septikémii, neboť v některých regionech Asie byla potvrzena klinická ohniska této nákazy.

Polsko stále ještě neprovedlo tuto směrnici do vnitrostátních právních přepisů, ačkoliv mělo povinnost tak učinit do 1. ledna 2013. Polsko má 2 měsíce na to, aby Komisi informovalo o opatřeních, která přijalo pro zajištění úplného souladu s právními předpisy EU. Pokud Polsko příslušná opatření neoznámí, může se Komise obrátit na Soudní dvůr Evropské unie.

(další informace: F. Vincent – tel. +32 22987166 – mobil +32 498987166)

 1. Pracovní právo: Komise žádá Portugalsko, aby ukončilo diskriminační zacházení s učiteli pracujícími ve veřejných školách na základě smlouvy na dobu určitou

Evropská Komise požádala Portugalsko, aby přezkoumalo podmínky zaměstnávání učitelů pracujících ve veřejných školách na základě smlouvy na dobu určitou.

Evropská komise obdržela řadu stížností upozorňujících na to, že s učiteli pracujícími na základě smlouvy na dobu určitou je zacházeno méně příznivě než se srovnatelnými stálými zaměstnanci. Jde zejména o to, že jsou po mnoho let zaměstnáváni na základě navazujících smluv na dobu určitou, což je udržuje v situaci nestálého zaměstnání, ačkoliv v podstatě vykonávají stálou práci. Vnitrostátní právní předpisy neobsahují účinná opatření, která by takovémuto zneužití zabránila. Navíc dostávají nižší mzdu než stálí zaměstnanci s podobným profesním profilem. Evropská Komise se domnívá, že tato situace je v rozporu se směrnicí EU o pracovních poměrech na dobu určitou.

Podle postupů EU při porušení právních předpisů má žádost podobu „odůvodněného stanoviska“. Portugalsko má nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámilo opatření přijatá pro zajištění souladu s uvedenou směrnicí. V opačném případě může Komise rozhodnout o postoupení této záležitosti Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Todd – tel. +32 22994107 – mobil +32 498994107)

 1. Ochrana zdraví a bezpečnost: Komise žádá Portugalsko, aby plně uplatnilo směrnici na zaměstnance ve veřejném sektoru

Evropská unie požádala Portugalsko, aby plně uplatnilo směrnici EU, která stanoví základní pravidla ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců (89/391/EHS), na veřejný sektor. Ustanovení směrnice požadují, aby členské státy zavedly opatření k odstranění a omezení rizika nemocí z povolání a pracovních úrazů. Zavazují zaměstnavatele k tomu, aby prováděli hodnocení rizik a vedli související dokumentaci a také aby v rámci společnosti a/nebo podniku vytvořili služby pro ochranu a prevenci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Portugalsko nicméně tyto povinnosti nesplnilo. Směrnice navíc požaduje, aby členské státy zajistily, že zaměstnavatelé, zaměstnanci a zástupci zaměstnanců budou uvedená pravidla dodržovat, avšak portugalské právní předpisy nestanoví postihy za nedodržování ustanovení směrnice, která se týkají veřejného sektoru. Podle postupů EU při porušení práva má žádost podobu „odůvodněného stanoviska“. Portugalsko má nyní dva měsíce na to, aby Komisi oznámilo opatření přijatá pro plné uplatnění a provedení uvedené směrnice. V opačném případě může Komise rozhodnout o postoupení této záležitosti Soudnímu dvoru EU.

 1. Životní prostředí: Komise žádá Portugalsko, aby odstranilo toxický odpad v Gondomaru

Evropská komise žádá Portugalsko, aby odstranilo velká množství toxického odpadu uloženého do zrušených dolů São Pedro da Cova v Gondomaru blízko Porta. Přestože pro tuto lokalitu byla vydána licence pouze na 97,5 tun inertního odpadu, bylo v letech 2001 až 2002 do dolů uloženo přibližně 320 000 tun nebezpečného odpadu pocházejícího z bývalých prostor společnosti Oporto National Steel, což vedlo k tomu, že se místní spodní voda stala nevhodnou pro lidskou spotřebu. Portugalsko vzalo na vědomí rozsah problému a přijalo program obnovy, avšak navzdory dřívější výzvě a pravidelnému dialogu s portugalskými orgány je Komise znepokojena pomalým tempem sanačních prací, které nebyly doposud zahájeny. Bylo proto zasláno odůvodněné stanovisko. Pokud Portugalsko do dvou měsíců nepodnikne příslušné kroky, může být případ postoupen Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Hennon – tel. +32 22953593 – mobil +32 498953593)

 1. Investiční fondy: Komise vyzývá Portugalsko, aby uplatňovalo pravidla EU

Evropská komise vyzvala Portugalsko, aby do vnitrostátních právních předpisů plně provedlo určitá pravidla EU týkající se investičních fondů, a to zejména směrnici 2009/65/ES o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a prováděcí směrnici 2010/43/EU o organizačních požadavcích, která měla být ve všech členských státech EU provedena do 30. června 2011. Portugalsko však provedlo pouze část požadovaných ustanovení. V druhé fázi řízení EU pro porušení právních předpisů má žádost Komise podobu dvou odůvodněných stanovisek, v nichž se Portugalsko vyzývá k provedení chybějících článků do dvou měsíců od jejich obdržení. Ustanovení, která Portugalsko neprovedlo do svého vnitrostátního právního systému, se týkají především povinností souvisejících se správcovskými společnostmi, depozitářem a informací, jež mají být poskytovány investorům, a také konfliktu zájmů, pravidel jednání a řízení rizik. Pokud Portugalsko do dvou měsíců nepodnikne příslušné kroky, může Komise případ postoupit Soudnímu dvoru Evropské unie. Více informací naleznete na stránkách: http://ec.europa.eu/internal_market/investment/index_en.htm

(další informace: C. Hughes – tel. +32 22964450 – mobil +32 498964450)

 1. MARE: Komise vyzývá Rumunsko, aby zajistilo přímou elektronickou výměnu důležitých informací o rybolovu s ostatními členskými státy

Komise zaslala Rumunsku odůvodněné stanovisko v souvislosti s nedodržením povinností zajistit přímou elektronickou výměnu důležitých informací o rybolovu s ostatními členskými státy.

Podle nařízení (ES) č. 1224/2009 o kontrole rybolovu mají členské státy povinnost zřídit nezbytnou infrastrukturu pro provoz elektronického datového systému pro výměnu údajů o rybolovu. Absence takového systému může zabránit plavidlům ostatních členských států provádět vykládku nebo prodávat ryby v Rumunsku. Obdobně může být rumunským rybářským plavidlům znemožněno provést vykládku v přístavech ostatních členských států. Uvedený systém by měl obsahovat informace, jako jsou údaje systému sledování plavidel, informace z lodního deníku rybolovu, prohlášení o vykládce a jiná prohlášení.  Tyto požadavky jsou od 1. ledna 2010 povinné pro všechny členské státy. Úplné a správné provádění pravidel EU v oblasti rybolovu je prioritou Komise a jeho cílem je zajistit udržitelné rybolovné postupy v celé EU.

Pokud Komise do dvou měsíců neobdrží uspokojivou odpověď, může tuto věc postoupit Soudnímu dvoru Evropské unie.

(další informace: O. Drewes – tel. +32 22992421 – mobil +32 498980081)

 1. Úřední kontroly: Komise vyzývá Rumunsko, aby změnilo svůj kontrolní systém pro dovoz soli

Komise dnes zaslala Rumunsku formální žádost (odůvodněné stanovisko), v níž Rumunsko žádá, aby změnilo svůj systém úředních kontrol dovozu soli ze zemí mimo EU, jako jsou Ukrajina a Bělorusko. Součástí kontrolního systému jsou systematické fyzické kontroly (100 %) a pro dokončení dovozního řízení systém pro každý vagon vyžaduje osvědčení o analýze úrovní radioaktivní kontaminace (potvrzující, že radioaktivita nepřesahuje určité limity), což je s ohledem na chybějící přiměřené posouzení rizika v rozporu s povinnostmi stanovenými v čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 2, čl. 15 odst. 1 a čl. 16 odst. 2 nařízení (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách.

Komise konstatuje, že Rumunsko neposkytlo důkazy radioaktivní kontaminace dovážené soli (ve vzorcích nebyly žádné pozitivní výsledky) a že posouzení rizika prováděné Rumunskem není přiměřené. Komise proto dochází k závěru, že systematické fyzické kontroly soli dovážené ze stejného místa původu na Ukrajině a v Bělorusku jsou nepřiměřené a nelze je ospravedlnit na základě nařízení (ES) č. 882/2004. Je proto nutné upravit četnost kontrol.

Rumunsko má dva měsíce na to, aby Komisi informovalo o tom, že uvedlo své právní předpisy v soulad s právními předpisy Unie, jinak může Komise případ postoupit Soudnímu dvoru EU.

(další informace: F. Vincent – tel. +32 22987166 – mobil +32 498987166)

 1. Životní prostředí: Komise žádá RUMUNSKO, aby provedlo pravidla EU týkající se ochrany zvířat používaných pro vědecké účely

Evropská komise naléhavě vyzývá Rumunsko, aby provedlo právní předpisy EU týkající se ochrany zvířat používaných pro vědecké účely do svých vnitrostátních právních předpisů. Dotčená směrnice usiluje o minimalizaci používání zvířat při pokusech a vyžaduje, aby byly ve vhodných případech využívány alternativní postupy, avšak aby se současně zajistilo, že výzkum v EU zůstane na špičkové úrovni. Směrnice měla být provedena do vnitrostátních právních předpisů do 10. listopadu 2012. Jelikož Rumunsko uvedenou lhůtu zmeškalo, byla dne 30. ledna 2013 zaslána výzva. Rumunsko odpovědělo, že provedení je již velmi blízko, avšak Komise doposud neobdržela žádné úřední oznámení o přijetí příslušného právního předpisu. Komise proto zasílá odůvodněné stanovisko, a pokud Rumunsko do dvou měsíců nepodnikne příslušné kroky, může být případ postoupen Soudnímu dvoru, který může uložit finanční sankce.

(další informace: J. Hennon – tel. +32 22953593 – mobil +32 498953593)

 1. Životní prostředí: Komise vyzývá ŠVÉDSKO, aby zlepšilo vnitrostátní uplatňování právních předpisů týkajících odpadů z těžebního průmyslu

Evropská Komise vyzývá Švédsko, aby změnilo uplatňování směrnice o důlních odpadech ve svých vnitrostátních právních předpisech. Uvedená směrnice měla být provedena do května 2008, a přestože Švédsko přijalo nový právní předpis, který vyřešil řadu problémů, Komise nadále tvrdí, že v některých z technických ustanovení se vyskytují nedostatky. Mezi problematické oblasti patří opětovné využití nebo zpětné získávání důlních odpadů a požadavky na to, aby bylo při navrhování dolů zohledněno období po jejich uzavření. V září 2011 byla zaslána výzva, a protože odpovědi, které Švédsko poskytlo, neřešily všechny problémy, na něž Komise upozornila, zasílá Komise odůvodněné stanovisko. Pokud Švédsko do dvou měsíců nepodnikne příslušné kroky, může být případ postoupen Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Hennon – tel. +32 22953593 – mobil +32 498953593)

 1. Uzavření:

 1. Evropská komise uzavírá řízení pro porušení právních předpisů týkající se nuceného odchodu maďarských soudců do důchodu

Evropská komise dnes formálně uzavřela soudní řízení zahájené proti Maďarsku dne 17. ledna 2012 v souvislosti s předčasným odchodem 274 maďarských soudců a státních zástupců do důchodu (IP/12/24).

Komise má nyní jistotu, že Maďarsko uvedlo své právní předpisy do souladu s právními předpisy EU. Komise správné provádění nových právních předpisů v praxi podrobně monitorovala.

(další informace: IP/13/1112 – M. Andreeva - tel. +32 22991382 – mobil +32 498991382)

1 :

SMĚRNICE 2011/62/EU o zabránění vstupu padělaných léčivých přípravků do legálního dodavatelského řetězce: http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2011_62/dir_2011_62_cs.pdf


Side Bar