Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

OZNAM

Brusel 19. novembra 2013

Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 – často kladené otázky

V tomto ozname sa vysvetľuje nový viacročný finančný rámec Európskej únie na roky 2014 – 2020. Možno v ňom nájsť odpovede na otázky v súvislosti s prvkami, ktoré dnes odhlasoval Európsky parlament, s jeho celkovou štruktúrou, dostupnými sumami, financovaním budúceho rozpočtu a korekčnými mechanizmami. Takisto v ňom možno nájsť užitočné tabuľky a grafy.

Oznam dopĺňa tlačovú správu, v ktorej sa uvádzajú hlavné body budúceho rozpočtu.

Čo je viacročný finančný rámec?

Viacročný finančný rámec (VFR) stanovuje maximálne ročné sumy (=stropy), ktoré EÚ môže vynaložiť na rôzne politické oblasti (=okruhy) v priebehu aspoň piatich rokov. Nadchádzajúci VFR sa vzťahuje na obdobie siedmich rokov: od roku 2014 do roku 2020.

VFR ako taký nie je rozpočtom EÚ na sedem rokov. Poskytuje rámec pre finančné plánovanie a rozpočtovú disciplínu, a zabezpečuje tak predvídateľnosť výdavkov EÚ. Zároveň umožňuje EÚ vykonávať spoločné politiky počas obdobia, ktoré je dostatočne dlhé na to, aby tieto politiky boli účinné. Keďže sa vo VFR vymedzujú sumy a oblasti, do ktorých by EÚ mala počas siedmich rokov investovať, tento rámec je vyjadrením politických priorít, ako aj nástrojom rozpočtového plánovania. Ročný rozpočet sa prijíma v tomto rámci a obvykle neprekračuje výdavkové stropy VFR, aby sa zachovala určitá rezerva pre prípad neplánovaných potrieb.

O čom dnes konkrétne hlasoval Európsky parlament?

Európsky parlament dnes vyjadril súhlas s nariadením, ktorým sa stanovuje VFR, a hlasoval o niekoľkých súvisiacich otázkach. Ako sa vyžaduje v Zmluve o fungovaní EÚ, VFR musí Rada prijať jednomyseľne po udelení súhlasu Európskeho parlamentu, ktorý sa uznáša absolútnou väčšinou všetkých svojich poslancov.

Balík VFR, o ktorom sa dnes hlasovalo, tvoria tieto dokumenty:

 1. Nariadenie o VFR: Súbor pravidiel a ustanovení, v ktorých sa bližšie určuje štruktúra a fungovanie celého mechanizmu viacročného finančného rámca.

Pozri: http://www.consilium.europa.eu/media/2060418/st11655.en13.pdf.

 1. Medziinštitucionálna dohoda: Cieľom dohody prijatej v súlade s článkom 295 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) je zabezpečiť rozpočtovú disciplínu a zlepšiť fungovanie ročného rozpočtového postupu a spoluprácu medzi inštitúciami v rozpočtových záležitostiach, ako aj zaistiť riadne finančné hospodárenie. Podrobnejšie sa v nej určujú ustanovenia nariadenia o VFR, ako napríklad podmienky mobilizácie osobitných nástrojov flexibility.

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st11/st11298.en13.pdf.

 1. Vyhlásenia o:

  • vlastných zdrojoch

  • zlepšení efektívnosti verejných výdavkov v oblastiach, v ktorých EÚ koná

  • uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti

  • nezamestnanosti mladých ľudí a posilňovaní výskumu

  • vnútroštátnych vyhláseniach o hospodárení

  • preskúmaní/revízii VFR

Okrem týchto prvkov, o ktorých sa dnes hlasovalo, VFR zahŕňa aj rozhodnutie o vlastných zdrojoch EÚ (príjmoch do rozpočtu EU) a právne základy jednotlivých programov financovania, v ktorých sa vymedzujú podmienky oprávnenosti a kritériá prideľovania finančných prostriedkov.

Boli už prijaté všetky nové programy financovania?

Nie. Kým nebude s konečnou platnosťou prijaté nariadenie o VFR, z právneho hľadiska ešte nie je možné prijať jednotlivé výdavkové programy, pretože priradenie referenčnej finančnej sumy závisí od konečnej dohody o VFR.

V rámci súbežných rokovaní prebiehajúcich od roku 2011 však bola o mnohých programoch dosiahnutá politická dohoda.

V mnohých prípadoch teda nové programy už len čakajú na konečné sumy. V niektorých ďalších prípadoch ešte stále prebiehajú rokovania.

Prehľad o aktuálnom stave odvetvových rokovaní možno nájsť na tejto webovej stránke: http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm.

Bolo už prijaté rozhodnutie o vlastných zdrojoch?

Rozhodnutie o vlastných zdrojoch a súvisiace vykonávacie opatrenia sú stále predmetom rokovaní. Rozhodnutie prijme Rada po tom, ako svoje stanovisko predloží Európsky parlament, pravdepodobne v priebehu roka 2014. Účinnosť nadobudne až po ratifikácii všetkými členskými štátmi v súlade s ich ústavnými požiadavkami. Skúsenosti ukazujú, že to môže trvať jeden až dva roky, ale formálne zapojenie národných parlamentov v súlade s článkom 311 ZFEÚ je nevyhnutnou požiadavkou, pretože v rozhodnutí o vlastných zdrojoch sa stanovujú právne záväzné nároky pre rozpočet EÚ na obdobie siedmich rokov. Po nadobudnutí účinnosti sa rozhodnutie bude uplatňovať spätne od 1. januára 2014. Hoci sa rozhodnutie o vlastných zdrojoch vzťahuje na to isté obdobie ako nariadenie o VFR, neexistuje medzi nimi právna väzba.

Zostane súčasný VFR nezmenený až do roku 2020?

Fungovanie VFR na roky 2014 – 2020 preskúma v roku 2016 Komisia, pričom plne zohľadní aktuálnu hospodársku situáciu, ako aj najnovšie makroekonomické prognózy.

Budú môcť príjemcovia získavať finančné prostriedky z nových programov od januára 2014?

Politickým zámerom je, aby sa nové programy rozbehli čo najskôr začiatkom roka 2014. Bude to závisieť prevažne od stavu rokovaní a od špecifík spôsobu riadenia každého z programov financovania.

Aká je štruktúra VFR a jeho obsah?

VFR je rozdelený do šiestich kategórií výdavkov (=okruhov), ktoré zodpovedajú rôznym oblastiam činnosti EÚ:

1. Inteligentný a inkluzívny rast

1a. Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť: Zahŕňa výskum a inovácie, vzdelávanie a odbornú prípravu, transeurópske siete v oblasti energetiky, dopravy a telekomunikácií, sociálnu politiku, rozvoj podnikov atď.

1b. Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť: Zahŕňa regionálnu politiku, ktorá má za cieľ pomáhať najmenej rozvinutým krajinám a regiónom EÚ dobehnúť ostatných, posilňovať konkurencieschopnosť všetkých regiónov a rozvíjať spoluprácu medzi regiónmi.

2. Udržateľný rast: Prírodné zdroje: Zahŕňa spoločnú poľnohospodársku politiku, spoločnú rybársku politiku, rozvoj vidieka a opatrenia v oblasti životného prostredia.

3. Bezpečnosť a občianstvo: Zahŕňa spravodlivosť a vnútorné záležitosti, ochranu hraníc, prisťahovalectvo a azylovú politiku, verejné zdravie, ochranu spotrebiteľa, kultúru, mládež, informovanie občanov a dialóg s nimi.

4. Globálna Európa: Zahŕňa všetky vonkajšie činnosti (zahraničnú politiku) EÚ, ako je napríklad rozvojová alebo humanitárna pomoc. Európsky rozvojový fond poskytuje finančné prostriedky aj na posilnenie úlohy „EÚ ako globálneho aktéra“. Netvorí však súčasť rozpočtu EÚ, a preto nepatrí do VFR.

5. Administratíva: Zahŕňa administratívne výdavky všetkých európskych inštitúcií, dôchodky a výdavky na európske školy.

6. Kompenzácie: Dočasný mechanizmus peňažných tokov navrhnutý s cieľom zabezpečiť, aby Chorvátsko, ktoré do EÚ vstúpilo v júli 2013, neprispievalo počas prvého roka po svojom pristúpení do rozpočtu EÚ viac, než z neho dostáva.

Čo je účelom tzv. stropov?

Stropy sú maximálne ročné sumy stanovené vo VFR. Obmedzujú výšku finančných prostriedkov, ktoré možno minúť z rozpočtu EÚ v uvedených šiestich politických oblastiach a celkovo počas celého obdobia rokov 2014 – 2020. Existujú dva typy výdavkových stropov:

1. Ročný strop pre každý okruh: vyjadrený ako viazané rozpočtové prostriedky (právne záväzný prísľub vynaložiť finančné prostriedky, ktoré sa nevyhnutne nevyplatia ten istý rok, ale možno v priebehu niekoľkých rozpočtových rokov).

2. Celkový ročný strop:

viazaných rozpočtových prostriedkov: zodpovedá súčtu stropov každého okruhu

platobných rozpočtových prostriedkov: zodpovedá skutočným sumám schváleným na vyplatenie v danom roku. (Sumy zahrnuté do rozpočtu spravidla zodpovedajú súčtu platieb naplánovaných pre každú kategóriu). Ročné platobné rozpočtové prostriedky musia byť úplne pokryté celkovými ročnými príjmami.

Celkový strop je vyjadrený aj ako percentuálny podiel odhadovaného HND EÚ. Tento podiel sa aktualizuje každý rok na základe najnovších dostupných prognóz HND s cieľom skontrolovať, či celková odhadovaná výška platieb EÚ neprekračuje maximálnu výšku vlastných zdrojov, ktoré EÚ môže získať počas roka (1,23 % HND EÚ).

Ako sa zabezpečí kvalita výdavkov?

Kvalita výdavkov sa zabezpečí napríklad prostredníctvom týchto opatrení:

 • Jednoznačná orientácia na výsledky vo všetkých politických oblastiach pomôže dosiahnuť ciele stratégie pre rast s názvom Európa 2020.

 • Zjednodušenie politík a programov prinesie ľahšiu použiteľnosť a menej chýb.

 • Naďalej sa budú uplatňovať prísne kontroly financovania EÚ prostredníctvom Európskej únie a členských štátov a ďalej sa zvýši ochrana finančných záujmov EÚ, okrem iného aj prostredníctvom Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a budúcej Európskej prokuratúry.

 • Efektívnosť politiky súdržnosti, rozvoja vidieka a rybárskeho fondu bude prepojená so správou ekonomických záležitostí na podporu členských štátov pri plnení odporúčaní EÚ v rámci európskeho semestra.

 • Nové finančné nástroje môžu zvýšiť vplyv financovania EÚ tým, že prilákajú súkromný kapitál prostredníctvom finančnej páky.

 • Nová výkonnostná rezerva bude motivovať k dosahovaniu výnimočných výsledkov projektov tým, že ich odmení v rámci politiky súdržnosti, rozvoja vidieka a rybárskeho fondu.

Čo v prípade neočakávaných situácií?

Nový VFR umožní väčšiu pružnosť pri reakcii na neočakávané situácie:

Pružnosť platieb: Za určitých podmienok a v rámci celkových stropov stanovených vo VFR sa nevyčerpané platobné rozpočtové prostriedky a rezervy môžu previesť z jedného rozpočtového roka do ďalšieho. Takéto úpravy sa musia vykompenzovať zodpovedajúcim znížením stropu platobných prostriedkov na rok n – 1.

Pružnosť rozpočtových prostriedkov v oblasti rastu a zamestnanosti: Z viazaných rozpočtových prostriedkov nevyčerpaných v rokoch 2014 – 2017 sa vytvorí rezerva pre dodatočné výdavky na obdobie rokov 2016 – 2020 v oblasti rastu a zamestnanosti (najmä zamestnanosti mladých ľudí).

Osobitná pružnosť pre zamestnanosť mladých ľudí a výskum: S cieľom sústrediť čo najviac finančných prostriedkov tam, kde sú najviac potrebné, a čo najskôr, možno prostriedky až do výšky 2,1 miliardy EUR čerpať už v rokoch 2014 – 2015 v prípade iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a do výšky 400 miliónov EUR v prípade výskumu, programu Erasmus a MSP.

Pružnosť pomoci pre najodkázanejšie osoby: Členské štáty môžu dobrovoľne zvýšiť svoj príspevok pomoci pre najodkázanejšie osoby o 1 miliardu EUR.

Mimoriadna rezerva: Ide o poslednú možnosť ako reagovať na nepredvídané okolnosti. Jej výška dosahuje 0,03 % hrubého národného dôchodku (HND) EÚ.

Tak, ako to bolo v minulosti, rozdiel medzi platobnými rozpočtovými prostriedkami zahrnutými do rozpočtu a ročným stropom platobných prostriedkov, ako aj rozdiel medzi viazanými rozpočtovými prostriedkami zahrnutými do rozpočtu a výdavkovým stropom na okruh poskytuje v rámci príslušných stropov VFR určitý manévrovací priestor pre prípad neplánovaných potrieb a mimoriadne udalosti.

S prihliadnutím na minulé skúsenosti sa rozšíril priestor na intervenciu v prípade niektorých osobitných nástrojov (akým je napríklad rezerva na núdzovú pomoc), zvýšila sa maximálna výška pridelených prostriedkov a umožnil sa prevod nevyčerpaných prostriedkov do ďalšieho roku (ďalších rokov). Mimo VFR existujú nasledujúce mechanizmy pružnosti, pričom financovanie možno mobilizovať vo výške prekračujúcej výdavkové stropy:

 • Rezerva na núdzovú pomoc (v maximálnej výške 280 miliónov EUR ročne) je navrhnutá s cieľom financovať humanitárne operácie, operácie civilného krízového riadenia a operácie zamerané na ochranu v krajinách mimo EÚ v záujme rýchlej reakcie na nepredvídané udalosti. Rezerva na núdzovú pomoc bola napríklad mobilizovaná v roku 2012 v nadväznosti na udalosti ako vypuknutie konfliktu v Sýrii, konflikty v Mali a sucho v oblasti Sahelu.

 • Fond solidarity (v maximálnej výške 500 miliónov EUR ročne) má uvoľniť núdzovú finančnú pomoc v nadväznosti na veľkú katastrofu v členskom štáte alebo v kandidátskej krajine. Ako príklad veľkej katastrofy možno uviesť zemetrasenie v roku 2009 v talianskom regióne Abruzzo alebo záplavy v roku 2012 v Nemecku. Pomoc spravuje prijímajúca krajina a mala by sa využiť na obnovu základnej infraštruktúry, financovanie núdzových služieb, dočasné ubytovanie alebo na operácie v rámci odstraňovania znečistenia alebo na odstránenie bezprostredne hroziacich zdravotných rizík.

 • Nástroj flexibility (v maximálnej výške 471 miliónov EUR ročne) poskytuje financovanie jasne identifikovaných výdavkov, ktoré nemožno pokryť z rozpočtu EÚ bez toho, aby došlo k prekročeniu maximálnej ročnej sumy stanovenej pre výdavky vo VFR. Nástroj flexibility bol využitý napríklad v roku 2009, aby pomohol financovať projekty v oblasti energetiky v rámci európskeho plánu na oživenie hospodárstva a vyradiť z prevádzky jadrovú elektráreň v Bulharsku.

 • Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (v maximálnej výške 150 miliónov EUR ročne) má za cieľ pomôcť pracovníkom znovu sa začleniť do trhu práce po tom, ako boli prepustení v dôsledku veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu (t. j. v dôsledku premiestnenia, finančnej a hospodárskej krízy). Pomoc z tohto fondu bola poskytnutá napríklad belgickým pracovníkom po uzavretí závodu General Motors v Antverpách.

Vlastné zdroje

Ako sa bude financovať budúci VFR?

Európska rada vo februári 2013 schválila niektoré zmeny systému vlastných zdrojov na obdobie rokov 2014 – 2020. Súčasný systém však ostáva v platnosti až do formálneho prijatia a ratifikácie nového rozhodnutia Rady o vlastných zdrojoch. Vo všeobecnosti a bez toho, aby bol dotknutý výsledok prebiehajúceho legislatívneho postupu, sa v rámci nového rozhodnutia o vlastných zdrojoch budú uplatňovať tieto zásady:

Súčasný systém financovania sa prevažne predĺži.

Náklady na výber (suma, ktorú si členské štáty ponechávajú) v prípade tradičných vlastných zdrojov (clá) sa znížia z 25 % na 20 %, čo znamená, že príjmy do rozpočtu EÚ budú tvoriť 80 % vybranej sumy.

Posilní sa racionalizácia systému finančných korekcií, hoci vo veľmi obmedzenom rozsahu.

Okrem toho sa práve zriaďuje skupina na vysokej úrovni, ktorej úlohou bude preskúmať systém vlastných zdrojov. Komisia na základe výsledkov tejto činnosti posúdi, či je vhodná nová reforma systému vlastných zdrojov.

Vlastnými zdrojmi EÚ sú príjmy EÚ. Ročné výdavky musia byť úplne pokryté ročnými príjmami. Rozpočet EÚ nemôže byť v deficite. Rôzne druhy vlastných zdrojov a metóda ich výpočtu sa stanovujú v rozhodnutí Rady o vlastných zdrojoch. Zároveň sa ním maximálna ročná výška vlastných zdrojov, ktorú EÚ môže získať počas roka, obmedzuje na 1,23 % hrubého národného dôchodku (HND) EÚ. Existujú tri druhy vlastných zdrojov:

Tradičné vlastné zdroje: Tvoria ich hlavne dovozné clá v prípade dovozu z krajín mimo EÚ a odvody z produkcie cukru. Členské štáty EÚ si ponechávajú 25 % sumy ako náklady na výber.

Vlastné zdroje založené na dani z pridanej hodnoty (DPH): Z harmonizovaného základu DPH každého členského štátu sa odvádza jednotná sadzba 0,3 %.

Vlastné zdroje založené na HND: Každý členský štát prevádza v prospech EÚ štandardný percentuálny podiel svojho HND. Hoci bol tento systém navrhnutý tak, aby pokryl saldo celkových výdavkov, ktoré nie sú pokryté z iných vlastných zdrojov, stal sa najväčším zdrojom príjmov do rozpočtu EÚ.

Iné zdroje príjmov (vo výške približne 1 %) zahŕňajú dane a iné zrážky z odmien zamestnancov EÚ, bankové úroky, príspevky krajín mimo EÚ na určité programy, úrok z omeškania platieb a pokuty.

Mechanizmy finančných korekcií

Mechanizmy finančných korekcií sú navrhnuté tak, aby vyrovnali príspevky niektorých členských štátov, ktoré sa v porovnaní s ich národným bohatstvom považujú za nadmerné. Novými ustanoveniami sa zabezpečí istá racionalizácia súčasného systému finančných korekcií. Kým nebude s konečnou platnosťou prijaté a ratifikované rozhodnutie o vlastných zdrojoch, bude sa naďalej uplatňovať nezmenený systém. Po prijatí rozhodnutia sa príslušným členským štátom, ktoré majú nárok na korekciu, ich príspevky preplatia spätne od 1. januára 2014.

Súčasné korekčné mechanizmy (rozhodnutie o vlastných zdrojoch na roky 2007 – 2013):

Korekcia pre Spojené kráľovstvo: Spojenému kráľovstvu sa prepláca 66 % rozdielu medzi jeho príspevkom a sumou, ktorú dostáva späť z rozpočtu. Náklady na korekciu pre Spojené kráľovstvo sa rozdeľujú medzi členské štáty EÚ pomerne k podielu, ktorým prispievajú k HND EÚ. Nemecko, Holandsko, Rakúsko a Švédsko, ktoré svoje pomerné príspevky do rozpočtu považovali za príliš vysoké, však platia len 25 % svojho bežného podielu na financovaní korekcie pre Spojené kráľovstvo.

Paušálne platby: Holandsko a Švédsko využívajú hrubé zníženie svojho ročného príspevku založeného na HND vo výške 605 miliónov EUR a 150 miliónov EUR.

Znížené sadzby DPH pre Rakúsko (0,225 %), Nemecko (0,15 %), Holandsko a Švédsko (0,1 %).

Budúce korekčné mechanizmy (rozhodnutie o vlastných zdrojoch na roky 2014 – 2020), ak budú schválené:

Naďalej sa bude uplatňovať korekcia pre Spojené kráľovstvo.

Dánsko, Holandsko a Švédsko budú využívať hrubé zníženie svojho ročného príspevku založeného na HND vo výške 130 miliónov EUR, 695 miliónov EUR a 185 miliónov EUR. Rakúsko bude využívať hrubé zníženie svojho ročného príspevku založeného na HND vo výške 30 miliónov EUR v roku 2014, 20 miliónov EUR v roku 2015 a 10 miliónov EUR v roku 2016.

Znížené sadzby DPH pre Nemecko, Holandsko a Švédsko budú stanovené vo výške 0,15 %.

Ďalšie informácie:

Dnešná tlačová správa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1096_sk.htm.

Navštívte webovú stránku viacročného finančného rámca 2014 – 2020 a jednotlivých programov financovania EÚ.

Získajte viac informácií o údajoch jednotlivých programov v bežných cenách a v cenách z roku 2011.

Získajte viac informácií o prostriedkoch pridelených pre jednotlivé krajiny v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a kohéznej politiky.

Prečítajte si MEMO/13/1006 s plným znením videoprejavu predsedu Barrosa.

Prečítajte si MEMO/13/79 o VFR.


Side Bar