Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 – Συχνές ερωτήσεις

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα εξηγεί το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2014-2020. Απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με τα στοιχεία που ψηφίστηκαν σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη γενική του διάρθρωση, τα διαθέσιμα ποσά, τη χρηματοδότηση του μελλοντικού προϋπολογισμού και τους διορθωτικούς μηχανισμούς. Περιλαμβάνει επίσης χρήσιμους πίνακες και διαγράμματα.

Συμπληρώνει το δελτίο τύπου με τα σημαντικότερα σημεία του μελλοντικού προϋπολογισμού.

Τι είναι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο;

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) καθορίζει τα μέγιστα ετήσια ποσά («ανώτατα όρια») τα οποία μπορεί να δαπανήσει η ΕΕ σε διάφορα πολιτικά πεδία («τομείς») για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών. Το προσεχές ΠΔΠ καλύπτει περίοδο επτά ετών: από το 2014 έως το 2020.

Το ΠΔΠ αυτό καθαυτό δεν αποτελεί τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την επόμενη επταετία. Παρέχει ένα πλαίσιο για τον οικονομικό προγραμματισμό και τη δημοσιονομική πειθαρχία, διασφαλίζοντας την προβλεψιμότητα των δαπανών της ΕΕ. Επιτρέπει επίσης στην ΕΕ την υλοποίηση κοινών πολιτικών κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αρκετά μεγάλης ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους. Καθορίζοντας σε ποιο βαθμό και σε ποιους τομείς θα πρέπει να επενδύσει η ΕΕ σε βάθος επταετίας, το ΠΔΠ αποτελεί τόσο μέσο έκφρασης των πολιτικών προτεραιοτήτων, όσο και εργαλείο δημοσιονομικού προγραμματισμού. Ο ετήσιος προϋπολογισμός εγκρίνεται σε αυτό το πλαίσιο και συνήθως παραμένει κάτω από τα ανώτατα όρια δαπανών του ΠΔΠ, έτσι ώστε να διατηρείται κάποιο περιθώριο για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών.

Πάνω σε τι ακριβώς ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα;

Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη συγκατάθεσή του στον κανονισμό για τη θέσπιση του ΠΔΠ και ψήφισε πάνω σε μια σειρά από σχετικά θέματα. Όπως απαιτεί η Συνθήκη, το ΠΔΠ πρέπει να εγκριθεί ομόφωνα από το Συμβούλιο, αφού πρώτα λάβει τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (για την οποία απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών του).

Το πακέτο του ΠΔΠ που ψηφίστηκε σήμερα περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Κανονισμός για το ΠΔΠ: Ένα σύνολο κανόνων και διατάξεων που προσδιορίζουν τη δομή και τη λειτουργία του συνολικού μηχανισμού του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Βλέπε: http://www.consilium.europa.eu/media/2060418/st11655.en13.pdf

 1. Διοργανική συμφωνία: Σκοπός της συμφωνίας, η οποία εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 295 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), είναι η εφαρμογή δημοσιονομικής πειθαρχίας και η βελτίωση της υλοποίησης της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού και της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων σε θέματα προϋπολογισμού, καθώς και η διασφάλιση χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Επιπλέον, διασαφηνίζονται περαιτέρω κάποιες από τις διατάξεις του κανονισμού για το ΠΔΠ, όπως οι τρόποι αξιοποίησης των ειδικών μέσων ευελιξίας.

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st11/st11298.en13.pdf

 1. Δηλώσεις σχετικά με τα εξής θέματα:

α. Ίδιοι πόροι

β. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών σε θέματα που υπόκεινται στο πεδίο δράσης της ΕΕ

γ. Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου

δ. Ανεργία των νέων και ενίσχυση της έρευνας

ε. Εθνικές δηλώσεις διαχείρισης

στ. Επανεξέταση/αναθεώρηση του ΠΔΠ

Πέρα από αυτά τα στοιχεία που ψηφίστηκαν σήμερα, το ΠΔΠ περιλαμβάνει επίσης την απόφαση περί ιδίων πόρων της ΕΕ (έσοδα για τον προϋπολογισμό της ΕΕ) και τις νομικές βάσεις για τα επιμέρους χρηματοδοτικά προγράμματα, οι οποίες καθορίζουν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και τα κριτήρια για την κατανομή των κονδυλίων.

Έχουν ήδη εγκριθεί όλα τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα;

Όχι, χωρίς την οριστική έγκριση του κανονισμού για το ΠΔΠ δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατή η νομική έγκριση των επιμέρους προγραμμάτων δαπανών, καθώς η προσθήκη ενός ποσού δημοσιονομικής αναφοράς εξαρτάται από την τελική συμφωνία για το ΠΔΠ.

Για πολλά προγράμματα, ωστόσο, έχει ήδη επιτευχθεί πολιτική συμφωνία κατά τις παράλληλες διαπραγματεύσεις από το 2011 έως σήμερα.

Ως εκ τούτου, σε πολλές περιπτώσεις, για τα νέα προγράμματα αναμένονται μόνο οι τελικοί αριθμοί. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Για να ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τις τομεακές διαπραγματεύσεις, μπορείτε να συμβουλευτείτε την παρακάτω ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm

Έχει ήδη εγκριθεί η απόφαση για τους ίδιους πόρους;

Η απόφαση για τους ίδιους πόρους (ΑΙΠ) και τα σχετικά μέτρα εφαρμογής είναι ακόμα υπό διαπραγμάτευση. Η απόφαση θα εγκριθεί από το Συμβούλιο μετά την έκδοση γνωμοδότησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πιθανόν εντός του 2014. Θα τεθεί σε ισχύ μόνον μετά την επικύρωσή της από όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις συνταγματικές τους απαιτήσεις. Η πείρα δείχνει ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει ένα ή δύο έτη, αλλά η επίσημη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων σύμφωνα με το άρθρο 311 της Συνθήκης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, καθώς η ΑΙΠ θεσπίζει νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για περίοδο επτά ετών. Μόλις τεθεί σε ισχύ, η απόφαση θα ισχύει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2014. Παρότι καλύπτει την ίδια περίοδο, η απόφαση για τους ίδιους πόρους δεν συνδέεται νομικά με τον κανονισμό για το ΠΔΠ.

Το τρέχον ΠΔΠ θα παραμείνει αμετάβλητο μέχρι το 2020;

Η λειτουργία του ΠΔΠ 2014-20 θα επανεξεταστεί από την Επιτροπή το 2016, οπότε και θα ληφθούν πλήρως υπόψη η τρέχουσα οικονομική συγκυρία, καθώς και οι τελευταίες μακροοικονομικές προβλέψεις.

Θα μπορούν οι δικαιούχοι να χρηματοδοτούνται από τα νέα προγράμματα από τον Ιανουάριο του 2014;

Η πολιτική βούληση είναι τα νέα προγράμματα να τεθούν σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό στις αρχές του 2014. Αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και τις ιδιαιτερότητες των τρόπων διαχείρισης κάθε χρηματοδοτικού προγράμματος.

Ποια είναι η δομή του ΠΔΠ και το περιεχόμενό του;

Το ΠΔΠ χωρίζεται σε έξι κατηγορίες δαπανών («τομείς»), οι οποίες αντιστοιχούν σε διαφορετικούς τομείς δραστηριοτήτων της ΕΕ:

1. Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

1α. Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση: εδώ περιλαμβάνονται τα εξής: έρευνα και καινοτομία· εκπαίδευση και κατάρτιση· διευρωπαϊκά δίκτυα στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών· κοινωνική πολιτική· ανάπτυξη επιχειρήσεων κ.λπ.

1β. Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή: καλύπτει την περιφερειακή πολιτική, στόχος της οποίας είναι να βοηθήσει τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και περιφέρειες της ΕΕ να μειώσουν τη διαφορά τους από τις υπόλοιπες, μέσα από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όλων των περιφερειών και την ανάπτυξη της μεταξύ τους συνεργασίας.

2. Βιώσιμη ανάπτυξη: Φυσικοί πόροι: περιλαμβάνει την κοινή γεωργική πολιτική, την κοινή αλιευτική πολιτική, την ανάπτυξη της υπαίθρου και τα περιβαλλοντικά μέτρα.

3. Ασφάλεια και ιθαγένεια: περιλαμβάνει τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, την προστασία των συνόρων, την πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο, τη δημόσια υγεία, την προστασία των καταναλωτών, τον πολιτισμό, τη νεολαία, την ενημέρωση και τον διάλογο με τους πολίτες.

4. Η Ευρώπη στον κόσμο: καλύπτει όλη την εξωτερική δράση («εξωτερική πολιτική») της ΕΕ, όπως π.χ. αναπτυξιακή ή ανθρωπιστική βοήθεια. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης παρέχει επίσης χρηματοδοτικούς πόρους για την προώθηση της εικόνας της ΕΕ ως παράγοντα στην παγκόσμια σκηνή. Ωστόσο, δεν είναι μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ και, ως εκ τούτου, δεν εμπίπτει στο ΠΔΠ.

5. Διοίκηση: καλύπτει τις διοικητικές δαπάνες όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, των συνταξιοδοτικών ταμείων και των ευρωπαϊκών σχολείων.

6. Αποζημιώσεις: προσωρινός μηχανισμός ταμειακών ροών ο οποίος έχει σχεδιαστεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Κροατία, η οποία προσχώρησε στη ΕΕ τον Ιούλιο του 2013, δεν συνεισφέρει στον προϋπολογισμό της ΕΕ σε μεγαλύτερο βαθμό απ' ό,τι ωφελείται από αυτόν κατά το πρώτο έτος μετά την προσχώρησή της.

Ποιος είναι ο σκοπός των αποκαλούμενων «ανώτατων ορίων»;

Τα «ανώτατα όρια» είναι τα μέγιστα ετήσια ποσά που καθορίζει το ΠΔΠ. Περιορίζουν τα χρηματικά ποσά που μπορούν να διατεθούν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε αυτούς τους έξι τομείς πολιτικής αλλά και γενικότερα, κατά το σύνολο της περιόδου 2014-20. Τα ανώτατα όρια δαπανών διακρίνονται σε δύο τύπους:

1. Ετήσιο ανώτατο όριο για κάθε τομέα, το οποίο εκφράζεται σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (νομικά δεσμευτικές υποσχέσεις για δαπάνη χρημάτων που δεν θα καταβληθούν αναγκαστικά το ίδιο έτος, αλλά μπορούν να εκταμιευθούν σε διάστημα περισσότερων οικονομικών ετών).

2. Συνολικό ετήσιο ανώτατο όριο:

για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων οι οποίες αντιστοιχούν στο σύνολο των ανώτατων ορίων για κάθε τομέα·

για πιστώσεις πληρωμών: τα πραγματικά ποσά που έχουν εγκριθεί για εκταμίευση κατά τη διάρκεια ενός δεδομένου έτους. (Κατά κανόνα, τα προϋπολογισθέντα ποσά αντιστοιχούν στο σύνολο των πληρωμών που έχουν προγραμματιστεί για κάθε κατηγορία.) Οι ετήσιες πιστώσεις πληρωμών πρέπει να καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τα συνολικά ετήσια έσοδα.

Το συνολικό ανώτατο όριο εκφράζεται επίσης ως ποσοστό του εκτιμώμενου ΑΕΕ της ΕΕ. Το ποσοστό αυτό ενημερώνεται κάθε χρόνο με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες προβλέψεις για το ΑΕΕ, προκειμένου να ελέγχεται ότι το συνολικό εκτιμώμενο επίπεδο πληρωμών της ΕΕ δεν υπερβαίνει το μέγιστο ποσό των ιδίων πόρων τους οποίους μπορεί να αντλήσει η ΕΕ κατά τη διάρκεια ενός έτους (1,23 % του ΑΕΕ της ΕΕ).

Πώς θα διασφαλίζεται η ποιότητα των δαπανών;

Η ποιότητα των δαπανών θα εξασφαλίζεται, για παράδειγμα, μέσω των ακόλουθων μέτρων:

 • Η σαφής εστίαση στα αποτελέσματα σε όλους τους τομείς πολιτικής θα συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων της αναπτυξιακής στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

 • Η απλούστευση των πολιτικών και των προγραμμάτων θα τα καταστήσουν περισσότερο φιλικά προς τον χρήστη και λιγότερο επιρρεπή σε σφάλματα·

 • Θα συνεχίζουν να εφαρμόζονται αυστηροί έλεγχοι όσον αφορά την ενωσιακή χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών και θα αυξηθεί περαιτέρω η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ μέσω, μεταξύ άλλων, της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης της ΕΕ (OLAF) και του μελλοντικού θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας·

 • Η αποδοτικότητα της πολιτικής συνοχής, της ανάπτυξης της υπαίθρου και του Ταμείου Αλιείας θα συνδέεται με την οικονομική διακυβέρνηση, με στόχο την ενθάρρυνση της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τις συστάσεις της ΕΕ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

 • Τα νέα χρηματοπιστωτικά μέσα μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της ενωσιακής χρηματοδότησης χάρη στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω των αποτελεσμάτων μόχλευσης·

 • Ένα νέο αποθεματικό επίδοσης θα παρέχει κίνητρα για ανώτερες επιδόσεις των διάφορων έργων μέσω της επιβράβευσής τους στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, της ανάπτυξης της υπαίθρου και του Ταμείου Αλιείας.

Τι συμβαίνει εάν υπάρξουν απροσδόκητες καταστάσεις;

Το νέο ΠΔΠ θα επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία στην αντιμετώπιση απροσδόκητων καταστάσεων:

Ευελιξία όσον αφορά τις πληρωμές: υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μέσα στα συνολικά ανώτατα όρια που προβλέπει το ΠΔΠ, οι πιστώσεις πληρωμών και τα περιθώρια που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μπορούν να μεταφερθούν από ένα οικονομικό έτος στο επόμενο. Οι εν λόγω προσαρμογές πρέπει να αντισταθμίζονται από αντίστοιχη μείωση του ανώτατου ορίου πληρωμών για το έτος ν-1.

Ευελιξία όσον αφορά τις δεσμεύσεις ως προς την ανάπτυξη και την απασχόληση: οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων που δεν θα χρησιμοποιηθούν κατά το διάστημα 2014-17 θα αποτελέσουν ένα αποθεματικό για πρόσθετες δαπάνες κατά το διάστημα 2016-20 στον τομέα της ανάπτυξης και της απασχόλησης (ιδίως σε ό,τι αφορά την απασχόληση των νέων).

Ιδιαίτερη ευελιξία όσον αφορά την απασχόληση των νέων και την έρευνα: προκειμένου να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα κεφάλαια εκεί όπου είναι πλέον απαραίτητα το συντομότερο δυνατόν, μπορεί να επισπευσθεί για το 2014-15 η διάθεση ποσού ύψους έως 2,1 δισ. ευρώ για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, καθώς και ποσού έως 400 εκατ. ευρώ για την έρευνα, το Erasmus και τις ΜΜΕ.

Ευελιξία όσον αφορά τη βοήθεια προς τους απόρους: τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν εθελοντικά τα κονδύλια τους τα οποία προορίζονται για τη βοήθεια προς τους απόρους κατά 1 δισ. ευρώ.

Περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες: πρόκειται για ένα ύστατο μέσο που προορίζεται για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων περιστάσεων και το οποίο ανέρχεται σε 0,03 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ.

Όπως και κατά το παρελθόν, το περιθώριο μεταξύ των πιστώσεων πληρωμών που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό και του ετήσιου ανωτάτου ορίου πληρωμών, καθώς και το περιθώριο μεταξύ των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό και του ανώτατου ορίου δαπανών ανά τομέα, παρέχουν κάποιες δυνατότητες ελιγμών για απρόβλεπτες ανάγκες και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης εντός των αντίστοιχων ανώτατων ορίων του ΠΔΠ.

Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία του παρελθόντος, έχει διευρυνθεί το πεδίο παρέμβασης για ορισμένα ειδικά μέσα όπως το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας, έχει αυξηθεί το μέγιστο ύψος των κονδυλίων και έχει επιτραπεί η μεταφορά των μη χρησιμοποιηθέντων ποσών στο(α) επόμενο(α) έτος(η). Οι ακόλουθοι μηχανισμοί ευελιξίας παραμένουν εκτός του ΠΔΠ και η χρηματοδότηση μπορεί να κινητοποιηθεί πάνω από τα ανώτατα όρια δαπανών:

 • Το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας (ανώτατο όριο 280 εκατ. ευρώ ανά έτος) προορίζεται για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας, διαχείρισης κρίσεων με πολιτικά μέσα και προστασίας σε χώρες εκτός ΕΕ, με στόχο την άμεση ανταπόκριση σε απρόβλεπτα γεγονότα. Για παράδειγμα, το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας κινητοποιήθηκε το 2012 μετά από γεγονότα όπως το ξέσπασμα των συγκρούσεων στη Συρία, οι συγκρούσεις στο Μάλι και η ξηρασία στο Σαχέλ.

 • Το Ταμείο Αλληλεγγύης (ανώτατο όριο 500 εκατ. ευρώ ανά έτος) αποσκοπεί στην αποδέσμευση επείγουσας οικονομικής βοήθειας μετά από μείζονα καταστροφή σε κράτος μέλος ή σε υποψήφια χώρα, όπως ο σεισμός του 2009 στην περιοχή Abruzzo της Ιταλίας ή οι πλημμύρες του 2012 στη Γερμανία. Η διαχείριση της βοήθειας γίνεται από τη δικαιούχο χώρα και θα πρέπει να αποσκοπεί στην ανακατασκευή βασικών υποδομών, στη χρηματοδότηση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, σε δραστηριότητες παροχής προσωρινής στέγασης ή καθαρισμού, ή στην αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων για την υγεία.

 • Το μέσο ευελιξίας (ανώτατο όριο 471 εκατ. ευρώ ανά έτος) παρέχει χρηματοδότηση για σαφώς καθορισμένες δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ χωρίς υπέρβαση του μέγιστου ετήσιου ποσού για δαπάνες που ορίζεται στο ΠΔΠ. Το μέσο ευελιξίας χρησιμοποιήθηκε, για παράδειγμα, το 2009 προκειμένου να συμβάλει στη χρηματοδότηση έργων στον τομέα της ενέργειας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας, καθώς και στον παροπλισμό ενός πυρηνικού σταθμού στη Βουλγαρία.

 • Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ανώτατο όριο 150 εκατ. ευρώ ανά έτος) αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας σε εργαζόμενους προκειμένου να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας μετά την απόλυσή τους ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου (π.χ: μετεγκατάσταση, χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση). Για παράδειγμα, παρείχε υποστήριξη σε Βέλγους εργαζομένους μετά τη διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου της General Motors στην Αμβέρσα.

Ίδιοι πόροι

Πώς θα χρηματοδοτηθεί το μελλοντικό ΠΔΠ;

Τον Φεβρουάριο του 2013, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε σε ορισμένες αλλαγές στο σύστημα ιδίων πόρων για την περίοδο 2014-20. Ωστόσο, το σημερινό σύστημα παραμένει σε ισχύ έως την επίσημη έγκριση και επικύρωση νέας απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τους ίδιους πόρους. Γενικά, και με την επιφύλαξη της έκβασης της νομοθετικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, βάσει της επόμενης απόφασης για τους ίδιους πόρους θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες αρχές:

το ισχύον σύστημα χρηματοδότησης θα «μεταφερθεί» κατά το μεγαλύτερο μέρος του·

το κόστος είσπραξης (αυτό που διατηρούν τα κράτη μέλη) που αφορά τους παραδοσιακούς ίδιους πόρους (δασμούς) θα μειωθεί από 25 % σε 20 %, γεγονός που σημαίνει ότι το 80 % του εισπραχθέντος ποσού θα αποτελεί έσοδο στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

μεγαλύτερος —αν και πολύ περιορισμένος— εξορθολογισμός του συστήματος δημοσιονομικών διορθώσεων.

Επιπλέον, συγκροτείται ομάδα υψηλού επιπέδου για την επανεξέταση του συστήματος ιδίων πόρων. Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας, η Επιτροπή θα αξιολογήσει αν είναι αναγκαία μια νέα μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων.

Οι ίδιοι πόροι της ΕΕ είναι τα έσοδα της ΕΕ. Οι ετήσιες δαπάνες πρέπει να καλύπτονται πλήρως από τα ετήσια έσοδα. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν επιτρέπεται να παρουσιάζει έλλειμμα. Τα διάφορα είδη ιδίων πόρων και η μέθοδος υπολογισμού τους ορίζονται σε απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τους ίδιους πόρους. Η απόφαση αυτή περιορίζει επίσης τα μέγιστα ετήσια ποσά των ιδίων πόρων που μπορεί να αντλήσει η ΕΕ κατά τη διάρκεια ενός έτους στο 1,23 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ. Υπάρχουν τρία είδη ιδίων πόρων:

Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι: αποτελούνται κυρίως από τους δασμούς που επιβάλλονται στις εισαγωγές από χώρες εκτός της ΕΕ, καθώς και τις εισφορές ζάχαρης. Τα κράτη μέλη της ΕΕ παρακρατούν το 25 % των σχετικών ποσών ως κόστος είσπραξης.

Ίδιοι πόροι που βασίζονται στον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ): ένα ενιαίο ποσοστό 0,3 % προέρχεται από την εναρμονισμένη βάση ΦΠΑ σε κάθε κράτος μέλος.

Ίδιοι πόροι που βασίζονται στο ΑΕΕ: κάθε κράτος μέλος μεταφέρει ένα σταθερό ποσοστό του ΑΕΕ του στην ΕΕ. Μολονότι δημιουργήθηκε απλώς και μόνο για να καλύπτει το υπόλοιπο των συνολικών δαπανών που δεν καλύπτεται από τους άλλους ίδιους πόρους, το σύστημα αυτό έχει καταστεί η μεγαλύτερη πηγή εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Οι λοιπές πηγές εσόδων (περίπου 1 %) περιλαμβάνουν τους φόρους και τις λοιπές κρατήσεις από τις αμοιβές του προσωπικού της ΕΕ, τους τραπεζικούς τόκους, τις εισφορές από χώρες εκτός ΕΕ για ορισμένα προγράμματα, τους τόκους υπερημερίας και τα πρόστιμα.

Μηχανισμοί δημοσιονομικής διόρθωσης

Οι μηχανισμοί δημοσιονομικής διόρθωσης έχουν σχεδιαστεί με στόχο τη διόρθωση των συνεισφορών ορισμένων κρατών μελών οι οποίες θεωρούνται υπερβολικές σε σύγκριση με τον εθνικό τους πλούτο. Με τις νέες διατάξεις θα υπάρξει ένας κάποιος εξορθολογισμός του υφιστάμενου συστήματος δημοσιονομικών διορθώσεων. Μέχρι την τελική έγκριση και επικύρωση της απόφασης για τους ίδιους πόρους (ΑΙΠ), θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται το ισχύον σύστημα. Μετά την έγκρισή της απόφασης, τα αντίστοιχα κράτη μέλη που δικαιούνται διορθώσεις θα λάβουν επιστροφές αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ισχύοντες διορθωτικοί μηχανισμοί (ΑΙΠ 2007-2013):

η διόρθωση υπέρ του ΗΒ: το ΗΒ λαμβάνει επιστροφή 66 % της διαφοράς μεταξύ της συνεισφοράς του και του ποσού που εισπράττει από τον προϋπολογισμό. Το κόστος της διόρθωσης υπέρ του ΗΒ κατανέμεται μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ ανάλογα με το ποσοστό συνεισφοράς τους στο ΑΕΕ της ΕΕ. Ωστόσο, η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία και η Σουηδία, οι οποίοι θεώρησαν ότι οι σχετικές συνεισφορές τους στον προϋπολογισμό είναι υπερβολικά υψηλές, καταβάλλουν μόνο 25 % του κανονικού τους μεριδίου για τη χρηματοδότηση της διόρθωσης υπέρ του ΗΒ·

εφάπαξ πληρωμές: οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία επωφελούνται από ακαθάριστες μειώσεις της ετήσιας συνεισφοράς βάσει του ΑΕΕ τους, ύψους 605 εκατ. ευρώ και 150 εκατ. ευρώ αντίστοιχα·

μειωμένοι συντελεστές καταβολής ΦΠΑ για την Αυστρία (0,225 %), τη Γερμανία (0,15 %), τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία (0,1 %).

Μελλοντικοί μηχανισμοί διόρθωσης (ΑΙΠ 2014-2020) που υπόκεινται σε έγκριση:

η διόρθωση υπέρ του ΗΒ θα εξακολουθήσει να ισχύει·

η Δανία, οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία θα επωφεληθούν από ακαθάριστες μειώσεις της ετήσιας συνεισφοράς βάσει του ΑΕΕ τους, ύψους 130 εκατ. ευρώ, 695 εκατ. ευρώ και 185 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Η Αυστρία θα επωφεληθεί από ακαθάριστη μείωση της ετήσιας συνεισφοράς βάσει του ΑΕΕ της, ύψους 30 εκατ. ευρώ το 2014, 20 εκατ. ευρώ το 2015 και 10 εκατ. ευρώ το 2016·

οι μειωμένοι συντελεστές καταβολής ΦΠΑ για τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία θα οριστούν στο 0,15 %.

Περισσότερες πληροφορίες:

Διαβάστε το σημερινό δελτίο Τύπου: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1096_el.htm

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 και τα επιμέρους χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα αριθμητικά στοιχεία ανά πρόγραμμα σε τρέχουσες τιμές και τιμές του 2011

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εθνικές κατανομές κονδυλίων στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής

Διαβάστε το MEMO/13/1006 με το πλήρες κείμενο του μαγνητοσκοπημένου μηνύματος του Προέδρου κ. Barroso

Διαβάστε το MEMO/13/79 σχετικά με το ΠΔΠ


Side Bar