Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

MEMO

Brusel 19. listopadu 2013

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 – Často kladené otázky

Tato zpráva vysvětluje nový víceletý finanční rámec Evropské unie na období 2014–2020. Poskytuje odpovědi na otázky týkající se bodů, které byly dnes odhlasovány Evropským parlamentem, informace o celkové struktuře rámce, dostupných částkách, financování budoucího rozpočtu a opravných mechanismech. Obsahuje také užitečné tabulky a grafy.

Doplňuje tiskovou zprávu, ve které jsou popsány hlavními body budoucího rozpočtu.

Co je víceletý finanční rámec?

Víceletý finanční rámec (VFR) stanoví maximální roční částky („stropy"), které může Evropská unie v průběhu nejméně 5 let vynaložit na různé oblasti politiky („okruhy"). Nadcházející VFR pokrývá období sedmi let: od roku 2014 do roku 2020.

Víceletý finanční rámec jako takový není rozpočtem EU na sedm let. Poskytuje rámec pro finanční plánování a rozpočtovou kázeň a zajišťuje předvídatelnost výdajů EU. Umožňuje také EU provádět společné politiky během období, které je dostatečně dlouhé k dosažení jejich účinnosti. Víceletý finanční rámec stanoví množství prostředků, které by EU měla investovat do jednotlivých oblastí v následujících sedmi letech, a jako nástroj rozpočtového plánování tak vyjadřuje politické priority. Roční rozpočet se přijímá v tomto rámci a obvykle zůstává pod hranicí výdajových stropů VFR, aby bylo ponecháno určité rozpětí pro zvládnutí nepředvídaných potřeb.

O čem dnes přesně Evropský parlament hlasoval?

Evropský parlament dnes vyjádřil souhlas s nařízením, kterým se stanoví VFR, a hlasoval o řadě souvisejících otázek. Jak požaduje Smlouva, VFR musí být po obdržení souhlasu Evropského parlamentu (je vyžadována nadpoloviční většina všech jeho členů) jednomyslně přijat Radou.

Balíček VFR, o kterém se dnes hlasovalo, tvoří tyto dokumenty:

 1. Nařízení o VFR (NVFR): Soubor pravidel a ustanovení, která určují strukturu a fungování celkového mechanismu víceletého finančního rámce

Viz: http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/13/st11/st11655.cs13.pdf

 1. Interinstitucionální dohoda (IIA): Účelem dohody přijaté v souladu s článkem 295 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) je zavést rozpočtovou kázeň a zdokonalit fungování ročního rozpočtového procesu a spolupráci mezi orgány v rozpočtových záležitostech, jakož i zajistit řádné finanční řízení. Dále upřesňuje některá ustanovení v nařízení o VFR, jako jsou podmínky pro použití zvláštních nástrojů pružnosti.

http://register.consilium.EURopa.eu/pdf/cs/13/st11/st11298.cs13.pdf

 1. Prohlášení o

  • vlastních zdrojích

  • zvyšování účinnosti veřejných výdajů v oblastech, ve kterých EU vykonává činnost

  • začleňování hlediska rovnosti žen a mužů

  • nezaměstnanosti mládeže a posílení výzkumu

  • vnitrostátních prohlášeních o řízení

  • přezkumu/revizi VFR

Kromě těchto prvků, o kterých se dnes hlasovalo, obsahuje VFR také rozhodnutí týkající se vlastních zdrojů EU (příjem do rozpočtu EU) a právní základy pro jednotlivé programy financování, které stanoví podmínky způsobilosti a kritéria pro přidělování finančních prostředků.

Byly již všechny nové programy financování přijaty?

Ne, bez konečného přijetí nařízení o víceletém finančním rámci nebylo dosud možné jednotlivé výdajové programy právně přijmout, protože zahrnutí finanční referenční částky závisí na konečné dohodě o VFR.

U velkého počtu programů však již bylo dosaženo politické dohody v paralelních jednáních probíhajících od roku 2011.

V mnoha případech tedy nové programy pouze čekají na konečná čísla. V jiných případech jednání stále probíhají.

Přehled nejnovějšího stavu odvětvových jednání naleznete na této webové stránce: http://ec.EURopa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm

Bylo již přijato rozhodnutí o vlastních zdrojích?

O rozhodnutí o vlastních zdrojích (RVZ) a souvisejících prováděcích opatřeních se stále ještě jedná. Budou přijata Radou poté, co Evropský parlament předloží své stanovisko, pravděpodobně během roku 2014. Vstoupí v platnost až po ratifikaci všemi členskými státy v souladu s jejich ústavními požadavky. Zkušenost ukazuje, že to může trvat jeden až dva roky, avšak formální zapojení vnitrostátních parlamentů v souladu s článkem 311 Smlouvy je nevyhnutelným požadavkem, protože RVZ stanoví právně závazné nároky na rozpočet EU na dobu sedmi let. Jakmile vstoupí v platnost, použije se rozhodnutí zpětně od 1. ledna 2014. Rozhodnutí o vlastních zdrojích se sice vztahuje na stejné období, avšak není s nařízením o VFR právně spojeno.

Bude současný VFR platit beze změny až do roku 2020?

Fungování VFR na období 2014–2020 bude Komisí v roce 2016 přezkoumáno, přičemž bude plně zohledněna stávající hospodářská situace, jakož i nejnovější makroekonomické projekce.

Budou příjemci moci získávat finanční prostředky z nových programů od ledna 2014?

Politickým záměrem je, aby nové programy byly uvedeny do provozu a fungovaly co nejdříve na začátku roku 2014. To bude z velké části záviset na vývoji jednání a na zvláštnostech způsobů řízení každého programu financování.

Jaká je struktura a obsah VFR?

Víceletý finanční rámec je rozdělen do šesti kategorií výdajů („okruhy“), které odpovídají různým oblastem činností EU:

1. Inteligentní růst podporující začlenění

1a. Konkurence pro růst a zaměstnanost: zahrnuje výzkum a inovace, vzdělávání a odbornou přípravu, transevropské energetické sítě, dopravu a telekomunikace, sociální politiku, rozvoj podniků atd.

1b. Hospodářská, sociální a územní soudržnost: zahrnuje regionální politiku, jejímž cílem je pomáhat nejméně rozvinutým zemím a regionům EU, aby dohnaly ty rozvinutější, posilovat konkurenceschopnost všech regionů a rozvíjet meziregionální spolupráci.

2. Udržitelný růst: Přírodní zdroje: zahrnuje společnou zemědělskou politiku, společnou rybářskou politiku, rozvoj venkova a opatření na ochranu životního prostředí.

3. Bezpečnost a občanství: zahrnuje spravedlnost a vnitřní věci, ochranu hranic, přistěhovalectví a azylovou politiku, veřejné zdraví, ochranu spotřebitelů, kulturu, mládež, informace a dialog s občany.

4. Globální Evropa: zahrnuje všechna opatření vnější politiky („zahraniční politika“) EU jako např. rozvojovou a humanitární pomoc. Evropský rozvojový fond poskytuje rovněž finanční prostředky pro položku „EU jako globální aktér“. Není však součástí rozpočtu EU a nespadá proto pod VFR.

5. Správa: obsahuje administrativní výdaje všech evropských institucí, důchody a evropské školy.

6. Vyrovnávací náhrady: dočasný mechanismus peněžních toků, jehož účelem je zajistit, aby Chorvatsko, které přistoupilo k EU v červenci 2013, v prvním roce po svém přistoupení nepřispívalo do rozpočtu EU více než z něj získává.

Co je účelem takzvaných „stropů“?

„Stropy“ jsou maximální roční částky, které stanoví VFR. Omezují částky finančních prostředků, které mohou být vynaloženy z rozpočtu EU v těchto šesti oblastech politik a celkově během celého období 2014–2020. Existují dva typy výdajových stropů:

1. roční strop pro každý okruh, vyjádřený v položkách závazků (právně závazné přísliby k vynaložení finančních prostředků, které nebudou nezbytně vyplaceny v témže roce, ale mohou být vyplaceny během několika finančních let);

2. celkový roční strop:

pro prostředky na závazky odpovídající součtu jednotlivých stropů okruhů;

pro prostředky na platby: skutečné částky schválené pro vyplacení v daném roce. (Částky zahrnuté do rozpočtu zpravidla odpovídají částce plateb naplánovaných pro každou kategorii.) Roční položky plateb musí být zcela kryty celkovým ročním příjmem.

Celkový strop je rovněž vyjádřen jako procento odhadovaného hrubého národního důchodu (HND) v EU. Toto procento je každý rok aktualizováno na základě nejnovějších dostupných předpovědí o HND, aby bylo možné ověřit, že celková odhadovaná výše plateb EU nepřevyšuje maximální výše vlastních zdrojů, které EU může získat během jednoho roku (1,23 % HND EU).

Jak bude zajištěna kvalita výdajů?

Kvalita výdajů bude zajištěna například díky těmto opatřením:

 • Jasná orientace na výsledky napříč oblastmi politik značně přispěje k dosažení cílů strategie růstu Evropa 2020.

 • Zjednodušení politik a programů přispěje k tomu, že budou uživatelsky vstřícnější a budou méně náchylné k chybám.

 • Evropská unie a členské státy budou nadále provádět přísné kontroly financování z prostředků EU a zvýší se ochrana finančních zájmů EU, kterou bude provádět mimo jiné Evropský úřad pro boj proti podvodům a budoucí Úřad evropského veřejného žalobce.

 • Účinnost politiky soudržnosti, rozvoje venkova a Evropského rybářského fondu bude propojena s řízením hospodářství, aby členské státy byly motivovány k dodržování doporučení EU v rámci evropského semestru.

 • Nové finanční nástroje mohou zvýšit účinek financování EU, neboť působením pákového efektu přitahují soukromý kapitál.

 • Nová výkonnostní prémie bude u projektů podněcovat k větší výkonnosti při realizaci projektů, pro které bude v rámci politiky soudržnosti, rozvoje venkova a Evropského rybářského fondu poskytováno více prostředků.

Co se stane, pokud se vyskytnou neočekávané situace?

Nový VFR umožní větší pružnost v reakci na neočekávané situace:

Flexibilita plateb: za určitých podmínek a v rámci celkových stropů stanovených ve VFR mohou být nevyužité prostředky na platby či rozpětí převedeny z jednoho finančního roku do dalšího. Tyto úpravy musí být vyrovnány odpovídajícím snížením stropu položek plateb pro rok n- 1.

Flexibilita pro závazky týkající se růstu a zaměstnanosti: prostředky na závazky, které zůstanou v letech 2014–2017, budou tvořit rezervu pro dodatečné výdaje v oblasti růstu a zaměstnanosti v období 2016–2020 (zejména pro zaměstnanost mladých lidí).

Zvláštní flexibilita pro zaměstnanost mládeže a výzkum: za účelem co nejvčasnějšího soustředění maximálních finančních prostředků tam, kde jsou nejvíce potřebné, může být v období 2014–2015 pro iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí využito až 2,1 miliard EUR a pro výzkum, Erasmus a malé a střední podniky až 400 milionů EUR.

Flexibilita pomoci nejchudším osobám: členské státy mohou na základě dobrovolnosti zvýšit své příspěvky pro nejchudší osoby o 1 miliardu EUR.

Rozpětí pro nepředvídané události: nástroj krajní možnosti pro reakce na nepředvídané události, který činí 0,03 % hrubého národního důchodu (HND) EU.

Rozpětí mezi rozpočtovými položkami plateb a ročním stropem plateb, jakož i rozpětí mezi rozpočtovými prostředky na závazky a stropem výdajů podle jednotlivých okruhů poskytují v rámci příslušných stropů VFR stejně jako v minulosti určitý manévrovací prostor s ohledem na neočekávané potřeby a mimořádné události.

Při zohlednění získaných zkušeností byl rozsah zásahů pro některé zvláštní nástroje, jako je například rezerva na mimořádnou pomoc, rozšířen. Zvýšila se maximální výše přídělů a bylo povoleno převedení nevyužitých částek do následujícího roku (následujících let). Tyto mechanismy pružnosti jsou zachovány mimo VFR a financování by mohlo být využito nad výdajové stropy:

 • Rezerva na mimořádnou pomoc (maximálně 280 milionů EUR ročně) byla vytvořena pro financování humanitární pomoci, civilní řešení krizí a ochranných akcí v zemích mimo EU, aby bylo možné rychle reagovat na neočekávané události. Rezerva na mimořádnou pomoc byla například využita v roce 2012 po událostech, jako bylo vypuknutí konfliktu v Sýrii, konflikty v Mali a sucho v oblasti Sahelu.

 • Fond solidarity (maximálně 500 milionů EUR ročně) slouží k uvolňování mimořádné finanční pomoci po závažné katastrofě v členském státě nebo kandidátské zemi, jako bylo například v roce 2009 zemětřesení v italském regionu Abruzzo nebo povodně v roce 2012 v Německu. Podpora je spravována přijímající zemí, a měla by být použita na obnovu základní infrastruktury, financování tísňových služeb, pro dočasné ubytování, sanační činnosti nebo zvládání bezprostředních zdravotních rizik.

 • Nástroj pružnosti (nejvýše 471 milionů EUR ročně) poskytuje finanční prostředky pro jednoznačně určené výdaje, které nemohou být financovány z rozpočtu EU, aniž by došlo k překročení maximální roční částky pro výdaje stanovené ve VFR. Nástroj pružnosti byl použit například v roce 2009 jako příspěvek k financování energetických projektů v rámci Plánu evropské hospodářské obnovy a při vyřazování jaderné elektrárny v Bulharsku z provozu.

 • Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (nejvýše 150 milionů EUR ročně) má pomáhat pracovníkům vrátit se na trh práce poté, co byli propuštěni v důsledku významných strukturálních změn ve světovém obchodu (tj.: přemísťování výroby, finanční a hospodářské krize). Podpořil například belgické pracovníky po uzavření závodu General Motors v Antverpách.

Vlastní zdroje

Jak bude budoucí VFR financován?

V únoru 2013 se Evropská rada dohodla na některých změnách systému vlastních zdrojů na období 2014–2020. Nicméně současný systém zůstává v platnosti až do doby, kdy bude formálně přijato a ratifikováno nové rozhodnutí Rady o vlastních zdrojích. Obecně a aniž je dotčen výsledek probíhajícího legislativního procesu se v příštím rozhodnutí o vlastních zdrojích použijí tyto zásady:

současný systém financování bude z velké části „přenesen“

náklady na výběr (co si členské státy ponechávají) pro tradiční vlastní zdroje (cla) se sníží z 25 % na 20  %, což znamená, že 80 % z vybrané částky budou tvořit příjmy do rozpočtu EU;

zvýšená–byť velmi omezená– racionalizace systému finančních oprav

Kromě toho vzniká skupina na vysoké úrovni, aby přezkoumala systém vlastních zdrojů. Na základě výsledků této práce Komise posoudí, zda je vhodná nová reforma systému vlastních zdrojů.

Vlastními zdroji EU jsou příjmy EU. Roční výdaje musí být zcela pokryty ročním příjmem. Rozpočet EU nemůže být v deficitu. Různé typy vlastních zdrojů a metoda jejich výpočtu jsou stanoveny v rozhodnutí Rady o vlastních zdrojích. Toto rozhodnutí rovněž omezuje maximální roční částky vlastních zdrojů, které EU může zvýšit během roku na 1,23  % hrubého národního důchodu EU (HND). Existují tři typy vlastních zdrojů:

Tradiční vlastní zdroje: jsou tvořeny hlavně cly na zboží z dovozu ze zemí mimo EU a dávkami z cukru. Členské státy EU si ponechávají 25 % z těchto částek jako náklady na výběr.

Vlastní zdroje založené na dani z přidané hodnoty (VAT): na harmonizovaný základ DPH každého členského státu se zpravidla uplatní jednotná sazba ve výši 0,3 %.

Vlastní zdroje založené na HNP: každý členský stát převádí ve prospěch EU standardní procentní sazbu ze svého HNP. Ačkoli je tento systém navržený tak, aby jednoduše pokryl zůstatek celkových výdajů, jež nejsou financovány z ostatních vlastních zdrojů, stal se největším zdrojem příjmů rozpočtu EU.

Jiné zdroje příjmů (přibližně 1 %) zahrnují daně a další srážky z odměn zaměstnanců EU, bankovní úroky, příspěvky nečlenských zemí EU do některých programů, úroky z prodlení a pokuty.

Mechanismy finančních oprav

Mechanismy finančních oprav jsou navrhovány tak, aby vyrovnaly příspěvky některých členských států, které se považují ve srovnání s jejich národním bohatstvím za nadměrné. Nová ustanovení poskytnou určitou racionalizaci současného systému finančních oprav. Do konečného přijetí a ratifikace rozhodnutí o vlastních zdrojích (RVZ) se bude nadále uplatňovat systém statu quo. Jakmile bude rozhodnutí přijato, příslušné členské státy, které mají právo na opravy, obdrží se zpětnou platností ode dne 1. ledna 2014 náhradu nákladů.

Současné opravné mechanismy (RVZ 2007–2013):

sleva pro Spojené království: Spojenému království budou uhrazeny náklady ve výši 66 % rozdílu mezi jeho příspěvky a částkou, kterou získává zpětně z rozpočtu. Náklady na slevu pro Spojené království jsou rozděleny mezi členské státy poměrně podle podílu, kterým přispívají k HND EU. Nicméně Německo, Nizozemsko, Rakousko a Švédsko, které považují své poměrné příspěvky do rozpočtu za příliš vysoké, platí pouze 25  % svého běžného podílu na financování opravy pro Spojené království.

paušální platby: V případě Nizozemska a Švédska došlo k hrubému snížení jejich příspěvků založených na HND ve výši 605 milionů EUR, respektive 150 milionů EUR.

snížené sazby DPH pro Rakousko (0,225 %), Německo (0,15 %), Nizozemsko a Švédsko (0,1 %).

Budoucí opravné mechanismy (RVZ 2014–2020) podléhající schválení:

Spojené království bude nadále uplatňovat slevu,

Dánsko, Nizozemsko a Švédsko budou využívat hrubého snížení svých ročních příspěvků založených na HND ve výši 130 milionů, resp. 605 milionů a 150 milionů EUR; Rakousko bude těžit z hrubého snížení svých ročních příspěvků založených na HND ve výši 30 milionů EUR v roce 2014, 20 milionů EUR v roce 2015 a 10 milionů EUR v roce 2016,

snížené sazby DPH pro Německo, Nizozemsko a Švédsko budou stanoveny na 0,15% .

Další informace:

Přečtěte si dnešní tiskovou zprávu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1096_cs.htm

Navštivte stránky o víceletém finančním rámci na období 2014–2020 a o jednotlivých programech financování EU

Zde se dozvíte více o údajích podle jednotlivých programů v běžných cenách a v cenách roku 2011

Zde se dozvíte více o vnitrostátních prostředcích přidělených v rámci společné zemědělské politiky a politiky soudržnosti

Přečtěte si MEMO/13/1006 s plným zněním videopříspěvku předsedy Barrosa

Přečtěte si MEMO/13/79 o VFR


Side Bar