Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 12 december 2012

Frågor och svar om EU-budgeten 2013

Hur stora är totalbeloppen i den budget för 2013 som antogs idag?

Det finns två huvudkategorier av anslag: åtagandebemyndiganden (151 miljarder euro i 2013 års budget) sätter gränsen för de åtaganden om framtida utbetalningar EU får göra, t.ex. för fleråriga EU-finansierade projekt, och betalningsbemyndiganden (132,8 miljarder euro), som ska täcka faktiska betalningar för tidigare åtaganden, främst för EU-projekt som genomförts runtom i Europa.

För närmare sifferuppgifter, se tabellen i bilaga 2.

Varför säger budgetkommissionären Lewandowski att den antagna budgeten inte kommer att kunna täcka alla behov under 2013?

När det gäller betalningsbemyndigandena ligger den budget som rådet och Europaparlamentet har godkänt 5 miljarder under kommissionens budgetförslag – ett förslag som byggde på behovsberäkningar från de 27 EU-medlemsstaterna. Huvuddelen av EU:s budget (cirka 80 %) går till verksamhet i medlemsstaterna, och enligt deras uppskattningar skulle EU behöva 156 miljarder euro inom ramen för 2013 års budget (främst betalningar till jordbrukare och till EU-finansierade projekt i medlemsstaterna, bidrag till utbildning, stöd till små och medelstora företag etc.) Eftersom dessa uppskattningar som regel har visat sig tämligen korrekta under tidigare år kan man alltså förutse att det kommer att uppstå ett underskott på betalningsbemyndiganden motsvarande cirka 5 miljarder euro 2013. Dessutom finns det 3 miljarder euro i räkningar från 2012 som rådet och Europaparlamentet har enats om att överföra till följande budgetår, belopp som därmed kommer att belasta 2013 års budget. I slutet av varje år får EU in räkningar på hundratals miljoner euro som inte hinner betalas inom det budgetåret.

Allt som allt kan det konstateras att den EU-budget för 2013 som antagits idag med allra största sannolikhet inte kommer att räcka hela året. Det kan bli nödvändigt att begära ytterligare anslag redan i september 2013.

Vad är sambandet mellan förslaget till ändringsbudget nr 6/2012 och 2013 års budget?

Förslaget till ändringsbudget nr 6 var en begäran från kommissionen om ytterligare anslag för att kunna betala räkningar på sammanlagt 9 miljarder euro för vilka det inte längre fanns täckning i 2012 års budget. Dessa räkningar gällde framför allt kostnader inom det övergripande programmet Livslångt lärande, t.ex. för Erasmus, samt för vetenskap och forskning, landsbygdsutveckling och sammanhållningspolitik. Eftersom det fanns en möjlighet att rådet och parlamentet skulle enas om att skjuta upp betalningen av vissa av dessa räkningar till 2013 beräknas förslaget till ändringsbudget ha påverkat förhandlingarna om EU:s budget för 2013.

Hur slutade förhandlingarna om förslaget till ändringsbudget nr 6/2012?

Europaparlamentet och rådet gick med på att föra in ytterligare 6 miljarder euro i 2012 års budget för att täcka de mest brådskande behoven, medan återstoden (2,9 miljarder euro) nu behöver betalas ut under 2013.

När det gäller mottagare som studenter och företag innebär detta i de flesta fall att de belopp som utlovats 2012 också kommer att betalas under 2012. De 2,9 miljarder euro som skjutits upp till 2013 avser betalningar till medlemsstaterna för projekt som fortfarande behöver kontrolleras, eller avslutade projekt från programperioden 2000-2006. De medlemsstater som berördes gick med på att få betalt senare (i början av 2013).

Så EU:s budget kan alltså få slut på pengar?

Detta är ett regelbundet återkommande problem. Rådet och Europaparlamentet har på senare år antagit årliga EU-budgetar som ligger klart under kommissionens beräkningar, trots att vi nu närmar oss slutet på programperioden 2007–2013 och allt fler av de EU-finansierade projekt ute i medlemsstaterna som inleddes i början av perioden nu är på väg att fullbordas.

Genom åren har således budgetmyndighetens två parter (rådet och parlamentet) enats om att skjuta upp betalningen av vissa räkningar till följande år. Detta har inneburit att det följande årets budget redan är försvagad genom dessa återstående räkningar, samtidigt som det är uppenbart att de anslag som röstats igenom för året i fråga även utan dessa eftersläpande räkningar skulle vara otillräckliga för att täcka alla årets behov.

Det uppstår därför en snöbollseffekt, där redan underfinansierade årsbudgetar belastas ytterligare genom uppskjutna räkningar från föregående år.

Men varför kan man inte helt enkelt minska EU-budgeten nu när det är ekonomisk kris i Europa och medlemsstaterna gör hårda budgetåtstramningar?

En viktig skillnad är att de aktuella EU-budgetfrågorna inte handlar om kommande projekt och utgifter som man kan välja att finansiera eller inte, utan till stor del gäller tidigare projekt som redan slutförts och betalats av medlemsstaterna. EU är skyldigt enligt lag att täcka sin andel av de kostnader som redovisats av medlemsstaterna. Detta kan jämföras med ett hushåll som måste betala sina el- och telefonräkningar: inte heller i tider av åtstramningar och ekonomisk kris kan man avstå från att betala för det som redan har konsumerats.

Vad innebär egentligen de gemensamma förklaringar som undertecknats av ordförandena för Europaparlamentet, rådet och kommissionen?

Det har undertecknats tre gemensamma förklaringar, som handlar om både 2012 och 2013 års budgetar. (se bilaga 1).

Den första av dessa förklaringar gäller betalningsbemyndigandena för 2013. I förklaringen enas rådet och Europaparlamentet om ”en minskning av nivån på betalningsbemyndiganden för 2013 […] jämfört med kommissionens budgetförslag”. De uppmanar också ”kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder enligt fördraget och särskilt att begära ytterligare betalningsbemyndiganden i en ändringsbudget om anslagen i budgeten för 2013 […] visar sig otillräckliga för att täcka utgifterna”. I förklaringen påminns också om att det i artikel 323 i Lissabonfördraget anges att ”Europaparlamentet, rådet och kommissionen ska se till att det finns finansiella medel tillgängliga för att unionen ska kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser gentemot tredje man”.

Den andra förklaringen handlar om betalningsbehoven för 2012. Här hänvisas det till förslaget till ändringsbudget nr 6, som innehåller kommissionens begäran om extra finansiering under 2012 för att täcka räkningar för en rad program, inklusive Erasmus, samt inom vetenskap och forskning, landsbygdsutveckling och sammanhållningspolitik. I förklaringen bekräftar rådet och parlamentet också: ”De ytterligare betalningsbemyndiganden som beviljades i ändringsbudget nr 6/2012 sänktes emellertid med 2,9 miljarder euro i förhållande till det belopp som kommissionen föreslog och är inte i nivå med alla de ansökningar om utbetalning som mottagits”. Det anges också att kommissionen kommer att lägga fram en ändringsbudget i början av 2013 för att täcka de uppskjutna utbetalningarna så snart uppskjutandet hävts.

Den tredje förklaringen avser administrationskostnader 2013.

Bilaga 1

De tre gemensamma uttalandena i sin helhet

1 Gemensamt uttalande om betalningsbemyndigandena för 2013

Med beaktande av de budgetkonsolideringsansträngningar som för närvarande pågår i medlemsstaterna godtar Europaparlamentet och rådet, med hänsyn till den nivå på betalningar som kommissionen föreslår för 2013, en minskning av nivån på betalningsbemyndiganden för 2013 jämfört med kommissionens budgetförslag. De uppmanar kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder enligt fördraget och särskilt att begära ytterligare betalningsbemyndiganden i en ändringsbudget om anslagen i budgeten för 2013 inte räcker för att täcka utgifterna i underrubrik 1a (Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning), underrubrik 1b (Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning), rubrik 2 (Skydd och förvaltning av naturresurser), rubrik 3 (Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa) och rubrik 4 (EU som global partner).

Europaparlamentet och rådet uppmanar dessutom kommissionen att senast i mitten av oktober 2013 lämna uppdaterade uppgifter om läget samt beräkningar för betalningsbemyndiganden i underrubrik 1b (Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning) och landsbygdsutveckling i rubrik 2 (Skydd och förvaltning av naturresurser), samt att vid behov lägga fram ett förslag till ändringsbudget. Rådet och Europaparlamentet är medvetna om att ett förslag till ändringsbudget eventuellt kan krävas redan vid mitten av 2013. De tre institutionerna enas om att undersöka hur beräkningarna för betalningsbemyndiganden inom gemensam förvaltning bättre kan motsvara behoven, i syfte att underlätta beslutet om nivån på betalningsbemyndigandena i samband med det årliga budgetförfarandet.

Europaparlamentet och rådet kommer att ta ställning till ett eventuellt förslag till ändringsbudget så snabbt som möjligt i syfte att undvika varje underskott i betalningsbemyndiganden. Dessutom åtar sig rådet och Europaparlamentet att snabbt behandla eventuella överföringar av betalningsbemyndiganden, inbegripet mellan rubriker i budgetramen, så att betalningsbemyndiganden som införts i budgeten ska kunna användas på bästa möjliga sätt och anpassas efter faktiskt genomförande och faktiska behov.

Europaparlamentet och rådet påminner, i enlighet med punkt 18 i det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning, om behovet av att, med tanke på genomförandet, säkerställa en ordnad utveckling av de totala betalningsbemyndigandena i förhållande till åtagandebemyndigandena, i syfte att undvika onormal utveckling av utestående åtaganden.

Europaparlamentet, rådet och kommissionen kommer under hela året att aktivt övervaka genomförandet av 2013 års budget med fokus på effektueringen av betalningar, mottagna återbetalningar efter krav och reviderade prognoser, på grundval av detaljerad information från kommissionen.

Under alla förhållanden påminner Europaparlamentet, rådet och kommissionen om sitt gemensamma ansvar enligt artikel 323 i EUF-fördraget att ”Europaparlamentet, rådet och kommissionen ska se till att det finns finansiella medel tillgängliga för att unionen ska kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser gentemot tredje man.

2 Gemensamt uttalande om behov av utbetalningar för 2012

Europaparlamentet och rådet och noterar att den nivå på betalningar som kommissionen föreslog i sitt budgetförslag för 2013 baserades på antagandet att betalningsbehoven under 2012 skulle ha tillgodosetts med de bemyndiganden som var tillgängliga i 2012 års budget. De ytterligare betalningsbemyndiganden som beviljades i ändringsbudget nr 6/2012 sänktes emellertid med 2,9 miljarder euro i förhållande till det belopp som kommissionen föreslog och är inte i nivå med alla de ansökningar om utbetalning som mottagits.

Kommissionen åtar sig därför att på ett tidigt stadium under 2013 lägga fram ett förslag till ändringsbudget med det enda syftet att täcka de krav från 2012 som skjutits upp, så snart uppskjutandet upphävts, och de andra utestående rättsliga förpliktelserna utan att det påverkar ett korrekt genomförande av 2013 års budget.

För att säkerställa en sund och noggrann budgetprocess kommer rådet och Europaparlamentet att så snabbt som möjligt ta ställning till detta förslag till ändringsbudget för att täcka eventuella luckor.

3 Gemensamt uttalande om rubrik 5 och anpassningen av löner och pensioner

Europaparlamentet och rådet är eniga om att i detta skede inte inkludera budgeteffekterna av 2011 års löneanpassning i 2013 års budget. Utan att föregripa rådets ståndpunkt i målen C-66/12, C-63/12, C-196/12 och C-453/12 begär de gemensamt att kommissionen, om domstolen skulle avgöra målet till dess förmån, och så snart detta sker, ska översända ett förslag till ändringsbudget för att vid behov finansiera konsekvenserna av 2011 års anpassning för institutionerna, inklusive dess retroaktiva effekter för föregående år och eventuell dröjsmålsränta.

Europaparlamentet och rådet förbinder sig att godkänna ett sådant förslag till ändringsbudget så snart som möjligt och att tillhandahålla de ytterligare anslag som krävs utan att sätta politiska prioriteringar på spel.

Annex 2

EU Budget 2012 and 2013 per heading in EUR million

(CA = Commitment appropriations: PA = Payment appropriations)


Side Bar