Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 12. decembra 2012

VPRAŠANJA IN ODGOVORI O PRORAČUNU EU ZA LETO 2013

Kateri so glavni zneski v proračunu EU za leto 2013, kakršen je bil sprejet danes?

Obseg odobritev za prevzem obveznosti (OPO, tj. najvišja vrednost prevzetih obveznosti za plačilo prihodnjih računov – predvsem za dolgoročne projekte, ki jih financira EU) znaša 151 milijard EUR, skupne odobritve plačil (OP, tj. dejanski zneski plačil za poravnavo prej prevzetih obveznosti – predvsem za zaključene projekte po vsej Evropi, ki jih financira EU) pa znašajo 132,8 milijarde EUR.

Glej razpredelnico v Prilogi 2.

Zakaj je komisar Janusz Lewandowski izjavil, da sprejeti proračun EU ne bo zadoščal za kritje vseh potreb v letu 2013?

Plačila v proračunu za leto 2013, kakršnega sta sprejela Svet in Evropski parlament, so za 5 milijard EUR nižja kot v predlogu proračuna Komisije, ki je temeljil na ocenah iz vseh 27 držav članic EU za leto 2013. Večino proračuna EU (okoli 80 %) pa sestavljajo sredstva za sklade, namenjene državam članicam. Po ocenah, ki so jih poslale države članice, bi EU za naslednje leto potrebovala proračun v višini približno 156 milijard EUR (večinoma za plačila kmetom, projekte v 27 državah članicah, ki jih financira EU, štipendije, nepovratna sredstva za mala in srednja podjetja ipd.). V preteklosti so se te ocene izkazale za razmeroma natančne, zato se lahko pričakuje, da se bo v nekem trenutku v letu 2013 pokazal primanjkljaj v višini 5 milijard EUR. Poleg tega sta se Svet in Evropski parlament dogovorila, da se dodatne 3 milijarde EUR računov iz leta 2012 prenesejo na proračun za leto 2013. Nenazadnje pa EU vsako leto prejme račune za več sto milijonov evrov proti koncu leta, ko je prepozno, da bi jih poravnala še v istem letu.

Ob upoštevanju vsega tega je zelo verjetno, da proračun EU za leto 2013, kakršen je bil sprejet danes, ne bo zdržal dvanajst mesecev. Mogoče bo zahtevek za dodatna sredstva potreben že septembra 2013.

Kako je „predlog spremembe proračuna št. 6 “ povezan s proračunom za leto 2013?

„Predlog spremembe proračuna št. 6“ je bila zahteva Komisije po dodatnih sredstvih za plačilo računov v višini 9 milijard EUR, za katere v proračunu za leto 2012 ni bilo več sredstev. Ti računi so se nanašali zlasti na programe vseživljenjskega učenja, kot je Erasmus, na znanost in raziskave, razvoj podeželja ter kohezijsko politiko. Ker je bilo mogoče, da se Svet in Parlament dogovorita, naj se plačilo nekaterih od teh računov odloži do leta 2013, je ta predlog spremembe proračuna vplival na pogajanja o proračunu EU za leto 2013.

Kakšen je bil izid pogajanj o predlogu spremembe proračuna št. 6?

Evropski parlament in Svet sta se dogovorila, da povečata proračun za leto 2012 za dodatnih 6 milijard EUR za kritje najnujnejših potreb, preostanek (2,9 milijarde EUR) pa naj bi bil plačan leta 2013.

Za večino upravičencev, kot so študentje in podjetja, to pomeni, da bo vse, kar bi moralo biti plačano leta 2012, plačano leta 2012. Znesek v višini 2,9 milijarde EUR, ki se prenese v leto 2013, pa se nanaša na plačila državam članicam za projekte za obdobje 2000–2006, ki jih je treba še preveriti ali zaključiti. Zadevne države članice so se strinjale s poznejšim plačilom (v začetku leta 2013).

Kako lahko proračunu EU zmanjka denarja?

To je posledica ustaljene prakse. Zadnjih nekaj let sta Svet in Evropski parlament namreč sprejemala letne proračune EU, ki so bili precej nižji od ocen Komisije, kljub temu, da se približuje konec trenutnega finančnega obdobja 2007–2013 ter zato vedno več projektov, ki jih financira EU in ki so se začeli izvajati po vsej Evropi na začetku tega obdobja, prehaja v zaključno fazo.

V preteklosti sta se veji proračunskega organa (Svet in Parlament) dogovorili, da plačila nekaterih od teh računov preneseta v naslednje leto. To je pomenilo, da je bil proračun za naslednje leto že od začetka leta oslabljen zaradi teh računov iz prejšnjega leta, čeprav je bilo jasno, da izglasovani zneski že brez teh računov ne bodo krili vseh potreb za navedeno leto.

Na kratko, premalo sredstev v letnih proračunih je skupaj z odlaganjem plačila računov ustvarilo učinek snežene kepe.

Zakaj proračuna EU ni mogoče zmanjšati, če pa je Evropa v krizi in so države članice prisiljene sprejemati ostre varčevalne ukrepe?

Predvsem zato, ker za razliko od nacionalnih proračunov sredstva iz proračuna EU niso namenjena prihodnjim projektom, ki jih bo treba še financirati, ampak preteklim projektom, ki so že zaključeni in so jih države članice že plačale. EU je pravno zavezana plačati svoj delež na podlagi računov, ki jih pošljejo države članice. To se lahko primerja z gospodinjstvom, ko dobiva račune za elektriko in telefon: tudi v času varčevanja jih preprosto mora plačati, saj se ti računi nanašajo na preteklo in ne na prihodnjo porabo.

Kaj pomenijo skupne izjave, ki so jih podpisali predsedniki vseh treh institucij (Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije)?

Podpisane so bile tri skupne izjave, ki se nanašajo na proračuna za leti 2012 in 2013. (Glej Prilogo 1.)

Prva izjava se nanaša na plačila za leto 2013. V tej izjavi sta se Svet in Parlament „dogovorila o znižanju odobritev plačil za leto 2013 v primerjavi s predlogom proračuna Komisije. Komisijo prosita, naj v skladu s Pogodbo sprejme vse potrebne ukrepe in zlasti v spremembi proračuna zaprosi za dodatne odobritve plačil, če tiste v proračunu za leto 2013 ne zadostujejo za kritje odhodkov [...].“ Poleg tega se izjava sklicuje na člen 323 Lizbonske pogodbe, v katerem je določeno, da „Evropski parlament, Svet in Komisija zagotovijo, da so Uniji na voljo finančna sredstva, ki ji omogočajo izpolnjevanje njenih pravnih obveznosti do tretjih strani“.

Druga izjava se osredotoča na potrebe po plačilih za leto 2012; nanaša se na „predlog spremembe proračuna št. 6“, tj. zahtevo Komisije po dodatnih sredstvih v letu 2012 za kritje računov za vrsto programov, tudi za Erasmus, pa tudi za znanost in raziskave, razvoj podeželja ter kohezijsko politiko. V tej izjavi Svet in Parlament priznavata, da „so bile dodatne odobritve plačil, odobrene s spremembo proračuna št. 6/2012, zmanjšane za 2,9 milijarde EUR glede na predlog Komisije in ne zadostujejo za vse prejete zahtevke za plačilo“. V nadaljevanju izjave je navedeno, da bo Evropska komisija na začetku leta 2013 pripravila spremembo proračuna za kritje začasno ustavljenih plačil, čim bo preklicana začasna ustavitev plačevanja.

Tretja izjava se nanaša na upravne stroške v letu 2013.

Priloga 1

Celotno besedilo vseh treh skupnih izjav

1 Skupna izjava o odobritvah plačil za leto 2013

Ob upoštevanju prizadevanj za konsolidacijo javnih financ, ki potekajo v državah članicah, in ob upoštevanju ravni plačil, ki jih Komisija predlaga za leto 2013, sta se Svet in Evropski parlament dogovorila o znižanju odobritev plačil za leto 2013 v primerjavi s predlogom proračuna Komisije. Komisijo prosita, naj v skladu s Pogodbo sprejme vse potrebne ukrepe in zlasti v spremembi proračuna zaprosi za dodatne odobritve plačil, če tiste v proračunu za leto 2013 ne zadostujejo za kritje odhodkov iz podrazdelka 1a (konkurenčnost za rast in zaposlovanje), podrazdelka 1b (kohezija za rast in zaposlovanje), razdelka 2 (ohranjanje in upravljanje naravnih virov), razdelka 3 (državljanstvo, svoboda, varnost in pravica) in razdelka 4 (EU kot globalni akter).

Poleg tega Svet in Evropski parlament Komisijo pozivata, naj najpozneje do sredine oktobra 2013 predstavi najnovejše posodobljene zneske o dejanskem stanju in ocene glede odobritev plačil v podrazdelku 1b (kohezija za rast in zaposlovanje) in za razvoj podeželja v razdelku 2 (ohranjanje in upravljanje naravnih virov) ter po potrebi pripravi predlog spremembe proračuna. Svet in Evropski parlament se zavedata, da bo tak predlog morda potreben že v sredini leta 2013. Da bi olajšale odločanje o znesku odobritev plačil v letnem proračunskem postopku, so se vse tri institucije dogovorile, da bodo preučile, kako bi ocene odobritev plačil v okviru deljenega upravljanja bolje uskladile z ustrezajočimi potrebami.

Svet in Evropski parlament bosta kolikor hitro mogoče sprejela stališče o morebitnem predlogu spremembe proračuna, da bi se izognili morebitnemu primanjkljaju odobritev plačil. Poleg tega sta se zavezala, da bosta hitro obdelala vse morebitne prerazporeditve odobritev plačil, vključno s prerazporeditvami med razdelki finančnega okvira, da bodo odobritve plačil v proračunu čim bolje porabljene in usklajene z dejanskim izvrševanjem in potrebami.

V skladu s točko 18 Medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju Svet in Evropski parlament opozarjata, da je treba na podlagi izvrševanja zagotoviti nadzorovano povečevanje skupnih odobritev plačil glede na obveznosti, da ne bi prišlo do pretiranega povečanja neporavnanih obveznosti.

Svet, Evropski parlament in Komisija bodo vse leto dejavno spremljali, kako se izvršuje proračun za 2013, pri čemer bodo na podlagi podrobnih podatkov Komisije posebno pozornost namenili izvrševanju plačil, prejetim zahtevkom za povračila in popravljenim napovedim.

Svet, Evropski parlament in Komisija v vsakem primeru poudarjajo, da je njihova odgovornost deljena, saj je v členu 323 PDEU določeno, da „Evropski parlament, Svet in Komisija zagotovijo, da so Uniji na voljo finančna sredstva, ki ji omogočajo izpolnjevanje njenih pravnih obveznosti do tretjih strani“.

2 Skupna izjava o potrebah po plačilih za leto 2012

Svet in Evropski parlament ugotavljata, da raven plačil, ki jo je Komisija predlagala v predlogu proračuna za leto 2013, temelji na domnevi, da bodo potrebe po plačilih v letu 2012 zadovoljene z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi za leto 2012. Vendar so bile dodatne odobritve plačil, odobrene s spremembo proračuna št. 6/2012, zmanjšane za 2,9 milijarde EUR glede na predlog Komisije in ne zadostujejo za vse prejete zahtevke za plačilo.

Zato se Komisija zavezuje, da bo na začetku leta 2013 pripravila predlog spremembe proračuna, ki bo namenjen izključno kritju začasno ustavljenih zahtevkov iz leta 2012, takoj ko bo preklicana začasna ustavitev, in preostalih neizpolnjenih pravnih obveznosti brez poseganja v pravilno izvrševanje proračuna za leto 2013.

Svet in Evropski parlament bosta z namenom, da bi zagotovila dobro in natančno načrtovanje proračuna EU, čim hitreje oblikovala stališče o tem predlogu spremembe proračuna, da se zapolnijo vse morebitne vrzeli.

3 Skupna izjava o razdelku 5 in prilagoditvi plač in pokojnin

Svet in Evropski parlament se strinjata, da se učinki prilagoditve plač za leto 2011 zaenkrat še ne bodo odražali v proračunu za leto 2013. Brez poseganja v položaj Sveta v zadevah c-66/12, c-63/12, c-196/12 in c-453/12 skupaj prosita Komisijo, naj, če bo Sodišče odločilo v korist Komisije, nemudoma pripravi predlog spremembe proračuna, ki bo omogočal potrebna finančna sredstva za prilagoditve za leto 2011 v institucijah, vključno z retroaktivnim učinkom za predhodna leta in morebitnimi zamudnimi obrestmi.

Svet in Evropski parlament se tako zavezujeta, da bosta čim prej sprejela ta predlog spremembe proračuna in zagotovila potrebna dodatna sredstva, ne da bi ogrozila politične prednostne naloge.

Priloga 2

Proračun EU za leti 2012 in 2013 po razdelkih v milijonih EUR

(OPO = odobritve za prevzem obveznosti : OP = odobritve plačil)


Side Bar