Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

MEMO

V Bruseli 12. decembra 2012

Otázky a odpovede týkajúce sa rozpočtu EÚ na rok 2013

Aké sú hlavné číselné údaje v rozpočte EÚ na rok 2013, ktorý bol dnes prijatý?

Výška viazaných rozpočtových prostriedkov (maximálna hodnota záväzkov na platby budúcich faktúr – najmä na dlhodobé projekty financované z prostriedkov EÚ) predstavuje 151 miliárd EUR, zatiaľ čo platobné rozpočtové prostriedky (skutočné sumy na platby predchádzajúcich záväzkov – predovšetkým dokončené projekty v celej Európe financované z prostriedkov EÚ) predstavujú 132,8 miliardy EUR.

Pozri tabuľku v prílohe 2.

Prečo komisár Lewandowski tvrdí, že prijatý rozpočet EÚ nebude stačiť na uhradenie všetkých potrieb v roku 2013?

Pokiaľ ide o platby, rozpočet na rok 2013, ktorý schválila Rada a Európsky parlament, je o 5 miliárd nižší než návrh rozpočtu predložený Komisiou, ktorý sa zakladal na odhadoch z 27 členských štátov EÚ na rok 2013. Veľká časť rozpočtu EÚ (približne 80 %) je určená pre fondy, z ktorých čerpajú členské štáty; podľa odhadov z týchto členských štátov bude EÚ potrebovať približne 156 miliárd EUR na rozpočet na budúci rok (väčšinou na platby poľnohospodárom, projekty financované z EÚ v 27 členských štátoch, štipendiá, granty pre malé a stredné podniky,…). V minulosti sa tieto odhady ukázali ako pomerne presné, a tak možno v určitom okamihu v roku 2013 očakávať výpadok vo výške 5 miliárd EUR. Okrem toho sa Rada a Európsky parlament dohodli na prevedení faktúr za ďalšie 3 miliardy EUR z roku 2012 do rozpočtu na rok 2013. Napokon EÚ každý rok dostáva faktúry v hodnote niekoľko sto miliónov EUR na konci roku, čo je príliš neskoro na to, aby ich mohla uhradiť v tom istom roku.

Celkovo je veľmi pravdepodobné, že rozpočet EÚ na rok 2013, tak ako bol dnes prijatý, nevystačí na nadchádzajúcich dvanásť mesiacov. Žiadosť o dodatočné finančné prostriedky sa môže objaviť už v septembri 2013.

Akým spôsobom je „návrh opravného rozpočtu č. 6“ spojený s rozpočtom na rok 2013?

„Návrh opravného rozpočtu č. 6“ obsahuje žiadosť Komisie o ďalšie finančné prostriedky na zaplatenie faktúr v hodnote 9 miliárd EUR, na ktoré už v rozpočte na rok 2012 neboli zdroje. Tieto faktúry sa týkali predovšetkým programov celoživotného vzdelávania ako Erasmus a programov v oblasti vedy a výskumu, rozvoja vidieka a politiky súdržnosti. Keďže bolo možné, že sa Rada a Parlament dohodnú na odložení platieb niektorých z týchto faktúr na rok 2013, mal tento návrh opravného rozpočtu vplyv na rokovania o rozpočte EÚ na rok 2013.

Aký bol výsledok rokovaní o návrhu opravného rozpočtu č. 6?

Európsky parlament a Rada sa dohodli na dodatočnej finančnej injekcii vo výške 6 miliárd EUR do rozpočtu na rok 2012 na zaplatenie najnaliehavejších potrieb, pričom zvyšok (2,9 miliardy EUR) sa má uhradiť v roku 2013.

Pre väčšinu príjemcov, ako sú študenti a podniky, to znamená, že všetko, čo malo byť zaplatené v roku 2012, bude skutočne zaplatené v roku 2012. Suma vo výške 2,9 miliardy EUR odložená na rok 2013 zahŕňa faktúry členských štátov za projekty, ktoré je potrebné ešte skontrolovať alebo ktoré boli dokončené v období rokov 2000 – 2006. Dotknuté členské štáty súhlasili s neskoršou platbou (začiatkom roka 2013).

Ako môžu v rozpočte EÚ dôjsť peniaze?

Dôvodom je pravidelné opakovanie rovnakého postupu. Už niekoľko rokov prijímajú Rada a Európsky parlament omnoho nižšie ročné rozpočty EÚ, než sú odhady Komisie, a to aj napriek skutočnosti, že sa blíži koniec súčasného finančného obdobia 2007 – 2013 a že sa preto v celej Európe dokončuje stále viac projektov financovaných z prostriedkov EÚ, ktoré sa začali realizovať na začiatku tohto obdobia.

V minulosti sa obidve zložky rozpočtového orgánu (Rada a Parlament) dohodli na prevedení platieb niektorých z týchto faktúr do nasledujúceho roka. To znamená, že rozpočet na nasledujúci rok bol už od začiatku oslabený týmito faktúrami z predchádzajúceho roka, hoci bolo jasné, že aj bez týchto faktúr by schválené sumy nepokryli všetky potreby v danom roku.

Stručne povedané ide o „efekt snehovej gule“ nedostatočných ročných rozpočtov spojených s odložením platenia faktúr.

Prečo sa však nemôže rozpočet EÚ znížiť, keď je Európa v kríze a členské štáty sú nútené prijímať bolestivé úsporné opatrenia?

Najmä preto, že na rozdiel od vnútroštátnych rozpočtov sa rozpočet EÚ netýka financovania budúcich projektov, ale minulých projektov, ktoré už boli dokončené a zaplatené členskými štátmi. EÚ má zákonnú povinnosť zaplatiť svoj podiel na základe faktúr, ktoré jej posielajú členské štáty. Možno to prirovnať k domácnosti, ktorá dostáva faktúry za elektrinu a telefón: aj v čase úsporných opatrení ich jednoducho musí zaplatiť, pretože sú to faktúry za minulú, a nie budúcu spotrebu.

Aký význam majú spoločné vyhlásenia podpísané predsedami všetkých troch inštitúcií (Európskeho parlamentu, Rady a Komisie)?

Existujú tri spoločné vyhlásenia týkajúce sa rozpočtov na rok 2012 a na rok 2013 (pozri prílohu 1).

Prvé vyhlásenie sa týka platieb na rok 2013. Podľa neho sa Rada a Parlament „dohodli na znížení úrovne platobných rozpočtových prostriedkov na rok 2013 v porovnaní s návrhom rozpočtu, ktorý vypracovala Komisia. Žiadajú Komisiu, aby iniciovala všetky potrebné kroky v súlade so zmluvou a najmä, aby v opravnom rozpočte požiadala o dodatočné platobné rozpočtové prostriedky, ak by rozpočtové prostriedky uvedené v rozpočte na rok 2013 nestačili na pokrytie výdavkov“. Okrem toho sa v ňom pripomína článok 323 Zmluvy o fungovaní EÚ, podľa ktorého „Európsky parlament, Rada a Komisia zabezpečujú, aby boli k dispozícii finančné prostriedky a aby sa tak umožnilo Únii plniť jej právne záväzky vo vzťahu k tretím stranám“.

Druhé vyhlásenie sa zameriava na platby, ktoré je potrebné vykonať v roku 2012; odkazuje na „návrh opravného rozpočtu č. 6“, žiadosť Komisie o ďalšie finančné prostriedky v roku 2012 na pokrytie faktúr za mnohé programy, ku ktorým patrí Erasmus a programy v oblasti vedy a výskumu, rozvoja vidieka a politiky súdržnosti. Vo vyhlásení Rada a Parlament uznávajú, že „dodatočné platobné rozpočtové prostriedky schválené v opravnom rozpočte č. 6/2012 sa však v porovnaní so sumou, ktorú navrhovala Komisia, znížili o 2,9 milióna EUR, a nie sú preto na úrovni všetkých prijatých žiadostí o platby“. Ďalej sa v ňom uvádza, že Európska komisia predloží na začiatku roka 2013 opravný rozpočet na pokrytie pozastavených platieb okamžite po zrušení ich pozastavenia.

Tretie vyhlásenie sa týka administratívnych výdavkov v roku 2013.

Príloha 1

Úplné znenie troch spoločných vyhlásení

1 Spoločné vyhlásenie o platobných rozpočtových prostriedkoch na rok 2013

So zreteľom na prebiehajúce snahy o fiškálnu konsolidáciu v členských štátoch sa Rada a Európsky parlament po zohľadnení úrovne platieb, ktorú pre rok 2013 navrhuje Komisia, dohodli na znížení úrovne platobných rozpočtových prostriedkov na rok 2013 v porovnaní s návrhom rozpočtu, ktorý vypracovala Komisia. Žiadajú Komisiu, aby iniciovala všetky potrebné kroky v súlade so zmluvou a najmä aby v opravnom rozpočte požiadala o dodatočné platobné rozpočtové prostriedky, ak by rozpočtové prostriedky uvedené v rozpočte na rok 2013 nestačili na pokrytie výdavkov v podokruhu 1a (Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť), v podokruhu 1b (Súdržnosť pre rast a zamestnanosť), v okruhu 2 (Ochrana a riadenie prírodných zdrojov), v okruhu 3 (Občianstvo, sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť) a v okruhu 4 (EÚ ako globálny aktér).

Okrem toho Rada a Európsky parlament vyzývajú Komisiu, aby najneskôr do polovice októbra 2013 predložila aktualizované údaje o stave a odhadoch týkajúcich sa platobných rozpočtových prostriedkov v podokruhu 1b (Súdržnosť pre rast a zamestnanosť) a v okruhu 2 (Ochrana a riadenie prírodných zdrojov) v súvislosti s rozvojom vidieka a v prípade potreby predložila návrh opravného rozpočtu. Rada a Európsky parlament si uvedomujú, že už v polovici roka 2013 bude možno potrebný návrh opravného rozpočtu. S cieľom uľahčiť rozhodovanie o úrovni platobných rozpočtových prostriedkov v kontexte ročného rozpočtového postupu sa tieto tri inštitúcie dohodli, že preskúmajú spôsoby, ako ešte lepšie zosúladiť odhady platobných rozpočtových prostriedkov v rámci zdieľaného hospodárenia s príslušnými potrebami.

Rada a Európsky parlament zaujmú pozíciu ku každému návrhu opravného rozpočtu čo najrýchlejšie s cieľom predísť nedostatku platobných rozpočtových prostriedkov. Rada a Európsky parlament sa okrem toho zaväzujú urýchlene uskutočniť akýkoľvek možný presun platobných rozpočtových prostriedkov, a to aj medzi okruhmi finančného rámca, s cieľom čo najlepšie využiť platobné rozpočtové prostriedky zahrnuté do rozpočtu a zosúladiť ich s aktuálnym plnením a potrebami.

V súlade s bodom 18 Medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení Rada a Európsky parlament pripomínajú potrebu zabezpečiť s ohľadom na plnenie systematický vývoj v oblasti celkových rozpočtových prostriedkov na platby v porovnaní s rozpočtovými prostriedkami na záväzky, aby nedochádzalo k nenormálnemu vývoju v nesplatených záväzkoch („RAL“).

Rada, Európsky parlament a Komisia budú počas roka aktívne monitorovať stav plnenia rozpočtu na rok 2013, pričom sa na základe podrobných informácií Komisie sústredia na vykonávanie platieb, prijaté žiadosti o preplatenie a revidované prognózy.

Rada, Európsky parlament a Komisia v každom prípade pripomínajú svoju spoločnú zodpovednosť ustanovenú v článku 323 ZFEÚ, že „Európsky parlament, Rada a Komisia zabezpečujú, aby boli k dispozícii finančné prostriedky a aby sa tak umožnilo Únii plniť jej právne záväzky vo vzťahu k tretím stranám“.

2 Spoločné vyhlásenie o platbách, ktoré je potrebné vykonať v roku 2012

Rada a Európsky parlament konštatujú, že úroveň platieb, ktorú vo svojom návrhu rozpočtu na rok 2013 navrhuje Komisia, sa zakladala na predpoklade, že sa na platby, ktoré je potrebné vykonať v roku 2012, použijú rozpočtové prostriedky, ktorú sú k dispozícii v rozpočte na rok 2012. Dodatočné platobné rozpočtové prostriedky schválené v opravnom rozpočte č. 6/2012 sa však v porovnaní so sumou, ktorú navrhovala Komisia, znížili o 2,9 milióna EUR, a nie sú preto na úrovni všetkých prijatých žiadostí o platby.

Komisia sa preto zaväzuje, že začiatkom roka 2013 predloží návrh opravného rozpočtu, ktorý bude slúžiť jedinému účelu, a to pokrytiu žiadostí pozastavených v roku 2012, okamžite po zrušení ich pozastavenia, a ostatných nesplnených právnych záväzkov bez toho, aby bolo dotknuté riadne plnenie rozpočtu na rok 2013.

Rada a Európsky parlament čo najskôr prijmú na zabezpečenie riadneho a presného rozpočtového procesu EÚ pozíciu k tomuto návrhu opravného rozpočtu, aby sa uhradili všetky zostávajúce rozdiely.

3 Spoločné vyhlásenie k okruhu 5 a úprave platov a dôchodkov

Rada a Európsky parlament sa dohodli, že v tejto etape nezahrnú do rozpočtu na rok 2013 vplyv úprav platov v roku 2011. Ak by Súdny dvor rozhodol v prospech Komisie, spoločne bezodkladne požiadajú Komisiu, aby bez toho, aby bola dotknutá pozícia Rady v prípadoch C-66/12, C-63/12, C-196/12 a C-453/12, predložila návrh opravného rozpočtu s cieľom financovať v prípade potreby vplyv úprav z roku 2011 na inštitúcie, a to aj so spätným účinkom na predchádzajúce roky a vrátane prípadných úrokov z omeškania.

Rada a Európsky parlament sa týmto zaväzujú, že čo najskôr schvália takýto návrh opravného rozpočtu a zabezpečia potrebné dodatočné rozpočtové prostriedky bez toho, aby boli ohrozené politické priority.

Príloha 2

Rozpočet EÚ na rok 2012 a 2013 pre jednotlivé okruhy v miliónoch EUR

(VRP = viazané rozpočtové prostriedky; PRP = platobné rozpočtové prostriedky)


Side Bar