Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

NOTATKA

Bruksela, 12 grudnia 2012 r.

BUDŻET UE NA 2013 R. – PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jakie są najważniejsze kwoty w przyjętym dziś budżecie UE na 2013 r.?

Poziom środków na zobowiązania (maksymalna wartość zobowiązań na pokrycie przyszłych rachunków – głównie długoterminowych projektów finansowanych przez UE) jest ustalony na 151 mld EUR, natomiast środki na płatności ogółem (rzeczywiste kwoty do zapłacenia za poprzednie zobowiązania – głównie zrealizowane już w państwach członkowskich projekty finansowane przez UE) wynoszą 132,8 mld EUR.

Zob. tabela w załączniku (2).

Dlaczego komisarz Janusz Lewandowski uważa, że przyjęty budżet UE nie wystarczy na pokrycie wszystkich potrzeb w 2013 r.?

Jeśli chodzi o środki na płatności, w budżecie na 2013 r. przyjętym przez Radę i Parlament Europejski przeznaczono na ten cel o 5 mld EUR mniej niż w projekcie budżetu przygotowanym przez Komisję w oparciu o szacunki 27 państw członkowskich UE na 2013 r. Większość budżetu UE (około 80 %) stanowią fundusze przeznaczone dla państw członkowskich. Państwa członkowskie oszacowały, że UE będzie potrzebować około 156 mld EUR w przyszłorocznym budżecie (głównie na płatności dla rolników, finansowane przez UE projekty realizowane w 27 państwach członkowskich, stypendia na edukację, dotacje dla MŚP itp.). Z uwagi na to, że w przeszłości takie oszacowania okazywały się stosunkowo trafne, można oczekiwać, że w którymś momencie w 2013 r. zabraknie 5 mld EUR. Rada i Parlament Europejski uzgodniły ponadto przesunięcie do budżetu na 2013 r. dodatkowych 3 mld EUR zaległych płatności z 2012 r. Wreszcie, pod koniec każdego roku UE otrzymuje rachunki na setki milionów euro, na których opłacenie jest już w danym roku za późno.

W sumie bardzo prawdopodobne jest, że budżet UE na 2013 r. w przyjętej dziś postaci nie wystarczy na 12 miesięcy. Możliwe, że już we wrześniu 2013 r. trzeba będzie wystąpić o dodatkowe środki.

Jaki jest związek pomiędzy „projektem budżetu korygującego nr 6” a budżetem na 2013 r.?

„Projekt budżetu korygującego nr 6” był wnioskiem Komisji o dodatkowe fundusze na uregulowanie rachunków opiewających na kwotę 9 mld EUR, na które w budżecie na 2012 r. nie było już środków. Płatności te dotyczyły głównie programów uczenia się przez całe życie, takich jak ERASMUS, a także programów w dziedzinie nauki, badań, rozwoju obszarów wiejskich oraz polityki spójności. Wspomniany projekt budżetu korygującego miał wpływ na negocjacje w sprawie budżetu UE na 2013 r., ponieważ możliwe było, że Rada i Parlament uzgodnią przesunięcie niektórych z tych płatności na 2013 r.

Jaki był wynik negocjacji w sprawie projektu budżetu korygującego nr 6?

Parlament Europejski i Rada zgodziły się na zasilenie budżetu na 2012 r. kwotą dodatkowych 6 mld EUR na opłacenie najpilniejszych potrzeb, natomiast resztę płatności (2,9 mld EUR) przesunięto na 2013 r.

Dla większości beneficjentów, na przykład studentów i przedsiębiorstw, oznacza to, że wszystkie pieniądze, które powinny im zostać wypłacone w 2012 r., zostaną w tym roku rzeczywiście wypłacone. Kwota 2,9 mld EUR przesunięta na 2013 r. obejmuje rachunki państw członkowskich dotyczące projektów z okresu 2000-2006, które powinny jeszcze zostać skontrolowane lub dokończone. Te państwa członkowskie zgodziły się na późniejszą wypłatę środków (na początku 2013 r.).

W jaki sposób w budżecie UE może zabraknąć pieniędzy?

Powodem jest pewna stała tendencja: przez kilka lat z rzędu Rada i Parlament Europejski przyjmowały roczne budżety UE na poziomie znacznie niższym od szacunków Komisji. Dzieje się tak, mimo że zbliżamy się do końca obecnego okresu finansowania (2007-2013), a zatem w całej Europie coraz więcej projektów finansowanych ze środków UE, rozpoczętych na początku tego okresu, jest na ukończeniu.

W przeszłości dwa organy władzy budżetowej (Rada i Parlament) zgadzały się na przesunięcie niektórych płatności na kolejny rok. To powodowało, że budżet w następnym roku był już od początku osłabiony z powodu rachunków z poprzedniego roku, a przy tym jasne było, że i bez tych zaległych płatności uzgodnione kwoty nie wystarczą na zaspokojenie wszystkich potrzeb na dany rok.

W skrócie mamy do czynienia z efektem kuli śnieżnej, w którym na niedofinansowane budżety roczne nakładają się zaległe płatności przesuwane z poprzednich okresów.

Dlaczego nie można zmniejszyć budżetu UE, skoro Europa przeżywa kryzys, a państwa członkowskie są zmuszane do przyjmowania bolesnych środków oszczędnościowych?

Głównie dlatego, że budżet UE w przeciwieństwie do budżetów krajowych nie dotyczy przyszłych działań, lecz projektów, które zostały już zrealizowane i opłacone przez państwa członkowskie. UE jest prawnie zobowiązana do opłacenia swojego udziału na podstawie rachunków przedstawionych przez państwa członkowskie. Można to porównać do sytuacji gospodarstwa domowego, do którego przychodzą rachunki za elektryczność i telefon: nawet w trudnym okresie trzeba je opłacić, ponieważ rachunki te dotyczą przeszłego, a nie przyszłego zużycia.

Co oznaczają wspólne oświadczenia podpisane przez przewodniczących trzech instytucji unijnych (Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji)?

W odniesieniu do budżetów na lata 2012 i 2013 wydano trzy wspólne oświadczenia. Zob. załącznik (1).

Pierwsze oświadczenie dotyczy płatności na rok 2013. W dokumencie tym Rada i Parlament „zgadzają się na zmniejszenie poziomu środków na płatności w 2013 r. w stosunku do projektu budżetu przedstawionego przez Komisję. Zwracają się do Komisji o podjęcie wszelkich niezbędnych działań zgodnie z Traktatem, a w szczególności o zwrócenie się o dodatkowe środki na płatności w budżecie korygującym, w przypadku gdy środki zapisane w budżecie na 2013 rok okażą się niewystarczające". W oświadczeniu przywołano ponadto art. 323 Traktatu z Lizbony, zgodnie z którym „Parlament Europejski, Rada i Komisja zapewniają dostępność środków finansowych umożliwiających Unii wykonywanie jej zobowiązań prawnych wobec stron trzecich”.

Przedmiotem drugiego oświadczenia są potrzeby dotyczące płatności na rok 2012. Dokument powołuje się na „projekt budżetu korygującego nr 6”, czyli wniosek Komisji o dodatkowe środki finansowe w 2012 r. na pokrycie płatności związanych z różnymi programami, w tym z programem ERASMUS oraz programami w dziedzinie nauki i badań, rozwoju obszarów wiejskich oraz polityki spójności. W oświadczeniu tym Rada i Parlament uznają, że „dodatkowe środki na płatności zatwierdzone w budżecie korygującym nr 6/2012 zostały zmniejszone o 2,9 mld EUR w porównaniu z kwotą zaproponowaną przez Komisję i nie pokrywają ogółu otrzymanych wniosków o płatność”. Dalej mowa jest o tym, że Komisja Europejska przedstawi budżet korygujący w 2013 r., aby pokryć zawieszone płatności, gdy tylko stosowne zawieszenia zostaną zniesione.

Trzecie oświadczenie dotyczy kosztów administracyjnych na rok 2013.

Załącznik 1

Pełne brzmienie trzech wspólnych oświadczeń

1 Wspólne oświadczenie dotyczące środków na płatności na rok 2013

Uwzględniając obecne dążenia do konsolidacji fiskalnej w państwach członkowskich i mając na uwadze poziom płatności zaproponowany przez Komisję na rok 2013, Rada i Parlament Europejski zgadzają się na zmniejszenie poziomu środków na płatności w 2013 r. w stosunku do projektu budżetu przedstawionego przez Komisję. Zwracają się do Komisji o podjęcie wszelkich niezbędnych działań zgodnie z Traktatem, a w szczególności o zwrócenie się o dodatkowe środki na płatności w budżecie korygującym, w przypadku gdy środki zapisane w budżecie na 2013 rok okażą się niewystarczające, aby pokryć wydatki z poddziału 1a (Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia), poddziału 1b (Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia), działu 2 (Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona), działu 3 (Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość) oraz działu 4 (UE jako partner globalny).

Rada i Parlament Europejski apelują ponadto do Komisji, aby najpóźniej do połowy października 2013 r. przedstawiła zaktualizowane dane liczbowe dotyczące sytuacji i szacunków odnoszących się do środków na płatności w ramach poddziału 1b (Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia) i rozwoju obszarów wiejskich w ramach działu 2 (Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona) oraz by – w razie potrzeby – przedłożyła projekt budżetu korygującego. Rada i Parlament Europejski mają świadomość, że projekt budżetu korygującego może być potrzebny już w połowie 2013 r. Aby ułatwić podjęcie decyzji w sprawie poziomu środków na płatności w kontekście rocznej procedury budżetowej, trzy instytucje (Rada, Komisja i Parlament Europejski) postanowiły w ramach zarządzania dzielonego rozważyć sposoby lepszego dostosowania szacunkowych wielkości środków na płatności do potrzeb w tym zakresie.

Rada i Parlament Europejski zajmą stanowisko w sprawie każdego projektu budżetu korygującego bez zbędnej zwłoki, tak aby uniknąć wszelkich braków w środkach na płatności. Ponadto Rada i Parlament Europejski zobowiązują się do szybkiego rozpatrywania wszelkich ewentualnych przesunięć środków na płatności, w tym między działami ram finansowych, aby jak najlepiej wykorzystać zapisane w budżecie środki na płatności i dostosować je do rzeczywistego wykonania i potrzeb.

Zgodnie z pkt 18 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami, Rada i Parlament Europejski przypominają o potrzebie dopilnowania – w ramach wdrażania porozumienia – systematycznej progresji środków na pokrycie zobowiązań, aby uniknąć wszelkich nieprawidłowych zmian w zakresie zobowiązań pozostających do realizacji.

Rada, Parlament Europejski i Komisja będą przez cały rok aktywnie monitorować stan wykonania budżetu na 2013 r., koncentrując się na realizacji płatności, otrzymanych wnioskach o zwrot środków i zaktualizowanych prognozach, na podstawie szczegółowych informacji przedstawianych przez Komisję.

W każdym przypadku Rada, Parlament Europejski i Komisja przypominają o wspólnej odpowiedzialności, jaką ponoszą zgodnie z art. 323 TFUE, który przewiduje, że: „Parlament Europejski, Rada i Komisja zapewniają dostępność środków finansowych umożliwiających Unii wykonywanie jej zobowiązań prawnych wobec stron trzecich”.

2 Wspólne oświadczenie w sprawie potrzeb dotyczących płatności na rok 2012

Rada i Parlament Europejski odnotowują, że poziom płatności zaproponowany przez Komisję w projekcie budżetu na 2013 r. opierał się na założeniu, że potrzeby dotyczące płatności w 2012 r. zostaną zaspokojone ze środków dostępnych w budżecie na 2012 r. Dodatkowe środki na płatności zatwierdzone w budżecie korygującym nr 6/2012 zostały jednak zmniejszone o 2,9 mld EUR w porównaniu z kwotą zaproponowaną przez Komisję, i nie pokrywają ogółu otrzymanych wniosków o płatność.

W związku z tym Komisja zobowiązuje się do przedstawienia na początku 2013 r. projektu budżetu korygującego, którego celem będzie wyłącznie pokrycie zawieszonych wniosków z 2012 r., gdy tylko stosowne zawieszenia zostaną zniesione, oraz pozostałych zaległych zobowiązań prawnych, tak aby nie zagrażało to właściwemu wykonaniu budżetu na 2013 r.

Aby zapewnić stabilne i dokładne sporządzenie budżetu UE, Rada i Parlament Europejski zajmą stanowisko w sprawie tego projektu budżetu korygującego bez zbędnej zwłoki, tak aby pokryć wszelkie braki środków.

3 Wspólne oświadczenie w sprawie działu 5 oraz korekty płac i świadczeń emerytalnych

Rada i Parlament Europejski zgadzają się, aby nie uwzględniać na tym etapie w budżecie na 2013 r. skutków budżetowych korekty płac przeprowadzonej w 2011 r. Bez względu na stanowisko Rady w sprawach c-66/12, c-63/12, c-196/12 i c-453/12, Rada i Parlament Europejski wspólnie zwracają się do Komisji o to, by – w przypadku wydania przez Trybunał wyroku korzystnego dla Komisji i niezwłocznie po zapadnięciu tego wyroku – przedłożyła projekt budżetu korygującego przeznaczonego na pokrycie, w razie potrzeby, skutków korekty z 2011 r. dla instytucji, w tym ze skutkiem wstecznym na poprzednie lata i ewentualne odsetki za zwłokę.

Rada i Parlament Europejski zobowiązują się tym samym do przyjęcia takiego projektu budżetu korygującego tak szybko, jak to możliwe, oraz do zapewnienia wszelkich niezbędnych dodatkowych środków, tak aby nie zagrażało to priorytetom politycznym.

Załącznik 2

Budżet UE na 2012 r. i 2013 r. według działów, w mln EUR


Side Bar