Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Briuselis, 2012 m. gruodžio 12 d.

2013 M. BIUDŽETAS. KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Kokie pagrindiniai šiandien priimto 2013 m. ES biudžeto skaičiai?

Nustatyta įsipareigojimų asignavimų (ĮA, didžiausia įsipareigojimų vertė būsimoms sąskaitoms apmokėti, t. y. daugiausia ilgalaikiams ES finansuojamiems projektams) suma – 151 mlrd. eurų, o bendra mokėjimų asignavimų suma (MA, faktinės sumos ankstesniems įsipareigojimams padengti, t. y. daugiausia užbaigtiems ES finansuotiems visoje Europoje vykdytiems projektams) – 132,8 mlrd. eurų.

Žr. 2 priede pateikiamą lentelę.

Kodėl Komisijos narys J. Lewandowskis teigia, kad priimto ES biudžeto neužteks visiems 2013 m. poreikiams patenkinti?

Tarybai ir Europos Parlamentui sutarus, 2013 m. biudžete numatyta 5 mlrd. eurų mažiau mokėjimų asignavimų nei Komisijos pateiktame biudžeto projekte, parengtame pagal 27 ES valstybių narių 2013 m. įverčius. Didžioji ES biudžeto dalis (beveik 80 proc.) yra valstybėms narėms skirtos lėšos; pagal valstybių narių įverčius ES reikėtų, kad kitų metų biudžete būtų numatyta apie 156 mlrd. eurų suma (daugiausiai išmokoms ūkininkams, ES finansuojamiems projektams 27 valstybėse narėse, dotacijoms švietimui, dotacijoms MVĮ ir kt.). Ankstesnių metų patirtis rodo, kad tie įverčiai buvo palyginti tikslūs, todėl galima numatyti, kad kažkuriuo metu 2013 m. 5 mlrd. eurų pritrūks. Be to, Taryba ir Europos Parlamentas susitarė iš 2012 m. į 2013 m. biudžetą perkelti dar 3 mlrd. eurų sąskaitų apmokėjimą. Galiausiai ES kasmet į metų pabaigą gauna šimtamilijonines sąskaitas eurais, kurias per vėlu apmokėti tais pačiais metais.

Kartu paėmus, tokio 2013 m. ES biudžeto, koks patvirtintas šiandien, dvylikai mėnesių neužteks. Papildomų lėšų prašymą galbūt reikės teikti jau 2013 m. rugsėjį.

Kaip Taisomojo biudžeto Nr. 6 projektas susietas su 2013 m. biudžetu?

Taisomojo biudžeto Nr. 6 projektas – Komisijos prašymas skirti daugiau lėšų, kad būtų galima apmokėti 9 mlrd. eurų sąskaitas, nes 2012 m. biudžete tam išteklių nebeliko. Tos sąskaitos yra daugiausiai susijusios su mokymosi visą gyvenimą programomis, pavyzdžiui, ERASMUS, mokslu ir moksliniais tyrimais, kaimo plėtra ir sanglaudos politika. Kadangi buvo tikimybė, kad Taryba ir Parlamentas susitars nukelti kai kurių iš tų sąskaitų apmokėjimą į 2013 m., taisomojo biudžeto projektas turėjo poveikį deryboms dėl 2013 m. ES biudžeto.

Kokie derybų dėl Taisomojo biudžeto Nr. 6 projekto rezultatai?

Europos Parlamentas ir Taryba sutarė 2012 m. biudžetui skirti papildomus 6 mlrd. eurų patiems būtiniausiems poreikiams patenkinti, o likusi (2,9 mlrd. eurų) suma bus sumokėta 2013 m.

Daugumai lėšų gavėjų, kaip antai studentams ir įmonėms, tai reikš, kad tai, kas turėjo būti išmokėta 2012 m., 2012 m. ir bus išmokėta. 2,9 mlrd. eurų suma, kurios mokėjimas nukeltas į 2013 m., yra susijusi su valstybių narių projektų, kuriuos dar reikia patikrinti, arba su 2000–2006 m. laikotarpiu užbaigtų projektų sąskaitomis. Valstybės narės sutiko, kad lėšos būtų išmokėtos vėliau (2013 m. pradžioje).

Kaip ES biudžetą galima vykdyti be pinigų?

Taip yra dėl nusistovėjusio modelio. Kelerius metus Taryba ir Europos Parlamentas priimdavo mažesnius negu Komisijos numatyti metinius ES biudžetus, nepaisant to, kad beveik baigiasi dabartinis 2007–2013 m. finansinis laikotarpis ir dėl to visoje Europoje baigiama vykdyti vis daugiau ES finansuojamų projektų, pradėtų šio laikotarpio pradžioje.

Praeityje abi biudžeto valdymo institucijos (Taryba ir Parlamentas) susitarė dalį mokėjimų pagal tas sąskaitas perkelti į ateinančius metus. Tai reiškia, kad kitų metų biudžetas jau metų pradžioje sumažėja dėl ankstesnių metų sąskaitų, nors ir buvo aišku, kad net ir be tų sąskaitų balsuojant patvirtintos sumos nepadengs visų tų metų poreikių.

Trumpai tariant, gaunamas nepakankamų metinių biudžetų ir atidėto sąskaitų apmokėjimo sniego gniūžtės efektas.

Kodėl ES biudžeto negalima sumažinti, nes Europą kamuoja krizė, o valstybės narės yra priverstos priimti skausmingas griežtas taupymo priemones?

To negalima padaryti, nes kitaip nei nacionalinių biudžetų atveju, ES biudžetas skirtas ne ateities projektams finansuoti, bet jau užbaigtų ir valstybių narių apmokėtų projektų išlaidoms kompensuoti. ES yra teisiškai įsipareigojusi apmokėti savo dalį pagal valstybių narių siunčiamas sąskaitas. Tai būtų galima palyginti su elektros ir telefono sąskaitas gaunančiu namų ūkiu: net ir sunkmečiu sąskaitos turi būti apmokėtos, nes jos yra susijusios su vartojimu praeityje, o ne būsimu vartojimu.

Kokia trijų institucijų (Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos) pirmininkų pasirašytų bendrų deklaracijų esmė?

Dėl 2012 ir 2013 m. biudžetų priimti trys bendri pareiškimai. (žr. 1 priedą).

Pirmas pareiškimas yra dėl 2013 m. mokėjimų. Šiame pareiškime Taryba ir Parlamentas „susitarė dėl 2013 m. mokėjimų asignavimų lygio sumažinimo, lyginant su Komisijos biudžeto projektu. Komisijos prašoma imtis visų būtinų veiksmų pagal Sutartį ir visų pirma reikalauti papildomų mokėjimų asignavimų taisomajame biudžete, jeigu į 2013 m. biudžetą įrašytų asignavimų nepakanka išlaidoms <...> padengti. Be to, prisimenamas Lisabonos sutarties 323 straipsnis, kuriame nustatyta, kad „Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija užtikrina, kad būtų prieinamos finansinės priemonės, kurių reikia, kad Sąjunga galėtų vykdyti savo teisinius įsipareigojimus trečiosioms šalims.“

Antrame pareiškime dėmesys skiriamas mokėjimų poreikiams 2012 m. Jame kalbama apie Taisomojo biudžeto Nr. 6 projektą – Komisijos prašymą 2012 m. skirti papildomų lėšų įvairių programų, įskaitant ERASMUS, mokslo ir mokslinių tyrimų, kaimo plėtros ir sanglaudos politikos programas, sąskaitoms apmokėti. Pareiškime Taryba ir Parlamentas pripažįsta, kad „Taisomajame biudžete Nr. 6/2012 patvirtinti papildomi mokėjimų asignavimai buvo sumažinti 2,9 mlrd. EUR atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą sumą ir neatitinka visų gautų mokėjimų prašymų lygio.“ Telieka konstatuoti, kad Europos Komisija 2013 m. pradžioje pateiks taisomąjį biudžetą sustabdytiems mokėjimams atlikti, kai tik sustabdymo galiojimas bus panaikintas.

Trečias pareiškimas skirtas 2013 m. administracinėms išlaidoms.

1 priedas

Visas trijų bendrų pareiškimų tekstas

1. Bendras pareiškimas dėl 2013 m. mokėjimų asignavimų

Atsižvelgiant į valstybėse narėse toliau dedamas pastangas tęsti fiskalinį konsolidavimą, Taryba ir Europos Parlamentas, atsižvelgdami į Komisijos pasiūlytą 2013 m. mokėjimų lygį, susitarė dėl 2013 m. mokėjimų asignavimų lygio sumažinimo, lyginant su Komisijos biudžeto projektu. Komisijos prašoma imtis visų būtinų veiksmų pagal Sutartį ir visų pirma reikalauti papildomų mokėjimų asignavimų taisomajame biudžete, jeigu į 2013 m. biudžetą įrašytų asignavimų nepakanka išlaidoms pagal 1a išlaidų pakategorę (Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti), 1b išlaidų pakategorę (Sanglauda augimui ir užimtumui skatinti), 2 išlaidų kategoriją (Gamtos išteklių išsaugojimas ir valdymas), 3 išlaidų kategoriją (Pilietybė, laisvė, saugumas ir teisingumas) ir 4 išlaidų kategoriją (ES kaip pasaulinio masto veikėja) padengti.

Taryba ir Europos Parlamentas taip pat ragina Komisiją vėliausiai iki 2013 m. spalio mėn. vidurio pateikti naujausius duomenis apie esamą padėtį bei mokėjimų asignavimų pagal 1b išlaidų pakategorę (Sanglauda augimui ir užimtumui skatinti) ir kaimo plėtrai skirtų asignavimų pagal 2 išlaidų kategoriją (Gamtos išteklių išsaugojimas ir valdymas) sąmatas, o prireikus – taisomojo biudžeto projektą. Tarybai ir Europos Parlamentui žinoma, kad taisomojo biudžeto projekto gali prireikti jau 2013 m. viduryje. Siekdamos sudaryti palankesnes sąlygas priimti sprendimą dėl mokėjimų asignavimų lygio atsižvelgiant į metinę biudžeto sudarymo procedūrą, trys institucijos susitarė išnagrinėti galimybes, kaip geriau suderinti mokėjimų asignavimų sąmatas pagal pasidalijamąjį valdymą su atitinkamais poreikiais.

Siekiant išvengti mokėjimų asignavimų trūkumo, Taryba ir Europos Parlamentas kuo skubiau priims poziciją dėl bet kurio taisomojo biudžeto projekto. Be to, Taryba ir Europos Parlamentas įsipareigoja skubiai atlikti visus galimus mokėjimų asignavimų perkėlimus, įskaitant perkėlimus iš vienos finansinės programos kategorijos į kitą, kad į biudžetą įtraukti mokėjimų asignavimai būtų kuo geriau panaudoti ir suderinti su faktiniais mokėjimais bei poreikiais.

Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 18 punktą Europos Parlamentas ir Taryba primena, kad, įvertinus panaudojimą, reikia užtikrinti metodišką bendrų mokėjimų asignavimų didėjimą, lyginant su įsipareigojimų asignavimais, siekiant išvengti padėties, kai nenormaliai daugėja neįvykdytų įsipareigojimų.

Taryba, Europos Parlamentas ir Komisija aktyviai visus metus stebės 2013 m. biudžeto vykdymo padėtį, daugiausia dėmesio skirdami mokėjimų panaudojimui, gautiems kompensavimo prašymams ir patikslintoms prognozėms remdamiesi išsamia Komisijos teikiama informacija.

Bet kokiu atveju Taryba, Europos Parlamentas ir Komisija primena savo bendrą atsakomybę, kaip išdėstyta SESV 323 straipsnyje, kad „Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija užtikrina, kad būtų prieinamos finansinės priemonės, kurių reikia, kad Sąjunga galėtų vykdyti savo teisinius įsipareigojimus trečiosioms šalims.“

2. Bendras pareiškimas dėl mokėjimų poreikių 2012 m.

Taryba ir Europos Parlamentas pažymi, kad Komisijos 2013 m. biudžeto projekte pasiūlytas mokėjimų lygis buvo pagrįstas prielaida, kad mokėjimų poreikiai 2012 m. būtų buvę patenkinti panaudojant 2012 m. biudžete esamus asignavimus. Tačiau Taisomajame biudžete Nr. 6/2012 patvirtinti papildomi mokėjimų asignavimai buvo sumažinti 2,9 mlrd. EUR atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą sumą ir neatitinka visų gautų mokėjimų prašymų lygio.

Todėl Komisija įsipareigoja 2013 m. pradžioje pateikti taisomojo biudžeto projektą, skirtą vien tik 2012 m. sustabdytiems prašymams, kai tik sustabdymai bus panaikinti, ir kitiems neįvykdytiems teisiniams įsipareigojimams padengti, nedarant poveikio tinkamam 2013 m. biudžeto vykdymui.

Siekdami užtikrinti patikimą ir tikslų ES biudžeto sudarymą, Taryba ir Europos Parlamentas kuo skubiau priims poziciją dėl šio taisomojo biudžeto projekto, kad būtų užpildytos visos spragos.

3. Bendras pareiškimas dėl 5 išlaidų kategorijos ir atlyginimų bei pensijų koregavimo

Taryba ir Europos Parlamentas susitaria šiame etape į 2013 m. biudžetą neįtraukti 2011 m. atlyginimų koregavimo poveikio biudžetui. Nedarant poveikio Tarybos pozicijai bylose c-66/12, c-63/12, c-196/12 ir c-453/12 jie kartu prašo Komisijos, jei Teismas nuspręstų Komisijos naudai ir kai tik tai padarys, pateikti taisomojo biudžeto projektą, skirtą prireikus finansuoti 2011 m. koregavimo poveikiui institucijoms, įskaitant jo taikymą atgaline data ankstesniems metams ir galimus delspinigius.

Todėl Taryba ir Europos Parlamentas įsipareigoja kuo greičiau patvirtinti tokį taisomojo biudžeto projektą ir suteikti būtinų papildomų asignavimų nepakenkiant politiniams prioritetams.

2 priedas

2012 ir 2013 m. ES biudžetas pagal išlaidų kategoriją mln. EUR

(ĮA = įsipareigojimų asignavimai; MA = mokėjimų asignavimai)


Side Bar