Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

MEMO

Bryssel 12. joulukuuta 2012

EU:N TALOUSARVIO 2013 – KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Mitkä ovat EU:n tänään hyväksytyn vuoden 2013 talousarvion tärkeimmät luvut?

Maksusitoumusmäärärahat (ensisijassa EU:n rahoittamiin pitkän aikavälin hankkeisiin liittyvien tulevien laskujen maksamisesta tehtyjen sitoumusten enimmäismäärä) on 151 miljardia euroa, kun taas maksumäärärahojen yhteismäärä (aikaisempien sitoumusten perusteella todellisuudessa maksetut määrät, jotka liittyvät ensisijassa EU:n rahoittamiin ja eri puolilla Eurooppaa jo toteutettuihin hankkeisiin) on 132,8 miljardia euroa.

Ks. liitteessä 2 oleva taulukko.

Miksi komissaari Lewandowski katsoo, ettei hyväksytty talousarvio riitä kattamaan kaikkia vuoden 2013 tarpeita?

Maksujen osalta neuvoston ja Euroopan parlamentin hyväksymän vuoden 2013 talousarvion kokonaissumma on 5 miljardia euroa vähemmän kuin komission talousarvioesityksen summa, joka perustuu 27 jäsenvaltiosta saatuihin arvioihin vuodeksi 2013. Suurin osa EU:n talousarviosta (eli noin 80 prosenttia) koostuu jäsenvaltioille menevistä varoista. Jäsenvaltioiden esittämien arvioiden mukaan EU tarvitsisi noin 156 miljardia euroa ensi vuoden talousarviota varten (summa koostuu ensisijaisesti maanviljelijöille suoritettavista maksuista, 27 jäsenvaltiossa toteutettavista EU:n rahoittamista hankkeista, koulutukseen ja pk-yrityksille suunnatusta tuesta jne.). Koska arviot ovat aikaisemmin osoittautuneet suhteellisen tarkoiksi, voidaan olettaa, että joskus vuoden 2013 kuluessa todetaan, että talousarviossa on 5 miljardin euron vajaus. Lisäksi on otettava huomioon vuodelta 2012 peräisin olevat ylimääräiset 3 miljardin euron laskut, joiden siirron vuoden 2013 talousarvioon neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat hyväksyneet. Lisäksi EU vastaanottaa joka vuoden loppupuolella satojen miljoonien eurojen laskut, joita ei enää voida suorittaa samana vuonna.

Kaiken kaikkiaan on erittäin todennäköistä, että tänään hyväksytty vuoden 2013 talousarvio ei riitä 12 kuukaudeksi. Lisämäärärahoja saatetaan tarvita jo vuoden 2013 syyskuussa.

Millä tavoin lisätalousarvioesitys nro 6 liittyy vuoden 2013 talousarvioon?

Lisätalousarvioesitys nro 6 oli komission määrärahapyyntö, jotta voitaisiin maksaa 9 miljardin euron laskut, joihin vuoden 2012 talousarviossa ei enää ollut määrärahoja. Kyseiset laskut kohdistuivat pääasiassa elinikäisen oppimisen ohjelmiin, kuten ERASMUS-ohjelmaan, tieteeseen ja tutkimukseen, maaseudun kehittämiseen ja koheesiopolitiikkaan. Koska oli mahdollista, että neuvosto ja parlamentti saattaisivat lykätä joidenkin näistä laskuista maksamista vuoteen 2013, lisätalousarvioesitys vaikutti vuoden 2013 talousarvioneuvotteluihin.

Mikä oli lisätalousarvioesitystä nro 6 koskevien neuvottelujen tulos?

Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat lisäävänsä vuoden 2012 talousarvioon 6 miljardia euroa kaikkein kiireellisimpien tarpeiden kattamiseksi. Loput eli 2,9 miljardia euroa maksettaisiin vuonna 2013.

Useimmille tuensaajille, kuten opiskelijoille ja yrityksille, tämä tarkoittaa, että kaikki maksut, jotka on tarkoitettu maksettaviksi vuonna 2012 , myös maksetaan vuonna 2012. Vuoteen 2013 lykätty 2,9 miljardin euron summa kattaa maksut jäsenvaltioille sellaisista kausien 2000–2006 hankkeista, jotka on vielä tarkistettava tai saatettava päätökseen. Kyseiset jäsenvaltiot ovat sopineet maksujen lykkäämisestä (vuoden 2013 alkupuolelle).

Kuinka rahat voivat loppua EU:n talousarviosta?

Tämä johtuu toistuvasta menettelytavasta. Neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat parina viime vuonna hyväksyneet sellaisia EU:n vuotuisia talousarvioita, joiden loppusumma on selvästi alittanut komission arviot, huolimatta siitä, että lähestymme nykyisen varainhoitokauden (2007–2013) loppua, minkä vuoksi yhä useampi kauden alussa eri puolilla Eurooppaa käynnistetty EU:n rahoittama hanke saadaan pian päätökseen.

Aikaisemmin budjettivallan kaksi käyttäjää (neuvosto ja parlamentti) ovat sopineet eräiden laskujen maksamisen siirtämisestä seuraavalle vuodelle. Tämä tarkoitti sitä, että seuraavan vuoden talousarviota heikensivät jo vuoden alussa edelliseltä vuodelta siirtyvät laskut, vaikka oli selvää, että ilman kyseisiä laskujakin hyväksytyt määrärahat eivät riittäisi kattamaan vuoden määrärahatarpeita.

Lyhyesti sanottuna alirahoitetut talousarviot ja laskujen maksamisen lykkääminen ovat yhdessä johtaneet "lumipalloefektiin".

Miksi EU:n talousarviota ei voida supistaa nyt kun Eurooppa on kriisissä ja jäsenvaltioiden on toteutettava rankkoja säästötoimenpiteitä?

Tämä johtuu ensi sijassa siitä, että toisin kuin kansalliset budjetit, EU:n talousarviossa ei ole kyse tulevien hankkeiden rahoittamisesta, vaan jo toteutetuista ja jäsenvaltioiden maksamista hankkeista. EU:lla on lakisääteinen velvollisuus maksaa osuutensa jäsenvaltioiden lähettämien laskujen perusteella. Tätä tilannetta voitaisiin verrata kotitalouksien sähkö- ja puhelinlaskuihin: säästötoimista huolimatta laskut on maksettava, sillä ne kohdistuvat aikaisempaan, eivät tulevaan, kulutukseen.

Mikä merkitys on kolmen toimielimen (Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio) johtohenkilöiden allekirjoittamilla yhteisillä lausumilla?

Vuosien 2012 ja 2013 talousarvioihin liittyy kolme yhteistä lausumaa: (Ks. liitteessä 1 oleva taulukko.)

Ensimmäinen lausuma koskee vuoden 2013 maksuja. Siinä neuvosto ja parlamentti ”sopivat vuoden 2013 maksumäärärahojen vähentämisestä komission talousarvioesitykseen verrattuna. Ne pyytävät komissiota ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin perussopimuksen mukaisesti ja pyytämään maksumäärärahojen lisäämistä lisätalousarviossa siinä tapauksessa, että varainhoitovuoden 2013 talousarvion määrärahat osoittautuvat riittämättömiksi kattamaan … johtuvia menoja.” Lisäksi lausumassa muistutetaan Lissabonin sopimuksen 323 artiklasta, jonka mukaan "Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio huolehtivat siitä, että käytettävissä on varoja, joiden avulla unioni voi täyttää oikeudelliset velvoitteensa kolmansia osapuolia kohtaan”.

Toinen lausuma koskee vuoden 2012 maksutarpeita. Siinä viitataan lisätalousarvioon nro 6, jossa komissio pyytää vuonna 2012 lisärahoitusta eri ohjelmista, kuten ERASMUS, tiede ja tutkimus, maaseudun kehittäminen ja koheesiopolitiikka, johtuvien laskujen maksamiseksi. Lausumassa neuvosto ja parlamentti huomauttavat, että "lisätalousarviossa nro 6/2012 vahvistettua maksumäärärahojen lisäystä kuitenkin leikattiin 2,9 miljardia euroa komission esityksestä, joten lisämäärärahat eivät vastaa kaikkien esitettyjen maksuvaatimusten tasoa”. Lisäksi siinä todetaan, että Euroopan komissio esittää lisätalousarvion vuoden 2013 alkupuolella lykättyjen maksujen kattamiseksi heti, kun keskeytykset on poistettu.

Kolmas lausuma liittyy vuoden 2013 hallintomenoihin.

Liite 1

Kolmen yhteisen lausuman täydellinen teksti

1 Yhteinen lausuma varainhoitovuoden 2013 maksumäärärahoista

Neuvosto ja Euroopan parlamentti ottavat huomioon jäsenvaltioissa käynnissä olevat julkisen talouden vakauttamistoimet ja panevat merkille komission varainhoitovuodeksi 2013 ehdottaman maksujen tason sekä sopivat vuoden 2013 maksumäärärahojen vähentämisestä komission talousarvioesitykseen verrattuna. Ne kehottavat komissiota ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin perussopimuksen mukaisesti ja pyytämään erityisesti maksumäärärahojen lisäämistä lisätalousarviossa, jos varainhoitovuoden 2013 talousarvion määrärahat eivät riitä kattamaan menoja alaotsakkeessa 1 a (Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky), alaotsakkeessa 1 b (Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio), otsakkeessa 2 (Luonnonvarojen suojelu ja hallinta), otsakkeessa 3 (Kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja oikeus) ja otsakkeessa 4 (EU maailmanlaajuisena toimijana).

Lisäksi neuvosto ja Euroopan parlamentti kehottavat komissiota esittämään lokakuun 2013 puoleenväliin mennessä alaotsakkeen 1 b (Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio) sekä otsakkeeseen 2 (Luonnonvarojen suojelu ja hallinta) kuuluvan maaseudun kehittämisen maksumäärärahatilannetta ja -arvioita koskevat tuoreimmat ajantasaistetut luvut ja esittämään tarvittaessa lisätalousarvioesityksen. Neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat tietoisia, että lisätalousarvioesitys saattaa olla tarpeen jo niinkin varhaisessa vaiheessa kuin vuoden 2013 puolivälissä. Helpottaakseen maksumäärärahojen tasosta vuotuisessa talousarviomenettelyssä tehtävää päätöstä kolme toimielintä ovat päättäneet selvittää, miten yhteistyössä hallinnoitavia maksumäärärahoja koskevat arviot voitaisiin sovittaa paremmin niitä vastaaviin tarpeisiin.

Neuvosto ja Euroopan parlamentti muodostavat kantansa mahdollisiin lisätalousarvioesityksiin mahdollisimman nopeasti, jottei maksumäärärahoihin synny vajetta. Lisäksi neuvosto ja Euroopan parlamentti sitoutuvat käsittelemään nopeasti mahdolliset maksumäärärahasiirrot, myös siirrot rahoituskehyksen otsakkeiden välillä, jotta talousarvioon otetut maksumäärärahat voitaisiin käyttää mahdollisimman hyvin ja jotta ne vastaisivat todellista toteuttamista ja todellisia tarpeita.

Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn toimielinten sopimuksen 18 kohdan mukaisesti neuvosto ja Euroopan parlamentti muistuttavat, että toteutuksessa on varmistettava maksumäärärahojen kokonaismäärän hallittu kehitys suhteessa maksusitoumusmäärärahoihin, jotta maksattamatta olevat määrät (RAL) eivät nousisi epänormaalille tasolle.

Neuvosto, Euroopan parlamentti ja komissio valvovat varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamisen tilannetta aktiivisesti koko vuoden ja kiinnittävät erityistä huomiota maksujen suorittamiseen, saatuihin korvaushakemuksiin ja tarkistettuihin ennakkoarvioihin komission toimittamien yksityiskohtaisten tietojen pohjalta.

Neuvosto, Euroopan parlamentti ja komissio muistuttavat joka tapauksessa jakavansa vastuun SEUT 323 artiklan mukaisesti, jossa todetaan, että "Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio huolehtivat siitä, että käytettävissä on varoja, joiden avulla unioni voi täyttää oikeudelliset velvoitteensa kolmansia osapuolia kohtaan".

2 Yhteinen lausuma varainhoitovuoden 2012 maksutarpeista

Neuvosto ja Euroopan parlamentti panevat merkille, että komission varainhoitovuoden 2013 talousarvioesityksessä esittämä maksujen taso perustui olettamukseen, että vuoden 2012 maksutarpeet olisi katettu varainhoitovuoden 2012 talousarviossa käytettävissä olevilla määrärahoilla. Lisätalousarviossa nro 6/2012 vahvistettua maksumäärärahojen lisäystä kuitenkin leikattiin 2,9 miljardia euroa komission esityksestä, joten lisämäärärahat eivät vastaa kaikkien esitettyjen maksuvaatimusten tasoa.

Näin ollen komissio aikoo laatia vuoden 2013 alussa lisätalousarvioesityksen, jonka ainoa tarkoitus on kattaa vuotta 2012 koskevat lykätyt vaatimukset heti, kun keskeytykset on poistettu, ja muut vireillä olevat oikeudelliset velvoitteet sanotun vaikuttamatta vuoden 2013 talousarvion asianmukaiseen toteuttamiseen.

Varmistaakseen unionin talousarvion laadinnan moitteettomuuden ja tarkkuuden neuvosto ja Euroopan parlamentti vahvistavat kantansa tähän lisätalousarvioesitykseen mahdollisimman pian mahdollisten avoinna olevien tarpeiden kattamiseksi.

3 Yhteinen lausuma otsakkeesta 5 ja palkkojen ja eläkkeiden mukautuksista

Neuvosto ja Euroopan parlamentti päättävät olla sisällyttämättä vuoden 2011 palkkojen mukautuksen talousarviovaikutusta tässä vaiheessa varainhoitovuoden 2013 talousarvioon. Heti jos unionin tuomioistuin ratkaisee asian komission hyväksi, ne pyytävät yhdessä komissiota antamaan lisätalousarvioesityksen, jotta vuoden 2011 palkkamukautusten toimielimiin kohdistuvat vaikutukset, myös edeltäviin vuosiin kohdistuvat takautuvat vaikutukset ja mahdolliset viivästyskorot, voidaan rahoittaa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta neuvoston kantaan asioissa C-66/12, C-63/12, C-196/12 ja C-453/12.

Neuvosto ja Euroopan parlamentti sitoutuvat hyväksymään tällaisen lisätalousarvioesityksen mahdollisimman nopeasti ja antamaan käyttöön tarvittavat lisämäärärahat vaarantamatta poliittisia painopisteitä.

Liite 2

EU:n talousarvio vuosina 2012 ja 2013 otsakkeittain (miljoonaa euroa)

(MSM = maksusitoumusmäärärahat;( MM = maksumäärärahat)


Side Bar