Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2012

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ το 2013

Ποια είναι τα κυριότερα στοιχεία του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2013 όπως εγκρίθηκε σήμερα;

Το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ, μέγιστο ύψος αναλήψεων υποχρεώσεων για την πληρωμή μελλοντικών λογαριασμών – κυρίως μακροπρόθεσμων έργων που χρηματοδοτεί η ΕΕ) καθορίζεται σε 151 δισεκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές πιστώσεις πληρωμών (ΠΠ, σημερινά ποσά που πρέπει να καταβληθούν για προηγούμενες αναλήψεις υποχρεώσεων – κυρίως έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ που έχουν περατωθεί στην Ευρώπη) ανέρχονται σε 132,8 δισεκατ. ευρώ.

Βλ. πίνακα στο παράρτημα (2).

Γιατί ο Επίτροπος Lewandowski δηλώνει ότι ο εγκριθείς προϋπολογισμός της ΕΕ δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των αναγκών το 2013;

Από πλευράς πληρωμών, ο προϋπολογισμός 2013, όπως συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπολείπεται, κατά 5 δισεκατ. ευρώ, του σχεδίου προϋπολογισμού της Επιτροπής, το οποίο στηρίχθηκε σε εκτιμήσεις από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ για το 2013. Το μεγαλύτερο τμήμα του προϋπολογισμού της ΕΕ (σχεδόν το 80% αυτού) αφιερώνεται σε κεφάλαια που προορίζονται για τα κράτη μέλη· σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτών των κρατών μελών, η ΕΕ θα χρειαστεί περίπου 156 δισεκατ. ευρώ για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους (κυρίως πληρωμές σε αγρότες, έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ στα 27 κράτη μέλη, υποτροφίες σπουδών, επιχορηγήσεις στις ΜΜΕ…). Επειδή κατά το παρελθόν αυτές οι εκτιμήσεις αποδείχθηκαν σχετικά ακριβείς, αναμένεται να υπάρξει κάποια στιγμή έλλειμμα 5 δισεκατ. ευρώ το 2013. Ακόμη, υπάρχει ένα επιπλέον ποσό 3 δισεκατ. ευρώ από λογαριασμούς του 2012 το οποίο το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισαν να μετακυλιθεί στον προϋπολογισμό 2013. Τέλος, κάθε χρόνο η ΕΕ λαμβάνει λογαριασμούς ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ προς το τέλος του έτους, δηλαδή όταν είναι πλέον πολύ αργά για να εξοφληθούν εντός του ίδιου έτους.

Συνολικά, κατά πάσα πιθανότητα, ο προϋπολογισμός 2013 της ΕΕ, όπως εγκρίθηκε σήμερα, δεν θα διαρκέσει δώδεκα μήνες. Ενδεχομένως να χρειαστεί αίτημα για συμπληρωματική χρηματοδότηση ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2013.

Με ποιο τρόπο το «Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6» συνδέεται με τον προϋπολογισμό του 2013;

Το «Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6» ήταν αίτημα της Επιτροπής για περισσότερα κεφάλαια ώστε να πληρωθούν λογαριασμοί ύψους 9 δισεκατ. ευρώ για τους οποίους ο προϋπολογισμός του 2012 δεν διέθετε άλλους πόρους. Οι λογαριασμοί αυτοί αφορούσαν κυρίως προγράμματα δια βίου μάθησης, όπως το ERASMUS, έργα στους τομείς της επιστήμης και έρευνας, της αγροτικής ανάπτυξης και της πολιτικής συνοχής. Επειδή υπήρχε μια δυνατότητα το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να συμφωνήσουν να αναβάλουν τις πληρωμές για ορισμένους από αυτούς τους λογαριασμούς μέχρι το 2013, αυτό το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού είχε κάποια επίπτωση στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό 2013.

Ποιο ήταν το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν να χορηγήσουν επιπλέον ποσό 6 δισεκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό 2012 για την πληρωμή των πιο επιτακτικών αναγκών, ενώ το υπόλοιπο (2,9 δισεκατ. ευρώ) θα πληρωθεί το 2013.

Για τους περισσότερους δικαιούχους, όπως φοιτητές και επιχειρήσεις, τούτο σημαίνει ότι όλα τα ποσά που έπρεπε να είχαν πληρωθεί το 2012 θα πληρωθούν το 2012. Η πληρωμή των 2,9 δισεκατ. ευρώ που αναβλήθηκε για το οικονομικό έτος 2013 καλύπτει λογαριασμούς στα κράτη μέλη για έργα τα οποία πρέπει ακόμη να ελεγχθούν ή να περατωθούν για την περίοδο 2000-2006. Αυτά τα κράτη μέλη συμφώνησαν να πληρωθούν αργότερα (στις αρχές του 2013).

Πως είναι δυνατό να υπάρχει έλλειψη χρημάτων στον προϋπολογισμό της ΕΕ;

Αυτό το φαινόμενο οφείλεται σε μια ορισμένη λογική. Τα τελευταία δύο χρόνια, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκριναν ετήσιους προϋπολογισμούς της ΕΕ που υστερούσαν κατά πολύ έναντι των εκτιμήσεων της Επιτροπής, παρά το γεγονός ότι πλησιάζουμε στο τέλος της τρέχουσας δημοσιονομικής περιόδου 2007-2013 και ότι, ως εκ τούτου, όλο και περισσότερα έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, τα οποία δρομολογήθηκαν στην αρχή της περιόδου σε όλη την Ευρώπη κοντεύουν να περατωθούν.

Στο παρελθόν, τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής (Συμβούλιο και Κοινοβούλιο) συμφώνησαν να μετακυλίσουν την πληρωμή ορισμένων από αυτούς τους λογαριασμούς στο επόμενο έτος. Τούτο σήμαινε ότι ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους άρχιζε το έτος ήδη επιβαρυμένος από αυτούς τους λογαριασμούς του προηγούμενου έτους, ενώ ήταν σαφές ότι, ακόμη και χωρίς αυτούς, τα ποσά που είχαν ψηφισθεί δεν θα μπορούσαν να καλύψουν όλες τις ανάγκες του έτους.

Εν συντομία, παρατηρείται ένα φαινόμενο «χιονοστιβάδας» λόγω των ετήσιων προϋπολογισμών που δεν τροφοδοτούνται με τα κατάλληλα ποσά σε συνδυασμό με την αναβολή της πληρωμής των λογαριασμών.

Αλλά γιατί δεν μπορεί να μειωθεί ο προϋπολογισμός της ΕΕ ενώ η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίση και τα κράτη μέλη αναγκάζονται να λαμβάνουν οδυνηρά μέτρα λιτότητας;

Κυρίως επειδή, αντίθετα από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αφορά τη χρηματοδότηση μελλοντικών αλλά προηγούμενων έργων που έχουν ήδη περατωθεί και πληρωθεί από τα κράτη μέλη. Η ΕΕ έχει τη νομική υποχρέωση να καταβάλει το μερίδιό της βάσει λογαριασμών που στέλνουν τα κράτη μέλη. Αυτό δύναται να εξομοιωθεί με ένα νοικοκυριό που λαμβάνει τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού και τηλεφώνου: ακόμη και σε περίοδο λιτότητας οφείλει απλώς να τους πληρώσει, εφόσον οι εν λόγω λογαριασμοί αφορούν την κατανάλωση του παρελθόντος και όχι του μέλλοντος.

Ποιο είναι το νόημα των κοινών δηλώσεων που υπογράφουν οι Πρόεδροι των τριών θεσμικών οργάνων (Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου, Επιτροπής);

Υπάρχουν τρεις κοινές δηλώσεις σχετικά με τους προϋπολογισμούς των ετών 2012 και 2013. (Βλ. παράρτημα (1)).

Η πρώτη δήλωση αφορά τις πληρωμές για το 2013. Σε αυτήν, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο «συμφωνούν σε μια μείωση του επιπέδου των πιστώσεων πληρωμών για το 2013, σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής. Ζητούν από την Επιτροπή να ξεκινήσει όλες τις αναγκαίες ενέργειες σύμφωνα με τις Συνθήκες και, ιδίως, να υποβάλει αίτημα πρόσθετων πιστώσεων πληρωμών με διορθωτικό προϋπολογισμό, εάν οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2013 αποδειχτούν ανεπαρκείς για την κάλυψη των δαπανών.» Επιπλέον, υπενθυμίζει το άρθρο 323 της Συνθήκης της Λισσαβόνας που αναφέρει ότι «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή μεριμνούν ώστε να είναι διαθέσιμα τα αναγκαία δημοσιονομικά μέσα που επιτρέπουν στην Ένωση να πληροί τις νομικές της υποχρεώσεις έναντι τρίτων

Η δεύτερη δήλωση εστιάζεται στις ανάγκες πληρωμών για το 2012 και αναφέρεται στο «σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6», το αίτημα της Επιτροπής για επιπλέον χρηματοδότηση το 2012 ώστε να καλυφθούν λογαριασμοί για σειρά προγραμμάτων, μεταξύ των οποίων και το ERASMUS, η επιστήμη και η έρευνα, η αγροτική ανάπτυξη και η πολιτική συνοχής. Στη δήλωση, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο αναγνωρίζουν ότι «οι συμπληρωματικές πιστώσεις πληρωμών που εγκρίθηκαν στον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 6/2012 μειώθηκαν κατά 2,9 δισεκατ. ευρώ όσον αφορά το ποσό που πρότεινε η Επιτροπή, και δεν βρίσκονται στο επίπεδο όλων των αιτήσεων πληρωμών που ελήφθησαν.» Η δήλωση διευκρινίζει εν συνεχεία ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει διορθωτικό προϋπολογισμό στις αρχές του 2013 για να καλυφθούν οι ανασταλείσες πληρωμές αμέσως μόλις αρθούν οι αναστολές αυτές.

Η τρίτη δήλωση αφορά τα διοικητικά έξοδα το 2013.

Παράρτημα 1

Πλήρες κείμενο των τριών κοινών δηλώσεων

1 Κοινή δήλωση σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών για το 2013

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης στα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σημειώνοντας το επίπεδο των πληρωμών που προτείνει η Επιτροπή για το 2013, συμφωνούν σε μια μείωση του επιπέδου των πιστώσεων πληρωμών για το 2013, σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής. Ζητούν από την Επιτροπή να ξεκινήσει όλες τις αναγκαίες ενέργειες σύμφωνα με τη Συνθήκη και, ιδίως, να υποβάλει αίτημα πρόσθετων πιστώσεων πληρωμών με διορθωτικό προϋπολογισμό, εάν οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2013 αποδειχτούν ανεπαρκείς για την κάλυψη των δαπανών στον υποτομέα 1α (Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και απασχόληση), τον υποτομέα 1β (Συνοχή για ανάπτυξη και απασχόληση), τον τομέα 2 (Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων), τον τομέα 3 (Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη) και τον τομέα 4 (Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων).

Ακόμη, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παροτρύνουν την Επιτροπή να υποβάλει το αργότερο έως τα μέσα Οκτωβρίου 2013 επικαιροποιημένα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση και εκτιμήσεις όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών στον υποτομέα 1β (Συνοχή για ανάπτυξη και απασχόληση) και την αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο του τομέα 2 Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων και, εφόσον απαιτείται, να υποβάλει σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωρίζουν ότι ενδέχεται να χρειαστεί σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού ήδη στα μέσα του 2013 Επιδιώκοντας να διευκολύνουν τη λήψη μιας απόφασης σχετικά με το επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν να αναζητήσουν τρόπους για την καλύτερη αντιστοίχιση των εκτιμήσεων, όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών υπό κοινή διαχείριση, με τις αντίστοιχες ανάγκες.

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καθορίσουν τις θέσεις τους για οποιοδήποτε σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού το συντομότερο δυνατόν ώστε να αποφευχθεί κάθε έλλειψη σε πιστώσεις πληρωμών. Επιπροσθέτως, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύονται να επεξεργαστούν με ταχείς ρυθμούς κάθε πιθανή μεταφορά πιστώσεων πληρωμών, περιλαμβανομένων και των μεταφορών μεταξύ διαφορετικών τομέων του δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο τις πιστώσεις πληρωμών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και να τις ευθυγραμμίσουν με τα πραγματικά δεδομένα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και τις πραγματικές ανάγκες.

Σύμφωνα με το σημείο 18 της διοργανικής συμφωνίας για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθυμίζουν την ανάγκη να εξασφαλίζεται, με γνώμονα την εκτέλεση, μια ομαλή εξέλιξη του συνολικού ποσού των πιστώσεων πληρωμών σε σχέση με τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο αφύσικης μεταβολής των υπολοίπων προς εκκαθάριση («RAL»).

Το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θα παρακολουθούν προσεκτικά την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2013, σε όλη τη διάρκεια του έτους, εστιάζοντας την προσοχή τους στην εκτέλεση των πληρωμών, τις υποβληθείσες αιτήσεις επιστροφών και τις αναθεωρημένες προβλέψεις, στη βάση λεπτομερών πληροφοριών που θα διαβιβάζει η Επιτροπή.

Σε κάθε περίπτωση, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή υπενθυμίζουν την ευθύνη που μοιράζονται, σύμφωνα με το άρθρο 323 της ΣΛΕΕ, που αναφέρει ότι «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή μεριμνούν ώστε να είναι διαθέσιμα τα αναγκαία δημοσιονομικά μέσα που επιτρέπουν στην Ένωση να πληροί τις νομικές της υποχρεώσεις έναντι τρίτων».

2 Κοινή δήλωση σχετικά με τις ανάγκες πιστώσεων πληρωμών για το 2012

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνουν ότι τα επίπεδα των πληρωμών που προτείνονται στο σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής για το 2013 βασίστηκαν στην υπόθεση ότι οι ανάγκες σε πιστώσεις πληρωμών για το 2012 θα είχαν καλυφθεί με πιστώσεις διαθέσιμες στον προϋπολογισμό του 2012. Ωστόσο, οι πρόσθετες πιστώσεις πληρωμών που εγκρίθηκαν με τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 6/2012 μειώθηκαν κατά 2,9 δισ. ευρώ σε σχέση με το ποσό που είχε προτείνει η Επιτροπή και δεν καλύπτουν όλες τις αιτήσεις πληρωμών που έχουν υποβληθεί.

Συνεπώς, η Επιτροπή αναλαμβάνει να παρουσιάσει, νωρίς μέσα στο 2013, σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού ο οποίος θα αφορά αποκλειστικά την κάλυψη, μόλις αρθεί η αναστολή τους, των αιτήσεων για το 2012 που έχουν ανασταλεί, καθώς και των υπολοίπων νομικών υποχρεώσεων που εκκρεμούν, χωρίς να θίγεται η ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2013.

Για να εξασφαλιστεί μια ορθή και ακριβής διαδικασία προϋπολογισμού της ΕΕ, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καθορίσουν τις θέσεις τους για αυτό το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού το συντομότερο δυνατόν, ώστε να καλυφθούν οι όποιες ενδεχόμενες εκκρεμότητες.

3 Κοινή δήλωση σχετικά με τον τομέα 5 και την προσαρμογή μισθών και συντάξεων

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνούν να μην περιλάβουν, προς το παρόν, στον προϋπολογισμό του 2013 τη δημοσιονομική επίπτωση από την προσαρμογή των μισθών για το 2011. Με την επιφύλαξη της θέσης του Συμβουλίου στις υποθέσεις c-66/12, c-63/12, c-196/12 και c-453/12, τα δύο θεσμικά όργανα ζητούν από κοινού από την Επιτροπή, εφόσον η απόφαση του Δικαστηρίου είναι υπέρ της Επιτροπής και μόλις εκδοθεί μια τέτοια απόφαση, να υποβάλει σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού που θα έχει ως αντικείμενο την αναγκαία χρηματοδότηση της επίπτωσης για τα θεσμικά όργανα από την προσαρμογή του 2011, περιλαμβανομένων των αναδρομικών συνεπειών της σε προηγούμενα έτη και του ενδεχομένου καταβολής τόκων υπερημερίας.

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύονται, συνεπώς, να εγκρίνουν αυτό το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού το συντομότερο δυνατό και να διαθέσουν τις αναγκαίες πρόσθετες πιστώσεις, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο πολιτικές προτεραιότητες.

Παράρτημα 2

Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2012 και το 2013 ανά τομέα σε εκατ. ευρώ

(ΠΑΥ = Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων· ΠΠ = Πιστώσεις πληρωμών)

Προϋπ/σμός 2012 (1)

Προϋπ/σμός 2013

Διαφορά

Διαφορά

ΠΑΥ

ΠΠ

ΠΑΥ

ΠΠ

ΠΑΥ

ΠΠ

ΠΑΥ

ΠΠ

1. Βιώσιμη ανάπτυξη

68 141,3

60 287,1

70 629,6

59 085,0

3,7%

-2,0%

2 488,4

-1 202,1

— Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

15 388,7

12 063,9

16 121,0

11 886,4

4,8%

-1,5%

732,3

- 177,5

— Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση

52 752,6

48 223,2

54 508,6

47 198,6

3,3%

-2,1%

1 756,1

-1 024,6

2. Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων

59 850,1

58 044,9

60 149,0

57 484,4

0,5%

-1,0%

298,9

-560,5

3. Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη

2 753,5

2 182,5

2 105,9

1 514,6

-23,5%

-30,6%

-647,6

-667,9

Εξαιρουμένου του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 065,2

1 494,3

2 105,9

1 514,6

2,0%

1,4%

40,7

20,3

— Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη

1 367,8

845,6

1 398,7

876,6

2,3%

3,7%

30,9

31,0

Ιθαγένεια

1 385,7

1 337,0

707,2

638,0

-49,0%

-52,3%

-678,5

-699,0

Εξαιρουμένου του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

697,4

648,7

707,2

638,0

1,4%

-1,6%

9,8

-10,7

4. Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγων

9 403,8

6 966,0

9 583,1

6 322,6

1,9%

-9,2%

179,3

643,4

5. Διοίκηση

8 279,6

8 277,7

8 430,7

8 430,4

1,8%

1,8%

151,0

152,6

Σύνολο

148 428,3

135 758,2

150 898,4

132 837,0

1,7%

-2,2%

2 470,1

-2 921,2

Εξαιρουμένου του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

147 740,0

135 070,0

150 898,4

132 837,0

2,1%

-1,7%

3158,4

-2 233,0

Πιστώσεις ως % του ΑΕΕ

1,15 %

1,05 %

1,13%

0,99 %

(1) Ο προϋπολογισμός 2012 περιλαμβάνει τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς αριθ. 1 έως 6.


Side Bar