Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 12. december 2012

Spørgsmål og svar om EU-budgettet for 2013

Hvordan ser hovedtallene ud i EU-budgettet for 2013, som blev vedtaget i dag?

Forpligtelsesbevillingerne (FB, maksimal forpligtelsesbeløb til betaling af kommende regninger i forbindelse med hovedsagelig langsigtede EU-finansierede projekter) er på 151 mia. EUR, hvorimod de samlede betalingsbevillinger (BB, faktiske beløb til betaling af tidligere indgåede forpligtelser, herunder især EU-finansierede projekter gennemført overalt i EU) beløber sig til 132,8 mia. EUR.

Der henvises til tabellen i bilag 2.

Hvorfor siger kommissær Janusz Lewandowski, at det vedtagne EU-budget ikke er tilstrækkeligt til at dække alle behov i 2013?

Betalingsbevillingerne i det budget for 2013, som Rådet og Europa-Parlamentet er blevet enige om, er 5 mia. EUR mindre end i Kommissionens budgetforslag, som var baseret på de 27 medlemsstaters skøn for 2013. Størstedelen af EU-budgettet (ca. 80 %) går til medlemsstaterne. Ifølge medlemsstaternes skøn ville EU have brug for ca. 156 mia. EUR til næste års budget (først og fremmest til betaling til landbrugere, EU-finansierede projekter i de 27 medlemsstater, undervisningstilskud, tilskud til små og mellemstore virksomheder osv.). Disse skøn har tidligere vist sig at være forholdsvis præcise, og man kan derfor forudse, at der på et eller andet tidspunkt i 2013 vil mangle 5 mia. EUR. Herudover er der en ekstraregning på 3 mia. EUR fra 2012, som Rådet og Europa-Parlamentet er blevet enige om at afholde over 2013-budgettet. Endelig er der hvert år henimod årets slutning en række regninger på flere hundrede millioner EUR, som EU modtager for sent til at kunne betale inden for samme år.

EU-budgettet for 2013 i den form, som det er vedtaget i dag, vil således efter al sandsynlighed ikke være tilstrækkeligt til at dække 12 måneder. Det kan allerede så tidligt som i september 2013 blive nødvendigt at anmode om yderligere bevillinger.

Hvordan hænger forslaget til ændringsbudget 6 sammen med 2013-budgettet?

Baggrunden for forslaget til ændringsbudget 6 var, at Kommissionen anmodede om yderligere bevillinger til betaling af regninger på 9 mia. EUR, som der ikke var dækning for i 2012-budgettet. Regningerne stammede især fra programmerne for livslang læring som f.eks. Erasmus og programmerne vedrørende videnskab og forskning, udvikling af landdistrikter og samhørighedspolitik. Eftersom det var muligt for Rådet og Parlamentet at udskyde betalingen af nogle af disse regninger til 2013, havde dette forslag til ændringsbudget betydning for forhandlingerne om EU-budgettet for 2013.

Hvad var resultatet af forhandlingerne om forslaget til ændringsbudget 6?

Europa-Parlamentet og Rådet enedes om at skyde ekstra 6 mia. EUR ind i 2012-budgettet til dækning af de mest presserende behov, hvorefter det resterende beløb (2,9 mia. EUR) skulle betales i 2013.

For de fleste modtageres vedkommende, f.eks. studerende og virksomheder, betyder det, at alt, hvad der skulle betales i 2012, rent faktisk bliver betalt i 2012. Beløbet på 2,9 mia. EUR, som udskydes til 2013, dækker over regninger til medlemsstater for projekter for perioden 2000-2006, som mangler at blive kontrolleret eller endnu ikke er afsluttet. De pågældende medlemsstater indvilgede i at blive betalt senere (i begyndelsen af 2013).

Hvordan er det muligt for EU-budgettet at løbe tør for penge?

Det er resultatet af et fast mønster. De årlige EU-budgetter, som vedtages af Rådet og Europa-Parlamentet, har i en række år ligget noget under Kommissionens skøn på trods af, at vi nærmer os afslutningen af den nuværende finansieringsperiode for 2007-13, og flere af de EU-finansierede projekter, som blev iværksat i starten af perioden overalt i EU, således nu afsluttes.

I de foregående år har der været enighed mellem budgetmyndighedens to dele (Rådet og Parlamentet) om at udskyde betalingen af nogle af disse regninger til det kommende år. Det vil sige, at budgettet i det efterfølgende år allerede fra starten var beskåret med udgifterne til disse regninger fra det foregående år, selv om det var klart, at de afsatte bevillinger selv uden disse beløb ikke ville være tilstrækkelige til at dække behovene for hele året.

Kort fortalt, så er der opstået en sneboldeffekt på grund af de utilstrækkelige årlige budgetter og udskydelsen af betalingen af visse regninger.

Men hvordan kan det være, at det ikke er muligt at reducere EU-budgettet, når Europa er i krise, og medlemsstaterne er nødt til at vedtage spareforanstaltninger, som gør ondt?

Det skyldes hovedsagelig, at EU-budgettet til forskel fra de nationale budgetter ikke drejer sig om kommende projekters finansieringsbehov, men om projekter, som allerede er gennemført, og som medlemsstaterne har betalt for. EU har en juridisk forpligtelse til at betale sin del af regningerne, som indsendes af medlemsstaterne. Det kan sammenlignes med de private husholdningers el- og telefonregninger, for selv i sparetider er de simpelthen nødt til at betale disse regninger, som dækker det hidtidige forbrug og ikke det fremtidige forbrug.

Hvad er formålet med de fælles erklæringer, som undertegnes af formændene for de tre institutioner (Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen)?

Der er tre fælles erklæringer for både 2012- og 2013-budgetterne. (Se bilag 1).

Den første erklæring drejer sig om betalingerne for 2013. Heri "enes Rådet og Parlamentet om en reduktion af niveauet for betalingsbevillingerne for 2013 sammenholdt med Kommissionens budgetforslag. De anmoder Kommissionen om at tage de initiativer, som er nødvendige af hensyn til traktaten, herunder især at anmode om yderligere betalingsbevillinger ved hjælp af et ændringsbudget, hvis det viser sig, at 2013-budgettets bevillinger ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne". Herudover henvises der til artikel 323 i Lissabontraktaten, hvori det fastsættes, at "Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen sørger for, at der er tilstrækkelige finansielle midler til rådighed til, at Unionen kan opfylde sine juridiske forpligtelser over for tredjemand".

Den anden erklæring drejer sig om betalingsbehovene i 2012. Den henviser til forslaget til ændringsbudget 6, hvori Kommissionen anmoder om ekstra bevillinger til at dække behovene i 2012 i forbindelse med regningerne til en række programmer, herunder Erasmus, videnskab og forskning, udvikling af landdistrikter og samhørighedspolitik. I erklæringen erkender Rådet og Parlamentet, at "de yderligere betalingsbevillinger, der er blevet godkendt i ændringsbudget 6/2012, er 2,9 mia. EUR mindre end Kommissionens forslag, og at beløbet ikke dækker alle de betalingsanmodninger, der er indkommet". Det siger således sig selv, at Europa-Kommissionen fremsætter et ændringsbudget i begyndelsen af 2013 for at dække de suspenderede betalinger, når suspensionen først er hævet.

Den tredje erklæring vedrører administrationsudgifter i 2013.

BILAG 1

De tre fælles erklæringer i fuld ordlyd

1 Fælles erklæring om betalingsbevillinger for 2013

Rådet og Europa-Parlamentet er med henvisning til medlemsstaternes bestræbelser på at konsolidere den finansielle situation og under hensyntagen til det af Kommissionen foreslåede betalingsniveau for 2013 blevet enige om at reducere betalingsbevillingerne for 2013 sammenholdt med Kommissionens budgetforslag. De anmoder Kommissionen om at tage de initiativer, der er nødvendige i henhold til traktaten, herunder især at anmode om yderligere betalingsbevillinger ved hjælp af et ændringsbudget, hvis det viser sig, at 2013-budgettets bevillinger ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne under udgiftsområde 1a (konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse), udgiftsområde 1b (samhørighed for vækst og beskæftigelse), udgiftsområde 2 (beskyttelse og forvaltning af naturressourcer), udgiftsområde 3 (unionsborgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed) og udgiftsområde 4 (EU som global partner).

Herudover anmoder Rådet og Europa-Parlamentet indtrængende Kommissionen om senest medio oktober 2013 at fremlægge ajourførte taloplysninger om situationen og skøn over betalingsbevillingerne under underudgiftsområde 1b (samhørighed for vækst og beskæftigelse) og udvikling af landdistrikter under udgiftsområde 2 (bevarelse og forvaltning af naturressourcer) samt om at fremlægge et forslag til ændringsbudget, hvis dette er nødvendigt. Rådet og Europa-Parlamentet er opmærksom på, at der så tidligt som i midten af 2013 kan blive brug for et forslag til ændringsbudget. For at gøre det lettere at fastlægge niveauet for betalingsbevillingerne i forbindelse med den årlige budgetprocedure er de tre institutioner enige om at undersøge, hvordan det kan lade sig gøre at opnå større overensstemmelse mellem den fælles forvaltnings skøn over betalingsbevillingerne og behovene.

Rådet og Europa-Parlamentet vil tage stilling til et eventuelt forslag til ændringsbudget så hurtigt som muligt for at undgå eventuel mangel på betalingsbevillinger. Desuden giver Rådet og Europa-Parlamentet tilsagn om hurtigt at behandle eventuelle overførsler af betalingsbevillinger, herunder på tværs af udgiftsområderne i den finansielle ramme, for at opnå den bedste udnyttelse af de betalingsbevillinger, der er opført på budgettet, og tilpasse dem efter den faktiske gennemførelse og de faktiske behov.

Idet de henviser til punkt 18 i den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning, understreger Rådet og Europa-Parlamentet, at det er nødvendigt under hensyntagen til gennemførelsen at sikre en ordnet udvikling i de samlede betalingsbevillinger i forhold til forpligtelsesbevillingerne for at undgå en unormal udvikling i de udestående forpligtelser (RAL).

Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen vil i årets løb aktivt føre tilsyn med gennemførelsen af 2013-budgettet, og der vil med udgangspunkt i de oplysninger, der fremlægges af Kommissionen, blive fokuseret på betalingsgennemførelse, indkomne tilbagebetalingskrav og reviderede overslag.

Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen understreger under alle omstændigheder deres fælles ansvar, jf. artikel 323 TEUF, hvor det fastsættes, at "Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen sørger for, at der er tilstrækkelige finansielle midler til rådighed til, at Unionen kan opfylde sine juridiske forpligtelser over for tredjemand".

2 Fælles erklæring om betalingsbehovet i 2012

Rådet og Europa-Parlamentet gør opmærksom på, at niveauet for betalingerne i det forslag til budget for 2013, som Kommissionen har fremlagt, er baseret på den antagelse, at betalingsbehovene i 2012 blev tilgodeset med de bevillinger, der var tilgængelige på 2012-budgettet. De ekstra betalingsbevillinger, der er afsat i ændringsbudget 6/2012, er imidlertid 2,9 mia. EUR mindre end det beløb, Kommissionen foreslog, og de dækker ikke alle de betalingsanmodninger, der er indkommet.

Kommissionen vil derfor tidligt i 2013 fremlægge et forslag til ændringsbudget med det ene formål at dække de krav, der blev suspenderet i 2012, så snart suspensionen er ophævet, og de øvrige udestående juridiske forpligtelser, uden at det får indflydelse på den egentlige gennemførelse af 2013-budgettet.

Rådet og Europa-Parlamentet vil ud fra et ønske om at sikre EU en forsvarlig og omhyggelig budgetlægning tage stilling til dette forslag til ændringsbudget så hurtigt som muligt, så eventuelle hul dækkes.

3 Fælles erklæring om udgiftsområde 5 og tilpasningen af løn og pensioner

Rådet og Europa-Parlamentet er enige om, at der på nuværende tidspunkt ikke skal tages højde for løntilpasningen for 2011 i 2013-budgettet. Uden at det berører Rådets holdning i sagerne c-66/12, c-63/12, c-196/12 og c-453/12, anmoder de i fællesskab Kommissionen om, i fald Domstolen skulle give Kommissionen medhold, og så snart dette måtte ske, at fremsætte et forslag til ændringsbudget til finansiering efter behov af 2011-tilpasningens virkning for institutionerne, inkl. dens tilbagevirkende virkning og eventuelle morarenter.

Rådet og Europa-Parlamentet forpligter sig således til at godkende et sådant forslag til ændringsbudget så hurtigt som muligt og at fremskaffe de nødvendige ekstra bevillinger, uden at det får indflydelse på de politiske prioriteringer.

BILAG 2

EU-budgettet for 2012 og 2013 pr. udgiftsområde (mio. EUR)

(FB = forpligtelsesbevillinger: BB = betalingsbevillinger)


Side Bar