Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

MEMO

Brusel 12. prosince 2012

Rozpočet EU na rok 2013: otázky a odpovědi

Jaké jsou hlavní číselné údaje v rozpočtu EU na rok 2013, který byl dnes přijat?

Výše prostředků na závazky (maximální hodnota závazků na platby budoucích účtů – zejména dlouhodobé projekty financované z prostředků EU) činí 151 miliard EUR, zatímco celková výše prostředků na platby (skutečné částky na platby předcházejících závazků – především dokončené projekty v celé Evropě financované z prostředků EU) činí 132,8 miliardy EUR.

Viz tabulka v příloze (2).

Proč tvrdí komisař Lewandowski, že přijatý rozpočet EU nebude stačit k uhrazení všech potřeb v roce 2013?

Pokud jde o platby, rozpočet na rok 2013, který schválila Rada a Evropský parlament, je o 5 miliard EUR nižší než návrh rozpočtu předložený Komisí, založený na odhadech z 27 členských států EU na rok 2013. Velká část rozpočtu EU (přibližně 80 %) je určena pro fondy, ze kterých čerpají členské státy; podle odhadů z těchto členských států bude EU potřebovat zhruba 156 miliard EUR pro rozpočet na příští rok (většinou na platby zemědělcům, projekty financované z EU ve 27 členských státech, stipendia, granty pro malé a střední podniky…). V minulosti se tyto odhady ukázaly jako poměrně přesné, a tak lze v určitém okamžiku v roce 2013 očekávat výpadek ve výši 5 miliard EUR. Kromě toho se Rada a Evropský parlament dohodly na převedení účtů za další 3 miliardy EUR z roku 2012 do rozpočtu na rok 2013. A konečně, EU každý rok dostává účty v hodnotě stovek milionů EUR ke konci roku, příliš pozdě na to, aby je mohla uhradit v tomtéž roce.

Celkem vzato rozpočet EU na rok 2013, tak jak byl dnes přijat, se vší pravděpodobností nevystačí na příštích dvanáct měsíců. Již v září 2013 by mohla vyvstat potřeba požádat o dodatečné finanční prostředky.

Jak je „návrh opravného rozpočtu č. 6“ spojen s rozpočtem na rok 2013?

„Návrhu opravného rozpočtu č. 6“ obsahuje žádost Komise o další finanční prostředky na zaplacení účtů v hodnotě 9 miliard EUR, na které již v rozpočtu na rok 2012 nebyly zdroje. Tyto účty se týkaly především na programů celoživotní učení, jako je Erasmus, vědy a výzkumu, rozvoje venkova a politiky soudržnosti. Jelikož bylo možné, že se Rada a Parlament dohodnou na odložení plateb některých z těchto účtů do roku 2013, měl tento návrh opravného rozpočtu dopad na jednání o rozpočtu EU na rok 2013.

Jaký byl výsledek jednání o návrhu opravného rozpočtu č. 6?

Evropský parlament a Rada se shodly na dodatečné finanční injekci ve výši 6 miliard EUR do rozpočtu na rok 2012 k zaplacení nejnaléhavějších potřeb a zbývající část (2,9 miliardy EUR) má být uhrazena v roce 2013.

Pro většinu příjemců, jako jsou studenti a podniky, to znamená, že vše, co mělo být zaplaceno v roce 2012, skutečně v roce 2012 zaplaceno bude. Částka ve výši 2,9 miliardy EUR, odložená do roku 2013, zahrnuje účty členských států za projekty, které je ještě třeba zkontrolovat nebo které byly dokončeny v období 2000–2006. Tyto členské státy souhlasily s pozdější platbou (začátkem roku 2013).

Jak mohou v rozpočtu EU dojít peníze?

Důvodem je pravidelné opakování stejného postupu. Již několik let přijímají Rada a Evropský parlament mnohem nižší roční rozpočty EU, než jsou odhady Komise, a to i navzdory skutečnosti, že se přibližuje konec současného finančního období 2007–2013, a že se tudíž v celé Evropě dokončuje stále více projektů financovaných z prostředků EU, které byly zahájeny na začátku tohoto období.

V minulosti se obě složky rozpočtového orgánu (Rada a Parlament) dohodly na převedení platby některých z těchto účtů na následující rok. To znamená, že rozpočet na následující rok byl již od začátku oslaben těmito účty z předchozího roku, ačkoli bylo jasné, že i bez těchto účtů by odhlasované částky nepokryly všechny potřeby v daném roce.

Stručně řečeno jde o efekt sněhové koule – nedostatečné roční rozpočty spojené s odloženým placením účtů.

Proč však nemůže být rozpočet EU snížen, když je Evropa v krizi a členské státy jsou nuceny přijímat bolestivá úsporná opatření?

Zejména proto, že na rozdíl od vnitrostátních rozpočtů se rozpočet EU netýká financování budoucích projektů, ale minulých projektů, které již byly dokončeny a hrazeny členskými státy. EU má zákonnou povinnost zaplatit svůj podíl na základě účtů, které jí zasílají členské státy. Lze to přirovnat k domácnosti, která dostává účty za elektřinu a telefon: i v době úsporných opatření je zkrátka musí zaplatit, neboť jsou to účty za minulou, nikoli budoucí spotřebu.

Jaký význam mají společná prohlášení podepsaná předsedy všech tří orgánů (Evropského parlamentu, Rady a Komise)?

Existují tři společná prohlášení týkající se rozpočtu jak na rok 2012, tak na rok 2013 (viz Příloha 1).

První prohlášení se týká plateb na rok 2013. Podle něj se Rada a Parlament „dohodly na snížení úrovně prostředků na platby pro rok 2013 ve srovnání s návrhem rozpočtu předloženým Komisí. Žádají Komisi, aby podnikla veškeré nezbytné kroky v souladu se Smlouvou, a zejména aby v opravném rozpočtu požadovala dodatečné prostředky na platby, pokud se ukáže, že prostředky uvedené v rozpočtu na rok 2013 nejsou dostatečné pro pokrytí výdajů“. Kromě toho se v něm připomíná článek 323 Lisabonské smlouvy, podle nějž „Evropský parlament, Rada a Komise zajistí, aby Unie měla k dispozici finanční prostředky, které jí umožní plnit právní závazky vůči třetím stranám“.

Druhé sdělení se zaměřuje na potřeby plateb na rok 2012; odkazuje na „návrh opravného rozpočtu č. 6“, žádost Komise o další finanční prostředky v roce 2012 na pokrytí účtů za řadu programů, mezi něž patří ERASMUS a programy v oblasti vědy a výzkumu, rozvoje venkova a politiky soudržnosti. V prohlášení Rada a Parlament uznávají, že „dodatečné prostředky na platby schválené v opravném rozpočtu 6/2012 byly oproti částce navržené Komisí sníženy o 2,9 miliardy EUR a nedosahují výše veškerých obdržených žádostí o platbu“. Dále se v něm uvádí, že Evropská Komise předloží na počátku roku 2013 opravný rozpočet na pokrytí pozastavených plateb, jakmile budou pozastavení zrušena.

Třetí prohlášení se týká správních nákladů v roce 2013.

Příloha 1

Plné znění tří společných prohlášení

1 Společné prohlášení o prostředcích na platby pro rok 2013

S ohledem na pokračující úsilí o fiskální konsolidaci v členských státech berou Rada a Evropský parlament na vědomí úroveň plateb navrženou Komisí pro rok 2013 a dohodly se na snížení úrovně prostředků na platby pro rok 2013 ve srovnání s návrhem rozpočtu předloženým Komisí. Žádají Komisi, aby podnikla veškeré nezbytné kroky v souladu se Smlouvou, a zejména aby v opravném rozpočtu požadovala dodatečné prostředky na platby, pokud se ukáže, že prostředky uvedené v rozpočtu na rok 2013 nejsou dostatečné pro pokrytí výdajů v rámci podokruhu 1a (Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost), podokruhu 1b (Soudržnost pro růst a zaměstnanost), okruhu 2 (Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi), okruhu 3 (Občanství, svoboda, bezpečnost a právo) a okruhu 4 (EU jako globální hráč).

Rada a Evropský parlament dále vyzývají Komisi, aby nejpozději do poloviny října roku 2013 předložila aktualizované údaje o aktuálním stavu a odhadech týkajících se prostředků na platby v podokruhu 1b (Soudržnost pro růst a zaměstnanost) a rozvoje venkova v rámci okruhu 2 (Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi) a v případě potřeby předložila návrh opravného rozpočtu. Rada a Evropský parlament jsou si vědomy toho, že návrh opravného rozpočtu lze požadovat již v polovině roku 2013. S cílem usnadnit rozhodování o výši prostředků na platby v rámci ročního rozpočtového procesu se všechny tři uvedené orgány dohodly, že budou hledat způsob, jak dosáhnout toho, aby odhady prostředků na platby v rámci sdíleného řízení lépe odpovídaly příslušným potřebám.

Rada a Evropský parlament přijmou postoj k jakémukoli návrhu opravného rozpočtu co nejrychleji, aby se zabránilo jakémukoli výpadku v prostředcích na platby. Rada a Evropský parlament se dále zavazují urychleně zpracovat jakýkoli možný převod prostředků na platby, včetně převodů napříč okruhy finančního rámce, aby byly prostředky na platby zapsané do rozpočtu co nejlépe využity a odpovídaly skutečnému provedení a potřebám.

V souladu s bodem 18 interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení Evropský parlament a Rada připomínají, že s ohledem na provádění je nutné zajistit řádný vývoj celkových prostředků na platby ve vztahu k prostředkům na závazky, aby se tak zabránilo jakémukoli nestandardnímu vývoji zbývajících závazků („RAL“).

Rada, Evropský parlament a Komise budou v průběhu roku aktivně sledovat stav plnění rozpočtu na rok 2013 a na základě podrobných informací poskytnutých Komisí se zaměří na provádění plateb, obdržené žádosti o úhradu a revidované prognózy.

Rada, Evropský parlament a Komise jsou si v každém případě vědomy své sdílené odpovědnosti za to, že „Evropský parlament, Rada a Komise zajistí, aby Unie měla k dispozici finanční prostředky, které jí umožní plnit právní závazky vůči třetím stranám“, jak je uvedeno v článku 323 SFEU.

2 Společné prohlášení o potřebách plateb na rok 2012

Rada a Evropský parlament berou na vědomí, že výše plateb navržená Komisí v jejím návrhu rozpočtu na rok 2013 vycházela z předpokladu, že potřeby plateb v roce 2012 budou plně uspokojeny prostředky, které jsou k dispozici v rozpočtu na rok 2012. Dodatečné prostředky na platby povolené v opravném rozpočtu č. 6/2012 však byly sníženy o 2,9 miliardy EUR oproti částce navržené Komisí a nedosahují výše všech obdržených žádostí o platby.

Komise se proto zavazuje, že předloží počátkem roku 2013 návrh opravného rozpočtu, jehož jediným účelem bude pokrytí pozastavených žádostí z roku 2012, jakmile budou tato pozastavení zrušena, jakož i ostatních nevyřízených právních závazků, aniž je tím dotčeno vlastní plnění rozpočtu na rok 2013.

V zájmu zajištění řádného a přesného fungování rozpočtu EU přijme Rada a Evropský parlament co nejrychleji postoj k tomuto návrhu opravného rozpočtu, aby byly veškeré zbývající mezery pokryty.

3 Společné prohlášení k okruhu 5 a úpravě platů a důchodů

Rada a Evropský parlament se dohodly, že v této fázi nebudou zahrnovat rozpočtové dopady úpravy platů za rok 2011 do rozpočtu na rok 2013. Aniž je dotčen postoj Rady v případech C-66/12, C-63/12, C-196/12 a C-453/12, Evropský parlament a Rada společně žádají Komisi, aby v případě, že by Soudní dvůr rozhodl ve prospěch Komise, a jakmile tak rozhodne, předložila návrh opravného rozpočtu určený případně k finančnímu pokrytí dopadů úprav platů za rok 2011 za jednotlivé orgány, včetně zpětného účinku těchto úprav na předcházející roky a možného úroku z prodlení.

Rada a Evropský parlament se tudíž zavazují, že co nejdříve schválí takový návrh opravného rozpočtu a zajistí nezbytné dodatečné prostředky, aniž by ohrozily politické priority.

Příloha 2

Rozpočet EU na rok 2012 a 2013 pro jednotlivé okruhy v milionech EUR

(PZ = prostředky na závazky; PP = prostředky na platby)


Side Bar