Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 21 november 2012

Överträdelser i november: de viktigaste besluten

KLIMATPOLITIK

SYSSELSÄTTNING

ENERGI

NÄRINGSLIV

MILJÖ

INRIKES

INRE MARKNAD

TRANSPORT

HÄLSA OCH KONSUMENT

SKATTER OCH TULLAR

AT

2

BE

1

1

2

BG

1

1

CY

2

CZ

1

1

DE

1

1

EL

3

1

FI

1

FR

1

1

1

HU

1

1

1

IT

1

5

LU

1

1

LV

1

NL

1

1

PL

1

1

2

1

PT

1

1

1

1

SI

1

SK

1

Europeiska kommissionen vidtar i sitt månatliga paket av överträdelsebeslut rättsliga åtgärder mot EU-länderna när de inte har fullgjort sina skyldigheter enligt EU-rätten. Besluten spänner över många områden och går ut på att EU-rätten ska tillämpas korrekt, vilket gynnar enskilda och företag. Kommissionen fattade i dag 199 beslut, däribland 48 motiverade yttranden och 7 hänskjutanden till EU-domstolen, varav 5 med böter. Här sammanfattas de viktigaste besluten.

För mer information om överträdelseförfaranden se MEMO/12/12.

 1. Hänskjutanden till domstolen med böter

 1. Inre marknaden för energi: Kommissionen väcker talan mot Polen och Finland vid EU-domstolen för att de inte fullständigt införlivat EU-reglerna

Europeiska kommissionen väcker talan mot Polen och Finland vid EU-domstolen för att de inte fullständigt har införlivat EU-reglerna för den inre energimarknaden. Hittills har Polen endast delvis införlivat gasdirektivet i nationell lagstiftning. Finland har inte fullständigt införlivat vare sig eldirektivet eller gasdirektivet. Dessa direktiv skulle ha införlivats av medlemsstaterna senast den 3 mars 2011.

För Polen yrkar kommissionen på böter på 88 819,20 euro per dag. För de båda direktiv som inte införlivats av Finland yrkar kommissionen på böter på 32 140,80 euro per dag för eldirektivet och 28 569,60 euro per dag för gasdirektivet. Böterna ska betalas från och med dagen för domstolens dom till dess att Polen och Finland meddelar kommissionen att de fullständigt har införlivat reglerna i den nationella lagstiftningen.

(Mer information: IP/12/1236 - M. Holzner - Tfn 32 229 60 196 - Mobil 32 498 98 2280)

 1. Elektroniska pengar: Kommissionen yrkar att domstolen ska döma Belgien till böter för att landet inte har genomfört EU-reglerna

Europeiska kommissionen har beslutat att väcka talan mot Belgien vid EU-domstolen för att landet inte har genomfört direktivet om start och drift av och tillsyn över verksamheten i institut för elektroniska pengar. Kommissionen har också beslutat att yrka att domstolen utdömer dagliga böter för Belgien tills landet till fullo har genomfört direktivet.

Kommissionen yrkar på böter på 59 212,80 euro, som ska betalas från och med dagen för domstolens dom till dess att Belgien meddelar kommissionen att landet till fullo har genomfört reglerna i den nationella lagstiftningen.

(Mer information: IP/12/1248 - S. De Rynck - Tfn 32 229 63 421 - Mobil 32 498 98 3969.)

 1. Körkort: Kommissionen yrkar på nedsatta böter för Cypern

Kommissionen beslutade i dag att ändra sitt beslut att väcka talan mot Cypern vid EU-domstolen för att landet inte fullständigt har införlivat direktivet om körkort. Sedan det tidigare beslutet att väcka talan vid domstolen i juni (IP/12/642) har Cypern meddelat en författning som delvis införlivar direktiv 2006/126/EG. För att ta hänsyn till denna nya utveckling har kommissionen nedsatt det bötesbelopp som den tidigare yrkat på till 6 504,96 euro. Direktivet skulle ha införlivats senast den 19 januari 2011. Om direktivet inte genomförs fullständigt kan detta påverka trafiksäkerheten och göra det svårt för cyprioter att byta ut sina körkort i andra delar av EU.

(Mer information: IP/12/1237 - H. Kearns - Tfn 32 229 87 638 - Mobil 32 498 98 7638.)

 1. Andra hänskjutanden till domstolen

 1. Kommissionen väcker talan mot Belgien vid domstolen för underlåtenhet att utfärda biometriska pass med fingeravtryck

Mer än tre år efter att tidsfristen för att utfärda biometriska pass med fingeravtryck gick ut, uppfyller Belgien fortfarande inte detta krav. På grund av detta har kommissionen i dag väckt talan mot landet vid EU-domstolen. Kommissionen yrkar att Belgien ska påskynda utfärdandet av biometriska pass som innehåller den överenskomna säkerhetsfunktionen.

(Mer information: IP/12/1247 - M. Cercone - Tfn 32 229 80 963 - Mobil 32 498 98 2349)

 1. Offentlig upphandling: Kommissionen begär att Grekland ska ge rättvis tillgång till offentlig upphandling för tillhandahållande av mjukvarutjänster

Europeiska kommissionen har beslutat att väcka talan mot Grekland vid EU-domstolen eftersom landet har underlåtit att se till att EU-bestämmelserna om offentlig upphandling fullt ut följs vid inköp av ett informationssystem för stiftelsen för social trygghet (IKA). Grekland har underlåtit att uppfylla det åtagande som gjordes enligt direktiv 2004/18/EG i februari 2012 att inleda ett nytt anbudsförfarande för tilldelning av det nämnda kontraktet, utan de olagliga klausuler som ingick i den ursprungliga anbudsinfordran.

(Mer information: IP/12/1249 - S. De Rynck - Tfn 32 229 63 421 - Mobil 32 498 98 3969.)

 1. Motiverade yttranden

 1. Miljö: Kommissionen uppmanar Österrike, Tyskland och Italien att anmäla införlivande av ändrade EU-regler om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar

Medlemsstaterna skulle ha införlivat en ändring från 2009 av EU-bestämmelserna om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar senast den 10 juni 2012. Österrike, Tyskland och Italien har inte anmält någon lagstiftning som införlivar dessa ändringar av färgdirektivet till kommissionen. Detta direktiv är ett viktigt instrument för att skydda miljön och människors hälsa genom att begränsa utsläppen av flyktiga organiska föreningar till luften. Trots att kommissionen skickat formella underrättelser har Österrike, Tyskland och Italien ännu inte anmält några införlivandeåtgärder. Kommissionen skickar därför motiverade yttranden (det andra steget i överträdelseförfarandet), vilket ger dessa länder två månader för att svara. Om det inte inkommer något tillfredsställande svar kan kommissionen väcka talan mot dem vid EU-domstolen.

(Mer information: J. Hennon - Tfn 32 229 53 593 - Mobil 32 498 95 3593)

 1. Tillsyn över finansiella tjänster: Kommissionen uppmanar Belgien, Frankrike, Grekland, Luxemburg, Polen och Portugal att införliva EU-bestämmelserna

Kommissionen uppmanar Belgien, Frankrike, Grekland, Luxemburg, Polen och Portugal att inom två månader anmäla åtgärder för att införliva EU-bestämmelserna inom finanssektorn (direktiv 2010/78/EU) om befogenheterna för de tre nya europeiska tillsynsmyndigheterna för banker (Europeiska bankmyndigheten), försäkring och tjänstepensioner (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och värdepapper (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten). Direktivet syftar till att anpassa bestämmelserna i centrala direktiv om finansiella tjänster till det nya tillsynssystemet. Detta kommer att garantera att de europeiska tillsynsmyndigheterna kommer att fullt ut kunna utföra alla de uppgifter som ålagts dem. Medlemsstaterna skulle ha införlivat direktivet senast den 31 december 2011. Kommissionens begäran har formen av motiverade yttranden i överträdelseförfarandet. Om medlemsstaterna inte anmäler åtgärder för att införliva direktivet inom två månader kan kommissionen besluta att väcka talan mot dem vid EU-domstolen.

(Mer information: S. De Rynck - Tfn 32 229 63 421 - Mobil 32 498 98 3969.)

 1. Transport: Kommissionen uppmanar Bulgarien, Cypern och Portugal att anta nationella bestämmelser för intelligenta transportsystem

Europeiska kommissionen har i dag uppmanat Bulgarien, Cypern och Portugal att vidta ytterligare åtgärder för att underlätta införande av intelligenta transportsystem (ITS). Direktiv 2010/40/EU stöder införandet av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag. Kommissionen antar specifikationer för att garantera kompatibilitet, interoperabilitet och kontinuitet vid införande och användning av intelligenta transportsystem. De tre medlemsstaterna har inte införlivat direktivet i den nationella lagstiftningen, trots att de var skyldiga att göra detta senast den 27 februari 2012. Enligt direktivet ska medlemsstaterna garantera att de specifikationer som antas av kommissionen tillämpas på ITS-tillämpningar och ITS-tjänster, när sådana har införts. Att direktivet inte har införlivats i tid kan undergräva att dessa specifikationer tillämpas effektivt och i rätt tid. Kommissionens begäran är utformad som ett motiverat yttrande i överträdelseförfarandet. Om dessa medlemsstater inte underrättar kommissionen inom två månader om de åtgärder som de har vidtagit för att säkerställa full överensstämmelse med EU-rätten, kan kommissionen hänskjuta ärendena till EU-domstolen.

(Mer information: H. Kearns - Tfn 32 229 87 638 - Mobil 32 498 98 7638)

 1. Notarier: Kommissionen agerar för att skydda etableringsfriheten i Tjeckien och Lettland

Europeiska kommissionen har i dag skickat ännu en begäran till Tjeckien och Lettland att iaktta EU-rätten genom att avskaffa nationalitetskraven för notarier. EU-domstolen slog redan i maj 2011 fast att sådana nationalitetskrav strider mot principen om etableringsfrihet och att notarieverksamhet inte omfattas av undantaget i artikel 51 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt avseende verksamhet förenad med utövandet av offentlig makt. Tjeckien och Lettland har hävdat att deras notarier omfattas av detta undantag eftersom de har rättskipande befogenheter. Däremot har notarier i dessa länder inte behörighet att avgöra tvister. Kommissionen anser därför att, även om notariernas befogenheter i vissa fall kan leda till beslut som är likvärdiga med domstolsavgöranden i Tjeckien och Lettland, är inte ett sådant bidrag till utövandet av offentlig makt tillräckligt för att motivera nationalitetskravet. Den nya begäran har formen av ett kompletterande motiverat yttrande i överträdelseförfarandet. De två länderna har nu två månader på sig att underrätta kommissionen om de åtgärder som de vidtagit för att uppfylla sina skyldigheter enligt EU-rätten avseende notarier. I annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan mot dem vid EU-domstolen. Mer information om etableringsfrihet:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/living_working/services-establishment/index_en.htm

(Mer information: S. De Rynck - Tfn 32 229 63 421 - Mobil 32 498 98 3969.)

 1. Investeringsfonder: Kommissionen uppmanar Grekland och Polen att följa EU-bestämmelserna

Europeiska kommissionen uppmanar Grekland och Polen att anmäla nationell lagstiftning för att införliva de senaste ändringarna i direktivet om fondföretag (företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper) (direktiv 2009/65/EG) och två stödjande genomförandedirektiv (se IP/10/869). Tidsfristen för att anmäla införlivandeåtgärder var den 30 juni 2011. Direktivet innehåller gemensamma regler för att inrätta och driva fondföretag och regler för fondförvaltare i EU. Fondförvaltare som uppfyller dessa regler kan dra nytta av rätten att erbjuda sina tjänster över gränserna. Fondföretag som har tillstånd enligt direktivet får utbjudas till investerare i hela EU så snart som de har anmälts till de behöriga myndigheterna. Grekland och Polen har nu två månader på sig att underrätta kommissionen om de åtgärder som de vidtagit för att uppfylla sina skyldigheter enligt EU-rätten. I annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan mot dem vid EU-domstolen.

Mer information:

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/ucits-directive/index_en.htm

(Mer information: S. De Rynck - Tfn 32 229 63 421 - Mobil 32 498 98 3969.)

 1. Förnybar energi: Kommissionen skickar motiverade yttranden till Ungern och Luxemburg

I dag har Europeiska kommissionen riktat motiverade yttranden till Ungern och Luxemburg för att de inte underrättat kommissionen om fullständigt införlivande av direktivet om förnybar energi. Direktivet om förnybar energi (direktiv 2009/28/EG) skulle ha införlivats av medlemsstaterna senast den 5 december 2010. Ungern och Luxemburg har dock inte underrättat kommissionen om alla de införlivandeåtgärder som är nödvändiga för att fullständigt införliva direktivet i den nationella lagstiftningen. Om de två medlemsstaterna inte uppfyller sina rättsliga förpliktelser inom två månader kan kommissionen besluta att väcka talan mot dem vid domstolen. Dessa två motiverade yttranden kompletterar elva liknande förfaranden som rör Österrike, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Malta, Polen och Slovenien.

Mer information: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(Mer information: M. Holzner - Tfn 32 229 60 196 - Mobil 32 498 98 2280)

 1. Miljö: Kommissionen uppmanar Österrike att meddela införlivande av ändrade EU-bestämmelser om återvinning av bensinångor

Kommissionen är oroad över att Österrike har underlåtit att anmäla införlivandebestämmelser för direktivet om återvinning av bensinångor vid tankning. Enligt direktivet måste medlemsstaterna sätta i kraft lagar och andra författningar och överlämna dem till kommissionen före den 1 januari 2012. En formell underrättelse sändes i mars 2012, men Österrike har fortfarande inte meddelat något införlivande. Kommissionen skickar därför ett motiverat yttrande (det andra steget i överträdelseförfarandet), vilket ger Österrike två månader för att svara. Om Österrike underlåter att göra detta kan kommissionen hänskjuta ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: J. Hennon - Tfn 32 229 53 593 - Mobil 32 498 95 3593)

 1. Arbetstid: Kommissionen uppmanar Belgien att korrekt tillämpa arbetstidsdirektivet på lärare i internatskolor

Europeiska kommissionen uppmanar Belgien att vidta åtgärder för att korrekt tillämpa EU:s arbetstidsdirektiv (2003/88/EG) på lärare i belgiska internatskolor. I Belgien räknas jourtid på natten på arbetsplatsen för lärare i internatskolor inte till 100 % som arbetstid. Nattjour på åtta timmar räknas till exempel som tre timmars faktisk arbetstid. Lärarna kan åläggas att fullgöra upp till fyra sådana nattskift per vecka. Nattskiftet kan dessutom kombineras med ett dagskift. Detta kan leda till överträdelse av direktiv 2003/88/EG, som sätter en övre gräns för veckoarbetstid (48 timmar i genomsnitt) och kräver minimiperioder för vila, särskilt en dygnsvila på minst elva timmars sammanhängande ledighet per 24-timmarsperiod. I vissa fall är det möjligt att göra undantag från reglerna om viloperioder, förutsatt att en motsvarande kompensationsledighet följer omedelbart efter den arbetstid som den är tänkt att kompensera. Kommissionens begäran är utformad som ett motiverat yttrande i överträdelseförfarandet. Belgien har nu två månader på sig att underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtagits för att korrekt införliva direktivet. I annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan mot Belgien vid EU-domstolen.

(Mer information: J. Todd - Tfn 32 229 94 107 - Mobil 32 498 99 4107)

 1. Miljö: Kommissionen uppmanar Bulgarien att rensa deponier

Kommissionen uppmanar Bulgarien att anpassa sina deponier till EU-lagstiftningen. Detta är en del av ett horisontellt initiativ som berör flera medlemsstater. Enligt EU-lagstiftningen ska deponering endast användas som en sista utväg, och det får bara ske under förhållanden som inte påverkar människors hälsa eller miljön. Bulgarien hade gått med på att stänga de deponier som inte uppfyller kraven i EU-lagstiftningen. Men medan vissa framsteg har gjorts, strider 124 deponier fortfarande mot denna lagstiftning. Kommissionen skickar därför ett motiverat yttrande (det andra steget i överträdelseförfarandet), vilket ger Bulgarien två månader för att svara. Om landet inte gör detta kan kommissionen hänskjuta ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: J. Hennon - Tfn 32 229 53 593 - Mobil 32 498 95 3593)

 1. Miljö: Kommissionen uppmanar Tjeckien att ändra den nationella lagstiftningen i enlighet med kraven i gruvavfallsdirektivet

Europeiska kommissionen uppmanar Tjeckien anpassa sina nationella lagar så att de överensstämmer med gruvavfallsdirektivet, som syftar till att förebygga eller i möjligaste mån begränsa sådana skadliga effekter på människors hälsa eller miljön, särskilt vatten, luft, jord, djur och växter, som kan uppkomma till följd av hanteringen av avfall från utvinningsindustrin. Tjeckien skulle ha införlivat gruvavfallsdirektivet i nationell lagstiftning från den 1 maj 2008. Kommissionen skickade en formell underrättelse till Tjeckien i maj 2012. Eftersom Tjeckien ännu inte har antagit motsvarande lagstiftning sänder kommissionen ett motiverat yttrande (det andra steget i överträdelseförfarandet) som ger Tjeckien två månader för att svara. Om landet inte gör detta kan kommissionen hänskjuta ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: J. Hennon - Tfn 32 229 53 593 - Mobil 32 498 95 3593)

 1. Järnvägstransport: Kommissionen uppmanar Frankrike att införliva EU-lagstiftning om driftskompatibilitet i kanaltunneln

Europeiska kommissionen uppmanar Frankrike att anpassa sina nationella regler så att de överensstämmer med direktiv 2008/57/EG om driftskompatibilitet för järnvägar, särskilt vad beträffar tunneln under Engelska kanalen. EU-lagstiftningen syftar till att uppnå driftskompatibilitet inom det europeiska järnvägssystemet och att järnvägssektorn ska kunna konkurrera mer effektivt med andra transportslag. Lagstiftningen borde ha varit på plats senast den 19 juli 2010. Kommissionen inledde ett överträdelseförfarande mot Frankrike i frågan i juni i år, och ett motiverat yttrande (det andra steget i överträdelseförfarandet) sänds nu. Frankrike har två månader på sig att svara kommissionen. Om det inte inkommer något tillfredsställande svar från Frankrike inom två månader kan kommissionen hänskjuta ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: H. Kearns - Tfn 32 229 87 638 - Mobil 32 498 98 7638)

 1. Beskattning: Kommissionen uppmanar Frankrike att beskatta uthyrning av lyxjakter

Kommissionen har formellt uppmanat Frankrike att ta bort undantaget från momsplikt för fritidssjöfart

I momsdirektivet (artikel 148) föreskrivs undantag från skatteplikt för vissa transaktioner med båtar. Undantaget gäller dock inte lyxbåtar som används av fysiska personer för fritidsändamål. Detta har också bekräftats av EU-domstolen (dom av den 22 december 2010 i mål C-116/10, Bacino Charter Company SA).

Kommissionens begäran är utformad som ett motiverat yttrande. Om Frankrike inte lämnar ett tillfredsställande svar inom två månader kan kommissionen besluta att väcka talan vid domstolen.

(Mer information: E. Traynor - Tfn 32 229 21 548 - Mobil 32 498 98 3871)

 1. Transport: Kommissionen begär att Tyskland ska anmäla åtgärder för införlivande av EU-bestämmelserna om försäkring av fartygsägare mot sjörättsliga skadeståndsanspråk

Kommissionen har i dag uppmanat Tyskland att anmäla nationella införlivandeåtgärder för försäkring av fartygsägare mot sjörättsliga skadeståndsanspråk. Medlemsstaterna måste införliva EU-bestämmelser som kräver att fartygsägare från den 1 januari 2012 ska ha tillräckligt försäkringsskydd för sina fartyg inom EU. I strid med sina skyldigheter har Tyskland inte anmält några rättsliga instrument som införlivar direktivet till kommissionen. Skyldigheten att ha försäkring ger de drabbade ett bättre skydd, bidrar till att eliminera undermålig sjöfart och återupprättar konkurrensen mellan operatörerna. Om det inte inkommer något tillfredsställande svar från Tyskland inom två månader kan kommissionen hänskjuta ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: H. Kearns - Tfn 32 229 87 638 - Mobil 32 498 98 7638)

 1. Beskattning: Kommissionen uppmanar Grekland att ändra reglerna om leasade eller hyrda fordon

Kommissionen har formellt uppmanat Grekland att ändra sina regler om registreringsskatt för leasade eller hyrda fordon.

Enligt grekisk lag måste registreringsskatten betalas i sin helhet i Grekland, om en kund bosatt i Grekland leasar eller hyr ett fordon från en uthyrare etablerad i en annan medlemsstat. Enligt EU-domstolens rättspraxis borde Grekland emellertid endast ta ut skatt i proportion till hur länge fordonet används. Eftersom detta för närvarande inte är fallet, kan den grekiska lagstiftningen verka avskräckande för gränsöverskridande verksamhet. Kommissionen anser att detta strider mot principen om fri rörlighet för tjänster som fastställs i fördragen.

Begäran har formen av ett motiverat yttrande. Om Grekland inte efterkommer begäran inom två månader kan kommissionen besluta att väcka talan vid EU-domstolen.

(Mer information: E. Traynor - Tfn 32 229 21 548 - Mobil 32 498 98 3871)

 1. Beskattning: Kommissionen uppmanar Ungern att ändra den särskilda detaljhandelsskatten och den särskilda teleskatten

Kommissionen har formellt begärt att Ungern ändrar sin lagstiftning om de särskilda skatter som tillämpas på detaljhandels- och telesektorerna. Kommissionen anser att dessa skatter är diskriminerande, eftersom de i oproportionerlig grad tas ut på icke-ungerska aktörer.
Ungern tar ut progressiva skatter på alla detaljhandelsföretag och på alla teleföretag i förhållande till deras årsomsättning. På grund av dessa skattesatsers utformning och de två marknadernas struktur gynnas i praktiken inhemska företag och skatterna betalas främst av utlandsägda företag. Kommissionen anser att detta strider mot etableringsfriheten som garanteras av EU-fördragen (artikel 49 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

Därför uppmanas Ungern att ändra sin lagstiftning inom två månader, så att den överensstämmer med EU-lagstiftningen (det andra steget i överträdelseförfarandet). Om detta inte sker kan Europeiska kommissionen hänskjuta ärendena till EU-domstolen.

Ett separat överträdelseärande avseende den särskilda teleskatten som är relaterat till EU-auktorisationsdirektivet hänsköts till EU-domstolen i mars 2012 (mål C-462/12, se IP/12/286).
(Mer information: E. Traynor - Tfn 32 229 21 548 - Mobil 32 498 98 3871)

 1. Tillhandahållande av tjänster: Kommissionen begär att Ungern ska säkerställa etableringsfriheten för utfärdare av måltidskuponger

Europeiska kommissionen har i dag beslutat att vidta åtgärder för att säkerställa etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster för utfärdare av kuponger för måltider, rekreation och semester i Ungern. Kommissionen begär att Ungern ska uppfylla sina skyldigheter enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet) genom att avskaffa omotiverade och oproportionerliga begränsningar.

Kommissionens begäran är utformad som ett motiverat yttrande enligt överträdelseförfarandet. Om de nationella myndigheterna inte svarar tillfredsställande inom fyra veckor, kan kommissionen väcka talan mot Ungern vid EU-domstolen.

(Mer information: S. Rynck - Tfn 32 229 63 421 - Mobil 32 498 98 3969.)

 1. Hälsa och säkerhet: Kommissionen uppmanar Italien att fullständigt tillämpa EU-lagstiftningen

Europeiska kommissionen uppmanar Italien att vidta åtgärder för att fullständigt tillämpa det EU-direktiv som fastställer de allmänna principerna för förebyggande av risker i arbetet och skyddet av arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Enligt direktivet (89/391/EEG) ska medlemsstaterna införa lagstiftning som kräver att arbetsgivarna gör en riskvärdering och vidtar förebyggande åtgärder för att eliminera risker i syfte att minska olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar. Problemet i Italien är att den nuvarande lagstiftningen befriar arbetsgivaren från sitt ansvar för hälsa och säkerhet i händelse av delegering och vidaredelegering av funktioner och uppskjuter skyldigheten att tillhandahålla en riskvärderingshandling för nya företag eller vid stora förändringar. Begäran har formen av ett motiverat yttrande i överträdelseförfarandet. Om Italien inte anmäler åtgärder för att säkerställa att landet uppfyller sina skyldigheter enligt direktivet inom två månader kan kommissionen besluta att väcka talan mot Italien vid EU-domstolen.

(Mer information: J. Todd - Tfn 32 229 94 107 - Mobil 32 498 99 4107)

 1. Miljö: Kommissionen uppmanar Italien att rensa deponier

Enligt EU-lagstiftningen måste medlemsstaterna se till att deponier som hade beviljats tillstånd eller redan var i drift när deponidirektivet införlivades inte fortsätter att drivas efter juli 2009 om de inte överensstämmer med direktivet. Enligt kommissionen var ett antal deponier i Italien fortfarande i drift efter tidsfristen 2009 i strid med direktivet, och därför sändes en formell underrättelse. Efter att ha utvärderat det italienska svaret har kommissionen dragit slutsatsen att trots vissa framsteg har vissa deponier ännu inte stängts eller bringats i överensstämmelse med direktivet. Kommissionen sänder ett motiverat yttrande (det andra steget i överträdelseförfarandet), vilket ger Italien två månader för att svara. Om det inte inkommer något tillfredsställande svar kan kommissionen väcka talan vid EU-domstolen.

(Mer information: J. Hennon - Tfn 32 229 53 593 - Mobil 32 498 95 3593)

 1. Miljö: Kommissionen uppmanar Italien att se över badvattenlagstiftningen

Enligt EU:s badvattenlagstiftning är medlemsstaterna skyldiga att samarbeta och utbyta information om ett avrinningsområde har gränsöverskridande påverkan på badvattnets kvalitet. Kommissionen är oroad över att det italienska införlivandet av denna lagstiftning inte innehåller några sådana bestämmelser och Italien delgavs dessa farhågor i en formell underrättelse i januari i år. Kommissionen skickar nu ett motiverat yttrande (det andra steget i överträdelseförfarandet), eftersom det verkar som om lagändringen ännu inte har antagits. Italien har två månader på sig att svara. Om det inte inkommer något tillfredsställande svar kan kommissionen väcka talan vid EU-domstolen.

(Mer information: J. Hennon - Tfn 32 229 53 593 - Mobil 32 498 95 3593)

 1. Miljö: Kommissionen uppmanar Italien att förbättra införlivandet av EU-bestämmelserna om batterier och ackumulatorer

Kommissionen är oroad över att den italienska lagstiftningen om batterier inte klarar EU-normerna. Enligt batteridirektivet är tillverkarna skyldiga att tydligt markera kemiskt innehåll som bly, kvicksilver och kadmium på ett synligt, lättläst och varaktigt sätt. De italienska myndigheterna har medgett att den italienska lagstiftningen inte föreskriver detta, men trots en formell underrättelse från kommissionen har motsvarande lagändring ännu inte skett. Kommissionen skickar därför ett motiverat yttrande (det andra steget i överträdelseförfarandet), vilket ger Italien två månader för att svara.

(Mer information: J. Hennon - Tfn 32 229 53 593 - Mobil 32 498 95 3593)

 1. Miljö: Kommissionen uppmanar Italien att förbättra införlivandet av översvämningsdirektivet

Enligt EU-lagstiftningen måste medlemsstaterna genomföra bedömningar av översvämningsrisker för sina avrinningsområden och utarbeta beredskapsplaner. Kommissionen är oroad över att den italienska lagstiftning som införlivar översvämningsdirektivet är onödigt restriktiv, eftersom den verkar utesluta översvämningar orsakade av icke-meteorologiska händelser, såsom tsunamier och infrastrukturolyckor, till exempel att dammar brister. De italienska myndigheterna har gått med på att göra motsvarande förändringar, men trots att kommissionen skickade en formell underrättelse i mars 2012 kvarstår problemet. Kommissionen skickar därför ett motiverat yttrande (det andra steget i överträdelseförfarandet), vilket ger Italien två månader för att svara. Om det inte inkommer något tillfredsställande svar kan kommissionen väcka talan vid EU-domstolen.

(Mer information: J. Hennon - Tfn 32 229 53 593 - Mobil 32 498 95 3593)

 1. Social trygghet: Kommissionen uppmanar Nederländerna att ge ersättning för funktionsnedsättning till försäkrade personer som är bosatta i en annan medlemsstat

Europeiska kommissionen uppmanar Nederländerna att se till att personer som uppfyller kraven för ersättning för funktionsnedsättning enligt nederländsk lagstiftning om social trygghet kan få denna oavsett om de bor i en annan medlemsstat. Kommissionen anser att den nederländska ersättningen för personer med funktionsnedsättning som beviljats på grundval av den nederländska lagen om ersättning till kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten-WTCG) ska beviljas dem som har rätt till det, även om de är bosatta utanför Nederländerna. Genom att vägra att ge denna ersättning till människor som bor i andra medlemsstater har Nederländerna åsidosatt sina skyldigheter enligt EU-rätten, särskilt artikel 48 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som genomförts genom förordning (EG) 883/2004. Begäran har formen av ett motiverat yttrande i överträdelseförfarandet. Nederländerna har nu två månader på sig att underrätta kommissionen om åtgärder för att säkerställa att skyldigheterna enligt EU-rätten uppfylls. I annat fall kan kommissionen besluta att väcka talan mot denna medlemsstat vid EU-domstolen.

(Mer information: J. Todd - Tfn 32 229 94 107 - Mobil 32 498 99 4107)

 1. Beskattning: Kommissionen uppmanar Nederländerna att ändra skattereglerna om gränsöverskridande pensioner

Europeiska kommissionen har formellt uppmanat Nederländerna att ändra tre regler om beskattning av gränsöverskridande pensioner.

För det första måste utländska pensionsinstitut ge garantier till de nederländska myndigheterna om de överför pensioner utomlands eller om de vill göra affärer på den nederländska marknaden. För det andra måste anställda ge garantier om deras pension överförs utomlands eller om de vill köpa pensionstjänster utomlands. För det tredje är överföringar av pensioner till utländska leverantörer av dem som är anställda utanför Nederländerna endast undantagna från beskattning om den skattskyldige ger en garanti eller om det utländska pensionsinstitutet ansvarar för eventuella skattekrav. Nederländska pensionsinstitut behöver inte uppfylla något av dessa villkor i Nederländerna.

Kommissionen anser att dessa regler därför utgör restriktioner för den fria rörligheten för medborgare och arbetstagare, för etableringsfriheten, för friheten att tillhandahålla tjänster och för den fria rörligheten för kapital (artiklarna 21, 45, 49, 56 och 63 I fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

Kommissionens begäran är utformad som ett motiverat yttrande. Om Nederländerna inte lämnar något tillfredsställande svar på det motiverade yttrandet inom två månader kan kommissionen besluta att hänskjuta ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: E. Traynor - Tfn 32 229 21 548 - Mobil 32 498 98 3871)

 1. Genetiskt modifierade organismer: Kommissionen uppmanar Polen att övervaka odling av genetiskt modifierade organismer

Polen har i dag fått en formell begäran av kommissionen att ändra sin lagstiftning för att följa EU-bestämmelserna om övervakning av odling av genetiskt modifierade organismer.

EU-lagstiftningen kräver att områden för odling av genetiskt modifierade organismer anmäls till behöriga nationella myndigheter, registreras i ett register som upprättats av medlemsstaten och görs kända för allmänheten. Detta förfarande säkerställer att information görs allmänt tillgänglig, tillåter övervakning av eventuella effekter av genetiskt modifierade organismer på miljön och gör att det kan vidtas samexistensåtgärder. Polen har hittills inte inkluderat dessa krav i den nationella lagstiftningen.

Genetiskt modifierade organismer får odlas i EU, förutsatt att de har godkänts efter en bedömning av riskerna för människors och djurs hälsa och för miljön. För närvarande är majs MON 810 den enda genetiskt modifierade organismer som odlas inom EU.

De polska myndigheterna har två månader från dagen för den formella begäran att vidta nödvändiga åtgärder för att följa EU-lagstiftningen och att underrätta Europeiska kommissionen om de åtgärder som vidtagits. Om Polen inte gör detta inom tidsfristen kan kommissionen besluta att hänskjuta ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: F. Vincent - Tfn 32 229 87 166 - Mobil 32 498 98 7166)

 1. Klimatförändringar: Kommissionen uppmanar Polen att följa EU-lagstiftningen om fluorerade växthusgaser

Enligt förordning 842/2006 ska företag vidta en rad åtgärder för att minska läckage från utrustning som innehåller fluorerade gaser (F-gaser) samt återvinna gaser från utrustning i slutet av sin livscykel. I förordningen fastställs även regler om utbildning och certifiering för personal som arbetar med underhåll och märkning av F-gasutrustning samt rapportering. F-gaser används i kyl- och luftkonditioneringsutrustning, cellplast, sprayer och brandsläckare. Eftersom utsläppen av F-gaser har upp till 23 000 gånger större uppvärmningseffekt än koldioxid är denna lagstiftning viktig i kampen mot den globala uppvärmningen.

Hittills har Polen inte underrättat kommissionen om vilka påföljder som har införts om dessa regler inte följs. Polen har inte heller meddelat vilka nationella certifieringsorgan som ska utbilda och certifiera servicepersonalen och serviceföretagen. Kommissionen uppmanar i dag i ett motiverat yttrande Polen att följa dessa regler inom två månader.

(Mer information: I. Valero Ladron - Tfn 32 229 64 971 - Mobil 32 498 96 4971)

 1. Miljö: Kommissionen uppmanar Portugal att få miljökonsekvensbedömningar att leva upp till europeiska normer

Kommissionen är oroad över att Portugals miljökonsekvensbedömningslagar inte lever upp till EU-normerna. Den portugisiska lagstiftningen om miljökonsekvensbedömning utesluter automatiskt projekt från dessa bedömningar när de omfattas av en detaljplan. Enligt gällande lagstiftning faller byggprojekt som köpcentra och parkeringsplatser, kustnära projekt, stugbyar och hotellkomplex utanför stadsområden alla utanför lagstiftningen. Portugal har vid flera tillfällen meddelat kommissionen att landet håller med om kommissionens synsätt, men trots en tidigare formell underrättelse om detta har den portugisiska lagen ännu inte ändrats. Kommissionen skickar därför ett motiverat yttrande (det andra steget i överträdelseförfarandet), vilket ger Portugal två månader för att svara. Om det inte inkommer något tillfredsställande svar, kan kommissionen väcka talan vid EU-domstolen.

(Mer information: J. Hennon - Tfn 32 229 53 593 - Mobil 32 498 95 3593)

 1. Fri rörlighet för varor: Kommissionen uppmanar Portugal att genomföra EU-bestämmelserna om traktorer

Europeiska kommissionen har uppmanat Portugal att i den nationella lagstiftningen genomföra kommissionens direktiv 2010/62/EU om typgodkännande av traktorer som inte har införlivats av Portugal inom tidsfristen (29 september 2011). Att inte införliva dessa EU-regler hindrar den fria rörligheten för traktorer mellan medlemsstaterna. I synnerhet hindras registrering och försäljning i Portugal av fordon som är godkända i andra EU-medlemsstater, vilket påverkar en väl fungerande inre marknad.

Enligt EU-systemet för typgodkännande kan tillverkare få godkännande för en fordonstyp i en medlemsstat om den uppfyller EU:s tekniska krav, och sedan marknadsföra den i hela EU utan behov av ytterligare tester eller kontroller. Registrering måste då beviljas enbart efter att ett intyg inges om att fordonet överensstämme med kraven för den godkända typen. EU-bestämmelserna om traktorer har nu utvidgats även till andra traktorer än specialfordon och den kategori av traktorer för särskilda ändamål som har låg markfrigång. Dessutom har kraven på fritt område runt kraftuttaget och måtten på skyddsanordningen för kraftuttaget ändrats för att uppnå en högre säkerhetsnivå på arbetsplatsen. Detta bidrar också till att främja harmonisering på världsnivå, för att underlätta konkurrenskraften på världsmarknaden för tillverkarna i unionen.

Kommissionens begäran har formen av motiverade yttranden i överträdelseförfarandet. Om Portugal inte underrättar kommissionen inom två månader om de åtgärder som vidtagits för att säkerställa full överensstämmelse med dess skyldigheter kan kommissionen besluta att hänskjuta ärendet till EU-domstolen.

Se hemsidan: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/technical-harmonisation/regulatory-framework/index_en.htm

(Mer information: C. Corazza - Tfn 32 229 51 752 - Mobil 32 498 99 2862)

 1. Ålderspension: Kommissionen uppmanar Slovakien att ge ett jultillägg till pensionärer bosatta i andra medlemsstater

Europeiska kommissionen uppmanar Slovakien att säkerställa att landets pensionärer som är bosatta i en annan medlemsstat kan kräva ett jultillägg (vianočný príspevok) till sin pension. Slovakien ger denna förmån endast till pensionärer som bor i Slovakien och därmed bryter landet mot sina skyldigheter enligt EU-lagstiftningen (särskilt artikel 48 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, genomförd genom förordning (EG) 883/2004). Enligt EU-bestämmelserna utgör jultillägg till en pension en förmån vid ålderdom som inte kan vägras på grund av att mottagaren är bosatt i en annan medlemsstat. Kommissionens begäran är utformad som ett motiverat yttrande i överträdelseförfarandet. Om Slovakien inte underrättar kommissionen inom två månader om åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av dessa skyldigheter enligt EU-rätten kan kommissionen besluta att väcka talan vid EU-domstolen.

(Mer information: J. Todd - Tfn 32 229 94 107 - Mobil 32 498 99 4107)

 1. Miljö: Kommissionen uppmanar Slovenien att stärka naturskyddslagstiftningen

Kommissionen uppmanar Slovenien att utse fler områden till Natura 2000, EU:s nät av skyddade naturområden. Enligt fågeldirektivet måste medlemsstaterna utse de lämpligaste platserna som särskilda skyddsområden för bevarandet av fågelarter. Slovenien har utsett 27 särskilda skyddsområden, men de är inte tillräckligt många och stora i förhållande till den förteckning över viktiga fågelområden som används av kommissionen för att bedöma om medlemsstaterna uppfyller sina skyldigheter. Medan Slovenien har högst andel av territoriet klassat som Natura 2000 bland EU-länderna, behöver ytterligare åtta områden fortfarande utses och 14 områden utökas för att uppfylla kraven i direktivet. Kommissionen skickade en formell underrättelse i juni 2007, men inga framsteg har gjorts när det gäller att se över de särskilda skyddsområdena. Kommissionen skickar därför ett motiverat yttrande (det andra steget i överträdelseförfarandet), vilket ger Slovenien två månader för att svara. Om det inte inkommer något tillfredsställande svar, kan kommissionen väcka talan vid EU-domstolen.

(Mer information: J. Hennon - Tfn 32 229 53 593 - Mobil 32 498 95 3593)


Side Bar