Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 21. novembra 2012

Novembrski paket kršitev: glavne odločitve

PODNEBNA POLITIKA

ZAPOSLOVANJE

ENERGETIKA

INDUSTRIJA IN PODJETNIŠTVO

OKOLJE

NOTRANJE ZADEVE

NOTRANJI TRG IN STORITVE

PROMET

ZDRAVJE IN VARSTVO POTROŠNIKOV

OBDAVČENJE IN CARINSKA UNIJA

AT

2

BE

1

1

2

BG

1

1

CY

2

CZ

1

1

DE

1

1

EL

3

1

FI

1

FR

1

1

1

HU

1

1

1

IT

1

5

LU

1

1

LV

1

NL

1

1

PL

1

1

2

1

PT

1

1

1

1

SI

1

SK

1

Evropska komisija v mesečnem paketu odločitev o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke proti državam članicam, ki niso ustrezno izpolnile svojih obveznosti po pravu EU. Odločitve, ki se nanašajo na več področij, naj bi zagotovile ustrezno uporabo prava EU v korist državljanov in podjetij. Komisija je danes sprejela 199 odločitev, od tega je pripravila 48 obrazloženih mnenj, 7 zadev, od katerih jih 5 vključuje denarne kazni, pa je predložila Sodišču Evropske unije. V nadaljevanju so povzete glavne odločitve.

Več informacij o postopkih za ugotavljanje kršitev: MEMO/12/12.

 1. Zadeve, predložene Sodišču EU, z denarnimi kaznimi

 1. Notranji energetski trg: Komisija se je odločila, da proti POLJSKI in FINSKI sproži postopek pred Sodiščem zaradi nepopolnega prenosa predpisov EU

Evropska komisija se je odločila, da proti Poljski in Finski sproži postopek pred Sodiščem EU, ker nista v celoti prenesli predpisov EU o notranjem energetskem trgu. Poljska je direktivo o plinu v nacionalno zakonodajo do zdaj prenesla samo deloma. Finska ni v celoti prenesla ne direktive o električni energiji ne direktive o plinu. Države članice so morale ti direktivi prenesti do 3. marca 2011.

Komisija za Poljsko predlaga dnevno denarno kazen v višini 88 819,20 evrov. Za Finsko predlaga za nepreneseno direktivo o električni energiji dnevno denarno kazen v višini 32 140,80 evrov in za nepreneseno direktivo o plinu dnevno denarno kazen v višini 28 569,6 evrov. Dnevne denarne kazni bi se plačevale od dneva sprejetja pritrdilne sodbe Sodišča, dokler Poljska in Finska Komisije ne obvestita, da sta zadevne predpise v celoti prenesli v nacionalno zakonodajo.

(Več informacij: IP/12/1236 – M. Holzner; telefon: +32 22960196, mobilni telefon: +32 498982280)

 1. Elektronski denar: Komisija poziva Sodišče, naj BELGIJI naloži denarno kazen zaradi neizvajanja predpisov EU

Evropska komisija se je odločila, da proti Belgiji sproži postopek pred Sodiščem EU, ker navedena država ni prenesla direktive o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja. Komisija se je poleg tega odločila Sodišče pozvati, naj Belgiji naloži dnevno denarno kazen, dokler ta država zadevne direktive ne prenese v celoti.

Komisija predlaga dnevno denarno kazen v višini 59 212,80 evrov, ki bi se plačevala od dneva sprejetja sodbe Sodišča, dokler Belgija Komisije ne obvesti, da je zadevne predpise v celoti prenesla v nacionalno zakonodajo.

(Več informacij: IP/12/1248 – S. De Rynck; telefon: +32 22963421, mobilni telefon: +32 498983969)

 1. Vozniška dovoljenja: Komisija predlaga zmanjšanje kazni za CIPER

Evropska komisija se je danes odločila spremeniti svojo odločitev, da proti Cipru sproži postopek pred Sodiščem EU, ker ni v celoti prenesel direktive o vozniških dovoljenjih. Odkar se je Komisija junija odločila, da zadevo predloži Sodišču (IP/12/642), je Ciper Komisijo obvestil o ukrepu, s katerim bo delno prenesel Direktivo 2006/126/ES. Zaradi upoštevanja teh novih dejstev je Komisija zmanjšala dnevno denarno kazen na 6 504,96 evrov. Ciper bi sicer navedeno direktivo moral v nacionalno zakonodajo prenesti do 19. januarja 2011. Neizvajanje te direktive v celoti lahko vpliva na varnost v cestnem prometu in Ciprčanom otežuje zamenjavo zadevnih vozniških dovoljenj v drugih delih EU.

(Več informacij: IP/12/1237 – H. Kearns; telefon: +32 22987638, mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Druge zadeve, predložene Sodišču EU

 1. Komisija se je odločila, da proti BELGIJI sproži postopek pred Sodiščem, ker ta država ne izdaja biometričnih potnih listov s prstnimi odtisi

Več kot tri leta po izteku roka za izdajanje biometričnih potnih listov s prstnimi odtisi Belgija še vedno ne izpolnjuje te zahteve. Zato je Komisija danes proti tej državi sprožila postopek pred Sodiščem EU, pri čemer je Belgijo pozvala, naj pospeši uvedbo biometričnih potnih listov, ki bodo vsebovali dogovorjeno varnostno funkcijo.

(Več informacij: IP/12/1247 – M. Cercone; telefon: +32 22980963, mobilni telefon: +32 498982349)

 1. Javno naročanje: Komisija poziva GRČIJO k zagotovitvi pravičnega dostopa do javnih naročil storitev programske opreme

Evropska komisija se je odločila, da proti Grčiji sproži postopek pred Sodiščem, ker ta država ni zagotovila popolne skladnosti s predpisi EU o javnem naročanju v zvezi z nakupom informacijskega sistema za grški inštitut za socialno varnost (IKA). Grčija namreč ni izpolnila zaveze, ki jo je na podlagi Direktive 2004/18/ES sprejela februarja 2012, in sicer da bo za oddajo zgoraj navedenega javnega naročila začela nov razpisni postopek, ki ne bo vseboval nezakonitih klavzul, vključenih v prvotni javni razpis.

(Več informacij: IP/12/1249 – S. De Rynck; telefon: +32 22963421, mobilni telefon: +32 498983969)

 1. Obrazložena mnenja

 1. Okolje: Komisija poziva AVSTRIJO, NEMČIJO in ITALIJO, naj jo obvestijo o prenosu spremenjenih predpisov EU o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin

Države članice so morale do 10. junija 2012 prenesti leta 2009 sprejete spremembe predpisov EU o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin. Avstrija, Nemčija in Italija Komisije niso obvestile o pravnih instrumentih za prenos teh sprememb direktive o barvah. Ta direktiva je ključen instrument za varstvo okolja in zdravja ljudi z omejevanjem izpustov hlapnih organskih spojin v zrak. Avstrija, Nemčija in Italija kljub uradnim opominom Komisije še niso obvestile o ukrepih za prenos. Komisija se je zato odločila poslati obrazložena mnenja (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev), navedene države pa se morajo odzvati v dveh mesecih. Če ne bodo ustrezno ukrepale, lahko Komisija zadeve predloži Sodišču EU.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Nadzor finančnih storitev: Komisija BELGIJO, FRANCIJO, GRČIJO, LUKSEMBURG, POLJSKO in PORTUGALSKO poziva k izvajanju pravil EU

Komisija je Belgijo, Francijo, Grčijo, Luksemburg, Poljsko in Portugalsko pozvala, naj jo v dveh mesecih obvestijo o ukrepih za izvajanje pravil EU v finančnem sektorju (Direktiva 2010/78/EU) glede pristojnosti treh novih evropskih nadzornih organov za banke (Evropski bančni organ), zavarovanja in poklicne pokojnine (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter vrednostne papirje (Evropski organ za vrednostne papirje in trge). Cilj te direktive je določbe ključnih direktiv o finančnih storitvah prilagoditi novemu nadzornemu okviru. S tem se bo evropskim nadzornim organom omogočilo celovito izvajanje vseh nalog, ki so jim bile zaupane. Države članice bi navedeno direktivo morale začeti izvajati najpozneje do 31. decembra 2011. Zahtevki Komisije so bili poslani v obliki obrazloženih mnenj v okviru postopkov EU za ugotavljanje kršitev. Če države članice v dveh mesecih Komisije ne bodo obvestile o ukrepih za izvajanje navedene direktive, se Komisija lahko odloči proti njim sprožiti postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: S. De Rynck; telefon: +32 22963421, mobilni telefon: +32 498983969)

 1. Promet: Komisija poziva BOLGARIJO, CIPER in PORTUGALSKO k sprejetju ukrepov za inteligentne prometne sisteme

Evropska komisija je danes pozvala Bolgarijo, Ciper in Portugalsko, naj sprejmejo nadaljnje ukrepe za pospešitev uvajanja inteligentnih prometnih sistemov (ITS). Z Direktivo 2010/40/EU se zagotavlja podpora uvajanju inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in vmesnikom do drugih vrst prevoza. Komisija sprejme specifikacije za zagotovitev združljivosti, medobratovalnosti in kontinuitete pri uvajanju in uporabi ITS. Zadevne tri države članice te direktive niso v celoti prenesle v nacionalno zakonodajo, čeprav bi morale to storiti do 27. februarja 2012. Kot določa navedena direktiva, države članice zagotovijo, da se specifikacije, ki jih sprejme Komisija, uporabijo pri uvajanju aplikacij in storitev ITS. Nepravočasen prenos Direktive 2010/40/EU bi lahko ogrozil učinkovitost in pravočasno uporabo teh specifikacij. Zahtevek Komisije je bil poslan kot obrazloženo mnenje v okviru postopkov EU za ugotavljanje kršitev. Če navedene države članice Komisije v dveh mesecih ne obvestijo o ukrepih, ki so jih sprejele za zagotovitev popolne skladnosti s pravom EU, lahko Komisija zadeve predloži Sodišču EU.

(Več informacij: H. Kearns; telefon: +32 22987638, mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Notarji: Komisija sprejela ukrepe za zagotovitev pravice do ustanavljanja na ČEŠKEM in v LATVIJI

Evropska komisija je danes Češki in Latviji poslala dodaten zahtevek, naj spoštujeta pravo EU in prekličeta zahteve glede državljanstva za notarje. Sodišče EU je že maja 2011 odločilo, da so take zahteve glede državljanstva v nasprotju s pravico do ustanavljanja in da notarske dejavnosti niso zajete v izvzetju iz člena 51 Pogodbe o delovanju EU glede dejavnosti, povezanih z izvajanjem javne oblasti. Češka in Latvija sta trdili, da notarji v teh državah spadajo v okvir tega izvzetja, ker imajo sodne pristojnosti. Vendar notarji v navedenih državah niso pristojni za razsojanje v sporih. Čeprav so torej notarji na Češkem in v Latviji v nekaterih primerih lahko pristojni za sprejemanje odločitev, enakovrednih sodnim odločbam, Komisija meni, da njihova udeležba pri izvajanju javne oblasti ni zadostna, da bi upravičevala zahtevo glede državljanstva. Zahtevek je bil poslan kot dodatno obrazloženo mnenje v okviru postopkov EU za ugotavljanje kršitev. Zadevni državi morata zdaj Komisijo v dveh mesecih obvestiti o ukrepih, sprejetih za izpolnitev obveznosti, ki jih pravo EU določa glede notarjev. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči zadevi predložiti Sodišču EU. Več informacij o svobodi ustanavljanja:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/living_working/services-establishment/index_en.htm.

(Več informacij: S. De Rynck; telefon: +32 22963421, mobilni telefon: +32 498983969)

 1. Investicijski skladi: Komisija poziva GRČIJO in POLJSKO k upoštevanju pravil EU

Evropska komisija je pozvala Grčijo in Poljsko, naj jo obvestita o nacionalni zakonodaji za izvajanje najnovejših sprememb direktive o KNPVP (kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje) (Direktiva 2009/65/ES) in dveh podpornih izvedbenih direktiv (glej IP/10/869). Državi bi morali Komisijo o izvedbenih ukrepih obvestiti do 30. junija 2011. Navedena direktiva zajema skupna pravila o ustanavljanju in delovanju skladov KNPVP ter pravila za upravitelje KNPVP v EU. Upravitelji skladov, ki upoštevajo ta pravila, lahko pridobijo pravico do čezmejnega ponujanja storitev. KNPVP, ki pridobijo dovoljenje v skladu z določbami zadevne direktive, je mogoče ob upoštevanju opredeljenega postopka za obveščanje ustreznih pristojnih organov razdeljevati vlagateljem iz vse EU. Grčija in Poljska morata zdaj Komisijo v dveh mesecih obvestiti o ukrepih, sprejetih za izpolnitev obveznosti, ki jih določa pravo EU. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči zadevi predložiti Sodišču EU.

Več informacij: http://ec.europa.eu/internal_market/investment/ucits-directive/index_en.htm.

(Več informacij: S. De Rynck; telefon: +32 22963421, mobilni telefon: +32 498983969)

 1. Obnovljiva energija: Komisija poslala obrazloženi mnenji MADŽARSKI in LUKSEMBURGU

Evropska komisija je danes poslala obrazloženi mnenji Madžarski in Luksemburgu, ker je nista obvestila o popolnem prenosu direktive o obnovljivih virih energije (2009/28/ES), ki so jo morale države članice prenesti do 5. decembra 2010. Madžarska in Luksemburg Komisije nista obvestila o vseh potrebnih ukrepih za popoln prenos te direktive v nacionalno zakonodajo. Če državi članici v dveh mesecih ne bosta izpolnili svojih zakonskih obveznosti, se lahko Komisija odloči zadevi predložiti Sodišču. Obrazloženi mnenji se pridružujeta 11 podobnim postopkom, ki zadevajo Avstrijo, Bolgarijo, Ciper, Češko republiko, Finsko, Francijo, Grčijo, Irsko, Malto, Poljsko in Slovenijo.

Več informacij: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm.

(Več informacij: M. Holzner; telefon: +32 22960196, mobilni telefon: +32 498982280)

 1. Okolje: Komisija poziva AVSTRIJO, naj jo obvesti o prenosu spremenjenih predpisov EU o rekuperaciji bencinskih hlapov

Evropska komisija je zaskrbljena, ker je Avstrija ni obvestila o ukrepih za prenos direktive o rekuperaciji bencinskih hlapov med oskrbo motornih vozil na bencinskih servisih. V skladu s to direktivo so morale države članice sprejeti potrebno zakonodajo ter Komisijo obvestiti o zakonih in drugih predpisih pred 1. januarjem 2012. Čeprav je bil Avstriji marca 2012 poslan uradni opomin, Komisije o prenosu še vedno ni obvestila. Komisija se je zato odločila poslati obrazloženo mnenje (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev), Avstrija pa se mora odzvati v dveh mesecih. V nasprotnem primeru lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Delovni čas: Komisija BELGIJO poziva k pravilni uporabi direktive v zvezi z učitelji v internatih

Evropska komisija je Belgijo pozvala, naj sprejme ukrepe za pravilno uporabo direktive EU o delovnem času (2003/88/ES) v zvezi z učitelji v belgijskih internatih. V Belgiji se učiteljem v internatih čas nočne stalne pripravljenosti na delovnem mestu ne šteje v celoti za delovni čas, ampak se na primer 8-urno nočno dežurstvo šteje za 3-urni dejanski delovni čas. Od učiteljev se lahko zahteva, da opravijo do štiri taka nočna dežurstva na teden. Nočno dežurstvo pa se lahko združuje tudi z dnevno izmeno. Zaradi tega bi lahko prišlo do kršitev določb Direktive 2003/88/ES, ki določa omejitev tedenskega delovnega časa (povprečno 48 ur) in zahteva minimalni čas počitka, zlasti minimalni dnevni počitek, ki mora v 24-urnem obdobju trajati 11 zaporednih ur. Odstopanja od pravil o času počitka so sicer v nekaterih primerih mogoča, če se delavcu takoj zagotovi enako dolg nadomestni počitek v okviru delovnega časa. Zahtevek Komisije je bil poslan kot obrazloženo mnenje v okviru postopkov EU za ugotavljanje kršitev. Belgija mora Komisijo v dveh mesecih obvestiti o ukrepih, sprejetih za pravilno izvajanje navedene direktive. V nasprotnem primeru se lahko Komisija odloči proti Belgiji sprožiti postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: J. Todd; telefon: +32 22994107, mobilni telefon: +32 498994107)

 1. Okolje: Komisija poziva BOLGARIJO, naj počisti odlagališča

Evropska komisija poziva Bolgarijo, naj svoja odlagališča uskladi z zakonodajo EU. To je del horizontalnega ukrepanja, ki zadeva več držav članic. V skladu z zakonodajo EU bi moralo biti odlaganje na odlagališčih le skrajna možnost, ki jo je treba uporabiti tako, da se izognemo vplivu na zdravje ljudi in okolje. Bolgarija je pristala, da bo zaprla odlagališča, ki ne izpolnjujejo zahtev zakonodaje EU. Kljub napredku pa 124 odlagališč še vedno ni v skladu s to zakonodajo. Komisija se je zato odločila poslati obrazloženo mnenje (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev), Bolgarija pa se mora odzvati v dveh mesecih. V nasprotnem primeru lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Okolje: Komisija poziva ČEŠKO k uskladitvi zakonodaje z zahtevami direktive o rudarskih odpadkih

Evropska komisija poziva Češko, naj svojo zakonodajo uskladi z direktivo o rudarskih odpadkih, katere namen je preprečiti ali čim bolj zmanjšati škodljive učinke ravnanja z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti na zdravje ljudi in okolje, zlasti vode, zrak, tla, živalstvo in rastlinstvo. Češka bi morala direktivo o rudarskih odpadkih v nacionalno zakonodajo prenesti do 1. maja 2008. Komisija je tej državi maja 2012 poslala uradni opomin. Ker Češka še vedno ni sprejela ustrezne zakonodaje, se je Komisija odločila, da ji pošlje obrazloženo mnenje (druga faza postopka za ugotavljanje kršitev), Češka pa se mora odzvati v dveh mesecih. V nasprotnem primeru lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Železniški promet: Komisija poziva FRANCIJO k prenosu zakonodaje EU o interoperabilnosti železniškega sistema v zvezi s predorom pod Rokavskim prelivom

Evropska komisija poziva Francijo, naj nacionalne predpise uskladi z Direktivo 2008/57/ES o interoperabilnosti železniškega sistema, zlasti glede predora pod Rokavskim prelivom. Namen tega zakonodajnega akta je doseči interoperabilnost znotraj evropskega železniškega prometnega sistema in železniškemu sektorju omogočiti, da postane bolj konkurenčen drugim vrstam prevoza. Rok za prenos zakonodaje je bil 19. julij 2010. Če Francija ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU. Komisija je junija letos v zvezi s tem proti Franciji začela postopke za ugotavljanje kršitev, zdaj pa pošilja obrazloženo mnenje (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev). Francija se mora odzvati v dveh mesecih. V nasprotnem primeru lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

(Več informacij: H. Kearns; telefon: +32 22987638, mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Obdavčenje: Komisija poziva FRANCIJO, naj obdavči najem luksuznih jaht

Komisija je uradno pozvala Francijo, naj odpravi oprostitev plačila DDV za najem jaht, ki se uporabljajo za zasebne namene.

Direktiva o DDV (člen 148) določa, da so nekatere transakcije v zvezi s plovili oproščene plačila DDV. Vendar se ta oprostitev ne uporablja za luksuzna plovila, ki jih fizične osebe uporabljajo za razvedrilo. To je potrdilo tudi Sodišče EU (sodba z dne 22. decembra 2010 v zadevi C-116/10, Bacino Charter Company SA).

Zahtevek Komisije je bil poslan kot obrazloženo mnenje. Če se Francija v dveh mesecih nanj ne bo ustrezno odzvala, se lahko Komisija odloči zadevo predložiti Sodišču EU.

(Več informacij: E. Traynor; telefon: +32 22921548, mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Promet: Komisija poziva NEMČIJO, naj jo obvesti o ukrepih za prenos predpisov EU o zavarovanju lastnikov ladij za pomorske zahtevke

Komisija je danes pozvala Nemčijo, naj jo obvesti o nacionalnih ukrepih za prenos predpisov o zavarovanju lastnikov ladij za pomorske zahtevke. Države članice so morale prenesti predpise EU, na podlagi katerih morajo imeti lastniki ladij od 1. januarja 2012 za ladje v EU ustrezno zavarovanje. Nemčija v nasprotju z obveznostmi Komisije ni obvestila o pravnih instrumentih za prenos te direktive. Z obveznostjo zavarovanja se zagotavlja boljša zaščita za žrtve, prispeva k izločitvi ladijskega prometa, ki ne izpolnjuje standardov, in obnavlja konkurenca med subjekti. Če se Nemčija v dveh mesecih ne bo ustrezno odzvala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

(Več informacij: H. Kearns; telefon: +32 22987638, mobilni telefon: +32 498987638)

 1. Obdavčenje: Komisija poziva GRČIJO k spremembi predpisov o zakupljenih ali najetih avtomobilih

Evropska komisija je uradno pozvala Grčijo, naj spremeni predpise o davku na registracijo, ki se uporabljajo za zakupljena ali najeta vozila.

Grško pravo določa, da je treba davek na registracijo v celoti plačati v Grčiji, če stranka, ki prebiva v Grčiji oziroma ima sedež v tej državi, najame ali zakupi vozilo pri najemo- ali zakupodajalcu s sedežem v drugi državi članici. V skladu s sodno prakso Sodišča EU pa bi morala Grčija zahtevati samo plačilo davka, sorazmernega s trajanjem uporabe vozila. Ker grška zakonodaja trenutno ni skladna s to zahtevo, bi lahko imela odvračalen učinek za čezmejne dejavnosti. Komisija meni, da to pomeni kršitev načela prostega pretoka storitev, določenega v Pogodbah.

Zahtevek Komisije je bil poslan kot obrazloženo mnenje. Če se Grčija v dveh mesecih nanj ne bo odzvala, se lahko Komisija odloči proti tej državi sprožiti postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: E. Traynor; telefon: +32 22921548, mobilni telefon: +32 498983871)

 1. Obdavčenje: Komisija poziva MADŽARSKO k spremembi posebnega prometnega davka in posebnega telekomunikacijska davka

Evropska komisija je uradno pozvala Madžarsko, naj spremeni svojo zakonodajo o dveh posebnih davkih v maloprodajnem in telekomunikacijskem sektorju. Po mnenju Komisije sta davka diskriminacijska, saj nesorazmerno bremenita subjekte iz drugih držav članic.

Madžarska predpisuje progresivne davčne stopnje za vsa maloprodajna in telekomunikacijska podjetja glede na njihov letni promet. Zaradi zasnove teh davčnih stopenj in strukture obeh trgov so madžarska podjetja v praksi obravnavana ugodneje, z davkoma pa so obremenjena predvsem tuja podjetja. Komisija meni, da to pomeni kršitev pravice do ustanavljanja, zajamčene s pogodbama EU (člen 49 PDEU).

Madžarska je zato pozvana, naj v dveh mesecih spremeni svojo zakonodajo in jo uskladi z zakonodajo EU (druga faza postopka za ugotavljanje kršitev). V nasprotnem primeru lahko Evropska komisija zadevi predloži Sodišču EU.

Ločen postopek za ugotavljanje kršitev, sprožen proti posebnemu telekomunikacijskemu davku in povezan z direktivo EU o odobritvi, je bil Sodišču EU predložen marca 2012 (zadeva C-462/12, glej IP/12/286).

(Več informacij: E. Traynor; telefon: +32 22921548, mobilni telefon:+32 498983871)

 1. Opravljanje storitev: Komisija pozvala MADŽARSKO k zagotovitvi pravice do ustanavljanja za izdajatelje bonov za prehrano

Evropska komisija je danes sprejela ukrepe za zagotovitev pravice do ustanavljanja in opravljanja storitev za izdajatelje bonov za prehrano, prostočasne dejavnosti in počitnice na Madžarskem. Komisija to državo članico poziva, da odpravi neupravičene in nesorazmerne omejitve ter tako izpolni obveznosti, ki jih ima na podlagi Pogodbe o delovanju Evropske unije in Direktive 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu (direktiva o storitvah).

Zahtevek Komisije je bil poslan kot obrazloženo mnenje v okviru postopka za ugotavljanje kršitev. Madžarski organi morajo ustrezno ukrepati v štirih tednih, v nasprotnem primeru lahko Komisija proti Madžarski sproži postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: S. De Rynck; telefon: +32 22963421, mobilni telefon: +32 498983969)

 1. Zdravje in varnost: Komisija poziva ITALIJO k polni uporabi zakonodaje EU

Evropska komisija je Italijo pozvala, naj sprejme ukrepe za polno uporabo direktive EU, ki določa splošna načela za preprečevanje poklicnih tveganj ter zaščito zdravja delavcev in njihovo varnost. Direktiva (89/391/EGS) od držav članic zahteva sprejetje zakonodaje, v skladu s katero morajo delodajalci pripraviti oceno tveganja in sprejeti preventivne ukrepe za odpravo tveganj, da bi se zmanjšalo število nesreč pri delu in poklicnih bolezni. V Italiji pa je v skladu s trenutno zakonodajo delodajalec v primeru prenosa in nadaljnjega prenosa nalog oproščen odgovornosti za varnost in zdravje delavca, prav tako pa se njegova obveznost priprave dokumenta o oceni tveganja odloži v primeru ustanovitve novega podjetja ali znatnih sprememb. Zahtevek Komisije je bil poslan kot obrazloženo mnenje v okviru postopkov EU za ugotavljanje kršitev. Če Italija v dveh mesecih Komisije ne bo obvestila o ukrepih za zagotovitev polne skladnosti z obveznostmi, ki izhajajo iz te direktive, se Komisija lahko odloči proti tej državi sprožiti postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: J. Todd; telefon: +32 22994107, mobilni telefon: +32 498994107)

 1. Okolje: Komisija poziva ITALIJO, naj počisti odlagališča

Na podlagi zakonodaje EU so morale države članice zagotoviti, da odlagališča, ki so ob prenosu direktive o odlaganju na odlagališčih že imela dovoljenja ali so že delovala, po juliju 2009 niso več obratovala, razen če so izpolnjevala zahteve iz te direktive. Po navedbah Komisije so številna odlagališča v Italiji še vedno obratovala tudi po izteku roka leta 2009 in s tem kršila navedeno direktivo, zato je Komisija tej državi poslala uradni opomin. Po preučitvi italijanskega odgovora je Komisija sklenila, da kljub napredku nekatera odlagališča še vedno niso bila zaprta ali usklajena z zadevno direktivo. Zato se je odločila poslati obrazloženo mnenje (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev), Italija pa se mora odzvati v dveh mesecih. Če ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija proti tej državi sproži postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Okolje: Komisija poziva ITALIJO k pregledu zakonodaje o kopalnih vodah

Na podlagi zakonodaje EU o kopalnih vodah morajo države članice sodelovati in izmenjevati informacije, če razmere na povodju čezmejno vplivajo na kakovost kopalnih voda. Evropska komisija je zaskrbljena, da italijanski prenos te zakonodaje ne vsebuje nobene take določbe, zato je bil Italiji januarja letos poslan uradni opomin. Komisija se je zdaj odločila poslati obrazloženo mnenje (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev), saj se zdi, da zakonodajna sprememba še ni bila sprejeta. Italija se mora odzvati v dveh mesecih. V nasprotnem primeru lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Okolje: Komisija poziva ITALIJO k boljšemu prenosu predpisov EU o baterijah in akumulatorjih

Evropska komisija je zaskrbljena, da italijanska zakonodaja o baterijah ni usklajena z evropskimi normami. V skladu z direktivo o baterijah morajo proizvajalci vidno, čitljivo in neizbrisno navesti kemijsko sestavo na primer za svinec, živo srebro in kadmij. Italijanski organi so priznali, da njihova zakonodaja ne vsebuje take zahteve, vendar kljub uradnemu opominu Komisije v zvezi s tem še vedno niso sprejeli ustrezne zakonodajne spremembe. Komisija se je zato odločila poslati obrazloženo mnenje (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev), Italija pa se mora odzvati v dveh mesecih.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Okolje: Komisija poziva ITALIJO k boljšemu prenosu direktive o poplavah

V skladu z zakonodajo EU morajo države članice izvajati ocene poplavne ogroženosti svojih povodij in pripravljati načrte za ukrepanje ob nesrečah. Komisija je zaskrbljena, da je zakonodaja, s katero je Italija prenesla direktivo o poplavah, neupravičeno omejevalna, ker se zdi, da so iz nje izključene poplave zaradi nemeteoroloških dogodkov, kot so cunamiji, in infrastrukturnih nesreč, kot so zrušitve jezov. Italijanski organi so privolili, da bodo uvedli ustrezne spremembe, vendar kljub uradnemu opominu, ki ga je Komisija v zvezi s tem Italiji poslala marca 2012, vprašanje ostaja nerešeno. Komisija se je zato odločila poslati obrazloženo mnenje (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev), Italija pa se mora odzvati v dveh mesecih. Če ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija proti tej državi sproži postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Socialna varnost: Komisija poziva NIZOZEMSKO k izplačilu invalidnine zavarovancem, ki prebivajo v drugi državi članici

Evropska komisija je Nizozemsko pozvala, naj zagotovi, da bodo osebe, ki so po nizozemski zakonodaji o socialni varnosti upravičene do invalidnine, to tudi prejele, ne glede na to, ali prebivajo v drugi državi članici. Komisija meni, da morajo nizozemsko nadomestilo za invalidnost, ki je bilo posameznikom priznano na podlagi nizozemskega zakona o nadomestilu za kronično bolne in invalidne osebe (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten – WTCG), prejeti vsi upravičeni posamezniki, tudi če ne prebivajo na Nizozemskem. Nizozemska z neizplačilom tega nadomestila posameznikom s prebivališčem v drugih državah članicah krši svoje obveznosti na podlagi prava EU, zlasti člen 48 Pogodbe o delovanju EU, kakor se izvaja z Uredbo (ES) 883/2004. Zahtevek Komisije je bil poslan kot obrazloženo mnenje v okviru postopkov EU za ugotavljanje kršitev. Nizozemska mora zdaj v dveh mesecih Komisijo obvestiti o ukrepih za zagotovitev izpolnjevanja teh obveznosti na podlagi zakonodaje EU. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči proti tej državi članici sprožiti postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: J. Todd; telefon: +32 22994107, mobilni telefon: +32 498994107)

 1. Obdavčenje: Komisija poziva NIZOZEMSKO k spremembi davčnih predpisov o čezmejnih pokojninah

Evropska komisija je uradno pozvala Nizozemsko, naj spremeni tri predpise o obdavčenju čezmejnih pokojnin.

Tuji ponudniki storitev pokojninskega zavarovanja morajo nizozemskim organom zagotoviti jamstva, če prenesejo pokojninske pravice v tujino ali želijo poslovati na nizozemskem trgu. Zaposleni morajo zagotoviti jamstva, če se njihove pokojninske pravice prenesejo v tujino ali želijo v tujini naročiti storitve pokojninskega zavarovanja. Če delavec, zaposlen zunaj Nizozemske, prenese pokojninske pravice na tuje ponudnike, je ta prenos oproščen davka samo, če davčni zavezanec zagotovi jamstvo ali če tuji ponudniki prevzamejo odgovornost za morebitne davčne terjatve. Noben od teh pogojev ne velja za nizozemske ponudnike storitev pokojninskega zavarovanja.

Komisija zato meni, da ti predpisi pomenijo omejitve prostega gibanja državljanov in delavcev, pravice do ustanavljanja, svobode opravljanja storitev in prostega pretoka kapitala (členi 21, 45, 49, 56 in 63 PDEU).

Zahtevek Komisije je bil poslan kot obrazloženo mnenje. Če se Nizozemska v dveh mesecih nanj ne bo ustrezno odzvala, se lahko Komisija odloči zadevo predložiti Sodišču EU.

(Več informacij: E. Traynor; telefon: +32 22921548, mobilni telefon: +32 498983871)

 1. GSO: Komisija poziva POLJSKO, naj spremlja gojenje GSO

Evropska komisija je danes uradno pozvala Poljsko, naj spremeni svojo zakonodajo in jo uskladi s predpisi EU o spremljanju gojenja GSO.

V skladu s pravom EU je treba lokacije, na katerih se gojijo GSO, priglasiti pristojnim nacionalnim organom, jih evidentirati v registru, ki ga vzpostavi država članica, in javno objaviti. S tem postopkom se javnosti dajo na razpolago ustrezne informacije, poleg tega pa se omogočita spremljanje možnih učinkov GSO na okolje in uvedba ukrepov glede soobstoja. Poljska teh zahtev do danes še ni vključila v nacionalno zakonodajo.

GSO se v EU lahko gojijo, če so bili odobreni za ta namen, potem ko so uspešno prestali oceno tveganj za zdravje ljudi in živali ter okolje. Trenutno je koruza MON 810 edini GSO, ki se goji v EU.

Poljski organi morajo sprejeti ustrezne ukrepe za uskladitev s pravom EU v dveh mesecih od uradnega zahtevka in o teh ukrepih obvestiti Komisijo. Če Poljska v navedenem roku tega ne bo storila, se lahko Komisija odloči zadevo predložiti Sodišču EU.

(Več informacij: F. Vincent; telefon: +32 22987166, mobilni telefon: +32 498987166)

 1. Podnebne spremembe: Komisija poziva POLJSKO, naj upošteva zakonodajo EU o fluoriranih toplogrednih plinih

Na podlagi Uredbe št. 842/2006 morajo podjetja sprejeti vrsto ukrepov za zmanjšanje uhajanja iz naprav, ki vsebujejo fluorirane pline (F-pline), in zajemanje teh plinov iz naprav ob koncu njihove življenjske dobe. Uredba določa tudi pravila o usposabljanju in izdaji spričeval za osebje, vključeno v servisiranje, o označevanju opreme s F-plini ter poročanju. F-plini se uporabljajo v opremi za hlajenje in klimatizacijo, izolacijski peni, aerosolnih razpršilcih in gasilnih aparatih. Ker imajo emisije F-plinov do 23 000-krat močnejši učinek segrevanja od ogljikovega dioksida, je ta zakonodaja pomembna v boju proti globalnemu segrevanju.

Poljska do danes Komisije še ni obvestila o tem, kakšne kazni so bile uvedene za neupoštevanje teh pravil. Komisije prav tako še ni obvestila o nacionalnih certifikacijskih organih, ki naj bi usposabljali zadevno osebje in podjetja za servisiranje ter jim izdajali spričevala. Komisija danes v obrazloženem mnenju poziva Poljsko, naj zakonodajo v dveh mesecih uskladi s temi pravili.

(Več informacij: I. Valero Ladron; telefon: +32 22964971, mobilni telefon: +32 498964971)

 1. Okolje: Komisija poziva PORTUGALSKO k uskladitvi presoje vplivov na okolje z evropskimi normami

Evropska komisija je zaskrbljena, da presoja vplivov na okolje na Portugalskem ni v skladu z evropskimi predpisi. Portugalska zakonodaja o PVO iz take presoje samodejno izključuje projekte, za katere se pripravi načrt rabe zemljišča. Urbanistični projekti, kot so nakupovalna središča, parkirišča, obalni objekti ter počitniške vasi in hotelski kompleksi zunaj mestnih območij, niso zajeti v veljavni zakonodaji. Portugalska je Komisijo večkrat obvestila, da se strinja z njenim stališčem. Kljub uradnemu opominu Komisije v zvezi s tem pa portugalska zakonodaja še ni bila spremenjena. Zato se je Komisija odločila poslati obrazloženo mnenje (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev), Portugalska pa se mora odzvati v dveh mesecih. Če ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija proti tej državi sproži postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 1. Prosti pretok blaga: Komisija poziva PORTUGALSKO k izvajanju predpisov EU o traktorjih

Evropska komisija je pozvala Portugalsko, naj v nacionalno zakonodajo prenese Direktivo Komisije 2010/62/EU o homologaciji traktorjev, ki je ta država ni prenesla v roku (29. september 2011). Neprenos takih predpisov EU bi oviral prosti pretok traktorjev med državami članicami ter zlasti registracijo in prodajo vozil, katerih tip je bil homologiran v drugih državah članicah, na Portugalskem, s čimer bi bilo prizadeto nemoteno delovanje notranjega trga.

V skladu s homologacijskim sistemom EU lahko proizvajalci pridobijo homologacijo za tip vozila, če izpolnjuje tehnične zahteve Unije, v eni državi članici, nato pa ga tržijo v celotni EU, ne da bi ga morali naknadno preskušati ali preverjati. Tako je treba za registracijo predložiti samo certifikat, v katerem je navedeno, da je vozilo skladno z zahtevami homologiranega tipa. Predpisi EU o traktorjih so zdaj razširjeni, tako da poleg tistih za posebne namene pokrivajo tudi druge traktorje in kategorijo traktorjev za posebne namene, katerih spodnji del je bližje tlom kot pri drugih tipih traktorjev. Za večjo varnost na delovnem mestu so prilagojeni zahtevani varni prostori okoli priključne gredi in njene zaščite ter mere te gredi in zaščite. To pripomore tudi k spodbujanju uskladitve na svetovni ravni, da bi se okrepila globalna konkurenčnost proizvajalcev Unije.

Zahtevek Komisije je bil poslan kot obrazloženo mnenje v okviru postopkov EU za ugotavljanje kršitev. Če Portugalska Komisije v dveh mesecih ne obvesti o ukrepih, ki jih je sprejela za zagotovitev popolnega izpolnjevanja obveznosti, se lahko Komisija odloči proti tej državi sprožiti postopek pred Sodiščem EU.

Več informacij na spletišču: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/technical-harmonisation/regulatory-framework/index_en.htm.

(Več informacij: C. Corazza; telefon: +32 22951752, mobilni telefon: +32 498992862)

 1. Dajatve za starost: Komisija poziva SLOVAŠKO k zagotovitvi božičnega dodatka upokojencem s prebivališčem v drugih državah članicah

Evropska komisija je pozvala Slovaško, naj upokojencem, ki prebivajo v drugi državi članici, omogoči vložitev zahtevka za izplačilo božičnega dodatka (vianočný príspevok) k pokojnini. Slovaška ta dodatek priznava samo upokojencem s prebivališčem v Slovaški republiki, s tem pa krši svoje obveznosti na podlagi prava EU (zlasti člen 48 Pogodbe o delovanju EU, kakor se izvaja z Uredbo (ES) 883/2004). V skladu s predpisi EU božični dodatek k pokojnini pomeni dajatev za starost, ki je ni mogoče zavrniti zaradi prebivanja upravičenca v drugi državi članici in ne v pristojni. Zahtevek Komisije je bil poslan kot obrazloženo mnenje v okviru postopkov EU za ugotavljanje kršitev. Če Slovaška v dveh mesecih Komisije ne bo obvestila o ukrepih za zagotovitev izpolnjevanja teh obveznosti na podlagi zakonodaje EU, se lahko Komisija odloči proti Slovaški sprožiti postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: J. Todd; telefon: +32 22994107, mobilni telefon: +32 498994107)

 1. Okolje: Komisija poziva SLOVENIJO k okrepitvi zakonodaje o varstvu narave

Evropska komisija poziva Slovenijo, naj določi več območij za omrežje Natura 2000 – evropsko omrežje zavarovanih naravnih območij. V skladu z direktivo o pticah morajo države članice določiti najprimernejša ozemlja kot posebna območja varstva (POV) za ohranjanje vrst ptic. Slovenija je določila 27 POV, vendar sta njihovo število in velikost nezadostna v primerjavi s seznamom pomembnih območij za ptice (IBA), ki ga Komisija uporablja za presojo, ali države članice izpolnjujejo svoje obveznosti. Čeprav ima Slovenija med državami članicami največji delež ozemelj, določenih za omrežje Natura 2000, mora za izpolnjevanje zahtev direktive o pticah določiti še osem dodatnih območij, štirinajst območij pa povečati. Komisija je Sloveniji junija 2007 poslala uradni opomin, vendar pri pregledovanju POV ni bilo napredka. Komisija se je zato odločila poslati obrazloženo mnenje (druga faza postopka za ugotavljanje kršitev), Slovenija pa se mora odzvati v dveh mesecih. Če ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija proti tej državi sproži postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)


Side Bar