Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

MEMO

Brusel 21. novembra 2012

Novembrový súbor prípadov porušenia práva: hlavné rozhodnutia

OPATRENIA V OBLASTI KLÍMY

ZAMESTNANOSŤ

ENERGETIKA

PRIEMYSEL A PODNIKANIE

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

VNÚTORNÉ VECI

VNÚTORNÝ TRH A SLUŽBY

DOPRAVA

ZDRAVIE A SPOTREBITEĽSKÁ POLITIKA

DANE A COLNÁ ÚNIA

AT

2

BE

1

1

2

BG

1

1

CY

2

CZ

1

1

DE

1

1

EL

3

1

FI

1

FR

1

1

1

HU

1

1

1

IT

1

5

LU

1

1

LV

1

NL

1

1

PL

1

1

2

1

PT

1

1

1

1

SI

1

SK

1

Európska komisia prijala mesačný súbor rozhodnutí o porušení práva, v súvislosti s ktorými podniká právne kroky voči členským štátom z dôvodu nesprávneho plnenia ich povinností podľa práva EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú mnohých odvetví, je zabezpečiť správne uplatňovanie práva EÚ v prospech občanov a podnikov. Komisia dnes prijala 199 rozhodnutí vrátane 48 odôvodnených stanovísk a podala 7 podnetov na Súdny dvor Európskej únie, pričom 5 z nich zahŕňa finančné sankcie. Ďalej uvádzame súhrn hlavných rozhodnutí.

Viac informácií o konaniach vo veci porušenia práva nájdete v MEMO/12/12.

 1. Podnety na Súdny dvor zahŕňajúce finančné sankcie

 1. Vnútorný trh s energiou: Komisia podáva na súd podnet voči POĽSKU a FÍNSKU z dôvodu neúplnej transpozície pravidiel EÚ

Európska komisia podáva Súdnemu dvoru Európskej únie podnet voči PoľskuFínsku z dôvodu neúplnej transpozície pravidiel EÚ týkajúcich sa vnútorného trhu s energiou. Do dnešného dňa Poľsko transponovalo smernicu o plyne do svojho vnútroštátneho právneho poriadku len čiastočne. Fínsko netransponovalo v plnom rozsahu ani smernicu o elektrine, ani smernicu o plyne. Členské štáty mali tieto smernice transponovať do 3. marca 2011.

Pokiaľ ide o Poľsko, Komisia navrhuje dennú pokutu vo výške 88 819,20 EUR. V prípade Fínska Komisia navrhuje dennú sankciu vo výške 32 140,80 EUR za to, že netransponovalo smernicu o elektrine, a dennú pokutu vo výške 28 569,6 EUR za to, že netransponovalo smernicu o plyne. Denné sankcie by sa mali vyplácať odo dňa potvrdzujúceho rozsudku súdu do času, keď Poľsko a Fínsko Komisii oznámia, že uvedené pravidlá v plnom rozsahu transponovali do vnútroštátneho práva.

(Viac informácií: IP/12/1236 – M. Holzner - tel. +32 229 60196 – mobil +32 498 98 2280)

 1. Elektronické peniaze: Komisia žiada súd, aby BELGICKU uložil pokutu za nevykonanie pravidiel EÚ 

Európska komisia sa rozhodla podať podnet na Súdny dvor EÚ voči Belgicku z toho dôvodu, že nevykonalo smernicu o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva. Komisia sa taktiež rozhodla požiadať súd, aby uložil Belgicku denné sankčné platby, až pokým v plnom rozsahu nevykoná smernicu.

Komisia navrhuje dennú pokutu vo výške 59 212,80 EUR, ktorá by sa mala vyplácať odo dňa vydania rozsudku súdu do času, kým Belgicko Komisii oznámi, že uvedené predpisy v plnom rozsahu transponovalo do vnútroštátneho práva.

(Viac informácií: IP/12/1248 – S. De Rynck - tel. +32 229 63421 - mobil +32 498 98 3969)

 1. Vodičské preukazy: Komisia navrhuje znížiť pokutu pre CYPRUS

Európska komisia sa dnes rozhodla zmeniť a doplniť svoje rozhodnutie, ktorým podáva voči Cypru podnet na Súdny dvor EÚ za to, že v plnom rozsahu netransponoval smernicu o vodičských preukazoch. Od podania predchádzajúceho podnetu na súd v júni (IP/12/642) Cyprus oznámil opatrenie, ktorým čiastočne transponoval smernicu 2006/126/ES. Komisia zohľadnila tento nový vývoj a znížila navrhovanú dennú sankčnú platbu na 6504,96 EUR. Uvedená smernica sa mala transponovať do 19. januára 2011. Neúplné vykonanie tejto smernice by mohlo mať vplyv na bezpečnosť cestnej premávky a mohlo by cyperským občanom sťažiť výmenu príslušných vodičských preukazov v iných krajinách EÚ.

(Viac informácií: IP/12/1237 – H. Kearns - tel. +32 229 87638 - mobil +32 498 98 7638)

 1. Ďalšie podnety na súdny dvor

 1. Komisia podáva podnet na súd voči BELGICKU za to, že nevydalo biometrické pasy s odtlačkami prstov

Viac ako tri roky po stanovení konečného termínu na vydanie biometrických pasov s odtlačkami prstov si Belgicko ešte nesplnilo túto povinnosť. V dôsledku toho dnes Komisia podala voči nemu podnet na Súdny dvor EÚ, v ktorom Belgicko žiada o urýchlenie vydávania biometrických pasov obsahujúcich dohodnutý bezpečnostný prvok.

(Viac informácií: IP/12/1247 – M. Cercone - tel. +32 229 80963 - mobil +32 498 98 2349)

 1. Verejné obstarávanie: Komisia požaduje od GRÉCKA, aby zabezpečilo spravodlivý prístup k verejným zákazkám na poskytovanie softvérových služieb

Európska komisia sa rozhodla podať voči Grécku podnet na súdny dvor, pretože nezabezpečilo úplný súlad s predpismi EÚ o verejnom obstarávaní, pokiaľ ide o nákup informačných systémov pre nadáciu sociálneho zabezpečenia (IKA). Grécko si najmä nesplnilo svoj záväzok, ktorý prijalo vo februári 2012 podľa smernice 2004/18/ES, že začne nový postup verejného obstarávania na udelenie uvedenej zákazky bez nezákonných ustanovení, ktoré boli zahrnuté v pôvodnej výzve na predkladanie ponúk.

(Viac informácií: IP/12/1249 – S. De Rynck - tel. +32 229 63421 - mobil +32 498 98 3969)

 1. Odôvodnené stanoviská

 1. Životné prostredie: Komisia žiada RAKÚSKO, NEMECKO a TALIANSKO, aby oznámili transpozíciu zmenených predpisov EÚ o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín

Členské štáty mali do 10. júna 2012 transponovať zmenu a doplnenie predpisov EÚ o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín z roku 2009. Rakúsko, Nemecko a Taliansko Komisii zatiaľ neoznámili právne nástroje, ktorými mali transponovať tieto zmeny smernice o farbách. Táto smernica predstavuje dôležitý nástroj na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí tým, že obmedzuje emisie prchavých organických zlúčenín do ovzdušia. Napriek tomu, že Komisia zaslala Rakúsku, Nemecku a Taliansku formálne výzvy, tieto krajiny jej zatiaľ neoznámili svoje vykonávacie predpisy. Komisia im preto zasiela odôvodnené stanoviská (druhá fáza konaní EÚ o porušení právnych predpisov) a dáva im dva mesiace na odpoveď. V prípade, že Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

(Viac informácií: J. Hennon - tel. +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Dohľad nad finančnými službami: Komisia žiada BELGICKO, FRANCÚZSKO, GRÉCKO, LUXEMBURSKO, POĽSKO a PORTUGALSKO, aby vykonali pravidlá EÚ

Komisia požiadala Belgicko, Francúzsko, Grécko, Luxembursko, PoľskoPortugalsko, aby v lehote dvoch mesiacov oznámili opatrenia na vykonanie pravidiel EÚ vo finančnom sektore (smernica 2010/78/EÚ) upravujúcich právomoci troch nových európskych orgánov dohľadu, a to v sektore bánk (Európsky orgán pre bankovníctvo), poisťovníctva a dôchodkového poistenia zamestnancov (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a cenných papierov (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy). Cieľom uvedenej smernice je prispôsobiť ustanovenia kľúčových smerníc o finančných službách novému rámcu pre dohľad. Tým sa zabezpečí to, aby európske orgány dohľadu mohli v plnom rozsahu vykonávať všetky úlohy, ktoré im boli zverené. Členské štáty mali túto smernicu vykonať najneskôr do 31. decembra 2011. Žiadosti Komisie majú podobu odôvodnených stanovísk v rámci konania EÚ o porušení právnych predpisov. Ak členské štáty neoznámia opatrenia prijaté na vykonanie uvedenej smernice v lehote dvoch mesiacov, Komisia môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

(Viac informácií: S. De Rynck - tel. +32 229 63421 - mobil +32 498 98 3969)

 1. Doprava: Komisia žiada BULHARSKO, CYPRUS a PORTUGALSKO, aby prijali vnútroštátne opatrenia v oblasti inteligentných dopravných systémov

Európska komisia dnes požiadala Bulharsko, Cyprus a Portugalsko, aby prijali ďalšie opatrenia na uľahčenie zavádzania inteligentných dopravných systémov (IDS). Smernica 2010/40/EÚ podporuje zavádzanie IDS v cestnej doprave a na rozhraniach s inými druhmi dopravy. Komisia prijíma špecifikácie v záujme zabezpečenia kompatibility, interoperability a kontinuity zavádzania a používania IDS. Uvedené tri členské štáty túto smernicu netransponovali v plnom rozsahu do svojho vnútroštátneho práva, hoci tak mali urobiť do 27. februára 2012. Podľa smernice členské štáty zabezpečujú, aby sa špecifikácie, ktoré prijala Komisia, uplatňovali na aplikácie a služby IDS po ich zavedení. Oneskorená transpozícia smernice by mohla nepriaznivo ovplyvniť účinnosť a včasné uplatnenie týchto špecifikácií. Žiadosť Komisie má podobu odôvodneného stanoviska v rámci konania EÚ o porušení právnych predpisov. Ak tieto štáty neoznámia Komisii do dvoch mesiacov opatrenia, ktoré prijali na zabezpečenie plného súladu s právnymi predpismi EÚ, Komisia by mohla dané veci predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

(Viac informácií: H. Kearns - tel. +32 229 87638 - mobil +32 498 98 7638)

 1. Notári: Komisia prijíma opatrenia na posilnenie slobody usadiť sa v ČESKEJ REPUBLIKE a v LOTYŠSKU

Európska komisia dnes zaslala Českej republikeLotyšsku ďalšiu žiadosť o dodržiavanie práva EÚ, v ktorej ich žiada o zrušenie požiadavky štátnej príslušnosti v prípade notárov. Súdny dvor EÚ už v máji 2011 rozhodol, že takéto požiadavky na štátnu príslušnosť sú v rozpore so zásadou slobody usadiť sa a že na činnosti notárov sa nevzťahuje výnimka podľa článku 51 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o činnosti spojené s výkonom verejnej moci. Česká republika a Lotyšsko tvrdia, že na ich notárov sa uvedená výnimka vzťahuje, keďže majú súdne právomoci. Ich notári však nemajú právo rozhodovať spory. Hoci teda právomoci týchto notárov môžu v niektorých prípadoch viesť k rozhodnutiam, ktoré sú v Českej republike a v Lotyšsku rovnocenné súdnym rozhodnutiam, podľa názoru Komisie nie je tento výkon verejnej moci dostatočný na odôvodnenie požiadaviek na štátnu príslušnosť. Uvedená ďalšia žiadosť má podobu doplňujúceho odôvodneného stanoviska v rámci konania EÚ o porušení právnych predpisov. Obe krajiny majú teraz dva mesiace na to, aby Komisii oznámili opatrenia, ktoré prijali v záujme splnenia povinností, ktoré im vyplývajú z právnych predpisov EÚ o notároch. V opačnom prípade môže Komisia vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ. Viac informácií o slobode usadiť sa:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/living_working/services-establishment/index_en.htm

(Viac informácií: S. De Rynck - tel. +32 229 63421 - mobil +32 498 98 3969)

 1. Investičné fondy: Komisia žiada GRÉCKO a POĽSKO, aby dodržiavali predpisy EÚ

Európska komisia požiadala Grécko a Poľsko, aby jej oznámili vnútroštátne právne predpisy, ktorými vykonali najnovšie zmeny a doplnenia smernice o PKIPCP (o podnikoch kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov, smernica 2009/65/ES – PKIPCP IV), ako aj dve podporné vykonávacie smernice (pozri IP/10/869). Termín na oznámenie vykonávacích opatrení uplynul 30. júna 2011. Smernica upravuje spoločné pravidlá EÚ pre vytváranie a správu fondov PKIPCP, ako aj pre správcov PKIPCP. Správcovia fondov, ktorí spĺňajú uvedené pravidlá, môžu využívať právo ponúkať svoje služby v iných krajinách. PKIPCP schválené v súlade s ustanoveniami uvedenej smernice sa môžu distribuovať investorom po celej EÚ po tom, čo splnia stanovený postup na oznámenie dotknutým príslušným orgánom. Grécko a Poľsko majú teraz dva mesiace na to, aby Komisii oznámili opatrenia, ktoré prijali v záujme splnenia povinností, ktoré im vyplývajú z právnych predpisov EÚ. V opačnom prípade môže Komisia vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto internetovej stránke: http://ec.europa.eu/internal_market/investment/ucits-directive/index_en.htm

(Viac informácií: S. De Rynck - tel. +32 229 63421 - mobil +32 498 98 3969)

 1. Obnoviteľné zdroje energie: Komisia zasiela odôvodnené stanovisko MAĎARSKU a LUXEMBURSKU

Európska komisia dnes zaslala MaďarskuLuxembursku odôvodnené stanoviská za to, že neinformovali Komisiu o úplnej transpozícii smernice o obnoviteľných zdrojoch energie. Členské štáty mali smernicu o obnoviteľných zdrojoch energie (2009/28/ES) vykonať do 5. decembra 2010. Maďarsko a Luxembursko však Komisiu neinformovali o všetkých potrebných transpozičných opatreniach, ktorými mali smernicu plne transponovať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Ak si tieto dva členské štáty nesplnia v lehote dvoch mesiacov svoje právne povinnosti, Komisia môže vec predložiť Súdnemu dvoru. Tieto dve odôvodnené stanoviská dopĺňajú 11 podobných konaní, ktoré sa týkajú Rakúska, Bulharska, Cypru, Českej republiky, Fínska, Francúzska, Grécka, Írska, Malty, Poľska a Slovinska.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto internetovej stránke: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(Viac informácií: M. Holzner - tel. +32 229 60196 - mobil +32 498 98 2280)

 1. Životné prostredie: Komisia žiada RAKÚSKO, aby oznámilo transpozíciu zmenených predpisov EÚ o rekuperácii benzínových pár

Európska komisia je znepokojená tým, že Rakúsko neoznámilo opatrenia na vykonanie smernice o rekuperácii benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach. Podľa smernice mali členské štáty uviesť do účinnosti potrebné právne predpisy a oznámiť znenie týchto zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení do 1. januára 2012. V marci 2012 Komisia zaslala Rakúsku formálnu výzvu, Rakúsko jej však doposiaľ neoznámilo transpozičné opatrenia. Komisia preto Rakúsku zasiela odôvodnené stanovisko (druhý krok v konaní EÚ o porušení právnych predpisov) a dáva mu dva mesiace na odpoveď. Ak Komisia nedostane v uvedenej lehote odpoveď, môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

(Viac informácií: J. Hennon - tel. +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Pracovný čas: Komisia žiada BELGICKO, aby správne uplatňovalo smernicu na učiteľov v internátnych školách

Európska Komisia žiada Belgicko, aby prijalo opatrenia v záujme správneho uplatňovania smernice o pracovnom čase v EÚ (2003/88/ES) na učiteľov v belgických internátnych školách. V Belgicku sa pohotovostná služba počas noci, ktorú na pracovisku odpracujú učitelia v internátnych školách, nezapočítava ako 100 % pracovného času, a tak sa napríklad 8 hodín nočnej služby započítava ako 3 hodiny skutočného pracovného času. Učitelia môžu byť povinní odpracovať až 4 také nočné služby za týždeň. Na nočnú službu môže ďalej nadväzovať denná zmena. Táto situácia by mohla znamenať porušenie ustanovení smernice 2003/88/ES, v ktorej sa stanovuje maximálna dĺžka týždenného pracovného času (48 hodín v priemere) a vyžaduje sa minimálny čas odpočinku, najmä minimálny denný odpočinok v trvaní 11 neprerušovaných hodín počas 24-hodinového obdobia. Výnimky z pravidiel o čase odpočinku sú možné v niektorých prípadoch za predpokladu, že ihneď po pracovnom čase nasleduje rovnocenný náhradný čas odpočinku, ktorý má kompenzovať tento odpracovaný čas. Žiadosť Komisie má podobu odôvodneného stanoviska v rámci konania EÚ o porušení právnych predpisov. Belgicko má teraz dva mesiace na to, aby Komisii oznámilo opatrenia, ktoré prijalo v záujme správneho uplatňovania uvedenej smernice. V opačnom prípade môže Komisia podať voči Belgicku podnet na Súdny dvor EÚ.

(Viac informácií: J. Todd - tel. +32 229 94107 - mobil +32 498 99 4107)

 1. Životné prostredie: Komisia žiada BULHARSKO, aby vyčistilo skládky odpadov

Európska komisia žiada Bulharsko, aby uviedlo svoje skládky odpadov do súladu s právnymi predpismi EÚ. Toto je súčasť horizontálnych činností, ktoré sa týkajú viacerých členských štátov. Podľa právnych predpisov EÚ, by sa k vytváraniu skládok odpadov malo pristupovať len v krajnom prípade a len za podmienok, ktoré zabraňujú vplyvom na zdravie ľudí a na životné prostredie. Bulharsko súhlasilo s tým, že uzatvorí skládky odpadov, ktoré nespĺňajú požiadavky právnych predpisov EÚ. Hoci sa dosiahol určitý pokrok, 124 skládok je ešte stále v rozpore s právnymi predpismi. Komisia preto Bulharsku zasiela odôvodnené stanovisko (druhý krok v konaní EÚ o porušení právnych predpisov) a dáva mu dva mesiace na odpoveď. Ak Komisia nedostane v uvedenej lehote odpoveď, môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

(Viac informácií: J. Hennon - tel. +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Životné prostredie: Komisia žiada ČESKÚ REPUBLIKU, aby uviedla vnútroštátne právne predpisy do súladu s požiadavkami smernice o banskom odpade

Európska komisia žiada Českú republiku, aby uviedla svoje vnútroštátne predpisy do súladu so smernicou o banskom odpade, ktorej cieľom je v čo najväčšej možnej miere predchádzať akýmkoľvek nepriaznivým účinkom na zdravie ľudí alebo životné prostredie (najmä vodu, ovzdušie, pôdu, rastlinstvo a zvieratá), ktoré vznikajú v dôsledku nakladania s odpadom z ťažobného priemyslu, alebo tieto účinky v čo najväčšej možnej miere znižovať. Česká republika mala uvedenú smernicu transponovať do vnútroštátneho právneho poriadku do 1. mája 2008. Komisia zaslala v máji 2012 Českej republike formálnu výzvu. Vzhľadom na to, že Česká republika doposiaľ neprijala náležité právne predpisy, Komisia jej zasiela odôvodnené stanovisko (druhý krok v konaní o porušení právnych predpisov) a dáva jej dva mesiace na odpoveď. Ak Komisia nedostane v uvedenej lehote odpoveď, môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

(Viac informácií: J. Hennon - tel. +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Železničná doprava: Komisia žiada FRANCÚZSKO, aby transponovalo právne predpisy EÚ o interoperabilite železničnej dopravy, pokiaľ ide o tunel pod Lamanšským prielivom

Európska komisia žiada Francúzsko, aby uviedlo svoje vnútroštátne predpisy do súladu so smernicou 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc, najmä pokiaľ ide o tunel pod Lamanšským prielivom. Cieľom týchto právnych predpisov je zabezpečiť interoperabilitu v rámci európskeho systému železničnej dopravy a umožniť sektoru železníc účinnejšie konkurovať iným spôsobom dopravy. Tieto právne predpisy mali byť zavedené do 19. júla 2010. Ak Francúzsko uspokojivo nezareaguje, Komisia môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ. Komisia začala v tejto veci voči Francúzsku konanie o porušení právnych predpisov v júni tohto roku a teraz mu zasiela odôvodnené stanovisko (druhý krok v konaní EÚ o porušení právnych predpisov). Francúzsko má dva mesiace na to, aby Komisii zaslalo odpoveď. V prípade, že Komisia nedostane v lehote dvoch mesiacov od Francúzska uspokojivú odpoveď, môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

(Viac informácií: H. Kearns - tel. +32 229 87638 - mobil +32 498 98 7638)

 1. Dane: Komisia žiada FRANCÚZSKO, aby zdanilo prenajímanie luxusných jácht

Komisia formálne požiadala Francúzsko, aby zrušilo oslobodenie od DPH, ktoré sa vzťahuje na prenajímanie luxusných jácht používaných na rekreačnú plavbu.

V smernici o DPH (článok 148) sa stanovuje oslobodenie od DPH v prípade určitých činností súvisiacich s plavidlami. Toto oslobodenie sa však nevzťahuje na luxusné plavidlá, ktoré používajú fyzické osoby na rekreačné účely. Toto potvrdil aj Európsky súdny dvor (rozsudok z 22. decembra 2010 vo veci C-116/10, Bacino Charter Company SA).

Žiadosť Komisie má podobu odôvodneného stanoviska. Ak Francúzsko uspokojivo neodpovie v lehote dvoch mesiacov, Komisia môže vec predložiť Súdnemu dvoru.

(Viac informácií : E. Traynor - tel. +32 229 21548 - mobil +32 498 98 3871)

 1. Doprava: Komisia žiada NEMECKO, aby jej oznámilo opatrenia, ktorými transponovalo predpisy o  poistení vlastníkov lodí vo veci námorných pohľadávok

Komisia dnes požiadala Nemecko, aby jej oznámilo vnútroštátne transpozičné opatrenia týkajúce sa poistenia vlastníkov lodí vo veci námorných pohľadávok. Členské štáty mali transponovať predpisy EÚ, ktorými sa vlastníkom lodí ukladá povinnosť mať od 1. januára 2012 dostatočné poistné krytie v EÚ na ich lode. Napriek svojim povinnostiam Nemecko Komisii neoznámilo žiadne právne nástroje, ktorými transponovalo uvedenú smernicu. Povinné poistenie zaručuje lepšiu ochranu pre obete, pomáha odstraňovať lodnú dopravu nevyhovujúcu normám a obnovuje hospodársku súťaž medzi prevádzkovateľmi. V prípade, že Komisia nedostane v lehote dvoch mesiacov uspokojivú odpoveď, môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

(Viac informácií: H. Kearns - tel. +32 229 87638 - mobil +32 498 98 7638)

 1. Dane: Komisia žiada GRÉCKO, aby zmenilo predpisy týkajúce sa vozidiel na lízing alebo prenajímaných vozidiel

Európska komisia formálne požiadala Grécko, aby zmenilo svoje predpisy o registračnej dani týkajúce sa vozidiel na lízing a prenajímaných vozidiel.

Podľa gréckych právnych predpisov, ak si zákazník s pobytom v Grécku obstaráva auto na lízing alebo ak si ho prenajíma od prenajímateľa usadeného v inom členskom štáte, musí v Grécku zaplatiť registračnú daň v plnej výške. Podľa judikatúry Európskeho súdneho dvora by však Grécko malo vyberať len daň, ktorá je úmerná obdobiu používania vozidla. Vzhľadom na to, že tomu tak v súčasnosti nie je, môžu mať grécke právne predpisy odrádzajúci účinok na cezhraničné činnosti. Komisia sa domnieva, že táto situácia je porušením zásady voľného pohybu služieb stanovenej v zmluvách.

Žiadosť má podobu odôvodneného stanoviska. Ak Grécko žiadosti nevyhovie do dvoch mesiacov, Komisia môže vec predložiť na Súdny dvor EÚ.

(Viac informácií: E. Traynor - tel. +32 229 21548 - mobil +32 498 98 3871)

 1. Dane: Komisia žiada MAĎARSKO, aby upravilo mimoriadnu maloobchodnú daň a mimoriadnu telekomunikačnú daň

Európska Komisia formálne požiadala Maďarsko, aby zmenilo a doplnilo svoje právne predpisy o mimoriadnych daniach, ktoré sa uplatňujú v odvetví maloobchodného predaja a telekomunikácií.  Komisia považuje tieto dane za diskriminačné, pretože sa neprimerane uplatňujú na nemaďarských prevádzkovateľov.

Maďarsko uplatňuje progresívne zdanenie odvodené z ročného obratu v prípade všetkých maloobchodných a telekomunikačných spoločností. V dôsledku nastavenia týchto daňových sadzieb a štruktúry týchto dvoch trhov sa domácim spoločnostiam fakticky udeľuje preferenčné zaobchádzanie a daňovou povinnosťou sú zaťažené hlavne spoločnosti vlastnené zahraničnými subjektmi. Komisia je toho názoru, že tento postup predstavuje porušenie slobody usadiť sa, ktorá je zaručená zmluvami EÚ (článok 49 ZFEÚ).

Z toho dôvodu sa od Maďarska žiada, aby do dvoch mesiacov zmenilo svoje právne predpisy tak, aby boli v súlade s právnymi predpismi EÚ (druhý krok v konaní o porušení právnych predpisov). Ak tak Maďarsko neurobí, Komisia môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

V marci 2012 bolo Súdnemu dvoru EÚ postúpené samostatné konanie o porušení právnych predpisov proti mimoriadnej telekomunikačnej dani v súvislosti so smernicou EÚ o povoľovaní (vec C-462/12, pozri IP/12/286).

(Viac informácií: E. Traynor - tel. +32 229 21548 - mobil +32 498 98 3871)

 1. Poskytovanie služieb: Komisia žiada od MAĎARSKA, aby zaručilo slobodu usadiť sa, pokiaľ ide o tlač stravovacích poukážok

Európska komisia sa dnes rozhodla podniknúť kroky na zaručenie slobody usadiť sa a poskytovať služby v Maďarsku, pokiaľ ide o tlač stravovacích poukážok, voľnočasové aktivity a dovolenky. Od Maďarska žiada, aby konalo v súlade so svojimi povinnosťami, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy o fungovaní Európskej únie a zo smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu (smernica o službách) a odstránilo neodvodnené a neprimerané obmedzenia.

Žiadosť Komisie má podobu odôvodneného stanoviska v rámci konania o porušení právnych predpisov. Ak vnútroštátne správne orgány neprijmú v lehote štyroch týždňov vhodné príslušné opatrenia, môže Komisia podať na Maďarsko podnet na Súdnom dvore Európskej únie.

(Viac informácií : S. De Rynck - tel. +32 229 63421 - mobil +32 498 98 3969)

 1. Zdravie a bezpečnosť: Komisia žiada TALIANSKO, aby v plnom rozsahu uplatňovalo právne predpisy EÚ

Európska komisia požiadala Taliansko, aby prijalo opatrenia, ktorými zabezpečí plné uplatňovanie smernice EÚ, ktorou sa zavádzajú všeobecné zásady, pokiaľ ide o prevenciu pracovných rizík a ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov pri práci. V smernici (89/391/EHS) sa od členských štátov vyžaduje, aby zaviedli právne predpisy, podľa ktorých sa od zamestnávateľov požaduje, aby v záujme zníženia pracovných úrazov a chorôb z povolania vykonali posúdenie rizika a prijali preventívne opatrenia na odstránenie rizík. V prípade Talianska problém spočíva v tom, že zamestnávateľ je podľa súčasných právnych predpisov oslobodený spod zodpovednosti za zdravie a bezpečnosť v prípade, že došlo k postúpeniu a ďalšiemu postúpeniu funkcií a v prípade ustanovenia novej spoločnosti či v prípade významných zmien v štruktúre existujúcej spoločnosti dochádza k odkladu povinnosti vypracovať dokument obsahujúci posúdenie rizika. Uvedená žiadosť má podobu doplňujúceho odôvodneného stanoviska v rámci konania EÚ o porušení právnych predpisov. Ak Taliansko neoznámi v lehote dvoch mesiacov opatrenia, ktoré zabezpečujú úplný súlad s povinnosťami stanovenými v smernici, Komisia môže vec predložiť na Súdny dvor EÚ.

(Viac informácií: J. Todd - tel. +32 229 94107 - mobil +32 498 99 4107)

 1. Životné prostredie: Komisia žiada TALIANSKO, aby vyčistilo skládky odpadov

Podľa právnych predpisov EÚ mali členské štáty povinnosť zabezpečiť, aby sa skládky odpadov, ktoré boli povolené alebo boli už v prevádzke v čase, keď bola transponovaná smernica o skládkach odpadov, prestali prevádzkovať po júli 2009, ak nespĺňajú požiadavky uvedenej smernice. Podľa Komisie bolo v Taliansku po tomto termíne v roku 2009 v prevádzke stále niekoľko skládok odpadov, ktoré nevyhovujú požiadavkám smernice, a Komisia z toho dôvodu zaslala Taliansku formálnu výzvu. Po posúdení odpovede Talianska Komisia dospela k záveru, že hoci sa dosiahol určitý pokrok, niektoré skládky neboli doposiaľ uzavreté alebo uvedené do súladu so smernicou. Komisia teraz Taliansku zasiela odôvodnené stanovisko (druhý krok v konaní EÚ o porušení právnych predpisov) a dáva mu dva mesiace na odpoveď. V prípade, že Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

(Viac informácií: J. Hennon - tel. +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Životné prostredie: Komisia žiada TALIANSKO, aby preskúmali právne predpisy o vode určenej na kúpanie

Právne predpisy EÚ o vode určenej na kúpanie ukladajú členským štátom povinnosť spolupracovať a podávať si informácie, ak dôjde k cezhraničným vplyvom na kvalitu vody určenej na kúpanie v jednom povodí. Európsku komisiu znepokojuje skutočnosť, že transpozícia týchto právnych predpisov do talianskeho práva neobsahuje žiadne také ustanovenia, a v januári tohto roku upozornila Taliansko na tieto nedostatky prostredníctvom formálnej výzvy. Komisia teraz zasiela odôvodnené stanovisko (druhý krok v konaní EÚ o porušení právnych predpisov), keďže sa zdá, že doposiaľ nedošlo k zmene a doplneniu právnych predpisov. Taliansko má dva mesiace na odpoveď. V prípade, že Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

(Viac informácií: J. Hennon - tel. +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Životné prostredie: Komisia žiada TALIANSKO, aby zlepšilo transpozíciu predpisov EÚ o batériách a akumulátoroch

Európsku komisiu znepokojuje skutočnosť, že talianske právne predpisybatériách nespĺňajú európske normy. Podľa smernice o batériách sú výrobcovia povinní zreteľne označiť chemické zloženie, ako napr. olovo, ortuť a kadmium, viditeľným, čitateľným a nezmazateľným spôsobom. Talianske orgány uznali, že talianske právne predpisy túto oblasť upravujú nedostatočne, avšak ani po tom, čo im bola doručená formálna výzva od Komisie, neprijali doposiaľ náležité zmeny a doplnenia právnych predpisov. Komisia preto Taliansku zasiela odôvodnené stanovisko (druhý krok v konaní EÚ o porušení právnych predpisov) a dáva mu dva mesiace na odpoveď.

(Viac informácií: J. Hennon - tel. +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Životné prostredie: Komisia žiada TALIANSKO, aby zlepšilo transpozíciu smernice o povodniach

Podľa právnych predpisov EÚ majú členské štáty povinnosť vyhodnocovať povodňové riziká pre svoje povodia a vypracovať plány na zvládanie povodňových rizík. Komisiu znepokojuje skutočnosť, že talianske právne predpisy, ktorými sa transponuje smernica o povodniach, sú neprimerane obmedzujúce, pretože sa zdá, že vylučujú povodne iného než meteorologického pôvodu, ako sú tsunami alebo zlyhanie infraštruktúry, napr. pretrhnutie priehrad. Talianske orgány súhlasili s vykonaním príslušných zmien, ale aj napriek formálnej výzve od Komisie, ktorá im bola v tejto veci zaslaná v marci 2012, tento problém pretrváva. Komisia preto Taliansku zasiela odôvodnené stanovisko (druhý krok v konaní EÚ o porušení právnych predpisov) a dáva mu dva mesiace na odpoveď. V prípade, že Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

(Viac informácií: J. Hennon - tel. +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Sociálne zabezpečenie: Komisia žiada HOLANDSKO, aby vyplácalo dávky invalidného dôchodku poisteným osobám s pobytom v inom členskom štáte

Európska komisia požiadala Holandsko, aby zabezpečilo, že osobám, ktoré majú podľa holandských právnych predpisov týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia nárok na dávky invalidného dôchodku, sa tieto dávky poskytnú bez ohľadu na to, či majú bydlisko v inom členskom štáte. Komisia sa domnieva, že holandské dávky invalidného dôchodku, ktoré sa poskytujú na základe holandského zákona o poistení chronicky chorých osôb alebo osôb s postihnutím (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten –WTCG), by sa mali poskytovať osobám, ktoré na ne majú nárok, aj napriek tomu, že majú bydlisko mimo územia Holandska. Tým, že Holandsko odmieta poskytovať dávky osobám, ktoré majú bydlisko inde než v Holandsku, porušuje povinnosti stanovené právnymi predpismi EÚ, najmä článkom 48 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorý bol vykonaný nariadením (ES) 883/2004. Uvedená žiadosť má podobu doplňujúceho odôvodneného stanoviska v rámci konania EÚ o porušení právnych predpisov. Holandsko má teraz dva mesiace na to, aby Komisii oznámilo opatrenia, ktoré prijalo v záujme zabezpečenia súladu s právnymi predpismi EÚ. V opačnom prípade môže Komisia vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

(Viac informácií: J. Todd - tel. +32 229 94107 - mobil +32 498 99 4107)

 1. Dane: Komisia žiada HOLANDSKO, aby zmenilo a doplnilo daňové pravidlá týkajúce sa cezhraničných dôchodkov

Európska komisia formálne požiadala Holandsko, aby zmenilo tri pravidlá týkajúce sa zdaňovania cezhraničných dôchodkov.

Po prvé, poskytovatelia dôchodkových služieb musia holandským orgánom poskytnúť záruky v prípade, že prevádzajú dôchodky do zahraničia alebo ak chcú podnikať na holandskom trhu. Po druhé, zamestnanci musia poskytnúť záruky v prípade, že sa ich dôchodky prevádzajú do zahraničia alebo ak chcú nakúpiť dôchodkové služby v zahraničí. Po tretie, prevod dôchodkov na zahraničných poskytovateľov zo strany pracovníkov zamestnaných mimo Holandska je oslobodený od zdanenia len vtedy, ak daňový poplatník poskytne záruku alebo ak zahraniční poskytovatelia prijmú zodpovednosť za všetky daňové pohľadávky. Holandskí poskytovatelia dôchodkových služieb v Holandsku nemusia spĺňať žiadnu z týchto podmienok.

Komisia sa domnieva, že tieto pravidlá predstavujú obmedzenie voľného pohybu občanov a pracovníkov, slobody usadiť sa a voľného pohybu služieb a kapitálu (články 21, 45, 49, 56 a 63 ZFEÚ).

Žiadosť Komisie má podobu odôvodneného stanoviska. Ak Komisia nedostane v lehote dvoch mesiacov na odôvodnené stanovisko uspokojivú odpoveď, môže túto vec predložiť Súdnemu dvoru Európskej únie.

(Viac informácií: E. Traynor - tel. +32 229 21548 - mobil +32 498 98 3871)

 1. GMO: Komisia žiada POĽSKO, aby monitorovalo pestovanie GMO

Európska komisia dnes formálne požiadala Poľsko, aby zmenilo a doplnilo svoje právne predpisy a uviedlo ich do súladu s pravidlami EÚ týkajúcimi sa monitorovania pestovania GMO.

Podľa právnych predpisov EÚ sa musia oblasti pre pestovanie GMO oznámiť príslušným vnútroštátnym orgánom, zapísať do registra zavedeného členským štátom a oznámiť verejnosti. Tento postup zabezpečuje prístup verejnosti k príslušným informáciám, povoľuje monitorovanie možných účinkov GMO na životné prostredie a umožňuje zavedenie opatrení pre koexistenciu. Poľsko doposiaľ tieto požiadavky nezahrnulo do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

GMO sa môžu v EÚ pestovať za predpokladu, že sa na tento účel povolili po tom, čo sa úspešne podrobili posúdeniu rizika pre zdravie ľudí, zdravie zvierat a životné prostredie. Jediným GMO, ktorý sa v súčasnosti pestuje v EÚ, je kukurica MON 810.

Poľské orgány majú dva mesiace odo dňa formálnej výzvy na to, aby prijali potrebné opatrenia na zabezpečenie dodržiavania právnych predpisov EÚ a informovali o nich Európsku komisiu. Ak tak Poľsko neurobí v danej lehote, Európska komisia môže vec predložiť Súdnemu dvoru Európskej únie.

(Viac informácií: F. Vincent - tel. +32 229 87166 - mobil +32 498 98 7166)

 1. Zmena klímy: Komisia vyzýva POĽSKO, aby dodržiavalo právne predpisy EÚ týkajúce sa fluorovaných skleníkových plynov

Nariadením 842/2006 sa od spoločností vyžaduje, aby prijali súbor opatrení na obmedzenie únikov z prístrojov obsahujúcich fluorované plyny a na opätovné získanie týchto plynov z prístrojov na konci obdobia ich životnosti. V nariadení sa taktiež stanovujú pravidlá týkajúce sa školenia a certifikácie pracovníkov, ktorí vykonávajú servis a označovanie prístrojov obsahujúcich fluorované plyny a podávajú správy. Fluorované plyny sa používajú v chladiacich a klimatizačných zariadeniach, izolačných penách, aerosólových sprejoch a hasiacich prístrojoch. Vzhľadom na to, že fluorované plyny zahrievajú atmosféru až 23 000 krát silnejšie než emisie oxidu uhličitého, sú právne predpisy v tejto oblasti dôležité v boji proti globálnemu otepľovaniu.

Poľsko do dnešného dňa Komisii neoznámilo, aké sankcie stanovilo v prípade porušenia uvedených pravidiel. Poľsko taktiež doposiaľ neoznámilo vnútroštátne certifikačné orgány, ktoré majú školiť a certifikovať príslušných pracovníkov a spoločnosti. Komisia dnes prostredníctvom odôvodneného stanoviska žiada Poľsko, aby do dvoch mesiacov uviedlo svoje právne predpisy do súladu s týmito pravidlami.

(Viac informácií: I. Valero Ladron - tel. +32 229 64971 - mobil +32 498 96 4971)

 1. Životné prostredie: Komisia žiada PORTUGALSKO, aby uviedlo posudzovanie vplyvov do súladu s európskymi normami

Európsku komisiu znepokojuje skutočnosť, že portugalské právne predpisy týkajúce sa posudzovania vplyvov na životné prostredie nespĺňajú európske normy. Portugalské právne predpisy týkajúce sa posudzovania vplyvov na životné prostredie automaticky vylučujú z posudzovania projekty, ktoré sú zahrnuté do plánovania využitia pôdy. Podľa súčasnej právnej úpravy nespadajú projekty rozvoja miest, ako nákupné strediská a parkoviská, pobrežné stavebné diela, rekreačné osady a hotelové komplexy mimo mestských oblastí, do pôsobnosti uvedených právnych predpisov. Portugalsko pri viacerých príležitostiach informovalo Komisiu, že súhlasí s jej postojom, avšak ani po zaslaní formálnej výzvy v tejto veci nedošlo k revízii portugalských právnych predpisov. Komisia preto Portugalsku zasiela odôvodnené stanovisko (druhý krok v konaní EÚ o porušení právnych predpisov) a dáva mu dva mesiace na odpoveď. V prípade, že Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

(Viac informácií: J. Hennon - tel. +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)

 1. Voľný pohyb tovaru: Komisia žiada PORTUGALSKO, aby vykonalo pravidlá EÚ týkajúce sa traktorov

Európska komisia požiadala Portugalsko, aby transponovalo do vnútroštátneho právneho poriadku smernicu Komisie 2010/62/EÚ o typovom schvaľovaní traktorov, ktorú Portugalsko netransponovalo v stanovenej lehote (29. september 2011). Nevykonanie transpozície týchto pravidiel EÚ by bránilo vo voľnom pohybe traktorov medzi členskými štátmi. Najmä by bránilo tomu, aby sa v Portugalsku registrovali a predávali vozidlá, ktoré boli typovo schválené v iných členských štátoch EÚ, a tým by sa narušilo hladké fungovanie vnútorného trhu.

V rámci systému EÚ pre typové schvaľovanie môžu výrobcovia získať schválenie pre typ vozidla, ak spĺňa technické požiadavky Únie, v jednom členskom štáte a potom ho uviesť na trh v celej EÚ bez toho, aby boli potrebné ďalšie skúšky alebo kontroly. Registrácia sa potom musí udeliť po jednoduchom predložení osvedčenia o zhode vozidla s požiadavkami schváleného typu. Pravidlá EÚ týkajúce sa traktorov sa teraz rozšírili aj na traktory iné než traktory na osobitné účely, ako aj na traktory na špecifické účely, ktoré majú podvozok nižšie než iné typy traktorov. Okrem toho požiadavky na voľné priestory podbehov a rozmery ochranného krytu vývodového hriadeľa sú upravené tak, aby sa dosiahla vyššia úroveň bezpečnosti na pracovisku. To zároveň pomáha podporovať celosvetovú harmonizáciu, ktorá posilní celosvetovú konkurencieschopnosť výrobcov z Únie.

Žiadosť Komisie má podobu odôvodneného stanoviska v rámci konania EÚ o porušení právnych predpisov. Ak Portugalsko neoznámi Komisii do dvoch mesiacov, aké opatrenia prijal v záujme zabezpečenia plného súladu so svojimi povinnosťami, Komisia môže vec predložiť Súdnemu dvoru Európskej únie.

V prípade záujmu si môžete pozrieť našu webovú stránku: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/technical-harmonisation/regulatory-framework/index_en.htm

(Viac informácií: C. Corazza - tel. +32 229 51752 - mobil +32 498 99 2862)

 1. Dávky v starobe: Komisia žiada SLOVENSKO, aby poskytlo vianočný príspevok dôchodcom s bydliskom v iných členských štátoch

Európska komisia požiadala Slovensko, aby zabezpečilo, že dôchodcovia s bydliskom v inom členskom štáte môžu požiadať o vianočný príspevok k svojmu dôchodku. Slovensko tento príspevok poskytuje len dôchodcom žijúcim v Slovenskej republike, čím porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov EÚ (najmä z článku 48 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorý bol vykonaný nariadením (ES) 883/2004). Podľa pravidiel EÚ predstavuje vianočný príspevok k dôchodku dávku v starobe, ktorú nemožno odoprieť z dôvodu, že príjemca má bydlisko v inom členskom štáte, než je príslušný štát. Žiadosť Komisie má podobu odôvodneného stanoviska v rámci konania EÚ o porušení právnych predpisov. Ak Slovensko Komisii do dvoch mesiacov neoznámi opatrenia, ktorými zabezpečilo súlad s týmito povinnosťami podľa práva EÚ, Komisia môže podať voči Slovensku podnet na Súdny dvor EÚ.

(Viac informácií: J. Todd - tel. +32 229 94107 - mobil +32 498 99 4107)

 1. Životné prostredie: Komisia žiada SLOVINSKO, aby rozšírilo právne predpisy v oblasti ochrany prírody

Európska komisia žiada Slovinsko, aby určilo viac lokalít pre Európsku sieť chránených prírodných oblastí Natura 2000. Podľa smernice o vtákoch majú členské štáty určiť najvhodnejšie lokality ako osobitne chránené územia (OCHÚ) na zachovanie druhov vtáctva. Slovinsko určilo 27 OCHÚ, ale ich počet a veľkosť sú vzhľadom na zoznam významných vtáčích území, ktorý používa Komisia na posúdenie, či si členské štáty plnia svoje povinnosti, nedostačujúce. Hoci je Slovinsko členským štátom s najvyšším percentuálnym podielom územia určeného ako Natura 2000, je potrebné v záujme splnenia požiadaviek smernice ešte stále určiť ďalších 8 lokalít a 14 z nich rozšíriť. Komisia zaslala v júni 2007 Slovinsku formálnu výzvu, ale v rámci revízie OCHÚ sa nedosiahol žiadny pokrok. Komisia preto Slovinsku zasiela odôvodnené stanovisko (druhý krok v konaní o porušení právnych predpisov) a dáva mu dva mesiace na odpoveď. V prípade, že Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ.

(Viac informácií: J. Hennon - tel. +32 229 53593 - mobil +32 498 95 3593)


Side Bar