Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

NOTATKA

Bruksela, 21 listopada 2012 r.

Główne listopadowe decyzje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU

ZATRUDNIENIE

ENERGIA

PRZEMYSŁ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

ŚRODOWISKO

SPRAWY WEWNĘTRZNE

RYNEK WEWNĘTRZNY

TRANSPORT

ZDROWIE I POLITYKA KONSUMENCKA

PODATKI I UNIA CELNA

AT

2

BE

1

1

2

BG

1

1

CY

2

CZ

1

1

DE

1

1

EL

3

1

FI

1

FR

1

1

1

HU

1

1

1

IT

1

5

LU

1

1

LV

1

NL

1

1

PL

1

1

2

1

PT

1

1

1

1

SI

1

SK

1

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podjęła kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa UE. Decyzje te dotyczą wielu sektorów, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i z korzyścią dla przedsiębiorstw. Komisja przyjęła dziś 199 decyzji, w tym 48 uzasadnionych opinii i 7 decyzji dotyczących skierowania spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Spośród tych ostatnich decyzji 5 obejmuje wniosek o nałożenie kar pieniężnych. Poniżej przedstawiono streszczenie głównych decyzji.

Więcej informacji na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera notatka MEMO/12/12.

 1. Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości wraz z wnioskiem o nałożenie kar pieniężnych

 1. Wewnętrzny rynek energii: Komisja pozywa POLSKĘ i FINLANDIĘ do Trybunału w związku z niedopełnieniem obowiązku pełnej transpozycji przepisów UE

Komisja Europejska pozywa Polskę i Finlandię do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z niedopełnieniem obowiązku pełnej transpozycji przepisów UE dotyczących wewnętrznego rynku energii. Do chwili obecnej Polska dokonała jedynie częściowej transpozycji dyrektywy w sprawie gazu do prawa krajowego. Finlandia nie dokonała natomiast pełnej transpozycji dyrektywy dotyczącej energii elektrycznej ani dyrektywy w sprawie gazu. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tych dyrektyw do dnia 3 marca 2011 r.

W przypadku Polski Komisja proponuje nałożenie dziennej kary pieniężnej w wysokości 88 819,20 euro. W przypadku Finlandii Komisja proponuje nałożenie dziennej kary pieniężnej w wysokości 32 140,80 euro za brak transpozycji dyrektywy dotyczącej energii elektrycznej oraz dziennej kary w wysokości 28 569,6 euro za brak transpozycji dyrektywy dotyczącej gazu. Dzienna kara pieniężna uiszczana byłaby od dnia podjęcia przez Trybunał decyzji stwierdzającej uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego do momentu, gdy Polska i Finlandia powiadomią Komisję o pełnym wdrożeniu przepisów dyrektyw do prawa krajowego.

(Dodatkowe informacje: IP/12/1236 – M. Holzner - tel. +32 229 60196 – tel. kom. +32 498 98 2280)

 1. Pieniądz elektroniczny: Komisja zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie kary na BELGIĘ za niewdrożenie unijnych przepisów

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Belgii w związku z niewdrożeniem dyrektywy w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością. Komisja postanowiła również zwrócić się do Trybunału o nałożenie na Belgię dziennej kary pieniężnej, która musiałaby być uiszczana do momentu pełnego wdrożenia dyrektywy.

Komisja proponuje nałożenie dziennej kary w wysokości 59 212,80 euro, uiszczanej od dnia wydania wyroku przez Trybunał do momentu, gdy Belgia powiadomi Komisję o pełnym wdrożeniu przepisów dyrektywy do prawa krajowego.

(Dodatkowe informacje: IP/12/1248 – S. De Rynck - tel. +32 229 63421 – tel. kom. +32 498 98 3969)

 1. Prawa jazdy: Komisja proponuje obniżoną karę finansową dla CYPRU

Komisja Europejska postanowiła dziś o zmianie swojej decyzji o pozwaniu Cypru do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w związku z niepełnym wdrożeniem dyrektywy w sprawie praw jazdy. Po tym, jak Komisja po raz pierwszy skierowała tę sprawę do Trybunału w czerwcu tego roku (IP/12/642), Cypr złożył powiadomienie o środku częściowo transponującym dyrektywę 2006/126/WE. Biorąc pod uwagę zmianę sytuacji, Komisja obniżyła proponowaną dzienną karę finansową do 6 504,96 euro. Termin transpozycji tej dyrektywy upłynął 19 stycznia 2011 r. Niepełne wdrożenie dyrektywy może wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu drogowego i utrudnia Cypryjczykom wymianę praw jazdy w innych państwach UE.

(Dodatkowe informacje: IP/12/1237 – H. Kearns - tel. +32 229 87638 – tel. kom. +32 498 98 7638)

 1. Pozostałe sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości

 1. Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko BELGII w związku z niewystawianiem paszportów biometrycznych z odciskami palców

Mimo że minęły już ponad trzy lata od upływu terminu, od którego należy wystawiać paszporty biometryczne z odciskami palców, Belgia nadal nie spełnia tego wymogu. W związku z tym Komisja skierowała dziś sprawę przeciwko temu państwu do Trybunału Sprawiedliwości UE, żądając od Belgii przyspieszenia wystawiania paszportów biometrycznych zawierających uzgodnione zabezpieczenie.

(Dodatkowe informacje: IP/12/1247 – M. Cercone - tel. +32 229 80963 – tel. kom. +32 498 98 2349)

 1. Zamówienia publiczne: Komisja wzywa GRECJĘ do zapewnienia równego dostępu do zamówień publicznych na świadczenie usług w zakresie oprogramowania

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Grecji do Trybunału Sprawiedliwości w związku z tym, że państwo to nie zapewniło pełnego przestrzegania unijnego prawa zamówień publicznych w przypadku zakupu systemu informacyjnego dla instytucji zabezpieczenia społecznego IKA. W szczególności Grecja nie wywiązała się ze swojego zobowiązania, złożonego na podstawie dyrektywy 2004/18/WE w lutym 2012 r., aby ogłosić nowe postępowanie o udzielenie wyżej wymienionego zamówienia, w ramach którego nie obowiązywałyby bezprawne klauzule zawarte w pierwotnym zaproszeniu do składania ofert.

(Dodatkowe informacje: IP/12/1249 – S. De Rynck - tel. +32 229 63421 – tel. kom. +32 498 98 3969)

 1. Uzasadnione opinie

 1. Środowisko: Komisja wzywa AUSTRIĘ, NIEMCY i WŁOCHY do złożenia zawiadomienia o transpozycji zmienionych przepisów UE dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych

Państwa członkowskie miały do dnia 10 czerwca 2012 r. dokonać transpozycji przyjętych w 2009 r. zmienionych przepisów UE dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych. Austria, Niemcy i Włochy nie powiadomiły Komisji o instrumentach prawnych przyjętych w celu transpozycji zmienionych przepisów dyrektywy w sprawie farb. Dyrektywa ta spełnia istotną rolę w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi, ogranicza bowiem emisję lotnych związków organicznych do powietrza. Pomimo otrzymania wezwań Komisji do usunięcia uchybienia Austria, Niemcy i Włochy nie złożyły jeszcze zawiadomień o środkach wykonawczych. Komisja przesyła zatem uzasadnione opinie (drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego), pozostawiając tym państwom dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli nie udzielą one zadowalających wyjaśnień, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Nadzór nad usługami finansowymi: Komisja wzywa BELGIĘ, FRANCJĘ, GRECJĘ, LUKSEMBURG, POLSKĘ i PORTUGALIĘ do wdrożenia przepisów UE

Komisja wezwała Belgię, Francję, Grecję, Luksemburg, Polskę i Portugalię do złożenia w ciągu dwóch miesięcy zawiadomienia o środkach wdrażających unijne przepisy w dziedzinie sektora finansowego (dyrektywa 2010/78/UE) dotyczące kompetencji trzech nowych europejskich organów nadzoru – nad bankami (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego), ubezpieczeniami i programami emerytalnymi (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) i papierami wartościowymi (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych). Wspomniana dyrektywa ma na celu dostosowanie przepisów głównych dyrektyw dotyczących usług finansowych do nowych ram nadzoru. Dzięki tym przepisom europejskie organy nadzorcze będą miały pełną możliwość wykonywania wszystkich przypisanych im zadań. Państwa członkowskie miały wdrożyć dyrektywę do dnia 31 grudnia 2011 r. Wezwanie Komisji przyjęło formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeśli wymienione państwa nie złożą zawiadomień o wdrożeniu dyrektywy w terminie dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawy przeciwko nim do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: S. De Rynck - tel. +32 229 63421 – tel. kom. +32 498 98 3969)

 1. Transport: Komisja wzywa BUŁGARIĘ, CYPR i PORTUGALIĘ do przyjęcia krajowych środków w zakresie inteligentnych systemów transportowych

Komisja zwróciła się dziś do Belgii, Cypru i Portugalii o przyjęcie środków ułatwiających wprowadzenie inteligentnych systemów transportowych (ITS). Dyrektywa 2010/40/UE stanowi podstawę wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu. Komisja przyjmuje specyfikacje w celu zapewnienia kompatybilności, interoperacyjności oraz ciągłości wdrażania i operacyjnego użytkowania ITS. Wymienione trzy państwa członkowskie nie dokonały pełnej transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego, mimo iż powinny były to uczynić do dnia 27 lutego 2012 r. Zgodnie z dyrektywą państwa członkowskie zapewniają zastosowanie specyfikacji przyjętych przez Komisję w aplikacjach i usługach ITS w momencie ich wprowadzenia. Brak transpozycji dyrektywy w odpowiednim czasie może mieć negatywny wpływ na skuteczność specyfikacji i ich szybkie zastosowanie. Komisja wystosowała wezwanie w formie uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli powyższe państwa członkowskie nie poinformują Komisji w ciągu dwóch miesięcy o środkach przyjętych w celu zapewnienia pełnej zgodności z prawem UE, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu tych spraw do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

(Dodatkowe informacje: H. Kearns - tel. +32 229 87638 – tel. kom. +32 498 98 7638)

 1. Notariusze: Komisja dąży do zapewnienia swobody przedsiębiorczości w REPUBLICE CZESKIEJ i na ŁOTWIE

Komisja wysłała dziś Republice Czeskiej i Łotwie dodatkowe wezwanie do przestrzegania prawa UE poprzez wycofanie wymogu w zakresie obywatelstwa w odniesieniu do notariuszy. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł już w maju 2011 r., że taki wymóg w zakresie obywatelstwa jest sprzeczny z zasadą swobody przedsiębiorczości oraz że działalność notariuszy nie jest objęta wyjątkiem określonym w art. 51 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczącym działalności związanej z wykonywaniem władzy publicznej. Republika Czeska i Łotwa twierdziły, że notariusze w tych państwach objęci są tym wyjątkiem, gdyż mają uprawnienia sądowe. Nie mają oni jednak prawa do orzekania w sprawach spornych. W związku z powyższym, chociaż uprawnienia notariuszy mogłyby w niektórych przypadkach prowadzić do decyzji, które w Republice Czeskiej lub na Łotwie miałyby moc równoważną z decyzjami sądowymi, zdaniem Komisji taki udział w wykonywaniu władzy publicznej nie jest wystarczający dla uzasadnienia wymogu dotyczącego obywatelstwa. Dodatkowy wniosek Komisji ma formę uzupełniającej uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Te dwa państwa mają teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach przyjętych w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z unijnych przepisów dotyczących notariuszy. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko nim do Trybunału Sprawiedliwości UE. Dalsze informacje na temat swobody przedsiębiorczości:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/living_working/services-establishment/index_en.htm

(Dodatkowe informacje: S. De Rynck - tel. +32 229 63421 – tel. kom. +32 498 98 3969)

 1. Fundusze inwestycyjne: Komisja zwraca się do GRECJI i POLSKI o przestrzeganie prawa UE

Komisja Europejska wezwała Grecję i Polskę do złożenia zawiadomienia o przepisach krajowych wdrażających ostatnie zmiany dyrektywy w sprawie UCITS (przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe) – dyrektywę 2009/65/WE - UCITS IV oraz dwie pomocnicze dyrektywy wykonawcze (zob IP/10/869). Termin powiadomienia o środkach wykonawczych upłynął dnia 30 czerwca 2011 r. Wspomniana dyrektywa obejmuje wspólne przepisy dotyczące tworzenia i prowadzenia funduszy UCITS oraz przepisy dotyczące osób zarządzających UCITS w UE. Osoby zarządzające funduszami, które przestrzegają tych przepisów, mają prawo oferować swoje usługi w innych państwach członkowskich. UCITS posiadające zezwolenie na podstawie przepisów wspomnianej dyrektywy mogą być dystrybuowane wśród inwestorów w UE, o ile zostanie przeprowadzona stosowna procedura powiadomienia odpowiednich właściwych organów. Grecja i Polska mają teraz dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach przyjętych w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z prawa UE. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko nim do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/internal_market/investment/ucits-directive/index_en.htm

(Dodatkowe informacje: S. De Rynck - tel. +32 229 63421 – tel. kom. +32 498 98 3969)

 1. Energia odnawialna: Komisja przesyła uzasadnione opinie LUKSEMBURGOWI i WĘGROM

Komisja Europejska przesłała dziś uzasadnione opinie Luksemburgowi i Węgrom w związku z tym, że nie poinformowały one Komisji o pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie energii odnawialnej. Dyrektywa w sprawie energii odnawialnej (2009/28/WE) miała być wdrożona przez państwa członkowskie do dnia 5 grudnia 2010 r. Węgry i Luksemburg nie poinformowały jednak Komisji o wszystkich niezbędnych środkach transpozycji w pełni transponujących dyrektywę do ich prawa krajowego. Jeśli te dwa państwa nie wywiążą się ze swoich obowiązków prawnych w terminie dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawy przeciwko nim do Trybunału Sprawiedliwości. Te dwie uzasadnione opinie uzupełniają 11 podobnych procedur dotyczących Austrii, Bułgarii, Cypru, Republiki Czeskiej, Finlandii, Francji, Grecji, Irlandii, Malty, Polski i Słowenii.

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(Dodatkowe informacje: M. Holzner - tel. +32 229 60196 – tel. kom. +32 498 98 2280)

 1. Środowisko: Komisja wzywa AUSTRIĘ do złożenia zawiadomienia o transpozycji zmienionych przepisów UE dotyczących odzyskiwania oparów benzyny

Komisja Europejska jest zaniepokojona faktem, że Austria nie złożyła zawiadomienia o środkach wykonawczych do dyrektywy w sprawie odzyskiwania oparów benzyny podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw. Zgodnie z tą dyrektywą państwa członkowskie miały wprowadzić w życie niezbędne przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne oraz przekazać Komisji tekst tych przepisów do dnia 1 stycznia 2012 r. W marcu 2012 r. Komisja przesłała Austrii wezwanie do usunięcia uchybienia, jednak Austria do tej pory nie przekazała zawiadomienia o transpozycji. W związku z tym Komisja przesyła uzasadnioną opinię (drugi etap unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Austria ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. W przeciwnym wypadku Komisja może przekazać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Czas pracy: Komisja wzywa BELGIĘ do prawidłowego stosowania dyrektywy do nauczycieli w szkołach z internatem

Komisja Europejska wezwała Belgię do wprowadzenia środków w celu prawidłowego stosowania dyrektywy UE w sprawie czasu pracy (2003/88/WE) do nauczycieli w belgijskich szkołach z internatem. W Belgii nocny dyżur w miejscu pracy, odbywany przez nauczycieli w szkołach z internatem, nie jest w 100 proc. zaliczany do czasu pracy. Przykładowo 8-godzinny nocny dyżur traktowany jest jako 3 godziny pracy. Nauczyciele mogą być zobowiązani do odbycia do czterech takich nocnych dyżurów w tygodniu. Nocny dyżur może być też połączony z dzienną zmianą. Może to prowadzić do naruszenia przepisów dyrektywy 2003/88/WE, w której ustanowiono maksymalny limit tygodniowego wymiaru czasu pracy (średnio 48 godzin) oraz wymóg minimalnych okresów odpoczynku, w szczególności minimalnego dobowego okresu odpoczynku w wymiarze 11 kolejnych godzin w okresie 24-godzinnym. W niektórych przypadkach możliwe są odstępstwa od przepisów dotyczących okresów odpoczynku, o ile bezpośrednio po okresie pracy, który należy wyrównać, następuje równoważny okres wyrównawczego odpoczynku. Komisja wystosowała wezwanie w formie uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Belgia ma obecnie dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach przyjętych w celu prawidłowego wdrożenia przedmiotowej dyrektywy. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Belgii do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Todd - tel. +32 229 94107 – tel. kom. +32 498 99 4107)

 1. Środowisko: Komisja zwraca się do BUŁGARII o uprzątnięcie składowisk

Komisja Europejska wzywa Bułgarię do dostosowania składowisk do prawodawstwa UE. Wezwanie to wystosowano w ramach działań horyzontalnych podjętych w odniesieniu do kilku państw członkowskich. Zgodnie z prawem UE, składowanie powinno być wykorzystywane jedynie jako środek ostateczny i może być dokonywane wyłącznie na takich warunkach, które pozwalają uniknąć wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Bułgaria wyraziła zgodę na zamknięcie składowisk niespełniających wymogów prawa UE. Pomimo pewnych postępów 124 składowiska wciąż działają z naruszeniem prawa. W związku z tym Komisja przesyła uzasadnioną opinię (drugi etap unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Bułgaria ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. W przeciwnym wypadku Komisja może przekazać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Środowisko: Komisja wzywa REPUBLIKĘ CZESKĄ do dostosowania prawa krajowego do wymogów dyrektywy w sprawie odpadów kopalnianych

Komisja Europejska wzywa Republikę Czeską do zapewnienia zgodności prawa krajowego z dyrektywą w sprawie odpadów kopalnianych, mającą na celu zapobieganie niekorzystnym skutkom gospodarowania odpadami przemysłu wydobywczego na zdrowie człowieka i na środowisko, w szczególności na wodę, powietrze, glebę, faunę i florę, oraz jak największe ograniczenie takich skutków. Republika Czeska powinna była dokonać transpozycji dyrektywy w sprawie odpadów kopalnianych do prawa krajowego do dnia 1 maja 2008 r. Komisja przesłała Republice Czeskiej wezwanie do usunięcia uchybienia w maju 2012 r. W związku z tym, że Republika Czeska nadal nie przyjęła stosownych przepisów, Komisja przesyła jej uzasadnioną opinię (drugi etap unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Republika Czeska ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. W przeciwnym wypadku Komisja może przekazać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Transport kolejowy: Komisja zwraca się do FRANCJI o dokonanie transpozycji unijnych przepisów dotyczących interoperacyjności kolei w odniesieniu do tunelu pod Kanałem La Manche

Komisja Europejska zwraca się do Francji o dostosowanie przepisów krajowych do dyrektywy 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności kolei, w szczególności w odniesieniu do tunelu pod Kanałem La Manche. Przepisy te mają na celu osiągnięcie interoperacyjności w ramach europejskiego systemu transportu kolejowego. Mają też umożliwić bardziej skuteczną konkurencję sektora kolejowego z innymi środkami transportu. Przepisy te należało wprowadzić do 19 lipca 2010 r. Jeżeli reakcja Francji okaże się niezadowalająca, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W czerwcu tego roku Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Francji. Obecnie Komisja przesyła uzasadnioną opinię (drugi etap unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Francja ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi Komisji. Jeżeli nie udzieli zadowalających wyjaśnień w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

(Dodatkowe informacje: H. Kearns - tel. +32 229 87638 – tel. kom. +32 498 98 7638)

 1. Podatki: Komisja wzywa FRANCJĘ do opodatkowania najmu luksusowych jachtów

Komisja oficjalnie wezwała Francję do zniesienia zwolnienia z podatku VAT dotyczącego najmu jachtów używanych do żeglugi rekreacyjnej.

Dyrektywa o VAT (art. 148) przewiduje zwolnienie z VAT niektórych czynności dotyczących jednostek pływających. Zwolnienie to nie ma jednak zastosowania do łodzi luksusowych wykorzystywanych przez osoby fizyczne do celów rekreacyjnych. Potwierdził to także Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie C-116/10, Bacino Charter Company SA.

Wezwanie Komisji przyjęło formę uzasadnionej opinii. Jeżeli Francja nie udzieli zadowalających wyjaśnień w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

(Dodatkowe informacje: E. Traynor - tel. +32 229 21548 – tel. kom. +32 498 98 3871)

 1. Transport: Komisja wzywa NIEMCY do złożenia zawiadomienia o środkach transpozycji unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia armatorów od roszczeń morskich

Komisja wezwała dzisiaj Niemcy do złożenia zawiadomienia o krajowych środkach transpozycji dotyczących ubezpieczenia armatorów od roszczeń morskich. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji unijnych przepisów zobowiązujących armatorów do posiadania, od 1 stycznia 2012 r., odpowiedniego ubezpieczenia statków w UE. Nie wywiązując się ze swoich obowiązków, Niemcy nie powiadomiły Komisji o żadnych instrumentach prawnych transponujących tę dyrektywę. Obowiązek ubezpieczenia gwarantuje lepszą ochronę ofiar, pomaga w wyeliminowaniu statków, które nie spełniają odpowiednich norm, oraz przywraca konkurencję między operatorami. Jeżeli Niemcy nie udzielą zadowalających wyjaśnień w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

(Dodatkowe informacje: H. Kearns - tel. +32 229 87638 – tel. kom. +32 498 98 7638)

 1. Podatki: Komisja wzywa GRECJĘ do zmiany przepisów dotyczących pojazdów będących przedmiotem leasingu lub najmu

Komisja Europejska oficjalnie wezwała Grecję do zmiany przepisów dotyczących podatku rejestracyjnego od pojazdów będących przedmiotem leasingu lub najmu.

W świetle greckiego prawa klient zamieszkały w Grecji, który bierze w leasing lub wynajmuje pojazd od podmiotu mającego siedzibę w innym państwie członkowskim, musi uiścić w Grecji podatek rejestracyjny w pełnej wysokości. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Grecja powinna jednak pobierać podatek w wysokości proporcjonalnej do okresu używania pojazdu. W obecnej sytuacji greckie przepisy mogą zniechęcać do działalności transgranicznej. Komisja uważa, że narusza to zasadę swobodnego przepływu usług określoną w traktatach.

Wezwanie Komisji przyjęło formę uzasadnionej opinii. Jeżeli Grecja nie zastosuje się do wniosku Komisji w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: E. Traynor - tel. +32 229 21548 – tel. kom. +32 498 98 3871)

 1. Podatki: Komisja wzywa WĘGRY do zmiany przepisów dotyczących specjalnego podatku nałożonego na sektor detaliczny oraz specjalnego podatku telekomunikacyjnego

Komisja Europejska oficjalnie wezwała Węgry do zmiany przepisów dotyczących specjalnych podatków nałożonych na sektor detaliczny i telekomunikacyjny. Komisja uważa, że te podatki mają charakter dyskryminacyjny, gdyż w nieproporcjonalnym stopniu obciążają przedsiębiorstwa spoza Węgier.

Wszystkie przedsiębiorstwa sektora detalicznego i wszystkie przedsiębiorstwa telekomunikacyjne na Węgrzech obowiązuje podatek o progresywnej stawce, której wysokość zależy od rocznego obrotu. Przedsiębiorstwa krajowe są w praktyce traktowane w uprzywilejowany sposób, ze względu na konstrukcję tych stawek podatkowych i strukturę obu sektorów. Podatek ten obciąża zatem głównie przedsiębiorstwa zagraniczne. Komisja uważa, że narusza to swobodę przedsiębiorczości zagwarantowaną w traktatach UE (art. 49 TFUE).

W związku z tym wzywa się Węgry do zmiany przepisów w ciągu dwóch miesięcy w celu dostosowania ich do prawa UE (drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). W przeciwnym razie Komisja Europejska może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

W odniesieniu do specjalnego podatku telekomunikacyjnego prowadzone jest odrębne postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na gruncie unijnej dyrektywy o zezwoleniach. W marcu 2012 r. Komisja skierowała tę sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE (sprawa C-462/12, zob. IP/12/286).

(Dodatkowe informacje: E. Traynor - tel. +32 229 21548 – tel. kom. +32 498 98 3871)

 1. Świadczenie usług: Komisja wzywa Węgry do zapewnienia swobody przedsiębiorczości firmom oferującym kupony żywieniowe

Komisja podjęła dziś decyzję, że należy zapewnić swobodę przedsiębiorczości i świadczenia usług firmom oferującym na Węgrzech kupony żywieniowe, rekreacyjne i wakacyjne. Komisja wzywa Węgry, by wywiązały się z obowiązków wynikających z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz z dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (dyrektywy usługowej) i zniosły nieuzasadnione i nieproporcjonalne ograniczenia.

Wezwanie Komisji przyjęło formę uzasadnionej opinii w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli organy krajowe nie udzielą zadowalających wyjaśnień w terminie czterech tygodni, Komisja może skierować sprawę przeciwko Węgrom do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: S. De Rynck - tel. +32 229 63421 – tel. kom. +32 498 98 3969)

 1. Zdrowie i bezpieczeństwo: Komisja wzywa WŁOCHY do zapewnienia pełnego przestrzegania prawa UE

Komisja Europejska wezwała Włochy do wprowadzenia środków, które zapewnią pełne przestrzeganie dyrektywy UE ustanawiającej ogólne zasady zapobiegania ryzyku zawodowemu oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Dyrektywa (89/391/EWG) wymaga, aby państwa członkowskie wprowadziły przepisy zobowiązujące pracodawców do przeprowadzenia oceny ryzyka i do przyjmowania środków eliminujących ryzyko w celu ograniczenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Prawo obecnie obowiązujące we Włoszech zwalnia jednak pracodawcę z odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo w przypadku delegowania lub subdelegowania zadań, oraz odracza obowiązek sporządzenia oceny ryzyka w przypadku założenia nowej firmy lub wprowadzenia w niej istotnych zmian. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli Włochy w ciągu dwóch miesięcy nie zgłoszą środków zapewniających całkowite spełnienie zobowiązań wynikających z dyrektywy, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Todd - tel. +32 229 94107 – tel. kom. +32 498 99 4107)

 1. Środowisko: Komisja zwraca się do WŁOCH o uprzątnięcie składowisk

W świetle prawa UE państwa członkowskie miały dopilnować, by składowiska, które otrzymały zezwolenie lub działały już w momencie transpozycji dyrektywy w sprawie składowisk, były nadal czynne po lipcu 2009 r. tylko pod warunkiem zgodności wymogami dyrektywy. Według Komisji we Włoszech po terminie z 2009 r. nadal działają składowiska niespełniające warunków dyrektywy. Włochy otrzymały więc wezwanie do usunięcia uchybienia. Po przeanalizowaniu odpowiedzi Włoch Komisja uznała, że mimo pewnych postępów pewne składowiska nadal nie zostały zamknięte lub dostosowane do przepisów dyrektywy. W związku z tym Komisja przesyła uzasadnioną opinię (drugi etap unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Włochy mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli nie udzielą zadowalających wyjaśnień, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Środowisko: Komisja wzywa WŁOCHY do zmiany przepisów dotyczących wody w kąpieliskach

Unijne przepisy dotyczące wody w kąpieliskach zobowiązują państwa członkowskie do współpracy i wymiany informacji, jeżeli stan dorzecza wywiera transgraniczny wpływ na jakość wody w kąpielisku. Komisja Europejska jest zaniepokojona brakiem takiego przepisu we włoskich aktach prawnych transponujących wspomnianą dyrektywę. Włochy zostały o tym powiadomione w drodze wezwania do usunięcia uchybienia wystosowanego w styczniu tego roku. Nowelizacja przepisów nie została do tej pory przyjęta, Komisja przesyła więc uzasadnioną opinię (drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Włochy mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli nie udzielą zadowalających wyjaśnień, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Środowisko: Komisja wzywa WŁOCHY do lepszej transpozycji unijnych przepisów dotyczących baterii i akumulatorów

Komisja Europejska z niepokojem odnotowuje, że włoskie przepisy dotyczące baterii nie są zgodne z europejskimi normami. Zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii producenci mają obowiązek jasno podawać na produkcie, w widoczny, czytelny i trwały sposób, zawartość takich substancji chemicznych, jak ołów, rtęć i kadm. Włoskie władze przyznały, że włoskie prawo nie wprowadza takiego obowiązku, jednak pomimo wezwania do usunięcia uchybienia, wystosowanego przez Komisję w tej sprawie, nadal nie zmieniono przepisów. W związku z tym Komisja przesyła uzasadnioną opinię (drugi etap unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Włochy mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Środowisko: Komisja wzywa WŁOCHY do poprawienia transpozycji dyrektywy w sprawie powodzi

Zgodnie z prawem UE państwa członkowskie muszą przeprowadzać ocenę ryzyka powodziowego w dorzeczach rzek położonych na ich terytoriach oraz sporządzać plany zarządzania ryzykiem powodziowym. Komisja uważa, że włoskie przepisy transponujące dyrektywę w sprawie powodzi są sformułowane zbyt wąsko, wyłączając powodzie spowodowane zdarzeniami innymi niż meteorologiczne, takimi jak tsunami, a także problemami po stronie infrastruktury, na przykład przerwaniem tamy. Włoskie władzy zgodziły się na wprowadzenie stosownych zmian w przepisach, jednak pomimo otrzymania od Komisji wezwania do usunięcia uchybienia w marcu 2012 r. problem nie został jeszcze rozwiązany. W związku z tym Komisja przesyła uzasadnioną opinię (drugi etap unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Włochy mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli nie udzielą zadowalających wyjaśnień, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Zabezpieczenie społeczne: Komisja wzywa NIDERLANDY do wypłaty świadczeń dla niepełnosprawnych osobom ubezpieczonym, które zamieszkują w innym państwie członkowskim

Komisja Europejska wezwała Niderlandy, by zapewniły osobom, które spełniają warunki uzyskania świadczenia dla niepełnosprawnych w świetle niderlandzkich przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego, możliwość pobierania tego świadczenia niezależnie od tego, czy mieszkają w innym państwie członkowskim. Komisja uważa, że niderlandzkie świadczenie dla niepełnosprawnych, przyznawane na podstawie niderlandzkiej ustawy o świadczeniach dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten –WTCG) powinno być wypłacane osobom uprawnionym nawet wtedy, gdy zamieszkują poza Niderlandami. Odmawiając osobom zamieszkałym w innych państwach członkowskich wypłaty wspomnianych świadczeń, Niderlandy nie wywiązują się z obowiązków wynikających z prawa UE, w szczególności art. 48 Traktatu o funkcjonowaniu UE, wdrożonego rozporządzeniem (WE) nr 883/2004. Wezwanie Komisji ma formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Niderlandy mają obecnie dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach zapewniających przestrzeganie obowiązków wynikających z prawa UE. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Todd - tel. +32 229 94107 – tel. kom. +32 498 99 4107)

 1. Podatki: Komisja wzywa NIDERLANDY do zmiany przepisów o podatku od emerytur transgranicznych

Komisja Europejska wezwała Niderlandy do zmiany trzech przepisów dotyczących opodatkowania emerytur transgranicznych.

Po pierwsze, zagraniczne podmioty wypłacające emerytury muszą udzielić gwarancji niderlandzkim władzom, jeżeli chcą dokonać transferu emerytur za granicę lub prowadzić działalność na niderlandzkim rynku. Po drugie, gwarancji takich muszą udzielać pracownicy, których emerytury podlegają transferowi za granicę lub którzy chcą skorzystać z usług emerytalnych za granicą. Po trzecie, przeniesienie emerytury do zagranicznego podmiotu przez pracowników zatrudnionych poza Niderlandami jest zwolnione z podatku tylko wtedy, gdy podatnik udzieli gwarancji lub gdy ten zagraniczny podmiot zobowiąże się do pokrycia wszelkich zobowiązań podatkowych. Niderlandzkie podmioty wypłacające emerytury w Niderlandach nie muszą spełniać żadnego z powyższych warunków.

Komisja sądzi, że przepisy te stanowią ograniczenie swobodnego przepływu obywateli i pracowników, swobody przedsiębiorczości, swobody świadczenia usług i swobody przepływu kapitału (art. 21, 45, 49, 56 i 63 TFUE).

Swoje wezwanie Komisja wystosowała w formie uzasadnionej opinii. W przypadku nieuzyskania zadowalającej odpowiedzi na uzasadnioną opinię w terminie dwóch miesięcy, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: E. Traynor - tel. +32 229 21548 – tel. kom. +32 498 98 3871)

 1. GMO: Komisja wzywa POLSKĘ do monitorowania upraw organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO)

Polska została dziś oficjalnie wezwana przez Komisję Europejską do dostosowania polskiego prawa do przepisów UE dotyczących monitorowania upraw GMO.

Prawo UE wymaga, by o miejscach upraw GMO powiadamiać właściwe organy krajowe, odnotowywać te miejsca w rejestrze ustanowionym w państwie członkowskim oraz podawać je do wiadomości publicznej. Proces ten zapewnia publiczny dostęp do informacji, pozwala na monitorowanie ewentualnego wpływu GMO na środowisko oraz umożliwia wprowadzenie środków w zakresie współistnienia upraw. Polska nie wprowadziła jeszcze wspomnianych wymogów do swojego prawa.

GMO mogą być uprawiane w UE za zezwoleniem i pod warunkiem pozytywnego wyniku oceny ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska. Obecnie kukurydza MON 810 jest jedynym GMO uprawianym w UE.

Polskie władze muszą w ciągu dwóch miesięcy od przesłania wspomnianego wezwania podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia zgodności z prawem UE oraz poinformować Komisję o przyjętych środkach. Jeżeli nie uczynią tego w wymaganym terminie, Komisja Europejska może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

(Dodatkowe informacje: F. Vincent - tel. +32 229 87166 – tel. kom. +32 498 98 7166)

 1. Zmiana klimatu: Komisja wzywa POLSKĘ do przestrzegania przepisów UE w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych

Rozporządzenie 842/3006 wprowadza wymóg, by przedsiębiorstwa stosowały różne środki ograniczające wycieki z urządzeń zawierających gazy fluorowane oraz środki służące odzyskiwaniu gazów z takich urządzeń po zakończeniu ich użytkowania. Rozporządzenie to zawiera także przepisy dotyczące szkolenia i certyfikacji personelu zajmującego się serwisowaniem urządzeń zawierających gazy fluorowane, przepisy dotyczące oznakowania takich urządzeń oraz sprawozdawczości. Gazy fluorowane używane są w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych, piance izolacyjnej, w dozownikach aerozoli i gaśnicach. Emisja gazów fluorowanych powoduje efekt cieplarniany do 23 tys. razy silniejszy niż emisja dwutlenku węgla, przepisy te mają zatem duże znaczenie w walce z globalnym ociepleniem.

Polska dotychczas nie powiadomiła Komisji o wprowadzeniu kar za nieprzestrzeganie powyższych przepisów. Państwo to nie zgłosiło także jeszcze krajowych jednostek certyfikacyjnych, które powinny szkolić i certyfikować personel i firmy serwisowe. Komisja wzywa dziś Polskę, w formie uzasadnionej opinii, do dostosowania prawa do powyższych przepisów w terminie dwóch miesięcy.

(Dodatkowe informacje: I. Valero Ladron - tel. +32 229 64971 – tel. kom. +32 498 96 4971)

 1. Środowisko: Komisja wzywa PORTUGALIĘ do dostosowania oceny oddziaływania na środowisko do europejskich norm

Komisja Europejska z niepokojem odnotowuje, że portugalskie przepisy dotyczące oceny oddziaływania na środowisko nie są zgodne z europejskimi normami. Portugalskie przepisy dotyczące OOŚ automatycznie zwalniają z oceny projekty objęte planem zagospodarowania przestrzennego. W świetle obecnie obowiązujących przepisów z ich zakresu wyłączone są projekty inwestycyjne o charakterze miejskim, takie jak centra handlowe, parkingi, roboty na nabrzeżach, ośrodki wypoczynkowe i kompleksy hotelowe, które znajdują się jednak poza obszarami miejskimi. Portugalia kilkukrotnie informowała Komisję, że zgadza się z jej stanowiskiem w tej sprawie, jednak pomimo wcześniej otrzymanego wezwania do usunięcia uchybienia nadal nie wprowadzono odpowiednich zmian w portugalskim prawie. W związku z tym Komisja przesyła uzasadnioną opinię (drugi etap unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Portugalia ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli nie udzieli zadowalających wyjaśnień, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 1. Swobodny przepływ towarów: Komisja wzywa PORTUGALIĘ do wdrożenia unijnych przepisów dotyczących ciągników

Komisja Europejska zwróciła się do Portugalii o wdrożenie do prawa krajowego dyrektywy Komisji 2010/62/UE w sprawie homologacji typu ciągników. Portugalia nie dokonała transpozycji tej dyrektywy w terminie, który upłynął 29 września 2011 r. Brak transpozycji tych przepisów UE może stać na przeszkodzie swobodnemu przepływowi ciągników między państwami członkowskimi. W szczególności może to utrudniać rejestrację i sprzedaż w Portugalii ciągników, których typ homologowano w innych państwach członkowskich UE. Może to wpływać na sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

W ramach unijnego systemu homologacji typu producenci mogą uzyskać homologację typu pojazdu w jednym państwie członkowskim, jeżeli pojazd ten spełnia unijne wymogi techniczne, a następnie wprowadzić ten produkt do obrotu w całej Unii bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań czy kontroli. Aby zarejestrować pojazd, wystarczy przedstawić świadectwo jego zgodności z wymogami dotyczącymi homologowanego typu. W szczególności zakresem unijnych przepisów dotyczących ciągników objęto także ciągniki inne niż te specjalnego przeznaczenia oraz kategorię ciągników do określonych celów, których podwozie znajduje się bliżej podłoża niż w przypadku innych typów ciągników. Ponadto przepisy zmieniają wymogi dotyczące wolnych przestrzeni wokół wału odbioru mocy, wymiarów tego wału oraz jego osłony zabezpieczającej, aby osiągnąć wyższy poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy. Przepisy te sprzyjają również globalnej harmonizacji, a co za tym idzie, konkurencyjności unijnych producentów na rynku międzynarodowym.

Wezwanie Komisji do wdrożenia dyrektywy ma formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy Portugalia nie poinformuje Komisji o środkach przyjętych w celu pełnego wywiązania się z jej obowiązków prawnych, Komisja może podjąć decyzję o przekazaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zob. naszą stronę internetową: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/technical-harmonisation/regulatory-framework/index_en.htm

(Dodatkowe informacje: C. Corazza - tel. +32 229 51752 – tel. kom. +32 498 99 2862)

 1. Świadczenia z tytułu starości: Komisja wzywa SŁOWACJĘ do wypłaty dodatku bożonarodzeniowego emerytom zamieszkałym w innych państwach członkowskich

Komisja Europejska wzywa Słowację, by zapewniła swoim emerytom zamieszkałym w innych państwach członkowskich możliwość ubiegania się o dodatek bożonarodzeniowy (vianočný príspevok) do emerytury. Słowacja wypłaca to świadczenie tylko emerytom zamieszkałym w Słowacji, naruszając tym samym swoje zobowiązania wynikające z prawa UE (w szczególności z art. 48 Traktatu o funkcjonowaniu UE, wdrożonego rozporządzeniem (WE) nr 883/2004). W świetle przepisów UE dodatek bożonarodzeniowy do emerytury stanowi świadczenie z tytułu starości, nie można zatem odmówić jego wypłaty ze względu na miejsce zamieszkania beneficjenta w innym państwie członkowskim niż państwo właściwe. Wezwanie Komisji przyjęło formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli Słowacja nie powiadomi Komisji w ciągu dwóch miesięcy o środkach, które zapewniają przestrzeganie wymienionych obowiązków wynikających z prawa UE, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

(Dodatkowe informacje: J. Todd - tel. +32 229 94107 – tel. kom. +32 498 99 4107)

 1. Środowisko: Komisja wzywa SŁOWENIĘ do przyspieszenia wdrażania przepisów w zakresie ochrony przyrody

Komisja Europejska wzywa Słowenię do wyznaczenia większej liczby obszarów w ramach sieci europejskiej Natura 2000, obejmującej chronione obszary przyrodnicze. Zgodnie z przepisami dyrektywy ptasiej państwa członkowskie są zobowiązane do wyznaczenia najbardziej odpowiednich obszarów jako obszarów specjalnej ochrony (OSO) w celu ochrony gatunków ptaków. Słowenia wyznaczyła 27 OSO, jednak ich liczba i wielkość nie jest wystarczająca, biorąc pod uwagę spis ostoi ptactwa, używany przez Komisję do oceny zakresu, w jakim państwa członkowskie wywiązują się ze swoich obowiązków. W związku z tym, że Słowenia należy do czołówki państw członkowskich pod względem odsetka terytorium wyznaczonego w ramach sieci Natura 2000, należy wyznaczyć osiem dodatkowych obszarów i powiększyć 14 już istniejących, aby spełnić wymogi dyrektywy. W czerwcu 2007 r. Komisja przesłała Słowenii wezwanie do usunięcia uchybienia, ale nie nastąpiły żadne postępy w kwestii zmian OSO. Komisja przesyła zatem uzasadnioną opinię (drugi etap unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Słowenia ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli nie udzieli zadowalających wyjaśnień, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)


Side Bar