Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 21 november 2012

Inbreukenpakket voor november: voornaamste beslissingen

KLIMAATMAATREGE-LEN

WERKGELEGENHEID

ENERGIE

INDUSTRIE & ONDERNEMERSCHAP

MILIEU

BINNENLANDSE ZAKEN

INTERNE MARKT & DIENSTEN

VERVOER

GEZONDHEID EN CONSUMENTEN

BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE

AT

2

BE

1

1

2

BG

1

1

CY

2

CZ

1

1

DE

1

1

EL

3

1

FI

1

FR

1

1

1

HU

1

1

1

IT

1

5

LU

1

1

LV

1

NL

1

1

PL

1

1

2

1

PT

1

1

1

1

SI

1

SK

1

Het maandelijkse pakket inbreukbeslissingen betreft de gerechtelijke stappen van de Europese Commissie tegen lidstaten die hun verplichtingen uit hoofde van het EU-recht niet zijn nagekomen. De beslissingen betreffen vele sectoren en moeten ervoor zorgen dat het EU-recht correct wordt toegepast. Daar hebben zowel burgers als bedrijven baat bij. De Commissie heeft vandaag 199 beslissingen genomen: bij 48 daarvan gaat het om een met redenen omkleed advies en bij 7 om een zaak die bij het Hof van Justitie van de Europese Unie aanhangig is gemaakt. Bij 5 daarvan is een financiële sanctie opgelegd. Hieronder volgt een samenvatting.

Voor nadere informatie over inbreukprocedures, zie MEMO/12/12.

 1. Zaken die bij het Hof van Justitie aanhangig zijn gemaakt met verzoek om financiële sancties

 1. Interne energiemarkt: Commissie daagt FINLAND en POLEN voor het Hof van Justitie wegens onvolledige omzetting van EU-voorschriften

De Europese Commissie daagt Finland en Polen voor het Hof van Justitie van de Europese Unie wegens onvolledige omzetting van de EU-voorschriften voor de interne energiemarkt. Tot op heden heeft Polen de gasrichtlijn slechts gedeeltelijk in nationaal recht omgezet. Finland heeft noch de elektriciteitsrichtlijn noch de gasrichtlijn volledig omgezet. Deze richtlijnen moesten uiterlijk op 3 maart 2011 door de lidstaten zijn omgezet.

Voor Polen verzoekt de Commissie het Hof om oplegging van een dwangsom van 88 819,20 EUR per dag. Voor Finland stelt de Commissie voor om voor de niet-omgezette elektriciteitsrichtlijn een dwangsom van 32 140,80 EUR per dag en voor de niet-omgezette gasrichtlijn een dwangsom van 28 569,60 EUR per dag op te leggen. Volgens het voorstel zijn de dwangsommen te betalen met ingang van de dag van de uitspraak van het Hof tot het moment waarop de lidstaten de Commissie hebben meegedeeld dat zij de regels volledig in nationaal recht hebben omgezet.

(meer informatie: IP/12/1236 – M. Holzner - tel. +32 229-60196 - mobiel +32 498982280)

 1. Elektronisch geld: Commissie vraagt Hof van Justitie om BELGIË te beboeten wegens niet-uitvoering van EU-regels

De Europese Commissie heeft besloten om België voor het Hof van Justitie van de EU te dagen wegens het niet-uitvoeren van de richtlijn betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld. De Commissie heeft eveneens besloten het Hof te vragen om België een dwangsom op te leggen voor elke dag dat de richtlijn niet volledig is uitgevoerd.

De Commissie stelt voor om per dag een dwangsom op te leggen van 59 212,80 EUR, te betalen met ingang van de dag van de uitspraak van het Hof tot het moment waarop België de Commissie heeft meegedeeld dat het de regels volledig in nationaal recht heeft omgezet.

(meer informatie: IP/12/1248 – S. De Rynck - tel. +32 229-63421 - mobiel +32 498983969)

 1. Rijbewijzen: Commissie stelt verlaging van geldboete voor CYPRUS voor

De Europese Commissie heeft vandaag besloten terug te komen op haar beslissing om Cyprus voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te dagen wegens het niet volledig uitvoeren van de richtlijn betreffende rijbewijzen. Sinds de eerdere beslissing van juni tot verwijzing naar het Hof (IP/12/642) heeft Cyprus mededeling gedaan van een maaregel tot gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2006/126/EG. Om met deze nieuwe ontwikkelingen rekening te houden heeft de Commissie de voorgestelde dwangsom per dag verlaagd tot 6 504,96 EUR. De richtlijn had op 19 januari 2011 omgezet moeten zijn. Niet-volledige uitvoering van de richtlijn kan de verkeersveiligheid schaden en kan het voor de Cyprioten moeilijker maken om de desbetreffende rijbewijzen in te wisselen in andere delen van de EU.

(meer informatie: IP/12/1237 – H. Kearns - tel. +32 229-87638 - mobiel +32 498987638)

 1. Andere zaken die bij het Hof van Justitie aanhangig zijn gemaakt

 1. Commissie daagt BELGIË voor het Hof omdat het nalaat biometrische paspoorten met vingerafdrukken af te geven

Meer dan drie jaar na de termijn die was gesteld voor de afgifte van biometrische paspoorten met vingerafdrukken, komt België deze verplichting nog altijd niet na. Daarom heeft de Commissie België vandaag voor het Hof van Justitie van de EU gedaagd om dit land vaart te doen zetten achter de afgifte van biometrische paspoorten met dit afgesproken veiligheidskenmerk.

(meer informatie: IP/12/1247 – M. Cercone - tel. +32 229-80963 - mobiel +32 498982349)

 1. Openbare aanbestedingen: Commissie verzoekt GRIEKENLAND billijke toegang tot overheidsopdrachten voor de levering van softwarediensten te waarborgen

De Europese Commissie heeft besloten Griekenland voor het Hof van Justitie van de EU te dagen omdat het niet volledig voldeed aan de EU-regels voor openbare aanbestedingen wat de aanschaf van een informatiesysteem voor de Stichting voor sociale zekerheid (IKA) betreft. Met name heeft Griekenland niet voldaan aan zijn verplichting uit hoofde van Richtlijn 2004/18/EG in februari 2012 om een nieuwe aanbestedingsprocedure voor de plaatsing van bovengenoemde opdracht te starten zonder de ongeoorloofde clausules die in de oorspronkelijke aanbesteding waren opgenomen.

(meer informatie: IP/12/1249 – S. De Rynck - tel. +32 229-63421 - mobiel +32 498983969)

 1. Met redenen omklede adviezen

 1. Milieu: Commissie verzoekt DUITSLAND, ITALIË en OOSTENRIJK om mededeling van omzetting van gewijzigde EU-regels over de beperking van emissies van vluchtige organische stoffen

De lidstaten moesten voor 10 juni 2012 een wijziging uit 2009 van EU-regels over de beperking van emissies van vluchtige organische stoffen omzetten. Duitsland, Italië en Oostenrijk hebben de Commissie geen mededeling gedaan van de wettelijke instrumenten waarmee de verfrichtlijn wordt gewijzigd. Deze richtlijn is een essentieel instrument om het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen door de emissies van vluchtige organische stoffen in de lucht te beperken. Ondanks aanmaningsbrieven van de Commissie hebben Duitsland, Italië en Oostenrijk hun omzettingsmaatregelen nog niet meegedeeld. De Commissie stuurt daarom met redenen omklede adviezen (de tweede stap in de EU-inbreukprocedure) en geeft deze landen twee maanden de tijd om te antwoorden. Ontvangt de Commissie geen bevredigend antwoord, dan kan zij hen voor het Hof van Justitie van de EU dagen.

(meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 1. Toezicht op financiële diensten: Commissie verzoekt BELGIË, FRANKRIJK, GRIEKENLAND, LUXEMBURG, POLEN en PORTUGAL de EU-regels uit te voeren

De Commissie heeft België, Frankrijk, Griekenland, Luxemburg, Polen en Portugal verzocht om binnen twee maanden mededeling te doen van de maatregelen tot uitvoering van de EU-regels in de financiële sector (Richtlijn 2010/78/EU) betreffende de bevoegdheden van de drie nieuwe Europese toezichthoudende autoriteiten voor banken (Europese Bankautoriteit), verzekeringen en bedrijfspensioenen (Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen) en effecten (Europese Autoriteit voor effecten en markten). De richtlijn heeft tot doel, de bepalingen van de belangrijkste richtlijnen inzake financiële diensten aan te passen aan het nieuwe toezichtskader. Hierdoor moeten de Europese toezichthoudende autoriteiten de volledige bevoegdheid krijgen om alle aan hen opgedragen taken te vervullen. De lidstaten moesten de richtlijn uiterlijk 31 december 2011 uitvoeren. De Commissie doet haar verzoek in de vorm van een met redenen omkleed advies in het kader van de EU-inbreukprocedure. Indien de Commissie binnen twee maanden geen bevredigend antwoord ontvangt, kan zij beslissen de zaak voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

(meer informatie: S. De Rynck - tel. +32 229-63421 - mobiel +32 498983969)

 1. Vervoer: Commissie verzoekt BULGARIJE, CYPRUS en PORTUGAL om nationale maatregelen op het gebied van intelligente vervoerssystemen

De Europese Commissie heeft vandaag Bulgarije, Cyprus en Portugal verzocht om nadere maatregelen voor de toepassing van intelligente vervoerssystemen (ITS) te nemen. Richtlijn 2010/40/EU vestigt een kader ter ondersteuning van het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen. De Commissie stelt specificaties vast om de compatibiliteit, interoperabiliteit en continuïteit bij de invoering en het gebruik van intelligente vervoerssystemen te verzekeren. De drie lidstaten hebben de richtlijn nog steeds niet volledig in nationaal recht omgezet, hoewel zij dat uiterlijk op 27 februari 2012 hadden moeten doen. Volgens de richtlijn moeten de lidstaten erop toezien dat de door de Commissie vastgestelde specificaties bij de invoering van ITS-toepassingen en -diensten worden toegepast. Door de te late omzetting van de richtlijn worden de doeltreffendheid en tijdige toepassing van deze specificaties mogelijk ondermijnd. De Commissie doet haar verzoek in de vorm van een met redenen omkleed advies in het kader van de EU-inbreukprocedure. Als deze lidstaten de Commissie niet binnen twee maanden in kennis stellen van de maatregelen die zij hebben genomen om volledig aan de EU-wetgeving te voldoen, kan de Commissie hen voor het Europees Hof van Justitie dagen.

(meer informatie: H. Kearns - tel. +32 229-87638 - mobiel +32 498987638)

 1. Notarissen: Commissie besluit vrijheid van vestiging voor notarissen in LETLAND en TSJECHIË af te dwingen

De Europese Commissie heeft Letland en Tsjechië vandaag een aanvullend verzoek gestuurd waarin deze landen worden opgeroepen het EU-recht na te leven door het nationaliteitsvereiste voor notarissen in te trekken. Het Hof van Justitie van de EU heeft al in mei 2011 geoordeeld dat dergelijke nationaliteitsvereisten in strijd zijn met het beginsel van de vrijheid van vestiging, en dat de activiteiten van notarissen geen werkzaamheden ter uitoefening van het openbaar gezag zijn en dus niet vallen onder de uitzonderingsregeling van artikel 51 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Letland en Tsjechië hebben naar voren gebracht dat notarissen onder deze uitzondering vallen, aangezien zij gerechtelijke bevoegdheden hebben. De notarissen in die landen hebben echter geen bevoegdheid om uitspraak te doen in geschillen. Hoewel de bevoegdheden van de notarissen in Letland en Tsjechië in sommige gevallen kunnen leiden tot besluiten die gelijkwaardig zijn aan gerechtelijke beslissingen, is een dergelijke deelname aan het openbaar gezag volgens de Commissie niet voldoende om het nationaliteitsvereiste te rechtvaardigen. Het aanvullend verzoek is gedaan in de vorm van een aanvullend met redenen omkleed advies in het kader van de EU-inbreukprocedure. De twee landen hebben nu twee maanden de tijd om de Commissie op de hoogte te stellen van maatregelen om aan hun verplichtingen uit hoofde van het EU-recht betreffende notarissen te voldoen. Anders kan de Commissie beslissen om hen voor het Hof van Justitie van de EU te dagen. Meer informatie over de vrijheid van vestiging:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/living_working/services-establishment/index_en.htm

(meer informatie: S. De Rynck - tel. +32 229-63421 - mobiel +32 498983969)

 1. Beleggingsfondsen: Commissie verzoekt GRIEKENLAND en POLEN aan de EU-regels te voldoen

De Europese Commissie heeft Griekenland en Polen verzocht om mededeling te doen van nationale wetgeving ter uitvoering van de laatste wijzigingen van de icbe-richtlijn (instellingen voor collectieve belegging in effecten) (Richtlijn 2009/65/EG - ICBE IV) en twee ondersteunende uitvoeringsrichtlijnen (zie IP/10/869). De uiterste termijn voor mededeling van de uitvoeringsmaatregelen was 30 juni 2011. De richtlijn omvat algemene regels voor het oprichten en exploiteren van icbe's, en regels voor icbe-managers in de EU. De fondsenmanagers die aan deze voorschriften voldoen, kunnen gebruikmaken van het recht om hun diensten over de grens aan te bieden. Icbe’s met een vergunning volgens de bepalingen van deze richtlijn mogen worden aangeboden aan beleggers in de hele EU na het volgen van een vastgestelde procedure om de bevoegde autoriteiten in kennis te stellen. Griekenland en Polen hebben nu twee maanden de tijd om de Commissie op de hoogte te stellen van maatregelen om aan hun verplichtingen uit hoofde van het EU-recht te voldoen. Anders kan de Commissie beslissen om hen voor het Hof van Justitie van de EU te dagen.

Meer informatie: http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/living_working/services-establishment/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/internal_market/investment/ucits-directive/index_en.htm

(meer informatie: S. De Rynck - tel. +32 229-63421 - mobiel +32 498983969)

 1. Hernieuwbare energiebronnen: Commissie stuurt met redenen omklede adviezen aan HONGARIJE en LUXEMBURG

Vandaag heeft de Europese Commissie met redenen omklede adviezen verstuurd aan Hongarije en Luxemburg omdat zij de Commissie niet hebben geïnformeerd over de volledige omzetting van de richtlijn inzake hernieuwbare energiebronnen. De Richtlijn inzake hernieuwbare energiebronnen (2009/28/EG) moest uiterlijk 5 december 2010 door de lidstaten zijn omgezet. Hongarije en Luxemburg hebben de Commissie echter niet in kennis gesteld van alle maatregelen die nodig zijn voor de volledige omzetting van de richtlijn in hun nationale wetgeving. Indien de twee lidstaten binnen twee maanden niet aan hun wettelijke verplichtingen voldoen, kan de Commissie beslissen de zaak voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Deze twee met redenen omklede adviezen horen bij elf soortgelijke procedures tegen Bulgarije, Cyprus, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Malta, Oostenrijk, Polen, Slovenië en Tsjechië.

Voor meer informatie, zie http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(meer informatie: M. Holzner - tel. +32 229 60196 - mobiel +32 498 98 2280)

 1. Milieu: Commissie verzoekt OOSTENRIJK om mededeling van omzetting van gewijzigde EU-voorschriften over de terugwinning van benzinedamp

De Europese Commissie stelt vast dat Oostenrijk geen mededeling heeft gedaan van maatregelen tot uitvoering van de richtlijn inzake benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations. Op grond van de richtlijn moesten de lidstaten de noodzakelijke wetgeving invoeren en wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen mededelen vóór 1 januari 2012. In maart 2012 is een aanmaning gestuurd, maar Oostenrijk heeft de omzetting nog altijd niet medegedeeld. De Commissie stuurt daarom een met redenen omkleed advies (de tweede stap in de EU-inbreukprocedure) en geeft Oostenrijk twee maanden de tijd om te antwoorden. Als dit niet gebeurt, kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie van de EU.

(meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 1. Werktijden: Commissie vraagt BELGIË richtlijn correct toe te passen op leerkrachten in internaten

De Europese Commissie heeft België verzocht om maatregelen te nemen om de EU-werktijdenrichtlijn (2003/88/EG) correct toe te passen op leerkrachten in Belgische internaten. In België wordt de nachtelijke wachtdienst op de werkplek door leerkrachten in internaten niet voor 100 % als werktijd geteld: een nachtdienst van 8 uren wordt geteld als drie uren werkelijke werktijd. De leerkrachten kunnen worden verplicht om tot vier van zulke nachtdiensten per week te verrichten. Voorts kan de nachtdienst worden gecombineerd met een dagdienst. Dit kan leiden tot een inbreuk op de bepalingen van Richtlijn 2003/88/EG, die een maximale werktijd per week vaststelt (gemiddeld 48 uur) en minimale rustperioden voorschrijft, en met name een minimale dagelijkse rust van 11 opeenvolgende uren per periode van 24 uur. Afwijkingen van de voorschriften voor rustperioden zijn in sommige gevallen mogelijk, mits een soortgelijke periode van compenserende rust onmiddellijk volgt op de werktijd die gecompenseerd wordt. De Commissie doet haar verzoek in de vorm van een met redenen omkleed advies in het kader van de EU-inbreukprocedure. België heeft thans twee maanden de tijd om de Commissie in kennis te stellen van maatregelen ter correcte uitvoering van de richtlijn. Anders kan de Commissie beslissen België voor het Hof van Justitie van de EU te dagen.

(meer informatie: J. Todd - tel. +32 229-94107 - mobiel +32 498994107)

 1. Milieu: Commissie verzoekt BULGARIJE stortplaatsen te saneren

De Europese Commissie verzoekt Bulgarije om zijn stortplaatsen in overeenstemming met de EU-wetgeving te brengen. Dit maakt deel uit van een horizontale exercitie die meerdere lidstaten betreft. Op grond van het EU-recht mogen stortplaatsen alleen als laatste toevlucht worden gebruikt en mag storten enkel plaatsvinden onder voorwaarden waarmee gevolgen voor de gezondheid van de mens en het milieu worden vermeden. Bulgarije had ermee ingestemd de stortplaatsen te sluiten die niet aan de voorschriften van de EU-wetgeving voldoen. Maar hoewel enige vooruitgang is geboekt, voldoen 124 stortplaatsen nog steeds niet aan de wetgeving. De Commissie stuurt daarom een met redenen omkleed advies (de tweede stap in de EU-inbreukprocedure) en geeft Bulgarije twee maanden de tijd om te antwoorden. Als dit niet gebeurt, kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie van de EU.

(meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 1. Milieu: Commissie verzoekt TSJECHIË nationale wetgeving in overeenstemming te brengen met de voorschriften van de mijnbouwafvalrichtlijn

De Europese Commissie verzoekt Tsjechië om zijn nationale wetgeving in overeenstemming te brengen met de mijnbouwafvalrichtlijn, die als doel heeft de nadelige effecten van het beheer van winningsafval voor de gezondheid van de mens en het milieu, en met name water, lucht, bodem, fauna en flora, te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Tsjechië had de mijnbouwafvalrichtlijn uiterlijk op 1 mei 2008 in nationaal recht moeten omzetten. De Commissie heeft Tsjechië in mei 2012 een aanmaningsbrief gestuurd. Aangezien Tsjechië nog niet de juiste wetgeving heeft aangenomen, stuurt de Commissie een met redenen omkleed advies (de tweede stap in de EU-inbreukprocedure), dat Tsjechië twee maanden de tijd geeft om te antwoorden. Als dit niet gebeurt, kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie van de EU.

(meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 1. Spoorwegvervoer: Commissie verzoekt FRANKRIJK EU-wetgeving inzake spoorweginteroperabiliteit uit te voeren wat de Kanaaltunnel betreft

De Commissie verzoekt Frankrijk om zijn nationale voorschriften in overeenstemming te brengen met Richtlijn 2008/57/EG betreffende spoorweginteroperabiliteit, met name wat de Kanaaltunnel betreft. De richtlijn streeft naar interoperabiliteit binnen het Europese spoorwegvervoerssysteem, om het spoor in staat te stellen beter met de andere vervoerswijzen te concurreren. De desbetreffende wetgeving had uiterlijk op 19 juli 2010 moeten zijn ingevoerd. Indien Frankrijk niet op bevredigende wijze reageert, kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie van de EU. De Commissie heeft in juni van dit jaar een inbreukprocedure tegen Frankrijk ingeleid en doet het thans een met redenen omkleed advies toekomen (de tweede stap in een inbreukprocedure van de EU). Frankrijk heeft twee maanden de tijd om de Commissie te antwoorden. Ontvangt de Commissie binnen twee maanden geen bevredigend antwoord, dan kan zij Frankrijk voor het Europees Hof van Justitie dagen.

(meer informatie: H. Kearns - tel. +32 229-87638 - mobiel +32 498987638)

 1. Belastingen: Commissie verzoekt FRANKRIJK belasting te heffen op de verhuur van luxejachten

De Commissie heeft Frankrijk formeel verzocht om de vrijstelling van btw op de verhuur van jachten voor de pleziervaart op te heffen.

De btw-richtlijn (artikel 148) voorziet in de vrijstelling van btw voor bepaalde handelingen in verband met schepen. Deze vrijstelling is echter niet van toepassing op luxejachten die door natuurlijke personen voor recreatiedoeleinden worden gebruikt. Dit is ook bevestigd door het Europees Hof van Justitie in het arrest van 22 december 2010 in de zaak C‑116/10, Bacino Charter Company SA.

De Commissie doet haar verzoek in de vorm van een met redenen omkleed advies. Als Frankrijk binnen twee maanden geen gevolg geeft aan dit advies, kan de Commissie de zaak voor het Hof van Justitie brengen.

(meer informatie: E. Traynor - tel. +32 229-21548 - mobiel +32 498983871)

 1. Vervoer: Commissie verzoekt DUITSLAND om mededeling van maatregelen voor omzetting van EU-regels betreffende de verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen

De Commissie heeft Duitsland vandaag verzocht mededeling te doen van de nationale omzettingsmaatregelen voor de verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen. De lidstaten dienden de EU-regels om te zetten die scheepseigenaren verplichten om vanaf 1 januari 2012 voldoende verzekeringsdekking te bieden voor hun schepen in de EU. Duitsland heeft in strijd met zijn verplichtingen de Commissie geen wettelijke instrumenten tot omzetting van de richtlijn meegedeeld. De verzekeringsplicht garandeert een betere bescherming voor slachtoffers, draagt ertoe bij om een einde te maken aan de exploitatie van schepen die niet aan de normen voldoen en herstelt de mededinging tussen de exploitanten. Als er binnen twee maanden geen bevredigend antwoord van Duitsland is, kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie van de EU.

(meer informatie: H. Kearns - tel. +32 229-87638 - mobiel +32 498987638)

 1. Belastingen: Commissie verzoekt GRIEKENLAND voorschriften inzake lease- of huurauto's te wijzigen

De Europese Commissie heeft Griekenland formeel verzocht zijn voorschriften met betrekking tot de motorrijtuigenbelasting te wijzigen voor lease- of huurauto's.

Wanneer een in Griekenland wonende klant een voertuig leaset of huurt van een in een andere lidstaat gevestigde verhuurder, moet naar Grieks recht in Griekenland de volledige motorrijtuigenbelasting worden betaald. Volgens de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie mag Griekenland echter alleen een belasting heffen die evenredig is aan de duur van het gebruik van het voertuig. Aangezien dit thans niet het geval is, kan de Griekse wetgeving afschrikkend werken voor grensoverschrijdende activiteiten. Volgens de Commissie is dit in strijd met het in de Verdragen neergelegde beginsel van vrij verkeer van diensten.

Zij doet haar verzoek in de vorm van een met redenen omkleed advies. Indien Griekenland niet binnen twee maanden aan het verzoek voldoet, kan de Commissie beslissen Griekenland voor het Hof van Justitie van de EU te dagen.

(meer informatie: E. Traynor - tel. +32 229-21548 - mobiel +32 498983871)

 1. Belastingen: Commissie verzoekt HONGARIJE om wijziging van zijn bijzondere detailhandelbelasting en zijn bijzondere belasting op telecommunicatie

De Europese Commissie heeft Hongarije formeel verzocht zijn wetgeving inzake bijzondere belastingen voor de detailhandel- en de telecommunicatiesector te wijzigen. Volgens haar zijn deze belastingen discriminerend, aangezien zij in verhouding sterker op niet-Hongaarse marktdeelnemers drukken.

Hongarije past progressief stijgende belastingtarieven toe op alle detailhandelsbedrijven en alle telecommunicatiebedrijven naargelang hun jaaromzet. Wegens de opzet van deze belastingtarieven en de structuur van de twee markten genieten binnenlandse bedrijven in de praktijk een voorkeursbehandeling en drukken de belastingen hoofdzakelijk op buitenlandse bedrijven. Volgens de Commissie is dit in strijd met de in de EU-Verdragen gewaarborgde vrijheid van vestiging (artikel 49 VWEU).

Hongarije wordt derhalve verzocht om zijn wetgeving binnen twee maanden in overeenstemming met het EU-recht te brengen (de tweede stap in een inbreukprocedure). Doet het dit niet, dan kan de Europese Commissie de zaken aan het Hof van Justitie van de EU voorleggen.

Een afzonderlijke inbreukprocedure betreffende de bijzondere belasting op telecommunicatie, die verband houdt met de machtigingsrichtlijn van de EU, is in maart 2012 bij het Hof van Justitie aanhangig gemaakt (zaak C-462/12, zie IP/12/286).

(meer informatie: E. Traynor - tel. +32 229-21548 - mobiel +32 498983871)

 1. Dienstverlening: Commissie verzoekt HONGARIJE vrije vestiging van uitgevers van maaltijdcheques te verzekeren

De Europese Commissie heeft vandaag besloten om actie te ondernemen ter verzekering van de vrijheid van vestiging en de vrijheid van dienstverlening voor de uitgevers van maaltijd-, vrijetijds- en vakantiecheques in Hongarije. Zij verzoekt Hongarije zijn verplichtingen op grond van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt (dienstenrichtlijn) na te komen door een einde te maken aan ongerechtvaardigde en onevenredige beperkingen.

Het verzoek wordt gedaan in de vorm van een met redenen omkleed advies in het kader van een inbreukprocedure. Indien de Commissie niet binnen vier weken een bevredigend antwoord van de nationale overheidsinstanties ontvangt, kan zij de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

(meer informatie: S. De Rynck - tel. +32 229-63421 - mobiel +32 498983969)

 1. Gezondheid en veiligheid: Commissie verzoekt ITALIË om volledige toepassing van EU-wetgeving

De Europese Commissie heeft Italië verzocht maatregelen te nemen om volledig toepassing te geven aan de EU-richtlijn waarbij de algemene beginselen betreffende de preventie van beroepsrisico's en de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers worden vastgesteld. De richtlijn (89/391/EEG) verplicht de lidstaten om wetgeving in te voeren op grond waarvan werkgevers een evaluatie van de risico's moeten uitvoeren en preventieve maatregelen moeten treffen om risico's weg te nemen met het oog op de vermindering van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Het probleem in Italië is dat de huidige wetgeving de werkgever ontslaat van zijn verantwoordelijk voor gezondheid en veiligheid in geval van delegatie en subdelegatie van taken en opschorting inhoudt van de verplichting tot overlegging van een document inzake risico-evaluatie wanneer een nieuw bedrijf wordt opgestart of substantiële wijzigingen worden doorgevoerd. Het verzoek wordt gedaan in de vorm van een met redenen omkleed advies in het kader van de EU-inbreukprocedure. Indien Italië binnen twee maanden geen mededeling doet van maatregelen om volledig aan zijn verplichtingen uit hoofde van de richtlijn te voldoen, kan de Commissie beslissen de zaak voor te leggen aan het Hof van Justitie van de EU.

(meer informatie: J. Todd - tel. +32 229-94107 - mobiel +32 498994107)

 1. Milieu: Commissie verzoekt ITALIË stortplaatsen te saneren

Op grond van de EU-wetgeving dienden de lidstaten ervoor te zorgen dat stortplaatsen waarvoor een vergunning was afgegeven of die reeds werden geëxploiteerd ten tijde van de omzetting van de stortplaatsenrichtlijn in nationaal recht, na juli 2009 niet langer werden geëxploiteerd, tenzij zij in overeenstemming met de richtlijn waren. Volgens de Commissie werd na die uiterste termijn van 2009 in Italië een aantal stortplaatsen nog steeds in strijd met de richtlijn geëxploiteerd, en is derhalve een aanmaningsbrief verzonden. Na beoordeling van het antwoord van Italië heeft de Commissie geconcludeerd dat, hoewel er sprake is van enige vooruitgang, sommige stortplaatsen nog steeds niet zijn gesloten of nog steeds niet in overeenstemming met de richtlijn zijn gebracht. De Commissie doet een met redenen omkleed advies toekomen aan Italië (de tweede stap in de EU-inbreukprocedure), dat twee maanden de tijd heeft om te antwoorden. Ontvangt de Commissie geen bevredigend antwoord, dan kan zij Slovenië voor het Hof van Justitie van de EU dagen.

(meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 1. Milieu: Commissie verzoekt ITALIË wetgeving voor zwemwater te herzien

Op grond van de EU-wetgeving voor zwemwater zijn de lidstaten verplicht om samen te werken en informatie uit te wisselen wanneer de situatie in een stroomgebied grensoverschrijdende effecten heeft op de zwemwaterkwaliteit. De Europese Commissie is bezorgd over het feit dat de Italiaanse omzettingswetgeving dergelijke bepalingen niet bevat, en heeft Italië in een in januari van dit jaar verzonden aanmaningsbrief van deze bezorgdheid op de hoogte gesteld. Zij doet Italië thans een met redenen omkleed advies toekomen (de tweede stap in de EU-inbreukprocedure), aangezien blijkt dat er nog geen wetswijziging is vastgesteld. Italië heeft twee maanden de tijd om te antwoorden. Ontvangt de Commissie geen bevredigend antwoord, dan kan zij Italië voor het Hof van Justitie van de EU dagen.

(meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 1. Milieu: Commissie verzoekt ITALIË omzetting van EU-voorschriften voor batterijen en accu’s te verbeteren

De Europese Commissie is bezorgd over het feit dat de Italiaanse wetgeving inzake batterijen niet aan de Europese nomen voldoet. Op grond van de batterijenrichtlijn zijn fabrikanten verplicht chemische stoffen als lood, kwik en cadmium duidelijk te vermelden op zichtbare, leesbare en onuitwisbare wijze. De Italiaanse autoriteiten hebben erkend dat de Italiaanse wetgeving op dit punt tekortschiet, maar hebben in weerwil van een aanmaningsbrief van de Commissie ter zake nog steeds geen passende wetswijziging vastgesteld. De Commissie doet derhalve een met redenen omkleed advies toekomen aan Italië (de tweede stap in de EU-inbreukprocedure), dat twee maanden de tijd heeft om te antwoorden.

(meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 1. Milieu: Commissie verzoekt ITALIË omzetting van overstromingsrichtlijn te verbeteren

Op grond van de EU-wetgeving dienen de lidstaten overstromingsrisicobeoordelingen voor hun stroomgebieden te verrichten en rampenplannen op te stellen. De Commissie is bezorgd over het feit dat de Italiaanse wetgeving tot omzetting van de overstromingsrichtlijn te restrictief is, voor zover zij overstromingen die worden veroorzaakt door niet-meteorologische gebeurtenissen, zoals tsunami's, en door infrastructurele gebreken, zoals dambreuken, blijkt uit te sluiten. De Italiaanse autoriteiten hebben ingestemd met de vereiste wijzigingen, maar in weerwil van een aanmaningsbrief van de Commissie ter zake van maart 2012 houdt het probleem aan. De Commissie doet derhalve een met redenen omkleed advies toekomen aan Italië (de tweede stap in de EU-inbreukprocedure), dat twee maanden de tijd heeft om te antwoorden. Ontvangt de Commissie geen bevredigend antwoord, dan kan zij Slovenië voor het Hof van Justitie van de EU dagen.

(meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 1. Sociale zekerheid: Commissie verzoekt NEDERLAND invalidititeitsuitkeringen te betalen aan in andere lidstaat woonachtige verzekerden

De Europese Commissie heeft Nederland verzocht ervoor te zorgen dat zij die op grond van de Nederlandse socialezekerheidswetgeving recht op een invaliditeitsuitkering hebben die ook kunnen krijgen, ongeacht of zij in een andere lidstaat woonachtig zijn. Volgens de Commissie moet de op grond van de Nederlandse Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) toegekende invaliditeitsuitkering ook worden uitgekeerd aan rechthebbenden die niet in Nederland woonachtig zijn. Door deze uitkering te weigeren aan hen die in andere lidstaten wonen, komt Nederland zijn verplichtingen uit hoofde van het EU-recht, met name artikel 48 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, zoals uitgevoerd bij Verordening (EG) nr. 883/2004, niet na. Het verzoek wordt gedaan in de vorm van een met redenen omkleed advies in het kader van de EU-inbreukprocedure. Nederland heeft thans twee maanden de tijd om de Commissie in kennis te stellen van maatregelen om zijn verplichtingen uit hoofde van het EU-recht na te komen. Anders kan de Commissie beslissen Nederland voor het Hof van Justitie van de EU te dagen.

(meer informatie: J. Todd - tel. +32 229-94107 - mobiel +32 498994107)

 1. Belastingen: Commissie verzoekt NEDERLAND belastingregeling voor grensoverschrijdende pensioenen te wijzigen

De Europese Commissie heeft Nederland formeel verzocht drie voorschriften in verband met de belastingheffing op grensoverschrijdende pensioenen te wijzigen.

In de eerste plaats dienen buitenlandse pensioenuitvoerders ten behoeve van de Nederlandse autoriteiten zekerheid te stellen wanneer zij pensioenrechten naar het buitenland overbrengen of wanneer zij zaken willen doen op de Nederlandse markt. In de tweede plaats dienen werknemers zekerheid te stellen wanneer hun pensioenrechten naar het buitenland worden overgebracht of wanneer zij in het buitenland pensioendiensten willen inkopen. In de derde plaats genieten buiten Nederland tewerkgestelde werknemers enkel belastingvrijstelling voor het overbrengen van pensioenrechten naar buitenlandse pensioenuitvoerders wanneer de belastingbetaler zekerheid stelt of de buitenlandse pensioenuitvoerders zich verplichten tot het voldoen van belastingvorderingen. De Nederlandse pensioenuitvoerders hoeven in Nederland aan geen van deze voorwaarden te voldoen.

Volgens de Commissie vormen deze voorschriften derhalve beperkingen van het vrij verkeer van burgers en werknemers, de vrijheid van vestiging, de vrijheid van dienstverrichting en het vrij verkeer van kapitaal (artikelen 21, 45, 49, 56 en 63 VWEU).

Zij doet haar verzoek in de vorm van een met redenen omkleed advies. Indien de Commissie binnen twee maanden geen bevredigend antwoord ontvangt, kan zij beslissen de zaak voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

(meer informatie: E. Traynor - tel. +32 229-21548 - mobiel +32 498983871)

 1. Ggo's: Commissie verzoekt POLEN toezicht te houden op teelt van ggo's

De Europese Commissie heeft Polen vandaag formeel verzocht zijn wetgeving te wijzigen teneinde te voldoen aan de EU-voorschriften inzake toezicht op de teelt van ggo's.

Op grond van de EU-wetgeving moeten locaties voor de teelt van ggo’s worden meegedeeld aan de bevoegde nationale autoriteiten, worden opgenomen in een door de lidstaat ingesteld register en aan het publiek worden bekendgemaakt. Hierdoor wordt gewaarborgd dat de relevante informatie openbaar toegankelijk wordt gemaakt, kan toezicht worden gehouden op de mogelijke milieueffecten van ggo's en is het mogelijk co-existentiemaatregelen in te stellen. Polen heeft tot nu toe verzuimd deze voorschriften in zijn nationale wettelijke regeling op te nemen.

Ggo's mogen in de EU worden geteeld op voorwaarde dat zij voor dat doel zijn toegelaten na te zijn beoordeeld op de risico's voor de gezondheid van mens en dier en voor het milieu. Momenteel is het enige ggo dat in de EU wordt geteeld maïs MON 810.

De Poolse autoriteiten hebben vanaf de datum van het formele verzoek twee maanden de tijd om de nodige maatregelen te nemen om aan het EU-recht te voldoen en de Europese Commissie omtrent die maatregelen te informeren. Doen zij dit niet binnen deze termijn, dan kan de Commissie beslissen de zaak aan het Hof van Justitie van de Europese Unie voor te leggen.

(meer informatie: F. Vincent - tel. +32 229-87166 - mobiel +32 498987166)

 1. Klimaatverandering: Commissie roept POLEN op te voldoen aan EU-wetgeving inzake gefluoreerde broeikasgassen

Op grond van Verordening (EG) nr. 842/2006 moeten bedrijven een reeks maatregelen nemen om lekkages van apparatuur die gefluoreerde gassen (F-gassen) bevat te verminderen en de gassen aan het eind van de levensduur van de apparatuur terug te winnen. De verordening stelt ook regels vast voor de opleiding en certificering van personeel dat bij het onderhoud en de etikettering van F-gasapparatuur alsmede de rapportage betrokken is. F-gassen worden gebruikt in koel- en klimaatregelingsapparatuur, isolatieschuim, spuitbussen en brandblussers. Aangezien de emissies van F-gassen een opwarmingseffect hebben dat tot 23 000 maal krachtiger is dan dat van kooldioxide, is deze wetgeving van belang in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Polen heeft de Commissie tot op heden geen mededeling gedaan van de sancties die gelden voor het geval dat deze voorschriften niet worden nageleefd. Polen heeft ook nog steeds niet meegedeeld welke nationale certificeringsorganen belast zijn met de opleiding en certificering van het desbetreffende onderhoudspersoneel en de desbetreffende onderhoudsbedrijven. De Commissie verzoekt Polen vandaag in een met redenen omkleed advies om binnen twee maanden aan deze voorschriften te voldoen.

(meer informatie: I. Valero Ladron - tel. +32 229-64971 - mobiel +32 498964971)

 1. Milieu: Commissie verzoekt PORTUGAL milieueffectrapportage in overeenstemming met Europese normen te brengen

De Europese Commissie is bezorgd over het feit dat de milieueffectrapportagewetgeving in Portugal niet aan de Europese normen voldoet. Op grond van de Portugese milieueffectrapportagewetgeving zijn projecten waarvoor een bestemmingsplan geldt, automatisch van deze rapportage uitgesloten. Stadsontwikkelingsprojecten zoals winkelcentra, parkings, kustverdedigingswerken, vakantieparken en hotelcomplexen buiten stedelijke gebieden vallen thans niet onder die wetgeving. Portugal heeft de Commissie herhaaldelijk laten weten haar standpunt te delen, maar in weerwil van een eerdere aanmaningsbrief ter zake is de Portugese wetgeving nog steeds niet herzien. De Commissie doet derhalve een met redenen omkleed advies toekomen aan Portugal (de tweede stap in de EU-inbreukprocedure), dat twee maanden de tijd heeft om te antwoorden. Ontvangt de Commissie geen bevredigend antwoord, dan kan zij Slovenië voor het Hof van Justitie van de EU dagen.

(meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 1. Vrij verkeer van goederen: Commissie verzoekt PORTUGAL uitvoering te geven aan EU-voorschriften voor trekkers

De Europese Commissie heeft Portugal verzocht uitvoering te geven aan haar Richtlijn 2010/62/EU betreffende de typegoedkeuring van trekkers; Portugal heeft die richtlijn niet binnen de daarvoor gestelde termijn (29 september 2011) in nationaal recht omgezet. De niet-omzetting van dergelijke EU-voorschriften zou een belemmering kunnen vormen voor het vrij verkeer van trekkers tussen de lidstaten. In het bijzonder zou daardoor de registratie en de verkoop in Portugal van voertuigen met typegoedkeuring in andere EU-lidstaten worden belemmerd, en dus de soepele werking van de interne markt worden beïnvloed.

In het kader van het EU-typegoedkeuringssysteem kunnen fabrikanten in één lidstaat een goedkeuring voor een bepaald voertuigtype verkrijgen wanneer het voldoet aan de technische voorschriften van de Unie, en het vervolgens in de hele EU op de markt brengen zonder dat het aan verdere tests of controles moet worden onderworpen. De registratie moet dan worden toegestaan op eenvoudig vertoon van een certificaat waaruit blijkt dat het voertuig in overeenstemming is met de voorschriften van het goedgekeurde type. In het bijzonder worden de EU-voorschriften voor trekkers thans ook uitgebreid tot andere trekkers dan die voor speciale doeleinden en tot de categorie trekkers voor speciale doeleinden waarvan de onderkant dichter bij de grond is dan bij andere typen trekkers. Bovendien worden de voorschriften voor vrije zones en voor de afmetingen van de aftakaskoppeling en van de afschermkap aangepast teneinde een hoger veiligheidsniveau op het werk te bereiken. Dit draagt eveneens bij tot bevordering van de wereldwijde harmonisatie teneinde tot versterking van het mondiale concurrentievermogen van de fabrikanten in de Unie te komen.

Het verzoek van de Commissie wordt gedaan in de vorm van een met redenen omkleed advies in het kader van de EU-inbreukprocedure. Indien Portugal de Commissie binnen twee maanden geen mededeling doet van de maatregelen om volledig aan zijn verplichtingen te voldoen, kan de Commissie beslissen de zaak voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Zie onze website: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/technical-harmonisation/regulatory-framework/index_en.htm

(meer informatie: C. Corazza - tel. +32 229-51752 - mobiel +32 498992862)

 1. Ouderdomsuitkeringen: Commissie verzoekt SLOWAKIJE kersttoelage aan in andere lidstaten woonachtige gepensioneerden toe te kennen

De Europese Commissie heeft Slowakije verzocht ervoor te zorgen dat zijn in een andere lidstaat woonachtige gepensioneerden aanspraak kunnen maken op een kersttoelage (vianočný príspevok) bovenop hun pensioen. Slowakije kent deze toelage enkel toe aan zijn gepensioneerden die in de Slowaakse Republiek wonen en handelt dus in strijd met zijn verplichtingen uit hoofde van het EU-recht (met name artikel 48 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, zoals uitgevoerd bij Verordening (EG) nr. 883/2004. Krachtens de EU-regels vormt de kersttoelage bovenop een pensioen een ouderdomsuitkering die niet kan worden geweigerd op grond dat de begunstigde in een andere dan de bevoegde lidstaat woont. De Commissie doet haar verzoek in de vorm van een met redenen omkleed advies in het kader van de EU-inbreukprocedure. Indien Slowakije de Commissie niet binnen twee maanden in kennis stelt van maatregelen om aan deze verplichtingen uit hoofde van het EU-recht te voldoen, kan de Commissie beslissen de zaak voor te leggen aan het Hof van Justitie van de EU.

(meer informatie: J. Todd - tel. +32 229-94107 - mobiel +32 498994107)

 1. Milieu: Commissie verzoekt SLOVENIË natuurbeschermingswetgeving te verbeteren

De Europese Commissie verzoekt Slovenië meer gebieden aan te wijzen voor Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. In het kader van de vogelrichtlijn dienen de lidstaten de meeste geschikte gebieden aan te wijzen als speciale beschermingszones (SBZ's) voor de instandhouding van vogelsoorten. Slovenië heeft 27 SBZ's aangewezen, maar het aantal en de oppervlakte ervan zijn ontoereikend in verhouding tot de lijst van belangrijke vogelgebieden (IBA) die de Commissie hanteert om te beoordelen of de lidstaten hun verplichtingen nakomen. Hoewel Slovenië de lidstaat is met het hoogste percentage grondgebied dat als Natura 2000 is aangewezen, moeten er nog steeds acht extra gebieden worden aangewezen en moeten 14 gebieden worden uitgebreid om aan de voorschriften van de richtlijn te voldoen. De Commissie heeft in juni 2007 een aanmaningsbrief verstuurd, maar bij de herziening van de SBZ’s is geen vooruitgang geboekt. De Commissie doet derhalve een met redenen omkleed advies toekomen aan Slovenië (de tweede stap in de inbreukprocedure), dat twee maanden de tijd heeft om te antwoorden. Ontvangt de Commissie geen bevredigend antwoord, dan kan zij Slovenië voor het Hof van Justitie van de EU dagen.

(meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)


Side Bar