Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

MEMO

Briselē, 2012. gada 21. novembrī

Novembra pienākumu neizpildes dokumentu kopa: svarīgākie lēmumi

KLIMATA JOMA

NODARBINĀTĪBA

ENERĢĒTIKA

RŪPNIECĪBA UN UZŅĒMĒJDARBĪBA

VIDE

IEKŠLIETAS

IEKŠĒJAIS TIRGUS UN PAKALPOJUMI

TRANSPORTS

VESELĪBA UN PATĒRĒTĀJU POLITIKA

NODOKĻI UN MUITAS SAVIENĪBA

AT

2

BE

1

1

2

BG

1

1

CY

2

CZ

1

1

DE

1

1

EL

3

1

FI

1

FR

1

1

1

HU

1

1

1

IT

1

5

LU

1

1

LV

1

NL

1

1

PL

1

1

2

1

PT

1

1

1

1

SI

1

SK

1

Eiropas Komisija ar mēneša pienākumu neizpildes lēmumu kopu sāk tiesvedību pret dalībvalstīm par to, ka tās nav pienācīgi izpildījušas savus pienākumus, kas izriet no ES tiesību aktiem. Šiem lēmumiem, kas aptver daudzas nozares, mērķis ir nodrošināt ES tiesību aktu pareizu piemērošanu un tādējādi sniegt labumu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Komisija šodien ir pieņēmusi 199 lēmumus, tostarp 48 argumentētus atzinumus un 7 lietas nodevusi izskatīšanai Eiropas Savienības Tiesā, 5 no tām ietver finansiālas sankcijas. Šeit sniegts svarīgāko lēmumu kopsavilkums.

Sīkāka informācija par pienākumu neizpildes procedūru — MEMO/12/12.

 1. Lietas, kas nodotas Tiesai, ar finansiālām sankcijām

 1. Iekšējais enerģijas tirgus: Komisija iesniedz prasību Tiesā pret Poliju un Somiju par ES noteikumu nepilnīgu transponēšanu

Eiropas Komisija iesniegusi prasību Eiropas Savienības Tiesā pret Poliju un Somiju par to, ka tās nav pilnībā transponējušas ES iekšējā enerģijas tirgus noteikumus. Pašlaik Polija tikai daļēji ir transponējusi valsts tiesību aktos Gāzes direktīvu. Somija nav pilnībā transponējusi ne Elektroenerģijas, ne arī Gāzes direktīvu. Dalībvalstīm šīs direktīvas bija jātransponē līdz 2011. gada 3. martam.

Attiecībā uz Poliju Komisija ierosina dienas sodanaudu EUR 88 819,20. Attiecībā uz Somiju Komisija ierosina dienas sodanaudu EUR 32 140,80 par netransponēto Elektroenerģijas direktīvu un dienas sodanaudu EUR 28 569,6 par netransponēto Gāzes direktīvu. Dienas sodanauda maksājama no dienas, kad Tiesa pieņēmusi apstiprinošu nolēmumu, līdz Polija un Somija paziņo Komisijai, ka tās pilnībā īstenojušas noteikumus valsts tiesību aktos.

(Sīkāka informācija pieejama IP/12/1236, M. Holzner: tālr. + 32 229 60196, mob. tālr. + 32 498 98 2280)

 1. Elektroniskā nauda: Komisija iesniedz prasību Tiesā noteikt sodanaudu Beļģijai par ES noteikumu neīstenošanu

Eiropas Komisija ir nolēmusi iesniegt prasību Eiropas Savienības Tiesā pret Beļģiju par to, ka tā nav īstenojusi direktīvu par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību. Komisija ir arī nolēmusi griezties Tiesā, lai tā Beļģijai uzliktu dienas sodanaudu, līdz tā būs pilnībā īstenojusi direktīvu.

Komisija ierosina dienas sodanaudu EUR 59 212,80, kas maksājama no dienas, kad Tiesa pieņēmusi nolēmumu, līdz Beļģija paziņo Komisijai, ka tā pilnībā īstenojusi noteikumus valsts tiesību aktos.

(Sīkāka informācija pieejama IP/12/1248, S. De Rynck: tālr. + 32 229 63421, mob. tālr. + 32 498 98 3969)

 1. Vadītāja apliecība: Komisija ierosina noteikt Kiprai mazāku sodanaudu

Eiropas Komisija šodien nolēma grozīt lēmumu par prasības iesniegšanu ES Tiesā pret Kipru par direktīvas par vadītāju apliecībām nepilnīgu transponēšanu. Kopš iepriekš jūnijā pieņemtā lēmuma (IP/12/642) par lietas nodošanu Tiesai Kipra ir paziņojusi pasākumu, ar kuru daļēji transponē Direktīvu 2006/126/EK. Lai ņemtu vērā situācijas izmaiņas, Komisija ir samazinājusi ierosināto dienas sodanaudu līdz EUR 6540,96. Direktīva bija jātransponē līdz 2011. gada 19. janvārim. Direktīvas nepilnīga īstenošana var ietekmēt ceļu satiksmes drošību un rada grūtības Kipras pilsoņiem apmainīt attiecīgās vadītāju apliecības citās ES valstīs.

(Sīkāka informācija pieejama IP/12/1237, H. Kearns: tālr. +32 229 87638, mob. tālr. +32 498 98 7638)

 1. Citas lietas, kas nodotas Tiesai

 1. Komisija iesniedz prasību Tiesā pret Beļģiju par biometrisko pasu ar pirkstu nospiedumiem neizsniegšanu

Vairāk kā trīs gadus pēc noteiktā termiņa biometrisko pasu ar pirkstu nospiedumiem izsniegšanai Beļģija joprojām nav izpildījusi šo prasību. Tādēļ Komisija šodien iesniedza prasību Eiropas Savienības Tiesā pret Beļģiju, pieprasot Beļģijai ātrāk izsniegt biometriskās pases ar noteikto drošības elementu.

(Sīkāka informācija pieejama IP/12/1247, M. Cercone: tālr. + 32 229 80963, mob. tālr. + 32 498 98 2349)

 1. Publiskais iepirkums: Komisija pieprasa, lai Grieķija nodrošina taisnīgu piekļuvi publiskajiem līgumiem programmatūras pakalpojumu sniegšanai

Eiropas Komisija ir nolēmusi iesniegt prasību Tiesā pret Grieķiju, jo tā nav nodrošinājusi, ka Sociālās apdrošināšanas fondam (IKA) paredzētās informācijas sistēmas iegāde tiek veikta atbilstīgi ES noteikumiem par publisko iepirkumu. Jo īpaši, Grieķija nav izpildījusi saistības, ko tā saskaņā ar Direktīvu 2004/18/EK uzņēmusies 2012. gada februārī, proti, uzsākt jaunu konkursa procedūru iepriekš minētā līguma piešķiršanai, neiekļaujot tajā nelikumīgās klauzulas, kuras bija iekļautas sākotnējā konkursa uzaicinājumā.

(Sīkāka informācija pieejama IP/12/1249, S. De Rynck: tālr. + 32 229 63421, mob. tālr. + 32 498 98 3969)

 1. Argumentēti atzinumi

 1. Vide: Komisija pieprasa, lai Austrija, Vācija un Itālija paziņo par to, kā tiek transponēti grozītie ES noteikumi, ar ko ierobežo gaistošo organisko savienojumu emisijas

Grozījumi, kuri 2009. gadā veikti ES noteikumos, ar ko ierobežo gaistošo organisko savienojumu emisijas, dalībvalstīm bija jātransponē līdz 2012. gada 10. jūnijam. Austrija, Vācija un Itālija Komisijai nav paziņojušas tiesību aktus, ar kuriem transponē Krāsu direktīvas izmaiņas. Direktīva ir būtisks instruments, lai aizsargātu vidi un sabiedrības veselību, ierobežojot gaistošo organisko savienojumu emisijas gaisā. Lai gan Komisija ir nosūtījusi formālus paziņojumus, Austrija, Vācija un Itālija vēl nav paziņojušas savus īstenošanas pasākumus. Tādēļ Komisija sūta argumentētus atzinumus (ES pienākumu neizpildes procedūras otrais posms), aicinot šīs valstis sniegt atbildi divu mēnešu laikā. Ja netiks saņemta atbilde, kas apliecina minētā jautājuma risināšanu, Komisija var vērsties pret šīm valstīm Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija — J. Hennon: tālr. + 32 229 53593, mob. tālr. + 32 498 95 3593)

 1. Finanšu pakalpojumu uzraudzība: Komisija pieprasa, lai Beļģija, Francija, Grieķija, Luksemburga, Polija un Portugāle īsteno ES noteikumus

Komisija ir pieprasījusi, lai Beļģija, Francija, Grieķija, Luksemburga, Polija un Portugāle divu mēnešu laikā paziņo pasākumus, ar kuriem īsteno ES noteikumus finanšu jomā (Direktīva 2010/78/ES) attiecībā uz triju jauno Eiropas Uzraudzības iestāžu banku nozarē (Eiropas Banku iestāde), apdrošināšanas un aroda pensiju nozarē (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde) un vērtspapīru nozarē (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes) pilnvarām. Direktīvas mērķis ir pielāgot galvenās finanšu pakalpojumu direktīvas jaunajai uzraudzības sistēmai. Tas nodrošinās, ka Eiropas Uzraudzības iestādes varēs pilnībā veikt visus uzdevumus, kas tām uzticēti. Dalībvalstīm direktīva bija jāīsteno ne vēlāk kā 2011. gada 31. decembrī. Komisijas pieprasījumi ES pienākumu neizpildes procedūrā izteikti argumentētu atzinumu veidā. Ja dalībvalstis divu mēnešu laikā nepaziņos pasākumus direktīvas īstenošanai, Komisija var nolemt vērsties pret tām Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija — S. De Rynck: tālr. + 32 229 63421, mob. tālr. + 32 498 98 3969)

 1. Transports: Komisija aicina Bulgāriju, Kipru un Portugāli pieņemt valsts pasākumus par intelektiskām transporta sistēmām

Eiropas Komisija šodien pieprasīja, lai Bulgārija, Kipra un Portugāle veiktu turpmākus pasākumus intelektisku transporta sistēmu (ITS) ieviešanas veicināšanai. Direktīva 2010/40/ES izveido pamatu inteliģento transporta sistēmu ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem. Komisija pieņem specifikācijas, lai nodrošinātu ITS savietojamību, sadarbspēju un ieviešanas un izmantošanas nepārtrauktību. Minētās trīs dalībvalstis nav pilnībā transponējušas šo direktīvu valsts tiesību aktos, lai gan tām tika prasīts to izdarīt līdz 2012. gada 27. februārim. Saskaņā ar direktīvu dalībvalstis nodrošina, ka Komisijas pieņemtās specifikācijas tiek piemērotas ITS lietotnēm un pakalpojumiem pēc tam, kad tie ieviesti. Ja direktīvu savlaikus netransponē, varētu tikt apdraudēta minēto specifikāciju efektivitāte un savlaicīga piemērošana. Komisijas pieprasījums ES pienākumu neizpildes procedūrā izteikts argumentēta atzinuma veidā. Ja minētās dalībvalstis divu mēnešu laikā neinformēs Komisiju par pasākumiem, ko tās veikušas, lai pilnībā nodrošinātu atbilstību ES tiesību aktiem, Komisija šīs lietas var iesniegt Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija — H. Kearns: tālr. + 32 229 87638, mob. tālr. + 32 498 98 7638)

 1. Notāri: Komisija rīkojas, lai īstenotu notāru brīvību veikt uzņēmējdarbību Čehijas Republikā un Latvijā

Šodien Eiropas Komisija nosūtīja Čehijas Republikai un Latvijai papildu pieprasījumu ievērot ES tiesību aktus un atcelt savu pilsonības nosacījumu notāriem. ES Tiesa 2011. gada maijā jau ir lēmusi, ka šāds pilsonības nosacījums ir pretrunā principam par uzņēmējdarbības veikšanas brīvību un ka uz notāru darbību neattiecas Līguma par ES darbību 51. pantā noteiktais izņēmums saistībā ar valsts varas īstenošanu. Čehijas Republika un Latvija apgalvoja, ka uz to notāriem attiecas šis izņēmums, jo tiem ir tiesu varas pilnvaras. Tomēr viņiem nav pilnvaru izšķirt strīdus. Tādēļ, lai gan Čehijas Republikā un Latvijā atsevišķos gadījumos notāriem var būt pilnvaras pieņemt lēmumus, kas ir līdzvērtīgi tiesas nolēmumiem, Komisija uzskata, ka šāda dalība valsts varas īstenošanā nav pietiekama, lai attaisnotu pilsonības nosacījumu. Komisijas papildu pieprasījums ES pienākumu neizpildes procedūrā izteikts kā papildu argumentēts atzinums. Abām valstīm tagad ir divi mēneši, lai paziņotu Komisijai pasākumus, kas veikti, lai ievērotu no ES tiesību aktiem izrietošās saistības attiecībā uz notāriem. Pretējā gadījumā Komisija var pieņemt lēmumu vērsties pret šīm valstīm ES Tiesā. Sīkāka informācija par brīvību veikt uzņēmējdarbību:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/living_working/services-establishment/index_en.htm.

(Sīkāka informācija — S. De Rynck: tālr. + 32 229 63421, mob. tālr. + 32 498 98 3969)

 1. Ieguldījumu fondi: Komisija pieprasa, lai Grieķija un Polija panāktu atbilstību ES tiesību aktiem

Eiropas Komisija ir pieprasījusi, lai Grieķija un Polija paziņo valsts tiesību aktus, ar kuriem īsteno jaunākos grozījumus PVKIU (pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi) direktīvā (Direktīva 2009/65/EK - PVKIU IV), kā arī divas īstenošanas direktīvas (sk. IP/10/869). Īstenošanas pasākumu paziņošanas termiņš bija 2011. gada 30. jūnijs. Direktīva attiecas uz kopīgiem noteikumiem PVKIU fondu izveidei un darbībai un uz noteikumiem, kas reglamentē PVKIU pārvaldītājus, Eiropas Savienībā. Fondu pārvaldītāji, kuri atbilst šiem noteikumiem, var izmantot tiesības piedāvāt savus pakalpojumus pāri robežām. PVKIU, kas ir atzīti saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem, var piedāvāt ieguldītājiem visā ES, ievērojot noteiktu procedūru par attiecīgo kompetento iestāžu paziņošanu. Grieķijai un Polijai tagad ir divi mēneši, lai paziņotu Komisijai pasākumus, kas veikti, lai ievērotu saistības, kas izriet no ES tiesību aktiem. Pretējā gadījumā Komisija var pieņemt lēmumu vērsties pret šīm valstīm ES Tiesā.

Papildu informācija: http://ec.europa.eu/internal_market/investment/ucits-directive/index_en.htm.

(Sīkāka informācija — S. De Rynck: tālr. + 32 229 63421, mob. tālr. + 32 498 98 3969)

 1. Enerģija no atjaunojamiem energoresursiem: Komisija nosūta argumentētus atzinumus Ungārijai un Luksemburgai

Šodien Eiropas Komisija nosūtīja argumentētus atzinumus Ungārijai un Luksemburgai par to, ka tās nav informējušas Komisiju par atjaunojamo energoresursu direktīvas pilnīgu transponēšanu. Atjaunojamo energoresursu direktīva (2009/28/EK) dalībvalstīm bija jāīsteno līdz 2010. gada 5. decembrim. Tomēr Ungārija un Luksemburga nav informējušas Komisiju par visiem pasākumiem, kas vajadzīgi, lai pilnībā transponētu direktīvu valsts tiesību aktos. Ja minētās divas dalībvalstis neizpildīs savas juridiskās saistības divu mēnešu laikā, Komisija var nolemt vērsties pret tām Tiesā. Papildus šiem diviem argumentētajiem atzinumiem sāktas vēl 11 līdzīgas procedūras, kurās iesaistīta Austrija, Bulgārija, Kipra, Čehijas Republika, Somija, Francija, Grieķija, Īrija, Malta, Polija un Slovēnija.

Papildu informācija: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm.

(Sīkāka informācija — M. Holzner: tālr. + 32 229 60196, mob. tālr. + 32 498 98 2280)

 1. Vide: Komisija pieprasa, lai Austrija paziņo par grozīto ES noteikumu par benzīna tvaiku uztveršanu transponēšanu

Eiropas Komisija pauž bažas, ka Austrija nav paziņojusi īstenošanas pasākumus attiecībā uz direktīvu par benzīna tvaiku uztveršanu degvielas uzpildes stacijās, uzpildot degvielu mehāniskajos transportlīdzekļos. Saskaņā ar direktīvu dalībvalstīm līdz 2012. gada 1. janvārim bija jāievieš vajadzīgie tiesību akti un jāpaziņo normatīvie un administratīvie akti. Komisija nosūtīja formālu paziņojumu 2012. gada martā, bet Austrija joprojām nav paziņojusi par transponēšanu. Tādēļ Komisija sūta argumentētu atzinumu (ES pienākumu neizpildes procedūras otrais posms); divu mēnešu laikā Austrijai jāsniedz atbilde. Ja Austrija nesniegs atbildi, Komisija var nodot lietu izskatīšanai ES Tiesā.

(Sīkāka informācija — J. Hennon: tālr. + 32 229 53593, mob. tālr. + 32 498 95 3593)

 1. Darba laiks: Komisija pieprasa, lai Beļģija pareizi piemērotu direktīvu skolotājiem internātskolās

Eiropas Komisija pieprasīja Beļģijai veikt pasākumus, lai pareizi piemērotu ES Darba laika direktīvu (2003/88/EK) skolotājiem Beļģijas internātskolās. Beļģijā nakts dežūras laiks darbavietā, ko strādā internātskolu skolotāji, netiek skaitīts 100 % apmērā kā darba laiks; piemēram, 8 stundu nakts dežūra tiek uzskaitīta kā 3 stundas faktiskā darba laika. Skolotājiem var uzdot veikt līdz pat četras šādas nakts dežūras nedēļā. Nakts dežūru turklāt var kombinēt ar dienas maiņu. Tādējādi var tikt pārkāpti Direktīvas 2003/88/EK noteikumi, kas nosaka nedēļas maksimālo darba laiku (vidēji 48 stundas) un nosaka minimālo atpūtas laiku, jo īpaši – ne mazāk kā nepārtrauktu 11 stundu atpūtas laiku katrā 24 stundu laikposmā. Atsevišķos gadījumos ir iespējamas atkāpes no noteikumiem par atpūtas laiku ar nosacījumu, ka tiek piešķirts līdzvērtīgs kompensējošs atpūtas laikposms, kas seko uzreiz pēc darba laika, kuru šis laikposms kompensē. Komisijas pieprasījums ES pienākumu neizpildes procedūrā izteikts argumentēta atzinuma veidā. Beļģijai ir divi mēneši, lai paziņotu Komisijai pasākumus, kas veikti, lai pareizi īstenotu direktīvu. Pretējā gadījumā Komisija var pieņemt lēmumu vērsties pret Beļģiju ES Tiesā.

(Sīkāka informācija — J. Todd: tālr. + 32 229 94107, mob. tālr. + 32 498 99 4107)

 1. Vide: Komisija aicina Bulgāriju sakopt poligonus

Eiropas Komisija aicina Bulgāriju sakārtot poligonus saskaņā ar ES tiesību aktiem. Tā ir daļa no horizontālās pieejas, kas attiecas uz vairākām dalībvalstīm. Saskaņā ar ES tiesību aktiem apglabāšana poligonā būtu jāizmanto vienīgi kā pats pēdējais līdzeklis, un to var izdarīt tikai apstākļos, kas novērš ietekmi uz cilvēka veselību un vidi. Bulgārija piekrita slēgt poligonus, kuri neatbilst ES tiesību aktos noteiktajām prasībām. Tomēr, lai gan ir panākts zināms progress, 124 poligoni joprojām neatbilst tiesību aktu prasībām. Tādēļ Komisija sūta argumentētu atzinumu (ES pienākumu neizpildes procedūras otrais posms); divu mēnešu laikā Bulgārijai jāsniedz atbilde. Ja Bulgārija nesniegs atbildi, Komisija var nodot lietu izskatīšanai ES Tiesā.

(Sīkāka informācija — J. Hennon: tālr. + 32 229 53593, mob. tālr. + 32 498 95 3593)

 1. Vide: Komisija aicina Čehijas Republiku nodrošināt valsts tiesību aktu atbilstību Kalnrūpniecības atkritumu direktīvai

Eiropas Komisija aicina Čehijas Republiku nodrošināt valsts tiesību aktu atbilstību Kalnrūpniecības atkritumu direktīvai, kas paredzēta, lai novērstu vai pēc iespējas mazinātu ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanas radītās negatīvās sekas uz cilvēku veselību un vidi, jo īpaši uz ūdeni, gaisu, augsni, faunu un floru. Čehijas Republikai Kalnrūpniecības atkritumu direktīva bija jātransponē valsts tiesību aktos 2008. gada 1. maijā. Komisija 2012. gada maijā nosūtīja formālu paziņojumu Čehijas Republikai. Tā kā Čehijas Republika joprojām nav pieņēmusi attiecīgus tiesību aktus, Komisija nosūta argumentētu atzinumu (pienākumu neizpildes procedūras otrais posms), aicinot Čehijas Republiku sniegt atbildi divu mēnešu laikā. Ja Čehijas Republika nesniegs atbildi, Komisija var nodot lietu izskatīšanai ES Tiesā.

(Sīkāka informācija — J. Hennon: tālr. + 32 229 53593, mob. tālr. + 32 498 95 3593)

 1. Dzelzceļa transports: Komisija aicina Franciju transponēt ES tiesību aktus par dzelzceļa savstarpēju izmantojamību attiecībā uz Lamanša tuneli

Eiropas Komisija aicina Franciju panākt valsts noteikumu atbilstību Direktīvai 2008/57/EK par dzelzceļa savstarpēju izmantojamību, jo īpaši attiecībā uz Lamanša tuneli. Tiesību aktu mērķis ir panākt Eiropas dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību un nodrošināt, ka dzelzceļa nozare ir konkurētspējīgāka ar pārējiem transporta veidiem. Tiesību aktiem bija jābūt spēkā no 2010. gada 19. jūlija. Ja Francija nerīkosies pienācīgi, Komisija var iesniegt šo jautājumu ES Tiesā. Par šo jautājumu Komisija šā gada jūnijā sāka pienākumu neizpildes procedūru pret Franciju; tagad tiek nosūtīts argumentēts atzinums (ES pienākumu neizpildes procedūras otrais posms). Divu mēnešu laikā Francijai jāsniedz atbilde Komisijai. Ja Francija divu mēnešu laikā nesniegs atbildi, kas apliecina minētā jautājuma risināšanu, Komisija var iesniegt šo lietu Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija — H. Kearns: tālr. + 32 229 87638, mob. tālr. + 32 498 98 7638)

 1. Nodokļi: Komisija pieprasa, lai Francija apliek ar nodokli luksusa jahtu īri

Komisija ir oficiāli pieprasījusi, lai Francija atceļ atbrīvojumu no PVN, ko piemēro izpriecas braucieniem izmantoto jahtu īrei.

PVN direktīva (148. pants) paredz, ka no PVN maksāšanas ir atbrīvoti atsevišķi ar kuģiem saistīti darījumi. Taču šis atbrīvojums nav piemērojams luksusa kuģiem, kurus fiziskas personas izmanto izpriecu braucieniem. To ir apstiprinājusi arī Eiropas Savienības Tiesa (2010. gada 22. decembra spriedums Lietā C-116/10, Bacino Charter Company SA).

Komisijas pieprasījums izteikts argumentēta atzinuma veidā. Ja Francija divu mēnešu laikā nesniegs atbildi, kas apliecina minētā jautājuma risināšanu, Komisija var iesniegt šo lietu Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija — E. Traynor: tālr. + 32 229 21548, mob. tālr. + 32 498 98 3871)

 1. Transports: Komisija pieprasa, lai Vācija paziņo pasākumus, kas veikti, lai transponētu ES noteikumus par kuģu īpašnieku apdrošināšanu pret jūras prasībām

Komisija Vācijai šodien pieprasīja paziņot valsts transponēšanas pasākumus attiecībā uz kuģu īpašnieku apdrošināšanu pret jūras prasībām. Dalībvalstīm līdz 2012. gada 1. janvārim vajadzēja transponēt ES noteikumus, kas nosaka kuģu īpašnieku pienākumu turēt pietiekamu apdrošināšanas segumu saviem kuģiem Eiropas Savienībā. Vācija nav izpildījusi savas saistības un nav paziņojusi Komisijai juridiskos instrumentus, ar kuriem transponē šo direktīvu. Pienākums apdrošināties garantē cietušo labāku aizsardzību, palīdz aizliegt zemāka standarta kuģus un atjauno konkurenci starp uzņēmējiem. Ja Vācija divu mēnešu laikā nesniegs atbildi, kas apliecina minētā jautājuma risināšanu, Komisija var iesniegt šo lietu Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija — H. Kearns: tālr. + 32 229 87638, mob. tālr. + 32 498 98 7638)

 1. Nodokļi: Komisija pieprasa, lai Grieķija groza noteikumus par nomātām un īrētām automašīnām

Eiropas Komisija ir oficiāli pieprasījusi, lai Grieķija grozītu noteikumus par reģistrācijas nodokli, kas piemērojams nomātiem vai īrētiem transportlīdzekļiem.

Saskaņā ar Grieķijas likumiem, ja Grieķijā dzīvojošs klients nomā vai īrē transportlīdzekli no iznomātāja, kas veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī, reģistrācijas nodoklis ir pilnībā apmaksājams Grieķijā. Tomēr saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas judikatūru Grieķijai būtu jāiekasē nodoklis tikai proporcionāli transportlīdzekļa lietošanas ilgumam. Ņemot vērā, ka tas pašlaik tā nav, Grieķijas tiesību aktiem var būt atturoša ietekme uz pārrobežu darbībām. Komisija uzskata, ka tādējādi tiek pārkāpts princips par pakalpojumu brīvu apriti, kas noteikts līgumos.

Komisijas pieprasījums izteikts argumentēta atzinuma veidā. Ja Grieķija divu mēnešu laikā neizpildīs prasību, Komisija var pieņemt lēmumu vērsties pret Grieķiju Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija — E. Traynor: tālr. + 32 229 21548, mob. tālr. + 32 498 98 3871)

 1. Nodokļi: Komisija pieprasa, lai Ungārija groza tās īpašo mazumtirdzniecības nodokli un īpašo telekomunikāciju nodokli

Eiropas Komisija ir oficiāli pieprasījusi, lai Ungārija groza savus tiesību aktus par īpašajiem nodokļiem, ko piemēro mazumtirdzniecības un telekomunikāciju nozarēs. Tā uzskata, ka šie nodokļi ir diskriminējoši, jo tie uzliek nesamērīgu slogu uzņēmējiem, kuri nav reģistrēti Ungārijā.

Ungārija uzliek progresīvās nodokļa likmes visiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem un visiem telekomunikāciju uzņēmumiem atkarībā no to gada apgrozījuma. Ņemot vērā šo nodokļu likmju uzbūvi un abu tirgu struktūru, vietējiem uzņēmumiem faktiski tiek piemērots preferenciāls režīms, un nodokļus galvenokārt maksā ārvalstu uzņēmumi. Komisija uzskata, ka tādējādi tiek pārkāpta uzņēmējdarbības veikšanas brīvība, ko garantē ES līgumi (LESD 49. pants).

Tāpēc Ungārijai ir pieprasīts divu mēnešu laikā veikt grozījumus likumdošanā, lai to saskaņotu ar ES tiesību aktiem (pienākumu neizpildes procedūras otrais posms). Ja tas netiks izdarīts, Eiropas Komisija var iesniegt lietas Eiropas Savienības Tiesā.

Atsevišķa pienākumu neizpildes procedūra attiecībā uz īpašo telekomunikāciju nodokli saistībā ar ES Atļauju izsniegšanas direktīvu tika iesniegta izskatīšanai Eiropas Savienības Tiesā 2012. gada martā (lieta C-462/12, skatīt IP/12/286).

(Sīkāka informācija — E. Traynor: tālr. + 32 229 21548, mob. tālr. + 32 498 98 3871)

 1. Pakalpojumu sniegšana: Komisija pieprasa, lai Ungārija nodrošina ēdiena talonu emitentu brīvību veikt uzņēmējdarbību

Šodien Eiropas Komisija nolēma rīkoties, lai nodrošinātu brīvību veikt uzņēmējdarbību un sniegt pakalpojumus ēdienu talonu, izklaides pasākumu čeku un ceļojuma čeku emitentiem. Komisija pieprasa, lai Ungārija izpilda savas saistības, kas izriet no Līguma par Eiropas Savienības darbību un Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū (Pakalpojumu direktīva), atceļot nepamatotos un nesamērīgos ierobežojumus.

Komisijas pieprasījums pārkāpuma procedūras ietvaros izteikts argumentēta atzinuma veidā. Ja Ungārijas iestādes četru nedēļu laikā nesniegs atbildi, kas apliecina minētā jautājuma risināšanu, Komisija var iesniegt šo lietu Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija — S. De Rynck: tālr. + 32 229 63421, mob. tālr. + 32 498 98 3969)

 1. Veselība un drošība: Komisija pieprasa, lai Itālija pilnībā piemērotu ES tiesību aktus

Eiropas Komisija pieprasījusi, lai Itālija veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai pilnībā piemērotu ES direktīvu, kas nosaka vispārējos principus darba ņēmēju arodriska novēršanai un veselības aizsardzībai un drošībai. Direktīva (89/391/EEK) nosaka, ka dalībvalstis ievieš tiesību aktus, kas darba devējiem uzliek pienākumu veikt riska novērtējumu un īstenot preventīvus riska novēršanas pasākumus, lai mazinātu nelaimes gadījumu skaitu darbā un arodslimības. Itālijā spēkā esošie tiesību akti darba devēju atbrīvo no tā atbildības veselības un drošības jomā, ja notiek darba deleģēšana vai pastarpināta deleģēšana, un atliek pienākumu iesniegt dokumentus par riska novērtējumu, ja tiek iesaistīti jauni uzņēmumi vai tiek veikti būtiski grozījumi. Komisijas pieprasījums ES pienākumu neizpildes procedūrā izteikts argumentēta atzinuma veidā. Ja Itālija divu mēnešu laikā nepaziņos pasākumus, kuru uzdevums ir nodrošināt to pienākumu pilnīgu izpildi, kuri izriet no direktīvas, Komisija var nolemt vērsties pret Itāliju ES Tiesā.

(Sīkāka informācija — J. Todd: tālr. + 32 229 94107, mob. tālr. + 32 498 99 4107)

 1. Vide: Komisija aicina Itāliju sakopt poligonus

Saskaņā ar ES tiesību aktiem dalībvalstīm bija jānodrošina, ka atkritumu poligoni, kuriem bija piešķirta atļauja vai kuri jau darbojās brīdī, kad tika transponēta atkritumu poligonu direktīva, var turpināt darboties pēc 2009. gada jūlija tikai tad, ja tie atbilst šai direktīvai. Komisija uzskata, ka vairāki atkritumu poligoni Itālijā turpināja darboties pēc 2009. gada termiņa, pārkāpjot direktīvas prasības, tādēļ tika nosūtīts formāls paziņojums. Izvērtējot Itālijas atbildi, Komisija secinājusi, ka, neraugoties uz zināmu progresu, daži atkritumu poligoni vēl joprojām nav slēgti, kā arī nav nodrošināta to atbilstība direktīvas prasībām. Komisija sūta argumentētu atzinumu (ES pienākumu neizpildes procedūras otrais posms); divu mēnešu laikā Itālijai jāsniedz atbilde. Ja divu mēnešu laikā netiks saņemta atbilde, kas apliecina minētā jautājuma risināšanu, Komisija var vērsties pret šo valsti Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija — J. Hennon: tālr. + 32 229 53593, mob. tālr. + 32 498 95 3593)

 1. Vide: Komisija aicina Itāliju pārskatīt tiesību aktus par peldvietu ūdeni

ES peldvietu ūdens tiesību akti nosaka, ka dalībvalstīm jāsadarbojas un jāapmainās ar informāciju, ja upes baseina ūdens ietekmē peldvietu ūdens kvalitāti pāri robežām. Eiropas Komisija pauž bažas, ka Itālijas transponēšanas tiesību aktos nav paredzēti šādi noteikumi, tādēļ Itālijai šā gada janvārī ir nosūtīts formāls paziņojums, lai informētu par šīm bažām. Tagad Komisija sūta argumentētu atzinumu (ES pienākumu neizpildes procedūras otrais posms), jo šķiet, ka tiesību akta grozījums vēl nav pieņemts. Divu mēnešu laikā Itālijai jāsniedz atbilde. Ja divu mēnešu laikā netiks saņemta atbilde, kas apliecina minētā jautājuma risināšanu, Komisija var iesniegt prasību pret šo valsti Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija — J. Hennon: tālr. + 32 229 53593, mob. tālr. + 32 498 95 3593)

 1. Vide: Komisija aicina Itāliju uzlabot ES noteikumu transponēšanu par baterijām un akumulatoriem

Eiropas Komisija pauž bažas, ka Itālijas tiesību akti par baterijām neatbilst Eiropas standartiem. Saskaņā ar Bateriju direktīvu ražotājiem ir pienākums skaidri norādīt ķīmisko sastāvu, piemēram, svinu, dzīvsudrabu un kadmiju, redzamā, salasāmā un paliekošā veidā. Itālijas iestādes ir atzinušas, ka Itālijas tiesību aktos tas nav noteikts, bet, neraugoties uz formālu Komisijas paziņojumu par šo jautājumu, atbilstoši tiesību aktu grozījumi vēl nav pieņemti. Komisija sūta argumentētu atzinumu (ES pienākumu neizpildes procedūras otrais posms); divu mēnešu laikā Itālijai jāsniedz atbilde.

(Sīkāka informācija — J. Hennon: tālr. + 32 229 53593, mob. tālr. + 32 498 95 3593)

 1. Vide: Komisija aicina Itāliju uzlabot Plūdu direktīvas transponēšanu

Saskaņā ar ES tiesību aktiem dalībvalstīm jāveic plūdu riska novērtējumi par upju baseiniem un jāizstrādā plāni ārkārtas situāciju novēršanai. Komisija pauž bažas, ka Itālijas tiesību akti, ar kuriem transponē Plūdu direktīvu, ir pārmērīgi ierobežojoši, jo, šķiet, ka tie neietver plūdus, ko izraisa apstākļi, kas nav meteoroloģiskie apstākļi, piemēram, cunami un tādi infrastruktūras bojājumi kā dambju pārrāvumi. Itālijas iestādes ir piekritušas veikt vajadzīgās izmaiņas, bet, neraugoties uz formālu Komisijas paziņojumu šajā jautājumā 2012. gada martā, problēma nav atrisināta. Tāpēc Komisija sūta argumentētu atzinumu (ES pienākumu neizpildes procedūras otrais posms); divu mēnešu laikā Itālijai jāsniedz atbilde. Ja divu mēnešu laikā netiks saņemta atbilde, kas apliecina minētā jautājuma risināšanu, Komisija var vērsties pret šo valsti Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija — J. Hennon: tālr. + 32 229 53593, mob. tālr. + 32 498 95 3593)

 1. Sociālā nodrošināšana: Komisija pieprasa, lai Nīderlande maksā invaliditātes pabalstu apdrošinātajām personām, kuras dzīvo citā dalībvalstī

Eiropas Komisija ir pieprasījusi, lai Nīderlande nodrošina, ka personas, kuras ir tiesīgas uz invaliditātes pabalstu saskaņā ar Nīderlandes sociālās nodrošināšanas tiesību aktiem, var to saņemt arī tad, ja tās dzīvo citā dalībvalstī. Komisija uzskata, ka Nīderlandes invaliditātes pabalsts, ko piešķir saskaņā ar Nīderlandes Likumu par pabalstiem hroniski slimām personām un invalīdiem (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten –WTCG), uz to tiesīgām personām ir jānodrošina arī tad, ja tās dzīvo ārpus Nīderlandes. Atsakoties nodrošināt šo pabalstu personām, kuras dzīvo citā dalībvalstī, Nīderlande nepilda saistības, ko tā uzņēmusies saskaņā ar ES tiesību aktiem, jo īpaši ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 48. pantu, ko īsteno ar Regulu (EK) 883/2004. Komisijas pieprasījums ES pienākumu neizpildes procedūrā izteikts argumentēta atzinuma veidā. Nīderlandei tagad ir divi mēneši, lai paziņotu Komisijai pasākumus, kas veikti, lai ievērotu saistības saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pretējā gadījumā Komisija var pieņemt lēmumu vērsties pret šo dalībvalsti ES Tiesā.

(Sīkāka informācija — J. Todd: tālr. + 32 229 94107, mob. tālr. + 32 498 99 4107)

 1. Nodokļi: Komisija pieprasa, lai Nīderlande groza nodokļu noteikumus par pārrobežu pensijām

Eiropas Komisija ir oficiāli pieprasījusi, lai Nīderlande maina trīs noteikumus, kas saistīti ar pārrobežu pensiju aplikšanu ar nodokļiem.

Pirmkārt, ārvalstu pensiju pakalpojumu sniedzēju pienākums ir sniegt garantijas Nīderlandes iestādēm, ja tie pārskaita pensijas uz ārzemēm vai ja tie vēlas darboties Nīderlandes tirgū. Otrkārt, darbiniekiem ir pienākums sniegt garantijas, ja viņu pensijas tiek pārskaitītas uz ārzemēm vai ja tie vēlas iegādāties pensiju pakalpojumus ārzemēs. Treškārt, pensiju pārskaitīšana ārvalstu pakalpojumu sniedzējiem, ko veic darba ņēmēji, kas nodarbināti ārpus Nīderlandes, ir atbrīvota no nodokļa tikai tad, ja nodokļu maksātājs sniedz garantijas vai ja ārvalstu pakalpojumu sniedzēji uzņemas atbildību par nodokļu prasībām. Nīderlandes pensiju pakalpojumu sniedzējiem Nīderlandē nav jāievēro neviens no šiem nosacījumiem.

Komisija uzskata, ka šie noteikumi ierobežo iedzīvotāju un darba ņēmēju brīvu pārvietošanos, brīvību veikt uzņēmējdarbību, pakalpojumu sniegšanas brīvību un kapitāla brīvu apriti (LESD 21., 45., 49., 56. un 63. pants).

Komisijas pieprasījums izteikts kā argumentēts atzinums. Ja Nīderlande divu mēnešu laikā nesniegs apmierinošu atbildi uz argumentēto atzinumu, Komisija var nolemt iesniegt šo lietu izskatīšanai Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija — E. Traynor: tālr. + 32 229 21548, mob. tālr. + 32 498 98 3871)

 1. ĢMO: Komisija aicina Poliju uzraudzīt ĢMO audzēšanu

Šodien Eiropas Komisija ir oficiāli pieprasījusi Polijai grozīt tiesību aktus, lai izpildītu ES noteikumus par ĢMO audzēšanas uzraudzību.

ES tiesību akti paredz, ka ĢMO audzēšanas vietas jāpaziņo kompetentām valsts iestādēm, jānorāda reģistrā, ko izveidojusi dalībvalsts, un jādara zināmas sabiedrībai. Šis process nodrošina, ka ir publiski pieejama atbilstoša informācija, tas ļauj uzraudzīt ĢMO iespējamo ietekmi uz vidi, kā arī ļauj noteikt līdzāspastāvēšanas pasākumus. Polija līdz šim nav iekļāvusi šīs prasības valsts tiesību aktos.

ĢMO var audzēt Eiropas Savienībā, ja tiem šim nolūkam ir izsniegta atļauja pēc novērtējuma par risku cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi. Pašlaik kukurūza MON 810 ir vienīgais ĢMO, ko audzē Eiropas Savienībā.

Polijas iestādēm divu mēnešu laikā no dienas, kad saņemts oficiālais pieprasījums, jāveic nepieciešamie pasākumi, lai panāktu atbilstību ES tiesību aktiem, un jāinformē Eiropas Komisija par pieņemtajiem pasākumiem. Ja Polija to neizdara noteiktajā termiņā, Eiropas Komisija var nolemt iesniegt šo lietu Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija: F. Vincent: tālr. + 32 229 87166, mob. tālr. + 32 498 98 7166)

 1. Klimata pārmaiņas: Komisija aicina Poliju panākt atbilstību ES tiesību aktiem par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm

Regulā Nr. 842/2006 noteikts, ka uzņēmumiem ir jāveic virkne pasākumu, lai mazinātu noplūdes no iekārtām, kas satur fluorētas gāzes (F-gāzes), un rekuperētu gāzes no ierīcēm to dzīves cikla beigās. Regula nosaka arī noteikumus par apmācību un sertifikāciju personālam, kas nodarbojas ar F-gāzu iekārtu apkalpošanu, marķēšanu un ziņojumu sniegšanu. F-gāzes izmanto saldēšanas un gaisa kondicionēšanas iekārtās, izolācijas putās, aerosola izsmidzinātājos un ugunsdzēšamajos aparātos. Tā kā F-gāzu emisiju sildošā iedarbība ir līdz pat 23 000 reizes lielāka nekā oglekļa dioksīdam, šie tiesību akti ir svarīgi cīņā pret globālo sasilšanu.

Līdz šim Polija nav informējusi Komisiju par to, kādas sankcijas ir noteiktas gadījumā, ja šie noteikumi netiek ievēroti. Polija arī vēl nav paziņojusi valsts sertificēšanas institūcijas, kurām jāapmāca un jāsertificē attiecīgais apkalpojošais personāls un apkalpojošie uzņēmumi. Komisija šodien nosūta argumentētu atzinumu, ar kuru pieprasa, lai Polija divu mēnešu laikā panāk atbilstību šiem noteikumiem.

(Sīkāka informācija: I. Valero Ladron - tālr. + 32 229 64971 – mob. tālr. + 32 498 96 4971)

 1. Vide: Komisija aicina, lai Portugāle panāk ietekmes uz vidi novērtējuma (EIA) atbilstību Eiropas normām

Eiropas Komisija pauž bažas, ka Portugāles ietekmes uz vidi novērtējuma tiesību akti neatbilst Eiropas standartiem. Portugāles EIA tiesību akti no šiem novērtējumiem automātiski izslēdz projektus, uz kuriem attiecas teritoriālais plānojums. Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem ārpus tiesību aktu darbības jomas ir pilsētu attīstības projekti, piemēram, tirdzniecības centri un autostāvvietas, krasta inženierbūves, brīvdienu ciematiņi un viesnīcu kompleksi ārpus pilsētas robežām. Portugāle vairākkārt ir informējusi Komisiju, ka tā piekrīt Komisijas viedoklim, bet, neraugoties uz agrāk nosūtīto formālo paziņojumu par šo jautājumu, Portugāles tiesību akti vēl joprojām nav pārskatīti. Tādēļ Komisija sūta argumentētu atzinumu (ES pienākumu neizpildes procedūras otrais posms); divu mēnešu laikā Portugālei jāsniedz atbilde. Ja divu mēnešu laikā netiks saņemta atbilde, kas apliecina minētā jautājuma risināšanu, Komisija var vērsties pret šo valsti Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija — J. Hennon: tālr. + 32 229 53593, mob. tālr. + 32 498 95 3593)

 1. Preču brīva aprite: Komisija pieprasa Portugālei īstenot ES noteikumus par traktoriem

Eiropas Komisija ir aicinājusi Portugāli, lai tā īsteno valsts tiesību aktos Komisijas Direktīvu 2010/62/ES par tipa apstiprinājumu traktoriem, kuru Portugāle nav transponējusi noteiktajā termiņā (2011. gada 29. septembris). Šādu ES noteikumu netransponēšana kavē traktoru brīvu apriti starp dalībvalstīm. Jo īpaši tas kavē tādu transportlīdzekļu reģistrāciju un pārdošanu Portugālē, kuru tips ir apstiprināts citās ES dalībvalstīs, un tādējādi tas traucē iekšējā tirgus veiksmīgu darbību.

Saskaņā ar ES tipa apstiprinājuma sistēmu izgatavotāji var saņemt apstiprinājumu transportlīdzekļa tipam vienā dalībvalstī, ja tas atbilst Savienības tehniskajām prasībām, un pēc tam tirgot to ES mērogā, neveicot papildu testus vai pārbaudes. Reģistrācija ir jāveic, uzrādot sertifikātu, kas apliecina, ka transportlīdzeklis atbilst prasībām, kas noteiktas apstiprinātajam tipam. Jo īpaši ES noteikumi par traktoriem tagad ir attiecināti arī uz traktoriem, kuri nav paredzēti īpašiem nolūkiem, un uz traktoru kategoriju, kuri paredzēti īpašiem nolūkiem un kuru apakšējā daļa ir tuvāk zemei nekā citiem traktoru tipiem. Turklāt nepieciešamās klīrensa zonas un jaudas noņemšanas vārpstas un tās aizsarga izmēri ir pielāgoti, lai uzlabotu drošību darba vietā. Tas arī palīdz veicināt saskaņošanu pasaules mērogā, lai tādējādi sekmētu Savienības ražotāju konkurētspēju pasaulē.

Komisijas pieprasījums ES pienākumu neizpildes procedūrā izteikts argumentētu atzinumu veidā. Ja Portugāle neinformē Komisiju divu mēnešu laikā par pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību to saistībām, Komisija var pieņemt lēmumu iesniegt šo lietu Eiropas Savienības Tiesā.

Tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/technical-harmonisation/regulatory-framework/index_en.htm

(Sīkāka informācija — C. Corazza: tālr. + 32 229 51752, mob. tālr. + 32 498 99 2862)

 1. Vecuma pabalsts: Komisija pieprasa, lai Slovākija nodrošina Ziemassvētku piemaksu pensionāriem, kuri dzīvo citās dalībvalstīs

Eiropas Komisija ir pieprasījusi, lai Slovākija nodrošina, ka tās pensionāri, kuri dzīvo citā dalībvalstī, var pieprasīt Ziemassvētku piemaksu (vianočný príspevok) pensijai. Slovākija nodrošina šo pabalstu tikai tiem pensionāriem, kuri dzīvo Slovākijas Republikā, un tādējādi tā nepilda saistības, ko tā uzņēmusies saskaņā ar ES tiesību aktiem, (un jo īpaši ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 48. pantu, ko īsteno ar Regulu (EK) 883/2004). Saskaņā ar ES noteikumiem Ziemassvētku piemaksa pensijai ir vecuma pabalsts, kuru nevar atteikt, atteikumu pamatojot ar faktu, ka saņēmējs dzīvo citā dalībvalstī, kas nav kompetentā dalībvalsts. Komisijas pieprasījums ES pienākumu neizpildes procedūrā izteikts argumentēta atzinuma veidā. Ja Slovākija divu mēnešu laikā nepaziņos Komisijai pasākumus, kas veikti, lai ievērotu saistības saskaņā ar ES tiesību aktiem, Komisija var nolemt vērsties pret Slovākiju ES Tiesā.

(Sīkāka informācija — J. Todd: tālr. + 32 229 94107, mob. tālr. + 32 498 99 4107)

 1. Vide: Komisija aicina Slovēniju, lai tā pilnveido dabas aizsardzības tiesību aktus

Eiropas Komisija aicina Slovēniju iekļaut vairāk teritoriju Natura 2000 tīklā, kas ir Eiropas aizsargājamo dabas teritoriju tīkls. Saskaņā ar Putnu direktīvu dalībvalstīm ir jānorāda vispiemērotākās vietas kā īpaši aizsargājamas teritorijas putnu sugu aizsardzībai. Slovēnija ir norādījusi 27 īpaši aizsargājamās teritorijas, bet to skaits un lielums ir nepietiekams salīdzinājumā ar putniem nozīmīgu teritoriju (PNT) uzskaiti, ko Komisija izmanto, lai novērtētu, vai dalībvalstis pilda savas saistības. Lai gan Slovēnija ir dalībvalsts ar vislielāko procentuālo daļu no teritorijas, kas norādīta kā Natura 2000, astoņas teritorijas vēl ir jānorāda un 14 teritorijas ir jāpalielina, lai izpildītu minētās direktīvas prasības. Komisija nosūtīja formālu paziņojumu 2007. gada jūnijā, bet nav panākts progress īpaši aizsargājamo teritoriju pārskatīšanā. Tādēļ Komisija sūta argumentētu atzinumu (ES pienākumu neizpildes procedūras otrais posms); divu mēnešu laikā Slovēnijai jāsniedz atbilde. Ja divu mēnešu laikā netiks saņemta atbilde, kas apliecina minētā jautājuma risināšanu, Komisija var vērsties pret šo valsti Eiropas Savienības Tiesā.

(Sīkāka informācija — J. Hennon: tālr. + 32 229 53593, mob. tālr. + 32 498 95 3593)


Side Bar