Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

FELJEGYZÉS

Brüsszel, 2012. november 21.

Novemberi kötelezettségszegési eljárási csomag: a legfontosabb döntések

ÉGHAJLAT-POLITIKA

FOGLALKOZTATÁS

ENERGIAÜGY

IPAR- ÉS VÁLLALKOZÁS­POLITIKA

KÖRNYEZET

BELÜGY

BELSŐ PIAC ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

KÖZLEKEDÉS

EGÉSZSÉGÜGY ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

ADÓÜGYEK ÉS VÁMUNIÓ

AT

2

BE

1

1

2

BG

1

1

CY

2

CZ

1

1

DE

1

1

EL

3

1

FI

1

FR

1

1

1

HU

1

1

1

IT

1

5

LU

1

1

LV

1

NL

1

1

PL

1

1

2

1

PT

1

1

1

1

SI

1

SK

1

A kötelezettségszegési eljárásokra vonatkozó e havi döntési csomagja keretében az Európai Bizottság keresetet indít azon tagállamok ellen, amelyek nem tettek eleget megfelelően az uniós jog alapján őket terhelő kötelezettségeknek. Ezek a több ágazatra kiterjedő döntések arra irányulnak, hogy biztosítsák az uniós jog megfelelő alkalmazását a polgárok és a vállalkozások érdekében. A Bizottság a mai napon 199 határozatot hozott, köztük 48 indokolással ellátott véleményt, és 7 keresetet indított az Európai Unió Bíróságán, amelyek közül öt pénzügyi bírságot von maga után. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb határozatokat.

A kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatos további információk a MEMO/12/12 dokumentumban találhatók.

 1. Pénzügyi bírságot maguk után vonó bírósági keresetek

 1. Belső energiapiac: A Bizottság keresetet indít LENGYELORSZÁGGAL és FINNORSZÁGGAL szemben az uniós szabályok teljes körű átültetésének elmulasztása miatt.

Az Európai Bizottság a Bíróságához fordul Lengyelország és Finnország ügyében, amelyek elmulasztották teljes körűen átültetni az Unió belső energiapiaci szabályait. Lengyelország a földgázirányelvet mindeddig csak részben ültette át a nemzeti jogba. Finnország sem a villamosenergia-, sem a földgázirányelvet nem ültette át maradéktalanul. Ezen irányelvek tagállami átültetésének határideje 2011. március 3. volt.

Lengyelország esetében a Bizottság napi 88 819,20 EUR összegű bírságra tesz javaslatot. Finnország esetében a Bizottság az át nem ültetett villamosenergia-irányelvre vonatkozóan napi 32 140,80 EUR, az át nem ültetett földgázirányelvre vonatkozóan napi 28 569,6 EUR összegű bírságra tesz javaslatot. A napi pénzbírságot a Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítéletének időpontjától fizetnék mindaddig, amíg Lengyelország, illetve Finnország nem közlik a Bizottsággal, hogy a szabályokat maradéktalanul átültették a nemzeti jogukba.

(további információk: IP/12/1236 – M. Holzner – Tel.: +32 229 60196 – Mobil: +32 498 98 2280)

 1. Elektronikus pénz: a Bizottság felkéri a Bíróságot, hogy szabjon ki bírságot BELGIUMRA az uniós szabályok végrehajtásának elmulasztásáért.

Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy a Bírósághoz fordul Belgium ügyében, amely elmulasztotta az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről szóló irányelv végrehajtását. A Bizottság döntése szerint arra is felkéri a Bíróságot, hogy szabjon ki napi pénzbírságot Belgiumra mindaddig, amíg az maradéktalanul végre nem hajtja az irányelvet.

A Bizottság napi 59 212,80 EUR összegű pénzbírságra tesz javaslatot, amelyet a Bíróság ítéletének időpontjától fizetnének mindaddig, amíg Belgium nem közli a Bizottsággal, hogy a szabályokat maradéktalanul átültette a nemzeti jogba.

(további információk: IP/12/1248 – S. De Rynck – Tel.: +32 229 63421 – Mobil: +32 498 98 3969)

 1. Vezetői engedélyek: A Bizottság csökkentett összegű bírságot javasol CIPRUSNAK.

Az Európai Bizottság mai döntése értelmében módosítja azt a határozatát, hogy az Európai Unió Bíróságához fordul, amiért Ciprus elmulasztotta a vezetői engedélyekről szóló irányelv teljes körű átültetését. A korábbi, Bírósághoz fordulást tartalmazó júniusi határozat óta (IP/12/642) Ciprus olyan intézkedést jelentett be, amely részben átülteti a 2006/126/EK irányelvet. Annak érdekében, hogy e fejleményeket a Bizottság figyelembe vegye, a javasolt bírság napi összegét 6 504,96 EUR-ra csökkentette. Az irányelvet 2011. január 19-ig kellett volna átültetni. Az irányelv teljes körű végrehajtásának elmulasztása ronthatja a közlekedés biztonságát és megnehezíti a ciprusi polgárok számára az érintett vezetői engedélyek cseréjét az Unió más részein.

(további információk: IP/12/1237 – H. Kearns – Tel.: +32 229 87638 – Mobil: +32 498 98 7638)

 1. Más bírósági keresetek

 1. A Bizottság keresetet indít BELGIUMMAL szemben az ujjlenyomatot tartalmazó biometrikus útlevelek kibocsátásának elmulasztása miatt.

Több mint három évvel az ujjlenyomatot tartalmazó biometrikus útlevelek kibocsátására vonatkozó határidő megállapítását követően Belgium továbbra sem tesz eleget ennek a követelménynek. Ennélfogva a Bizottság a mai napon az Európai Unió Bíróságához fordult az ország ügyében, felszólítva Belgiumot, hogy gyorsítsa fel a megállapodás szerinti biztonsági jellemzővel rendelkező biometrikus útlevelek kiállítását.

(további információk: IP/12/1247 – M. Cercone - Tel.: +32 229 80963 - Mobil: +32 498 98 2349)

 1. Közbeszerzés: A Bizottság felszólítja GÖRÖGORSZÁGOT, hogy biztosítson méltányos hozzáférést a szoftverszolgáltatások nyújtására irányuló közbeszerzési szerződésekhez.

Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy a Bírósághoz fordul Görögország ügyében, amely a Társadalombiztosítási Alap (IKA) számára vásárolt informatikai rendszer tekintetében elmulasztotta az uniós közbeszerzési szabályok maradéktalan betartásának biztosítását. Görögország különösen nem tett eleget a 2004/18/EK irányelv értelmében 2012 februárjában tett azon kötelezettségvállalásának, miszerint a fenti szerződést új közbeszerzési eljárás keretében ítéli oda, kiküszöbölve az eredeti ajánlati felhívásban szereplő jogellenes kikötéseket.

(további információk: IP/12/1249 – S. De Rynck – Tel.: +32 229 63421 – Mobil: +32 498 98 3969)

 1. Indokolással ellátott vélemények

 1. Környezet: A Bizottság felszólítja AUSZTRIÁT, NÉMETORSZÁGOT és OLASZORSZÁGOT, hogy jelentsék be az illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozására vonatkozó módosított uniós szabályok átültetését.

A tagállamoknak 2012. június 10-ig át kellett ültetniük az illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozására vonatkozó uniós szabályok 2009. évi módosítását. Ausztria, Németország és Olaszország nem közölte a Bizottsággal a festékekről szóló irányelv e változásainak átültetésére szolgáló jogi eszközöket. Ez az irányelv nélkülözhetetlen eszköz, amely az illékony szerves vegyületek légkörbe történő kibocsátásának korlátozása révén védi a környezetet és az emberi egészséget. A Bizottság több felszólító levele ellenére Ausztria, Németország és Olaszország ez idáig nem közölte végrehajtási intézkedéseit. Ezért a Bizottság – az uniós kötelezettségszegési eljárás második szakaszának megfelelően – megküldi az indokolással ellátott véleményeket, két hónapot biztosítva az említett országoknak a válaszadásra. Amennyiben nem érkezik kielégítő válasz, a Bizottság az ügyeket az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(további információk: J. Hennon – Tel.: +32 229 53593 – Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Pénzügyi szolgáltatások felügyelete: A Bizottság felszólítja BELGIUMOT, FRANCIAORSZÁGOT, GÖRÖGORSZÁGOT, LUXEMBURGOT, LENGYELORSZÁGOT ÉS PORTUGÁLIÁT, hogy hajtsák végre az uniós szabályokat.

A Bizottság felszólította Belgiumot, Franciaországot, Görögországot, Luxemburgot, Lengyelországot és Portugáliát, hogy két hónapon belül közöljék a pénzügyi szektorban a három új felügyeleti hatóság – azaz a bankok (Európai Bankhatóság), a biztosítások és a foglalkoztatói nyugdíjak (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az értékpapírok (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) – hatásköreivel kapcsolatos uniós szabályok (2010/78/EU irányelv) végrehajtására szolgáló intézkedéseket. Az irányelv célja, hogy a fő pénzügyi szolgáltatásokról szóló irányelvek rendelkezéseit az új pénzügyi felügyeleti rendszerhez igazítsa. Ez biztosítja, hogy az európai pénzügyi felügyeleti hatóságok teljes körű jogosultsággal rendelkezzenek a rájuk ruházott feladatok ellátására. A tagállamoknak legkésőbb 2011. december 31-ig kellett végrehajtaniuk az irányelvet. A Bizottság felszólítása az uniós kötelezettségszegési eljárás keretében indokolással ellátott vélemény formáját ölti. Ha a tagállamok két hónapon belül nem közlik az irányelv végrehajtását célzó intézkedéseket, a Bizottság keresetet indíthat velük szemben az Európai Unió Bíróságán.

(további információk: S. De Rynck – Tel.: +32 229 63421 – Mobil: +32 498 98 3969)

 1. Közlekedés: A Bizottság felszólítja BULGÁRIÁT, CIPRUST és PORTUGÁLIÁT, hogy hozzák meg az intelligens közlekedési rendszerekkel kapcsolatos nemzeti intézkedéseket.

Az Európai Bizottság a mai napon felszólította Bulgáriát, Ciprust és Portugáliát, hogy további intézkedésekkel mozdítsák elő az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) kiépítését. A 2010/40/EU irányelv támogatja az intelligens közúti közlekedési rendszerek és a más közlekedési módokkal való kapcsolódási pontok kiépítését. A Bizottság az ITS kiépítése és használata tekintetében érvényesülő kompatibilitás, kölcsönös átjárhatóság és folyamatosság biztosításához szükséges előírásokat fogad el. A három tagállam nem teljes mértékben ültette át ezt az irányelvet a nemzeti jogba, jóllehet 2012. február 27-ig kötelesek lettek volna ezt megtenni. Az irányelv értelmében tagállamok biztosítják, hogy a Bizottság által elfogadott előírásokat alkalmazzák az ITS-alkalmazásokra és -szolgáltatásokra azok kiépítése során. Az irányelv időben történő átültetésének elmulasztása alááshatja az említett előírások hatékonyságát és gyors alkalmazását. A Bizottság felszólítása az uniós kötelezettségszegési eljárás keretében indokolással ellátott vélemény formáját ölti. Ha az említett tagállamok két hónapon belül nem tájékoztatják a Bizottságot azokról az intézkedésekről, melyeket annak érdekében hoznak, hogy maradéktalanul megfeleljenek az uniós jogszabályoknak, a Bizottság az ügyeket az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(további információk: H. Kearns – Tel.: +32 229 87638 – Mobil: +32 498 98 7638)

 1. Közjegyzők: A Bizottság fellép a közjegyzők letelepedési szabadságának a CSEH KÖZTÁRSASÁGBAN és LETTORSZÁGBAN történő érvényesítése érdekében.

Az Európai Bizottság a mai napon további felszólítást intézett a Cseh Köztársasághoz és Lettországhoz, hogy az uniós jogot tiszteletben tartva vonják vissza a közjegyzőkre vonatkozó állampolgársági követelményeiket. Az Európai Unió Bírósága 2011 májusában már kimondta, hogy az ilyen állampolgársági követelmények ellentétesek a letelepedési szabadság elvével, és hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 51. cikkében foglalt, a közhatalom gyakorlásához kapcsolódó tevékenységekkel kapcsolatos kivételek nem terjednek ki a közjegyzők tevékenységére. A Cseh Köztársaság és Lettország azzal érvelt, hogy mivel közjegyzőik bírói hatáskörrel rendelkeznek, e kivétel hatálya alá tartoznak. A cseh és a lett közjegyzők azonban nem rendelkeznek jogviták eldöntésére vonatkozó hatáskörrel. Ezért, bár a közjegyzői hatáskör egyes esetekben megalapozhat olyan határozatokat, amelyek a Cseh Köztársaságban vagy Lettországban egyenértékűek a bírósági határozatokkal, a Bizottság álláspontja szerint a közhatalomban való ilyen szerepvállalás nem elegendő az állampolgársági követelmény indokolásához. A további felszólítás az uniós kötelezettségszegési eljárás keretében kiegészítő indokolással ellátott vélemény formáját ölti. A két országnak mostantól két hónapja van arra, hogy közölje a Bizottsággal a közjegyzőkre vonatkozó uniós jog szerinti kötelezettségeinek tiszteletben tartása érdekében tett intézkedéseket. Ellenkező esetben a Bizottság ügyüket az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti. További információk a letelepedés szabadságáról:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/living_working/services-establishment/index_en.htm

(további információk: S. De Rynck – Tel.: +32 229 63421 – Mobil: +32 498 98 3969)

 1. Befektetési alapok: A Bizottság felszólítja GÖRÖGORSZÁGOT és LENGYELORSZÁGOT, hogy tegyenek eleget az uniós szabályoknak.

Az Európai Bizottság felszólította Görögországot és Lengyelországot, hogy közöljék az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokról (ÁÉKBV) szóló irányelv (2009/65/EK – ÁÉKBV IV) legújabb módosításainak, valamint az azt kiegészítő két végrehajtási irányelvnek (lásd: IP/10/869) a végrehajtására szolgáló nemzeti jogi intézkedéseket. A végrehajtási intézkedések bejelentésének határideje 2011. június 30. volt. Az irányelv az ÁÉKBV-alapok létrehozására és működtetésére vonatkozó közös szabályokat, valamint az uniós ÁÉKBV-k kezelőire vonatkozó szabályokat irányoz elő. Az e szabályoknak eleget tevő alapkezelők jogosultak lehetnek határokon átnyúló szolgáltatásnyújtásra. Az ezen irányelv rendelkezéseivel összhangban engedélyezett ÁÉKBV-k befektetései az érintett illetékes hatóságok értesítésére szolgáló meghatározott eljárást követően értékesíthetők uniós befektetők számára. Görögországnak és Lengyelországnak mostantól két hónapja van arra, hogy közölje a Bizottsággal az uniós jog szerinti kötelezettségeik tiszteletben tartása érdekében tett intézkedéseket. Amennyiben ezt nem teljesítik, a Bizottság ügyüket az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

További információk: http://ec.europa.eu/internal_market/investment/ucits-directive/index_en.htm

(további információk: S. De Rynck – Tel.: +32 229 63421 – Mobil: +32 498 98 3969)

 1. Megújuló energia: A Bizottság indokolással ellátott véleményt küld MAGYARORSZÁGNAK és LUXEMBURGNAK.

Az Európai Bizottság a mai napon indokolással ellátott véleményt küldött Magyarországnak és Luxemburgnak, mivel nem tájékoztatták a Bizottságot a megújulóenergia-irányelv maradéktalan átültetéséről. A tagállamoknak 2010. december 5-ig kell át kell ültetniük a megújulóenergia-irányelvet (2009/28/EK). Magyarország és Luxemburg azonban nem tájékoztatta a Bizottságot az irányelv nemzeti jogszabályaikba való maradéktalan átültetéséhez szükséges valamennyi átültető intézkedésről. Ha a két tagállam két hónapon belül nem tesz eleget jogi kötelezettségeinek, a Bizottság keresetet indíthat velük szemben az Európai Unió Bíróságán. Az említett két, indokolással ellátott vélemény az alábbi tagállamokat érintő 11 hasonló eljárást egészíti ki: Ausztria, Bulgária, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Finnország, Franciaország, Görögország, Írország, Málta, Lengyelország és Szlovénia.

További információk: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(további információk: M. Holzner – Tel.: +32 229 60196 – Mobil: +32 498 98 2280)

 1. Környezet: A Bizottság felszólítja AUSZTRIÁT, hogy közölje a benzingőz visszanyerésére vonatkozó módosított uniós szabályok átültetését.

Az Európai Bizottság aggasztónak tartja, hogy Ausztria elmulasztotta a gépjárművek töltőállomásokon történő üzemanyag-feltöltésekor kibocsátott benzingőz visszanyeréséről szóló irányelv végrehajtására szolgáló intézkedések bejelentését. Az irányelv értelmében a tagállamoknak 2012. január 1-jéig életbe kellett léptetniük a szükséges jogszabályokat, és közölniük kellett a törvények, rendeletek és közigazgatási rendelkezések szövegét. 2012 márciusában a Bizottság felszólító levelet küldött, Ausztria azonban továbbra sem jelezte az átültetést. Ezért a Bizottság – az uniós kötelezettségszegési eljárás második szakaszának megfelelően – megküldi az indokolással ellátott véleményt, két hónapot biztosítva Ausztriának a válaszadásra. Ha az ország nem ad megfelelő választ, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.

(további információk: J. Hennon – Tel.: +32 229 53593 – Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Munkaidő: A Bizottság felszólítja BELGIUMOT, hogy megfelelően alkalmazza az irányelvet a bentlakásos iskolák tanáraira.

Az Európai Bizottság felszólította Belgiumot, hogy hozzon intézkedéseket a munkaidőről szóló uniós irányelvnek (2003/88/EK) a belga bentlakásos iskolák tanáraira történő megfelelő alkalmazása érdekében. Belgiumban a bentlakásos iskolák tanárai esetében a munkahelyen töltött éjszakai ügyeleti idő nem számít 100%-ban munkaidőnek, azaz például a 8 órás éjszakai műszak 3 tényleges munkaórának felel meg. A tanárokat hetente akár négy ilyen éjszakai ügyelet ellátására is kötelezhetik. Ezenfelül az éjszakai műszakkal együtt nappali műszak is előírható. Mindez a 2003/88/EK irányelv rendelkezéseinek megsértését eredményezheti, amely meghatározza a maximális heti munkaidőt (átlagosan 48 óra) és minimális pihenőidőt, különösen 24 órás időszakonként legalább 11 órás egybefüggő napi pihenőidőt ír elő. Bizonyos esetekben megengedett a pihenőidőkre vonatkozó szabályoktól való eltérés, feltéve, hogy közvetlenül a kompenzálandó munkaidőt követően azzal egyenértékű kompenzáló pihenőidőt biztosítanak. A Bizottság felszólítása az uniós kötelezettségszegési eljárás keretében indokolással ellátott vélemény formáját ölti. Belgiumnak mostantól két hónapja van arra, hogy közölje a Bizottsággal az irányelv megfelelő átültetése érdekében hozott intézkedéseket. Ellenkező esetben a Bizottság Belgium ügyét az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(további információk: J. Todd – Tel.: +32 229 94107 – Mobil: +32 498 99 4107)

 1. Környezet: A Bizottság felszólítja BULGÁRIÁT a hulladéklerakók felszámolására.

Az Európai Bizottság felszólítja Bulgáriát, hogy hulladéklerakóit hozza összhangba az uniós jogszabályokkal. Ez egy több tagállamot érintő átfogó művelet részét képezi. Az uniós jog értelmében a hulladéklerakás csak más lehetőségek hiányában és az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásokat kiküszöbölő feltételek mellett alkalmazható. Bulgária hozzájárult, hogy bezárja azokat a hulladéklerakókat, amelyek nem tesznek eleget az uniós jogszabályi követelményeknek. A bizonyos mértékű előrelépés ellenére azonban 124 hulladéklerakó továbbra is sérti a jogi előírásokat. Ezért a Bizottság – az uniós kötelezettségszegési eljárás második szakaszának megfelelően – megküldi az indokolással ellátott véleményt, két hónapot biztosítva Bulgáriának a válaszadásra. Ha az ország nem ad megfelelő választ, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.

(további információk: J. Hennon – Tel.: +32 229 53593 – Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Környezet: A Bizottság felszólítja a CSEH KÖZTÁRSASÁGOT, hogy nemzeti jogszabályait hozza összhangba a bányászati hulladékról szóló irányelv követelményeivel.

Az Európai Bizottság felszólítja a Cseh Köztársaságot, hogy nemzeti jogszabályait hozza összhangba a bányászati hulladékról szóló irányelvvel, amelynek célja, hogy megakadályozza vagy a lehető legnagyobb mértékben csökkentse a nyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezelésének az emberi egészségre és a környezetre, különösen a vízre, a levegőre, a talajra, az állat- és növényvilágra gyakorolt káros hatásait. A Cseh Köztársaságnak 2008. május 1-jéig át kellett volna ültetnie a bányászati hulladékról szóló irányelvet a nemzeti jogba. A Bizottság 2012 májusában felszólító levelet küldött a Cseh Köztársaságnak. Mivel az ország azóta sem fogadta el a megfelelő jogszabályt, a Bizottság a kötelezettségszegési eljárás második szakaszának megfelelően indokolással ellátott véleményt küld, két hónapot biztosítva a Cseh Köztársaságnak a válaszadásra. Ha az ország nem ad megfelelő választ, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.

(további információk: J. Hennon – Tel.: +32 229 53593 – Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Vasúti közlekedés: A Bizottság felszólítja FRANCIAORSZÁGOT, hogy a Csatorna-alagút tekintetében ültesse át a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló uniós jogszabályt.

Az Európai Bizottság felszólítja Franciaországot, hogy nemzeti szabályait – különösen a Csatorna-alagút tekintetében – hozza összhangba a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK irányelvvel. A jogszabály célja az európai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságának megvalósítása és a vasúti ágazat más közlekedési módokkal szembeni versenyképességének javítása. A jogszabályt 2010. július 19-ig kellett volna érvénybe léptetni. Ha Franciaország nem ad megfelelő választ, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet. Ebben az ügyben a Bizottság idén júniusban indított kötelezettségszegési eljárást Franciaország ellen, és most az uniós kötelezettségszegési eljárás második szakaszának megfelelően indokolással ellátott véleményt küld. Franciaországnak két hónap áll rendelkezésre ahhoz, hogy választ adjon a Bizottságnak. Amennyiben Franciaország részéről két hónapon belül nem érkezik kielégítő válasz, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(további információk: H. Kearns – Tel.: +32 229 87638 – Mobil: +32 498 98 7638)

 1. Adózás: A Bizottság felszólítja FRANCIAORSZÁGOT, hogy vessen ki adót a luxusjachtok bérbeadására.

A Bizottság hivatalosan felszólította Franciaországot, hogy szüntesse meg a kedvtelési célú hajózásra használt jachtok bérbeadására vonatkozó héamentességet.

A héa-irányelv (148. cikk) egyes hajókkal kapcsolatos ügyleteket mentesít a héa alól. Ez a mentesség azonban a természetes személyek által kedvtelési célra használt luxushajókra nem alkalmazandó. Ezt az Európai Unió Bírósága is megerősítette (a C-116/10. sz. Bacino Charter Company SA ügyben hozott 2010. december 22-i ítélet).

A Bizottság felszólítása indokolással ellátott vélemény formáját ölti. Ha Franciaország két hónapon belül nem ad megfelelő választ, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.

(további információk: E. Traynor – Tel.: +32 229 21548 – Mobil: +32 498 98 3871)

 1. Közlekedés: A Bizottság felszólítja NÉMETORSZÁGOT, hogy közölje a hajótulajdonosok tengeri biztosítási kárigényre vonatkozó biztosítását érintő uniós szabályok átültetésére szolgáló intézkedéseket.

A Bizottság a mai nap felszólította Németországot, hogy közölje a hajótulajdonosok tengeri biztosítási kárigényre vonatkozó biztosításával kapcsolatos nemzeti átültetési intézkedéseket. A tagállamoknak át kellett ültetniük azokat az uniós szabályokat, amelyek 2012. január 1-jétől megkövetelik a hajók tulajdonosaitól, hogy az Unióban közlekedő hajóikra megfelelő biztosítással rendelkezzenek. Kötelezettségeit megszegve Németország nem közölte a Bizottsággal az irányelv átültetésére szolgáló jogi eszközöket. A biztosítási kötelezettség szavatolja a károsultak jobb védelmét, hozzájárul a követelményeket nem teljesítő hajók kitiltásához és visszaállítja a gazdasági szereplők közötti versenyt. Amennyiben Németország részéről két hónapon belül nem érkezik kielégítő válasz, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(további információk: H. Kearns – Tel.: +32 229 87638 – Mobil: +32 498 98 7638)

 1. Adóügyek: A Bizottság felszólítja GÖRÖGORSZÁGOT, hogy módosítsa a lízingelt vagy bérelt autókra vonatkozó szabályokat.

Az Európai Bizottság hivatalosan felszólította Görögországot, hogy változtassa meg a lízingelt vagy bérelt gépjárművek regisztrációs adójára vonatkozó szabályokat.

A görög jog szerint, ha egy görögországi lakóhellyel rendelkező vásárló egy másik tagállamban letelepedett bérbeadótól lízingel vagy bérel gépjárművet, a regisztrációs adót Görögországban teljes egészében meg kell fizetni. Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatával összhangban ugyanakkor Görögország csak a gépjármű használatának időtartamával arányos mértékű adót vethet ki. Mivel jelenleg nem ez a helyzet, a görög jog visszatartó erővel bírhat a határon átnyúló tevékenység tekintetében. A Bizottság úgy véli, hogy ez sérti a szolgáltatások szabad mozgásának a Szerződésekben foglalt elvét.

A felszólítás indokolással ellátott vélemény formáját ölti. Ha Görögország két hónapon belül nem tesz eleget a felszólításnak, a Bizottság Görögország ügyét az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(további információk: E. Traynor – Tel.: +32 229 21548 – Mobil: +32 498 98 3871)

 1. Adóügyek: A Bizottság felszólítja MAGYARORSZÁGOT, hogy módosítsa a kiskereskedelmi különadót és a távközlési különadót.

Az Európai Bizottság hivatalosan felszólította Magyarországot, hogy módosítsa a kiskereskedelmi és a távközlési ágazatra alkalmazandó különadókra vonatkozó jogszabályát. Úgy véli, hogy ezek az adónemek hátrányosan megkülönböztető jellegűek, mivel aránytalanul nagy mértékben sújtják a külföldi szolgáltatókat.

Magyarország valamennyi kiskereskedelmi és távközlési vállalatot az éves forgalmuk függvényében növekvő összegű adó fizetésére kötelezi. Az adókulcsok kialakítása és a két piac struktúrája miatt a gyakorlatban a hazai vállalatok kedvezőbb elbánásban részesülnek, és az adók többnyire a külföldi tulajdonú vállalatokat terhelik. A Bizottság úgy véli, hogy ez sérti az EU-Szerződések (az EUMSZ 49. cikke) által biztosított letelepedési szabadságot.

Ennélfogva felszólítja Magyarországot, hogy két hónapon belül változtassa meg jogszabályát és hozza azt összhangba az uniós joggal (a kötelezettségszegési eljárás második szakasza). Ennek elmulasztása esetén az Európai Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyeket.

Az uniós engedélyezési irányelvhez kapcsolódóan a Bizottság 2012 márciusában a távközlési különadó vonatkozásában külön kötelezettségszegési eljárást terjesztett az Európai Unió Bírósága elé (C-462/12. sz. ügy, lásd: IP/12/286).

(további információk: E. Traynor – Tel.: +32 229 21548 – Mobil: +32 498 98 3871)

 1. Szolgáltatásnyújtás: A Bizottság felszólította MAGYARORSZÁGOT, hogy biztosítsa az étkezési utalványok kibocsátóinak letelepedési szabadságát.

Az Európai Bizottság a mai napon fellépett annak érdekében, hogy Magyarországon biztosítsa a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságát az étkezési utalványok és üdülési csekkek kibocsátói számára. Felszólítja Magyarországot, hogy az indokolatlan és aránytalan korlátozások megszüntetése révén tegyen eleget az Európai Unió működéséről szóló szerződésből és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvből (szolgáltatási irányelv) fakadó kötelezettségeinek.

A Bizottság felszólítása az uniós kötelezettségszegési eljárás keretében indokolással ellátott vélemény formáját ölti. Amennyiben a közigazgatási hatóságok részéről négy héten belül nem érkezik kielégítő válasz, a Bizottság Magyarország ügyét az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(további információk: S. De Rynck – Tel.: +32 229 63421 – Mobil: +32 498 98 3969)

 1. Egészség és biztonság: A Bizottság felszólítja OLASZORSZÁGOT, hogy teljes körűen alkalmazza az uniós jogszabályokat.

Az Európai Bizottság felszólította Olaszországot, hogy hozzon intézkedéseket a foglalkozási kockázatok megelőzésére, valamint a munkavállalók biztonságára és egészségvédelmére vonatkozó általános szabályokat megállapító uniós irányelv teljes körű alkalmazása érdekében. Az irányelv (89/391/EGK) olyan jogszabályok megalkotását írja elő a tagállamok számára, amelyek arra kötelezik a munkáltatókat, hogy kockázatértékelést készítsenek és hozzanak megelőző intézkedéseket a kockázatok kiküszöbölésére, ezzel csökkentve a munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések számát. Olaszországban a problémát az jelenti, hogy a hatályos jogszabály egy- vagy többszintű hatáskör-átruházás esetén mentesíti a munkáltatót ezen egészségvédelmi és munkabiztonsági kötelezettség alól, illetve új vállalkozás vagy lényeges változások esetén későbbre halasztja a kockázatértékelő dokumentum benyújtására vonatkozó kötelezettséget. A felszólítás az uniós kötelezettségszegési eljárás keretében indokolással ellátott vélemény formáját ölti. Ha Olaszország két hónapon belül nem közli az irányelv szerinti kötelezettségei teljes körű betartásának biztosítása céljából hozott intézkedéseket, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(további információk: J. Todd – Tel.: +32 229 94107 – Mobil: +32 498 99 4107)

 1. Környezet: A Bizottság felszólítja OLASZORSZÁGOT a hulladéklerakók felszámolására.

Az uniós jog szerint a tagállamoknak gondoskodniuk kellett arról, hogy a hulladéklerakókról szóló irányelv átültetésekor már engedéllyel rendelkező vagy már működő, ám az irányelvnek meg nem felelő hulladéklerakók működését – a megfelelés érdekében tett intézkedések hiányában – 2009 júliusának végéig megszüntessék. A Bizottság úgy véli, hogy több, a 2009. júliusi határidő után továbbra is működő olaszországi hulladéklerakó sérti az irányelvet, ezért felszólító levelet küldött. Olaszország válaszának értékelését követően a Bizottság megállapította, hogy bizonyos mértékű előrelépés ellenére egyes hulladéklerakókat továbbra sem számoltak fel, illetve nem hozták összhangba azokat az irányelvvel. A Bizottság – az uniós kötelezettségszegési eljárás második szakaszának megfelelően – megküldi az indokolással ellátott véleményt, két hónapot biztosítva Olaszországnak a válaszadásra. Amennyiben nem érkezik kielégítő válasz, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(további információk: J. Hennon – Tel.: +32 229 53593 – Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Környezet: A Bizottság felszólítja OLASZORSZÁGOT a fürdővizekről szóló jogszabály felülvizsgálatára.

A fürdővizekről szóló uniós jogszabályok együttműködésre és információcserére kötelezik a tagállamokat, amennyiben egy vízgyűjtő területen a határon átnyúló hatás befolyásolja a fürdővizek minőségét. Az Európai Bizottság aggasztónak tartja, hogy az irányelvet átültető olaszországi jogszabály nem tartalmaz ilyen rendelkezéseket, ezért ez év januárjában felszólító levélben tájékoztatta Olaszországot ezekről az aggodalmakról. A Bizottság most – az uniós kötelezettségszegési eljárás második szakaszának megfelelően – megküldi az indokolással ellátott véleményt, mivel a jelek szerint ez idáig nem fogadtak el jogszabály-módosítást. Olaszországnak két hónap áll rendelkezésre a válaszadáshoz. Amennyiben nem érkezik kielégítő válasz, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(további információk: J. Hennon – Tel.: +32 229 53593 – Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Környezet: A Bizottság felszólítja OLASZORSZÁGOT az elemekre és akkumulátorokra vonatkozó uniós szabályok átültetésének javítására.

Az Európai Bizottság aggasztónak tartja, hogy az elemekről szóló olasz jogszabály nem felel meg az európai normáknak. Az elemekről szóló irányelv értelmében a gyártóknak jól látható, olvasható és letörölhetetlen módon egyértelműen fel kell tüntetniük az olyan vegyi összetevőket, mint például az ólom, a higany és a kadmium. Az olasz hatóságok elismerték, hogy az olasz jog ezt nem biztosítja, azonban a Bizottság e tárgyban küldött felszólító levele ellenére továbbra sem fogadták el a megfelelő jogszabály-módosítást. Ezért a Bizottság – az uniós kötelezettségszegési eljárás második szakaszának megfelelően – megküldi az indokolással ellátott véleményt, két hónapot biztosítva Olaszországnak a válaszadásra.

(további információk: J. Hennon – Tel.: +32 229 53593 – Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Környezet: A Bizottság felszólítja OLASZORSZÁGOT, hogy javítsa az árvizekről szóló irányelv átültetését.

Az uniós jog szerint a tagállamoknak árvízkockázati értékelést kell készíteniük vízgyűjtő területeikről, és vészhelyzeti terveket kell kidolgozniuk. A Bizottság aggasztónak tartja, hogy az árvizekről szóló irányelvet átültető olasz jogszabály indokolatlanul korlátozó, amennyiben a jelek szerint kizárja azokat az árvizeket, amelyeket nem időjárási jelenség, illetve nem infrastrukturális zavar okoz (hanem például cunami vagy gátszakadás). Az olasz hatóságok beleegyeztek a megfelelő változtatások végrehajtásába, azonban a Bizottság e tárgyban küldött 2012. márciusi felszólító levele ellenére a probléma továbbra is fennáll. Ezért a Bizottság – az uniós kötelezettségszegési eljárás második szakaszának megfelelően – megküldi az indokolással ellátott véleményt, két hónapot biztosítva Olaszországnak a válaszadásra. Amennyiben nem érkezik kielégítő válasz, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(további információk: J. Hennon – Tel.: +32 229 53593 – Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Szociális biztonság: A Bizottság felszólítja HOLLANDIÁT, hogy fizessen rokkantsági ellátást a biztosítással rendelkező és másik tagállamban élő személyeknek.

Az Európai Bizottság felszólította Hollandiát, hogy gondoskodjon arról, hogy a holland szociális biztonsági jogszabályok értelmében rokkantsági ellátásra jogosult személyek igénybe vehessék ezt az ellátást függetlenül attól, hogy lakóhelyük egy másik tagállamban található-e. A Bizottság úgy véli, hogy a krónikusan beteg és rokkant személyek biztosításáról szóló holland törvény (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten – WTCG) alapján a fogyatékossággal élőknek nyújtott holland ellátást akkor is biztosítani kell a jogosultak számára, ha lakóhelyük Hollandián kívül található. Azzal, hogy az ellátás nyújtását megtagadja a más tagállamokban élőktől, Hollandia megszegi az uniós jog, és különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 48. cikke szerinti, a 883/2004/EK rendelettel végrehajtott kötelezettségeit. A felszólítás az uniós kötelezettségszegési eljárás keretében indokolással ellátott vélemény formáját ölti. Hollandiának mostantól két hónapja van arra, hogy közölje a Bizottsággal az uniós jog szerinti kötelezettségei tiszteletben tartása érdekében tett intézkedéseket. Amennyiben ezen kötelezettségét nem teljesíti, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(további információk: J. Todd – Tel.: +32 229 94107 – Mobil: +32 498 99 4107)

 1. Adóügyek: A Bizottság felszólítja HOLLANDIÁT, hogy módosítsa a határokon átnyúló nyugdíjakra vonatkozó adózási szabályokat.

Az Európai Bizottság hivatalosan felszólította Hollandiát, hogy változtasson meg három, a határokon átnyúló nyugdíjak adózásával kapcsolatos szabályt.

Először, a külföldi nyugdíjszolgáltatóknak biztosítékokat kell nyújtaniuk a holland hatóságoknak, amennyiben a nyugdíjakat külföldre kívánják átvinni, vagy ha a holland piacon kívánnak tevékenységet folytatni. Másodszor, a munkavállalóknak biztosítékokat kell nyújtaniuk, ha nyugdíjaikat külföldre viszik át, vagy ha külföldön kívánnak nyugdíjszolgáltatást vásárolni. Harmadszor, a nyugdíj Hollandián kívül foglalkoztatott munkavállalók által külföldi szolgáltatókhoz történő átvitele csak akkor adómentes, ha az adófizető biztosítékot nyújt, vagy ha a külföldi szolgáltatók vállalják az adókövetelések teljesítését. A holland nyugdíjszolgáltatóknak Hollandiában e feltételek egyikét sem kell teljesíteniük.

A Bizottság véleménye szerint ezért ezek a szabályok korlátozzák a polgárok és a munkavállalók szabad mozgását, a letelepedés szabadságát, a szolgáltatásnyújtás szabadságát és a tőke szabad mozgását (az EUMSZ 21., 45., 49., 56. és 63. cikke).

A Bizottság felszólítása indokolással ellátott vélemény formáját ölti. Ha az ország két hónapon belül nem ad kielégítő választ az indokolással ellátott véleményre, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(további információk: E. Traynor – Tel.: +32 229 21548 – Mobil: +32 498 98 3871)

 1. Géntechnológiával módosított szervezetek: A Bizottság felszólítja LENGYELORSZÁGOT, hogy kövesse nyomon a GMO-k termesztését.

Az Európai Bizottság a mai napon hivatalosan felszólította Lengyelországot, hogy a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) termesztésének nyomon követésére vonatkozó uniós szabályoknak való megfelelés érdekében módosítsa vonatkozó jogszabályát.

Az uniós jog előírja, hogy a GMO-termesztésre használt helyszíneket be kell jelenteni az illetékes nemzeti hatóságoknak, tagállami nyilvántartásban kell rögzíteni és nyilvánosságra kell hozni. Ez a folyamat biztosítja a megfelelő információk nyilvános elérhetőségét, lehetővé teszi a GMO-k lehetséges környezeti hatásainak nyomon követését, valamint együtt-termesztési intézkedések kidolgozását. Lengyelország ez idáig nem emelte be ezeket a követelményeket nemzeti jogába.

Az Unióban akkor termeszthetők GMO-k, ha azokat az emberi és állati egészségre, valamint a környezetre jelentett kockázatuk kedvező eredménnyel járó értékelését követően erre a célra engedélyezték. Jelenleg a MON 810 kukorica az egyetlen Unióban termesztett GMO.

A lengyel hatóságoknak a hivatalos felszólítás időpontjától számított két hónapon belül meg kell hozniuk az uniós jognak való megfeleléshez szükséges intézkedéseket, és az elfogadott intézkedésekről tájékoztatniuk kell az Európai Bizottságot. Ha a határidőn belül Lengyelország ezt elmulasztja, az Európai Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(további információk: F. Vincent – Tel.: +32 229 87166 – Mobil: +32 498 98 7166)

 1. Éghajlatváltozás: A Bizottság felszólítja LENGYELORSZÁGOT a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló uniós jogszabály betartására.

A 842/2006/EK rendelet kötelezi a vállalatokat, hogy egy sor intézkedéssel csökkentsék a fluortartalmú gázokat (F-gázokat) tartalmazó készülékekben keletkező szivárgásokat, és a készülékek életciklusának végén nyerjék vissza a készülékekből az ilyen gázokat. A rendelet az F-gázokat tartalmazó berendezések szervizelésében és címkézésében részt vevő személyzet képzésére és képesítési rendjére, valamint a jelentéstételre vonatkozóan is szabályokat állapít meg. Az F-gázokat hűtő- és légkondicionáló berendezésekben, szigetelőhabokban, aeroszolos spray-kben és tűzoltó készülékekben használják. Mivel az F-gázok 23 ezerszer nagyobb felmelegítő hatással rendelkeznek, mint a szén-dioxid, ez a jogszabály a globális felmelegedés elleni küzdelem fontos eleme.

Lengyelország ez idáig nem tájékoztatta a Bizottságot arról, milyen szankciókkal lép fel az említett szabályok betartásának elmulasztása ellen. Ezenfelül nem jelentette be az érintett szervizelő személyzet és szervizvállalatok képzésével és képesítésével megbízott nemzeti tanúsítási testületeket sem. A Bizottság a mai napon indokolással ellátott véleményben felszólítja Lengyelországot, hogy két hónapon belül tegyen eleget ezeknek az előírásoknak.

(további információk: I. Valero Ladron – Tel.: +32 229 64971 – Mobil: +32 498 96 4971)

 1. Környezet: A Bizottság felszólítja PORTUGÁLIÁT, hogy a környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó gyakorlatát hozza összhangba az európai normákkal.

Az Európai Bizottság aggasztónak tartja, hogy Portugália környezeti hatásvizsgálati jogszabályai nem felelnek meg az európai szabványoknak. A környezeti hatásvizsgálatról szóló portugál törvény automatikusan kizárja a vizsgálat hatálya alól a területhasznosítási tervvel rendelkező projekteket. A jelenlegi jogszabály értelmében egyes városfejlesztési projektek, például a bevásárlóközpontok és a parkolók, a part menti munkálatok, az üdülőfalvak és a városi területeken kívül található szállodakomplexumok mind e jogszabály hatályán kívül esnek. Portugália több ízben tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy egyetért annak álláspontjával, azonban az e tárgyban küldött korábbi bizottsági felszólító levél ellenére a portugál törvényt továbbra sem vizsgálták felül. Ezért a Bizottság – az uniós kötelezettségszegési eljárás második szakaszának megfelelően – megküldi az indokolással ellátott véleményt, két hónapot biztosítva Portugáliának a válaszadásra. Amennyiben nem érkezik kielégítő válasz, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(további információk: J. Hennon – Tel.: +32 229 53593 – Mobil: +32 498 95 3593)

 1. Az áruk szabad mozgása: A Bizottság felszólítja PORTUGÁLIÁT, hogy hajtsa végre a traktorokra vonatkozó uniós szabályokat.

Az Európai Bizottság felszólította Portugáliát, hogy hajtsa végre a traktorok típusjóváhagyásáról szóló 2010/62/EU bizottsági irányelvet nemzeti jogában, amelyet az előírt határidőig (2011. szeptember 29.) nem ültetett át. Ezen uniós szabályok átültetésének elmulasztása akadályozza a traktorok tagállamok közötti szabad mozgását. Különösen gátat vet a más uniós tagállamokban típusjóváhagyással rendelkező járművek portugáliai regisztrációjának és értékesítésének, ami kihat a belső piac zavartalan működésére.

Az uniós típus-jóváhagyási rendszerben a gyártóknak lehetőségük van arra, hogy az uniós műszaki követelményeket teljesítő valamely járműtípusra egy adott tagállamban szerezzenek jóváhagyást, majd azt Unió-szerte további vizsgálati vagy ellenőrzési követelmények nélkül forgalmazzák. Ezt követően mindössze egy olyan tanúsítvány bemutatása alapján el kell végezni a regisztrációt, amely igazolja, hogy a jármű megfelel a jóváhagyott típusra vonatkozó követelményeknek. A traktorokra vonatkozó uniós szabályok immár különösen a különleges célú traktoroktól eltérő járművekre, illetve azokra a különleges célú traktorokra is alkalmazandók, amelyeknek alsó része – a többi traktortípussal összehasonlítva – közelebb van a talajhoz. Mindemellett a fokozott munkahelyi biztonság elérése érdekében módosultak a teljesítményleadó tengely és annak védőburkolata körüli szabad térre, illetve a tengely és a védőburkolat méreteire vonatkozó követelmények is. Ez egyúttal hozzájárul a világszintű harmonizáció előmozdításához is, az uniós gyártók globális versenyképességének elősegítése érdekében.

A Bizottság felszólítása az uniós kötelezettségszegési eljárás keretében indokolással ellátott vélemény formáját ölti. Ha Portugália két hónapon belül nem tájékoztatja a Bizottságot a kötelezettségei teljes körű betartásának biztosítása érdekében hozott intézkedésekről, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

Lásd a Bizottság weboldalát: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/technical-harmonisation/regulatory-framework/index_en.htm

(további információk: C. Corazza – Tel.: +32 229 51752 – Mobil: +32 498 99 2862)

 1. Öregségi ellátások: A Bizottság felszólítja SZLOVÁKIÁT, hogy biztosítsa a karácsonyi nyugdíj-kiegészítést a más tagállamokban élő nyugdíjasok számára.

Az Európai Bizottság felszólította Szlovákiát annak biztosítására, hogy a más tagállamban élő nyugdíjasai is igényelhessék a karácsonyi nyugdíj-kiegészítést (vianočný príspevok). Szlovákia csak a Szlovák Köztársaságban élő nyugdíjasai számára folyósítja ezt az ellátást, és ezáltal megszegi az uniós jog (és különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 48. cikke szerinti, a 883/2004/EK rendelettel végrehajtott) kötelezettségeit. Az uniós szabályok értelmében a karácsonyi nyugdíj-kiegészítés öregségi ellátásnak minősül, amely nem tagadható meg azon az alapon, hogy a kedvezményezett lakóhelye az illetékestől eltérő tagállamban található. A Bizottság felszólítása az uniós kötelezettségszegési eljárás keretében indokolással ellátott vélemény formáját ölti. Ha Szlovákia két hónapon belül nem közli az uniós jog szerinti kötelezettségei teljes körű betartásának biztosítása céljából hozott intézkedéseket, a Bizottság Szlovákia ügyét az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(további információk: J. Todd – Tel.: +32 229 94107 – Mobil: +32 498 99 4107)

 1. Környezet: A Bizottság felszólítja SZLOVÉNIÁT a természetvédelmi jogszabályok javítására.

Az Európai Bizottság felszólítja Szlovéniát, hogy jelöljön ki több, a természetvédelmi területek európai hálózatába tartozó Natura 2000 területet. A madárvédelmi irányelv értelmében a tagállamok kötelesek a legmegfelelőbb területeket a madárfajok védelmét biztosító különleges védelmi területként megjelölni. Szlovénia 27 különleges védelmi területet jelölt ki, ezek száma és mérete ugyanakkor a fontos madárélőhelyek jegyzékével összevetve – amelynek alapján a Bizottság felméri, hogy a tagállamok eleget tesznek-e kötelezettségeiknek – nem megfelelő. Noha a Natura 2000 területként kijelölt területek aránya Szlovéniában a legnagyobb, az irányelv követelményeinek teljesítéséhez nyolc további területet kell kijelölni, tizennégyet pedig meg ki kell terjeszteni. A Bizottság 2007 júniusában felszólító levelet küldött, a különleges védelmi területek felülvizsgálata terén azonban nem történt előrelépés. Ezért a Bizottság – a kötelezettségszegési eljárás második szakaszának megfelelően – megküldi az indokolással ellátott véleményt, két hónapot biztosítva Szlovéniának a válaszadásra. Amennyiben nem érkezik kielégítő válasz, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(további információk: J. Hennon – Tel.: +32 229 53593 – Mobil: +32 498 95 3593)


Side Bar