Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan Komissio

TIEDOTE

Bryssel 21. marraskuuta 2012

Kooste tärkeimmistä rikkomuspäätöksistä – marraskuu

ILMASTOTOIMET

TYÖLLISYYS

ENERGIA

TEOLLISUS JA YRITYKSET

YMPÄRISTÖ

SISÄASIAT

SISÄMARKKINAT JA PALVELUT

LIIKENNE

TERVEYS JA KULUTTAJANSUOJA

VEROTUS JA TULLIUNIONI

AT

2

BE

1

1

2

BG

1

1

CY

2

CZ

1

1

DE

1

1

EL

3

1

FI

1

FR

1

1

1

HU

1

1

1

IT

1

5

LU

1

1

LV

1

NL

1

1

PL

1

1

2

1

PT

1

1

1

1

SI

1

SK

1

Rikkomusmenettelypäätösten kuukausikooste sisältää Euroopan komission oikeustoimet niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet asianmukaisesti EU-lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan. Näillä useita eri aloja koskevilla päätöksillä on tarkoitus varmistaa EU-lainsäädännön asianmukainen soveltaminen kansalaisten ja yritysten hyväksi. Komissio on tänään tehnyt 199 päätöstä, joista 48 koskee perusteltuja lausuntoja ja 7 tapauksia, joissa asia viedään Euroopan unionin tuomioistuimeen (viimeksi mainituista viiteen sisältyy taloudellisia seuraamuksia). Seuraavassa kuvataan lyhyesti tärkeimmät päätökset.

Lisätietoja rikkomusmenettelystä: MEMO/12/12

 1. Euroopan unionin tuomioistuimessa vireille tulevat taloudellisia seuraamuksia sisältävät kanteet

 1. Energian sisämarkkinat: komissio vie SUOMEN ja PUOLAN oikeuteen, koska ne eivät ole saattaneet kaikkia EU:n sääntöjä osaksi kansallista lainsäädäntöään

Euroopan komissio haastaa Suomen ja Puolan Euroopan unionin tuomioistuimeen, koska ne eivät ole saattaneet energian sisämarkkinoita koskevia EU:n sääntöjä kokonaan osaksi kansallista lainsäädäntöään. Suomen osalta puutteet liittyvät sekä EU:n sähkö- että kaasudirektiiviin. Puola taas on ottanut kaasudirektiivin vain osittain huomioon kansallisessa lainsäädännössään. Jäsenvaltioiden määräaika näiden direktiivien saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöään oli 3. maaliskuuta 2011.

Komissio ehdottaa Suomelle sähködirektiivin osalta päiväsakon määräksi 32 140, 80 euroa ja kaasudirektiivin osalta 28 596,60 euroa. Puolalle komissio ehdottaa päiväsakon määräksi 88 819,20 euroa. Päiväsakot on maksettava tuomioistuimen tuomion antamispäivästä siihen päivään asti, jona Suomi ja Puola ilmoittavat komissiolle siirtäneensä säännöt täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(Lisätietoja: IP/12/1236 – M. Holzner - Puh. (+32-2) 296 01 96 –GSM (+32 498) 98 2280)

 1. Sähköinen raha: Komissio pyytää Euroopan unionin tuomioistuinta määräämään BELGIALLE sakon EU-sääntöjen täytäntöönpanon laiminlyömisestä

Euroopan komissio on päättänyt haastaa Belgian Euroopan unionin tuomioistuimeen, koska se ei ole pannut täytäntöön sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoiden liiketoiminnan aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta annettua direktiiviä Komissio on myös päättänyt pyytää tuomioistuinta määräämään Belgialle päiväsakkoja, kunnes se on pannut direktiivin kokonaisuudessaan täytäntöön.

Komissio ehdottaa 59 212,80 euron suuruista päiväsakkoa, jota Belgian olisi maksettava siitä päivästä alkaen, jona tuomioistuin määrää sakon, kunnes Belgia on sisällyttänyt EU-säännöt täysimääräisesti kansalliseen lainsäädäntöönsä.

(Lisätietoja: IP/12/1248 – S. De Rynck – Puh. (+32-2) 296 34 21 – GSM (+32-498) 98 39 69)

 1. Ajokortit: komissio ehdottaa alennettua sakkoa KYPROKSELLE

Euroopan komissio päätti tänään muuttaa päätöstään haastaa Kypros unionin tuomioistuimeen, koska Kypros ei ole saattanut ajokorteista annettua direktiiviä kokonaan osaksi kansallista lainsäädäntöään. Kypros on kesäkuussa tehdyn edellisen haastepäätöksen (IP/12/642) jälkeen ilmoittanut toimenpiteestä, jolla direktiivi 2006/126/EY saatetaan osittain osaksi sen kansallista lainsäädäntöä. Tämän huomioon ottamiseksi komissio on alentanut ehdotetun päiväsakon määrää 6 504,96 euroon. Määräaika direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä oli 19. tammikuuta 2011. Direktiivin epätäydellinen täytäntöönpano voi vaikuttaa liikenneturvallisuuteen. Kyproslaisten on myös vaikea vaihtaa ajokorttejaan vastaaviin ajokortteihin muissa EU:n osissa.

(Lisätietoja: IP/12/1237 – H. Kearns - Puh. (+32-2) 298 76 38 - GSM (+32 498) 98 7638)

 1. Muut Euroopan unionin tuomioistuimessa vireille tulevat kanteet

 • Komissio vie BELGIAN unionin tuomioistuimeen, koska maa ei ole sisällyttänyt biometrisiin passeihin sormenjälkiä

Belgian myöntämiin uusiin biometrisiin passeihin ei edelleenkään tallenneta passin haltijan sormenjälkiä, vaikka tätä koskevan vaatimuksen määräaika päättyi jo yli kolme vuotta sitten. Tästä syystä komissio on tänään nostanut EU-tuomioistuimessa kanteen, jossa Belgiaa vaaditaan nopeuttamaan tämän yhteisesti sovitun turvaominaisuuden sisällyttämistä biometrisiin passeihin.

(Lisätietoja: IP/12/1247 – M. Cercone - Puh. (+32 229) 809 63 – GSM (+32 498) 98 23 49)

 1. Julkiset hankinnat: Komissio kehottaa KREIKKAA varmistamaan yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ohjelmistopalvelujen julkisiin hankintoihin.

Euroopan komissio on päättänyt haastaa Kreikan Euroopan unionin tuomioistuimeen, koska se ei ole noudattanut täysimääräisesti EU:n julkisia hankintoja koskevia sääntöjä Kreikan sosiaaliturvarahaston (IKA) tietojärjestelmähankinnoissa. Kreikka on erityisesti jättänyt noudattamatta helmikuussa 2012 antamaansa, direktiiviin 2004/18/EY perustuvaa sitoumusta käynnistää edellä mainittuja hankintoja koskeva uusi tarjouskilpailu, johon ei enää sisältyisi alkuperäisessä tarjouspyynnössä olleita lainvastaisia lausekkeita.

(Lisätietoja: IP/12/1249 – S. De Rynck – Puh. (+32-2) 296 34 21 – GSM (+32-498) 98 39 69)

 1. Perustellut lausunnot

 1. Ympäristö: Komissio pyytää ITALIAA, ITÄVALTAA ja SAKSAA ilmoittamaan haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamista koskevien muutettujen EU:n sääntöjen saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä

Jäsenvaltioiden oli viimeistään 10. kesäkuuta 2012 saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöään vuonna 2009 annetut muutetut EU:n säännöt, jotka koskevat haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamista. Italia, Itävalta ja Saksa eivät ole kuitenkaan ilmoittaneet komissiolle säädöksistä, joilla niiden kansallisessa lainsäädännössä otettaisiin huomioon maalidirektiiviin tehdyt muutokset. Maalidirektiivi on keskeinen ympäristön ja ihmisten terveyden suojelun kannalta, koska siinä rajoitetaan haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä ilmaan. Koska Italia, Itävalta ja Saksa eivät komission lähettämistä virallisista ilmoituksista huolimatta ole ilmoittaneet täytäntöönpanotoimistaan, komissio lähettää niille perustellut lausunnot (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe). Mailla on tämän jälkeen vastausaikaa kaksi kuukautta. Jos ne eivät anna tyydyttävää vastausta, komissio voi viedä ne EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puh: (+32-229) 53 593 - GSM (+32-498) 95 35 93)

 1. Rahoituspalvelujen valvonta: Komissio kehottaa BELGIAA, KREIKKAA, LUXEMBURGIA, PORTUGALIA, PUOLAA ja RANSKAA panemaan EU-säännöt täytäntöön

Komissio on kehottanut Belgiaa, Kreikkaa, Luxemburgia, Portugalia, Puolaa ja Ranskaa ilmoittamaan kahden kuukauden kuluessa toimenpiteistä, joita ne ovat toteuttaneet rahoitusalalla direktiivin 2010/78/EU sääntöjen panemiseksi täytäntöön. Kyse on Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkina­viranomaisen toimivaltuuksista. Direktiivillä mukautetaan keskeisten rahoituspalveludirektiivien säännöksiä uuden valvontakehyksen tarpeisiin. Sillä varmistetaan, että edellä mainitut Euroopan valvontaviranomaiset voivat täysipainoisesti hoitaa kaikki tehtävänsä. Jäsenvaltioiden oli määrä panna direktiivi täytäntöön viimeistään 31. joulukuuta 2011. Komission kehotukset annetaan nk. perusteltuina lausuntoina EU:n jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevan menettelyn mukaisesti. Jos jäsenvaltiot eivät ilmoita direktiivin täytäntöön panemiseksi toteuttamistaan toimenpiteistä kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian käsiteltäväksi unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: S. De Rynck – Puh. (+32-2) 296 34 21 – GSM (+32-498) 98 39 69)

 1. Liikenne: komissio pyytää BulgariaA, KYPROSTA ja PortugalIA hyväksymään älykkäitä liikennejärjestelmiä koskevat kansalliset toimenpiteet

Euroopan komissio on tänään pyytänyt Bulgariaa, Kyprosta ja Portugalia toteuttamaan lisätoimenpiteitä älykkäiden liikennejärjestelmien (ITS) käyttöönoton helpottamiseksi. Taustalla on direktiivi 2010/40/EU, tuetaan älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönottoa tieliikenteessä sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapinnoilla. Komissio hyväksyy eritelmät, joilla varmistetaan älykkäiden liikennejärjestelmien yhteensopivuus, yhteentoimivuus ja jatkuvuus käyttöönoton ja käytön yhteydessä. Kyseiset kolme jäsenvaltiota eivät vieläkään ole saattaneet direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään, vaikka niille asetettu määräaika oli 27. helmikuuta 2012. Jäsenvaltioiden on direktiivin mukaan varmistettava, että käyttöön otettavat älykkäiden liikennejärjestelmien sovellukset ja palvelut ovat komission hyväksymien eritelmien mukaisia. Viivästykset direktiivin ottamiseen huomioon kansallisessa lainsäädännössä voivat haitata ja lykätä eritelmien tuloksellista käyttöä. Komission kehotus annetaan perusteltuna lausuntona osana EU:n rikkomismenettelyä. Jos asianomaiset jäsenvaltiot eivät kahden kuukauden kuluessa anna komissiolle ilmoitusta toteuttamistaan toimenpiteistä EU:n lainsäädännön täysimääräisen noudattamisen varmistamiseksi, komissio voi viedä asian unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: H. Kearns - Puh. (+32-2) 298 76 38 - GSM (+32 498) 98 7638)

 1. Notaarit: Komissio ryhtyy toimiin sijoittautumisvapauden toteutumiseksi LATVIASSA JA TŠEKISSÄ

Euroopan komissio on tänään lähettänyt Latvialle ja Tšekille lisäkehotuksen noudattaa EU-lainsäädäntöä ja poistaa notaareja koskevan kansalaisuusvaatimuksensa. Euroopan unionin tuomioistuin on jo toukokuussa 2011 todennut tuomiossaan, että tällaiset kansalaisuusvaatimukset ovat sijoittautumisvapautta koskevan periaatteen vastaisia ja että notaarien toiminta ei kuulu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 51 artiklassa määrättyyn julkisen vallan käyttöön liittyvää toimintaa koskevan poikkeuksen soveltamisalaan. Latvia ja Tšekki ovat vedonneet siihen, että niiden notaarit kuuluvat tämän poikkeuksen piiriin, koska he voivat käyttää tuomiovaltaa. Kyseisten jäsenvaltioiden notaareilla ei kuitenkaan ole valtaa ratkaista riita-asioita. Näin ollen vaikka notaarien toimivalta saattaisi joissakin tapauksissa johtaa päätöksiin, jotka vastaavat tuomioistuimen tekemiä päätöksiä Latviassa ja Tšekissä, komissio katsoo, että tällainen julkisen vallan käyttöön liittyvä toiminta ei ole riittävä kansalaisuusvaatimuksen peruste. Lisäkehotus annetaan molemmille jäsenvaltioille täydentävänä perusteltuna lausuntona osana EU:n jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevaa menettelyä. Latvialla ja Tšekillä on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, jotka ne ovat toteuttaneet täyttääkseen notaareja koskevasta EU-lainsäädännöstä johtuvat velvollisuutensa. Muussa tapauksessa komissio voi päättää nostaa kyseisiä jäsenvaltioita vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa. Lisätietoja sijoittautumisvapaudesta:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/living_working/services-establishment/index_en.htm

(Lisätietoja: S. De Rynck –Puh. (+32-2) 296 34 21 – GSM (+32-498) 98 39 69)

 1. Sijoitusrahastot: Komissio kehottaa KREIKKAA JA PUOLAA noudattamaan EU-sääntöjä

Komissio on pyytänyt Kreikkaa ja Puolaa toimittamaan tiedoksi kansallisen lainsäädäntönsä, jolla pannaan täytäntöön yhteissijoitusyrityksistä annetun direktiivin 2009/65/EC (UCITS IV ‑direktiivi) viimeisimmät muutokset ja kyseisen direktiivin tueksi annetut kaksi täytäntöönpanodirektiiviä (ks. IP/10/869). Yhteissijoitusyritykset ovat siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä. Jäsenvaltioille asetettu määräaika täytäntöönpanotoimenpiteiden ilmoittamiselle oli 30. kesäkuuta 2011. Direktiivissä annetaan yhteissijoitusyritysten rahastojen perustamista ja toimintaa sekä kyseisten rahastojen hoitajia koskevat EU-tason yhteiset säännöt. Näiden sääntöjen mukaisilla rahastonhoitajilla on oikeus tarjota palvelujaan valtioiden rajojen yli. Direktiivin säännösten mukaisesti toimiluvan saaneet yhteissijoitusyritykset voivat tarjota tuotteittaan sijoittajille kaikkialla EU:ssa sen jälkeen, kun asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille tehtäviä ilmoituksia koskeva menettely on saatu päätökseen. Kreikalla ja Puolalla on kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, jotka ne ovat toteuttaneet täyttääkseen EU-lainsäädännöstä johtuvat velvollisuutensa. Muussa tapauksessa komissio voi päättää nostaa kyseisiä jäsenvaltioita vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa.

Lisätietoja: http://ec.europa.eu/internal_market/investment/ucits-directive/index_en.htm

(Lisätietoja: S. De Rynck – Puh. (+32-2) 296 34 21 – GSM (+32-498) 98 39 69)

 1. Uusiutuva energia: komissio lähettää perustellut lausunnot LUXEMBURGILLE ja UNKARILLE

Euroopan komissio on tänään lähettänyt perustellut lausunnot Luxemburgille ja Unkarille, koska ne eivät ole antaneet komissiolle ilmoitusta uusiutuvasta energiasta annetun direktiivin täysimääräisestä saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöään. Uusiutuvasta energiasta annettu direktiivi (2009/28/EY) oli määrä panna täytäntöön jäsenvaltioissa viimeistään 5. joulukuuta 2010. Unkari ja Luxemburg eivät kuitenkaan ole antaneet komissiolle tietoja kaikista tarvittavista kansallisista täytäntöönpanosäännöksistä. Jos nämä kaksi jäsenvaltiota eivät täytä oikeudellisia velvoitteitaan kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää viedä ne oikeuteen. Näillä kahdella perustellulla lausunnolla täydennetään 11:tä vastaavanlaista menettelyä, jotka koskevat Itävaltaa, Bulgariaa, Kyprosta, Tšekkiä, Suomea, Ranskaa, Kreikkaa, Irlantia, Maltaa, Puolaa ja Sloveniaa.

Lisätietoja saa sivustolta http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(Lisätietoja: M. Holzner - Puh. (+32-2) 296 01 96 - GSM (+32 498) 98 2280)

 1. Ympäristö: Komissio pyytää ITÄVALTAA ilmoittamaan bensiinihöyryn talteenottoa koskevien muutettujen EU:n sääntöjen saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä

Euroopan komissio on huolissaan siitä, ettei Itävalta ole ilmoittanut toimista, jolla sen on tarkoitus panna täytäntöön direktiivi, joka koskee bensiinihöyryn talteenottoa moottoriajoneuvojen polttoainetäydennyksen yhteydessä huoltoasemilla. Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden oli ennen 1. tammikuuta 2012 saatettava voimaan tarvittava lainsäädäntö ja annettava tiedoksi lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset. Komission maaliskuussa 2012 lähettämästä virallisesta ilmoituksesta huolimatta Itävalta ei ole ilmoittanut muutetun lainsäädännön saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöään. Siksi komissio lähettää Itävallalle perustellun lausunnon (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe), johon Itävallalla on kaksi kuukautta aikaa vastata. Jos Itävalta ei anna tyydyttävää vastausta, komissio voi viedä sen EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Hennon – Puh. (+32-229) 53 593 - GSM (+32-498) 95 35 93)

 1. Työaika: Komissio kehottaa BELGIAA soveltamaan työaikadirektiiviä asianmukaisesti sisäoppilaitosten opettajiin

Euroopan komissio on kehottanut Belgiaa ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta EU:n työaikadirektiiviä (2003/88/EY) sovellettaisiin asianmukaisesti belgialaisten sisäoppilaitosten opettajiin. Belgiassa sisäoppilaitosten opettajien yöpäivystystä, jonka aikana opettajien on oltava tavoitettavissa työpaikallaan, ei lasketa sataprosenttisesti työajaksi, eli esimerkiksi kahdeksan tunnin pituisen yöpäivystyksen lasketaan vastaavan kolmea tuntia todellista työaikaa. Opettajat voivat joutua päivystämään tällä tavoin jopa neljä yötä viikossa. Yöpäivystys voidaan lisäksi yhdistää päivävuoroihin. Tässä yhteydessä saatetaan rikkoa direktiivin 2003/88/EY säännöksiä, joilla säännellään viikoittaista enimmäistyöaikaa (keskimäärin 48 tuntia) ja vähimmäislepoaikoja. Direktiivi edellyttää, että jokaista 24 tunnin jaksoa kohden on vähintään 11 tunnin yhtäjaksoinen lepoaika. Lepoaikasäännöistä voidaan joissakin tapauksissa poiketa, jos työntekijöille annetaan vastaava korvaava lepoaika välittömästi sen työskentelyjakson jälkeen, jota kompensoimaan lepoaika on tarkoitettu. Komission kehotus on esitetty perustellun lausunnon muodossa EU:n rikkomusmenettelyssä. Belgialla on nyt kaksi kuukautta aikaa antaa komissiolle tiedoksi toimenpiteet, jotka on toteutettu direktiivin panemiseksi täytäntöön asianmukaisesti. Muussa tapauksessa komissio voi päättää viedä asian unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Todd – Puh. +32 229 94107 – GSM (+32 498) 99 4107)

 1. Ympäristö: Komissio pyytää BULGARIAA puhdistamaan kaatopaikkojaan

Euroopan komissio pyytää Bulgariaa saattamaan kaatopaikkansa EU:n lainsäädännön mukaisiksi osana horisontaalista lähestymistapaa, joka koskee useita eri jäsenvaltioita. EU:n oikeuden mukaan jätteiden sijoittaminen kaatopaikoille on viimeinen keino, ja sitä saa käyttää vain, jos voidaan välttää ihmisten terveydelle ja ympäristölle koituvat haitat. Bulgaria on luvannut sulkea kaatopaikat, jotka eivät täytä EU:n lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia. Vaikka edistystä on tapahtunut, Bulgariassa on edelleen 124 EU:n lainsäädännön vastaista kaatopaikkaa. Siksi komissio lähettää Bulgarialle perustellun lausunnon (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe), johon Bulgarialla on kaksi kuukautta aikaa vastata. Jos Bulgaria ei anna tyydyttävää vastausta, komissio voi viedä sen EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Hennon – Puh. (+32-229) 53 593 - GSM (+32-498) 95 35 93)

 1. Ympäristö: Komissio pyytää TŠEKKIÄ saattamaan kansallisen lainsäädäntönsä kaivannaisjätedirektiivissä asetettujen vaatimusten mukaiseksi

Euroopan komissio pyytää Tšekkiä saattamaan kansallisen lainsäädäntönsä kaivannaisjätedirektiivin mukaiseksi. Direktiivillä pyritään torjumaan haitat, joita kaivannaisjätteiden huollosta aiheutuu ihmisten terveydelle ja ympäristölle, erityisesti vesistölle, ilmalle, maaperälle, eläimistölle ja kasvistolle, tai ainakin vähentämään niitä mahdollisimman pitkälle. Tšekin olisi pitänyt saattaa kaivannaisjätedirektiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 1. toukokuuta 2008. Komissio lähetti Tšekille virallisen ilmoituksen toukokuussa 2012. Koska Tšekki ei ole edelleenkään antanut asianmukaista lainsäädäntöä, komissio lähettää Tšekille perustellun lausunnon (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe), johon Tšekillä on kaksi kuukautta aikaa vastata. Jos Tšekki ei anna tyydyttävää vastausta, komissio voi viedä sen EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Hennon – Puh. (+32-229) 53 593 – GSM (+32-498) 95 35 93)

 1. Rautatieliikenne: komissio pyytää RANSKAA saattamaan rautateiden yhteentoimivuutta koskevan EU:n lainsäädännön osaksi kansallista lainsäädäntöään Kanaalitunnelin osalta

Euroopan komissio pyytää Ranskaa saattamaan kansalliset sääntönsä rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun direktiivin 2008/57/EY mukaisiksi etenkin Kanaalitunnelin osalta. Lainsäädännön tavoitteena on saavuttaa eurooppalaisten rautatiejärjestelmien yhteentoimivuus ja auttaa rautatiealaa kilpailemaan tehokkaammin muiden kuljetusmuotojen kanssa. Lainsäädännön olisi pitänyt olla käytössä 19. heinäkuuta 2010 alkaen. Jos Ranska ei toimi tässä tyydyttävällä tavalla, komissio voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen. Komissio aloitti asiassa rikkomismenettelyn Ranskaa vastaan tämän vuoden kesäkuussa, ja Ranskalle lähetetään nyt perusteltu lausunto (EU:n rikkomismenettelyjen toinen vaihe). Ranskalla on kaksi kuukautta aikaa vastata komissiolle. Jos tyydyttävää vastausta ei saada kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: H. Kearns - Puh. (+32-2) 298 76 38 - GSM (+32 498) 98 7638)

 1. Verotus: Komissio kehottaa RANSKAA verottamaan luksushuvialusten vuokraustoimintaa

Komissio on kehottanut Ranskaa luopumaan arvonlisäverovapautuksen soveltamisesta huviveneilyyn käytettävien alusten vuokraustoiminnassa.

Alv-direktiivin 148 artiklassa säädetään tiettyjen aluksiin liittyvien toimintojen alv-vapautuksesta. Tätä verovapautusta ei saa kuitenkaan soveltaa luonnollisten henkilöiden huvitarkoituksiin käyttämiin luksushuvialuksiin. Euroopan unionin tuomioistuin on myös vahvistanut tämän 22. joulukuuta 2010 antamassaan tuomiossa asiassa C‑116/10, Bacino Charter Company SA.

Komissio on esittänyt vaatimuksensa nk. perustellun lausunnon muodossa. Jos Ranska ei reagoi kehotukseen komissiota tyydyttävällä tavalla kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää nostaa Ranskaa vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: E. Traynor – Puh. (+32-2) 292 15 48 – GSM (+32-498) 98 38 71)

 1. Liikenne: komissio pyytää SAKSALTA ilmoitusta toimenpiteistä, joilla EU:n säännöt alusten omistajien vakuutuksesta merioikeudellisia vaateita varten saatetaan osaksi sen kansallista lainsäädäntöä

Komissio on tänään pyytänyt Saksalta ilmoitusta kansallisista toimenpiteistä, joilla alusten omistajien vakuutus merioikeudellisia vaateita varten saatetaan osaksi maan lainsäädäntöä. Jäsenvaltioiden oli otettava kansalliseen lainsäädäntöönsä EU:n säännöt, joissa alusten omistajat velvoitetaan 1. tammikuuta 2012 alkaen ottamaan riittävä vakuutus aluksilleen EU:ssa. Saksa ei jäsenyysvelvoitteidensa vastaisesti ole antanut komissiolle ilmoitusta oikeudellisista välineistä, joilla direktiivi olisi otettu huomioon kansallisessa lainsäädännössä. Vakuutusvelvoite varmistaa uhrien paremman turvan, auttaa poistamaan liikenteestä alikuntoisia aluksia ja edistää kilpailua toiminnanharjoittajien välillä. Jos Saksalta ei saada tyydyttävää vastausta kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: H. Kearns - Puh. (+32-2) 298 76 38 -GSM (+32 498) 98 7638)

 1. Verotus: Komissio kehottaa KREIKKAA muuttamaan leasing- ja vuokra-autoihin sovellettavia sääntöjä

Komissio on kehottanut Kreikkaa muuttamaan leasing- ja vuokra-ajoneuvojen rekisteröintiverosääntöjään.

Kreikan lainsäädännössä säädetään, että jos Kreikassa asuva asiakas liisaa tai vuokraa ajoneuvon toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelta palveluntarjoajalta, kyseisestä ajoneuvosta on maksettava rekisteröintivero täysimääräisenä Kreikassa. Kuitenkin Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan Kreikka saa ainoastaan kantaa veron suhteessa siihen aikaan, jonka ajoneuvo on käytössä Kreikassa. Tästä syystä Kreikan nykyinen lainsäädäntö saattaa toimia esteenä valtion rajojen yli tapahtuvalle toiminnalle. Komissio katsoo, että tämä on ristiriidassa perussopimuksissa vahvistetun palvelujen vapaata liikkuvuutta koskevan periaatteen kanssa.

Komission kehotus esitetään nk. perustellun lausunnon muodossa. Jos Kreikka ei noudata tätä pyyntöä kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää nostaa Kreikkaa vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: E. Traynor – Puh. (+32-2) 292 15 48 – GSM (+32-498) 98 38 71)

 1. Verotus: Komissio kehottaa UNKARIA muuttamaan vähittäiskauppa- ja televiestintäaloilla soveltamiaan erityisveroja

Komissio on kehottanut Unkaria muuttamaan vähittäiskauppa- ja televiestintäaloilla soveltamaansa erityisveroja koskevaa lainsäädäntöään. Komissio pitää näitä veroja syrjivinä, koska niiden vaikutus kohdistuu suhteettomasti muihin kuin unkarilaisiin toimijoihin.

Unkari soveltaa progressiivisia verokantoja kaikkiin vähittäiskauppa- ja televiestintäaloilla toimiviin yrityksiin niiden vuotuisen liikevaihdon perusteella. Näiden verokantojen ja kahden markkinan rakenteiden vuoksi kotimaisiin yrityksiin sovelletaan käytännössä edullisempaa kohtelua, ja erityisveroja joutuvat maksamaan pääasiassa ulkomaiset yritykset. Komissio katsoo, että tällä rikotaan EU:n perussopimuksissa (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 49 artikla) vahvistettua sijoittautumisvapautta.

Tämän vuoksi Unkaria kehotetaan muuttamaan kahden kuukauden kuluessa ainsäädäntönsä EU-sääntöjen mukaiseksi (EU:n jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevan menettelyn toinen vaihe). Muussa tapauksessa komissio voi päättää nostaa Unkaria vastaan kanteen Euroopan unionin tuomioistuimessa.

Komissio haastoi jo Unkarin oikeuteen maaliskuussa 2012 EU:n valtuutusdirektiiviin liittyvän erityistä televiestintäveroa koskevan erillisen rikkomusmenettelyn yhteydessä (asia C-462/12, ks. IP/12/286).

(Lisätietoja: E. Traynor – Puh. (+32-2) 292 15 48 – GSM (+32-498) 98 38 71)

 1. Palvelujen tarjoaminen: Komissio kehottaa UNKARIA varmistamaan vapaan sijoittautumisoikeuden ateriasetelien liikkeeseenlaskijoille

Komissio on päättänyt tänään ryhtyä toimiin sen varmistamiseksi, että ateria-, vapaa-aika- ja lomasetelien liikkeeseenlaskijoiden sijoittautumisvapaus ja palvelujen tarjoamisen vapaus toteutuvat Unkarissa. Komissio vaatii Unkaria noudattamaan Euroopan unionin toimintaa koskevasta sopimuksesta ja palveluista sisämarkkinoilla annetusta direktiivistä 2006/123/EY (palveludirektiivi) johtuvia velvoitteitaan ja poistamaan perusteettomat ja suhteettomat rajoitukset.

Komissio esittää kehotuksensa nk. perustellun lausunnon muodossa osana EU:n jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevaa menettelyä. Jos Unkarin viranomaiset eivät toimi komissiota tyydyttävällä tavalla neljän viikon kuluessa, komissio voi viedä asian unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: S. De Rynck -Puh. (+32-2) 296 34 21 - GSM (+32-498) 98 39 69)

 1. Terveys ja turvallisuus: Komissio kehottaa ITALIAA soveltamaan täysimääräisesti EU:n lainsäädäntöä

Euroopan komissio on kehottanut Italiaa toteuttamaan toimenpiteitä, jotta Italiassa noudatettaisiin täysimääräisesti EU-direktiiviä, jossa vahvistetaan työssä ilmenevien vaarojen ehkäisemistä sekä työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelua koskevat yleiset periaatteet. Direktiivissä (89/391/ETY) edellytetään jäsenvaltioiden antavan säädöksiä, joilla velvoitetaan työnantajat tekemään arvioinnin vaaroista ja toteuttamaan turvatoimia vaarojen poistamiseksi, jotta voidaan vähentää työtapaturmia ja ammattitauteja. Italiassa ongelmana on se, että voimassa olevan lainsäädännön mukaan työnantaja vapautuu terveyttä ja turvallisuutta koskevasta vastuustaan tehtävien siirtämisen ja edelleensiirtämisen yhteydessä ja velvoite toimittaa arviointi vaaroista lykkääntyy uuden liiketoiminnan tai olennaisten muutosten yhteydessä. Komission kehotus on esitetty perustellun lausunnon muodossa EU:n rikkomusmenettelyssä. Jos Italia ei kahden kuukauden kuluessa anna tiedoksi toimenpiteitä, joilla varmistetaan direktiivin mukaisten velvoitteiden noudattaminen kaikilta osin, komissio voi päättää viedä asian unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Todd – Puh. +32 229 94107 – GSM +32 498 99 4107)

 1. Ympäristö: Komissio pyytää ITALIAA puhdistamaan kaatopaikkojaan

EU:n oikeuden mukaan jäsenvaltioiden oli varmistettava, että kaatopaikat, joille oli myönnetty lupa tai jotka olivat aloittaneet toimintansa ennen kaatopaikkadirektiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, joko suljettiin tai saatettiin direktiivin mukaisiksi heinäkuuhun 2009 mennessä. Italiassa oli vuoden 2009 määräajan jälkeen edelleen toiminnassa direktiivin vastaisia kaatopaikkoja, mistä syystä komissio lähetti Italialle virallisen ilmoituksen. Tutkittuaan Italian vastauksen komissio totesi, että edistyksestä huolimatta joitakin kaatopaikkoja ei ollut suljettu tai saatettu direktiivin mukaiseksi. Siksi komissio lähettää Italialle perustellun lausunnon (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe), johon Italialla on kaksi kuukautta aikaa vastata. Jos Italia ei anna tyydyttävää vastausta, komissio voi viedä sen EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Hennon – Puh. (+32-229) 53 593 - GSM (+32-498) 95 35 93)

 1. Ympäristö: Komissio pyytää ITALIAA tarkistamaan uimavesilainsäädäntöään

EU:n uimavesilainsäädäntö velvoittaa jäsenvaltiot tekemään yhteistyötä ja vaihtamaan tietoja vesistöalueista, joilla on vaikutuksia uimaveden laatuun yli kansallisten rajojen. Euroopan komissio on huolissaan siitä, ettei Italia ole saattanut tätä koskevia säännöksiä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Muutoksia Italian lainsäädäntöön ei ole tehty Komission viime tammikuussa lähettämästä virallisesta ilmoituksesta huolimatta. Siksi komissio lähettää Italialle perustellun lausunnon (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe), johon maalla on kaksi kuukautta aikaa vastata. Jos Italia ei anna tyydyttävää vastausta, komissio voi viedä sen EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puh: (+32-229) 53 593 - GSM: (+32-498) 95 35 93)

 1. Ympäristö: Komissio pyytää ITALIAA parantamaan akkuja ja paristoja koskevien EU:n sääntöjen saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöään

Euroopan komissio on huolissaan siitä, ettei paristoja koskeva Italian lainsäädäntö ole eurooppalaisten standardien mukainen. Paristodirektiivin mukaan valmistajien on merkittävä tuotteen sisältämät kemialliset aineet, kuten lyijy, elohopea ja kadmium, selvästi, näkyvästi ja pysyvästi, ja merkintöjen on oltava helposti luettavissa. Italian viranomaiset ovat tunnustaneet lainsäädäntönsä puutteet, mutta komission lähettämästä virallisesta ilmoituksesta huolimatta Italia ei ole tehnyt asiaa koskevaa lainsäädäntömuutosta. Siksi komissio lähettää Italialle perustellun lausunnon (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe), johon Italialla on kaksi kuukautta aikaa vastata.

(Lisätietoja: J. Hennon – Puh. (+32-229) 53 593 - GSM (+32-498) 95 35 93)

 1. Ympäristö: Komissio pyytää ITALIAA parantamaan tulvadirektiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä

EU:n oikeuden mukaan jäsenvaltioiden on tehtävä tulvariskiarvioita vesistöalueillaan ja laadittava hätäsuunnitelmia. Komissio katsoo, että Italian lainsäädäntö, jolla tulvadirektiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, sisältää epäasianmukaisia rajoituksia, sillä se jättää soveltamisalan ulkopuolelle muut kuin sääoloista aiheutuvat tulvat, kuten tsunamit, ja infrastruktuuriongelmat, kuten patojen murtumisen. Italian viranomaiset ovat luvanneet tehdä asiaa koskevat muutokset, mutta komission maaliskuussa 2012 lähettämästä virallisesta ilmoituksesta huolimatta muutoksia ei ole tehty. Siksi komissio lähettää Italialle perustellun lausunnon (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe), johon Italialla on kaksi kuukautta aikaa vastata. Jos Italia ei anna tyydyttävää vastausta, komissio voi viedä sen EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Hennon – Puh. (+32-229) 53 593 - GSM (+32-498) 95 35 93)

 1. Sosiaaliturva: Komissio kehottaa ALANKOMAITA maksamaan vammaisavustusta myös muissa jäsenvaltioissa asuville vakuutetuille

Euroopan komissio on kehottanut Alankomaita varmistamaan, että henkilöt, jotka ovat Alankomaiden sosiaaliturvalainsäädännön nojalla oikeutettuja vammaisavustukseen, voivat saada avustusta siitä riippumatta, asuvatko he jossakin toisessa jäsenvaltiossa. Komissio katsoo, että Alankomaiden vammaisavustusta, joka myönnetään pitkäaikaissairaille ja vammaisille maksettavia korvauksia koskevan Alankomaiden lain (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten – WTCG) perusteella, olisi maksettava siihen oikeutetuille, vaikka he asuisivat Alankomaiden ulkopuolella. Kieltäytyessään maksamasta tätä avustusta muissa jäsenvaltioissa asuville henkilöille, Alankomaat rikkoo EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan ja erityisesti EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 48 artiklaa, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön asetuksella (EY) N:o 883/2004. Kehotus on esitetty perustellun lausunnon muodossa EU:n rikkomusmenettelyssä. Alankomailla on nyt kaksi kuukautta aikaa antaa komissiolle tiedoksi toimenpiteet, joilla varmistetaan EU:n lainsäädännön mukaisten velvoitteiden noudattaminen. Muussa tapauksessa komissio voi päättää viedä asian unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Todd –Puh. +32 229 94107 – GSM (+32 498) 99 4107)

 1. Verotus: Komissio kehottaa ALANKOMAITA muuttamaan valtion rajojen yli maksettuihin eläkkeisiin sovellettavia verosääntöjä

Euroopan komissio on kehottanut Alankomaita muuttamaan valtion rajojen yli maksettujen eläkkeiden verotusta koskevia kolmea sääntöä.

Ensiksikin ulkomaisten palveluntarjoajien on annettava vakuudet Alankomaiden viranomaisille, jos palveluntarjoajat siirtävät eläkkeitä ulkomaille tai jos ne haluavat toimia Alankomaiden markkinoilla. Toiseksi työntekijöiden on annettava vakuuksia, jos heidän eläkkeensä siirretään ulkomaille tai he haluavat ostaa eläkepalveluja ulkomailta. Kolmanneksi Alankomaiden ulkopuolella töissä olevien henkilöiden eläkesiirrot ulkomaisille palveluntarjoajille ovat verottomia ainoastaan, jos verovelvollinen antaa vakuuden tai jos ulkomaiset palveluntarjoavat sitoutuvat vastaamaan mahdollisista verovaatimuksista. Alankomaalaisten eläkepalvelujen tarjoajien ei tarvitse täyttää yhtäkään näistä vaatimuksista.

Tämän vuoksi komissio katsoo, että nämä säännöt rajoittavat kansalaisten ja työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, sijoittautumisvapautta, palvelujen tarjoamisen vapautta ja pääomien vapaata liikkuvuutta (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 21, 45, 49, 56 ja 63 artikla).

Komission kehotus esitetään nk. perustellun lausunnon muodossa. Jos Alankomaat ei reagoi perusteltuun lausuntoon komissiota tyydyttävällä tavalla kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: E. Traynor – Puh. (+32-2) 292 15 48 – GSM (+32-498) 98 38 71)

 1. Muuntogeeniset organismit: Komissio pyytää PUOLAA valvomaan muuntogeenisten organismien viljelyä

Euroopan komissio on tänään kehottanut Puolaa muuttamaan lainsäädäntöään, jotta se olisi muuntogeenisten organismien viljelyn seurantaa koskevien EU:n sääntöjen mukainen.

EU:n lainsäädännössä edellytetään, että muuntogeenisten organismien viljelypaikat annetaan tiedoksi toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, kirjataan jäsenvaltion perustamaan rekisteriin ja saatetaan yleisön tietoon. Näin varmistetaan, että asianmukaiset tiedot ovat yleisesti saatavilla, ja pystytään seuraamaan muuntogeenisten organismien mahdollisia vaikutuksia ympäristöön sekä kehittämään rinnakkaiseloa koskevia toimenpiteitä. Puola ei ole vieläkään sisällyttänyt näitä vaatimuksia kansalliseen lainsäädäntöönsä.

Muuntogeenisiä organismeja voidaan viljellä EU:ssa, jos tähän on annettu lupa sen jälkeen, kun on arvioitu ihmisten ja eläinten terveydelle sekä ympäristölle aiheutuvat riskit. Tällä hetkellä maissi MON 810 on ainoa EU:ssa viljeltävä muuntogeeninen organismi.

Puolan viranomaisilla on kehotuksen antamisesta kaksi kuukautta aikaa toteuttaa tarvittavat toimet EU:n lainsäädännön noudattamiseksi ja ilmoittaa Euroopan komissiolle toteutetuista toimenpiteistä. Jos Puola ei noudata määräaikaa, komissio voi päättää viedä asian unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: F. Vincent – Puh. +32 229 87166 – GSM +32 498 98 7166)

 1. Ilmastonmuutos: komissio pyytää PUOLAA noudattamaan EU:n fluorikaasulainsäädäntöä

Asetuksessa (EY) N:o 842/2006 vaaditaan yrityksiä vähentämään fluorikaasuja sisältävistä laitteista tapahtuvia vuotoja ja ottamaan fluorikaasut talteen laitteiden käytöstäpoiston yhteydessä. Asetuksessa myös vahvistetaan säännöt, jotka koskevat fluorikaasua sisältävien laitteiden huollosta ja merkitsemisestä vastaavan henkilöstön koulutusta ja pätevöintiä sekä raportointia. Fluorikaasuja käytetään jäähdytys- ja ilmastointilaitteissa, solumuovissa, aerosolivalmisteissa ja palonsammuttimissa. Koska fluorikaasupäästöjen lämmittävä vaikutus on jopa 23 000 kertaa suurempi kuin hiilidioksidipäästöjen, tämä lainsäädäntö on tärkeä ilmaston lämpenemisen torjunnan kannalta.

Puola ei ole ilmoittanut komissiolle, mitä seuraamuksia se on ottanut käyttöön näiden sääntöjen noudattamatta jättämisen varalta. Puola ei myöskään ole ilmoittanut kansallisista sertifiointielimistä, jotka vastaavat asetuksen mukaisiin toimiin osallistuvan henkilöstön ja yritysten kouluttamisesta ja pätevöinnistä. Siksi komissio antaa tänään Puolalle perustellun lausunnon, jossa se pyytää tätä noudattamaan näitä sääntöjä kahden kuukauden kuluessa.

(Lisätietoja: I. Valero Ladron - Puh: (+32-229) 64 971 - GSM: (+32-498) 96 49 71)

 1. Ympäristö: Komissio pyytää PORTUGALIA saattamaan ympäristövaikutusten arviointia koskevan lainsäädäntönsä eurooppalaisten säännösten mukaiseksi

Euroopan komissio on huolestunut siitä, ettei Portugalin ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ole eurooppalaisten säännösten mukainen. Portugalin lainsäädäntö jättää ympäristövaikutusten arviointien ulkopuolelle kaikki maankäyttösuunnitelmien kattamat hankkeet. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan soveltamisalan ulkopuolelle jäävät kaupunkialueiden kehittämishankkeet, kuten ostoskeskukset ja pysäköintialueet, rannikkojen rakennushankkeet sekä lomakylät ja hotellikompleksit, jotka sijaitsevat kaupunkialueen ulkopuolella. Portugali on ilmoittanut komissiolle useaan otteeseen jakavansa komission näkemyksen, mutta virallisesta ilmoituksesta huolimatta Portugali ei ole tarkistanut lainsäädäntöään. Siksi komissio lähettää Portugalille perustellun lausunnon (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe), johon Portugalilla on kaksi kuukautta aikaa vastata. Jos Portugali ei anna tyydyttävää vastausta, komissio voi viedä Portugalin EU:n tuomioistuimeen

(Lisätietoja: J. Hennon – Puh. (+32-229) 53 593 - GSM (+32-498) 95 35 93)

 1. Tavaroiden vapaa liikkuvuus: Komissio kehottaa PORTUGALIA panemaan täytäntöön traktoreita koskevat EU:n säännöt

Euroopan komissio on pyytänyt Portugalia saattamaan traktorien tyyppihyväksyntää koskevan komission direktiivin 2010/62/EU osaksi Portugalin kansallista lainsäädäntöä, koska tätä ei ole tehty määräaikaan mennessä (29. syyskuuta 2011). Tällaisten EU:n sääntöjen jättäminen saattamatta osaksi kansallista lainsäädäntöä muodostaisi esteen traktorien vapaalle liikkuvuudelle jäsenvaltioiden välillä. Se estäisi myös rekisteröimästä ja myymästä Portugalissa sellaisia ajoneuvoja, joille on annettu tyyppihyväksyntä muissa EU:n jäsenvaltioissa, ja haittaisi näin sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

EU:n tyyppihyväksyntäjärjestelmässä valmistajat voivat saada hyväksynnän ajoneuvotyypille yhdessä jäsenvaltiossa, jos se täyttää unionin tekniset vaatimukset, ja markkinoida sitä sitten koko unionin alueella ilman lisätestejä tai -tarkastuksia. Rekisteröinti on tällöin myönnettävä pelkästään sillä perusteella, että esitetään todistus siitä, että ajoneuvo on hyväksytyn tyypin vaatimusten mukainen. EU:n traktoreita koskevat säännöt on nyt ulotettu koskemaan muitakin kuin erityiskäyttöön tarkoitettuja traktoreita sekä sellaista erityiskäyttöön tarkoitettujen traktorien luokkaa, jossa traktorien maavara on pienempi kuin muissa traktorityypeissä. Lisäksi vaatimuksia, jotka koskevat voimanottoakselin ja sen suojauksen ympärillä olevaa vapaata tila ja mittoja, on mukautettu työturvallisuuden parantamiseksi. Näin edistetään myös maailmanlaajuista yhdenmukaistamista, mikä parantaa unionin valmistajien globaalia kilpailukykyä.

Komission kehotus on esitetty perustellun lausunnon muodossa EU:n rikkomusmenettelyssä. Jos Portugali ei kahden kuukauden kuluessa ilmoita komissiolle toimenpiteistä, jotka on toteutettu kaikkien sen velvoitteiden täyttämisen varmistamiseksi, komissio voi päättää viedä asian unionin tuomioistuimeen.

Ks. verkkosivut http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/technical-harmonisation/regulatory-framework/index_en.htm

(Lisätietoja: C. Corazza –Puh. +32 229 51752 – GSM (+32 498) 99 2862)

 1. Vanhuusetuudet: Komissio kehottaa SLOVAKIAA maksamaan muissa jäsenvaltioissa asuville eläkeläisille joululisän

Euroopan komissio on kehottanut Slovakiaa varmistamaan, että sen eläkkeensaajat, jotka asuvat jossakin muussa jäsenvaltiossa, voivat hakea eläkkeeseensä joululisää (vianočný príspevok). Slovakia maksaa tämän etuuden ainoastaan Slovakian tasavallan alueella asuville eläkeläisille ja rikkoo näin EU:n lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan (ja erityisesti EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 48 artiklaa, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön asetuksella (EY) N:o 883/2004). EU:n sääntöjen mukaan eläkkeeseen maksettava joululisä muodostaa vanhuusetuuden, jota ei voida evätä sillä perusteella, että edunsaaja asuu jossakin muussa kuin toimivaltaisessa jäsenvaltiossa. Komission kehotus on esitetty perustellun lausunnon muodossa EU:n rikkomusmenettelyssä. Jos Slovakia ei kahden kuukauden kuluessa anna komissiolle tiedoksi toimenpiteitä, joilla varmistetaan näiden EU:n lainsäädännön mukaisten velvoitteiden noudattaminen, komissio voi päättää viedä asian unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Todd –Puh. +32 229 94107 – GSM (+32 498) 99 4107)

 1. Ympäristö: Komissio pyytää SLOVENIAA parantamaan luonnonsuojelulainsäädäntöään

Euroopan komissio pyytää Sloveniaa nimeämään lisää Natura 2000-alueita. Natura 2000 on Euroopan luonnonsuojelualueiden verkosto. Lintudirektiivin mukaan jäsenvaltioiden on nimettävä sopivimmat alueet erityisiksi suojelualueiksi (SPA-alueiksi) lintulajien suojelemiseksi. Slovenia on nimennyt 27 SPA-aluetta, mutta niitä pitäisi nimetä enemmän. Lisäksi jotkin Slovenian SPA-alueista ovat kooltaan liian pieniä. Komissio arvioi tärkeiden lintualueiden luettelon perusteella, noudattavatko jäsenvaltiot velvoitteitaan. Sloveniassa on kaikista jäsenvaltioista eniten Natura 2000-alueita. Kahdeksan uutta aluetta on kuitenkin vielä nimettävä ja 14:ää on laajennettava, jotta direktiivissä asetetut vaatimukset täyttyvät. Komission kesäkuussa 2007 lähettämästä virallisesta ilmoituksesta huolimatta SPA-alueiden tarkistaminen ei ole edistynyt Sloveniassa. Siksi komissio lähettää Slovenialle perustellun lausunnon (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe), johon Slovenialla on kaksi kuukautta aikaa vastata. Jos Slovenia ei anna tyydyttävää vastausta, komissio voi viedä sen EU:n tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Hennon – Puh. (+32-229) 53 593 - GSM (+32-498) 95 35 93)


Side Bar