Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

MEMO

Brusel 21. listopadu 2012

Listopadový soubor případů nesplnění povinnosti: hlavní rozhodnutí

OBLAST KLIMATU

ZAMĚSTNANOST

ENERGETIKA

PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VNITŘNÍ VĚCI

VNITŘNÍ TRH A SLUŽBY

DOPRAVA

ZDRAVÍ A SPOTŘEBITELSKÁ POLITIKA

DANĚ A CELNÍ UNIE

AT

2

BE

1

1

2

BG

1

1

CY

2

CZ

1

1

DE

1

1

EL

3

1

FI

1

FR

1

1

1

HU

1

1

1

IT

1

5

LU

1

1

LV

1

NL

1

1

PL

1

1

2

1

PT

1

1

1

1

SI

1

SK

1

Evropská komise přijala pravidelný měsíční soubor rozhodnutí o nesplnění povinnosti, čímž podniká právní kroky vůči členským státům, které řádně neplní své závazky vyplývající z právních předpisů EU. Uvedená rozhodnutí se týkají řady odvětví a jejich cílem je zajistit řádné uplatňování práva EU ve prospěch občanů a podniků. Komise dnes přijala 199 rozhodnutí, včetně 48 odůvodněných stanovisek a 7 rozhodnutí o předložení věci Evropskému soudnímu dvoru, z nichž 5 obsahuje finanční sankce. Níže je uvedeno shrnutí hlavních rozhodnutí.

Další informace o řízení o nesplnění povinnosti viz MEMO/12/12.

 1. Předložení věci Soudnímu dvoru obnášející finanční sankce

 1. Vnitřní trh s energií: Komise předkládá Soudu věc týkající se POLSKA a FINSKA z důvodu neúplného provedení pravidel EU

Evropská komise předkládá Soudnímu dvoru Evropské unie věc týkající se Polska a Finska z důvodu neúplného provedení pravidel EU pro vnitřní trh s energií. Směrnici o zemním plynu provedlo Polsko k dnešnímu dni do vnitrostátního práva pouze částečně. Finsko plně neprovedlo ani směrnici o elektřině, ani o zemním plynu. Členské státy měly uvedené směrnice provést do 3. března 2011.

V případě Polska navrhuje Komise pokutu ve výši 88 819,20 EUR/den. Pro Finsko navrhuje Komise pokutu 32 140,80 EUR/den za neprovedenou směrnici o elektřině a pokutu 28 569,60 EUR/den za neprovedenou směrnici o zemním plynu. Uvedené pokuty musí Polsko a Finsko začít platit ode dne, kdy je Soud potvrdí svým rozhodnutím, až do dne, kdy tyto členské státy oznámí Komisi, že uvedená pravidla do vnitrostátního práva plně provedly.

(další informace: IP/12/1236 – M. Holzner - Tel. +32 22960196 - Mobil +32 498982280)

 1. Elektronické peníze: Komise žádá Soudní dvůr, aby za neprovedení pravidel EU uložil pokutu BELGII

Evropská komise se rozhodla předložit věc týkající se Belgie Soudnímu dvoru EU z důvodu neprovedení směrnice o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností. Komise rovněž rozhodla, že požádá Soud, aby Belgii uložil povinnost platit denní pokuty do doby, než směrnici plně provede.

Komise navrhuje pokutu ve výši 59 212,80 EUR/den, kterou musí Belgie platit ode dne, kdy Soud vydá rozhodnutí, do doby, než tento členský stát oznámí Komisi, že uvedená pravidla do vnitrostátního práva plně provedl.

(další informace: IP/12/1248 – S. De Rynck - Tel. +32 22963421 - Mobil +32 498983969)

 1. Řidičské průkazy: Komise navrhuje sníženou výši pokuty pro KYPR

Evropská komise se dnes rozhodla změnit své rozhodnutí, na jehož základě předkládá věc týkající se Kypru Soudnímu dvoru z důvodu neúplného neprovedení směrnice o řidičských průkazech. Od minulého červnového rozhodnutí postoupit věc soudu (IP/12/642), Kypr oznámil opatření, které částečně provádí směrnici 2006/126/ES. Komise zohlednila tuto novou skutečnost a snížila navrhovanou výši denního penále na 6 504,96 EUR. Uvedená směrnice měla být provedena do 19. ledna 2011. Neúplné provedení směrnice může mít dopad na bezpečnost silničního provozu a ztěžuje občanům Kypru výměnu příslušných řidičských průkazů v jiných částech EU.

(další informace: IP/12/1237 – H. Kearns - Tel. +32 22987638 - Mobil +32 498987638)

 1. Ostatní předložení věci Soudnímu dvoru

 1. Komise žaluje BELGII, jelikož tato země stále ještě nevydává biometrické pasy s otisky prstů

Více než tři roky po uplynutí lhůty stanovené pro vydávání biometrických pasů s otisky prstů Belgie uvedený požadavek stále nesplňuje. Komise v důsledku toho dnes předložila věc týkající se této země Soudnímu dvoru EU, přičemž Belgii žádá, aby urychlila vydávání biometrických pasů obsahujících dohodnutý bezpečnostní prvek.

(další informace: IP/12/1247 – M. Cercone - Tel. +32 22980963 - Mobil +32 498982349)

 1. Veřejné zakázky: Komise žádá ŘECKO, aby zajistilo spravedlivý přístup k veřejným zakázkám na dodávání softwarových služeb

Evropská komise dnes rozhodla o předložení věci týkající se Řecka Soudnímu dvoru, jelikož tato země nezajistila plný soulad s pravidly EU o veřejných zakázkách, pokud jde o nákup informačního systému pro institut sociálního zabezpečení (IKA). Řecko konkrétně nesplnilo závazek učiněný na základě směrnice 2004/18/ES v únoru 2012, a sice zahájit nové výběrové řízení pro udělení výše uvedené zakázky, které nebude obsahovat protiprávní ustanovení z původní výzvy k předkládání nabídek.

(další informace: IP/12/1249 – S. De Rynck - Tel. +32 22963421 - Mobil +32 498983969)

 1. Odůvodněná stanoviska

 1. Životní prostředí: Komise žádá RAKOUSKO, NĚMECKO a ITÁLII, aby oznámily provedení pozměněných pravidel EU týkajících se omezování emisí těkavých organických sloučenin

Členské státy měly do 10. června 2012 provést změnu pravidel EU z roku 2009 týkajících se omezování emisí těkavých organických sloučenin. Rakousko, Německo a Itálie Komisi neoznámily právní nástroje, kterými provádějí uvedené změny směrnice o barvách. Tato směrnice představuje základní nástroj na ochranu životního prostředí a lidského zdraví, jelikož omezuje emise těkavých organických sloučenin do vzduchu. Rakousko, Německo a Itálie svá prováděcí opatření neoznámily ani poté, co jim Komise zaslala výzvu. Komise proto nyní zasílá odůvodněná stanoviska, což je druhý krok řízení EU o nesplnění povinnosti, a dává těmto zemím dvouměsíční lhůtu pro zaslání odpovědi. V případě, že Komise neobdrží uspokojivou odpověď, může věc předložit Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Hennon - Tel. +32 22953593 - Mobil +32 498953593)

 1. Dohled nad finančními službami: Komise žádá BELGII, FRANCII, ŘECKO, LUCEMBURSKO, POLSKO a PORTUGALSKO, aby provedly pravidla EU

Komise požádala Belgii, Francii, Řecko, Lucembursko, Polsko a Portugalsko, aby jí do dvou měsíců oznámily opatření, kterými provádí pravidla EU ve finančním sektoru (směrnice 2010/78/EU) týkající se pravomocí tří nových Evropských orgánů dohledu pro bankovnictví (Evropský orgán pro bankovnictví), pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a cenné papíry (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy). Cílem směrnice je přizpůsobit ustanovení hlavních směrnic v oblasti finančních služeb novému rámci dohledu. Tím bude zajištěno, že Evropské orgány dohledu budou moci plně provádět všechny jim svěřené úkoly. Členské státy měly uvedenou směrnici provést nejpozději 31. prosince 2011. Žádosti Komise mají podobu odůvodněného stanoviska v rámci řízení EU o nesplnění povinnosti. Jestliže uvedené členské státy Komisi neoznámí opatření na provedení směrnice do dvou měsíců, může Komise věc předložit Soudnímu dvoru EU.

(další informace: S. De Rynck - Tel. +32 22963421 - Mobil +32 498983969)

 1. Doprava: Komise žádá BULHARKSO, KYPR a PORTUGALSKO, aby přijaly vnitrostátní opatření týkající se inteligentních dopravních systémů

Evropská komise dnes požádala Bulharsko, Kypr a Portugalsko, aby přijaly další opatření na podporu zavádění inteligentních dopravních systémů (ITS). Směrnice 2010/40/EU podporuje zavedení inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a v rozhraních s jinými druhy dopravy. Komise přijímá specifikace s cílem zajistit kompatibilitu, interoperabilitu a kontinuitu při zavádění a používání ITS. Uvedené tři členské státy tuto směrnici plně neprovedly do vnitrostátního práva, přestože tak měly učinit do 27. února 2012. Podle směrnice musí členské státy zajistit, aby byly při zavádění aplikací a služeb ITS použity specifikace přijaté Komisí. Zpožděné provedení směrnice by mohlo narušit účinnost a včasné použití těchto specifikací. Žádost Komise má podobu odůvodněného stanoviska v rámci řízení EU o nesplnění povinnosti. Jestliže uvedené členské státy nebudou Komisi do dvou měsíců informovat o opatřeních, která přijaly za účelem zajištění plného souladu s právem EU, může Komise věc předložit Evropskému soudnímu dvoru.

(další informace: H. Kearns - Tel. +32 22987638 - Mobil +32 498987638)

 1. Notáři: Komise podniká kroky k zajištění svobody usazování v ČESKÉ REPUBLICE a LOTYŠSKU

Evropská komise dnes zaslala České republice a Lotyšsku další žádost o zrušení požadavku na státní příslušnost notářů a z něho plynoucí dodržování práva EU. Soudní dvůr EU rozhodl již v květnu 2011, že uvedený požadavek na státní příslušnost je v rozporu se zásadou svobody usazování a že na činnost notáře se nevztahuje výjimka stanovená v článku 51 Smlouvy o fungování EU týkající se činností, které jsou spjaty s výkonem veřejné moci. Česká republika a Lotyšsko tvrdí, že na jejich notáře se uvedená výjimka vztahuje, protože tito notáři mají soudní pravomoc. Notáři v těchto zemích však nemají právo rozhodovat spory. Přestože tedy pravomoci těchto notářů mohou v některých případech vést k rozhodnutím, která jsou v České republice a Lotyšsku rovnocenná soudním rozhodnutím, není podle názoru Komise tento výkon veřejné moci dostatečný ke zdůvodnění požadavku na státní příslušnost. Uvedená další žádost má podobu doplňujícího odůvodněného stanoviska v rámci řízení EU o nesplnění povinnosti. Obě země mají nyní dva měsíce na to, aby oznámily Komisi opatření přijatá za účelem dodržování jejich povinností vyplývajících z právních předpisů EU o notářích. Pokud tak neučiní, může Komise věc předložit Soudnímu dvoru EU. Více informací o svobodě usazování je uvedeno na:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/living_working/services-establishment/index_en.htm

(další informace: S. De Rynck - Tel. +32 22963421 - Mobil +32 498983969)

 1. Investiční fondy: Komise žádá ŘECKO a POLSKO, aby dodržovaly pravidla EU

Evropská komise požádala Řecko a Polsko, aby jí oznámily vnitrostátní právní předpisy, kterými provádí nejnovější změny směrnice o SKIPCP (subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, směrnice 2009/65/ES – SKIPCP IV), jakož i dvě podpůrné prováděcí směrnice (viz IP/10/869). Lhůta pro oznámení prováděcích opatření uplynula 30. června 2011. Směrnice se vztahuje na společná pravidla pro vytvoření a správu fondů SKIPCP, jakož i na pravidla pro správce SKIPCP v EU. Správci fondů, kteří splňují uvedená pravidla, mohou využívat právo nabízet své služby v jiných zemích. SKIPCP schválené v souladu s ustanoveními uvedené směrnice mohou být distribuovány investorům v celé EU poté, co splní stanovený postup pro oznámení určitým příslušným orgánům. Řecko a Polsko mají nyní dva měsíce na to, aby oznámily Komisi opatření přijatá za účelem dodržování jejich povinností vyplývajících z právních předpisů EU. Pokud tak neučiní, může Komise věc předložit Soudnímu dvoru EU.

Další informace jsou k dispozici na: http://ec.europa.eu/internal_market/investment/ucits-directive/index_en.htm

(další informace: S. De Rynck - Tel. +32 22963421 - Mobil +32 498983969)

 1. Obnovitelné zdroje energie: Komise zasílá odůvodněná stanoviska MAĎARSKU a LUCEMBURSKU

Evropská komise dnes zaslala Maďarsku a Lucembursku odůvodněná stanoviska, jelikož tyto země Komisi neinformovaly o plném provedení směrnice o obnovitelných zdrojích energie. Směrnici o obnovitelných zdrojích energie (2009/28/ES) měly členské státy provést do 5. prosince 2010. Maďarsko a Lucembursko však Komisi neinformovaly o všech potřebných prováděcích opatřeních, jimiž měly členské státy uvedenou směrnici provést do vnitrostátního práva. Pokud tyto dva členské státy nesplní svoji zákonnou povinnost do dvou měsíců, může Komise záležitost předložit Soudnímu dvoru. Tato dvě odůvodněná stanoviska doplňují 11 podobných řízení, která se týkají Rakouska, Bulharska, Kypru, České republiky, Finska, Francie, Řecka, Irska, Malty, Polska a Slovinska.

Další informace jsou k dispozici na: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(další informace: M. Holzner - Tel. +32 22960196 - Mobil +32 498982280)

 1. Životní prostředí: Komise žádá RAKOUSKO, aby oznámilo provedení pozměněných pravidel EU o rekuperaci benzinových par

Evropská komise je znepokojena tím, že Rakousko neoznámilo prováděcí opatření ke směrnici o rekuperaci benzinových par při čerpání pohonných hmot do motorových vozidel na čerpacích stanicích. Podle směrnice měly členské státy uvést v účinnost potřebné právní předpisy a do 1. ledna 2012 sdělit příslušné zákony, nařízení a správní předpisy. V březnu 2012 Komise zaslala Rakousku výzvu, nicméně oznámení o provedení směrnice stále neobdržela. Komise proto nyní zasílá odůvodněné stanovisko, což je druhý krok řízení EU o nesplnění povinnosti, a dává Rakousku dvouměsíční lhůtu pro zaslání odpovědi. Pokud ji Rakousko nezašle, může Komise věc předložit Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Hennon - Tel. +32 22953593 - Mobil +32 498953593)

 1. Pracovní doba: Komise žádá Belgii, aby správně používala směrnici ve vztahu k učitelům v internátních školách

Evropská komise požádala Belgii, aby přijala opatření ke správnému použití směrnice EU o pracovní době (2003/88/ES) ve vztahu k učitelům v internátních školách. V Belgii se noční pracovní pohotovost na místě pracoviště, kterou vykonávají učitelé v internátních školách, nepočítá ze 100 % jako pracovní doba, např. osmihodinová noční pohotovost je počítána jako 3 hodiny skutečné pracovní doby. Učitelé mohou mít povinnost držet noční pohotovost až čtyřikrát týdně. Noční pohotovost může být navíc spojena s denní směnou. Výše popsaná skutečnost může vést k porušení ustanovení směrnice 2003/88/ES, která stanoví maximální délku týdenní pracovní doby (průměrně 48 hodin) a požaduje minimální dobu odpočinku, zejména minimální denní odpočinek po dobu jedenácti po sobě jdoucích hodin během 24 hodin. Odchylky od pravidel týkajících se doby odpočinku jsou v některých případech možné, pokud rovnocenná náhradní doba odpočinku následuje ihned po odpracované době, kterou nahrazuje. Žádost Komise má podobu odůvodněného stanoviska v rámci řízení EU o nesplnění povinnosti. Belgie má nyní dva měsíce na to, aby oznámila Komisi opatření přijatá za účelem správného provedení směrnice. Pokud tak neučiní, může Komise věc předložit Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Todd - Tel. +32 22994107 - Mobil +32 498994107)

 1. Životní prostředí: Evropská komise žádá Bulharsko, aby vyčistilo skládky

Evropská komise žádá Bulharsko, aby své skládky uvedlo do stavu, který bude v souladu s právními předpisy EU. Případ je součástí horizontálního postupu, jenž se týká několika členských států. Podle právních předpisů EU by skládky měly být používány pouze v krajním případě, přičemž mohou být budovány pouze za předpokladu, že nemají žádný dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Bulharsko souhlasilo s uzavřením skládek, které neodpovídají požadavkům právních předpisů EU. I když bylo dosaženo určitého pokroku, v případě 124 skládek stále dochází k porušování právních předpisů. Komise proto nyní zasílá odůvodněné stanovisko, což je druhý krok v rámci řízení EU o nesplnění povinnosti, a dává Bulharsku dvouměsíční lhůtu pro zaslání odpovědi. Pokud ji Bulharsko nezašle, může Komise věc předložit Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Hennon - Tel. +32 22953593 - Mobil +32 498953593)

 1. Životní prostředí: Komise žádá Českou republiku, aby uvedla své vnitrostátní právní předpisy do souladu s požadavky směrnice o odpadech z těžebního průmyslu

Komise žádá Českou republiku, aby uvedla své vnitrostátní právní předpisy do souladu s požadavky směrnice o odpadech z těžebního průmyslu, jejímž cílem je předcházet nepříznivým vlivům nakládání s odpadem z těžebního průmyslu na lidské zdraví a životní prostředí nebo co nejvíce omezit takové vlivy, zejména pokud jde o vodu, ovzduší, půdu, živočichy a rostliny. Česká republika měla směrnici o odpadech z těžebního průmyslu provést do svého vnitrostátního práva ke dni 1. května 2008. V květnu 2012 Komise zaslala České republice výzvu. Vzhledem k tomu, že Česká republika dosud nepřijala příslušné právní předpisy, Komise nyní zasílá odůvodněné stanovisko, což je druhý krok v rámci řízení EU o nesplnění povinnosti, a dává České republice dvouměsíční lhůtu pro zaslání odpovědi. Pokud ji Česká republika nezašle, může Komise věc předložit Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Hennon - Tel. +32 22953593 - Mobil +32 498953593)

 1. Železniční doprava: Komise žádá FRANCII, aby provedla právní předpisy EU týkající se interoperability tunelu pod kanálem La Manche

Komise žádá Francii, aby uvedla svá vnitrostátní pravidla do souladu se směrnicí 2008/57/ES o železniční interoperabilitě, zejména pokud jde o tunel pod kanálem La Manche. Cílem právních předpisů je dosáhnout interoperability v rámci evropského železničního dopravního systému a dát železničnímu odvětví možnost účinněji soutěžit s ostatními způsoby dopravy. Právní předpisy měly být v platnosti ke dni 19. července 2010. Pokud Francie nevyřeší situaci uspokojivým způsobem, může Komise věc předložit Soudnímu dvoru EU. V červnu tohoto roku Komise zahájila v dané záležitosti proti Francii řízení o nesplnění povinnosti a nyní zasílá odůvodněné stanovisko, což je druhý krok v rámci řízení EU o nesplnění povinnosti. Francie má dvouměsíční lhůtu pro zaslání odpovědi Komisi. V případě, že Komise v dvouměsíční lhůtě neobdrží od Francie uspokojivou odpověď, může věc předložit Soudnímu dvoru EU.

(další informace: H. Kearns - Tel. +32 22987638 - Mobil +32 498987638)

 1. Daně: Komise žádá Francii, aby zdanila pronájem luxusních jachet

Komise formálně požádala Francii, aby zrušila osvobození od DPH, které se vztahuje na pronájem luxusních jachet, jež jsou používány pro rekreační plavbu.

Směrnice o DPH (článek 148) stanoví osvobození od DPH pro určité operace, týkající se lodí. Toto osvobození se nicméně nevztahuje na luxusní lodě, které jsou využívány fyzickými osobami za účelem zábavy. Tato skutečnost byla rovněž potvrzena Soudním dvorem EU (rozsudek ze dne 22. prosince 2010 ve věci C-116/10, Bacino Charter Company SA).

Žádost Komise má podobu odůvodněného stanoviska. V případě, že Komise neobdrží v dvouměsíční lhůtě od Francie uspokojivou odpověď, může věc předložit Soudnímu dvoru EU.

(další informace: E. Traynor - Tel. +32 22921548 - Mobil +32 498983871)

 1. Doprava: Komise žádá NĚMECKO, aby oznámilo opatření na provedení pravidel EU o pojištění majitelů lodí proti námořním nárokům

Komise dnes požádala Německo, aby oznámilo vnitrostátní prováděcí opatření týkající se pojištění majitelů lodí proti námořním nárokům. Členské státy měly provést pravidla EU, která majitele lodí zavazují k tomu, aby od 1. ledna 2012 měly své lodě v EU dostatečně pojištěny. Navzdory svým povinnostem Německo neoznámilo Komisi žádné právní nástroje provádějící danou směrnici. Povinnost být pojištěn zabezpečuje lepší ochranu obětí, přispívá k vyloučení lodí nesplňujících normy a umožňuje znovu zavést konkurenci mezi provozovateli. V případě, že Komise neobdrží od Německa v dvouměsíční lhůtě uspokojivou odpověď, může věc předložit Soudnímu dvoru EU.

(další informace: H. Kearns - Tel. +32 22987638 - Mobil +32 498987638)

 1. Daně: Komise žádá Řecko, aby změnilo pravidla týkající se automobilů na leasing nebo pronajatých automobilů

Komise formálně požádalo Řecko, aby změnilo pravidla týkající se registračních poplatků za automobily na leasing nebo pronajaté automobily.

Podle řeckého práva zákazník s bydlištěm v Řecku, který si pronajme nebo pořídí auto na leasing od pronájemce usazeného v jiném členském státě, musí v Řecku plně uhradit registrační poplatky. Nicméně podle rozsudku Soudního dvora by Řecko mělo ukládat pouze daň přiměřenou době, po kterou je automobil používán. Vzhledem k tomu, že současná situace této skutečnosti neodpovídá, mohou mít řecké právní předpisy odrazující účinek na přeshraniční činnosti. Komise toto považuje za porušení principu volného pohybu služeb, který je stanoven ve Smlouvách.

Žádost má podobu odůvodněného stanoviska. V případě, že Řecko nesplní požadavek do dvou měsíců, může Komise věc předložit Soudnímu dvoru EU.

(další informace: E. Traynor - Tel. +32 22921548 - Mobil +32 498983871)

 1. Daně: Komise žádá MAĎARSKO, aby upravilo zvláštní daň z maloobchodního prodeje a zvláštní telekomunikační daň

Komise formálně požádala Maďarsko, aby upravilo své právní předpisy týkající se zvláštních daní, které jsou uplatňovány v odvětvích maloobchodního prodeje a telekomunikací. Komise tyto daně považuje za diskriminaci, neboť jsou nepřiměřeně uplatňovány na nemaďarské operátory.

Maďarsko uplatňuje progresivní zdanění odvozené z ročního obratu u všech maloobchodních a telekomunikačních společností. V důsledku nastavení těchto daňových sazeb a struktury těchto dvou trhů je domácím společnostem uděleno fakticky preferenční zacházení a daňovou povinnost nesou zejména společnosti v rukou zahraničních vlastníků. Komise je toho názoru, že tento postup představuje porušení svobody usazování, která je zaručena smlouvami EU (článek 49 SFEU).

Z tohoto důvodu se od Maďarska žádá, aby změnilo do dvou měsíců své právní předpisy tak, aby byly v souladu s právními předpisy EU (druhý krok řízení EU o nesplnění povinnosti). Pokud tak neučiní, může Evropská komise věc předložit Soudnímu dvoru EU.

Samostatné řízení o nesplnění povinnosti proti zvláštní dani v oblasti telekomunikací týkající se směrnice EU o povolování bylo zahájeno před Soudním dvorem EU v březnu 2012 (věc C-462/12, viz IP/12/286).

(další informace: E. Traynor - Tel. +32 22921548 - Mobil +32 498983871)

 1. Poskytování služeb: Komise žádá MAĎARSKO, aby zajistilo svobodu usazování vydavatelů stravenek

Evropská komise se dnes rozhodla vystoupit na obhajobu zajištění svobody usazování a poskytování služeb v Maďarsku, pokud jde o tisk stravenek, volnočasové aktivity a dovolené. Od Maďarska požaduje, aby jednalo v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy o fungování Evropské unie a směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu (směrnice o službách) a odstranilo neodůvodněná a nepřiměřená omezení.

Žádost Komise má podobu odůvodněného stanoviska v rámci řízení o nesplnění povinnosti. Pokud vnitrostátní správní orgány nepřijmou ve lhůtě čtyř týdnů příslušná vhodná opatření, může Komise zažalovat Maďarsko u Soudního dvora Evropské unie.

(další informace: S. De Rynck - Tel. +32 22963421 - Mobil +32 498983969)

 1. Zdraví a bezpečnost: Komise žádá Itálii, aby uplatňovala právní předpisy EU v plném rozsahu

Evropská komise požádala Itálii o přijetí příslušných opatření, tak aby byla plně uplatněna směrnice EU, kterou se zavádějí obecné zásady, pokud jde o prevenci v případě pracovních rizik a ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci. Směrnice (89/391/EHS) požaduje, aby členské státy zavedly právní předpisy, podle nichž je od zaměstnavatelů vyžadováno, aby v zájmu snížení pracovních úrazů a nemocí z povolání provedli posouzení rizika a přijali nápravná opatření ke snížení rizik. V případě Itálie problém spočívá v tom, že zaměstnavatel je podle stávajících právních předpisů osvobozen od odpovědnosti za zdraví a bezpečnost, došlo-li k postoupení či dalšímu postoupení funkcí, a při založení nového podniku nebo významných změnách dochází k odkladu povinnosti vypracovat dokument s posouzením rizika. Uvedená žádost má podobu odůvodněného stanoviska v rámci řízení EU o nesplnění povinnosti. V případě, že Itálie do dvou měsíců neoznámí opatření, která zajistí úplný soulad s povinnostmi stanovenými směrnicí, může Komise věc předložit Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Todd - Tel. +32 22994107 - Mobil +32 498994107)

 1. Životní prostředí: Evropská komise žádá ITÁLII, aby vyčistila skládky

Podle právních předpisů EU měly členské státy povinnost zajistit, aby provoz skládek, které dostaly povolení nebo byly již v provozu v době, kdy byla provedena směrnice o skládkách, byl po uplynutí měsíce července 2009, pokud nebyly v souladu se směrnicí, ukončen. Podle Komise bylo v Itálii po daném termínu v roce 2009 stále v provozu několik skládek, které nevyhovují požadavkům směrnice, a Komise proto zaslala Itálii výzvu. Komise po vyhodnocení odpovědi Itálie dospěla k závěru, že ačkoliv došlo k určitému pokroku, některé skládky nebyly dosud uzavřeny nebo uvedeny do souladu se směrnicí. Komise nyní zasílá odůvodněné stanovisko, což je druhý krok řízení EU o nesplnění povinnosti, a dává Itálii dvouměsíční lhůtu pro zaslání odpovědi. V případě, že Komise neobdrží uspokojivou odpověď, může věc předložit Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Hennon - Tel. +32 22953593 - Mobil +32 498953593)

 1. Životní prostředí: Komise žádá Itálii, aby přezkoumala právní předpisy týkající se vody ke koupání

Právní předpisy EU týkající se vody ke koupání ukládají členským státům povinnost spolupracovat a podávat si informace, dojde-li k přeshraničním dopadům na jakost vod ke koupání v jednom povodí. Evropská komise je znepokojena tím, že provedení těchto právních předpisů do italského práva neobsahuje žádná taková ustanovení, a v lednu tohoto roku zaslala Itálii výzvu. Komise nyní zasílá odůvodněné stanovisko, což je druhý krok v rámci řízení EU o nesplnění povinnosti, neboť se zdá, že změna právních předpisů nebyla dosud přijata. Itálie má dvouměsíční lhůtu pro zaslání odpovědi. V případě, že Komise neobdrží uspokojivou odpověď, může věc předložit Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Hennon - Tel. +32 22953593 - Mobil +32 498953593)

 1. Životní prostředí: Komise žádá Itálii, aby lépe provedla pravidla EU týkající se baterií a akumulátorů

Evropská komise je znepokojena tím, že italské právní předpisy týkající se baterií nesplňují evropské normy. Podle směrnice o bateriích jsou výrobci povinni zřetelně označit chemické složení, jako olovo, rtuť a kadmium, viditelným, čitelným a nesmazatelným způsobem. Italské orgány uznaly, že italské právní předpisy tuto oblast upravují nedostatečně, nicméně ani poté, co Komise zaslala Itálii výzvu, nebyla příslušná změna právních předpisů přijata. Komise nyní zasílá odůvodněné stanovisko, což je druhý krok řízení EU o nesplnění povinnosti, a dává Itálii dvouměsíční lhůtu pro zaslání odpovědi.

(další informace: J. Hennon - Tel. +32 22953593 - Mobil +32 498953593)

 1. Životní prostředí: Komise žádá Itálii, aby lépe provedla směrnici o povodních

Podle právních předpisů EU mají členské státy povinnost vyhodnocovat povodňová rizika pro svá povodí a vypracovat plány pro zvládání povodňových rizik. Evropská komise je znepokojena tím, že italské právní předpisy, které provádějí směrnici o povodních, jsou neúměrně omezující, neboť se jeví, že vylučují povodně jiného než meteorologického původu, jako jsou tsunami a selhání infrastruktury, např. protržení přehrad. Italské orgány souhlasily s provedením příslušných změn, nicméně problém přetrvává i poté, co Komise v březnu 2012 zaslala Itálii výzvu. Komise nyní zasílá odůvodněné stanovisko, což je druhý krok řízení EU o nesplnění povinnosti, a dává Itálii dvouměsíční lhůtu pro zaslání odpovědi. V případě, že Komise neobdrží uspokojivou odpověď, může věc předložit Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Hennon - Tel. +32 22953593 - Mobil +32 498953593)

 1. Sociální zabezpečení: Komise žádá NIZOZEMSKO, aby proplácelo dávky invalidního důchodu pojištěným osobám s bydlištěm v jiném členském státě

Evropská komise požádala Nizozemsko, aby zajistilo, že osoby, které mají podle nizozemských právních předpisů týkajících se sociálního zabezpečení nárok na dávky invalidního důchodu, tyto dávky obdrží bez ohledu na to, mají-li případně bydliště v jiném členském státě. Komise je toho názoru, že nizozemské dávky invalidního důchodu, které jsou udělovány na základě nizozemského zákona o pojištění chronicky nemocných nebo postižených osob (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten –WTCG) by měly být poskytovány osobám, které na ně mají nárok, i když mají trvalé bydliště jinde než v Nizozemsku. Tím, že Nizozemsko odmítá poskytovat dávky osobám, které mají trvalé bydliště jinde než v Nizozemsku, porušuje povinnosti, které mu stanoví právní předpisy EU, zejména článek 48 Smlouvy o fungování EU, který je prováděn nařízením (ES) 883/2004. Uvedená žádost má podobu odůvodněného stanoviska v rámci řízení EU o nesplnění povinnosti. Nizozemsko má nyní dva měsíce na to, aby oznámilo Komisi opatření přijatá za účelem dodržování jeho povinností vyplývajících z právních předpisů EU. Pokud tak neučiní, může Komise věc předložit Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Todd - Tel. +32 22994107 - Mobil +32 498994107)

 1. Daně: Komise žádá NIZOZEMSKO, aby změnilo daňová pravidla týkající se přeshraničních důchodů

Evropská komise formálně požádala Nizozemsko, aby změnilo tři pravidla týkající se zdanění přeshraničních důchodů.

Za prvé, poskytovatelé důchodových služeb musí nizozemským orgánům poskytnout záruky v případě, že převádějí důchody do zahraničí nebo chtějí podnikat na nizozemském trhu. Za druhé, zaměstnanci musí poskytnout záruky v případě, že jejich důchody jsou převáděny do zahraničí nebo chtějí nakoupit důchodové služby v zahraničí. Za třetí, převod důchodů na zahraniční poskytovatele ze strany pracovníků zaměstnaných mimo Nizozemsko je osvobozen od zdanění pouze v případě, že plátce daně poskytne záruku nebo že zahraniční poskytovatelé přijmou odpovědnost za veškeré daňové pohledávky. Nizozemští poskytovatelé důchodových služeb v Nizozemsku nemusí žádnou z těchto podmínek splňovat. Komise se domnívá, že tato pravidla představují omezení volného pohybu občanů a pracovníků, svobody usazování a volného pohybu služeb a kapitálu (články 21, 45, 49, 56 a 63 SFEU).

Žádost Komise má podobu odůvodněného stanoviska. V případě, že Komise na odůvodněné stanovisko neobdrží do dvou měsíců uspokojivou odpověď, může věc předložit Soudnímu dvoru EU.

(další informace: E. Traynor - Tel. +32 22921548 - Mobil +32 498983871)

 1. GMO: Komise žádá Polsko, aby monitorovalo pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO)

Polsko bylo dnes Komisí formálně požádáno, aby změnilo své právní předpisy a uvedlo je do souladu s pravidly EU týkajícími se monitorování pěstování GMO.

Podle právních předpisů EU musí být oblasti pro pěstování GMO oznámeny příslušným vnitrostátním orgánům, zapsány do rejstříku zavedeného členským státem a zpřístupněny veřejnosti. Tento postup zajišťuje přístup veřejnosti k příslušným informacím; povoluje monitorování možných účinků GMO na životní prostředí; a umožňuje zavedení opatření pro koexistenci. Polsko dosud tyto požadavky nezahrnulo do svých vnitrostátních právních předpisů. GMO mohou být v EU pěstovány za předpokladu, že byly pro tento účel povoleny poté, co úspěšně prošly posouzením rizika pro lidské zdraví, zdraví zvířat a životní prostředí. V současné době je jediným GMO pěstovaným v EU kukuřice MON 810.

Polské orgány mají dva měsíce ode dne formální žádosti na to, aby přijaly nezbytná opatření pro zajištění dodržování právních předpisů EU a informovaly o nich Evropskou komisi. Pokud Polsko uvedené požadavky ve stanovené lhůtě nesplní, může Komise věc předložit Soudnímu dvoru EU.

(další informace: F. Vincent - Tel. +32 22987166 - Mobil +32 498987166)

 1. Změna klimatu: Komise žádá Polsko, aby dodržovalo právní předpisy EU týkající se fluorovaných skleníkových plynů

Nařízení 842/2006 požaduje, aby společnosti přijaly řadu opatření k omezení úniků z přístrojů obsahujících fluorované plyny a znovuzískání těchto plynů z přístrojů na konci jejich životnosti. Nařízení rovněž stanoví pravidla týkající se školení a certifikace pracovníků provádějících servis, označování fluorovaných plynů a podávání zpráv o těchto plynech. Fluorované plyny jsou používány v chladicích a klimatizačních zařízeních, izolačních pěnách, aerosolových sprejích a hasících přístrojích. Vzhledem k tomu, že fluorované plyny zahřívají atmosféru až 23 000krát silněji než emise oxidu uhličitého, jsou právní předpisy v této oblasti důležité v boji proti globálnímu oteplování.

K dnešnímu dni Polsko stále ještě Komisi neoznámilo, jaké sankce byly přijaty pro případ, že daná pravidla nebudou dodržována. Polsko rovněž neoznámilo národní certifikační orgány, které mají školit a certifikovat příslušné pracovníky a společnosti. Komise dnes prostřednictvím odůvodněného stanoviska žádá Polsko, aby do dvou měsíců uvedlo své právní předpisy v soulad s těmito pravidly.

(další informace: I. Valero Ladron - Tel. +32 22964971 - Mobil +32 498964971)

 1. Životní prostředí: Komise žádá PORTUGALSKO, aby uvedlo posuzování vlivů na životní prostředí do souladu s evropskými normami

Evropská komise je znepokojena, že portugalské právní předpisy týkající se posuzování vlivů na životní prostředí nesplňují evropské normy. Portugalské právní předpisy týkající se posuzování vlivů na životní prostředí vylučují z posuzování projekty, které jsou zahrnuty do plánování využití půdy. Podle současné právní úpravy nespadají projekty rozvoje měst, jako nákupní střediska a parkoviště, pobřežní stavební díla, rekreační osady a hotelové komplexy vně městských oblastí, do působnosti právních předpisů. Portugalsko při několika příležitostech informovalo Komisi, že souhlasí s jejím postojem, nicméně ani po zaslání výzvy v dané záležitosti, nebyly portugalské právní předpisy změněny. Komise proto nyní zasílá odůvodněné stanovisko, což je druhý krok v rámci řízení EU o nesplnění povinnosti, a dává Portugalsku dvouměsíční lhůtu pro zaslání odpovědi. V případě, že Komise neobdrží uspokojivou odpověď, může věc předložit Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Hennon - Tel. +32 22953593 - Mobil +32 498953593)

 1. Volný pohyb zboží: Komise žádá Portugalsko, aby provedlo pravidla EU týkající se traktorů

Evropská komise požádala Portugalsko, aby do svých vnitrostátních právních předpisů provedlo směrnici Komise 2010/62/ES o schvalování typu traktorů, kterou Portugalsko neprovedlo ve stanovené lhůtě (29. září 2011). Neprovedení těchto pravidel EU by porušovalo princip volného pohybu traktorů mezi členskými státy. Zejména by bránilo tomu, aby byla v Portugalsku registrována a prodávána vozidla, jejichž typ byl schválen v jiném členském státě, čímž by bylo dotčeno hladké fungování vnitřního trhu.

V rámci systému EU pro schvalování typu mohou výrobci získat schválení pro typ vozidla, splňuje-li technické požadavky Unie, v jednom členském státě a pak jej uvést na trh v celé EU, aniž jsou zapotřebí další zkoušky a kontroly. Registrace pak musí být udělena po prostém předložení osvědčení o shodě vozidla s požadavky schváleného typu. Pravidla EU týkající se traktorů jsou nyní rozšířena rovněž na traktory jiné než pro zvláštní účely a kategorie traktorů pro zvláštní účely, jejichž podvozek je nižší než u jiných typů traktorů. Navíc, požadavky na volné prostory podběhů a rozměry ochranného krytu vývodového hřídele jsou upraveny tak, aby bylo dosaženo vyšší úrovně bezpečnosti na pracovišti. Tato pravidla pomáhají podporovat celosvětovou harmonizaci, která usnadní globální konkurenceschopnost výrobců Unie.

Žádost Komise má podobu odůvodněného stanoviska v rámci řízení EU o nesplnění povinnosti. Pokud dotčený členský stát neoznámí Komisi do dvou měsíců, jaká opatření byla přijata v zájmu zajištění plného souladu s jeho povinnostmi, může Komise záležitost předložit Soudnímu dvoru.

Viz internetová stránka: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/technical-harmonisation/regulatory-framework/index_en.htm

(další informace: C. Corazza - Tel. +32 22951752 - Mobil +32 498992862)

 1. Dávky ve stáří: Komise žádá Slovensko, aby poskytlo vánoční příspěvek důchodcům s bydlištěm v jiném členském státě

Evropská komise požádala Slovensko, aby zabezpečilo, že důchodci s bydlištěm v jiném členském státě mohou ke svému důchodu žádat vánoční příspěvek (vianočný príspevok). Slovensko poskytuje tento příspěvek pouze důchodcům žijícím ve Slovenské republice, čímž porušuje své povinnosti vyplývající z právních předpisů EU (zejména článku 48 Smlouvy o fungování Evropské unie, který provádí nařízení (ES) 883/2004). Podle pravidel EU představuje vánoční příspěvek k důchodu dávku ve stáří, která nemůže být zamítnuta na základě toho, že příjemce má bydliště v jiném členském státě. Žádost Komise má podobu odůvodněného stanoviska v rámci řízení EU o nesplnění povinnosti. Pokud Slovensko neoznámí Komisi do dvou měsíců, jaká opatření byla přijata v zájmu zajištění souladu s povinnostmi stanovenými právními předpisy EU, může Komise záležitost předložit Soudnímu dvoru.

(další informace: J. Todd - Tel. +32 22994107 - Mobil +32 498994107)

 1. Životní prostředí: Komise žádá Slovinsko, aby rozšířilo právní předpisy v oblasti ochrany přírody

Evropská Komise žádá Slovinsko, aby určilo více lokalit pro Evropskou síť chráněných přírodních oblastí Natura 2000. Podle směrnice o ptácích mají členské státy určit nejvhodnější lokality jako zvláště chráněná území pro zachování druhů ptactva. Slovinsko určilo 27 zvláště chráněných území, avšak jejich počet a velikost jsou vzhledem k seznamu významných ptačích území (IBA), jenž Komise používá pro posouzení, zda členské státy plní své povinnosti, nedostačující. Vzhledem k tomu, že Slovinsko je členský stát s nejvyšším procentním podílem území určeného jako Natura 2000, je třeba v zájmu splnění požadavků směrnice stále ještě určit dalších osm lokalit a 14 jich rozšířit. V červnu 2012 Komise zaslala Slovinsku výzvu, nicméně žádný pokrok v přezkumu zvláště chráněných území dosud učiněn nebyl. Komise proto nyní zasílá odůvodněné stanovisko, což je druhý krok řízení EU o nesplnění povinnosti, a dává Slovinsku dvouměsíční lhůtu pro zaslání odpovědi. V případě, že Komise neobdrží uspokojivou odpověď, může věc předložit Soudnímu dvoru EU.

(další informace: J. Hennon - Tel. +32 22953593 - Mobil +32 498953593)


Side Bar