Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Информационна бележка

Брюксел, 21 ноември 2012 г.

Пакет от приети през м. ноември актове във връзка с установяването на неизпълнение на задължения от държави членки: основни решения

ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА

ЗАЕТОСТ

ЕНЕРГЕТИКА

ПРОМИШЛЕНОСТ И ПРЕДПРИЯТИЯ

ОКОЛНА СРЕДА

ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

Вътрешен пазар И УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОЛИТИКА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ

AT

2

BE

1

1

2

BG

1

1

CY

2

CZ

1

1

DE

1

1

EL

3

1

FI

1

FR

1

1

1

HU

1

1

1

IT

1

5

LU

1

1

LV

1

NL

1

1

PL

1

1

2

1

PT

1

1

1

1

SI

1

SK

1

С изготвения този месец пакет от решения във връзка с установяването на неизпълнение на задължения от държави членки Европейската комисия предприема последващи процесуални действия в рамките на производства срещу държави членки, които не са изпълнили правилно своите задължения в съответствие с правото на ЕС. Решенията обхващат редица икономически сектори и имат за цел да осигурят правилно прилагане на законодателството на ЕС в интерес на гражданите и предприятията. Днес Комисията прие 199 решения, включително 48 мотивирани становища и 7 решения за предявяване на искове пред Съда на Европейския съюз, в 5 от които се изискват финансови санкции. По-долу е представено обобщение на основните решения.

За повече информация относно производствата за установяване на неизпълнение на задължения от държави членки вж. MEMO/12/12.

 1. Искове, предявени пред Съда на ЕС и съдържащи искане за налагане на финансови санкции

 1. Вътрешен енергиен пазар: Комисията предявява пред Съда на ЕС иск срещу ПОЛША и ФИНЛАНДИЯ за непълното транспониране на разпоредби на ЕС

Комисията предяви пред Съда на ЕС искове срещу Полша и Финландия за непълното транспониране на разпоредбите на ЕС в областта на вътрешния енергиен пазар. Към днешна дата Полша е транспонирала Директивата за газа само отчасти. Финландия не е осигурила пълно транспониране нито на Директивата за електроенергията, нито на Директивата за газа. Двете директиви трябваше да бъдат транспонирани от държавите членки до 3 март 2011 г.

По отношение на Полша Комисията предлага парична санкция в размер на 88 819,20 евро на ден. По отношение на Финландия Комисията предлага дневна санкция в размер на 32 140,80 евро за нетранспонираната Директива за електроенергията и дневна санкция в размер на 28 569,6 евро за нетранспонираната Директива за газа. Дневните парични санкции са дължими от датата на решението на Съда за уважаване на иска до момента, в който Полша и Финландия нотифицират Комисията, че са въвели изцяло разпоредбите в националното си право.

(За повече информация: IP/12/1236 – M. Holzner – тел. +32 229 60196 –моб. тел. +32 498 98 2280)

 1. Електронни пари: Комисията поиска от Съда да наложи имуществена санкция на БЕЛГИЯ относно невъвеждането на разпоредбите на ЕС

Европейската комисия взе решение да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Белгия за невъвеждането на Директивата относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари. Комисията реши също така да поиска от Съда да наложи дневни парични санкции на Белгия до пълното въвеждане на директивата.

Комисията предлага дневна парична санкция в размер на 59 212,80 евро, която ще бъде дължима от датата на решението на Съда до момента, в който Белгия нотифицира Комисията, че е въвела изцяло разпоредбите в националното си право.

(За повече информация: IP/12/1248 – S. De Rynck - тел. +32 229 63421 – моб. тел. +32 498 98 3969)

 1. Свидетелства за управление на МПС: Комисията предлага по-ниска финансова санкция за КИПЪР

Днес Комисията реши да измени решението си относно предявяването пред Съда на ЕС на иск срещу това, че Кипър не е транспонирал напълно Директивата относно свидетелствата за управление на МПС. От предишното решение за предявяване на иск пред Съда от юни т.г. (IP/12/642) Кипър е нотифицирал Комисията за мерки, с които частично се транспонира Директива 2006/126/ЕО. За да отчете това, Комисията намали предлаганата дневна парична санкция на 6504,96 евро. Директивата следваше да бъде транспонирана до 19 януари 2011 г. Нетранспонирането на директивата в нейната цялост може да се отрази върху безопасността по пътищата и затруднява гражданите на Кипър, когато трябва да подменят шофьорските си книжки в други части на ЕС.

(За повече информация: IP/12/1237 – H. Kearns - тел. +32 229 87638 – моб. тел. +32 498 98 7638)

 1. Други искове, предявени пред Съда на ЕС

 1. Комисията предявява пред Съда на ЕС иск срещу БЕЛГИЯ за неиздаването на биометрични паспорти с пръстови отпечатъци

Повече от три години след определения краен срок за издаването на биометрични паспорти с пръстови отпечатъци Белгия продължава да не изпълнява изискването. Поради това Комисията предяви днес пред Съда на ЕС иск срещу страната и поиска Белгия да ускори издаването на биометрични паспорти, съдържащи договорения защитен елемент.

(За повече информация: IP/12/1247 – M. Cercone - тел. +32 229 80963 – моб. тел. +32 498 98 2349)

 1. Обществени поръчки: Комисията иска от ГЪРЦИЯ да гарантира равноправен достъп до обществените поръчки за предоставяне на софтуерни услуги

Комисията реши да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Гърция, която не е гарантирала пълно съответствие с разпоредбите на ЕС относно обществените поръчки при закупуването на информационна система за Института за социално осигуряване (IKA). Гърция, по-специално, не е изпълнила поетите от нея през февруари 2012 г. ангажименти по Директива 2004/18/ЕО да започне нова процедура за възлагане на посочената обществена поръчка, която да не съдържа незаконосъобразните клаузи от първата обществена поръчка.

(За повече информация: IP/12/1249 – S. De Rynck - тел. +32 229 63421 – моб. тел. +32 498 98 3969)

 1. Мотивирани становища

 1. Околна среда: Комисията иска от АВСТРИЯ, ГЕРМАНИЯ и ИТАЛИЯ да я нотифицират за транспонирането на изменените разпоредби на ЕС относно ограничаването на емисиите от летливи органични съединения

Държавите членки трябваше да транспонират изменените през 2009 г. разпоредби относно ограничаването на емисиите от летливи органични съединения до 10 юни 2012 г. Австрия, Германия и Италия не са нотифицирали Комисията за законовите актове, с които се транспонират промените в Директивата за боите, която е основен инструмент за опазване на околната среда и здравето на човека чрез ограничаване на емисиите на летливи органични съединения във въздуха. Въпреки изпратените от Комисията писма с официални предупреждения Австрия, Германия и Италия все още не са нотифицирали Комисията за своите мерки за изпълнение. Поради това Комисията изпрати мотивирани становища (вторият етап в производството за установяване на неизпълнение на задължения), в които даде на тези държави два месеца за отговор. Ако не бъде получен удовлетворителен отговор, Комисията може да предяви иск пред Съда на ЕС.

(За повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 – моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Надзор над финансовите услуги: Комисията иска от БЕЛГИЯ, ФРАНЦИЯ, ГЪРЦИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, ПОЛША и ПОРТУГАЛИЯ да въведат разпоредбите на ЕС

Комисията поиска от Белгия, Франция, Гърция, Люксембург, Полша и Португалия да я нотифицират в двумесечен срок за своите мерки за въвеждане на разпоредбите на ЕС във финансовия сектор (Директива 2010/78/ЕС) относно правомощията на трите нови европейски надзорни органа — за банките (Европейски банков орган), застраховането и професионалните пенсии (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и ценните книжа (Европейски орган за ценни книжа и пазари). Целта на директивата е да адаптира разпоредбите на основни директиви за финансовите услуги към новата надзорна рамка. Така ще се осигурят гаранции, че европейските надзорни органи ще имат възможност докрай да изпълняват определените им задачи. Държавите членки трябваше да въведат тази директива до 31 декември 2011 г. Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище в рамките на производството за установяване на неизпълнение на задължения. Ако държавите членки не нотифицират Комисията за мерки за въвеждането на директивата в двумесечен срок, Комисията може да предяви иск срещу тях пред Съда на ЕС.

(За повече информация: S. De Rynck - тел. +32 229 63421 – моб. тел. +32 498 98 3969)

 1. Транспорт: Комисията иска от БЪЛГАРИЯ, КИПЪР и ПОРТУГАЛИЯ да приемат национални мерки относно интелигентните транспортни системи

Днес Европейската комисия поиска от България, Кипър и Португалия да предприемат допълнителни мерки за улесняване на реализацията на интелигентните транспортни системи (ИТС). С Директива 2010/40/ЕС се подкрепя реализацията на интелигентни транспортни системи при пътния транспорт и връзката му с други видове транспорт. Комисията приема спецификации с цел да гарантира общата и оперативна съвместимост и последователността при реализацията и използването на ИТС. Трите държави членки не са транспонирали изцяло посочена директива в националното си законодателство, въпреки че от тях беше поискано да направят това до 27 февруари 2012 г. В съответствие с директивата държавите членки гарантират, че приетите от Комисията спецификации се прилагат при въвеждането на ИТС приложения и услуги. Закъснялото транспониране на директивата може да осуети ефективността и навременното прилагане на тези спецификации. Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище в рамките на производството за установяване на неизпълнение на задължения. Ако съответните държави членки не информират Комисията в двумесечен срок за мерките, които са предприели, за да гарантират пълно съответствие с правото на ЕС, Комисията може да предяви срещу тях иск пред Съда на ЕС.

(За повече информация: H. Kearns - тел. +32 229 87638 – моб. тел. +32 498 98 7638)

 1. Нотариуси: Комисията предприема действия, за да бъде приложена свободата на установяване в ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА и ЛАТВИЯ

Днес Европейската комисия изпрати допълнително искане до Чешката република и Латвия да спазят правото на ЕС, като оттеглят изискванията си относно гражданството на нотариусите. Съдът на ЕС вече постанови през май 2011 г., че подобни изисквания относно гражданството са в противоречие с принципа за свобода на установяване и че дейността на нотариусите не попада в рамките на изключението съгласно член 51 от Договора за функционирането на ЕС относно дейности, свързани с упражняването на публична власт. Чешката република и Латвия застъпиха тезата, че техните нотариуси попадат в рамките на това изключение, тъй като имат съдебни правомощия. Те обаче нямат правомощия да решават спорове. Поради това, въпреки че правомощията на нотариусите могат в някои случаи да доведат до решения, които в Чешката република и Латвия са равностойни на съдебни, Комисията е на мнение, че подобно участие в упражняването на публична власт не е достатъчно, за да мотивира изискването за гражданство. Допълнителното искане е под формата на допълнително мотивирано становище в рамките на производството за установяване на неизпълнение на задължения. Двете държави разполагат с два месеца, за да нотифицират Комисията за мерките, които са предприели по отношение на своите задължения съгласно правото на ЕС по отношение на нотариусите. В противен случай Комисията може да предяви иск срещу тях пред Съда на ЕС. Повече информация относно свободата на установяване:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/living_working/services-establishment/index_en.htm

(За повече информация: S. De Rynck - тел. +32 229 63421 – моб. тел. +32 498 98 3969)

 1. Инвестиционни фондове: Комисията иска от ГЪРЦИЯ и ПОЛША да се съобразят с разпоредбите на ЕС

Комисията поиска от Гърция и Полша да я нотифицират за националното си законодателство, с което въвеждат последните изменения в Директивата за ПКИПЦК (предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа) (Директива 2009/65/ЕО – ПКИПЦК IV), както и двете свързани директиви за изпълнение (вж. IP/10/869). Крайният срок за нотифициране на Комисията за мерките за изпълнение беше 30 юни 2011 г. В директивата са определени общите условия за учредяването и дейността на фондове за ПКИПЦК, както и условия относно дружествата управители на ПКИПЦК в ЕС. Дружествата, управляващи фондове, които отговарят на тези условия, могат да се възползват от правото да предлагат услугите си зад граница. ПКИПЦК, получили разрешение в съответствие с разпоредбите на директивата, могат да бъдат разпределени сред инвеститори от целия ЕС след провеждане на определена процедура за уведомяване на съответните компетентни органи. Гърция и Полша разполагат с два месеца, за да нотифицират Комисията за мерките, предприети по отношение на техните задължения съгласно правото на ЕС. В противен случай Комисията може предяви иск срещу тях пред Съда на ЕС.

За повече информация: http://ec.europa.eu/internal_market/investment/ucits-directive/index_en.htm

(За повече информация: S. De Rynck - тел. +32 229 63421 – моб. тел. +32 498 98 3969)

 1. Възобновяема енергия: Комисията изпраща мотивирани становища до УНГАРИЯ и ЛЮКСЕМБУРГ

Днес Европейската комисия изпрати мотивирани становища до Унгария и Люксембург за това, че не са информирали Комисията за пълното транспониране на Директивата за възобновяемите източници на енергия Директивата за възобновяемите източници на енергия (Директива 2009/28/ЕО) трябваше да бъде въведена от държавите членки до 5 декември 2010 г. Унгария и Люксембург обаче все още не са информирали Комисията за всички необходими мерки за пълното транспониране на директивата в тяхното национално законодателство. Ако двете държави членки не изпълнят правните си задължения в двумесечен срок, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу тях. Освен тези две мотивирани становища има още 11 подобни процедури по отношение на Австрия, България, Кипър, Чешката република, Финландия, Франция, Гърция, Ирландия, Малта, Полша и Словения.

За повече информация: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(За повече информация: M. Holzner - тел. +32 229 60196 – моб. тел. +32 498 98 2280)

 1. Околна среда: Комисията иска от АВСТРИЯ да я нотифицира за транспонирането на изменените разпоредби на ЕС относно улавянето на бензиновите пари

Европейската комисия е загрижена, че Австрия не я е нотифицирала за мерки за изпълнение на Директивата относно улавянето на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни средства на бензиностанции. В съответствие с директивата държавите членки трябваше да въведат в действие необходимото законодателство и да съобщят за законовите, подзаконовите и административните разпоредби до 1 януари 2012 г. През март 2012 г. беше изпратено писмо с официално предупреждение, но Австрия все още не е съобщила за осъществено транспониране. Поради това Комисията изпрати мотивирано становище (вторият етап в производството за установяване на неизпълнение на задължения), в което даде на Австрия два месеца за отговор. Ако не бъде получен удовлетворителен отговор, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу нея.

(За повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 – моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Работно време: Комисията иска от БЕЛГИЯ да приложи правилно директива към учителите в интернатите

Комисията поиска от Белгия да предприеме мерки за правилното прилагане на Директивата за работното време (Директива 2003/88/ЕО) към учителите в белгийските интернати. В Белгия нощните дежурства на повикване на работното място, давани от учителите в училищата интернати, не се зачитат за 100 % отработени часове. Например едно нощно дежурство от 8 часа се зачита за 3 реално отработени часа. На учителите може да се наложи да дават до четири нощни дежурства на седмица. Нощното дежурство освен това може да се комбинира с дневна работна смяна. Оттук могат да произтекат нарушения на разпоредбите на Директива 2003/88/EО, в която е определена максимална граница за седмичното работно време (средно 48 часа) и в която се изискват минимални периоди на почивка, по-специално дневна почивка от 11 последователни часа на всеки 24-часов период. Дерогации от разпоредбите относно периодите на почивка са допустими в някои случаи, при условие че веднага след периода на работа следва равностоен на него период на почивка, който да го компенсира. Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище в рамките на производството за установяване на неизпълнение на задължения. Белгия разполага с два месеца, за да нотифицира Комисията за мерките, предприети за правилното въвеждане на директивата. В противен случай Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Белгия.

(За повече информация: J. Todd - тел. +32 229 94107 – моб. тел. +32 498 99 4107)

 1. Околна среда: Комисията иска от БЪЛГАРИЯ да изчисти сметищата си

Европейската комисия поиска от България да се погрижи сметищата в страната да отговарят на законодателството на ЕС. Искането е част от хоризонтално действие, което засяга няколко държави членки. Съгласно правото на ЕС депонирането на отпадъци следва да се използва единствено като последна възможност и може да се извършва единствено при условие, че са избегнати последиците за здравето на човека и околната среда. България пое ангажимент да закрие сметищата, които не отговарят на изискванията на законодателството на ЕС. Въпреки че е постигнат известен напредък, продължават да съществуват 124 сметища, които са в нарушение на законодателството. Поради това Комисията изпрати мотивирано становище (вторият етап в производството за установяване на неизпълнение на задължения), в което даде на България два месеца за отговор. Ако не бъде получен удовлетворителен отговор, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу България.

(За повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 – моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Околна среда: Комисията иска от ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА да приведе националното си законодателство в съответствие с изискванията на Директивата за отпадъците от миннодобивните индустрии

Комисията поиска от Чешката република да приведе националното си законодателство в съответствие с изискванията на Директивата за отпадъците от миннодобивните индустрии, чиято цел е да се предотвратят или намалят доколкото е възможно неблагоприятните последици от управлението на отпадъците от миннодобивната промишленост върху здравето на човека и околната среда и по-специално върху въздуха, почвата, фауната и флората. Чешката република следваше да транспонира директивата в националното си законодателство до 1 май 2008 г. Комисията изпрати писмо с официално предупреждение до Чешката република през май 2012 г. Тъй като Чешката република все още не е приела съответното законодателство, Комисията изпрати мотивирано становище (вторият етап в производството за установяване на неизпълнение на задължения), в което даде на Чешката република два месеца за отговор. Ако не бъде получен удовлетворителен отговор, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Чешката република.

(За повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 – моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Железопътен транспорт: Комисията иска от ФРАНЦИЯ да транспонира законодателството на ЕС относно оперативната съвместимост в железопътния транспорт по отношение на тунела под Ламанша

Европейската комисия поиска от Франция да приведе националните си разпоредби в съответствие с Директива 2008/57/ЕО относно оперативната съвместимост на железопътната система, по-специално по отношение на тунела под Ламанша. Целта на директивата е да се постигне оперативна съвместимост в рамките на европейската железопътната система и да се даде възможност на железопътния сектор да се конкурира по-успешно с другите видове транспорт. Законодателството трябваше да бъде въведено до 19 юли 2010 г. Ако Франция не реагира задоволително, Комисията може да сезира Съда на Европейския съюз по този въпрос. Комисията започна производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу Франция през юни тази година, а сега изпрати мотивирано становище (вторият етап в това производство). Франция има два месеца, за да даде отговор на Комисията. Ако в двумесечен срок не бъде получен удовлетворителен отговор, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу нея.

(За повече информация: H. Kearns - тел. +32 229 87638 - моб. тел. +32 498 98 7638)

 1. Данъчно облагане: Комисията иска от ФРАНЦИЯ да облага отдаването под наем на луксозни яхти

Комисията официално поиска от Франция да отмени освобождаването от ДДС на сделките за отдаване под наем на яхти, използвани за корабоплаване с развлекателна цел.

Директивата за ДДС (член 148) предвижда освобождаване от ДДС на някои операции във връзка с плавателните съдове. Това освобождаване обаче не се прилага за луксозни плавателни съдове, използвани от физически лица с развлекателна цел. Това беше потвърдено от Съда на Европейския съюз (решение от 22 декември 2010 г. по дело C-116/10, Bacino Charter Company SA).

Искането от страна на Комисията е под формата на мотивирано становище. Ако в двумесечен срок не бъде получен удовлетворителен отговор от Франция, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу нея.

(За повече информация: E. Traynor - тел. +32 229 21548 – моб. тел. +32 498 98 3871)

 1. Транспорт: Комисията иска от ГЕРМАНИЯ да я нотифицира за мерките за транспонирането на разпоредбите на ЕС относно застраховането на корабособствениците за морски искове

Днес Комисията поиска от Германия да я нотифицира за националните си мерки за транспониране на разпоредбите относно застраховането на корабособствениците за морски искове. Държавите членки трябваше да транспонират разпоредбите на ЕС, задължаващи корабособствениците да имат достатъчно застрахователно покритие за своите кораби в ЕС, считано от 1 януари 2012 г. В противоречие със своите задължения Германия не е нотифицирала Комисията за никакви мерки за транспониране. Задължението за наличие на застраховка гарантира по-добра защита за пострадалите, спомага да се елиминира извършването на морски транспорт, който е под стандартите, и да се възстанови конкуренцията между операторите. Ако в двумесечен срок не бъде получен удовлетворителен отговор, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Германия.

(За повече информация: H. Kearns – тел. +32 229 87638 – моб. тел. +32 498 98 7638)

 1. Данъчно облагане: Комисията иска от ГЪРЦИЯ да измени разпоредбите си относно автомобилите на лизинг и автомобилите под наем

Европейската комисия официално поиска от Гърция да промени разпоредбите си относно таксата за регистрация на автомобилите на лизинг и автомобилите под наем.

Съгласно гръцкото право, ако клиент, пребиваващ постоянно в Гърция, закупи на лизинг или наеме превозно средство от дружество, установено в друга държава членка, за него в Гърция трябва да бъде заплатена такса за регистрация в пълен размер. В съответствие със съдебната практика на Съда на ЕС обаче Гърция следва да събира единствено такса, пропорционална на времето, през което ще се използва превозното средство. Като се има предвид, че в момента това не се прави, гръцкото законодателство може да се окаже разубеждаващ фактор пред трансграничните дейности. Комисията счита, че с това се нарушава принципът на свободното движение на услуги, определен в договорите.

Искането е под формата на мотивирано становище. Ако Гърция не го изпълни в двумесечен срок, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу нея.

(За повече информация: E. Traynor - тел. +32 229 21548 – моб. тел. +32 498 98 3871)

 1. Данъчно облагане: Комисията иска от УНГАРИЯ да измени специалния данък върху търговията на дребно и специалния данък върху далекосъобщенията

Европейската комисия официално поиска от Унгария да промени законодателството си относно специалните данъци върху търговията на дребно и далекосъобщенията. Комисията счита, че тези данъци са дискриминационни, тъй като в непропорционална степен от тях са засегнати неунгарски субекти.

Унгария облага с прогресивен данък всички търговци на дребно и всички дружества за далекосъобщителни услуги в съответствие с техния годишен оборот. Поради начина, по който са определени ставките на данъка, и поради структурата на двата пазара местните дружества на практика получават преференциално третиране, а данъците се понасят предимно от дружествата, които са чуждестранна собственост. Комисията счита, че с това се нарушава свободата на установяване, гарантирана от договорите на ЕС (член 49 от ДФЕС).

Поради това от Унгария се изисква да промени законодателството си в двумесечен срок така, че то да отговаря на правото на ЕС (втори етап в производството за установяване на неизпълнение на задължения). В противен случай Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу нея.

През март 2012 г. Съдът на Европейския съюз беше сезиран по отделна процедура за установяване на неизпълнение на задължения във връзка със специалния данък върху далекосъобщенията и Директивата за разрешението (дело C-462/12, вж. IP/12/286).

(За повече информация: E. Traynor - тел. +32 229 21548 – моб. тел. +32 498 98 3871)

 1. Предоставяне на услуги: Комисията иска от УНГАРИЯ да гарантира свободата на установяване на издателите на ваучери за храна

Днес Европейската комисия предприе действия за гарантиране на свободата на установяване и предоставяне на услуги от страна на издателите на ваучери за храна, забавления и ваканционни почивки в Унгария. Комисията поиска от Унгария да изпълни задълженията си, произтичащи от Договора за функционирането на Европейския съюз и Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар (Директивата за услугите), като премахне немотивираните и непропорционални ограничения.

Искането от страна на Комисията е под формата на мотивирано становище в рамките на производство за установяване на неизпълнение на задължения. Ако в четириседмичен срок не бъде получен удовлетворителен отговор от националната администрация, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Унгария.

(За повече информация: S. De Rynck - тел. +32 229 63421 - моб. тел. +32 498 98 3969)

 1. Здраве и безопасност: Комисията иска от ИТАЛИЯ да приложи изцяло законодателството на ЕС

Комисията поиска от Италия да предприеме мерки за пълното прилагане на директивата на ЕС, с която се определят общите принципи относно предотвратяването на професионалните рискове и закрилата на здравето и безопасността на работниците. С Директива 89/391/ЕИО се изисква от държавите членки да въведат законодателство, изискващо от работодателите да извършват оценка на риска и да предприемат превантивни мерки за премахване на рисковете с цел намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания. Проблемът е, че сега действащото законодателство в Италия освобождава работодателя от отговорност за здравето и безопасността, когато той възлага функции на подизпълнители, и отлага във времето задължението за представяне на документ за оценка на риска при нови дейности или значителни промени в дейността. Искането е под формата на мотивирано становище в рамките на производството за установяване на неизпълнение на задължения. Ако Италия не нотифицира Комисията за мерки, гарантиращи пълно съответствие със задълженията ѝ съгласно директивата в двумесечен срок, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу нея.

(За повече информация: J. Todd - тел. +32 229 94107 - моб. тел. +32 498 99 4107)

 1. Околна среда: Комисията иска от ИТАЛИЯ да изчисти сметищата си

Съгласно правото на ЕС държавите членки трябваше да гарантират, че сметищата, получили разрешение за експлоатация или вече експлоатирани към момента на транспониране на Директивата относно депонирането на отпадъци, спират да се използват след юли 2009 г., ако не отговарят на директивата. Комисията е на мнение, че някои сметища в Италия са продължили да се използват след крайния срок през 2009 г. в нарушение на директивата, поради което беше изпратено писмо с официално предупреждение. След като направи оценка на отговора от Италия, Комисията заключи, че въпреки постигнатия известен напредък някои сметища все още не са закрити, нито пък са приведени в съответствие с директивата. Комисията изпрати мотивирано становище (вторият етап в производството за установяване на неизпълнение на задължения), в което даде на Италия два месеца за отговор. Ако не бъде получен удовлетворителен отговор, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Италия.

(За повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 - моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Околна среда: Комисията иска от ИТАЛИЯ да преразгледа законодателството си за водите за къпане

Законодателството на ЕС за водите за къпане задължава държавите членки да си сътрудничат и да обменят информация, ако басейнът на дадена река има трансгранично въздействие върху качеството на водите за къпане. Комисията е загрижена, че при транспонирането на това законодателство в Италия не са включени такива разпоредби. Италия беше уведомена за загрижеността на Комисията с писмо с официално предупреждение през януари тази година. Комисията изпрати мотивирано становище (вторият етап в производството за установяване на неизпълнение на задължения), тъй като няма данни да е прието изменение на законодателството. Италия има два месеца за отговор. Ако не бъде получен удовлетворителен отговор, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу нея.

(За повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 - моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Околна среда: Комисията иска от ИТАЛИЯ да подобри транспонирането на разпоредбите на ЕС относно батериите и акумулаторите

Европейската комисия е загрижена, че италианското законодателство относно батериите не отговаря на европейските норми. Съгласно Директивата за батериите производителите са длъжни ясно, четливо и незаличимо да обозначават върху батериите тяхното химично съдържание — например олово, живак, кадмий. Италианските органи признаха, че законодателството в Италия не включва разпоредби за това, но въпреки изпратеното от Комисията писмо с официално предупреждение съответните изменения все още не са приети. Поради това Комисията изпрати мотивирано становище (вторият етап в производството за установяване на неизпълнение на задължения), в което даде на Италия два месеца за отговор.

(За повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 - моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Околна среда: Комисията иска от ИТАЛИЯ да подобри транспонирането на Директивата за наводненията

Съгласно правото на ЕС държавите членки трябва да извършват оценки на риска от наводнение за своите речни басейни и да изготвят планове за действие при извънредни ситуации. Комисията е загрижена, че италианското законодателство, с което се транспонира Директивата за наводненията, е неоправдано ограничително, доколкото има данни, че то изключва наводненията, причинени от неметеорологични явления, например цунами, и от колапс на инфраструктура, например скъсване на язовирна стена. Италианските органи поеха ангажимент да въведат необходимите промени, но въпреки изпратеното от Комисията през март 2012 г. писмо с официално предупреждение проблемът все още не е разрешен. Поради това Комисията изпрати мотивирано становище (вторият етап в производството за установяване на неизпълнение на задължения), в което даде на Италия два месеца за отговор. Ако не бъде получен удовлетворителен отговор, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Италия.

(За повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 - моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Социална сигурност: Комисията иска от НИДЕРЛАНДИЯ да изплаща помощи за увреждания на осигурените лица, пребиваващи в друга държава членка

Европейската комисия поиска от Нидерландия да гарантира, че лицата, отговарящи на условията за получаване на помощи за увреждания съгласно нидерландското законодателство за социална сигурност, могат да ги получават независимо от факта дали пребивават в друга държава членка. Комисията счита, че нидерландската помощ за лица с увреждания, отпускана на основание нидерландския Закон за обезщетяване на хронично болните и лицата с увреждания (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten –WTCG), следва де се отпуска на лицата, които имат правото да я получават, дори когато те пребивават извън Нидерландия. Като отказва да отпуска помощта на лица, които живеят в други държави членки, Нидерландия нарушава задълженията си съгласно правото на ЕС и по-специално съгласно член 48 от Договора за функционирането на ЕС, приложен с Регламент (ЕО) № 883/2004. Искането е под формата на мотивирано становище в рамките на производството за установяване на неизпълнение на задължения. Нидерландия разполага с два месеца, за да нотифицира Комисията за мерките, с които ще гарантира изпълнение на задължения си съгласно правото на ЕС. В противен случай Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу тази държава членка.

(За повече информация: J. Todd - тел. +32 229 94107 - моб. тел. +32 498 99 4107)

 1. Данъчно облагане: Комисията иска от НИДЕРЛАНДИЯ да измени данъчните разпоредби относно трансграничните пенсии

Европейската комисия официално поиска от Нидерландия да промени три от разпоредбите,свързани с трансграничните пенсии.

Съгласно първата от тях чуждите доставчици на пенсионни услуги трябва да дават гаранции на нидерландските органи, ако прехвърлят пенсии в чужбина или ако искат да развиват дейност на нидерландския пазар. Съгласно втората служителите трябва да дават гаранции, ако пенсиите им се прехвърлят в чужбина или ако искат да закупят пенсионни услуги в чужбина. Съгласно третата прехвърлянето на пенсии на чужди доставчици от работници, наети извън Нидерландия, се освобождава от данъци само ако данъчнозадълженото лице предостави гаранции или ако чуждестранните доставчици поемат задължението за покриване на евентуални данъчни задължения. Нидерландските доставчици на пенсионни услуги не трябва да изпълняват нито едно от тези условия.

Комисията е на мнение, че поради това тези разпоредби представляват ограничение пред свободното движение на хора и работници, пред свободата на установяване, свободата на предоставяне на услуги и свободното движение на капитали (членове 21, 45, 49, 56 и 63 от ДФЕС).

Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище. Ако в двумесечен срок няма задоволителна реакция по мотивираното становище, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Нидерландия.

(За повече информация: E. Traynor - тел. +32 229 21548 - моб. тел. +32 498 98 3871)

 1. ГМО: Комисията иска от ПОЛША да следи отглеждането на ГМО

Днес Европейската комисия поиска официално от Полша да измени законодателството си, за да се съобрази с разпоредбите на ЕС относно мониторинга на отглеждането на ГМО.

Съгласно правото на ЕС компетентните национални органи трябва да бъдат уведомени за местата, където се отглеждат ГМО, да водят за тях специален регистър в държавата членка и да уведомяват обществеността за тях. Този процес гарантира, че съответната информация е публично достъпна, дава възможност за мониторинг на възможните въздействия на ГМО върху околната среда и позволява да се въведат мерки за съвместно съществуване. Досега Полша не е включила тези изисквания в националното си законодателство.

ГМО могат да бъдат отглеждани в ЕС, при условие че са разрешени за тази цел след успешното преминаване на оценка на рисковете за здравето на хората и за околната среда. В момента единственият ГМО, който се отглежда в ЕС, е царевица MON 810.

Полските органи имат два месеца от датата на официалното искане за предприемане на необходимите действия, за да се съобразят с правото на ЕС и да информират Европейската комисия за предприетите мерки. Ако това не бъде направено в определения срок, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Полша.

(За повече информация: F. Vincent - тел. +32 229 87166 - моб. тел. +32 498 98 7166)

 1. Изменение на климата: Комисията призовава ПОЛША да се съобрази със законодателството на ЕС относно флуорираните парникови газове

Регламент 842/2006 изисква от дружествата да предприемат серия от мерки за намаляване на изтичането на флуорирани газове от оборудване, съдържащо такива газове, и за събиране на газовете от оборудването след излизането му от употреба. В регламента са определени и разпоредби относно обучението и сертифицирането на служителите, които работят с оборудване, съдържащо флуорирани газове, за неговото етикетиране и за докладването за дейностите. Флуорираните газове се използват в охладителната и климатизационната техника, пенопластите, аерозолните спрейове и пожарогасителите. Тъй като емисиите от флуорирани газове имат затоплящ ефект, който е до 23 000 пъти по-мощен от този на въглеродния диоксид, това законодателство е твърде важно за борбата с глобалното затопляне.

Към днешна дата Полша не е нотифицирала Комисията за това какви санкции са въведени за случаите на неспазване на тези разпоредби. Полша не е нотифицирала Комисията и за това кои са националните сертифициращи органи, които следва да обучават и сертифицират съответния сервизен персонали и дружествата, предлагащи сервизно обслужване. Комисията поиска чрез мотивирано становище Полша да се съобрази с тези разпоредби в срок от два месеца.

(За повече информация: I. Valero Ladron - тел. +32 229 64971 - моб. тел. +32 498 96 4971)

 1. Околна среда: Комисията иска от ПОРТУГАЛИЯ да приведе оценките за въздействие върху околната среда в съответствие с европейските норми

Европейската комисия е загрижена, че португалските закони за оценките за въздействие върху околната среда не отговарят на европейските норми. Португалският закон за ОВОС автоматично изключва от оценка проектите, за които има план за земеползване. Съгласно сега действащото законодателство строителни проекти като търговски центрове и автомобилни паркинги, крайбрежни съоръжения, ваканционни селища и хотелски комплекси извън градските зони са извън обхвата на законодателството. Португалия на няколко пъти информира Комисията, че е съгласна с позицията ѝ, но въпреки изпратеното писмо с официално предупреждение португалският закон все още не е изменен. Поради това Комисията изпрати мотивирано становище (вторият етап в производството за установяване на неизпълнение на задължения), в което даде на Португалия два месеца за отговор. Ако не бъде получен удовлетворителен отговор, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу нея.

(За повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 - моб. тел. +32 498 95 3593)

 1. Свободно движение на стоки: Комисията иска от ПОРТУГАЛИЯ да приложи разпоредбите на ЕС относно тракторите

Европейската комисия поиска от Португалия да въведе в националното си право Директива 2010/62/ЕС относно одобрението на типа на трактори, която не е транспонирала в установения срок (29 септември 2011 г.). Нетранспонирането на подобни разпоредби на ЕС затруднява свободното движение на трактори между държавите членки. По-специално то възпрепятства регистрацията и продажбата в Португалия на превозни средства, чийто тип е одобрен в други държави членки, и така се отразява на гладкото функциониране на вътрешния пазар.

Съгласно системата на ЕС за одобрение на типа производителите могат да получат одобрение на тип превозно средство в една държава членка, ако то отговаря на техническите изисквания на Съюза, и след това да го пускат на пазара в целия ЕС, без да е необходимо то да преминава допълнителни изпитвания или проверки. При тези условия регистрацията трябва да се разрешава само при представяне на сертификат, удостоверяващ съответствието на превозното средство с изискванията за одобрения тип. В момента приложното поле на разпоредбите на ЕС относно тракторите е разширено и включва и трактори, различни от тези със специално предназначение, и категорията трактори със специално предназначение, при които най-ниската част е по-близко до земята, отколкото при другите типове трактори. Освен това необходимите просвети около валовете за отвеждане на мощност и тяхната защита, както и техните размери са адаптирани с цел да се постигнат по-високи нива на безопасност при работа. Измененията спомагат да се наложи хармонизация в световен мащаб, така че да се усилени глобалната конкурентоспособност на производителите от Съюза.

Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище в рамките на производството за установяване на неизпълнение на задължения. Ако Португалия не информира Комисията в двумесечен срок за мерките, които е предприела, за да гарантира пълно изпълнение на своите задължения, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу нея.

Вж. http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/technical-harmonisation/regulatory-framework/index_en.htm

(За повече информация: C. Corazza - тел. +32 229 51752 - моб. тел. +32 498 99 2862)

 1. Обезщетения за старост: Комисията иска от СЛОВАКИЯ да отпусне коледната добавка на пенсионерите, които пребивават в други държави членки

Европейската комисия поиска от Словакия да гарантира, че словашките пенсионери, които пребивават в друга държава членка, могат да изискват коледната добавка (vianočný príspevok) към своята пенсия. Словакия отпуска помощта само на пенсионери, живеещи в Словашката република, и по този начин нарушава задълженията си съгласно правото на ЕС (и по-специално член 48 от Договора за функционирането на ЕС, приложен с Регламент (ЕО) № 883/2004). Съгласно разпоредбите на ЕС коледната добавка към една пенсия представлява обезщетение за старост, което не може да бъде отказвано по причина, че получателят му пребивава в държава членка, различна от компетентната да го предостави. Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище в рамките на производството за установяване на неизпълнение на задължения. Ако Словакия не нотифицира Комисията в двумесечен срок за мерки, с които гарантира изпълнение на тези задължения съгласно правото на ЕС, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу нея.

(За повече информация: J. Todd - тел. +32 229 94107 - моб. тел. +32 498 99 4107)

 1. Околна среда: Комисията иска от СЛОВЕНИЯ да укрепи законодателството си за опазване на околната среда

Европейската комисия поиска от Словения да определи повече обекти за „Натура 2000“, европейската мрежа от защитени природни зони. Съгласно Директивата за птиците държавите членки трябва да определят най-подходящите места за специални защитени зони (ССЗ) за опазването на птичите видове. Словения е определила 27 ССЗ, но техният брой и тяхната територия са недостатъчни в сравнение със списъка на орнитологично важните места (ОВМ), който Комисията използва, за да оценява доколко държавите членки изпълняват задълженията си. Въпреки че Словения е държавата членка, включила най-голям процент от територията си в „Натура 2000“, осем от допълнително определените обекти все още не са включени, а територията на 14 не е разширена, за да бъдат изпълнени изискванията на директивата. През юни 2007 г. Комисията изпрати писмо с официално предупреждение, но оттогава не е отбелязан напредък в преразглеждането на ССЗ. Поради това Комисията изпрати мотивирано становище (вторият етап в производството за установяване на неизпълнение на задължения), в което даде на Словения два месеца за отговор. Ако не бъде получен удовлетворителен отговор, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу нея.

(За повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 - моб. тел. +32 498 95 3593)


Side Bar