Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Memo

Bruselj, 16. novembra 2012

Pogosta vprašanja: 10. obletnica ustanovitve Evropske agencije za varnost hrane (Efsa)

Efsa je ta teden praznovala 10. obletnico delovanja. Ob tej priložnosti in 10. obletnici nastanka splošne živilske zakonodaje EU je Efsa v sodelovanju z Evropsko komisijo 13. novembra 2012 v italijanski Parmi organizirala konferenco na visoki ravni z naslovom „Pripravljeni na jutrišnje spremembe“. Na konferenci so mednarodni strokovnjaki s tega področja obletnico obeležiti s pregledom preteklih dosežkov in razmislekom o najboljših načinih reševanja prihodnjih izzivov.

Zakaj agencija EU za varnost hrane?

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je EU preživljala številne prehranske krize (BSE, salmonela in dioksini), ki so omajale zaupanje potrošnikov v sistem proizvodnje in distribucije hrane ter pokazale na pomanjkljivosti takratnega sistema.

Kakšen je bil odgovor Komisije na te prehranske krize?

Komisija je januarja 2000 objavila belo knjigo, v kateri je opredelila vrsto ukrepov za prenovo politike na področju varnosti hrane v Evropi. V njej je izpostavila osrednja stebra za povrnitev zaupanja javnosti, tj. vzpostavitev okvira EU o splošni živilski zakonodaji in ustanovitev neodvisne Evropske agencije za varnost hrane (Efsa). Živilska zakonodaja EU je bila sprejeta januarja 2002, Efsa pa je začela delovati maja istega leta.

Ali se dejavnosti Efse prekrivajo z dejavnostmi nacionalnih agencij za hrano?

V skladu z živilsko zakonodajo EU naj bi se Efsa opirala na zmogljivosti držav članic prek mrežnega povezovanja organizacij, ki delujejo na podobnih področjih kot Agencija. Efsa ima trenutno na voljo omrežje več kot 1 500 zunanjih strokovnjakov in več kot 300 znanstvenih ustanov. V sami Agenciji pa je razmeroma malo zaposlenih (450).

Kakšna je vloga Efse?

Naloga Efse je zagotoviti neodvisno znanstveno svetovanje in tehnično podporo za politike EU na vseh področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo na varnost hrane in krme. Odgovorna je tudi za obveščanje o vseh vprašanjih na teh področjih in za opozarjanje na vsa tveganja, povezana s prehransko verigo.

Na zahtevo Komisije mora zagotoviti tudi znanstveno svetovanje na področju prehrane ljudi. Pripravlja še znanstvena mnenja o zdravju in dobrem počutju živali, zdravstvenem varstvu rastlin in gensko spremenjenih organizmih, tudi če ti niso povezani z varnostjo hrane. V vseh svojih dejavnostih mora tesno sodelovati s pristojnimi organi v državah članicah, ki opravljajo podobne naloge kot Agencija.

Je Efsa res neodvisna?

Uredba, s katero je bila Efsa ustanovljena, določa stroge zahteve glede neodvisnosti in navzkrižja interesov, ki se uporabljajo za vse njene dejavnosti. Za izpolnjevanje teh zahtev je Efsa določila notranja pravila na tem področju, ki jih je postopno nadgrajevala, nazadnje decembra 2011, ko je sprejela politiko o neodvisnosti in postopkih znanstvenega odločanja. S povezanimi izvedbeni predpisi, ki so začeli veljati julija 2012, so se izboljšali postopki za preverjanje in obravnavanje izraženih interesov vseh, ki sodelujejo pri dejavnostih Efse. Med njimi so znanstveni strokovnjaki, osebje, člani upravnega odbora in tretje osebe, vključno s pogodbenimi izvajalci. Efsa se je pred sprejetjem novih pravil o osnutkih obširno posvetovala z zainteresiranimi stranmi.

Efsa znaten delež virov nameni izvajanju nove politike in predpisov. Razvila je lastna orodja informacijske tehnologije, s katerimi letno obravnava več kot 8 000 izjav o interesih in 40 000 točk dnevnega reda sej ter poroča o doseženih rezultatih.

Neodvisnost Agencije zagotavljata tudi skupno odločanje znanstvenih svetov in njeno pregledno delovanje. To vključuje objavo znanstvenih mnenj, po potrebi tudi manjšinskih, dnevnih redov in zapisnikov sej ter izjav o interesih članov upravnega odbora ter članov znanstvenega odbora in svetov.

Izražen interes pa še ne pomeni nujno navzkrižja interesov. Cilj novih predpisov je zagotoviti najboljše evropske znanstvene strokovnjake za znanstveno svetovanje, ki nimajo finančnih ali drugih interesov, ki bi lahko vplivali na njihovo nepristranskost.

Obtožbe tretjih strani o navzkrižju interesov so lahko tudi posledica nerazumevanja veljavnih pravil, kar lahko negativno vpliva na Efso in ogrozi njen trden sistem. Kljub temu je treba priznati, da noben sistem ni povsem brez napak in da občasno lahko pride do navzkrižja interesov. Vsak tak primer je treba oceniti posebej in sprejeti ustrezne ukrepe v skladu s pravili Efse. Za redke primere navzkrižja interesov ima Efsa predviden postopek ob zlorabi zaupanja, v okviru katerega ustrezno ukrepa, če strokovnjak ni prijavil interesa.

Računsko sodišče je na zahtevo Evropskega parlamenta iz leta 2011 preverilo, kako agencije EU obvladujejo navzkrižja interesov. Čeprav je bilo ugotovljeno, da je Efsa razvila ene najbolj naprednih politik in postopkov za odkrivanje navzkrižja interesov, so v poročilu ugotovljene nekatere pomanjkljivosti. Komisija jih bo v sodelovanju z Efso obravnavala v bližnji prihodnosti, saj je zaupanje v delo Agencije izjemno pomembno.

Kateri so glavni dosežki Efse v zadnjem desetletju?

Efsa je znatno prispevala k napredku pri obravnavi ključnih vprašanj o varnosti hrane, denimo k zmanjšanju razširjenosti salmonele, omejitvi izpostavljenosti pesticidom in določitvi varnih mejnih vrednosti njihovih ostankov ter oceni živilskih in krmnih dodatkov. S svojim delom evropskim potrošnikom zagotavlja, da prehranske in zdravstvene trditve na oznakah živil temeljijo na zanesljivih znanstvenih podatkih. Varnost hrane in učinkovitost obvladovanja incidentov, povezanih s hrano, sta v EU v zadnjem desetletju na najvišji ravni, tako z vidika javnega zdravja kot tudi vpliva na gospodarstvo.

Sodelovanje na področju vprašanj varnosti hrane se je okrepilo in po vsej Evropi so zdaj vzpostavljena omrežja za izmenjavo znanstvenih informacij ter usklajevanje dejavnosti obveščanja, v izrednih razmerah tudi pospešenega. Leta 2011 je Efsa ob izbruhu bakterije E. coli, ki proizvaja Šigov toksin, v Nemčiji in Franciji usklajevala znanstveno preiskavo, v kateri je bil ugotovljen verjeten vir okužbe, na podlagi česar so odgovorni za obvladovanje tveganja v EU lahko sprejeli ustrezne ukrepe za zaščito potrošnikov.

Ali Efsa sistematično odobri gensko spremenjene organizme?

Ne, Efsa ni odgovorna za izdajo dovoljenj; to je naloga odgovornih za obvladovanje tveganja.

Vlagatelji vlog za odobritev gensko spremenjenih organizmov morajo Efsi predložiti posebne študije v skladu s protokoli za študije EU/OECD, ki morajo biti izvedene v skladu z ustreznim sistemom zagotavljanja kakovosti (dobra laboratorijska praksa ali ISO) ter navodili Efse glede ocene tveganja za gensko spremenjene organizme. Industrija mora zagotoviti potrebne toksikološke in druge podatke, ki dokazujejo neškodljivost zadevnega gensko spremenjenega organizma. V skladu s sprejeto prakso po vsem svetu glede vseh reguliranih proizvodov, kot so gensko spremenjeni organizmi, morajo vlagatelji, ki bodo imeli neposredne koristi od trženja proizvoda, izvesti potrebne študije v podporo svoji oceni tveganja.

Postopek ocenjevanja tveganja Efse je temeljit in Agencija pred izdajo mnenja od vlagateljev skoraj vedno zahteva dodatne podatke in pojasnila. V redkih primerih so vlagatelji vloge umaknili, če je industrija menila, da ne bo mogla zagotoviti informacij, ki jih zahteva Efsa.

Kakšni so prihodnji izzivi Efse?

Efsa je v prvih 10 letih delovanja dosegla veliko, vendar se je treba usmeriti v prihodnje izzive. Vseh izzivov Efse v prihodnjih letih sicer ni mogoče predvideti, so se pa glavna vprašanja že izoblikovala. To bodo podnebne spremembe, demografske spremembe v Evropi in hitra rast svetovne trgovine. Efsa se bo morala spopasti tudi z izzivi in priložnostmi na področju inovacij, ki bodo po eni strani prispevali k obravnavanju nekaterih od teh vprašanj, po drugi pa bodo ustvarili nova. Zato je Efsa že pripravila znanstveno strategijo za obdobje 2012–2016, v kateri je opredelila vizijo o svojem podpiranju varnosti hrane v Evropi v prihodnjih letih.

Ali Efsa lahko odloča?

V živilski zakonodaji EU sta ocena tveganja in obvladovanje tveganja ločeni vlogi. Efsa je kot neodvisna agencija EU odgovorna za oceno tveganja oziroma znanstveno svetovanje, obvladovanje tveganje ali odločanje pa je naloga Evropske komisije, Sveta in Evropskega parlamenta. To pomeni, da Efsa ne sprejema odločitev o odobritvi gensko spremenjenih organizmov, pesticidov, živilskih dodatkov in drugih reguliranih proizvodov, povezanih s prehransko verigo, ampak ocenjuje morebitna tveganja za potrošnike, živali in okolje. Na podlagi njenega znanstvenega mnenja odgovorni za obvladovanje tveganja, v tem primeru Evropska komisija, Evropski parlament in Svet, sprejmejo ustrezne odločitve.

Kako Efsa deluje?

Upravni odbor – Efsa ima 15-članski upravni odbor, ki ga na podlagi razpisa za prijavo interesa imenuje Evropski svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom. Člani upravnega odbora so neodvisni in ne zastopajo vlad ali sektorskih interesov ter so imenovani za delovanje v javnem interesu. Odbor določa proračun Efse, odobri letni delovni program in zagotavlja, da Efsa deluje učinkovito ter uspešno sodeluje s partnerskimi organizacijami v EU in drugod po svetu.

Izvršni direktor – izvršnega direktorja Efse imenuje upravni odbor. Izvršni direktor sodeluje s približno 450 zaposlenimi in je zakoniti zastopnik Agencije, odgovoren za vse operativne in kadrovske zadeve ter pripravo letnega delovnega programa po posvetovanju z Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in državami članicami EU.

Znanstveni sveti in znanstveni odbor Efse – člani znanstvenega odbora in svetov Efse, ki pripravljajo znanstvena mnenja, so izjemno usposobljeni neodvisni znanstveniki, izbrani na podlagi javnega razpisa za prijavo interesa. Trenutno obstaja deset znanstvenih svetov, ki se ukvarjajo z različnimi področji, denimo z živilskimi dodatki, zdravstvenim varstvom rastlin, gensko spremenjenimi organizmi, prehrano, onesnaževali, zdravjem in dobrim počutjem živali itn.

Znanstveni odbor sestavljajo predsedniki znanstvenih svetov in šest drugih izkušenih znanstvenikov, ki niso člani nobenega sveta, ampak so izbrani na podlagi razpisa za prijavo interesa. Odbor je odgovoren za usklajevanje in doslednost vprašanj, ki zadevajo vse svete, ter za znanstvena vprašanja horizontalne narave. Pripravlja mnenja na področju inovativnih metodologij za oceno tveganja ter mnenja za zagotovitev preglednosti in izboljšanje kakovosti posebnih elementov ocene tveganja.

Svetovalni forum – svetovalni forum povezuje Agencijo z nacionalnimi agencijami za varnost hrane v vseh 27 državah članicah EU, na Islandiji in Norveškem, medtem ko Švica in države kandidatke sodelujejo kot opazovalke. Forum sestavljajo predstavniki pristojnih nacionalnih organov, ki opravljajo podobne naloge kot Agencija. Ima ključno vlogo pri zagotavljanju učinkovitega usklajevanja dejavnosti Efse in dejavnosti držav članic, kar zagotavlja kar največjo izkoriščenost virov.


Side Bar