Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Memo

V Bruseli 16. novembra 2012

Často kladené otázky: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) má 10 rokov

Tento týždeň oslávil úrad EFSA svoje 10. narodeniny. Pri tejto príležitosti, ktorá je zároveň 10. výročím prijatia všeobecných zásad potravinového práva EÚ, usporiadal EFSA v spolupráci s Európskou komisiou dňa 13. novembra 2012 v talianskej Parme konferenciu na vysokej úrovni s názvom „Pripravení na výzvy budúcnosti“. Konferencia spája medzinárodných odborníkov v oblasti a kladie si za cieľ osláviť výročie retrospektívou minulých úspechov, ako aj zvážením najlepších možných spôsobov riešenia budúcich výziev.

Prečo sa EÚ rozhodla zriadiť úrad pre bezpečnosť potravín?

V 90-tych rokoch EÚ čelila viacerým krízovým situáciám v súvislosti s potravinami, napr. „chorobe šialených kráv“ (BSE), salmonele, dioxínom, ktoré podlomili dôveru spotrebiteľov v systém výroby a distribúcie potravín a odhalili nedostatky tohto vtedy platného systému.

Ako Komisia zareagovala na uvedené potravinové krízové situácie?

V januári 2000 Komisia uverejnila politický dokument, tzv. bielu knihu, obsahujúcu množstvo opatrení nevyhnutných na reformu európskej politiky bezpečnosti potravín. V knihe boli zdôraznené dva základné piliere určené na opätovné získanie dôvery verejnosti: vytvorenie všeobecného rámca pre potravinové právo EÚ a zriadenie nezávislého Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). Potravinové právne predpisy EÚ boli prijaté v januári 2002 a činnosť EFSA sa rozbehla v máji 2002.

Je činnosť EFSA duplicitná vo vzťahu k vnútroštátnym potravinovým úradom?

V potravinovom práve EÚ sa uznáva, že EFSA by mal využívať kapacity členských štátov prostredníctvom prepojenia organizácií pôsobiacich v podobných oblastiach ako úrad. EFSA má v súčasnosti k dispozícii sieť viac ako 1 500 externých odborníkov a viac ako 300 vedeckých inštitúcií. Samotný úrad má naopak pomerne málo zamestnancov, len asi 450.

Aká je úloha EFSA?

Úrad EFSA má za úlohu poskytovať nezávislé vedecké poradenstvo a technickú podporu politike EÚ vo všetkých oblastiach, ktoré majú priamy alebo nepriamy vplyv na bezpečnosť potravín a krmív. Zodpovedá aj za oznamovanie všetkých záležitostí v týchto oblastiach a za oznamovanie akýchkoľvek rizík spojených s potravinovým reťazcom.

V pôsobnosti úradu je ďalej poskytovanie vedeckého poradenstva v otázkach ľudskej výživy na žiadosť Komisie. Predkladá aj vedecké stanoviská k otázkam zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, k rastlino-lekárskym otázkam a k problematike geneticky modifikovaných organizmov, a to aj v prípade, ak nesúvisia s bezpečnosťou potravín. Pri všetkých svojich aktivitách by mal úzko spolupracovať s príslušnými orgánmi členských štátov, ktoré plnia podobné úlohy.

Je úrad EFSA skutočne nezávislý?

Zakladajúce nariadenie úradu ukladá prísne požiadavky, pokiaľ ide o nezávislosť a konflikt záujmov, ktoré platia na všetku jeho činnosť. V záujme splnenia týchto požiadaviek EFSA vypracoval interné pravidlá, ktoré boli postupne sprísňované, naposledy v decembri 2011 prijatím stratégie týkajúcej sa nezávislosti a vedeckých rozhodovacích procesov. Príslušnými vykonávacími pravidlami, ktoré nadobudli platnosť v júli 2012, sa skvalitnili zavedené postupy kontroly a preverovania záujmov deklarovaných všetkými zúčastnenými na činnosti EFSA. Patria medzi nich vedeckí odborníci, zamestnanci, členovia Správnej rady a tretie strany vrátane zmluvných strán. Pred prijatím nových pravidiel úrad intenzívne konzultoval ich návrh so zainteresovanými stranami.

EFSA venuje značnú časť svojich zdrojov na výkon novej stratégie a pravidiel. Vyvinul vlastné účelové IT nástroje na správu viac ako 8 000 deklarácií záujmov a každoročne preskúma 40 000 bodov agendy a podáva správu o dosiahnutých výsledkoch.

Okrem toho je nezávislosť EFSA zabezpečená kolektívnym rozhodovaním jeho vedeckých panelov ako aj transparentným spôsobom práce, ktorý zahŕňa uverejňovanie vedeckých stanovísk vrátane menšinových stanovísk v uplatniteľných prípadoch, zverejňovanie agiend a zápisníc zasadnutí, zverejňovanie deklarácií záujmov členov Správnej rady a členov Vedeckého výboru a panelov.

Je takisto dôležité rozlišovať medzi skutočnosťami mať záujem a byť v konflikte záujmov. Nové pravidlá majú za cieľ nájsť rovnováhu medzi potrebou zabezpečiť najlepších európskych vedeckých odborníkov na vedecké poradenstvo a zároveň zaručiť, že títo odborníci nemajú žiadne finančné ani iné záujmy, ktoré by mohli ohroziť ich nestrannosť.

K obvineniu z konfliktu záujmov môže dôjsť aj v dôsledku zlého pochopenia platných pravidiel tretími stranami. To sa potom môže negatívne odraziť na úrade a spochybniť jeho spoľahlivosť. Je však potrebné uvedomiť si, že žiadny systém nie je na 100 % bezchybný a prípady možného konfliktu záujmov sa budú objavovať pravidelne. Takéto prípady je potom potrebné posudzovať jednotlivo a, ako sa zdôrazňuje v pravidlách úradu, prijať zakaždým primerané opatrenie. Pre vzácne prípady vyskytnutia konfliktu záujmov má EFSA zavedený postup pre prípad narušenia dôvery, v rámci ktorého sa pre odborníka, ktorý neuviedol nejaký záujem, uplatní primerané opatrenie.

V nadväznosti na požiadavku Európskeho parlamentu v roku 2011 Dvor audítorov uskutočnil audit kontroly konfliktu záujmov vykonávanej agentúrami Európskej únie. Hoci úradu EFSA bolo priznané rozvinutie najpokrokovejších politík a postupov na odhalenie konfliktu záujmov, v správe auditu bolo identifikovaných aj niekoľko nedostatkov. Komisia spolu s úradom budú tieto nedostatky v blízkej budúcnosti riešiť, pretože dôvera v činnosť úradu patrí medzi základné priority.

Aké sú hlavné úspechy úradu EFSA v poslednom desaťročí?

EFSA prispel významným spôsobom k dosiahnutiu pokroku v riešení zásadných otázok bezpečnosti potravín, napr. zníženie výskytu salmonely, obmedzenie ohrozovania zdravia pesticídmi a stanovenie bezpečných hladín ich rezíduí a hodnotenie potravinových prísad a kŕmnych doplnkových látok. Úrad svojou činnosťou zabezpečuje, aby sa európski spotrebitelia mohli spoľahnúť, že výživové alebo zdravotné tvrdenia na etiketách potravín sú vedecky podložené. EÚ bola v poslednom desaťročí svedkom najvyššej možnej úrovne bezpečnosti potravín a účinného obmedzenia potravinových incidentov tak z hľadiska verejného zdravia, ako aj hospodárskeho vplyvu.

Spolupráca v otázkach bezpečnosti potravín sa prehĺbila a v celej Európe pôsobia siete na výmenu vedeckých informácií a koordináciu komunikácie, ak treba rýchlo reagovať na akúkoľvek mimoriadnu udalosť. V roku 2011 EFSA koordinoval vedecké vyšetrovanie vypuknutia choroby Escherichia coli produkujúcej toxín verocyto v Nemecku a vo Francúzsku a dokázal identifikovať pravdepodobný zdroj nákazy, čo umožnilo manažérom rizík EÚ prijať opatrenia na ochranu spotrebiteľov.

Schvaľuje EFSA systematicky povoľovanie GMO?

Nie, EFSA nie je zodpovedný za tieto povolenia, ktoré patria do pôsobnosti manažérov rizík.

Žiadatelia o povolenie GMO sú povinní poskytnúť EFSA špecifické štúdie, ktoré musia zodpovedať protokolom o štúdiách EÚ/OECD a musia sa vykonávať podľa daného systému zabezpečenia kvality (správna laboratórna prax alebo ISO) a v súlade s usmerneniami úradu EFSA pre posudzovanie rizík GMO. Je na príslušnom priemyselnom odvetví, aby poskytlo potrebné toxikologické a iné údaje potrebné na odôvodnenie bezpečnosti príslušného GMO. V prípade takých regulovaných výrobkov, akými sú aj GMO, sa na celom svete uplatňuje prax, že je na pleciach žiadateľov, ktorí budú mať priamy prospech z uvádzania výrobku na trh, aby vykonali potrebné štúdie, ktoré sú základom pre posúdenie rizika.

Postup posudzovania rizík úradu EFSA je dôkladný a takmer vždy sa v ňom vyžaduje od žiadateľov, aby poskytli dodatočné údaje a vyjasnenia, kým úrad vydá stanovisko. V určitom malom počte prípadov žiadatelia stiahli žiadosti, keď si odvetvie uvedomilo, že nedokáže vyprodukovať informácie vyžadované úradom.

Aké sú výzvy stojace pred EFSA?

Hoci EFSA dosiahol veľa za prvých desať rokov svojej existencie, je potrebné hľadieť do budúcnosti. Nie je možné predpovedať úplne presne, akými otázkami sa úrad bude musieť zaoberať v nadchádzajúcich rokoch, ale isté hlavné tendencie sú stále zrejmejšie. Patria medzi ne otázky zmeny klímy, demografických zmien v Európe a rapídnej expanzie svetového obchodu. Úrad bude musieť riešiť aj výzvy a príležitosti súvisiace s inováciami, ktoré budú odpoveďou na niektoré z naznačených budúcich potrieb a zároveň prispejú k vytvoreniu ďalších. Na tento účel úrad už prijal vedeckú stratégiu na obdobie rokov 2012 - 2016, ktorá obsahuje jeho predstavu o tom, ako bude naďalej prispievať k európskej bezpečnosti potravín v nadchádzajúcich rokoch.

Môže EFSA prijímať rozhodnutia?

V potravinovej legislatíve EÚ je oddelená úloha posudzovania rizík a riadenia rizík. EFSA je nezávislý úrad EÚ zodpovedný za posudzovanie rizika, inými slovami za vedecké poradenstvo, zatiaľ čo riadenie rizík a rozhodovací proces sú v rukách Európskej komisie, Rady a Európskeho parlamentu. Znamená to, že EFSA nerozhoduje o povoľovaní GMO, pesticídov, potravinových prísad a iných regulovaných výrobkov súvisiacich s potravinovým reťazcom, ale len posudzuje potenciálne riziko pre spotrebiteľov, zvieratá a životné prostredie, čím umožňuje manažérom rizík, v tomto prípade Európskej komisii, Európskemu parlamentu a Rade prijať rozhodnutia zohľadňujúce vedecké poradenstvo.

Ako EFSA funguje?

Správna rada - EFSA má 15-člennú Správnu radu vymenúvanú Európskou radou v konzultácii s Európskym parlamentom v nadväznosti na výzvu na vyjadrenie záujmu. Členovia Správnej rady sú nezávislí a nezastupujú vlády ani odvetvové záujmy a ich úlohou je konať vo verejnom záujme. Rada stanovuje rozpočet EFSA, schvaľuje ročný pracovný program a je zodpovedná za to, aby úrad fungoval efektívne a úspešne spolupracoval s partnerskými organizáciami v EÚ a mimo nej.

Výkonný riaditeľ - výkonného riaditeľa EFSA vymenúva Správna rada. Asistuje mu približne 450 zamestnancov a je to zákonný zástupca úradu, ktorý je zodpovedný za všetky prevádzkové otázky a personálne záležitosti a vypracúva návrh ročného pracovného programu v spolupráci s Európskou komisiou, Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ.

Vedecké panely EFSA a Vedecký výbor - Vedecký výbor a vedecké panely EFSA sú zodpovedné za poskytovanie vedeckých stanovísk a tvoria ich vysoko kvalifikovaní nezávislí vedci, ktorí sú vyberaní na základe otvorenej výzvy na vyjadrenie záujmu. V súčasnosti pracuje 10 vedeckých panelov, ktoré sa zaoberajú problematikou prídavných látok v potravinách, zdravím rastlín, geneticky modifikovanými organizmami, výživou, zdravím a dobrými životnými podmienkami zvierat a ďalšími otázkami.

Vedecký výbor sa skladá z predsedov vedeckých panelov a šiestich ďalších skúsených vedcov, ktorí nepatria do žiadneho z panelov, ale sú vyberaní na základe výzvy na vyjadrenie záujmu. Vedecký výbor je zodpovedný za koordináciu a konzistentnosť prekrývajúcich sa otázok v pôsobnosti viacerých panelov ako aj za vedecké záležitosti horizontálneho charakteru. Vedecký výbor zodpovedal za vydanie stanovísk napr. v týchto oblastiach: inovatívne metódy posudzovania rizík, zabezpečenie transparentnosti a zlepšenie kvality špecifických prvkov posudzovania rizík.

Poradné fórum - Poradné fórum úradu EFSA zabezpečuje spojenie s vnútroštátnymi úradmi pre bezpečnosť potravín všetkých 27 členských štátov EÚ, Islandu a Nórska, ako aj Švajčiarska a kandidátskych krajín, ktoré majú status pozorovateľov. Tvoria ho zástupcovia príslušných vnútroštátnych orgánov vykonávajúcich úlohy podobné činnostiam úradu EFSA. Fórum zohráva rozhodujúcu úlohu pri zabezpečovaní účinnej koordinácie medzi činnosťou EFSA a činnosťou členských štátov, čím maximalizuje využívanie zdrojov.


Side Bar