Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Memo

Bruxelles, 16 noiembrie 2012

Întrebări frecvente: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) la împlinirea a 10 ani

În această săptămână, EFSA și-a sărbătorit cea de-a 10-a aniversare. Pentru a marca această ocazie, care coincide cu aniversarea a 10 ani de legislație generală a UE în domeniul alimentelor, EFSA a organizat, în colaborare cu Comisia Europeană, o conferință la nivel înalt la Parma (Italia), la data de 13 noiembrie 2012, intitulată „Ready for the challenges of tomorrow” („Gata pentru provocările de mâine”). Reunind experți internaționali din domeniu, conferința își propune să marcheze această aniversare privind înapoi la realizările din trecut și reflectând la cele mai bune modalități de a face față provocărilor din viitor.

Care este motivul pentru care UE a decis să creeze o agenție pentru siguranța alimentelor?

În cursul anilor '90, UE s-a confruntat cu o serie de crize alimentare, precum cele provocate de ESB, de Salmonella și de dioxine, care au subminat încrederea consumatorilor în sistemul de producție și de distribuție a alimentelor și a demonstrat existența unor deficiențe în cadrul sistemului în vigoare în acel moment.

Care a fost răspunsul Comisiei la aceste crize alimentare?

În ianuarie 2000, Comisia a publicat un document de politică (Carte albă) în care identifica o gamă largă de măsuri necesare pentru revizuirea în profunzime a politicii privind siguranța alimentară în Europa. Documentul evidenția doi piloni centrali care aveau ca scop recâștigarea încrederii publicului: crearea unui cadru al UE privind legislația generală în domeniul alimentelor și o Autoritate Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) independentă. Legislația UE în domeniul alimentelor a fost adoptată în ianuarie 2002, iar EFSA și-a început activitatea în mai 2002.

Este activitatea EFSA o duplicare a activităților agențiilor naționale în domeniul alimentelor?

Legislația UE în domeniul alimentelor recunoaște că EFSA ar trebui să se bazeze pe capacitățile statelor membre, prin legarea în rețea a organizațiilor care activează în domenii cu misiuni similare celei a EFSA. EFSA are în prezent o rețea cuprinzând peste 1 500 de experți externi și mai mult de 300 de instituții științifice. Comparativ, personalul propriu al EFSA este relativ redus - aproximativ 450 de persoane.

Care este rolul EFSA?

EFSA este însărcinată cu furnizarea de consultanță științifică independentă și asistență tehnică pentru politica UE în toate domeniile care au un impact direct sau indirect asupra siguranței alimentelor și a hranei animalelor. De asemenea, este responsabilă cu activitățile de comunicare privind toate aspectele din aceste domenii și privind eventualele riscuri asociate lanțului alimentar.

EFSA este de asemenea mandatată să emită avize științifice cu privire la alimentația umană, la cererea Comisiei. În plus, ea furnizează avize științifice privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și organismele modificate genetic, chiar și atunci când aceste aspecte nu sunt legate de siguranța alimentelor. În toate activitățile sale, EFSA ar trebui să acționeze în strânsă cooperare cu organismele competente din statele membre care îndeplinesc sarcini similare cu ale sale.

Este EFSA cu adevărat independentă?

Regulamentul de înființare a EFSA impune cerințe stricte în ceea ce privește independența și conflictele de interese, care se aplică tuturor activităților EFSA. Pentru a se conforma acestor cerințe, EFSA a stabilit norme interne cu privire la aceste aspecte, pe care le-a consolidat treptat, cel mai recent în decembrie 2011 odată cu adoptarea politicii sale privind independența și procesele decizionale științifice. Normele de aplicare conexe care au intrat în vigoare în iulie 2012 au îmbunătățit procedurile instituite pentru verificarea și gestionarea intereselor declarate de toate părțile implicate în activitățile EFSA. Printre aceste părți se numără experți științifici, membri ai personalului, membrii Consiliului de administrație și terții, inclusiv contractanți. Înainte de adoptarea noilor norme, EFSA a desfășurat o consultare amplă a părților interesate cu privire la proiectul de norme.

EFSA alocă resurse considerabile pentru implementarea noii sale politici și a noilor sale norme. Ea și-a elaborat propriile instrumente IT speciale pentru gestionarea a mai mult de 8 000 de declarații de interese, examinând în fiecare an 40 000 de puncte de pe ordinile de zi ale reuniunilor și raportând anual cu privire la rezultatele obținute.

În plus, independența EFSA este de asemenea asigurată de procesul decizional colectiv din cadrul grupurilor sale științifice și de metoda sa de lucru transparentă. Aceasta implică publicarea avizelor științifice, inclusiv, acolo unde este cazul, a opiniilor minoritare, publicarea ordinilor de zi și a proceselor verbale ale reuniunilor, publicarea declarațiilor de interese ale membrilor Consiliului de administrație și ale membrilor comitetului și grupurilor științifice.

De asemenea, este necesar să se facă distincția între deținerea unui interes și generarea unui conflict de interese de către acesta. Noile norme vizează echilibrarea necesității de a obține cei mai buni experți științifici din Europa pentru formularea avizelor științifice cu nevoia de a asigura, în același timp, că experții nu au interese financiare sau de altă natură care le-ar putea prejudicia imparțialitatea.

Acuzațiile de conflict de interese pot apărea, de asemenea, din cauza unei neînțelegeri de către terțe părți a normelor în vigoare. Acest lucru poate să aibă un impact negativ asupra EFSA și să submineze sistemul solid actual. Cu toate acestea, este important să se recunoască faptul că niciun sistem nu va fi imun în proporție de 100 % la erori și că vor apărea periodic cazuri de potențiale conflicte de interese. Aceste situații trebuie evaluate de la caz la caz și trebuie luate măsuri corespunzătoare, conform normelor EFSA. Pentru rarele situații în care există un conflict de interese, EFSA aplică o procedură privind abuzul de încredere, prin care ia măsurile necesare în cazul în care un expert a omis să raporteze existența unui interes.

În urma unei solicitări din 2011 a Parlamentului European, Curtea de Conturi a efectuat un audit privind gestionarea conflictelor de interese de către agențiile UE. Deși s-a recunoscut că EFSA a dezvoltat unele dintre cele mai avansate politici și proceduri pentru detectarea conflictelor de interese, raportul a identificat unele deficiențe. Împreună cu EFSA, Comisia va aborda aceste deficiențe în viitorul apropiat, deoarece încrederea în activitatea agenției are o importanță deosebită.

Care au fost principalele realizări ale EFSA în ultimul deceniu?

EFSA a avut o contribuție semnificativă la progresul realizat în ceea ce privește soluționarea unor chestiuni esențiale pentru siguranța alimentară, cum ar fi reducerea incidenței bacteriei Salmonella, limitarea expunerii la pesticide și stabilirea unor niveluri sigure de reziduuri ale acestora, precum și evaluarea aditivilor din alimente și din hrana animalelor. Activitatea sa asigură, de asemenea, faptul că consumatorii europeni pot avea încredere că indicațiile nutriționale și de sănătate de pe etichetele produselor alimentare au o bază științifică solidă. În ultimii zece ani, UE a continuat să dețină cel mai înalt nivel de siguranță a alimentelor și de izolare eficientă a incidentelor legate de alimente, în ceea ce privește atât sănătatea publică, cât și impactul economic.

Cooperarea în domeniul aspectelor legate de siguranța alimentelor s-a intensificat, în prezent existând la nivelul întregii Europe rețele instituite pentru a face schimb de informații științifice și pentru a coordona activități de comunicare în mod rapid, dacă acest lucru este necesar ca urmare a unei situații de urgență de orice tip. În 2011, EFSA a coordonat cercetarea științifică privind izbucnirea unui focar epidemic cauzat de bacteria Escherichia coli producătoare de toxină Shiga (STEC) în Germania și în Franța, în urma căreia s-a identificat sursa probabilă de contaminare, permițând gestionarilor de riscuri din UE să ia măsuri de protecție a consumatorilor.

Autorizațiile privind OMG-urile sunt aprobate în mod sistematic de EFSA?

Nu, EFSA nu este responsabilă pentru autorizații, acestea ținând de responsabilitatea gestionarilor de riscuri.

Cei care depun cereri privind OMG sunt obligați să pună la dispoziția EFSA anumite studii care trebuie să respecte protocoalele de studii ale UE/OCDE și să fie realizate în conformitate cu un anumit sistem de asigurare a calității („Good Laboratory Practice” sau ISO) și în conformitate cu orientările EFSA privind evaluarea riscurilor aferente OMG. Întreprinderile din sector sunt cele care trebuie sa furnizeze datele toxicologice și de altă natură necesare pentru demonstrarea siguranței OMG-ului vizat. Pentru toate produsele reglementate, precum OMG-urile, practica acceptată la nivel mondial este că sarcina de a realiza studiile necesare pe care se bazează evaluarea riscurilor le revine solicitanților, care vor beneficia direct de pe urma comercializării produsului.

Procedura EFSA de evaluare a riscurilor este foarte amănunțită și aproape întotdeauna necesită furnizarea de către solicitanți a unor date suplimentare și clarificări înainte de emiterea unui aviz. Într-un număr mic de cazuri, solicitanții și-au retras cererile atunci când întreprinderile din sector au considerat că nu vor putea genera informațiile care trebuiau furnizate EFSA.

Care sunt provocările cu care se confruntă EFSA?

Deși EFSA a realizat multe în primii săi zece ani de existență, trebuie să anticipăm provocările viitoare. Nu este posibil să se prevadă toate aspectele cărora EFSA va trebui să le facă față în următorii ani, dar factorii determinanți încep să se distingă din ce în ce mai bine. Printre aceștia se numără aspecte precum schimbările climatice, schimbările demografice din Europa și expansiunea rapidă a comerțului mondial. EFSA va trebui de asemenea să se ocupe de provocările și oportunitățile generate de inovare care vor contribui la soluționarea unora dintre aceste cereri viitoare și, de asemenea, să creeze altele noi. În acest scop, EFSA și-a instituit deja Strategia științifică pentru 2012-2016, care stabilește viziunea sa privind modul în care va continua să sprijine siguranța alimentelor în Europa în următorii ani.

Poate EFSA să ia decizii?

Legislația UE în domeniul alimentelor separă rolul de evaluare a riscurilor de cel de gestionare a riscurilor. Ca agenție independentă a UE, EFSA este responsabilă cu evaluarea riscurilor sau, cu alte cuvinte, consultanța științifică, în timp ce gestionarea riscurilor sau procesul decizional intră în responsabilitatea Comisiei Europene, a Consiliului și a Parlamentului European. Aceasta înseamnă că EFSA nu ia deciziile de autorizare a OMG-urilor, a pesticidelor, a aditivilor alimentari și a altor produse reglementate care au legătură cu lanțul alimentar, ci evaluează riscurile potențiale pentru consumatori, animale și mediu, ceea ce permite gestionarilor de riscuri, în acest caz Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul, să ia decizii pe baza unor avize științifice.

Cum funcționează EFSA?

Consiliul de administrație – EFSA are un Consiliu de administrație format din 15 membri, care sunt numiți de Consiliul European, în consultare cu Parlamentul European, în urma unui apel pentru exprimarea interesului. Membrii Consiliului de administrație sunt independenți și nu reprezintă interese guvernamentale sau sectoriale, fiind numiți pentru a acționa în interesul public. Consiliul stabilește bugetul EFSA, aprobă programul de lucru anual și este responsabil pentru asigurarea faptului că EFSA funcționează în mod eficace și cooperează cu succes cu organizațiile partenere din întreaga UE și din afara acesteia.

Directorul executiv - Directorul executiv al EFSA este numit de Consiliul de administrație al acesteia. Directorul executiv este sprijinit de un personal de aproximativ 450 de persoane și este reprezentantul legal al EFSA responsabil cu toate aspectele operaționale și de personal, precum și cu elaborarea programului anual de lucru în consultare cu Comisia Europeană, cu Parlamentul European și cu statele membre ale UE.

Comitetul științific și grupurile științifice ale EFSA - Comitetul și grupurile științifice ale EFSA sunt responsabile pentru furnizarea de avize științifice și sunt alcătuite din oameni de știință independenți, de înaltă calificare, care sunt selectați în urma unui apel pentru exprimarea interesului. În prezent există zece grupuri științifice, care tratează domenii precum aditivii alimentari, sănătatea plantelor, organismele modificate genetic, nutriție, contaminanți, sănătatea și bunăstarea animalelor etc.

Comitetul științific este compus din președinții grupurilor științifice și alți șase oameni de știință experimentați care nu aparțin niciunui grup, ci sunt selecționați în urma unui apel pentru exprimarea interesului. Comitetul științific este responsabil cu coordonarea și coerența aspectelor transversale la nivelul tuturor grupurilor, precum și cu chestiunile științifice cu caracter orizontal. Comitetul științific a fost responsabil cu formularea de avize precum cele referitoare la metodologii inovatoare de evaluare a riscurilor și de avize care au ca scop asigurarea transparenței și îmbunătățirea calității componentelor specifice ale evaluării riscurilor.

Forumul consultativ - Forumul consultativ al EFSA asigură legătura cu autoritățile naționale din domeniul siguranței alimentelor din toate cele 27 de state membre ale UE, plus Islanda și Norvegia; Elveția și țările candidate au calitate de observatori. Acesta este alcătuit din reprezentanți ai autorităților naționale competente care îndeplinesc sarcini similare cu cele ale EFSA și joacă un rol esențial în asigurarea unei coordonări eficace între activitatea EFSA și cea a statelor membre, optimizând astfel utilizarea resurselor.


Side Bar