Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Briuselis, 2012 m. lapkričio 16 d.

DUK: Europos maisto saugos tarnyba (EMST) po 10 metų

Šią savaitę EMST mini savo veiklos dešimtmetį. EMST įkūrimo ir ES bendrųjų maistą reglamentuojančių teisės aktų rengimo dešimtmečio proga EMST, bendradarbiaudama su Europos Komisija, 2012 m. lapkričio 13 d. Parmoje surengė aukšto lygio konferenciją „Pasiruošę ateities iššūkiams“. Konferencija suburs tarptautinius šios srities ekspertus, jos tikslas – paminėti šias metines apžvelgiant ankstesnius pasiekimus ir apmąstyti, kaip geriausiai pasiruošti ateities iššūkiams.

Kodėl ES nusprendė įkurti maisto saugos agentūrą?

XX a. 10-ame dešimtmetyje Europos Sąjungoje įvyko keletas su maisto produktais susijusių krizių (galvijų spongiforminė encefalopatija, salmonelių ir dioksinų sukelti susirgimai), dėl kurių krito vartotojų pasitikėjimas maisto gamybos ir platinimo sistema, buvo atskleisti tuo metu veikusios sistemos trūkumai.

Kaip Komisija reagavo į tuometines maisto krizes?

2000 m. sausio mėn. Komisija paskelbė politikos dokumentą (baltąją knygą), jame nurodė įvairias priemones, kurių būtina imtis norint Europoje pertvarkyti maisto saugos politiką. Dokumente buvo išskirti du pagrindiniai elementai, kuriais buvo siekiama susigrąžinti visuomenės pasitikėjimą – ES bendrųjų maistą reglamentuojančių teisės aktų sistema (Reglamentas (EB) Nr. 178/2002) ir nepriklausoma Europos maisto saugos tarnyba (EMST). ES maistą reglamentuojantys teisės aktai buvo priimti 2002 m. sausio mėn., o EMST pradėjo veikti nuo 2002 m. gegužės mėn.

Ar EMST veikla dubliuojasi su nacionalinių maisto agentūrų veikla?

ES teisės aktuose pripažįstama, kad EMST turėtų pasinaudoti valstybių narių pajėgumais bendradarbiaudama su organizacijomis, kurių vykdomos veiklos tikslai atitinka EMST tikslus. Šiuo metu EMST yra sukūrusi daugiau kaip 1 500 ekspertų ir 300 organizacijų vienijantį tinklą. Pačios EMST darbuotojų skaičius yra palyginti nedidelis (apie 450).

Koks yra EMST vaidmuo?

EMST pavesta teikti nepriklausomas mokslines rekomendacijas ir techninę pagalbą, reikalingą plėtojant tų sričių ES politiką, kurios turi tiesioginio arba netiesioginio poveikio maisto ir pašarų saugai. Ji taip pat atsakinga už visų šių sričių informacijos teikimą, ji turi informuoti apie bet kokią su maisto grandine susijusią riziką.

Be to, EMST įgaliota teikti mokslines rekomendacijas dėl žmonių mitybos, jeigu to prašo Komisija. Ji dar rengia mokslines nuomones dėl gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir genetiškai modifikuotų organizmų net ir su maisto sauga nesusijusiais atvejais. Vykdydama savo veiklą EMST turi visada glaudžiai bendradarbiauti su valstybių narių kompetentingomis institucijomis, kurių atliekamos užduotys yra panašios į šios tarnybos veiklą.

Ar EMST iš tikrųjų yra nepriklausoma?

EMST įsteigimo reglamente nustatyti griežti reikalavimai dėl nepriklausomumo ir interesų konfliktų, taikomi visai EMST veiklai. Siekdama laikytis šių reikalavimų EMST nustatė atitinkamas vidaus taisykles ir jas nuolat griežtino – paskutinį kartą tai padaryta 2011 m. gruodžio mėn., kai buvo patvirtinta EMST politika dėl nepriklausomumo ir mokslinių sprendimų priėmimo proceso. 2012 m. liepos mėn. įsigaliojus susijusioms įgyvendinimo taisyklėms pagerėjo visų EMST veikloje dalyvaujančių subjektų deklaruotų interesų tikrinimo ir stebėsenos procedūros. Savo interesus deklaruoja mokslininkai-ekspertai, darbuotojai, valdybos nariai ir trečiosios šalys, įskaitant subrangovus. Prieš nustatydama naujas taisykles dėl jų projekto EMST aktyviai konsultavosi su suinteresuotosiomis šalimis.

EMST skiria daug išteklių savo naujai politikai ir taisyklėms įgyvendinti. Ji sukūrė specialias IT priemones, kad galėtų apdoroti daugiau kaip 8 000 interesų deklaracijų, kasmet ji išnagrinėja 40 000 susitikimų darbotvarkių punktų ir teikia pasiektų rezultatų metines ataskaitas.

Be to, EMST nepriklausomumą padeda užtikrinti tai, kad mokslininkų komisijos sprendimus priima kolektyviai ir savo veiklą vykdo skaidriai. Šiuo tikslu yra skelbiamos mokslinės nuomonės (prireikus paskelbiamos ir mokslininkų mažumos nuomonės), susitikimų darbotvarkės ir protokolai, valdybos narių bei mokslinio komiteto ir komisijų narių interesų deklaracijos.

Taip pat svarbu atskirti interesų turėjimą nuo šių interesų konflikto. Naujomis taisyklėmis siekiama rasti pusiausvyrą – į mokslinių rekomendacijų rengimą įtraukti geriausius Europos mokslininkus-ekspertus ir užtikrinti, kad ekspertai neturėtų finansinių ar kitokių interesų, galinčių pakenkti jų nešališkumui.

Įtarimų dėl interesų konflikto gali kilti ir tais atvejais, kai trečiosios šalys paprasčiausiai neteisingai supranta taikomas taisykles. Šie atvejai gali pakenkti EMST įvaizdžiui ir sumažinti iš esmės gerai veikiančios sistemos efektyvumą. Tačiau svarbu pripažinti, kad jokia sistema negali 100 proc. apsaugoti nuo klaidų ir retkarčiais susiklostys galimų interesų konfliktų situacijos. Tuomet kiekvieną atvejį reikia vertinti atskirai ir imtis tinkamų veiksmų vadovaujantis EMST taisyklėmis. Interesų konfliktai kyla retai, šiuo tikslu EMST yra parengusi procedūrą dėl piktnaudžiavimo pasitikėjimu, kad ekspertui nedeklaravus jokių interesų būtų galima imtis atitinkamų veiksmų.

Europos Parlamentui 2011 m. pateikus prašymą, Audito Rūmai atliko ES agentūrų interesų konfliktų valdymo auditą. Nors ir buvo pripažinta, kad EMST parengta interesų konfliktų nustatymo politika ir procedūros yra vienos iš pažangiausių, ataskaitoje buvo nustatyta ir keletas trūkumų. Kadangi yra labai svarbu, kad būtų pasitikima šios agentūros veikla, Komisija kartu su EMST netrukus pradės ieškoti būdų šiems trūkumams pašalinti.

Kokie buvo pagrindiniai pastarojo dešimtmečio EMST pasiekimai?

EMST atliko svarbų vaidmenį padėdama veiksmingiau spręsti įvairias maisto saugos problemas, pvz., mažinant salmoneliozės atvejų skaičių, mažinant pesticidų poveikį bei nustatant saugią jų likučių koncentraciją ir vertinant maisto ir pašarų priedus. Ši tarnyba taip pat užtikrina, kad teiginiai apie maistingumą ar sveikumą būtų pagrįsti tvirtais moksliniais įrodymais ir Europos vartotojai jais galėtų pasitikėti. Pastaruosius dešimt metų tiek visuomenės sveikatos, tiek ekonominio poveikio požiūriu Europos Sąjungoje buvo pasiektas aukščiausias maisto saugos lygis ir veiksmingai suvaldyti su maistu susiję incidentai.

Pradėta intensyviau bendradarbiauti maisto saugos srityje ir šiuo metu visos Europos mastu veikia tinklai, per kuriuos keičiamasi moksline informacija ir koordinuojama informacinė veikla, kad prireikus būtų galima sparčiai reaguoti į bet kokias ekstremalias situacijas. 2011 m. EMST koordinavo Vokietijoje ir Prancūzijoje įvykusio Shiga toksiną gaminančios bakterijos Escherichia coli (STEC) protrūkio mokslinį tyrimą, per kurį buvo nustatytas galimas užkrato šaltinis. Šis tyrimas leido Europos Sąjungoje už rizikos valdymą atsakingiems subjektams imtis vartotojus apsaugančių priemonių.

Ar EMST sistemingai patvirtina GMO leidimus?

Ne, EMST nėra atsakinga už šiuos leidimus – jie priklauso už rizikos valdymą atsakingų subjektų kompetencijai.

GMO paraiškas teikiantys subjektai privalo Europos maisto saugos tarnybai pateikti mokslinius tyrimus, kurie turi atitikti ES/EBPO tyrimų protokolus ir būti atlikti pagal konkrečią kokybės užtikrinimo sistemą (gera laboratorinė praktika arba ISO), vadovaujantis EMST gairėmis dėl GMO rizikos vertinimo. Pramonės sektorius turi pateikti toksikologinius ir kitokius duomenis, reikalingus konkrečių GMO saugai pagrįsti. Visame pasaulyje yra nusistovėjusi tokia praktika, kad pareiškėjai, turėsiantys tiesioginio pelno iš parduodamų reguliuojamų produktų (pvz., GMO), atsako už tai, kad būtų atlikti tyrimai, reikalingi jų rizikos vertinimams pagrįsti.

EMST yra nustačiusi detalią rizikos vertinimo procedūrą ir beveik visada prieš paskelbdama nuomonę iš pareiškėjų reikalauja pateikti papildomų duomenų ir paaiškinimų. Pasitaikė keletas atvejų, kai pareiškėjai atsiėmė savo paraiškas pramonės sektoriui nusprendus, kad nebus įmanoma gauti EMST reikalaujamos informacijos.

Kokie iššūkiai laukia EMST?

Nors EMST pirmų dešimties metų pasiekimai yra nemenki, būtina ruoštis ateities iššūkiams. Neįmanoma numatyti visų būsimų problemų, kurias EMST turės spręsti per ateinančius metus, bet vis labiau aiškėja probleminės sritys. Tai klimato kaita, kintanti Europos demografinė padėtis ir sparti pasaulinės prekybos raida. Dėl inovacijų Europos maisto saugos tarnybai iškils papildomų uždavinių, tačiau atsiras ir naujų galimybių, ne tik leisiančių lengviau spręsti kai kurias iš šių ateities problemų, bet ir sukursiančių naujų sunkumų. Šiuo tikslu EMST jau patvirtino 2012-2016 m. Mokslo strategiją, kurioje pateikta tarnybos vizija apie tai, kaip EMST ateinančiais metais toliau užtikrins Europos maisto saugą.

Ar EMST gali priimti sprendimus?

ES maistą reglamentuojantys teisės aktai atskiria rizikos vertinimo funkciją nuo rizikos valdymo funkcijos. EMST kaip nepriklausoma ES agentūra yra atsakinga už rizikos vertinimą arba, kitaip tariant, už mokslines rekomendacijas, o Europos Komisija, Taryba ir Europos Parlamentas atsako už rizikos valdymą ir priima sprendimus. Tai reiškia, kad EMST nepriima sprendimų dėl leidimo naudoti GMO, pesticidus, maisto priedus ir kitus su maisto grandine susijusius reguliuojamus produktus, tačiau ji vertina galimą riziką vartotojams, gyvūnams ir aplinkai, kad rizikos valdytojai, šiuo atveju Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba, atsižvelgę į mokslines rekomendacijas, galėtų priimti sprendimus.

Kaip veikia EMST?

Valdyba. EMST valdybą sudaro 15 narių, kuriuos pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir paskelbusi kvietimą pareikšti susidomėjimą paskiria Europos Sąjungos Taryba. Valdybos nariai yra nepriklausomi ir neatstovauja vyriausybėms ar sektorių interesams, jie paskiriami veikti viešųjų interesų labui. Valdyba nustato EMST biudžetą, patvirtiną metinę darbo programą, jai pavesta užtikrinti, kad EMST veiktų veiksmingai ir sėkmingai bendradarbiautų su organizacijomis-partnerėmis visoje Europos Sąjungoje ir už jos ribų.

Vykdomasis direktorius. EMST valdyba paskiria tarnybos vykdomąjį direktorių. Vykdomajam direktoriui talkina 450 darbuotojų, jis teisiškai atstovauja tarnybai ir yra atsakingas už visus su veikla susijusius klausimus, įdarbinimo reikalus, metinės darbo programos parengimą konsultuojantis su Europos Komisija, Europos Parlamentu ir ES valstybėmis narėmis.

EMST mokslinės komisijos ir mokslinis komitetas. EMST mokslinis komitetas ir mokslinės komisijos atsakingos už mokslinių nuomonių rengimą, jas sudaro aukštos kvalifikacijos nepriklausomi mokslininkai, atrenkami skelbiant viešą kvietimą pareikšti susidomėjimą. Šiuo metu įsteigta 10 mokslinių komisijų, dirbančių tokiose srityse, kaip antai maisto priedai, augalų sveikata, genetiškai modifikuoti organizmai, maistingumas, teršalai, gyvūnų sveikata ir gerovė ir kt.

Mokslinį komitetą sudaro mokslinių komisijų pirmininkai ir 6 papildomi didelės patirties turintys mokslininkai, nepriklausantys jokiai komisijai, bet atrinkti paskelbus kvietimą pareikšti susidomėjimą. Mokslinis komitetas atsakingas už komisijose nagrinėjamų tarpdisciplininių klausimų koordinavimą bei nuoseklumą ir horizontalaus pobūdžio mokslinius klausimus. Moksliniam komitetui priskirta atsakomybė už nuomones, kuriose nagrinėjama naujoviška rizikos vertinimo metodika, ir nuomones, kuriomis siekiama užtikrinti skaidrumą ir moksliniu požiūriu pagerinti rizikos vertinimo kokybę.

Patariamasis forumas. EMST patariamasis forumas užtikrina, kad būtų palaikomi ryšiai tarp visų 27 valstybių narių, Islandijos, Norvegijos, Šveicarijos ir stebėtojų statusą turinčių šalių kandidačių nacionalinių maisto saugos tarnybų. Jį sudaro atstovai iš nacionalinių kompetentingų institucijų, kurių atliekamos užduotys yra panašios į šios tarnybos veiklą. Jam tenka svarbus vaidmuo užtikrinant, kad EMST ir valstybių narių veikla būtų veiksmingai koordinuojama ir iš turimų išteklių būtų gauta kuo didesnė nauda.


Side Bar