Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Märgukiri

Brüssel, 16. november 2012

Korduma kippuvad küsimused: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) saab kümneaastaseks

Sellel nädalal tähistas Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) oma kümnendat sünnipäeva. Selle piduliku päeval puhul, mis langeb ühtlasi kokku ELi üldiste toidualaste õigusnormide kümnenda aastapäevaga, korraldas EFSA koos Euroopa Komisjoniga kõrgetasemelise konverentsi Itaalias Parmas 13. novembril 2012. Konverentsi teemaks oli „Valmisolek tulevasteks väljakutseteks“. Kümnenda aastapäeva tähistamise konverentsi eesmärk oli kutsuda kokku rahvusvahelised eksperdid, meenutada eelnevaid saavutusi ja mõelda sellele, kuidas kõige paremini toime tulla tulevaste väljakutsetega.

Miks otsustas Euroopa Liit asutada toiduohutusameti?

1990-ndatel aastatel puhkes Euroopa Liidus mitu toidukriisi, näiteks seoses veiste spongioosse entsefalopaatia, salmonella ja dioksiinidega, mis vähendasid tarbijate usaldust toiduainete tootmise ja turustamise süsteemi vastu ja osutasid kehtiva süsteemi puudustele.

Kuidas komisjon nende toidukriisidega toime tuli?

2000. aasta jaanuarikuus avaldas komisjon pärast veiste spongioosse entsefalopaatiaga seotud kriisi poliitilise dokumendi (valge raamat), kus esitati rida meetmeid, mis on vajalikud Euroopa toiduohutuspoliitika ajakohastamiseks. Selles dokumendis toodi välja kaks kõige olulisemat vahendit, mille abil oleks võimalik võita tagasi üldsuse usaldus: ELi üldiste toidualaste õigusnormide koostamine ja sõltumatu Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) asutamine. ELi toidualased õigusnormid võeti vastu 2002. aasta jaanuaris ja Euroopa Toiduohutusamet alustas tööd 2002. aasta mais.

Kas EFSA töö kattub riikide toiduohutusametite tööga?

ELi toidualastes õigusnormide kohaselt peaks EFSA kasutama liikmesriikide käsutuses olevaid vahendeid toiduohutusametiga sarnastes valdkondades tegutsevate organisatsioonide võrgustiku kaudu. Praegu kuulub EFSA võrgustikku üle 1 500 väliseksperdi ja rohkem kui 300 teadusasutust. Toiduohutusameti personal on sellega võrreldes üsna väike - umbes 450 inimest.

Mis on EFSA roll?

EFSA kohustuseks on anda sõltumatut teaduslikku nõu ja pakkuda tehnilist tuge kõikides ELi poliitilistes valdkondades, mis on kas otseselt või kaudselt seotud toidu ja sööda ohutusega. Toiduohutusamet vastutab ka avalikkuse teavitamise eest kõikide nimetatud valdkonda kuuluvate küsimuste ja kõikide toiduahelaga seotud riskide kohta.

EFSA-l on samuti volitused anda komisjoni taotlusel sõltumatut teaduslikku nõu inimeste toitumise küsimustes. Amet annab teaduslikku nõu ka loomade tervise ja heaolu, taimekaitse ja geneetiliselt muundatud organismide alal, seda ka siis, kui need ei ole seotud toiduohutusega. EFSA peaks kõikides oma tegevustes tegema tihedat koostööd liikmesriikide pädevate asutustega, kes täidavad ametiga sarnaseid tööülesandeid.

Kas EFSA on täiesti sõltumatu?

EFSA asutamismääruses on kehtestatud ranged nõuded sõltumatuse ja huvide konflikti kohta, mida kohaldatakse kõikide toiduohutusameti tegevuste suhtes. Nende nõuete täitmiseks on EFSA kehtestanud nimetatud teemasid käsitlevad sise-eeskirjad, mida ta on järk-järgult karmistanud. Viimane kord toimus see 2011. aasta detsembris, kui toiduohutusamet võttis vastu sõltumatuse ja teaduslike otsuste langetamisega seotud meetmed. Nende meetmetega seotud rakenduseeskirjad, mis jõustusid 2012. aasta juulis, on aidanud parandada kõikide EFSA tegevuste seotud osaliste huvide kaardistamiseks ja haldamiseks kehtestatud korda. See hõlmab teaduseksperte, personali, juhatuse liikmeid ja kolmandaid isikuid, sealhulgas töövõtjaid. Enne uute eeskirjade vastuvõtmist konsulteeris EFSA põhjalikult huvitatud isikutega eeskirjade projekti üle.

EFSA kasutab märkimisväärseid ressursse oma uute meetmete ja eeskirjade rakendamiseks. Toiduohutusamet on töötanud isiklikuks otstarbeks välja vastavad IT-vahendid, et hallata rohkem kui 8000 huvide deklaratsiooni. EFSA vaatab igal aastal läbi 40 000 koosoleku päevakorra punkti ja annab iga-aastaselt aru saavutatud tulemustest.

EFSA sõltumatus tagatakse ka tema teaduskomisjonide kollektiivse otsustamise ja läbipaistva tööviisi abil. See hõlmab teaduslike arvamuste, sealhulgas vajaduse korral vähemuse arvamuste avaldamist, koosolekuprotokollide ja päevakordade avaldamist ja juhatuse liikmete, teaduskomitee ja -komisjonide liikmete huvide deklaratsioonide avaldamist.

On oluline teha vahet huvi olemasolu ja sellest tekkida võiva huvide konflikti vahel. Uute eeskirjadega tahetakse saavutada tasakaal selles, et teadusliku nõu andmiseks on olemas Euroopa parimad teaduseksperdid ja on tagatud, et nendel ekspertidel ei ole rahalisi või muid huvisid, mis võivad mõjutada nende erapooletust.

Väited huvide konflikti kohta võivad olla põhjustatud ka asjaolust, et kolmandad isikud ei ole kehtestatud eeskirjadest õigesti aru saanud. See võib jätta Euroopa Toiduohutusametist halva mulje ja vähendada usaldust hästitoimiva süsteemi vastu. Siiski on oluline teadvustada, et ükski süsteem ei ole 100 % veatu ja aeg-ajalt võib tekkida huvide konflikti oht. Selliseid juhtumeid peaks hindama juhtumipõhiselt ja rakendama EFSA eeskirjades kehtestatud asjaomaseid meetmeid. Nendeks harvadeks juhtudeks, kui tõesti on tekkinud huvide konflikt, rakendab EFSA usalduse kuritarvitamist käsitlevat menetlust ja vastavaid meetmeid, kui ekspert ei ole oma huvist teada andnud.

2011. aastal korraldas Euroopa Kontrollikoda Euroopa Parlamendi nõudmisel auditi, mis käsitles huvide konflikti haldamist ELi agentuurides. Ehkki tõdeti, et EFSA on töötanud välja väga tõhusad meetmed ja menetlused huvide konflikti kindlakstegemiseks, toodi auditi aruandes välja mitmeid kitsaskohti. Komisjon hakkab lähitulevikus koos EFSA-ga tegelema nende puudujääkide kõrvaldamisega, kuna agentuuri töö usaldusväärsus on ülimalt oluline.

Millised on olnud EFSA kõige olulisemad saavutused viimasel kümnendil?

EFSA on andnud märkimisväärse panuse määrava tähtsusega toiduohutuse valdkonnas tehtud edusammudesse, näiteks salmonella vähendamine, pestitsiididega kokkupuute vähendamine ja nende jääkide ohutute tasemete kehtestamine ning toidu ja sööda lisaainete hindamine. Tänu toiduohutusameti tööle saavad Euroopa tarbijad olla kindlad, et toiduainete märgistusel oleval toitumise ja tervise alasel teabel on usaldusväärne teaduslik alus. EL on viimasel kümnendil jätkanud kõrgetasemelise toiduohutuse arendamist ja toiduga seotud õnnetuste tõhusat ohjamist, pidades silmas nii rahvatervist kui ka majanduslikku mõju.

On suurenenud toiduohutusega seotud koostöö ja kogu Euroopas on loodud võrgustikud, mille abil jagada teaduslikke andmeid ja kooskõlastada teavitustegevust, vajaduse korral ka kiiresti, kui olukord seda nõuab. 2011. aastal juhtis EFSA teaduslikku uuringut, mis käsitles tehtud Shiga-toksiini tootva Escherichia coli bakterist põhjustatud viirusepuhangut Saksamaal ja Prantsusmaal. Selle uuringu käigus tehti kindlaks tõenäoline nakkusallikas ja ELi riskijuhtijad said rakendada meetmeid tarbijate kaitsmiseks.

Kas EFSA kiidab süstemaatiliselt heaks geneetiliselt muundatud organisme käsitlevad load?

Ei, EFSA ei vastuta nende lubade eest, need kuuluvad riskijuhtijate vastutuse alla.

Geneetiliselt muundatud organismidele loa taotlejad peavad EFSA-le esitama konkreetsed uuringud, mis peavad vastama ELi/OECD uuringuprotokollidele ja olema tehtud kvaliteedi tagamise süsteemi (hea laboritava või ISO) kohaselt ja kooskõlas EFSA juhistega geneetiliselt muundatud organismidega seotud riskide juhtimise kohta. Tööstus peab esitama vajalikud toksikoloogilised ja muud andmed, et tõendada vastava geneetiliselt muundatud organismi ohutust. Kõikide reguleeritud toodete, näiteks geneetiliselt muundatud organismide puhul on kogu maailmas aktsepteeritud tavaks, et taotlejad, kes saavad otsest kasu toote turustamisest, peavad tegema vajalikud uuringud oma riskide hindamise tõendamiseks.

EFSA riski hindamise kord on põhjalik ja selle puhul nõutakse peaaegu alati, et taotlejad esitaksid täiendavad andmed ja selgitused enne arvamuse avaldamist. Mõnikord on taotlejad taotlused tagasi võtnud, kui nende arvates ei ole võimalik esitada EFSA poolt nõutavat teavet.

Millised on EFSA ees seisvad väljakutsed?

Ehkki EFSA on oma esimese kümne tegevusaasta jooksul palju saavutanud, peab hakkama tulevikku vaatama. Loomulikult ei ole võimalik ennustada kõiki probleeme, millega EFSA lähiaastatel peab silmitsi seisma, ent nende võimalikud alged on juba selginemas. Siia kuuluvad sellised küsimused nagu kliimamuutus, Euroopa muutuv demograafiline olukord ja ülemaailmse kaubanduse kiire laienemine. EFSA peab samuti tegelema innovatsiooniga seotud proovikivide ja võimalustega, mis aitavad tulla toime mõnede tulevikus tekkivate probleemidega, samas aga loovad ka uusi väljakutseid. Selleks on EFSA juba kehtestanud teadusstrateegia ajavahemikuks 2012–2016, kus ta esitab oma nägemuse selle kohta, kuidas peaks jätkama Euroopa toiduohutuse edendamist lähiaastatel.

Kas EFSA saab otsuseid vastu võtta?

ELi toiduained käsitlevate õigusaktide kohaselt on riskihindamisel ja riskijuhtimisel erinev roll. EFSA kui sõltumatu ELi agentuur vastutab riskihindamise eest või teisisõnu teadusliku nõuande eest, sellal kui Euroopa Komisjon, nõukogu ja Euroopa Parlament vastutavad riskijuhtimise ja otsuste langetamise eest. See tähendab, et EFSA-l ei ole volitusi teha otsuseid, mis käsitlevad lubade andmist geneetiliselt muundatud organismidele, pestitsiide, toidu lisaaineid ja teisi toiduahelaga seotud reguleeritud tooteid. EFSA hindab võimalikke riske tarbijatele, loomadele ja keskkonnale, mis võimaldab riskijuhtijatel, antud juhul Euroopa Komisjonil, Euroopa Parlamendil ja nõukogul teha otsuseid, võttes samaaegselt arvesse teaduslikke nõuandeid.

Milline on EFSA töökorraldus?

Juhatus – EFSA-t juhib 15-liikmeline juhatus, kelle määrab pärast avalikku konkurssi ametisse Euroopa Nõukogu, konsulteerides Euroopa Parlamendiga. Juhatuse liikmed on sõltumatud ja ei esinda riikide, valitsuste või sektorite huvisid ja nad määratakse ametisse tegutsema avalikes huvides. Juhatus koostab EFSA eelarve, kiidab heaks iga-aastase tööprogrammi ja tagab, et EFSA töötab tõhusalt ja teeb edukat koostööd partnerorganisatsioonidega kogu ELis ja sellest väljaspool.

Tegevdirektor - EFSA tegevdirektori määrab ametisse juhatus. Tegevdirektorit abistab umbes 450 töötajat ja ta on seaduslik esindaja, kes vastutab ameti igapäevase juhtimise, personaliküsimuste ning iga-aastase tööprogrammi koostamise eest, konsulteerides Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja ELi liikmesriikidega.

EFSA teaduskomisjonid ja teaduskomitee - EFSA teaduskomitee ja teaduskomisjonid vastutavad teadusalaste nõuannete andmise eest ja koosnevad kõrge kvalifikatsiooniga sõltumatutest teadlastest, kes määratakse ametisse avatud osalemiskutse kaudu. Hetkel tegutseb kümme teaduskomisjoni, kes tegelevad selliste valdkondadega nagu toidu lisaained, taimetervis, geneetiliselt muundatud organismid, toitumine, saasteained, loomade tervis ja heaolu, jne.

Teaduskomitee koosneb teaduskomisjonide juhtidest ja veel kuuest kogenud teadlasest, kes ei kuulu ühessegi komisjoni, aga kes määratakse ametisse avaliku konkursi kaudu. Teaduskomitee vastutab komisjonides arutatavate valdkondadevaheliste küsimuste ning samuti horisontaalsete teadusküsimuste kooskõlastamise ja ühtlustamise eest. Teaduskomitee vastutab arvamuste eest, mis käsitlevad innovaatilist riskide hindamise metoodikat ja nende arvamuste eest, mis käsitlevad teatavate riskihindamise komponentide kvaliteedi parandamise ja läbipaistvuse tagamist.

Nõuandev kogu - EFSA nõuandev kogu on ühendav lüli EFSA kõigi 27 ELi liikmesriigi toiduohutusametite ning Islandi ja Norra toiduohutusametite vahel ning selle vaatlejateks on Šveits ja kandidaatriigid. Nõuandev kogu koosneb riikide pädevate asutuste esindajatest, kes täidavad EFSA tööülesannetega sarnaseid ülesandeid. Tal on oluline roll EFSA ja liikmesriikide vahelise tõhusa koostöö tagamisel, mis tagab ressursside tõhusama kasutamise.


Side Bar