Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Информационна бележка

Брюксел, 16 ноември 2012 г.

Често задавани въпроси: Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) навърши 10 години

Тази седмица ЕОБХ отпразнува десетия си рожден ден, който съвпадна с десетата годишнина на общия европейски законодателен акт в областта на храните. По този повод ЕОБХ в сътрудничество с Европейската комисия организира на 13 ноември 2012 г. в Парма, Италия, конференция на високо равнище под надслов „Готови за бъдещите предизвикателства“. Целта на конференцията, на която са поканени международни експерти от областта на храните, е да се отбележи годишнината в контекста на постигнатите резултати и да се потърсят най-добри начини за справяне с бъдещите предизвикателствата.

Защо ЕС реши да създаде орган за безопасност на храните?

През 90-те години на миналия век ЕС беше изправен пред редица кризи, свързани с храните, например спонгиформната енцефалопатия по говедата и случаите на замърсяване със Salmonella и с диоксини, които подкопаха доверието на потребителите в съществуващата тогава система за производство и разпространение на храни и разкриха недостатъците в нейното функциониране.

Каква беше реакцията на Комисията при тези кризи в областта на храните?

През януари 2000 г. Комисията публикува политически документ (Бяла книга), съдържащ широк набор от мерки, необходими за да бъде реформирана политиката за безопасност на храните в Европа. В Бялата книга бяха очертани два основни стълба, върху които да бъде възстановено доверието на обществеността: създаване на правна уредба на ЕС за общото законодателство в областта на храните и на независим Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ). Законодателството на ЕС в областта на храните беше прието през януари 2002 г., а ЕОБХ започна работа през май 2002 г.

Работата на ЕОБХ не се ли припокрива с дейностите на националните агенции на храните?

В законодателството на ЕС в областта на храните се посочва, че ЕОБХ следва да надгражда върху капацитета на държавите членки чрез включване в мрежа на организациите, работещи в области от неговата компетентност. Понастоящем ЕОБХ разполага с мрежа от над 1500 външни експерти и повече от 300 научни институции. Броят на персонала на ЕОБХ е относително малък — около 450 души.

Каква е ролята на ЕОБХ?

ЕОБХ предоставя независими научни съвети и техническа подкрепа за политиката на ЕС във всички области, които имат пряко или косвено въздействие върху безопасността на храните и фуражите. Той отговаря и за предоставянето на информация по всички въпроси в тези области, както и за осведомяването за рискове, свързани с хранителната верига.

Една от функциите на ЕОБХ е при поискване от Комисията да предоставя научни съвети по въпроси във връзка с храненето на човека. ЕОБХ предоставя също така научни становища по въпроси, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, фитосанитарни въпроси и въпроси относно генетично модифицираните организми, дори ако не са свързани с безопасността на храните. При всички свои дейности органът следва да работи в тясно сътрудничество с компетентните органи в държавите членки, изпълняващи сходни с неговите функции.

Независим ли е действително ЕОБХ?

С учредителния регламент на ЕОБХ се налагат строги изисквания по отношение на независимостта и конфликтите на интереси, които се прилагат при всички дейности на органа. За да се спазят тези изисквания, ЕОБХ въведе вътрешни правила, които затяга непрекъснато. Последното им изменение бе през декември 2011 г. с приемането на политика относно независимостта и процесите на вземане на научни решения. Чрез свързаните с нея правила за прилагане, които влязоха в сила през юли 2012 г., бяха усъвършенстваха съществуващите процедури за проверка и управление на интересите, декларирани от всички участници в дейностите на ЕОБХ. Тези участници включват научни експерти, персонал, членове на управителния съвет и трети страни, включително подизпълнители. Преди да приеме новите правила, ЕОБХ проведе мащабна консултация по проекта на правилата със заинтересованите страни.

ЕОБХ заделя значителни ресурси за изпълнението на своята нова политика и правилата за нейното прилагане. Органът е разработил свои специализирани ИТ инструменти за управление на повече от 8000 декларации за интереси и всяка година разглежда 40 000 точки от дневния ред на заседанията, като докладва ежегодно за постигнатите резултати.

В допълнение към това независимостта на ЕОБХ е гарантирана и чрез съвместното вземане на решения от групите от научни експерти и техния прозрачен начин на работа. Това включва публикуване на научни становища, в т.ч., където е приложимо, становища на малцинството, публикуване на дневния ред и протоколите от заседанията, както и на декларациите за интереси на членовете на управителния съвет, членовете на научния комитет и на групите от научни експерти.

Необходимо е също така да се прави разграничение между наличие на интерес и конфликт на интереси. С новите правила се цели постигането на баланс между необходимостта да бъдат осигурени най-добрите научни експерти, които да предоставят научни съвети, и нуждата да се гарантира, че тези експерти нямат финансови или други интереси, които биха могли да застрашат тяхната безпристрастност.

Възможно е също така да възникнат твърдения за конфликт на интереси поради действително погрешно разбиране от трети страни на действащите правила, което би могло да се отрази отрицателно на ЕОБХ и да подкопае една иначе добре функционираща система. Важно е обаче да се признае, че нито една система не е 100 % застрахована от грешки и от време на време ще възникват случаи на потенциален конфликт на интереси. В такива ситуации е необходимо всеки случай да бъде разгледан отделно и да се предприемат подходящи действия, както е посочено в правилата на ЕОБХ. В редките случаи, когато възникне конфликт на интереси, ЕОБХ разполага с процедура при злоупотреба с доверие, за да предприеме подходящи действия, ако даден експерт не е декларирал свой интерес.

По искане на Европейския парламент, отправено през 2011 г., Сметната палата извърши одит на управлението на конфликтите на интереси от страна на агенциите на ЕС. Макар че беше признато, че ЕОБХ разполага с едни от най-добре развитите политики и процедури за откриване на конфликти на интереси, в доклада бяха констатирани и някои слабости. Комисията заедно с ЕОБХ ще коригира тези слабости в близко бъдеще, тъй като доверието в работата на агенцията е от първостепенно значение.

Какви са основните постижения на ЕОБХ през последното десетилетие?

ЕОБХ има значителен принос за напредъка по възлови аспекти на безопасността на храните, например намаляването на разпространението на Salmonella, ограничаването на излагането на пестициди и определянето на безопасни нива за техните остатъчни вещества, както и при оценката на хранителни и фуражни добавки. Благодарение на ЕОБХ европейските потребители могат да бъдат сигурни, че хранителните или здравните претенции върху етикетите на храните са подкрепени със солидна научна обосновка. През последното десетилетие ЕС запази своето най-високо ниво на безопасност на храните и все така ефективно овладява инциденти, свързани с храните, както от гледна точка на общественото здраве, така и с оглед на икономическото въздействие.

Активизира се сътрудничеството по въпроси, свързани с безопасността на храните, и в момента Европа разполага с мрежи за споделяне на научна информация и координиране на комуникационните дейности, за да може при нужда да се реагира бързо при всякакви извънредни ситуации. През 2011 г. ЕОБХ координира научните изследвания във връзка с огнищата на шига токсин продуцираща Е. Coli (STEC) в Германия и Франция, което позволи да бъде установен вероятният източник на замърсяване, а лицата, отговарящи за управлението на риска в ЕС, да предприемат мерки за защита на потребителите.

ЕОБХ одобрява ли системно разрешения за ГМО?

Не, ЕОБХ не предоставя разрешения. Това е задължение на лицата, отговарящи за управлението на риска.

От подаващите заявления за ГМО се изисква да предоставят на ЕОБХ определени изследвания, които трябва да отговарят на протоколите за изследвания на ЕС/ОИСР и да са извършени съгласно определена система за осигуряване на качеството (добра лабораторна практика или ISO) и в съответствие с насоките на ЕОБХ за оценката на риска от ГМО. От предприятията се очаква да предоставят необходимите токсикологични и други данни за обосноваване на безопасността на съответния ГМО. За всички продукти, които са предмет на регулиране (например ГМО), е световна практика заявителите, които ще извличат пряка полза от търговията с продукта, да провеждат необходимите проучвания, обосноваващи оценката на риска.

Процедурите на ЕОБХ за оценка на риска са изчерпателни и почти винаги се изисква от заявителите да предоставят допълнителна информация и пояснения, преди да бъде произнесено становище. В редки случаи са оттегляни заявления, тъй като предприятията считат, че няма да са в състояние да подготвят изискваната от ЕОБХ информация.

Какви са предизвикателствата пред ЕОБХ?

Въпреки че ЕОБХ е постигнал много през първите 10 години от съществуването си, трябва да сме готови за бъдещи предизвикателства. Не е възможно да се предвидят всички проблеми, с които ЕОБХ ще трябва да се справя през следващите години, но основните въпроси се очертават все по-ясно. Те включват изменението на климата, променящата се демографска картина в Европа и бързото разрастване на световната търговия. ЕОБХ ще трябва също така да посрещне предизвикателствата и възможностите във връзка с иновациите, които ще допринесат за решаването на бъдещи въпроси, но и ще породят нови. За тази цел ЕОБХ разполага с научна стратегия за периода 2012—2016 г., в която са формулирани възгледите на органа за начините да продължи да се грижи за безопасността на храните в Европа през следващите години.

Може ли ЕОБХ да взема решения?

Законодателство на ЕС в тази област прави разграничение между оценка и управление на риска. Като независима агенция на ЕС ЕОБХ отговаря за оценката на риска или, с други думи, предоставя научни съвети, докато управлението на риска или вземането на решения е отговорност на Европейската комисия, Съвета и Европейския парламент. Това означава, че ЕОБХ не взема решенията за предоставяне на разрешения за ГМО, пестициди, хранителни добавки и други свързани с хранителната верига продукти, предмет на регулиране, а прави оценка на потенциалните рискове за потребителите, животните и околната среда, което позволява на лицата, отговарящи за управлението на риска — в случая това са Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът — да вземат решения, отчитайки предоставените им научни съвети.

Как функционира ЕОБХ?

Управителен съвет — състои се от 15 членове, назначавани от Европейския съвет след консултации с Европейския парламент и след покана за изразяване на интерес. Членовете на управителния съвет са независими, не представляват правителства или браншови интереси и се назначават да действат в интерес на обществото. Управителният съвет определя бюджета на ЕОБХ, одобрява годишната работна програма и отговаря за ефективната работа на ЕОБХ и успешното сътрудничеството на органа с партньорските организации в ЕС и извън него.

Изпълнителен директор — назначава се от управителния съвет. В работата си изпълнителният директор е подпомаган от около 450 души персонал, той е законен представител на органа и отговаря за всички оперативни въпроси, за персонала и за изготвянето на годишната работна програма след консултации с Европейската комисия, Европейския парламент и с държавите — членки на ЕС.

Групи от научни експерти и научен комитет на ЕОБХ — отговарят за предоставянето на научни становища и са съставени от висококвалифицирани независими учени, избрани след открита покана за изразяване на интерес. В момента съществуват десет групи от научни експерти, работещи в тематични области, сред които добавки в храните, растително здраве, генетично модифицирани организми, хранене, замърсители, здраве на животните и хуманно отношение към тях и др.

Научният комитет се състои от председателите на групите от научни експерти и шестима опитни учени, които не принадлежат към никоя група, а са избрани след покана за изразяване на интерес. Научният комитет отговаря за координацията и последователността при обсъжданията на взаимосвързани въпроси в групите, както и за научните въпроси от хоризонтално естество. Той отговаря и за становищата, свързани с новаторски методологии за оценка на риска или имащи за цел да гарантират прозрачност и по-добро качество на специфичните компоненти на оценката на риска.

Съвещателно тяло на ЕОБХ — осигурява връзката с националните органи по безопасност на храните от всички 27 държави — членки на ЕС, Исландия и Норвегия, като Швейцария и държавите кандидатки участват в качеството на наблюдатели. Съвещателното тяло се състои от представители на националните компетентни органи, извършващи задачи, подобни на тези на Органа. То играе ключова роля за гарантиране на ефективна координация между дейностите на ЕОБХ и на държавите членки, като по този начин се извлича максимална полза от наличните ресурси.


Side Bar