Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT HU PL

Európska komisia

MEMO

V Bruseli 8. novembra 2012

Akčný plán pre automobilový priemysel EÚ v roku 2020

Cieľom akčného plánu, ktorý dnes predstavila Európska komisia (pozri IP/12/1187), je pomôcť posilniť automobilový priemysel v období do roku 2020. Zakladá sa na vízii pre konkurencieschopný a udržateľný priemysel v roku 2020 a na odporúčaniach, ako naplniť túto víziu obsiahnutú v záverečnej správe skupiny CARS 21 (MEMO/12/419). Na základe toho Komisia navrhuje prijatie konkrétnych opatrení týkajúcich sa emisií, financovania výskumu, elektromobility, bezpečnosti na cestách, nových zručností, inteligentnej regulácie, obchodných rokovaní a medzinárodnej harmonizácie. Tento akčný plán, ktorý prichádza v čase, keď automobilový priemysel čelí osobitnému tlaku v dôsledku výrazného poklesu na trhoch EÚ a nadmerných štrukturálnych kapacít, zahŕňa konkrétne opatrenia zamerané na pomoc pri riešení týchto problémov. Je takisto prvým výsledkom novej európskej priemyselnej politiky načrtnutej v oznámení Komisie z októbra 2012 (pozri IP/12/1085).

Štyri piliere akčného plánu

Akčný plán je postavený na štyroch pilieroch. Každý z nich zahŕňa konkrétne opatrenia, ktoré navrhla Komisia a ktoré by Komisia, členské štáty a regionálne orgány mali uskutočniť v priebehu nasledujúcich rokov:

I. Investovanie do vyspelých technológií a financovanie inovácií

Na to, aby sa posilnila konkurencieschopnosť európskeho automobilového priemyslu a na zachovanie jeho vedúcej pozície je nevyhnutné zvýšiť objem finančných zdrojov na výskum a zaviesť pravidlá a normy, ktoré pomôžu rozvíjať inovácie.

V rámci tohto piliera Komisia navrhuje:

 • vypracovať návrh európskej iniciatívy pre ekologické vozidlá umožňujúci jasne vymedziť financovanie výskumu a inovácií, ktoré sa poskytne priemyselnému odvetviu dopravy, a poskytnúť o ňom informácie, a stanoviť tematickú prioritu, ktorou bude energetická efektívnosť a alternatívne formy pohonu,

 • naďalej spolupracovať s Európskou investičnou bankou s cieľom zabezpečiť dostupnosť finančných zdrojov na projekty v oblasti výskumu a inovácií v automobilovom sektore, a zároveň podporovať Európsku investičnú banku v jej úsilí, pokiaľ ide o uľahčenie prístupu k finančným zdrojom pre malé a stredné podniky. Komisia spolu s Európskou investičnou bankou preskúma aj možnosť financovania projektov súvisiacich s elektromobilitou.

 • plniť ciele zamerané na zníženie CO2 u áut a dodávkových vozidiel do roku 2020,

 • začať všestrannú konzultáciu o regulačnej politike v oblasti CO2 pre autá a dodávkové vozidlá po roku 2020,

 • aktívne podporovať vypracúvanie a zavádzanie nového jazdného testovacieho cyklu a testovacieho postupu na meranie spotreby pohonných látok a emisií produkovaných autami a dodávkovými vozidlami takým spôsobom, ktorý lepšie reprezentuje skutočnú prevádzku,

 • vymedziť doplňujúce opatrenia na kontrolu používaných emisií znečisťujúcich látok na základe dôkladnej analýzy a s cieľom dosiahnuť včasné zníženie emisií znečisťujúcich látok v reálnom svete, a tak prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia,

 • pokračovať v činnostiach zameraných na zvýšenie bezpečnosti na cestách, ktorá zahŕňa opatrenia súvisiace s vozidlami, infraštruktúrou a správaním vodičov. Medzi prioritami budú motocykle, bezpečnosť nových technológií vozidiel a technológie podporujúce správanie vodičov a presadzovanie pravidiel cestnej premávky (inteligentné zariadenia na riadenie rýchlosti, zariadenia na pripomenutie bezpečnostného pasu, ITS, ekologická jazda),

 • naďalej podporovať zavádzanie inteligentných dopravných systémov vrátane systémov spolupráce, najmä systému celoeurópskeho palubného tiesňového volania „eCall“,

 • zaviesť stratégiu alternatívnych pohonných látok na podporu celého radu alternatívnych pohonných látok, medzi ktoré patrí elektrina, vodík, udržateľné biopalivá, zemný plyn a LPG, a prijať legislatívny návrh o infraštruktúre alternatívnych pohonných látok týkajúci sa rozvoja infraštruktúry s minimálnym dopĺňaním palív/dobíjaním a všeobecné normy pre určité pohonné látky vrátane elektrických vozidiel,

 • podporiť dialóg s príslušnými zainteresovanými stranami o schéme dobrovoľného označovania pohonných látok,

 • monitorovať národné akčné plány pre energiu z obnoviteľných zdrojov, najmä účinné sadzby za premiešavanie biopalív používané v rôznych členských štátoch a kompatibilitu pohonných látok s technológiami vozidiel,

 • zabezpečovať, aby sa v celej ÉÚ realizovali praktické a uspokojivé riešenia pre nabíjacie rozhranie pre elektrické vozidlá z hľadiska infraštruktúry.

II. Silnejší vnútorný trh a inteligentná regulácia

Ak chce Európska Únia prilákať investície a zachovať si silnú základňu automobilového priemyslu, potrebuje stabilný a predvídateľný rámec schopný podporovať inovácie bez zbytočného zaťaženia.

V rámci tohto piliera Komisia navrhuje:

 • začať dialóg medzi zainteresovanými stranami a vyzvať ich, aby pracovali na spoločných zásadách týkajúcich sa vertikálnych dohôd o distribúcii nových vozidiel;

 • predložiť usmernenia o finančných stimuloch pre ekologické a energeticky efektívne vozidlá zavedené členskými štátmi s cieľom zvýšiť ich environmentálnu efektívnosť na maximum a obmedziť fragmentáciu trhu,

 • vykonať rozsiahle hĺbkové hodnotenie („kontrolu vhodnosti“) rámca typového schvaľovania vozidiel a na základe neho prijať návrh na zlepšenie schvaľovacieho rámca tak, aby zahŕňal predpisy týkajúce sa dohľadu nad trhom v záujme zabránenia nekalej súťaži,

 • vykonať kontrolu hlavných budúcich iniciatív príslušných politík z hľadiska konkurencieschopnosti vrátane tých, ktoré budú mať významný vplyv na automobilový priemysel,

 • preskúmať možnosť a pridanú hodnotu primeranej hospodárskej analýzy niektorých vykonávacích aktov na základe platných právnych predpisov týkajúcich sa vozidiel, ako sú návrhy revízie požiadaviek na emisie z vyparovania podľa normy Euro 6 a opatrení proti neoprávnenej manipulácii v prípade vozidiel kategórie L (dvojkolesové a trojkolesové motorové vozidlá a štvorkolky).

III. Globálne trhy a medzinárodná harmonizácia predpisov o vozidlách

Do roku 2020 bude 70 % nového rastu pripadať na rozvíjajúce sa ekonomiky. Aj automobilový priemysel bude čeliť podobnému trendu. Zatiaľ čo dopyt na vyspelých trhoch zostane stabilný, dopyt na globálnom trhu sa bude stále zvyšovať. V záujme pomôcť vývozu európskych áut a využiť príležitosť nových rastúcich trhov je dôležité podporiť internacionalizáciu európskeho automobilového priemyslu, efektívny prístup na trh a harmonizáciu noriem a technických predpisov.

V rámci tohto piliera Komisia navrhuje:

 • v plnej miere zohľadniť význam zachovania silnej a konkurencieschopnej automobilovej výrobnej základne v Európe pri vykonávaní obchodnej politiky a pritom využívať multilaterálne aj bilaterálne (dohody o voľnom obchode) nástroje,

 • dôkladne a komplexne posúdiť dosah každej obchodnej dohody a ich kumulatívny dosah na konkurencieschopnosť automobilového priemyslu,

 • dopĺňať multilaterálnu regulačnú spoluprácu v rámci EHK OSN bilaterálnou regulačnou spoluprácou, najmä zapojením nových kľúčových aktérov, ale aj napr. Spojených štátov (v rámci Transatlantickej hospodárskej rady) a Japonska,

 • napomáhať a aktívne podporovať ďalšiu medzinárodnú harmonizáciu predpisov o vozidlách prostredníctvom reformy dohody o EHK OSN z roku 1958 s cieľom prijímať a vykonávať medzinárodné predpisy, ktoré budú atraktívnejšie pre trhy v tretích krajinách,

 • prispievať k vypracovaniu prvého návrhu medzinárodného typového schvaľovania celých vozidiel v rámci EHK OSN, čím by sa umožnilo vzájomné uznávanie celých vozidiel, na rozdiel od súčasného postupu, podľa ktorého sa jednotlivé časti alebo systémy môžu schvaľovať oddelene v súlade s rôznymi nariadeniami EHK OSN. Medzinárodné typové schvaľovanie celých vozidiel by výrobcom ponúklo výhodu jednotného systému schvaľovania motorových vozidiel,

 • riadiť činnosť dvoch neformálnych pracovných skupín v oblasti bezpečnosti (prvá skupina) a environmentálneho správania (druhá skupina) elektrických vozidiel s cieľom dohodnúť sa na globálnom technickom nariadení o bezpečnosti elektrických vozidiel v roku 2014 a spoločnom postupe v oblasti politiky zameranej na environmentálne správanie elektrických vozidiel.

IV. Anticipácia prispôsobovania sa zmenám a zmierňovania sociálnych dosahov priemyselných zmien

V rámci tohto piliera Komisia, konfrontovaná s ťažkou hospodárskou situáciou vyznačujúcou sa poklesom na trhu EÚ, nadmernou štrukturálnou kapacitou a oznámeniami o zatváraní závodov, navrhuje:

 • zorganizovať stretnutie ministrov zodpovedných za priemyselné odvetvie, zástupcov priemyselného odvetvia a odborových organizácií s cieľom navrhnúť koordinované opatrenia na riešenie problému spojeného s nadmernou kapacitou, na zabezpečenie potrebných investícií a súladu vnútroštátnych podporných opatrení zameraných na dopyt a ponuku s pravidlami vnútorného trhu a hospodárskej súťaže,

 • podporiť vytvorenie Európskej rady pre zručnosti v automobilovom priemysle, ktorá združí existujúce národné organizácie zaoberajúce sa prieskumom zručností a zamestnanosti v odvetví automobilového priemyslu. Rada pre zručnosti podporí partnerské učenie založené na výmene informácií a osvedčených postupov a zároveň poskytne platformu pre dialóg,

 • vyzývať k využitiu Európskeho sociálneho fondu (ESF) na preškolenie a rekvalifikáciu pracovníkov v novej finančnej perspektíve štrukturálnych fondov,

 • opätovne rozbehnúť činnosť medziútvarovej pracovnej skupiny, ktorá sa zameria na preskúmanie a následné kroky súvisiace s hlavnými prípadmi zatvorenia automobilových závodov alebo výrazného znižovania stavov. Pracovná skupina bola aktívna (na báze ad-hoc) a vysoko efektívna pri takýchto prípadoch v automobilovom priemysle v minulosti,

 • vymedziť osvedčené postupy a podporiť prístup založený na anticipácii pri reštrukturalizácii v konzultácii so zástupcami regiónov s intenzívnym automobilovým priemyslom, subjektmi v oblasti zamestnanosti a zainteresovanými stranami v tomto odvetví,

 • opätovne rozbehnúť činnosť medziútvarovej pracovnej skupiny, ktorá sa zameria na preskúmanie a následné kroky súvisiace s hlavnými prípadmi zatvorenia automobilových závodov alebo výrazného znižovania stavov, čím by sa zjednodušilo využívanie príslušných fondov EÚ,

 • v prípadoch zatvorenia závodov alebo výrazného znižovania stavov vyzvať členské štáty, aby zvážili využitie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF),

 • vyzývať členské štáty k tomu, aby využívali schémy flexibility pracovnej sily a ich spolufinancovanie z ESF na podporu dodávateľov, ktorí môžu potrebovať dodatočný čas na to, aby po zatvorení/znížení stavov automobilového závodu našli nových zákazníkov.

Ďalšie kroky

Prijatie akčného plánu, ktoré bude nasledovať po správe skupiny CARS 21, nie je posledným krokom v tomto procese. S cieľom monitorovať vykonávanie oznámených politík a pokračovať v dialógu so zainteresovanými stranami sa zavedie cielený postup s názvom „CARS 2020“.

Základné informácie o tomto odvetví

Európsky automobilový priemysel je so svojim viac ako 700-miliardovým obratom a multiplikačným efektom na celé hospodárstvo prostredníctvom prepojení s ostatnými odvetviami (oceľový, chemický a textilný priemysel) jedným z najväčších priemyselných odvetví v Európe. V EÚ sa nachádza asi 180 závodov na výrobu vozidiel. Toto priemyselné odvetvie poskytuje 12 miliónov priamych a nepriamych pracovných miest s významným počtom vysokokvalifikovanej pracovnej sily. Má vysoko pozitívnu obchodnú bilanciu (v roku 2011 viac než 90 miliárd EUR). Preto je hlavným zdrojom rastu a prosperity európskych občanov.

V dôsledku makroekonomickej situácie predaj automobilov na trhoch EÚ tento rok klesá (6,8 %-ný pokles v prvej polovici roka 2012 v prípade osobných automobilov a 10,8 %-ný pokles v prípade úžitkových vozidiel), a to aj v porovnaní s už nízkou úrovňou predaja v roku 2011. Aktuálne predpovede poukazujú na 8 %-ný ročný pokles predaja osobných automobilov na trhu EÚ s predajom 12,1 miliónov kusov, čo predstavuje piaty po sebe nasledujúci rok poklesu. Oživenie rastu sa očakáva až v období rokov 2014 – 2015 a návrat na úroveň spred krízy sa očakáva najskôr o 4 - 5 rokov, na určitých trhoch až na konci desaťročia.

Priemyselné odvetvie je kľúčovou hnacou silou znalostí a inovácií, keďže je najväčším investorom do výskumu a rozvoja (približne 30 miliárd EUR v roku 2010) a svetovým lídrom, pokiaľ ide o zdokonaľovanie bezpečnosti a ekologické výkonnostné technológie. Priemyselné odvetvie v súčasnosti investuje do zlepšenia palivovej účinnosti konvenčných motorov a do rozvoja elektrických vozidiel a pripravuje sa na ne.

Hoci predaj elektrických vozidiel v EÚ dosiahol v roku 2011 len 11 000 kusov, elektromobilita je na dobrej ceste. Očakáva sa, že do roku 2020 sa zníži počet zaregistrovaných áut s tradičnými spaľovacími motormi a podiel zaregistrovaných elektrických vozidiel sa zvýši na 7 %.

Viac informácií možno nájsť na stránke CARS 21


Side Bar