Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 7 november 2012

Vanliga frågor – Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Vad är EIT?

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) grundades 2008 på EU-kommissionens initiativ och är ett självständigt EU-organ som främjar innovation, hållbar tillväxt och konkurrenskraft i världsklass. Det sammanför högskolor, forskningscentrer och företag av hög kvalitet och ska nå sina mål genom ett banbrytande upplägg med gränsöverskridande offentlig-privata partnerskap, de s.k. kunskaps- och innovationsgrupperna (KI-grupperna). Institutet har sitt administrativa huvudkontor i Budapest, medan KI-grupperna verkar på 17 platser i Europa, bl.a. Barcelona, Stockholm, London och Kraków. Hittills har tre KI-grupper grundats, och de inriktar sig på hållbar energi (InnoEnergy), klimatförändringar (Climate KIC) och informations- och kommunikationsteknik (EIT ICT Labs).

Vad vill EU-kommissionen med EIT?

Syftet med EIT är att stärka Europas innovationskapacitet genom att forma morgondagens entreprenörer och se till att den europeiska kunskapstriangeln håller världsklass. Dess KI-grupper inriktas på viktiga samhällsutmaningar, medan institutet ska fungera som katalysator för spridning och användning av ny teknik och forskning.

EIT och KI-grupperna är uppbyggda så att byråkratin blir så liten som möjligt och så att de är flexibla nog att snabbt anpassa sig till nya behov och möjligheter och verkningsfullt leverera resultat. Kommissionen vill att EIT ska fungera som ett föredöme inom förenkling.

Studerande, forskare och företagare står i centrum för EIT:s satsningar på innovation. Dess utbildningsverksamhet skapar nya möjligheter för karriärutveckling och studievägar mellan högskola och näringsliv.

De första KI-grupperna har varit verksamma relativt kort tid men redan fått stort genomslag. Sedan de startade har 27 nya företag grundats och 35 patent är på gång, medan över 800 studerande har gått eller går i KI-gruppernas masters- och doktorandprogram och sommarskolor. Dessutom har de första tre KI-grupperna sammanfört mer än 280 partner från utbildning, forskning och näringsliv.

Fram till 2020 räknar EU-kommissionen med att EIT ska bidra till 600 nya företag och till 10 000 mastersstuderande och 10 000 doktorander med inriktning på naturvetenskap och entreprenörskap.

Vad händer nu?

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till strategiskt innovationsprogram 2014–2020. Enligt programmet ska EIT satsa på följande: befästa de tre befintliga KI-grupperna, inrätta sex nya och stärka EIT:s genomslag i Europa. Det ska ske genom att kunskaperna från KI-grupperna sprids till bredast möjliga målgrupper, t.ex. forskarsystem, ett alumninätverk och ett partsforum. Åtgärderna kompletteras med satsningar på att effektivisera EIT:s styrning och införa ett nytt övervakningssystem för att bedöma EIT:s och KI-gruppernas resultat. Genom övervakningssystemet ska EIT kunna mäta sina resultat mot sina egna mål och mot bästa europeiska och internationella praxis.

Hur valdes områdena för de sex KI-grupperna? Hur bestämdes deras omfattning?

EU-kommissionen föreslår att EIT inrättar tre nya KI-grupper 2014: innovation för sunt liv och aktivt åldrande, råvaror (hållbar prospektering, utvinning, bearbetning, återvinning och ersättning) samt morgondagens livsmedel (hållbar försörjningskedja från producent till konsument). EIT ska inrätta tre till 2018 inom rörlighet i städer, mervärdestillverkning samt smarta, säkra samhällen. De här områdena inriktas på ekonomiska och samhälleliga utmaningar. De tre nya KI-grupperna bidrar till målen i Horisont 2020 och strategin Europa 2020 för sysselsättning och hållbar tillväxt.

EIT:s styrelse lämnade ett utkast till strategiskt innovationsprogram till EU-kommissionen i juni 2011, där de nya KI-gruppernas områden angavs. Samtidigt tog man fram kriterier för en objektiv bedömning av innovationspotentialen inom varje föreslaget område. Kriterierna dryftades med innovationskretsar i ett offentligt samråd.

Hur mycket pengar föreslår EU-kommissionen att EIT ska få 2014–2020?

Sedan 2008 har EIT fått 308,7 miljoner euro från EU:s budget för att inleda sin verksamhet. EU-kommissionen föreslår som en del av förslaget om Horisont 2020 att anslagen till EIT ska ökas avsevärt och uppgå till knappt 3,2 miljarder euro 2014–2020.

Budgeten föreslås öka så att de första tre KI-grupperna kan befästa sin verksamhet och växa och så att sex nya KI-grupperna kan grundas fram till 2018. I genomsnitt bidrar EIT med högst 25 % av den totala budgeten för en KI-grupp. Det exakta beloppet till varje KI-grupp kan variera eftersom de har olika anslagsbehov och en del av EIT-medlen anslås till KI-grupperna på konkurrensmässiga grunder.

Hur får EIT pengar från andra håll?

Finansieringsmodellen för EIT bygger på starka sidor och resurser hos de partner som deltar i KI-grupperna. Av KI-gruppernas finansiering kommer bara 25 % från EIT, medan resten kommer från andra källor, däribland partnerna i KI-grupperna.

De första erfarenheterna visar på att partnerna från näringslivet är starkt engagerade i verksamheten. KI-grupperna får också kompletterande offentliga medel från nationella och regionala myndigheter. Exempelvis har den tyska regeringen anslagit 50 miljoner euro på fem år till utbildningsinitiativet "Software Campus" inom KI-gruppen ICT Labs.

Varför är KI-gruppernas centrum så koncentrerade till vissa ställen?

KI-gruppernas centrum är belägna överallt i Europa. Dessutom är KI-gruppernas och deras partnerorganisationers verksamhet mer utspridda än vad man kan tro av centrumens geografiska läge. Exempelvis har KI-gruppen InnoEnergy sitt centrum ”Iberia” i Barcelona, men dess verksamhet och partnerorganisationer finns även i andra regioner i Spanien och i Portugal.

EIT inledde sin verksamhet nyligen, och i takt med att verksamheten utvidgas kommer det att expandera över Europa. EU-kommissionen är besluten att inom EIT främja kontakter mellan institutioner av hög kvalitet var de än finns i Europa. Detta är också en av de viktigaste prioriteringarna i det strategiska innovationsprogrammet.

Vad görs för att få EIT attraktivare för företagen, särskilt småföretagen?

EU-kommissionen vill bevara EIT:s flexibilitet men har föreslagit några åtgärder för att förenkla EIT:s beslutsgång. Områdena för de nya KI-grupperna valdes efter deras potential att skapa nya affärsmöjligheter.

Näringslivets engagemang i EIT och KI-grupperna är redan stort och ökar. I dagsläget omfattar KI-grupperna mer än 280 partnerorganisationer varav 113 (knappt 40 %) företag. KI-gruppen Climate omfattar exempelvis ett stort antal regionala småföretag. Företagen står för omkring en tredjedel av budgeten för KI-gruppen InnoEnergy på totalt 290 miljoner euro, och omkring 20 % av budgeten för EIT ICT Labs.

Företag, både multinationella storföretag och småföretag, tilltalas av EIT:s affärsmässiga, långsiktiga inställning till innovation och dess inriktning på flexibilitet och på enklare, klarare regler.

Vad ska EIT göra inom Horisont 2020?

EIT kommer att få stor betydelse inom Horisont 2020 för att främja innovation genom att sammanföra utbildning, forskning och företag av hög kvalitet. EIT sätter utbildningen i centrum för innovationen, medan KI-grupperna ska främja ett europeiskt nätverk av ekosystem för företag där entreprenörer kan omsätta nya idéer i säljbara varor och tjänster.

EIT bidrar till målet ”Att ta itu med samhällsutmaningar” i Horisont 2020 som komplement till andra initiativ i strategin. Det ska också bidra till målet ”Att skapa industriellt ledarskap och förutsättningar för konkurrenskraft” genom att stimulera resultatinriktad forskning och grundande av innovativa småföretag med hög tillväxtpotential. EIT ska slutligen bidra till målet ”Vetenskaplig spetskompetens” genom att underlätta rörlighet mellan forskningsområden, branscher och länder.

Horisont 2020 är förenklat och flexibelt så att EIT kan ta vara på sin innovationspotential fullt ut, lyfta fram nya tillvägagångssätt och attrahera näringslivets stöd. Programmet uppmuntrar EIT att utnyttja sin självständighet så att nya behov kan tillmötesgås snabbt.

Vad har EIT uträttat sedan starten?

Climate KIC och Naked Energy

Det brittiska nya företaget Naked Energy har tagit fram en hybridsolpanel som alstrar el och värme. Climate KIC lyfte fram produkten som en innovation inom solenergi och samarbetade med Naked Energy för att presentera tekniken till ett urval partner som sjukhus, skolor och köpcentrum. Mötena ledde till en överenskommelse med en stor snabbköpskejda, Sainsbury’s, om ett pilotprojekt. Företaget vann Climate-KIC:s riskkapitaltävling 2011 och EIT Entrepreneurship Award 2012.

EIT ICT Labs och Trifense

Företaget Trifense är avknoppat från Technische Universität Berlin, och skyddar företag och organisationer från dataintrång. Trifense vann EIT ICT Labs Award och arbetar nu med denna KI-grupp inom framtidens tillhandahållande av medier. Det börjar nu ge resultat i form av innovativa säkerhetslösningar. Samarbetet med KI-gruppen har hjälpt Trifense att knyta omfattande affärs- och forskningskontakter.

InnoEnergy och NOEM - Think Co2

NOEM - Think Co2 kom upp med ett koncept för ett energisnålt, prefabricerat modulhus som kan uppföras på några dagar för mindre än 2 000 euro/m2. Husen kan demonteras ännu snabbare så att de kan flyttas någon annanstans, och de kan byggas ut om mer utrymme behövs. Företaget i Barcelona vann EIT Entrepreneurship Award i klassen hållbar energi, och arbetar nu tillsammans med InnoEnergy på att utveckla och marknadsföra produkten.

HULT Global Case Challenge

Ett lag från EIT och KI-gruppen InnoEnergy vann i april 2012 andra pris i finalen i HULT Global Case Challenge, en av världens ledande företagstävlingar.

Det femhövdade laget tävlade med ett projekt för att öka användningen av solenergi i Afrika, och läste en masterskurs med stöd av EU och InnoEnergy. Tusentals studerande från över 130 länder och sex världsdelar tävlade i fem städer och på nätet för att nå finalen, som ägde rum i New Yorks stadsbibliotek i närvaro av USA:s f.d. president Bill Clinton och nobelfredspristagaren Muhammad Yunus.


Side Bar