Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

MEMO

Brusel 7. novembra 2012

Najčastejšie otázky o Európskom inovačnom a technologickom inštitúte (EIT)

Čo je to EIT?

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) bol založený v roku 2008 z iniciatívy Európskej komisie. Je to autonómny orgán EÚ, ktorý stimuluje inovačnú činnosť, udržateľný rast a konkurencieschopnosť na svetovej úrovni. Spája špičkové vysokoškolské inštitúcie, výskumné centrá a podniky a snaží sa dosiahnuť svoj cieľ prostredníctvom priekopníckej koncepcie cezhraničných verejno-súkromných partnerstiev známych ako znalostné a inovačné spoločenstvá (ZIS). EIT má svoje administratívne sídlo v Budapešti, pričom ZIS fungujú prostredníctvom 17 stredísk spoločného umiestnenia v celej Európe od Barcelony po Štokholm a od Londýna po Krakov. Doteraz boli vytvorené tri ZIS so zameraním na udržateľnú energetiku (ZIS InnoEnergy), zmenu klímy (ZIS Climate) a na informačnú a komunikačnú spoločnosť (EIT IKT Labs).

Ako si Komisia predstavuje ďalšie fungovanie EIT?

Účelom EIT je zvýšiť inovačnú kapacitu Európy vytváraním podnikateľov budúcnosti a zároveň zabezpečiť, aby bol európsky „vedomostný trojuholník“ najlepším na svete. Jeho ZIS sa zameriavajú na hlavné spoločenské výzvy a inštitút funguje ako katalyzátor zavádzania a využívania nových technológií a výskumu.

EIT a jeho ZIS sú vytvorené tak, aby dochádzalo k minimálnej byrokracii a boli dostatočne pružné na rýchle prispôsobenie sa novým alebo vznikajúcim potrebám a príležitostiam s cieľom dosiahnuť efektívne výsledky. Komisia si želá, aby EIT bol vzorom zjednodušenia.

Študenti, výskumní pracovníci a podnikatelia sú stredobodom jeho snáh o inováciu. Jeho vzdelávací rozmer vytvára nové príležitosti na rozvoj kariéry a prepojenie medzi akademickou obcou a súkromným sektorom.

Jeho prvé ZIS pôsobia relatívne krátko, ale už sa ukázal ich vplyv. Od začiatku pôsobenia ZIS bolo vytvorených 27 nových spoločností a pripravuje sa 35 patentov; viac než 800 absolventov vysokej školy je v súčasnosti zapísaných na magisterské štúdium ZIS/doktorandské programy a letné školy. Okrem toho sa v prvých troch ZIS zišlo 280 partnerov z oblasti vzdelávania, výskumu a podnikania.

Komisia očakáva, že do roku 2020 poskytne EIT impulz na vytvorenie až 600 nových spoločností a podporí 10 000 študentov magisterského štúdia a rovnaký počet študentov doktorandského štúdia zameraného na vedu a podnikanie.

Aké kroky budú nasledovať?

Komisia navrhla strategický inovačný program, v ktorom sú stanovené priority EIT na roky 2014 – 2020. Ide o konsolidáciu existujúcich ZIS, zriadenie šiestich nových ZIS a posilnenie vplyvu EIT v Európe. To predpokladá zdieľanie poznatkov získaných v ZIS s čo najširšou verejnosťou, napríklad prostredníctvom štipendijných programov, študentských sietí a fóra zainteresovaných strán. Tieto opatrenia by sa doplnili snahou o účinnejšiu správu EIT a zavedením nového monitorovacieho systému posudzovania výsledkov EIT a ZIS. Monitorovací systém umožní EIT porovnať svoje výsledky so svojimi cieľmi a najlepšími postupmi na európskej a svetovej úrovni.

Akým spôsobom boli vybraté témy šiestich nových ZIS? Aké kritériá boli použité na vymedzenie rozsahu ich pôsobnosti?

Komisia navrhla, aby EIT zriadil v roku 2014 tri nové ZIS: jedno zamerané na inovácie pre zdravý životný štýl a aktívne starnutie; druhé na suroviny – udržateľný prieskum, ťažbu, spracovanie, recyklovanie a nahrádzanie; a tretie na potraviny pre budúcnosť – udržateľný dodávateľský reťazec od zdrojov až po spotrebiteľov. V roku 2018 zriadi ďalšie tri ZIS zamerané na mestskú mobilitu, výrobu s pridanou hodnotou a inteligentné bezpečné spoločnosti. Ťažiskom vybraných tém sú ekonomické a spoločenské výzvy. Nové ZIS prispejú tiež k dosahovaniu cieľov iniciatívy Horizont 2020 a stratégie pre zamestnanosť a udržateľný rast: Európa 2020.

Základom výberu tém nových ZIS bol návrh strategického inovačného programu predložený Komisii riadiacou radou EIT v júni 2011. Súčasne sa vypracovali kritériá, aby sa zaistilo objektívne posúdenie inovačného potenciálu každej z navrhnutých tém. Tieto kritériá boli posúdené v spolupráci s inovačným spoločenstvom prostredníctvom verejných konzultácií.

Akú výšku finančných prostriedkov navrhuje Komisia pre EIT na obdobie 2014 –2020?

EIT od svojho založenia získal z rozpočtu EÚ 308,7 mil. EUR. Komisia v rámci svojho návrhu programu Horizont 2020 plánuje výrazne zintenzívniť svoju podporu EIT s rozpočtom takmer 3,2 mld. EUR na obdobie rokov 2014 – 2020.

Účelom zvýšenia rozpočtu je umožniť prvým trom ZIS, aby sa skonsolidovali a ďalej rozvíjali, a zároveň pripraviť podmienky na založenie šiestich nových ZIS do roku 2018. V priemere prispieva EIT až do výšky 25 % celkového rozpočtu ZIS. Výška príspevku určeného pre jednotlivé ZIS môže byť rôzna vzhľadom na ich odlišné rozpočtové potreby a podiel finančného príspevku EIT sa prideľuje ZIS na konkurenčnom základe.

Akým spôsobom si EIT zabezpečí financovanie z iných zdrojov?

Model financovania EIT stavia na silných stránkach a zdrojoch partnerov zapojených do ZIS. EIT poskytuje iba 25 % financovania ZIS; zvyšok sa čerpá z iných zdrojov vrátane partnerov ZIS.

Počiatočné skúsenosti poukazujú na vysoký stupeň zaangažovanosti priemyselných partnerov. ZIS tiež získali dodatočné verejné finančné prostriedky z vnútroštátnych a regionálnych zdrojov. Napríklad nemecká vláda pridelila 50 mil. EUR na päťročné obdobie vzdelávacej iniciatívy ZIS IKT Lab „Software Campus“.

Prečo sú strediská spoločného umiestnenia územne tak koncentrované?

Strediská spoločného umiestnenia a, v prípade ZIS Climate, strediská regionálnej implementácie a inovácií (RIC), sú roztrúsené po celej Európe. Okrem toho sa činnosti ZIS a ich partnerov rozširujú vo väčšom rozsahu, než by sa predpokladalo na základe veľkosti stredísk spoločného umiestnenia. Napríklad stredisko spoločného umiestnenia znalostného a inovačného spoločenstva InnoEnergy „Iberia“ má svoje sídlo v Barcelone, ale jeho činnosti a partneri zasahujú do iných regiónov Španielska, ako aj Portugalska.

EIT začal fungovať iba nedávno a s rozvojom jeho činností sa bude rozširovať aj jeho pôsobnosť v Európe. V rámci EIT je Komisia odhodlaná podporovať prepojenia medzi vynikajúcimi inštitúciami kdekoľvek v Európe. Je to jedna z hlavných priorít stanovených v strategickom inovačnom programe.

Čo sa robí preto, aby bol EIT atraktívnejší pre podniky, najmä pre MSP?

Komisia sa snaží zachovať potrebnú pružnosť EIT a súčasne navrhla opatrenia na zefektívnenie postupov rozhodovania a vykonávania EIT. Témy nových ZIS boli vybraté na základe ich potenciálu na vytvorenie nových príležitostí na podnikanie.

Zapojenie podnikov do EIT a jeho ZIS je už teraz významné a stále sa zvyšuje. K dnešnému dátumu majú ZIS viac než 280 partnerov, z ktorých 113 (takmer 40 %) sú podnikateľské organizácie. ZIS Climate napríklad zahŕňa veľký počet regionálnych MSP. Priemyselní partneri prispievajú približne tretinou do rozpočtu ZIS InnoEnergy, ktorý celkovo predstavuje 290 mil. EUR. Podiel priemyselných partnerov na rozpočte EIT IKT Labs predstavuje 20 %.

Spoločnosti – veľké nadnárodné aj MSP – priťahuje podnikateľsky orientovaný prístup k inováciám zo strany EIT vychádzajúci z dlhodobého hľadiska, ako aj jeho zameranie na pružnosť a snaha zabezpečiť jednoduchšie a jasnejšie pravidlá.

Aká je úloha EIT v rámci programu Horizont 2020?

V rámci programu Horizont 2020 bude mať EIT dôležitú úlohu spájať špičkové vzdelávanie, výskum a inovácie. EIT vníma vzdelávanie ako kľúčový predpoklad pre inovácie a ZIS podnietia vytvorenie celoeurópskej siete „ekosystémov“, ktorá pomôže podnikateľom premeniť nové nápady na obchodovateľné produkty a služby.

EIT spĺňa cieľ programu Horizont 2020 „riešenie spoločenských výziev“, pričom bude dopĺňať iné iniciatívy ako súčasť širšej stratégie. Prispeje aj k vytvoreniu „vedúceho postavenia v oblasti priemyslu a súťažných rámcov“ prostredníctvom stimulácie výskumu na základe výsledkov a posilnenia zakladania inovatívnych MSP s potenciálom vysokého rastu. EIT okrem toho prispeje k vytvoreniu „vynikajúcej vedeckej základne“ posilnením mobility vo všetkých disciplínach, sektoroch a krajinách.

Program Horizont 2020 poskytuje potrebné zjednodušenie a pružnosť s cieľom zabezpečiť, aby EIT mohol úplne využiť svoj inovačný potenciál, predviesť nové prístupy a pritiahnuť podnikateľskú komunitu. Podporuje EIT, aby svoju autonómnosť využíval naplno, aby mohol rýchlo reagovať na nové alebo vznikajúce potreby.

Aké úspechy dosiahol EIT od začiatku svojho pôsobenia?

ZIS Climate a Naked Energy

Novovzniknutý podnik so sídlom v Spojenom kráľovstve, Naked Energy, vytvoril hybridný solárny panel, ktorý vyrába elektrinu a teplo. ZIS Climate označil výrobok za inováciu v solárnych technológiách a spolu s Naked Energy predstavil túto technológiu vybraným partnerom, medzi ktorých patrili nemocnice, školy a obchodníci s nehnuteľnosťami. Tieto stretnutia vyústili k dohode s veľkým prevádzkovateľom supermarketov, Sainsbury´s, o začatí pilotného projektu. Spoločnosť v roku 2011 vyhrala v súťaži usporiadanej znalostným a inovačným spoločenstvom Climate a v roku 2012 získala cenu EIT za podnikanie.

EIT IKT Labs a Trifense

Spoločnosť Trifense, ktorá vznikla osamostatnením od berlínskej Technickej univerzity, sa snaží chrániť spoločnosti alebo organizácie pred hrozbami pre kybernetickú bezpečnosť. Trifense získala ocenenie EIT IKT Labs a v súčasnosti spolupracuje s týmto ZIS na jednej z jeho tematických akcií „médiá budúcnosti a poskytovanie obsahu“. V oblasti inovačných bezpečnostných riešení sa objavujú výsledky. Spolupráca so ZIS pomohla spoločnosti Trifense vytvoriť širokú škálu nových obchodných a výskumných kontaktov.

ZIS InnoEnergy a NOEM - Think Co2

Spoločnosť NOEM – Think Co2 predstavila koncept energeticky účinného, prefabrikovaného modulárneho domu, ktorý možno postaviť za pár dní, a to v cene menej než 2 000 EUR za meter štvorcový. Budovy sa dajú ešte rýchlejšie rozobrať, prepraviť na iné miesto a v prípade potreby väčšieho priestoru aj rozšíriť. Spoločnosť, so sídlom v Barcelone (Španielsko), získala cenu EIT za podnikanie v oblasti udržateľnej energetiky a v súčasnosti úzko spolupracuje so ZIS InnoEnergy na vývoji a uvádzaní výrobku na trh.

HULT Global Case Challenge

Tím zastupujúci Európsky inovačný a technologický inštitút a ZIS InnoEnergy vyhral v apríli 2012 druhú cenu v záverečnom kole jednej z popredných svetových súťaží v podnikaní, HULT Global Case Challenge.

Päťčlenný tím, ktorý predstavil projekt zameraný na podporu využívania slnečnej energie v Afrike, sa zúčastnil magisterského programu sponzorovaného Európskou úniou a ZIS InnoEnergy. Tisícky študentov, zastupujúcich viac ako 130 krajín a šesť kontinentov, súťažili v piatich mestách a on-line, aby sa dostali do finále, ktoré sa uskutočnilo v newyorskej verejnej knižnici za prítomnosti bývalého prezidenta Spojených štátov Billa Clintona a nositeľa Nobelovej ceny mieru Muhammada Yunusa.


Side Bar