Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

NOTATKA

Bruksela, dnia 7 listopada 2012 r.

Często zadawane pytania o Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

Czym jest EIT?

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) utworzono w 2008 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej. Jest on autonomicznym organem UE stymulującym innowacje na poziomie światowym, zrównoważony wzrost gospodarczy i konkurencyjność. Skupia on najlepsze instytucje szkolnictwa wyższego, ośrodki badawcze i przedsiębiorstwa, zmierzając do osiągnięcia postawionych mu celów za pomocą pionierskiej koncepcji transgranicznych partnerstw publiczno-prywatnych znanych jako wspólnoty wiedzy i innowacji (WWiI). Siedziba administracyjna EIT mieści się w Budapeszcie, ale WWiI działają w 17 centrach kolokacji w całej Europie, od Barcelony po Sztokholm i od Londynu po Kraków. Jak dotąd powstały trzy WWiI zajmujące się tematyką zrównoważonej energii (KIC InnoEnergy), zmiany klimatu (Climate KIC) oraz społeczeństwa informacyjno-komunikacyjnego (EIT ICT Labs).

Jaką wizję EIT ma Komisja?

Celem EIT jest pobudzenie innowacyjności Europy poprzez tworzenie warunków dla nowoczesnej przedsiębiorczości i zadbanie o to, by europejski „trójkąt wiedzy” mógł równać się ze światową czołówką. WWiI koncentrują się na głównych wyzwaniach społecznych, zaś EIT pełni rolę katalizatora dla wprowadzania i wykorzystywania nowych technologii oraz badań naukowych.

EIT i WWiI zorganizowane są tak, by do minimum ograniczyć biurokrację, a zarazem dać im możliwość szybkiego dostosowania się do nowych lub powstających potrzeb i możliwości. Dzięki temu mogą one skutecznie działać. Komisja pragnie, aby EIT był wzorem dla uproszczeń.

Główną siłą napędową innowacji EIT są studenci, badacze i przedsiębiorcy. Wymiar edukacyjny instytutu stwarza nowe możliwości rozwoju kariery oraz powiązania pomiędzy środowiskiem akademickim a sektorem przedsiębiorstw prywatnych.

Pierwsze WWiI działają od stosunkowo niedługiego czasu, ale ich wpływ jest już widoczny. Od czasu rozpoczęcia ich działalności utworzono 27 przedsiębiorstw, a rozpatrywanych jest 35 wniosków patentowych. Z możliwości udziału w studiach magisterskich i doktoranckich oraz zajęciach szkół letnich w ramach WWiI skorzystało ponad 800 studentów. Ponadto pierwsze trzy WWiI zgromadziły ponad 280 partnerów ze środowisk edukacyjnych, badawczych i biznesowych.

Komisja oczekuje, że do 2020 r. EIT przyczyni się do stworzenia nawet 600 nowych przedsiębiorstw i udzielenia wsparcia około 10 tys. studentów studiów magisterskich i 10 tys. doktorantów, głównie w zakresie nauk ścisłych i przedsiębiorczości.

Jakie będą dalsze działania?

Komisja przedstawiła wniosek dotyczący strategicznego planu innowacji, w którym określono priorytety EIT na lata 2014-2020. Należą do nich: konsolidacja istniejących WWiI, utworzenie sześciu kolejnych oraz zwiększenie oddziaływania EIT w całej Europie. Oznacza to jak najszersze rozpowszechnianie wiedzy uzyskanej dzięki działalności WWiI, m.in. poprzez programy stypendiów, sieć absolwentów i forum zainteresowanych stron. Powyższym środkom towarzyszyć będą starania mające na celu usprawnienie zarządzania EIT oraz stworzenie nowego systemu monitorowania umożliwiającego ocenę wyników działalności EIT i WWiI. System ten umożliwi EIT porównanie osiąganych wyników z założonymi celami oraz z najlepszymi rozwiązaniami na szczeblu europejskim i światowym.

W jaki sposób wybrano tematy dla sześciu nowych WWiI? Na jakich kryteriach oparto się przy określeniu zakresu tych tematów?

Wniosek Komisji zakłada utworzenie przez EIT w 2014 r. trzech nowych WWiI poświęconych: innowacjom na rzecz zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się; surowcom – ich zrównoważonemu poszukiwaniu, wydobywaniu, przetwarzaniu, recyklingowi i zastępowaniu oraz żywności przyszłości – zrównoważonemu łańcuchowi dostaw od zasobów do konsumentów. Kolejne trzy wspólnoty, poświęcone mobilności w miastach, produkcji oferującej wartość dodaną oraz inteligentnym i bezpiecznym społeczeństwom, powstałyby w 2018 r. Wybrane tematy koncentrują się na wyzwaniach gospodarczych i społecznych. Nowe WWiI przyczynią się również do osiągnięcia celów programu „Horyzont 2020” i strategii „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Podstawę wyboru tematów dla nowych WWiI stanowił projekt strategicznego planu innowacji przedłożony Komisji przez Radę Zarządzającą EIT w czerwcu 2011 r. Jednocześnie opracowano kryteria, które miały zagwarantować obiektywną ocenę potencjału innowacyjnego każdego z proponowanych tematów. Kryteria te zostały poddane ocenie szerszej wspólnoty innowacji w drodze konsultacji społecznej.

Ile środków proponuje Komisja dla EIT na lata 2014–2020?

Na początkową fazę swojej działalności EIT otrzymał od 2008 r. z budżetu UE 308,7 mln euro. W ramach proponowanego programu „Horyzont 2020” Komisja przewiduje znaczne zwiększenie wsparcia dla EIT, a mianowicie budżet w wysokości 3,2 mld EUR w latach 2014–2020.

Budżet zwiększono, by umożliwić pierwszym trzem WWiI konsolidację i rozwój oraz by utorować drogę dla utworzenia sześciu nowych WWiI do 2018 r. Średni wkład EIT do ogólnego budżetu WWiI wynosi do 25%. Kwoty kierowane do poszczególnych WWiI mogą być różne, ponieważ różne są też potrzeby budżetowe każdej ze wspólnot, a część finansowania EIT przydzielana jest wspólnotom na zasadzie konkurencji.

W jaki sposób EIT zapewni finansowanie z innych źródeł?

Model finansowania EIT opiera się na mocnych stronach i zasobach partnerów zaangażowanych w WWiI. EIT zapewnia zaledwie 25% środków finansowych WWiI; pozostała część pochodzi z innych źródeł, w tym od partnerów WWiI.

Doświadczenia związane z początkowym okresem pokazały bardzo wysoki poziom zaangażowania partnerów przemysłowych. WWiI udało się również uzyskać dodatkowe fundusze publiczne ze źródeł krajowych i regionalnych. Rząd niemiecki na przykład przeznaczył 50 mln EUR w okresie pięciu lat na inicjatywę edukacyjną „Software Campus” prowadzoną przez WWiI ICT Labs.

Dlaczego centra kolokacji są tak skoncentrowane geograficznie?

Centra kolokacji, a w przypadku Climate KIC regionalne ośrodki wdrożeń i innowacji, są rozsiane po Europie. Ponadto działania WWiI i ich partnerów są rozłożone szerzej, niż mogłoby sugerować umiejscowienie centrów kolokacji. Na przykład ośrodek kolokacji „Iberia” należący do KIC InnoEnergy ma siedzibę w Barcelonie, ale jego działalność i partnerzy obejmują też inne regiony Hiszpanii, a także Portugalii.

EIT działa od niedawna; w miarę rozszerzania jego działalności będzie rósł również jego zasięg geograficzny w Europie. Komisja jest zdeterminowana, aby pod auspicjami EIT zacieśniać więzi pomiędzy najlepszymi instytucjami, niezależnie od ich lokalizacji w Europie. Jest to jednym z głównych priorytetów określonych w strategicznym planie innowacji.

Jakie działania są podejmowane w celu zwiększenia atrakcyjności EIT dla przedsiębiorstw, w szczególności dla MŚP?

Bez uszczerbku dla koniecznej elastyczności EIT Komisja zaproponowała środki mające na celu usprawnienie istniejących w EIT procedur podejmowania decyzji i ich realizacji. Tematy dla nowych WWiI wybrano na podstawie ich zdolności do tworzenia nowych możliwości dla przedsiębiorstw.

Zaangażowanie środowisk biznesu w EIT i WWiI już teraz jest znaczące i stale rośnie. Dotąd WWiI mają ponad 280 partnerów, z czego 113 (prawie 40%) to organizacje przedsiębiorców. We wspólnotę Climate KIC zaangażowanych jest na przykład wiele regionalnych MŚP. Wkład partnerów przemysłowych do wynoszącego 290 mln EUR budżetu InnoEnergy KIC sięga około jednej trzeciej środków. W przypadku EIT ICT Labs udział partnerów przemysłowych w budżecie wynosi 20%.

Atrakcyjne dla przedsiębiorstw – zarówno tych wielkich międzynarodowych, jak i tych małych i średnich – jest probiznesowe, długoterminowe podejście EIT do innowacji, jak również nacisk, jaki EIT kładzie na elastyczność, a także podejmowane przezeń wysiłki w celu zapewnienia prostszych i jaśniejszych zasad.

Jaką rolę pełni EIT w ramach programu „Horyzont 2020”?

W ramach programu „Horyzont 2020” EIT będzie odgrywać kluczową rolę w sprzyjaniu innowacji poprzez połączenie doskonałej jakości edukacji, badań naukowych i biznesu. Dla EIT sednem innowacji jest edukacja. Działalność WWiI zaowocuje ogólnoeuropejską siecią „eko-systemów”, które umożliwią przedsiębiorcom przekształcanie nowych koncepcji w produkty i usługi nadające się do wprowadzenia na rynek.

EIT jest częścią realizacji celu „stawianie czoła wyzwaniom społecznym” w ramach programu „Horyzont 2020”, uzupełniając inne inicjatywy w ramach szerszej strategii. Przyczyniać się on będzie także do osiągnięcia celu „wiodąca pozycja w przemyśle i konkurencyjne warunki” poprzez stymulowanie ukierunkowanych na wyniki badań naukowych i wspieranie tworzenia innowacyjnych MŚP mających duży potencjał rozwoju. EIT przyczyni się nadto do utworzenia „doskonałej bazy naukowej” przez promowanie mobilności między dyscyplinami, sektorami i państwami.

Program „Horyzont 2020” zagwarantuje niezbędne uproszczenia i elastyczność, dzięki którym EIT będzie mógł w pełni wykorzystać swój potencjał innowacyjny, zaprezentować nowe podejścia i przyciągnąć przedsiębiorców. Stanowi to dla EIT zachętę do pełnego wykorzystania jego autonomii, tak aby mógł on szybko reagować na nowe lub pojawiające się potrzeby.

Jakie osiągnięcia ma EIT na swoim koncie od czasu jego utworzenia?

Climate KIC i Naked Energy

Naked Energy, nowo utworzona firma z Wielkiej Brytanii, stworzyła hybrydowy panel słoneczny, wytwarzający energię elektryczną i ciepło. Wspólnota Climate-KIC uznała, że produkt ten stanowi innowację w technologii energii słonecznej, i we współpracy z Naked Energy przedstawiła tę technologię wybranym partnerom, w tym szpitalom, szkołom i kompleksom handlowym. W wyniku tych spotkań zawarto umowę z dużą siecią supermarketów Sainsbury’s w celu rozpoczęcia programu pilotażowego. Przedsiębiorstwo wygrało konkurs przedsiębiorców Climate-KIC w 2011 r. i zdobyło nagrodę przedsiębiorczości EIT w 2012 r.

EIT ICT Labs i Trifense

Trifense, przedsiębiorstwo odpryskowe Uniwersytetu Technicznego w Berlinie, zajmuje się ochroną firm i organizacji przed zagrożeniami cyfrowymi. Firma Trifense zdobyła nagrodę EIT ICT Labs, a obecnie współpracuje z WWiI nad jednym z jej tematycznych kierunków działania – „Media przyszłości i dostarczanie treści”, co przynosi wyniki w zakresie innowacyjnych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa. Dzięki współpracy z WWiI firma Trifense była w stanie nawiązać liczne nowe kontakty biznesowe i badawcze.

KIC InnoEnergy i NOEM - Think Co2

Przedsiębiorstwo NOEM - Think Co2 jest autorem koncepcji energooszczędnego domu z prefabrykowanych modułów, możliwego do postawienia w ciągu kilku dni, którego cena za metr kwadratowy nie przekracza 2 000 euro. Budynek taki można jeszcze szybciej rozebrać i przenieść w inne miejsce, a także rozbudowywać w miarę zapotrzebowania na powierzchnię. Spółka z siedzibą w Barcelonie (Hiszpania) zdobyła nagrodę przedsiębiorczości EIT w kategorii zrównoważonej energii, a obecnie współpracuje z KIC InnoEnergy nad rozwojem produktu i wprowadzeniem go na rynek.

HULT Global Case Challenge

W kwietniu 2012 r. zespół reprezentujący Europejski Instytut Innowacji i Technologii oraz KIC InnoEnergy zdobył drugą nagrodę w finale jednego z najważniejszych konkursów biznesowych na świecie – HULT Global Case Challenge.

Zespół pięciu uczestników studiów magisterskich sponsorowanych przez Unię Europejską i KIC InnoEnergy przedstawił projekt zmierzający do zwiększenia stosowania energii słonecznej w Afryce. O wejście do finału, który odbył się w Nowojorskiej Bibliotece Publicznej w obecności byłego prezydenta USA Billa Clintona i laureata Pokojowej Nagrody Nobla Muhammada Yunusa, konkurowało w pięciu miastach i w internecie tysiące studentów reprezentujących ponad 130 państw z sześciu kontynentów.


Side Bar