Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 7 november 2012

Veelgestelde vragen over het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)

Wat is het EIT?

Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) is in 2008 opgericht op initiatief van de Europese Commissie en is een autonoom EU-orgaan dat innovatie van wereldklasse, duurzame groei en concurrentievermogen stimuleert. Het EIT brengt instellingen voor hoger onderwijs, onderzoekscentra en ondernemingen van topniveau samen en streeft zijn doelstellingen na door middel van een baanbrekend concept van grensoverschrijdende publiek-private partnerschappen, bekend als kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG's). Het administratieve hoofdkwartier van het EIT is gevestigd in Boedapest; de KIG's werken vanuit 17 colocatiecentra in heel Europa, van Barcelona tot Stockholm en van London tot Krakau. Tot dusver zijn er drie KIG’s opgericht, die zich richten op duurzame energie (de InnoEnergy-KIG), klimaatverandering (de Klimaat-KIG) en de informatie- en communicatiemaatschappij (EIT-ICT Labs).

Wat is de visie van de Commissie voor het EIT?

Het doel van het EIT is het innovatief vermogen van Europa te bevorderen door een voedingsbodem voor de ondernemers van morgen te creëren en door ervoor te zorgen dat de Europese “kennisdriehoek” tot de wereldtop behoort. De KIG’s houden zich bezig met de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen; het EIT fungeert als katalysator voor de acceptatie en exploitatie van nieuwe technologieën en nieuw onderzoek.

Het EIT en de KIG's zijn zodanig opgezet dat de administratieve rompslomp tot een minimum beperkt blijft en zij de flexibiliteit hebben die nodig is om snel te kunnen inspelen op nieuwe en zich nog ontluikende behoeften en kansen en zo doeltreffende resultaten kunnen boeken. De Commissie wil dat het EIT een model voor vereenvoudiging wordt.

Studenten, onderzoekers en ondernemers staan centraal in het streven van het EIT naar innovatie. Op onderwijsgebied schept het EIT nieuwe mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en bouwt het bruggen tussen de academische wereld en de private sector.

De eerste KIG's zijn pas sinds relatief korte tijd operationeel, maar hebben hun effect al bewezen. Sinds de eerste KIG's van start zijn gegaan, zijn 27 nieuwe ondernemingen opgezet en 35 octrooien aangevraagd, en zijn er meer dan 800 afgestudeerden die een KIG-master, ‑doctoraat of –zomercursus volgen of zich daarvoor hebben ingeschreven. De eerste drie KIG's hebben bovendien meer dan 280 partners uit het onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven bij elkaar gebracht.

De Commissie verwacht dat het EIT tegen 2020 de aanzet zal hebben gegeven tot het opzetten van wel 600 starters, en ondersteuning zal geven aan 10 000 masteropleidingen en 10 000 promotieonderzoeken gericht op wetenschap en ondernemerschap.

Wat zijn de volgende stappen?

De Commissie heeft een strategische innovatieagenda voor het EIT voorgesteld met daarin de prioriteiten voor de periode 2014-2020, te weten consolidatie van de bestaande KIG's, de oprichting van zes nieuwe KIG's, en het vergroten van het effect van het EIT in heel Europa. Daarbij is het de bedoeling dat de door de KIG's voortgebrachte kennis met een zo breed mogelijk publiek wordt gedeeld, bijvoorbeeld via beurzen, een oud-studentennetwerk en een forum van belanghebbenden. Naast deze maatregelen zal gewerkt worden aan een efficiënter beheer van het EIT en zal een nieuw monitoringsysteem worden ingevoerd om de prestaties van het EIT en de KIG's te evalueren. Hierdoor zal het EIT kunnen beoordelen in hoeverre de eigen doelstellingen worden bereikt, en de eigen prestaties kunnen vergelijken met de beste praktijken op Europees en mondiaal niveau.

Hoe zijn de thema's voor de zes nieuwe KIG's geselecteerd? Welke criteria werden gehanteerd bij de bepaling van hun reikwijdte?

De Commissie heeft voorgesteld dat het EIT in 2014 KIG's opricht voor drie nieuwe thema's: innovatie op het gebied van gezonde leefgewoonten en actief ouder worden, grondstoffen — duurzame exploratie, winning, verwerking, recycling en vervanging, en voedsel voor de toekomst — een duurzame toevoerketen van de bron naar de consument. In 2018 moeten er nog eens drie komen, voor stedelijke mobiliteit, productie met toegevoegde waarde en slimme en veilige samenlevingen. De geselecteerde thema’s richten zich op economische en maatschappelijke uitdagingen. De nieuwe KIG's zullen ook bijdragen tot de doelstellingen van Horizon 2020 en de Europa 2020-strategie voor banen en duurzame groei.

De ontwerpagenda strategische innovatie die de raad van bestuur in juni 2011 bij de Commissie heeft ingediend, was het uitgangspunt voor de keuze van de thema’s voor de nieuwe KIG’s. Tegelijkertijd werden criteria ontwikkeld om te zorgen voor een objectieve beoordeling van het innovatievermogen van elk van de voorgestelde nieuwe thema's. Deze criteria zijn beoordeeld door middel van openbare raadpleging binnen de bredere innovatiegemeenschap.

Hoeveel financiële steun zal het EIT volgens het voorstel van de Commissie in 2014-2020 ontvangen?

Sinds 2008 heeft het EIT voor zijn aanloopfase 308,7 miljoen euro uit de EU-begroting ontvangen. De Commissie wil als onderdeel van haar voorstel voor Horizon 2020 de steun voor het EIT sterk verhogen, tot bijna 3,2 miljard EUR voor de periode 2014‑2020.

Deze verhoging heeft tot doel de eerste drie KIG’s in staat te stellen te consolideren en groeien, en de voorbereidingen te treffen voor het oprichten van zes nieuwe KIG’s in 2018. Gemiddeld beloopt de bijdrage van het EIT tot 25 % van de totale begroting van een KIG. Het toegekende bedrag varieert per KIG, omdat elke KIG andere budgettaire behoeften heeft, en omdat een deel van de middelen door het EIT op concurrerende basis onder de KIG's wordt verdeeld.

Hoe trekt het EIT financiering uit andere bronnen aan?

Het financieringsmodel van het EIT bouwt voort op de sterke punten en de (bedrijfs)middelen van de KIG-partners. Slechts 25 % van de financiering van de KIG's wordt verstrekt door het EIT; de rest is afkomstig van andere bronnen, waaronder de KIG-partners.

Uit de eerste ervaringen is een zeer hoge mate van betrokkenheid van de partners uit het bedrijfsleven gebleken. De KIG's hebben ook aanvullende financiering genoten van nationale en regionale overheden. De Duitse regering bijvoorbeeld, heeft 50 miljoen euro over een periode van vijf jaar toegewezen aan het onderwijsinitiatief "Software Campus" van de KIG ICT Labs.

Waarom liggen de colocatiecentra geografisch zo dicht bij elkaar?

Colocatiecentra, en — in het geval van de Klimaat-KIG — regionale uitvoerings- en innovatiecentra (RIC's) zijn op verschillende plekken in Europa gevestigd. Bovendien zijn de KIG’s en hun partners over een groter gebied actief dan de ligging van de colocatiecentrum zou doen vermoeden. Het colocatiecentrum InnoEnergy-KIG Iberia, bijvoorbeeld, is in Barcelona gevestigd, maar is actief en heeft partners in andere Spaanse regio's en in Portugal.

Het EIT is nog maar net operationeel geworden en zal zich verder over Europa uitbreiden naarmate zijn activiteiten zich verder ontwikkelen. De Commissie is vastbesloten het EIT-kader te gebruiken om banden tussen uitmuntende instellingen en organisaties te bevorderen waar dan ook in Europa. Dit is een van de belangrijkste prioriteiten van de strategische innovatieagenda.

Wat wordt er gedaan om het EIT aantrekkelijker maken voor ondernemingen, met name voor kmo’s?

De Commissie heeft maatregelen voorgesteld om de besluitvormings- en uitvoeringsprocedures van het EIT te stroomlijnen, en tegelijkertijd de nodige flexibiliteit te behouden. De thema's voor de nieuwe KIG’s zijn gekozen op basis van hun potentieel om nieuwe zakelijke mogelijkheden te creëren.

Het bedrijfsleven is al nauw betrokken bij het EIT en de KIG’s en deze betrokkenheid groeit nog steeds. Er zijn momenteel meer dan 280 KIG-partners, waarvan 113 (bijna 40 %) bedrijfsorganisaties zijn. De Klimaat-KIG omvat bijvoorbeeld een groot aantal regionale kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s). Industriële partners dragen ongeveer een derde van de begroting van de KIG InnoEnergie bij, die in totaal 290 miljoen euro bedraagt. In het geval van de EIT ICT Labs komt 20 % van de begroting voor rekening van de partners uit het bedrijfsleven.

Bedrijven — zowel grote multinationals als kmo’s — voelen zich met name aangesproken tot het EIT vanwege zijn bedrijfsgerichte en lange-termijnbenadering van innovatie, zijn aandacht voor flexibiliteit en zijn streven naar regels die eenvoudiger en duidelijker zijn.

Wat is de rol van het EIT in Horizon 2020?

In Horizon 2020 zal het EIT een cruciale rol spelen bij het stimuleren van innovatie door het combineren van onderwijs, onderzoek en het zakenleven op topniveau. Het EIT kent onderwijs een centrale rol toe bij innovatie en de KIG's zullen een krachtige impuls geven aan een Europees netwerk van "ecosystemen" die ondernemers in staat zullen stellen nieuwe ideeën om te zetten in commerciële producten en diensten.

Het EIT past in de Horizon 2020-doelstelling "het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen", en zal andere initiatieven aanvullen als onderdeel van de bredere strategie. Ook zal het bijdragen aan "industrieel leiderschap en kaders voor de mededinging" door resultaatgericht onderzoek te stimuleren en de oprichting van innovatieve kmo’s met een groot groeipotentieel te bevorderen. Het EIT draagt verder bij tot het creëren van een "basis voor uitmuntende wetenschap" door mobiliteit tussen disciplines, sectoren en landen te stimuleren.

Horizon 2020 biedt de vereenvoudiging en flexibiliteit die nodig is om ervoor te zorgen dat het EIT zijn innovatiepotentieel volledig benut, een podium biedt voor nieuwe benaderingen en bedrijven aantrekt. Het initiatief moedigt het EIT aan ten volle gebruik te maken van zijn autonomie zodat het snel kan inspelen op nieuwe of zich nog ontluikende behoeften.

Wat heeft het EIT intussen bereikt?

Klimaat-KIG en Naked Energy

Naked Energy, een startende onderneming in het Verenigd Koninkrijk, heeft een hybride zonnepaneel ontworpen dat elektriciteit en warmte genereert. De Klimaat-KIG heeft het product aangemerkt als een zonnetechnologische innovatie en heeft met Naked Energy samengewerkt om de technologie aan een aantal partners te presenteren, waaronder ziekenhuizen, scholen en detailhandels. Deze bijeenkomsten hebben geleid tot een overeenkomst met een grote supermarktketen, Sainsbury's, om een proefproject te lanceren. Het bedrijf won de venturewedstrijd van de Klimaat-KIG in 2011 en de ondernemerschapsprijs van het EIT in 2012.

EIT ICT Labs en Trifense

Trifense, een "spin-off" van de technische universiteit van Berlijn, probeert bedrijven en organisaties te beschermen tegen bedreigingen van de cyberveiligheid. Trifense won het EIT ICT Labs-prijs en werkt nu met de KIG aan een van diens thematische actielijnen, "Toekomstige media en levering van inhoud". Hieruit vloeien innovatieve veiligheidsoplossingen voort. Samenwerking met de KIG heeft Trifense geholpen een grote verscheidenheid aan nieuwe zakelijke en onderzoeksverbindingen op te bouwen.

KIC InnoEnergy en NOEM – Think Co2

NOEM - Think Co2 kwam met een concept voor een energie-efficiënt geprefabriceerd modulair huis dat voor minder dan 2 000 euro per vierkante meter in enkele dagen kan worden gebouwd. Als zij naar een andere locatie moeten, kunnen de huizen nog sneller worden ontmanteld, en zij kunnen ook worden vergroot als meer ruimte nodig is. De in Barcelona (Spanje) gevestigde onderneming won het EIT-ondernemerschapsprijs voor duurzame energie en werkt nu nauw samen met KIC InnoEnergy om het product te ontwikkelen en op de markt te brengen.

HULT Global Case Challenge

Een team van het Europees Instituut voor innovatie en technologie en van KIG InnoEnergy won in april 2012 de tweede prijs in de finale van één van 'swerelds leidende industriële wedstrijden, de HULT Global Case Challenge.

Het team, bestaande uit vijf mensen die een door de Europese Unie en KIC InnoEnergy financieel ondersteunde masteropleiding volgden, presenteerde een project gericht op de stimulering van het gebruik van zonne-energie in Afrika. Duizenden studenten uit meer dan 130 landen en zes continenten gingen in vijf steden of online de strijd aan om de finale te bereiken, die plaatsvond in de openbare bibliotheek van New York, in aanwezigheid van de voormalige Amerikaanse president Clinton en Muhammad Yunus, winnaar van de Nobelprijs voor de vrede.


Side Bar