Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

MEMO

Briselē, 2012. gada 7. novembrī

Biežāk uzdotie jautājumi par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu (EIT)

Kas ir EIT?

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT), kas pēc Eiropas Komisijas ierosinājuma tika izveidots 2008. gadā, ir neatkarīga ES iestāde, kas stimulē pasaules klases inovācijas, ilgtspējīgu izaugsmi un konkurētspēju. Tas apvieno izcilas augstākās izglītības iestādes, pētniecības centrus un uzņēmumus un savus mērķus sasniedz, izmantojot novatorisku koncepciju – pārrobežu publiskās un privātās partnerības, kas pazīstamas kā zināšanu un inovāciju kopienas (turpmāk "ZIK"). EIT galvenais birojs atrodas Budapeštā, savukārt zināšanu un inovāciju kopienas darbojas 17 sadarbības centros visā Eiropā, no Barselonas līdz Stokholmai un no Londonas līdz Krakovai. Līdz šim izveidotas trīs zināšanu un inovāciju kopienas, kuras nodarbojas ar ilgtspējīgu enerģētiku (ZIK InnoEnergy), klimata pārmaiņām (ZIK Climate) un informācijas un komunikācijas sabiedrību (EIT ICT Labs).

Kāds ir Komisijas redzējums attiecībā uz EIT?

EIT mērķis ir palielināt Eiropas spēju ieviest inovācijas, veidojot nākotnes uzņēmējus un nodrošinot, ka Eiropas "zināšanu trīsstūris" ir mēraukla pasaules labākajiem. Zināšanu un inovāciju kopienas pievēršas nozīmīgākajiem sociālajiem uzdevumiem, bet EIT darbojas kā katalizators, kas paātrina jauno tehnoloģiju un pētījumu apguvi un izmantošanu.

EIT un tā zināšanu un inovāciju kopienas ir izveidotas tā, lai maksimāli būtu samazināta birokrātija, un lai tās varētu elastīgi un ātri pielāgoties jaunām vajadzībām un iespējām ar mērķi nodrošināt iedarbīgus rezultātus. Komisija vēlas, lai EIT būtu kā vienkāršošanas paraugs.

EIT inovācijas galvenokārt virza uz priekšu studenti, pētnieki un uzņēmēji. Tā izglītības dimensija rada jaunas karjeras izaugsmes iespējas un paver ceļu akadēmisko aprindu sadarbībai ar privāto sektoru.

Lai gan pirmās zināšanu un inovāciju kopienas darbojas neilgu laiku, tās jau ir apliecinājušas savu ietekmi. Kopš minēto kopienu izveidošanas ir radīti 27 jauni uzņēmumi un ir pieteikti 35 patenti; vairāk nekā 800 augstskolu absolventu ir pieteikušies vai patlaban piesakās ZIK maģistra/doktora grāda iegūšanas programmās un dalībai vasaras skolās. Turklāt pirmās trīs zināšanu un inovāciju kopienas ir piesaistījušas vairāk nekā 280 partneru izglītības, pētniecības un uzņēmējdarbības jomā.

Komisija paredz, ka līdz 2020. gadam EIT rosinās impulsu 600 jaunu uzņēmumu izveidei un atbalstīs 10 000 maģistrantu un 10 000 doktorantu zinātnē un uzņēmējdarbībā.

Turpmākie pasākumi

Komisija ir nākusi klajā ar Stratēģisku inovāciju programmu, kurā izklāstītas EIT 2014.–2020. gada prioritātes, proti, konsolidēt esošās zināšanu un inovāciju kopienas, izveidot sešas jaunas un veicināt EIT ietekmi visā Eiropā. Lai to panāktu, zināšanu un inovāciju kopienās iegūtās zināšanas būs jādara zināmas visplašākajai iespējamai auditorijai, izmantojot, piemēram, stipendiju shēmas, absolventu tīklu un iesaistīto personu forumu. Šos pasākumus papildinās centieni uzlabot EIT pārvaldības efektivitāti un ieviest jaunu pārraudzības sistēmu, lai novērtētu EIT un zināšanu un inovāciju kopienu darbību. Minētā sistēma ļaus novērtēt EIT darbību, ņemot vērā izvirzītos mērķus un paraugpraksi Eiropas un pasaules līmenī.

Kā tika atlasītas jomas sešām jaunajām zināšanu un inovāciju kopienām? Kādi kritēriji tika izmantoti to tvēruma noteikšanai?

Komisija ir ierosinājusi EIT 2014. gadā izveidot trīs jaunas zināšanu un inovāciju kopienas šādās jomās: veselīga dzīve un aktīvas vecumdienas, izejvielas — ilgtspējīga izpēte, ieguve, pārstrāde, otrreizējā pārstrāde un aizstāšana, kā arī pārtika nākotnei — ilgtspējīga piegādes ķēde no resursiem līdz patērētājiem. 2018. gadā tā izveidos vēl trīs zināšanu un inovāciju kopienas: mobilitāte pilsētās, ražošana ar pievienoto vērtību un gudra un droša sabiedrība. Izvēlētajās jomās uzmanība tiks veltīta ekonomiskajiem un sociālajiem uzdevumiem. Jaunās zināšanu un inovāciju kopienas arī veicinās programmas "Apvārsnis 2020" un nodarbinātības un izaugsmes stratēģijas "Eiropa 2020" mērķu izpildi.

Jauno zināšanu un inovāciju kopienu jomas tika izvēlētas, balstoties uz Stratēģiskās inovāciju programmas projektu, ko 2011. gada jūnijā EIT valde iesniedza Komisijai. Paralēli tam tika izstrādāti kritēriji, kas ļaus objektīvi novērtēt inovāciju potenciālu, ko piedāvā katra ierosinātā tēma. Šos kritērijus, izmantojot sabiedrisko apspriešanos, izvērtēja visdažādākie inovāciju jomas pārstāvji.

Kāds būs pēc Komisijas ierosinājuma EIT saņemtais finansējums 2014.–2020. gadā?

EIT savas darbības uzsākšanai kopš 2008. gada no ES budžeta ir saņēmis 308,7 miljonus eiro. Komisija plāno ievērojami palielināt programmā "Apvārsnis 2020" pieejamo atbalstu EIT, tam 2014.–2020. gadā paredzot budžetu gandrīz 3,2 miljardu eiro apmērā.

Budžets tiek palielināts ar mērķi ļaut pirmajām trim zināšanu un inovāciju kopienām apvienoties un attīstīties, kā arī iezīmēt ceļu sešu jaunu zināšanu un inovāciju kopienu izveidei līdz 2018. gadam. EIT vidējais ieguldījums kopējā zināšanu un inovāciju kopienu budžetā ir līdz pat 25 %. Katrai zināšanu un inovāciju kopienai piešķirtā summa var atšķirties, jo dažādas ir to vajadzības līdzekļu ziņā un daļa no EIT finansējuma zināšanu un inovāciju kopienām tiek piešķirta uz konkursa pamata.

EIT nodrošinās finansējumu no citiem avotiem?

EIT finansējuma modeļa pamatā ir zināšanu un inovāciju kopienās iesaistīto partneru priekšrocības un resursi. EIT nodrošina zināšanu un inovāciju kopienu finansējumu tikai 25 % apmērā, bet pārējā summa tiek iegūta no citiem avotiem, tostarp to nodrošina zināšanu un inovāciju kopienu partneri.

Līdzšinējā pieredze liecina, ka šajās kopienās ļoti aktīvi iesaistās rūpnieciskās jomas partneri. Turklāt zināšanu un inovāciju kopienas ir saņēmušas publisko finansējumu arī no valstu un reģionālajiem avotiem. Piemēram, ZIK ICT Labs īstenotajai izglītības iniciatīvai "Software Campus" Vācijas valdība ir piešķīrusi 50 miljonus eiro izmantošanai piecu gadu laikā.

Kāpēc sadarbības centri ir koncentrēti pēc ģeogrāfiskā principa?

Sadarbības centri un – ZIK Climate gadījumā reģionālās īstenošanas un inovāciju centri – ir izvietoti visā Eiropā. Turklāt ZIK un to partneru darbības noris plašāk nekā sadarbības centros īstenotās darbības. Piemēram, ZIK InnoEnergy sadarbības centra Iberia galvenais birojs atrodas Barselonā, bet tas darbojas un tā partneri atrodas citos Spānijas reģionos, kā arī Portugālē.

EIT tikai nesen ir sācis darboties, un līdz ar darbības paplašināšanos tas izvērsīs savu darbību arī citviet Eiropā. Atbilstoši EIT galvenajiem darbības principiem Komisija ir apņēmusies dibināt sakarus ar izcilības iestādēm it visur Eiropā. Tā ir viena no galvenajām Stratēģiskajā inovāciju programmā izvirzītajām prioritātēm.

Kas tiek darīts, lai EIT kļūtu pievilcīgāks uzņēmumiem, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem?

Komisija ir ierosinājusi pasākumus, kas veicami, lai vienkāršotu EIT lēmumu pieņemšanas un īstenošanas procedūras, vienlaikus saglabājot EIT nepieciešamo elastīgumu. Jauno ZIK tēmas tika izvēlētas, ņemot vērā to potenciālu radīt jaunas uzņēmējdarbības iespējas.

Jau tagad EIT un tā zināšanu un inovāciju kopienās ir iesaistījušies daudz uzņēmumu, kuru skaits arvien palielinās. Līdz šim zināšanu un inovāciju kopienām ir vairāk nekā 280 partneru, 113 no tiem (jeb gandrīz 40 %) ir uzņēmējdarbības organizācijas. Piemēram, ZIK Climate darbojas ievērojams skaits reģionālo mazo un vidējo uzņēmumu. Rūpniecības uzņēmumu ieguldījums veido apmēram vienu trešo daļu no ZIK InnoEnergy budžeta, kas ir 290 miljoni eiro. Rūpniecības uzņēmumu ieguldījums EIT ICT Labs budžetā ir 20 %.

Uzņēmumus – gan daudznacionālos, gan mazos un vidējos uzņēmumus – piesaista EIT uz uzņēmējdarbību vērstā ilgtermiņa pieeja inovācijām, kā arī uzsvars uz elastīgumu un centieni nodrošināt vienkāršākus un skaidrākus noteikumus.

EIT nozīme programmā "Apvārsnis 2020"

Programmā "Apvārsnis 2020" Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtam, kas apvieno izcilu izglītību, pētniecību un uzņēmējdarbību, būs izšķirīga nozīme inovāciju veicināšanā. EIT izvirza izglītību inovāciju centrā, un zināšanu un inovāciju kopienas veidos Eiropas mēroga "ekosistēmu" tīklu, kas ļaus uzņēmējiem jaunās idejas pārvērst pārdodamos ražojumos un pakalpojumos.

EIT pilda programmas "Apvārsnis 2020" mērķi risināt sociālos uzdevumus, papildinot citas plašākā stratēģijā ietvertās iniciatīvas. Turklāt tas veicinās mērķa "vadošā loma rūpniecībā un konkurētspēja" izpildi, stimulējot uz rezultātiem orientētu pieeju un tādu inovatīvu mazo un vidējo uzņēmumu izveidi, kuriem ir augsts izaugsmes potenciāls. EIT dos ieguldījumu "izcilas zinātniskas bāzes" radīšanā, veicinot mobilitāti dažādās disciplīnās, nozarēs un valstīs.

Programma "Apvārsnis 2020" nodrošina vienkāršošanu un elastīgumu, kas vajadzīgi, lai EIT varētu pilnībā izmantot savu inovāciju potenciālu, rosināt jaunas pieejas un piesaistīt uzņēmējus. Tā rosina EIT pilnībā izmantot savu neatkarību, lai ātri reaģētu uz jaunām vajadzībām.

Ko EIT ir paveicis kopš tā darbības sākšanas?

ZIK Climate un Naked Energy

Apvienotajā Karalistē dibinātais uzņēmums Naked Energy izveidoja hibrīdo saules enerģijas paneli, kas ģenerē elektroenerģiju un siltumu. ZIK Climate atzina to par inovatīvu saules enerģijas tehnoloģiju un sadarbojās ar Naked Energy, lai to prezentētu konkrētiem partneriem, tostarp slimnīcām, skolām un mazumtirdzniecības uzņēmumiem. Šo tikšanos rezultātā tika noslēgts līgums ar lielāko lielveikalu ķēdi Sainsbury’s par eksperimentāla projekta īstenošanu. Minētais uzņēmums 2011. gadā uzvarēja ZIK Climate uzņēmējdarbības konkursā un 2012. gadā saņēma EIT uzņēmējdarbības balvu.

EIT ICT Labs un Trifense

Berlīnes Tehniskās universitātes uzņēmums Trifense nodarbojas ar uzņēmumu vai organizāciju aizsardzību pret draudiem tā kiberdrošībai. Trifense ieguva EIT ICT Labs balvu un patlaban kopā ar zināšanu un inovāciju kopienu izstrādā vienu no tematiskajiem darbības virzieniem "Nākotnes plašsaziņas līdzekļi un satura nodrošināšanas izpēte". Rezultāti izpaužas novatoriskos risinājumos drošības jomā. Sadarbība ar ZIK ir palīdzējusi Trifense izveidot dažādus jaunus uzņēmējdarbības un pētniecības savienojumus.

KIC InnoEnergy un NOEM - Think Co2

NOEM - Think Co2 nāca klajā ar koncepciju par energoefektīvu saliekamu moduļveida māju, kuras cena par kvadrātmetru ir mazāka par 2000 eiro un kuru iespējams samontēt dažās dienās. Pārvietošanas nolūkos ēkas iespējams demontēt pat ātrāk, un tās var paplašināt, lai iegūtu vairāk telpas. Barselonā (Spānijā) izvietotais uzņēmums ieguva EIT uzņēmējdarbības balvu par pētījumiem ilgtspējīgas enerģijas jomā un tagad cieši sadarbojas ar ZIK InnoEnergy tās attīstīšanā un pārdošanā.

HULT Global Case Challenge

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta un ZIK InnoEnergy pārstāvju grupa ieguva otro godalgu pasaules vadošā uzņēmējdarbības konkursa "HULT Global Case Challenge" finālā 2012. gada aprīlī.

Pieci grupas locekļi, kuri prezentēja projektu, kura mērķis ir aktivizēt saules enerģijas izmantošanu Āfrikā, bija ieguvuši maģistra grādu, ko sponsorēja Eiropas Savienība un ZIK InnoEnergy. Tūkstošiem studentu no vairāk nekā 130 valstīm un sešiem kontinentiem sacentās piecās pilsētās un internetā, lai iekļūtu konkursa finālā, kurš notika Ņujorkas Sabiedriskajā bibliotēkā un kurā piedalījās bijušais ASV prezidents Bils Klintons un Nobela miera prēmijas laureāts Muhameds Junuss.


Side Bar