Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 7. november 2012

Ofte stillede spørgsmål – Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)

Hvad er EIT?

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) blev oprettet i 2008 på Europa-Kommissionens initiativ og er et selvstændigt EU-organ, der stimulerer innovation i verdensklasse, bæredygtig vækst og konkurrenceevne. Det samler højere uddannelsesinstitutioner, forskningscentre og virksomheder, og søger at opnå sine mål gennem et banebrydende koncept med grænseoverskridende offentlig-private partnerskaber, der kaldes videns- og innovationsfællesskaber (VIF). EIT har sit administrative hovedkvarter i Budapest, mens VIF'erne opererer fra 17 samhusningscentre i hele Europa, lige fra Barcelona til Stockholm og fra London til Kraków. Indtil nu er der blevet oprettet tre VIF'er, der fokuserer på bæredygtig energi (KIC InnoEnergy), klimaændringer (Climate KIC) og informations- og kommunikationssamfundet (EIT ICT Labs).

Hvad er Kommissionens visioner for EIT?

Målet for EIT er at øge EU's innovationskapacitet ved at skabe morgendagens iværksættere og sikre, at den europæiske videnstrekant er på højde med verdens bedste. VIF'erne under EIT fokuserer på store samfundsmæssige udfordringer, og instituttet fungerer som en katalysator for udbredelsen og udnyttelsen af nye teknologier og ny forskning.

EIT og VIF'erne er konstrueret på en sådan måde, at bureaukrati reduceres til et minimum, og således at de har fleksibilitet til hurtigt at tilpasse sig nye behov og muligheder for at kunne levere effektive resultater. Kommissionen ønsker, at EIT skal være en model for forenkling.

Studerende, forskere og iværksættere er centrale aktører i instituttets innovationsbestræbelser. Uddannelsesdimensionen skaber nye muligheder for karriereudvikling og karriereveje mellem den akademiske verden og den private sektor.

De første VIF'er har kun været i gang i en relativ kort periode, men har allerede vist deres effekt. Siden oprettelsen af VIF'erne er der blevet etableret 27 opstartsvirksomheder, og der er 35 patenter på vej. Mere end 800 studerende har været eller er indskrevet på VIF'ernes kandidat- og ph.d.-programmer og sommerskoler. Desuden har de første tre VIF'er samlet mere end 280 partnere fra uddannelses- og forskningsverdenen og erhvervslivet.

Kommissionen forventer, at EIT inden 2020 vil have givet impuls til oprettelsen af indtil 600 opstartsvirksomheder og ydet støtte til 10 000 kandidatstuderende og 10 000 ph.d.'er med fokus på naturvidenskab og iværksætterkultur.

Hvad er de næste skridt?

Kommissionen har foreslået en strategisk innovationsdagsorden, som fastlægger prioriteterne for EIT for perioden 2014-2020. Disse er: konsolidering af de nuværende VIF'er, oprettelse af seks nye VIF'er og forbedring af EIT's effekt i Europa. Dette indebærer deling af den viden, som er indsamlet af VIF'erne, med det bredest tænkelige publikum bl.a. gennem stipendiatordninger, et netværk af tidligere studerende og et interessentforum. Disse foranstaltninger skal suppleres af en indsats for at gøre ledelsen af EIT mere effektiv og ved at etablere et nyt overvågningssystem til vurdering af EIT's og VIF'ernes præstationer. Overvågningssystemet vil gøre det muligt for EIT at benchmarke dets præstationer i forhold til sine egne mål og bedste praksis på europæisk og på globalt plan.

Hvordan blev de tematiske områder for de seks nye VIF'er valgt? Ud fra hvilke kriterier blev deres dækningsområde defineret?

Kommissionen har foreslået, at EIT opretter tre nye VIF'er i 2014 vedrørende innovation med henblik på sund levevis og aktiv aldring; råstoffer – bæredygtig efterforskning, udvinding, forædling, genanvendelse og substitution; og fremtidens fødevarer – en bæredygtig forsyningskæde fra jord til bord. I 2018 vil der blive oprettet yderligere tre vedrørende mobilitet i byer, produktion med høj værditilvækst og intelligente sikre samfund. De tematiske områder fokuserer på økonomiske og samfundsmæssige udfordringer. De nye VIF'er vil desuden bidrage til opfyldelse af målene i Horisont 2020 og Europa 2020-dagsordenen for beskæftigelse og bæredygtig vækst.

Udkastet til en strategisk innovationsdagsorden, som EIT's bestyrelse fremsendte til Kommissionen i juni 2011, udgjorde grundlaget for udvælgelsen af de tematiske områder for de nye VIF'er. Sideløbende hermed blev der udviklet et sæt kriterier, der sikrer en objektiv vurdering af innovationspotentialet ved hvert af de foreslåede tematiske områder. Disse kriterier blev vurderet i det bredere innovationsfællesskab gennem en offentlig høring.

Hvor mange midler foreslår Kommissionen, at EIT tildeles i perioden 2014-2020?

EIT har siden 2008 modtaget 308,7 mio. EUR fra EU's budget til sin opstartsfase. I forslaget om Horisont 2020 foreslår Kommissionen at øge støtten til EIT betydeligt med et budget på næsten 3,2 mia. EUR for perioden 2014-2020.

Budgettet øges for at muliggøre konsolideringen og væksten af de tre første VIF'er og for at bane vejen for oprettelse af de seks nye VIF'er inden udgangen af 2018. I gennemsnit bidrager EIT med op til 25 % af det samlede VIF-budget. Beløbene til de enkelte VIF'er kan variere, fordi de alle har forskellige budgetbehov, og en del af midlerne til EIT fordeles til VIF'erne på konkurrencemæssige vilkår.

Hvordan vil EIT sikre finansiering fra andre kilder?

EIT's finansieringsmodel bygger på styrkerne og ressourcerne hos de partnere, der er involveret i VIF'erne. Kun 25 % af finansieringen af VIF'erne kommer fra EIT; resten kommer fra andre kilder, bl.a. fra VIF'ernes partnere.

De indledende erfaringer har vist, at de industrielle partnere indgår i et meget engageret samarbejde. VIF'erne har også modtaget yderligere offentlig finansiering fra nationale og regionale myndigheder. F.eks. har den tyske regering besluttet at tildele 50 mio. EUR over en periode på 5 år til uddannelsesinitiativet "Software Campus", som forvaltes af ICT Labs KIC.

Hvorfor er samhusningscentrene koncentreret i et lille geografisk område?

Samhusningscentrene og for så vidt angår Climate KIC de regionale gennemførelses- og innovationscentre (RIC) er placeret i hele Europa. Desuden er de operationer, som gennemføres af VIF'erne og deres partnere, spredt over et større geografisk område, end man kunne forledes til at tro ved udelukkende at kigge på placeringen af samhusningscentrene. F.eks. har KIC InnoEnergy's samhusningscenter Iberia sit hovedkvarter i Barcelona, men dets aktiviteter og partnere findes i andre regioner i Spanien og i Portugal.

EIT er først for nylig blevet operationelt, og efterhånden som dets aktiviteter udvides, vil det også blive spredt yderligere over det europæiske kontinent. Kommissionen er fast besluttet på at fremme forbindelser mellem fremragende institutioner inden for rammerne af EIT, uanset hvor de måtte befinde sig i Europa. Dette er en af de vigtigste prioriteter, som er fastlagt i den strategiske innovationsdagsorden.

Hvad gøres der for at gøre EIT mere attraktivt for virksomheder, især for SMV'er?

Samtidig med at EIT's nødvendige fleksibilitet bevares, har Kommissionen foreslået foranstaltninger til strømlining af EIT's beslutnings- og gennemførelsesprocedurer. De tematiske områder for de nye VIF'er blev valgt ud fra deres potentiale med hensyn til at skabe nye erhvervsmuligheder.

Erhvervslivets involvering i EIT og dets VIF'er er allerede betydelig og stigende. Indtil nu har VIF'erne mere end 280 partnere, hvoraf 113 (næsten 40 %) er erhvervsvirksomheder. Climate KIC involverer f.eks. et stort antal regionale SMV'er. Industrielle partnere bidrager med ca. en tredjedel af InnoEnergy KIC's budget, som beløber sig til 290 mio. EUR. For så vidt angår EIT ICT Labs er budgetandelen fra industrielle partnere 20 %.

Virksomheder – både store multinationale selskaber og SMV'er – er tiltrukket af EIT's erhvervsorienterede og langsigtede tilgang til innovation og dets fokus på fleksibilitet og bestræbelser på at sikre enklere og klarere regler.

Hvad er EIT's rolle inden for Horisont 2020?

EIT vil spille en afgørende rolle for fremme af innovation inden for Horisont 2020 ved at kombinere uddannelse, forskning og erhvervsliv af høj kvalitet. EIT sætter uddannelse i centrum af innovationsprocessen, og VIF'erne vil tilskynde til udviklingen af et europæisk netværk af "økosystemer", som giver iværksættere mulighed for at omsætte nye idéer til produkter og tjenester, der kan markedsføres.

EIT opfylder målsætningen for Horisont 2020 om at tackle de samfundsmæssige udfordringer og supplerer således andre initiativer som en del af en bredere strategi. Det bidrager også til at skabe en konkurrencedygtig industri i førerposition ved at stimulere resultatdrevet forskning og styrke udviklingen af innovative små og mellemstore virksomheder med et stort vækstpotentiale. EIT bidrager desuden til udviklingen af et videnskabeligt grundlag af høj kvalitet ved at fremme mobilitet på tværs af faglige, sektorbestemte og nationale grænser.

Horisont 2020 tilvejebringer den nødvendige forenkling og fleksibilitet for at sikre, at EIT fuldt ud kan udnytte sit innovationspotentiale, vise nye tilgange og tiltrække erhvervskredse. Det ansporer EIT til at gøre fuld brug af sin selvstændighed, så det kan reagere hurtigt på nye behov og behov under udvikling.

Hvilke positive resultater har EIT opnået siden starten?

Climate KIC og Naked Energy

Naked Energy, som er en nystartet virksomhed i Det Forenede Kongerige, har udviklet et hybridt solcellepanel, som genererer elektricitet og varme. Climate KIC udpegede dette produkt som en innovation inden for solenergi og hjalp Naked Energy med at præsentere teknologien for nogle udvalgte partnere, herunder hospitaler, skoler og detailhandlere. Disse møder førte til en aftale med en stor supermarkedskæde, Sainsbury's, om at indlede et pilotforsøg. Virksomheden vandt Climate KIC's projektkonkurrence i 2011 og EIT's iværksætterpris i 2012.

EIT ICT Labs og Trifense

Trifense, som er en spin-off-virksomhed fra Berlins tekniske universitet, har til formål at beskytte virksomheders og organisationers internetsikkerhed. Trifense vandt EIT ICT Labs-prisen og arbejder for øjeblikket sammen med dette VIF om en af dets tematiske aktionslinjer, nemlig fremtidens medier og indholdslevering. Resultaterne inden for innovative sikkerhedsløsninger er undervejs. Samarbejde med dette VIF har hjulpet Trifense med at etablere en bred vifte af nye forbindelser med forskningsverdenen og erhvervslivet.

KIC InnoEnergy og NOEM - Think Co2

NOEM - Think Co2 har udviklet et koncept for energieffektive, præfabrikerede elementhuse, der kan opføres på få dage, til en kvadratmeterpris på under 2 000 EUR. Bygningerne kan skilles ad endnu hurtigere og flyttes til et andet sted, og de kan udvides for at imødekomme stigende pladsbehov. Virksomheden, som har hjemsted i Barcelona (Spanien), vandt EIT's iværksætterpris for bæredygtig energi og arbejder for øjeblikket hånd i hånd med KIC InnoEnergy om at udvikle og markedsføre produktet.

HULT Global Case Challenge

Et team, som repræsenterede Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi og KIC InnoEnergy, fik i april 2012 andenpladsen i finalen af HULT Global Case Challenge, som er en af verdens største konkurrencer for virksomheder.

Teamet bestod af fem personer, som deltog i et kandidatkursus finansieret af Den Europæiske Union og KIC InnoEnergy, og præsenterede et projekt med henblik på udbredelse af anvendelsen af solenergi i Afrika. Tusinder af studerende fra mere end 130 lande og seks kontinenter deltog i konkurrencen i fem byer og online om at nå til finalen, som blev afviklet i New York Public Library under tilstedeværelse af USA's tidligere præsident Bill Clinton og modtageren af Nobels fredspris Muhammad Yunus.


Side Bar