Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

MEMO

Brusel 7. listopadu 2012

Evropský inovační a technologický institut (EIT) – co vás může zajímat

Co je to EIT?

Evropský inovační a technologický institut (EIT) byl zřízen v roce 2008 z podnětu Evropské komise a je autonomním subjektem EU, jehož úkolem je podporovat inovace světové úrovně, udržitelný růst a konkurenceschopnost. V jeho rámci spolupracují vynikající vysokoškolské instituce, výzkumná střediska a podniky. Snaží se dosáhnout svých cílů průkopnickým pojetím přeshraničních partnerství veřejného a soukromého sektoru, známých jako „znalostní a inovační společenství“. EIT má své správní ústředí v Budapešti, přičemž znalostní a inovační společenství fungují v rámci 17 středisek po celé Evropě, od Barcelony přes Stockholm a Londýn až po Krakov. Dosud byla vytvořena tři společenství, která se zaměřují na udržitelnou energii (KIC InnoEnergy), změnu klimatu (Climate-KIC) a informační a komunikační technologie (EIT ICT Labs).

Jak si Komise představuje další fungování EIT?

Cílem je, aby EIT stimuloval inovační kapacitu Evropy tím, že bude vytvářet budoucí podnikatele a zajistí, aby se evropský „znalostní trojúhelník“ vyrovnal světové špičce. Znalostní a inovační společenství se zaměřují na hlavní společenské výzvy a EIT urychluje přejímání a využívání nových technologií a výzkumu.

EIT a jeho znalostní a inovační společenství fungují tak, aby docházelo k minimální administrativní zátěži a aby bylo možné pružně se přizpůsobovat novým a vznikajícím potřebám a příležitostem a dosahovat efektivních výsledků. Komise si přeje, aby se EIT stal vzorem zjednodušení.

Hybnou silou inovací jsou zde studenti, výzkumní pracovníci a podnikatelé. Vzdělávací rozměr EIT přináší nové příležitosti rozvoje kariéry a spojuje akademický svět a soukromý sektor.

První znalostní a inovační společenství byla založena teprve nedávno, ale prokázala již svůj význam. Od zřízení znalostních a inovačních společenství již bylo vytvořeno 27 nových podniků a na přijetí čeká 35 patentů. Více než 800 absolventů vysokých škol je v současné době zapsáno do magisterských nebo doktorandských programů a letních škol znalostních a inovačních společenství. Kromě toho první tři znalostní a inovační společenství svedla dohromady více než 280 partnerů z oblasti vzdělávání, výzkumu a podnikání.

Komise očekává, že do roku 2020 EIT poskytne impuls pro vytvoření až 600 nových společností a podpoří 10 000 studentů magisterského programu a 10 000 doktorandů, se zaměřením na oblasti vědy a podnikání.

Jaké jsou další kroky?

Komise předložila návrh strategického programu inovací, který stanoví priority EIT pro období 2014–2020. Jedná se o tyto priority: upevňování stávající znalostních a inovačních společenství, zřízení šesti nových společenství a zvýšení významu EIT po celé Evropě. To předpokládá sdílení poznatků získaných v rámci znalostních a inovačních společenství s co nejširší veřejností, například prostřednictvím stipendijních programů, sítě absolventů a fóra zúčastněných stran. Tato opatření bude doplňovat úsilí o účinnější řízení EIT a zavedení nového monitorovacího systému k hodnocení výkonnosti EIT a znalostních a inovačních společenství. Monitorovací systém umožní měřit výkonnost EIT na základě jeho vlastních cílů a osvědčených postupů na evropské i celosvětové úrovni.

Jak se vybírala témata pro šest nových znalostních a inovačních společenství? Podle jakých kritérií se definovala jejich oblast působnosti?

Komise navrhla, že v roce 2014 by měl EIT vytvořit tři nová znalostní a inovační společenství v těchto oblastech: inovace pro zdravý životní styl a aktivní stárnutí; suroviny – udržitelný průzkum, těžba, zpracování, recyklace a nahrazování; a potraviny pro budoucnost – udržitelný dodavatelský řetězec od zdrojů ke spotřebitelům. Další tři společenství v oblastech městské mobility, výrobních odvětví s přidanou hodnotou a inteligentních a bezpečných společností budou zřízena v roce 2018. Vybraná témata se zaměřují na hospodářské a společenské výzvy. Nová znalostní a inovační společenství budou také přispívat k plnění cílů iniciativy Horizont 2020 a strategie pro zaměstnanost a udržitelný růst Evropa 2020.

Správní rada EIT předložila Komisi v červnu 2011 návrh strategického programu inovací, z nějž vycházel výběr témat pro nová znalostní a inovační společenství. Současně byla vytvořena kritéria zajišťující objektivní posouzení inovačního potenciálu každého navrhovaného tématu. Tato kritéria byla posouzena během veřejných konzultací v rámci širší inovační obce.

Jaké finanční prostředky získá EIT podle návrhu Komise pro období 2014–2020?

EIT obdržel od roku 2008 pro své počáteční fungování 308,7 milionu EUR z rozpočtu EU. Komise v rámci svého návrhu strategie Horizont 2020 hodlá značně navýšit podporu EIT, a to rozpočtem ve výši přibližně 3,2 miliard EUR na období 2014–2020.

Zvyšování rozpočtu má napomoci prvním třem znalostním a inovačním společenstvím upevnit svou strukturu a nastartovat růst a má vytvořit vhodné podmínky pro vznik šesti nových znalostních a inovačních společenství do roku 2018. EIT přispívá do celkového rozpočtu znalostních a inovačních společenství průměrně až do výše 25 %. Částky přidělené jednotlivým společenstvím se mohou lišit, jelikož rozpočtové potřeby každého z nich jsou rozdílné a část prostředků EIT se těmto společenstvím rozděluje na konkurenčním základě.

Jak si EIT zajistí financování z jiných zdrojů?

Model financování EIT stojí na síle a zdrojích partnerů zapojených do znalostních a inovačních společenství. EIT poskytuje znalostním a inovačním společenstvím pouze 25 % finančních prostředků; zbytek pochází z jiných zdrojů, včetně partnerů znalostních a inovačních společenství.

Podle počáteční zkušenosti mají partneři z průmyslového sektoru o tuto spolupráci velký zájem. Znalostní a inovační společenství rovněž obdržela dodatečné financování z veřejných prostředků z národních a regionálních zdrojů. Německá vláda například přidělila 50 milionů EUR na pětileté období pro vzdělávací iniciativu „Software Campus“ znalostního a inovačního společenství ICT Labs.

Proč jsou střediska společného umístění tak územně koncentrována?

Střediska společného umístění, a v případě znalostního a inovačního společenství Climate-KIC regionální střediska pro provádění a inovace, se nacházejí v celé Evropě. Kromě toho se činnosti znalostních a inovačních společenství a jejich partnerů šíří ve větším rozsahu, než může být ze sídel středisek společného umístění patrné. Například středisko společného umístění „Iberia“ znalostního a inovačního společenství InnoEnergy má sídlo v Barceloně, avšak jeho činnosti a partneři zasahují do dalších regionů Španělska a rovněž do Portugalska.

EIT začal fungovat teprve nedávno a s tím, jak budou jeho činnosti narůstat, se bude dále rozšiřovat po celé Evropě. V rámci EIT je Komise odhodlána podporovat kontakty mezi vynikajícími institucemi kdekoli v Evropě. To je jedna z hlavních priorit popsaných ve strategickém programu inovací.

Co děláme, aby byl EIT pro podniky, zejména malé a střední, zajímavější?

Komise hodlá zachovat nezbytnou flexibilitu EIT a současně navrhuje opatření pro zefektivnění rozhodovacích a prováděcích postupů institutu. Témata nových znalostních a inovačních společenství byla vybrána podle jejich potenciálu k vytvoření nových obchodních příležitostí.

Zapojení podniků do EIT a jeho znalostních a inovačních společenství je již nyní značné a stále se zvyšuje. V současné době mají znalostní a inovační společenství více než 280 partnerů, z nichž 113 (téměř 40 %) jsou obchodní organizace. Například znalostní a inovační společenství Climate-KIC zahrnuje značný počet regionálních malých a středních podniků. Průmysloví partneři přispívají do rozpočtu znalostního a inovačního společenství InnoEnergy, jehož celková výše činí 290 milionů EUR, přibližně z jedné třetiny. V případě znalostního a inovačního společenství EIT ICT Labs činí podíl průmyslových partnerů na rozpočtu 20 %.

Jak velké nadnárodní společnosti, tak malé a střední podniky láká dlouhodobý přístup EIT k inovacím vycházející z obchodních hledisek, jeho zaměření na flexibilitu a úsilí zajistit jednodušší a jasnější pravidla.

Jakou úlohu má EIT v rámci strategie Horizont 2020?

V rámci iniciativy Horizont 2020 bude EIT hrát klíčovou roli v podpoře inovací spojením vysoce kvalitního vzdělávání, výzkumu a podnikání. EIT považuje vzdělávání za ústřední bod inovací a znalostní a inovační společenství podnítí vytvoření celoevropské sítě „ekosystémů“, která umožní podnikatelům převést nové myšlenky do obchodovatelných výrobků a služeb.

EIT naplňuje cíl strategie Horizont 2020 „řešení společenských výzev“ a bude doplňovat jiné iniciativy v rámci širší strategie. Přispěje rovněž k „vedoucímu postavení průmyslu a konkurenceschopným rámcům“ podněcováním výzkumu motivovaného výsledky a podporou zřizování inovativních malých a středních podniků s vysokým růstovým potenciálem. Dále EIT napomáhá budování „špičkové vědecké základny“ podporou mobility překračující hranice oborů, odvětví a zemí.

Strategie Horizont 2020 poskytuje nezbytné zjednodušení a flexibilitu, a zajišťuje tak, že EIT může plně využívat svého inovačního potenciálu, ukázat nové přístupy a přilákat podnikatelskou obec. Podněcuje rovněž EIT k plnému využití své samostatnosti, aby mohl rychle reagovat na nové nebo vznikající potřeby.

Jakých úspěchů EIT doposud dosáhl?

Climate-KIC a Naked Energy

Naked Energy, začínající podnik ve Spojeném království, vytvořil hybridní sluneční panel, který vyrábí elektřinu a teplo. Společenství Climate-KIC výrobek označilo jako inovační v oblasti solární technologie a spolupracovalo s podnikem Naked Energy na představení této technologie vybraným partnerům včetně nemocnic, škol a obchodníků s nemovitostmi. Tato setkání vyústila v dohodu s velkým provozovatelem supermarketů, Sainsbury´s, o zahájení pilotního projektu. Společnost v roce 2011 zvítězila v soutěži pořádané společenstvím Climate-KIC a v roce 2012 získala cenu EIT za podnikatelský počin (EIT Entrepreneurship Award).

EIT ICT Labs a Trifense

Společnost Trifense, vzniklá osamostatněním od technické univerzity v Berlíně, si klade za cíl chránit podniky nebo organizace před hrozbami pro kybernetickou bezpečnost. Trifense získala ocenění ETI ICT Labs a nyní s tímto znalostním a inovačním společenstvím spolupracuje na jedné z jeho tematických akcí „média budoucnosti a poskytování obsahu“. Výsledky dávají vzniknout inovativním řešením bezpečnosti. Spolupráce se znalostním a inovačním společenstvím pomohla společnosti Trifense vytvořit širokou řadu nových obchodních a výzkumných kontaktů.

KIC InnoEnergy a NOEM – Think Co2

Společnost Noem – Think Co2 představila koncept energeticky účinných, prefabrikovaných, modulárních domů, jež lze postavit za několik dní, a to v ceně méně než 2 000 EUR za metr čtvereční. Budovy lze ještě rychleji demontovat a přemístit a mohou být rozšířeny, aby vyhověly větším požadavkům na prostor. Společnost se sídlem v Barceloně (Španělsko) získala cenu EIT za podnikatelský počin v oblasti udržitelné energie a nyní spolupracuje s KIC InnoEnergy na vývoji a uvedení výrobku na trh.

HULT Global Case Challenge

Skupina zastupující Evropský inovační a technologický institut a KIC InnoEnergy získala v dubnu 2012 druhou cenu ve finále jedné z hlavních světových soutěží v oblasti podnikání, HULT Global Case Challenge.

Pětičlenný tým, který představil projekt zaměřený na podporu využívání solární energie v Africe, se účastnil magisterského programu sponzorovaného Evropskou unií a KIC InnoEnergy. Tisíce studentů zastupujících více než 130 zemí a šest kontinentů soutěžily v pěti městech a on-line s cílem dostat se do finále, které proběhlo v newyorské veřejné knihovně za přítomnosti bývalého prezidenta USA Billa Clintona a nositele Nobelovy ceny míru Muhammada Yunuse.


Side Bar